ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Zadavatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín 1 IČ: DIČ: CZ V Kolíně dne.. Mgr. Bc. Vít Rakušan starosta - 1 -

2 ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel Město Kolín IČ Adresa sídla Karlovo náměstí 78, Kolín 1 Osoba zastupující zadavatele ve věcech smluvních Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta Mgr. Jitka Folkmanová Telefon

3 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE Zadavatele zastupuje při výkonu práv a povinností v tomto zadávacím řízením zástupce, kterým je na základě objednávky č. ORR 00121/2014 Držitel CERTIFIKÁTU ITC ČSN EN ISO 9001 : 2009 Název / obchodní firma TYPAZ, s.r.o. IČ Adresa sídla / místa podnikání Římská 527/22, Praha 2 Doručovací/korespondenční adresa: Jeremenkova 88, Praha 4 Kontaktní osoba Ing. František Hirsch, Bc. Jaroslav Vebr Telefon, fax

4 a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky - 4 -

5 Čl. 1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Název Stavební práce Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky Kód CPV Čl. 2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): Kč Čl. 3 Způsob zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka zadávaná v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP jako zakázka - ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH v případě stavebních prací nepřesahuje Kč. Zaslání, případně zveřejnění této zadávací dokumentace je součástí řízení směřujícího k výběru uchazeče pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ). Toto zadávací řízení není, v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona, zadávacím řízením ve smyslu zákona. Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona upravující zadávací řízení, jedná se o použití pouze uvedených ustanovení

6 Čl. 4 Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky je složena z níže uvedených částí: a) Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky b) Obchodních podmínek c) Projektové dokumentace d) Soupisu stavebních prací s výkazem výměr Úplné znění Zadávací dokumentace je uveřejněno: na profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/mestokolin na úřední desce Města Kolín Čl. 5 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 SO 7 v Kolíně, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Jedná se o velkoobjemové sběrné nádoby o objemu 3 m3 uložené pod zemí. Nadzemní částí je pouze koš (vhozová šachta), kterým se odpad vhazuje do vlastního kontejneru. Jedná se o stavby trvalé. V Kolíně bude zhotoveno celkem 7 stanovišť. SO 1 - kontejner na separovaný odpad - Náměstí republiky - před prodejnou Billa, Kolín II SO 2 - kontejner na separovaný odpad - Benešova ulice - u vjezdu na parkoviště před Penny marketem, Kolín II SO 3 - kontejner na separovaný odpad - Bezručova u křižovatky s Dělnickou ulicí, Kolín III SO 4 - kontejner na separovaný odpad Žižkova před prodejnou Bezovka, Kolín III SO 5 - kontejner na separovaný odpad parkoviště Obecní dvůr, před budovou OSSZ, Kolín III SO 6 - kontejner na separovaný odpad Vávrova ulice u křižovatky se Želivského ulicí, Kolín IV SO 7 - kontejner na separovaný odpad Antonína Kaliny pod domem č.p. 1355, Kolín V - 6 -

7 Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, slouží toto označení k vymezení kvalitativní úrovně a zadavatel umožňuje použít kvalitativně stejnou nebo lepší alternativu. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ve 3 písemných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD nosiči. Zadavatel požaduje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců, tj.: - zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době 60 měsíců pokrývající celý předmět plnění. Čl. 6 Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky 6.1 Doba plnění Předpokládané zahájení veřejné zakázky: po podpisu SoD Ukončení veřejné zakázky: nejpozději do Nabídka uchazeče, která nebude respektovat termín dokončení nejpozději do bude zadavatele nepřijatelná a nabídka uchazeče bude vyřazena z další účasti v zadávacím řízení. 6.2 Místo plnění Název: Podzemní kontejnery na separovaný odpad Místo: Kolín SO 1 - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - PŘED PRODEJNOU BILLA, KOLÍN II Parcelní číslo: 2811/18 Katastrální území: Kolín (668150) SO 2 - BENEŠOVA ULICE - U VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ PŘED PENNY MARKETEM, KOLÍN II Parcelní číslo: 2515/37 Katastrální území: Kolín (668150) SO 3 - BEZRUČOVA U KŘÍŽOVATKY S DĚLNICKOU ULICÍ, KOLÍN III Parcelní číslo: 2515/16 Katastrální území: Kolín (668150) SO 4 - ŽIŽKOVA PŘED PRODEJNOU BEZOVKA, KOLÍN III Parcelní číslo: 3424/3 Katastrální území: Kolín (668150) Parcelní číslo: 3425/1 Katastrální území: Kolín (668150) - 7 -

8 SO 5 - PARKOVIŠTĚ OBECNÍ DVŮR, PŘED BUDOVOU OSSZ, KOLÍN III Parcelní číslo: 2810/2 Katastrální území: Kolín (668150) SO 6 - VÁVROVA ULICE U KŘIŽOVATKY SE ŽELIVSKÉHO ULICÍ, KOLÍN IV Parcelní číslo: 1940/15 Katastrální území: Kolín (668150) Parcelní číslo: 1950/1 Katastrální území: Kolín (668150) SO 7 - ANTONÍNA KALINY POD DOMEM Č.P. 1355, KOLÍN V Parcelní číslo: 2814/20 Katastrální území: Kolín (668150) Čl. 7 Kvalifikace dodavatelů Dodavatel je povinen, v souladu s 50 zákona, v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a v rozsahu ( 50 a 51 zákona): 7.1 Rozsah kvalifikace ( 50 odst. 1 zákona) Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona. 7.2 Prokazování splnění kvalifikace ( 51 zákona) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona

9 7.2.2 Prokázání kvalifikace společně několika uchazeči Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání kvalifikace zahraničních dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prokázání kvalifikace zápisem do seznamu kvalifikovaných dodavatelů Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 zákona Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky

10 Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Prokázání kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli podle 133 a násl. zákona certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem Prokázání kvalifikace předložením výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel v souladu s 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona, c) technický kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f). Platnost výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části

11 7.2.7 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo zmeškání lhůty prominout Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž

12 vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

13 c) dokladem o autorizaci osoby (osob), jejímž prostřednictvím zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů (odpovědný zástupce uchazeče) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ( 50 odst. 1 písm. c) zákona). Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky Prokázání technických kvalifikačních předpokladů ( 56 zákona) Splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží: Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedením minimálně tří staveb obdobného charakteru, kdy za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavby, které se týkaly pozemního stavitelství. Každá z uvedených referencí musí být o finančním objemu min ,- Kč bez DPH (dva miliony korun českých). Nesplnění kvalifikace dle Čl. 7 zadávací dokumentace, stejně jako pokynů zadavatele na zpracování nabídky, bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení ( 60 odst. 1 zákona). Čl. 8. Požadavek na poskytnutí bankovní záruky 8.1 Zadavatel pro zajištění realizace díla požaduje předložení Bankovní záruky na provedení díla k zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy. Výše této Bankovní záruky bude činit ,- Kč. Uchazeč je povinen v nabídce předložit závazný příslib peněžního ústavu poskytnout Bankovní záruku na provedení díla v případě přidělení této veřejné zakázky. Bankovní záruku na provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli k datu podpisu smlouvy o dílo. Bankovní záruka na provedení díla musí být

14 neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první oprávněnou písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ,- Kč. Bankovní záruka na provedení díla bude platná minimálně po dobu realizace díla. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu Bankovní záruky na provedení díla do 7 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků na celé dokončené dílo. Případné nepředložení Bankovní záruky na provedení díla zhotovitelem bude považováno za důvod k nepodepsání smlouvy o dílo. 8.2 Zadavatel požaduje po dobu záruční lhůty zajištění Bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen Bankovní záruka za kvalitu díla ) ve výši ,- Kč. Uchazeč je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení o poskytnutí Bankovní záruky za kvalitu díla v případě přidělení předmětné veřejné zakázky uchazeči. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou předloží zhotovitel objednateli nejpozději k datu předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ,-Kč. Jestliže zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za kvalitu díla k datu předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla. Čl. 9 Další požadavky zadavatele Dále bude nabídka obsahovat 9.1 Přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací. Dodavatel v nabídce uvede přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací. 9.2 Čestné prohlášení dodavatele Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvede, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku

15 9.3 Doklady dle 68 odst. 3 zákona Dodavatel ve své nabídce předloží: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky. 9.4 Čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 5 mil. Kč (slovy pět miliónů korun českých). Součástí pojistné smlouvy bude předložení dokladu o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Případné nepředložení pojistné smlouvy, nejpozději k datu podpisu smlouvy, bude považováno za důvod k nepodepsání smlouvy o dílo. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky. Neprokázání splnění dalšího požadavku zadavatele dle Čl. 9 bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Čl. 10 Požadavek na zpracování nabídkové ceny 10.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu stavebních prací. Oceněný soupis stavebních prací podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo. Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH

16 Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 požadavků a podmínek pro zpracování nabídky). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena»nejvýše přípustná«. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na zhotovení předmětu plnění, výrobu, dopravu, demontáž, montáž, náklady na provedení zkoušek, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidaci obalů, provozní náklady, pojištění, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů, zajištění vytyčení inženýrských sítí v místě plnění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena bude dále obsahovat veškeré náklady spojené s prováděním díla tj. náklady na pracovní sílu, včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, zřízení a likvidaci zařízení staveniště, řízení a administrativu, režií zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla Podmínky umožňující úpravu nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možné upravit pouze: a) na základě dodatečných stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídavých okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací ( 23, odst. 7, písm. a) zákona), b) na základě nových stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, spočívající v obdobných stavebních pracích, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce ( 23, odst. 7 písm. b) zákona), c) pokud si zadavatel vyžádá provedení méněprací, d) v souvislosti se zákonnou úpravou výše DPH Způsob oceňování dodatečných prací a méněprací Uchazeč v nabídce stanoví jednotkové ceny prací, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací. Oceňování případných méněprací a dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek URS aktualizovaných pro dané období

17 10.4 Změna rozsahu předmětu plnění Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona. K realizaci případných změn rozsahu předmětu plnění neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku. Změny rozsahu díla budou vždy realizovány po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo. Čl. 11 Platební podmínky 11.1 Zálohy Zadavatel nebude poskytovat zálohy Způsob vystavení daňového dokladu: Daňový doklad bude vystaven na základě odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací samostatně pro každý stavební objekt (SO1 SO7) a to tak, že první faktura bude vystavená po osazení kontejnérů a dokončených s tím spojených stavebních prací. Druhá faktura bude vystavena po úplném dokončení prací a po odstranění případných vad a nedodělků. Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, b) číslo dokladu, c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, e) účtovanou částku bez DPH, f) název díla, označení části díla, g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, h) kód klasifikace CZ-CPV, i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis, k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha k faktuře), bude vypracován formou položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých fakturovaných položek), který musí být schválen určeným pracovníkem TDO a zástupcem objednatele. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury)

18 objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce Splatnost daňových dokladů Doba splatnosti daňových dokladů stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Čl. 12 Pokyny pro zpracování nabídky 12.1 Obsah nabídky Nabídku podá dodavatel v písemné formě ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu č. 1 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky - Krycí list nabídky (vzor). Celá nabídka, včetně dokladů, musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou. Pokud tyto doklady podepisuje jiná osoba, je dodavatel povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu opravňujícího tuto osobu k podpisu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, bude (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů nebo ověřených dokladů pro toto zadávací řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělovacích stránek. Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace

19 Nabídka musí být podána v souladu s 69 zákona v jedné řádně uzavřené obálce (opatřené razítkem a podpisem uchazeče na přelepech obálky), s označením názvu Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Kolíně - NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto: Obsah nabídky: a) Krycí list nabídky Příloha č. 1 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky, b) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky c) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, d) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, e) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Příloha č. 3 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky, f) uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, V nabídce použije uchazeč přiložený návrh smlouvy, ve kterém vyplní pouze požadované údaje. Jinak nebude text návrhu smlouvy oproti textu uvedenému v zadávací dokumentaci uchazeč upravovat. Pokud zadavatel zjistí, že byl text návrhu smlouvy uchazečem upravován, bude to důvodem k vyřazení nabídky. g) oceněný výkaz výměr se soupisem prací, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, h) přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací (Čl. 9 bod 9.1 ZD), i) čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele, ve kterém uvede, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty (Čl. 9 bod 9.2 ZD), j) doklady dle 68 odst. 3 zákona (Čl. 9 bod 9.3 ZD), Příloha č. 4 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky k) čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám (Čl. 9 bod 9.4 ZD), Příloha č. 5 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky,

20 l) závazný příslib peněžního ústavu poskytnout Bankovní záruky na provedení díla, m) čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele o poskytnutí Bankovní záruky za kvalitu díla v případě přidělení předmětné veřejné zakázky, n) prohlášení o počtu listů v nabídce. Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. Čl. 13 Kritéria hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Kritérium Váha kritéria Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 100 % Čl. 14 Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky. Čl. 15 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno požadovat pouze písemně na adrese zástupce zadavatele nejpozději dne TYPAZ, s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4 (Administrativní centrum BEKO) Kontaktní osoba: p. Jaroslava Majdlochová tel Vzhledem k přístupnosti místa plnění neorganizuje zadavatel prohlídku místa plnění. Zájemci

21 o prohlídku místa plnění mohou budoucí staveniště navštívit individuálně. Čl. 16 Lhůta a místo podání nabídek Místem pro podání nabídek je: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín Nabídky lze podávat osobně do podatelny zadavatele, a to v pracovních dnech v době: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 7:00 17:00 hod 7:00 15:00 hod 7:00 17:00 hod 7:00 15:00 hod 7:00 13:30 hod nebo doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení nabídky bylo uskutečněno nejpozději dne do 17h. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě). Čl. 17 Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Čl. 18 Zadávací lhůta Zadávací lhůta končí dnem

22 Čl. 19 Práva zadavatele Práva zadavatele: zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit až do uzavření smlouvy, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče, zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávací dokumentace, zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách a úpadně požádat o jejich upřesnění, zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat úhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, Uchazeč nemá právo na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije výše uvedená práva

23 Příloha č. 1 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Dodavatel (název společnosti nebo jméno fyzické osoby) Sídlo dodavatele (v případě fyzické osoby bydliště a celá adresa včetně PSČ) Kontaktní adresa (v případě, že je jiná než sídlo dodavatele) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Číslo telefonu, faxu, Osoba (-y) oprávněná jednat jménem dodavatele Statutární zástupce (-ci) Bankovní spojení Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

24 Příloha č. 2 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ( 53 ZÁKONA) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Prohlašuji, že výše uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že dodavatel: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení

25 za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

26 Příloha č. 3 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU ( 50 odst. 1 písm. c) zákona) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Uchazeč čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku a takto způsobilý bude po celou předpokládanou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

27 Příloha č. 4 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE ( 68 odst. 3 zákona) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně a) v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli následující / nebyli žádní členové statutárních orgánů dodavatele nebo statutární orgány dodavatele v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele: Jméno Příjmení Společník (S) / Člen (Č) Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu. b) dodavatel má / nemá formu akciové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu ( 68 odst. 3 písm. b) zákona), Seznam vlastníků akcií Jméno Příjmení Zaměstnanec (Z) / Člen statutárního orgánu (Č) Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu

28 c) prohlašuji, že jsem v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, v platném znění. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

29 Příloha č. 5 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k pojistné smlouvě Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 Uchazeč čestně prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 5,0 mil. Kč (slovy pět miliónů korun českých). Součástí pojistné smlouvy bude předložení dokladu o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

30 b) Obchodní podmínky Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval formulace uvedené v obchodních podmínkách

31 c) Projektová dokumentace

32 d) Soupis prací s výkazem výměr

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

Název veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb

Název veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb K čj: 2916 /2014 - DP V Praze dne: 08.09.2014 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584 Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4, pro účely mateřské

Více

Č.j: 3985-2/2014 - ÚVN V Praze dne: 17. 10. 2014 Výtisk číslo: 1 Počet stánek: 15 Počet příloh: 3

Č.j: 3985-2/2014 - ÚVN V Praze dne: 17. 10. 2014 Výtisk číslo: 1 Počet stánek: 15 Počet příloh: 3 Č.j: 3985-2/2014 - ÚVN V Praze dne: 17. 10. 2014 Výtisk číslo: 1 Počet stánek: 15 Počet příloh: 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, nadlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) Rekonstrukce objektů dopravy a dílen 1. Údaje o zadavateli Název zadavatele: Vodovody

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace OBEC OSOVÁ BITÝŠKA Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU STÁLÉ MUZEJNÍ EXPOZICE PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU STÁLÉ MUZEJNÍ EXPOZICE PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU STÁLÉ MUZEJNÍ EXPOZICE PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST dle schváleného projektu ROP (reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603) Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Více

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů Sp. zn.: CN/36/CN/15 Č.j.: 3032/15/CN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ s názvem Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky veřejné zakázky Zateplení objektu Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova evidenční číslo ISVZUS: 7202010009932 Otevřené řízení na zadání veřejné zakázky na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM AMU Oprava fasády a rekonstrukce oken do ulice Tržiště Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje: a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky b) Obchodní

Více

Výzva k podání nabídek včetně. nabídky

Výzva k podání nabídek včetně. nabídky Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídek včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - Nábytek

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními byty umožňující funkci domu s pečovatelskou službou, Samcova Lodecká,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k otevřenému řízení na veřejnou zakázku na služby 85/2013/IaRR/juř Rekonstrukce muzea v Bílovci - modernizace výstavních

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Chudeřice, kulturní dům

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 prostřednictvím pověřené osoby CGB Consult, s.r.o. Sídlo: Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 Karlín vyhlašuje dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Výběr dodavatele interiérového vybavení objektu VTP Brno

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace OBEC VESELÁ Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace OBEC ROVEČNÉ Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE. Zadavatel: Město Jesenice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE. Zadavatel: Město Jesenice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost zastupující

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více