ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Zadavatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín 1 IČ: DIČ: CZ V Kolíně dne.. Mgr. Bc. Vít Rakušan starosta - 1 -

2 ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel Město Kolín IČ Adresa sídla Karlovo náměstí 78, Kolín 1 Osoba zastupující zadavatele ve věcech smluvních Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta Mgr. Jitka Folkmanová Telefon

3 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE Zadavatele zastupuje při výkonu práv a povinností v tomto zadávacím řízením zástupce, kterým je na základě objednávky č. ORR 00121/2014 Držitel CERTIFIKÁTU ITC ČSN EN ISO 9001 : 2009 Název / obchodní firma TYPAZ, s.r.o. IČ Adresa sídla / místa podnikání Římská 527/22, Praha 2 Doručovací/korespondenční adresa: Jeremenkova 88, Praha 4 Kontaktní osoba Ing. František Hirsch, Bc. Jaroslav Vebr Telefon, fax

4 a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky - 4 -

5 Čl. 1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Název Stavební práce Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky Kód CPV Čl. 2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): Kč Čl. 3 Způsob zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka zadávaná v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP jako zakázka - ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH v případě stavebních prací nepřesahuje Kč. Zaslání, případně zveřejnění této zadávací dokumentace je součástí řízení směřujícího k výběru uchazeče pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ). Toto zadávací řízení není, v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona, zadávacím řízením ve smyslu zákona. Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona upravující zadávací řízení, jedná se o použití pouze uvedených ustanovení

6 Čl. 4 Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky je složena z níže uvedených částí: a) Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky b) Obchodních podmínek c) Projektové dokumentace d) Soupisu stavebních prací s výkazem výměr Úplné znění Zadávací dokumentace je uveřejněno: na profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/mestokolin na úřední desce Města Kolín Čl. 5 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 SO 7 v Kolíně, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Jedná se o velkoobjemové sběrné nádoby o objemu 3 m3 uložené pod zemí. Nadzemní částí je pouze koš (vhozová šachta), kterým se odpad vhazuje do vlastního kontejneru. Jedná se o stavby trvalé. V Kolíně bude zhotoveno celkem 7 stanovišť. SO 1 - kontejner na separovaný odpad - Náměstí republiky - před prodejnou Billa, Kolín II SO 2 - kontejner na separovaný odpad - Benešova ulice - u vjezdu na parkoviště před Penny marketem, Kolín II SO 3 - kontejner na separovaný odpad - Bezručova u křižovatky s Dělnickou ulicí, Kolín III SO 4 - kontejner na separovaný odpad Žižkova před prodejnou Bezovka, Kolín III SO 5 - kontejner na separovaný odpad parkoviště Obecní dvůr, před budovou OSSZ, Kolín III SO 6 - kontejner na separovaný odpad Vávrova ulice u křižovatky se Želivského ulicí, Kolín IV SO 7 - kontejner na separovaný odpad Antonína Kaliny pod domem č.p. 1355, Kolín V - 6 -

7 Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, slouží toto označení k vymezení kvalitativní úrovně a zadavatel umožňuje použít kvalitativně stejnou nebo lepší alternativu. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ve 3 písemných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD nosiči. Zadavatel požaduje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců, tj.: - zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době 60 měsíců pokrývající celý předmět plnění. Čl. 6 Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky 6.1 Doba plnění Předpokládané zahájení veřejné zakázky: po podpisu SoD Ukončení veřejné zakázky: nejpozději do Nabídka uchazeče, která nebude respektovat termín dokončení nejpozději do bude zadavatele nepřijatelná a nabídka uchazeče bude vyřazena z další účasti v zadávacím řízení. 6.2 Místo plnění Název: Podzemní kontejnery na separovaný odpad Místo: Kolín SO 1 - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - PŘED PRODEJNOU BILLA, KOLÍN II Parcelní číslo: 2811/18 Katastrální území: Kolín (668150) SO 2 - BENEŠOVA ULICE - U VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ PŘED PENNY MARKETEM, KOLÍN II Parcelní číslo: 2515/37 Katastrální území: Kolín (668150) SO 3 - BEZRUČOVA U KŘÍŽOVATKY S DĚLNICKOU ULICÍ, KOLÍN III Parcelní číslo: 2515/16 Katastrální území: Kolín (668150) SO 4 - ŽIŽKOVA PŘED PRODEJNOU BEZOVKA, KOLÍN III Parcelní číslo: 3424/3 Katastrální území: Kolín (668150) Parcelní číslo: 3425/1 Katastrální území: Kolín (668150) - 7 -

8 SO 5 - PARKOVIŠTĚ OBECNÍ DVŮR, PŘED BUDOVOU OSSZ, KOLÍN III Parcelní číslo: 2810/2 Katastrální území: Kolín (668150) SO 6 - VÁVROVA ULICE U KŘIŽOVATKY SE ŽELIVSKÉHO ULICÍ, KOLÍN IV Parcelní číslo: 1940/15 Katastrální území: Kolín (668150) Parcelní číslo: 1950/1 Katastrální území: Kolín (668150) SO 7 - ANTONÍNA KALINY POD DOMEM Č.P. 1355, KOLÍN V Parcelní číslo: 2814/20 Katastrální území: Kolín (668150) Čl. 7 Kvalifikace dodavatelů Dodavatel je povinen, v souladu s 50 zákona, v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a v rozsahu ( 50 a 51 zákona): 7.1 Rozsah kvalifikace ( 50 odst. 1 zákona) Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona. 7.2 Prokazování splnění kvalifikace ( 51 zákona) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona

9 7.2.2 Prokázání kvalifikace společně několika uchazeči Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání kvalifikace zahraničních dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prokázání kvalifikace zápisem do seznamu kvalifikovaných dodavatelů Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 zákona Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky

10 Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Prokázání kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli podle 133 a násl. zákona certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem Prokázání kvalifikace předložením výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel v souladu s 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona, c) technický kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f). Platnost výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části

11 7.2.7 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo zmeškání lhůty prominout Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž

12 vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

13 c) dokladem o autorizaci osoby (osob), jejímž prostřednictvím zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů (odpovědný zástupce uchazeče) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ( 50 odst. 1 písm. c) zákona). Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky Prokázání technických kvalifikačních předpokladů ( 56 zákona) Splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží: Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedením minimálně tří staveb obdobného charakteru, kdy za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavby, které se týkaly pozemního stavitelství. Každá z uvedených referencí musí být o finančním objemu min ,- Kč bez DPH (dva miliony korun českých). Nesplnění kvalifikace dle Čl. 7 zadávací dokumentace, stejně jako pokynů zadavatele na zpracování nabídky, bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení ( 60 odst. 1 zákona). Čl. 8. Požadavek na poskytnutí bankovní záruky 8.1 Zadavatel pro zajištění realizace díla požaduje předložení Bankovní záruky na provedení díla k zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy. Výše této Bankovní záruky bude činit ,- Kč. Uchazeč je povinen v nabídce předložit závazný příslib peněžního ústavu poskytnout Bankovní záruku na provedení díla v případě přidělení této veřejné zakázky. Bankovní záruku na provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli k datu podpisu smlouvy o dílo. Bankovní záruka na provedení díla musí být

14 neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první oprávněnou písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ,- Kč. Bankovní záruka na provedení díla bude platná minimálně po dobu realizace díla. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu Bankovní záruky na provedení díla do 7 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků na celé dokončené dílo. Případné nepředložení Bankovní záruky na provedení díla zhotovitelem bude považováno za důvod k nepodepsání smlouvy o dílo. 8.2 Zadavatel požaduje po dobu záruční lhůty zajištění Bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen Bankovní záruka za kvalitu díla ) ve výši ,- Kč. Uchazeč je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení o poskytnutí Bankovní záruky za kvalitu díla v případě přidělení předmětné veřejné zakázky uchazeči. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou předloží zhotovitel objednateli nejpozději k datu předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ,-Kč. Jestliže zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za kvalitu díla k datu předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla. Čl. 9 Další požadavky zadavatele Dále bude nabídka obsahovat 9.1 Přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací. Dodavatel v nabídce uvede přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací. 9.2 Čestné prohlášení dodavatele Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvede, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku

15 9.3 Doklady dle 68 odst. 3 zákona Dodavatel ve své nabídce předloží: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky. 9.4 Čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 5 mil. Kč (slovy pět miliónů korun českých). Součástí pojistné smlouvy bude předložení dokladu o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Případné nepředložení pojistné smlouvy, nejpozději k datu podpisu smlouvy, bude považováno za důvod k nepodepsání smlouvy o dílo. Závazný vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky. Neprokázání splnění dalšího požadavku zadavatele dle Čl. 9 bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Čl. 10 Požadavek na zpracování nabídkové ceny 10.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu stavebních prací. Oceněný soupis stavebních prací podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo. Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH

16 Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 požadavků a podmínek pro zpracování nabídky). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena»nejvýše přípustná«. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na zhotovení předmětu plnění, výrobu, dopravu, demontáž, montáž, náklady na provedení zkoušek, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidaci obalů, provozní náklady, pojištění, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů, zajištění vytyčení inženýrských sítí v místě plnění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena bude dále obsahovat veškeré náklady spojené s prováděním díla tj. náklady na pracovní sílu, včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, zřízení a likvidaci zařízení staveniště, řízení a administrativu, režií zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla Podmínky umožňující úpravu nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možné upravit pouze: a) na základě dodatečných stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídavých okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací ( 23, odst. 7, písm. a) zákona), b) na základě nových stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, spočívající v obdobných stavebních pracích, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce ( 23, odst. 7 písm. b) zákona), c) pokud si zadavatel vyžádá provedení méněprací, d) v souvislosti se zákonnou úpravou výše DPH Způsob oceňování dodatečných prací a méněprací Uchazeč v nabídce stanoví jednotkové ceny prací, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací. Oceňování případných méněprací a dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek URS aktualizovaných pro dané období

17 10.4 Změna rozsahu předmětu plnění Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona. K realizaci případných změn rozsahu předmětu plnění neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku. Změny rozsahu díla budou vždy realizovány po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo. Čl. 11 Platební podmínky 11.1 Zálohy Zadavatel nebude poskytovat zálohy Způsob vystavení daňového dokladu: Daňový doklad bude vystaven na základě odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací samostatně pro každý stavební objekt (SO1 SO7) a to tak, že první faktura bude vystavená po osazení kontejnérů a dokončených s tím spojených stavebních prací. Druhá faktura bude vystavena po úplném dokončení prací a po odstranění případných vad a nedodělků. Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, b) číslo dokladu, c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, e) účtovanou částku bez DPH, f) název díla, označení části díla, g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, h) kód klasifikace CZ-CPV, i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis, k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha k faktuře), bude vypracován formou položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých fakturovaných položek), který musí být schválen určeným pracovníkem TDO a zástupcem objednatele. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury)

18 objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce Splatnost daňových dokladů Doba splatnosti daňových dokladů stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Čl. 12 Pokyny pro zpracování nabídky 12.1 Obsah nabídky Nabídku podá dodavatel v písemné formě ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu č. 1 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky - Krycí list nabídky (vzor). Celá nabídka, včetně dokladů, musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou. Pokud tyto doklady podepisuje jiná osoba, je dodavatel povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu opravňujícího tuto osobu k podpisu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, bude (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů nebo ověřených dokladů pro toto zadávací řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělovacích stránek. Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace

19 Nabídka musí být podána v souladu s 69 zákona v jedné řádně uzavřené obálce (opatřené razítkem a podpisem uchazeče na přelepech obálky), s označením názvu Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Kolíně - NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto: Obsah nabídky: a) Krycí list nabídky Příloha č. 1 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky, b) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky c) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, d) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, e) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Příloha č. 3 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky, f) uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, V nabídce použije uchazeč přiložený návrh smlouvy, ve kterém vyplní pouze požadované údaje. Jinak nebude text návrhu smlouvy oproti textu uvedenému v zadávací dokumentaci uchazeč upravovat. Pokud zadavatel zjistí, že byl text návrhu smlouvy uchazečem upravován, bude to důvodem k vyřazení nabídky. g) oceněný výkaz výměr se soupisem prací, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, h) přehled osob odpovědných za realizaci stavebních prací (Čl. 9 bod 9.1 ZD), i) čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele, ve kterém uvede, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty (Čl. 9 bod 9.2 ZD), j) doklady dle 68 odst. 3 zákona (Čl. 9 bod 9.3 ZD), Příloha č. 4 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky k) čestné prohlášení k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám (Čl. 9 bod 9.4 ZD), Příloha č. 5 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky,

20 l) závazný příslib peněžního ústavu poskytnout Bankovní záruky na provedení díla, m) čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele o poskytnutí Bankovní záruky za kvalitu díla v případě přidělení předmětné veřejné zakázky, n) prohlášení o počtu listů v nabídce. Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. Čl. 13 Kritéria hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Kritérium Váha kritéria Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 100 % Čl. 14 Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky. Čl. 15 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno požadovat pouze písemně na adrese zástupce zadavatele nejpozději dne TYPAZ, s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4 (Administrativní centrum BEKO) Kontaktní osoba: p. Jaroslava Majdlochová tel Vzhledem k přístupnosti místa plnění neorganizuje zadavatel prohlídku místa plnění. Zájemci

21 o prohlídku místa plnění mohou budoucí staveniště navštívit individuálně. Čl. 16 Lhůta a místo podání nabídek Místem pro podání nabídek je: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín Nabídky lze podávat osobně do podatelny zadavatele, a to v pracovních dnech v době: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 7:00 17:00 hod 7:00 15:00 hod 7:00 17:00 hod 7:00 15:00 hod 7:00 13:30 hod nebo doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení nabídky bylo uskutečněno nejpozději dne do 17h. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě). Čl. 17 Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Čl. 18 Zadávací lhůta Zadávací lhůta končí dnem

22 Čl. 19 Práva zadavatele Práva zadavatele: zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit až do uzavření smlouvy, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče, zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávací dokumentace, zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách a úpadně požádat o jejich upřesnění, zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat úhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, Uchazeč nemá právo na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije výše uvedená práva

23 Příloha č. 1 Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Dodavatel (název společnosti nebo jméno fyzické osoby) Sídlo dodavatele (v případě fyzické osoby bydliště a celá adresa včetně PSČ) Kontaktní adresa (v případě, že je jiná než sídlo dodavatele) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Číslo telefonu, faxu, Osoba (-y) oprávněná jednat jménem dodavatele Statutární zástupce (-ci) Bankovní spojení Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

24 Příloha č. 2 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ( 53 ZÁKONA) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Prohlašuji, že výše uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že dodavatel: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení

25 za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

26 Příloha č. 3 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU ( 50 odst. 1 písm. c) zákona) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně Uchazeč čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku a takto způsobilý bude po celou předpokládanou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

27 Příloha č. 4 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE ( 68 odst. 3 zákona) Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně a) v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli následující / nebyli žádní členové statutárních orgánů dodavatele nebo statutární orgány dodavatele v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele: Jméno Příjmení Společník (S) / Člen (Č) Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu. b) dodavatel má / nemá formu akciové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu ( 68 odst. 3 písm. b) zákona), Seznam vlastníků akcií Jméno Příjmení Zaměstnanec (Z) / Člen statutárního orgánu (Č) Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu

28 c) prohlašuji, že jsem v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 v Kolíně neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, v platném znění. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

29 Příloha č. 5 k Požadavkům a podmínkám pro zpracování nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k pojistné smlouvě Název společnosti Sídlo IČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD SO 1 - SO 7 Uchazeč čestně prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 5,0 mil. Kč (slovy pět miliónů korun českých). Součástí pojistné smlouvy bude předložení dokladu o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V dne. jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

30 b) Obchodní podmínky Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval formulace uvedené v obchodních podmínkách

31 c) Projektová dokumentace

32 d) Soupis prací s výkazem výměr

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více