MOBILBOX CZ S.R.O. Mobilbox Pokyny k používání kontejnerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILBOX CZ S.R.O. Mobilbox Pokyny k používání kontejnerů"

Transkript

1 Mobilbox Pokyny k používání kontejnerů Primárním cílem Mobilbox CZ s.r.o. je kompletní spokojenost našich zákazníků, a jejich opakované využívání našich služeb. Aby bylo zajištěno, že se Mobilbox kontejnery zachovají v dokonalé kondici a zůstanou použitelné po celou dobu jejich optimální životnosti, prosím, ujistěte se, že budou užívané plně v souladu s níže uvedenými pokyny. Toto se týká taky záruky na dodané kontejnery. 1. Přeprava kontejnerů 1.1 Optimální řešení pro kontejnerové přepravy jsou vozy určené k přepravě kontejnerů a otevřené vozy s šířkou 2,5 m. 1.2 Před přemístěním kontejnerů, všechny pohyblivé části musí být upevněné. Všechny stěnové, podlahové a střešní prvky musí být řádně upevněny. Upevnění na standardních vozech musí být provedeno pomocí upevňovacích popruhů, s plastovou podložkou umístěnou mezi popruhy a kontejner. Vnější nátěry kontejnerů můžou být poškozené nárazem do bočních panelů vozu, nebo upevňovacích sloupců. Chcete-li ochránit nátěr, vylučte možnost tření mezi vozem a kontejnerem. Řidič kamionu musí učinit vhodná opatření a umístit ochranné obalové materiály mezi kontejnerem a díly vozu. 1.3 K manipulaci s kontejnerem je nutný jeřáb s přiměřenou nosností. 1.4 Délka jeřábového lana (nebo řetězu), musí být volen na základě vzdálenosti mezi rohy kontejneru. Úhel mezi lany musí být maximálně 60 stupňů. Lana musí být delší, než je vzdálenost mezi rohy kontejneru. Je velmi důležité, aby byly všechny 4 lana stejné délky! Natažené lano nebo nesprávně nastavený řetěz může vést k poškození okraje střešní desky. 1.5 Lano jeřábu musí být připojené pouze do horních rohů kontejneru. 1.6 Kontejnery lze také přesunout prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. Pokud je to možné, vidlice vysokozdvižného vozíku musí být alespoň tak dlouhé, jak je celá šířka kontejneru, ale absolutní minimální povolená délka vidlice je 3/4 šířky kontejneru. (To znamená, že minimální délka vidlice je 1825 mm pro široké kontejneru 2438 mm, a minimální vidlice délku 2245 mm pro široké kontejneru 2990 mm. Tyto snížené požadavky

2 jsou platné pouze, v případě, že kontejnery jsou zcela prázdné a vybavené vysokozdvižných kapsami). 1.7 Po vyložení kontejneru z kamionu musí být sepsán předávací protokol. Případné nedostatky nebo škody musí být zadány do tohoto protokolu. Pokud je to možné, fotografie jako důkaz musí být rovněž připojena k protokolu. 2. Instalace 2.1. Kontejnery musí být umístěn na rovné betonové ploše, zesílené dle-viz níže: a) pro délky kontejneru do 5 m: podporovány v rozích kontejneru, tj. celkem 4 body; b) pro délky kontejneru mezi 5,5 a 8 m: podpořené v rozích kontejneru, jakož i středy na delších stranách, tj. celkem 6 bodů; c) pro délky kontejneru mezi 8,5 a 10 m: podpořené v rozích kontejneru, jakož i 2 body v třetině delších stran, to je celkem 8 bodů; d) pro délky kontejneru mezi 10,5 a 12 m: podpořené v rozích kontejneru, jakož i čtvrtiny delších stran, to je celkem 10 bodů; 2.2 Aby se dosáhlo správné konzistenci betonu, báze musí být konstruovány v předstihu, alespoň jeden týden před umístěním kontejneru v létě, nebo 10 dnů v zimě. 2.3 betonový základ musí odpovídat místním podmínkám půdy. Na požádání vám Mobilbox poskytne rozložení zobrazující správné opěrné body. 2.4 betonový základ platformy, musí být plochý a vodorovný s tolerancí +/- 5 mm. Před instalací kontejnerů základna musí být vyrovnána mít povrch s tolerancí maximálních +/- 1 mm. V případě, že základna není dostatečně rovná, je možné, že dveře a okna se nedají otevřít nebo zavřít správně, a to může také způsobit praskliny v sádrokartonových spojích. 2.5 V případě, je-li kontejner umístěn na nebetonový základ, musí být umístěn na odpovídající stabilní a rovný povrch, aby se zabránilo deformaci a dalším případným škodám. 3. Větrání 3.1 minimální vzdálenost 150 mm musí být udržovány mezi dnem kontejneru a zemí, za účelem vytvoření dostatečného prostoru pro větrání k ochraně kontejneru proti povrchové vlhkosti a přítoku vody do izolace podlahy kontejneru v případě silného deště.

3 3.2. Kontejnery musí být udržovány při správné teplotě a musí být pravidelně větrané, aby jejich vnitřní relativní vlhkost byla pod úrovní 60%. Vyšší hodnota může poškodit laminované dřevotřískové povrchy. V případě sanitárních kontejnerů, zvláštní péče musí být věnována tomu, aby co nejdříve byla uklizena rozlitá voda. Pokud je únik vody způsobený poruchou, musí být dodavatel neprodleně informován. 4. Odvod vody 4.1. Musí být zajištěna řádná likvidace dešťové vody ze střechy kontejneru, a okolí musí být konstruována tak, aby voda neproudila pod kontejnery. 5. Komunální spoje I / Elektrické zapojení / uzemnění 1. Před prvním použitím nebo v době zapojení, poté, co nájemce nebo kupce má nainstalován vlastní elektrické zařízení, provozovatel je povinen provést níže uvedené bezpečnostní kontroly a opatření, z důvodu právních požadavků: - Zkouška ochrana elektrickým proudem; - Zkouška zapojení; - Normy jiné požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví. Při použití kontejneru, všechny bezpečnostní kontroly z důvodu právních požadavků provádí nájemce / kupující. Tyto kontroly a zkoušky musí být provedeny nájemcem / kupujícím), ještě před začátkem užívání kontejneru. 2. Uzemnění kontejneru musí být provedené v souladu s platnými zákony a předpisy v platnosti. Zemnící šrouby mohou být stanoveny v polohách stanovených výrobcem, nebo v dolních rozích kontejneru. Ve všech případech, uzemňovací pozice musí být chráněny proti korozi. 3. Každý typ kabeláže může být využity pro uzemnění (např. vodovodní potrubí kovové, ocelové konstrukce), která má měřitelný zemnící potenciál. Nicméně, v žádném případě ne trubky plynovodů nebo potrubí pro jiné výbušné látky! 4. Připojení kontejneru k elektrické síti musí být provedeno pouze odborným personálem. Elektrické napájení musí být v souladu s bezpečností a technických požadavků. Celková míra veškerého instalovaného zařízení uvnitř kontejneru nesmí překročit kapacitu proudové

4 pojistky. Pro zatížení, je třeba dbát na rovnoměrnou distribuci fáze. (Napájecí konektor musí mít maximální ochranu 32a. Kontejnery mohou být připojeny v řadě, v závislosti na zatížení, ale maximálně 4 kusy. Je zakázáno připojení jakékoliv další jednotky z posledního kontejneru z jakéhokoliv důvodu). 5. Provozní podmínky elektrických spotřebičů: Do elektrických konektorů zástrček lze připojit pouze zařízení v souladu s jejich příslušným nominálním zatížením. Elektronické přístroje (počítače, servery, X-ray stroje atd.) lze provozovat pouze pomocí takových záložních zdrojů, které mají ochranu proti přepětí. 6. Aby se zabránilo nehodám, musí být dodrženy bezpečnostní předpisy elektronických spotřebičů. 7. V případě, že je ohřívač vody zabudovaný do kontejneru, zařízení musí být naplněno vodou před připojením do elektrické sítě, aby se zabránilo zničení topného tělesa. 8. Pro osvětlovací zařízení, je nutné zajistit řádné proudění vzduchu a odvod tepla. Otevřený kryt lampy nebo umístění hořlavých materiálů v okolí je zakázáno. 9. Pouze kvalifikovaní servisní technici budou provádět opravy, a pouze s předchozím souhlasem Mobilbox. 10. Elektrická zařízení a elektrické sítě musí být chráněny před mechanickým poškozením, stejně jako od takových efektů, které mohou způsobit poškození izolace (např. sálavé teplo, chemikálie atd.) 11. Před spuštěním systému nebo po jakýchkoliv úprav nebo rozšíření, musí být vyhotovený revizní protokol. Kontrola elektrorozvodů se musí opakovat v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v předpisech. 12. V případě, kontejner není v provozu po delší dobu, je vhodné vypnout elektrické zařízení. Před opětovným zapojením, by mělo být zařízení znovu zkontrolovat, jejich bezpečný provoz lze zaručit pouze tímto způsobem. 13. V případě nedostatků, musí být provedeny bez prodlení nezbytná opatření k prevenci. 14. Elektrické zařízení nemůže, v jakékoli formě, přijít do styku s vodou. 15. Všechna elektrická zařízení musí být použity, jak je uvedeno v návodu jeho výrobcem. 16. Je zakázáno zakrývat otvory radiátorů, a je přísně zakázáno sušit oblečení nebo ohřívání tekutin nad nimi. Vytápění musí být udržována na minimální bezpečnostní vzdálenosti 500

5 mm od nábytku a jiných zařízení. Další obecné bezpečnostní pokyny výrobce musí být dodržovány. 17. Integrita napájecích bodů a konektorů, musí být pravidelně kontrolována. 18. FI relé se musí zkontrolovat jednou za měsíc, zapnutí a vypnutí opakovaně dvakrát. II. Voda 1. Kontejnery mohou být napojené na vodovodní síti pouze řádně kvalifikovanými pracovníky. 2. Provoz přetlakového ventilu a čistota filtrů musí být kontrolovány. 3. Po připojení kontejneru k vodovodní síti, vnější kanalizace a vodovodní potrubí, musí být izolovány, aby se zabránilo poškození vlivem mrazu. Při použití v zimě, musí být udržována vnitřní teplota alespoň + 5 C. V případě, že kontejner není v provozu, se voda vypustí ze všech potrubí a zařízení, před nástupem mrazu, aby se zabránilo poškození a mrazem. 4. Před provedením jakýchkoli změn v sanitárním kontejneru, který je používán, se voda vypustí ze všech trubek, zásobníků a topných zařízení, aby se zabránilo možným škodám. 5. Doporučuje se kontinuální čištění příslušenství a testování jejich řádné fungování. Je zakázáno vysypat zrnitý materiál (písek, půdy atd.) do záchodu, nebo dřezu, protože to může způsobit ucpání. 6. Upevnění potrubí a hladký tok kanalizace musí být průběžně kontrolován. 7. Termostat a bezpečnostní ventil vody, ohřívače, jmenovitě normální provoz ohřívače vody, musí být pravidelně kontrolovány, aby se zabránilo škodám způsobeným jeho možného přehřátí. 6. Údržba 1. Střecha, okapy a dešťové stráže musí být pravidelně čištěny. Zablokování dešťových potrubí nebo poškození mrazem může mít za následek průnik dešťové vody do kontejneru. Poškození nátěru střechy musí být okamžitě opravené, aby se zabránilo šíření koroze. 2. Za účelem zachování zatížitelnost kontejneru, střecha nemá zatížená velkým množstvím sněhu.

6 3. Po přepravě a skladování kontejnerů, může se stát, že dveře a okna jsou nefunkční. Proto může být nutné upravit závěsy, a to především vyrovnáním kontejneru a sekundárně pomocí šroubů seřízení. Nastavení a pravidelná kontrola oken a dveří musí být realizována. 4. Vnější mechanické poškození na vnější straně kontejneru, musí být opraveno (vyčistění, odmaštění, natření, lakování atd.), okamžitě, aby se zabránilo korozi. Rozbití nebo poškození těsnění na okenním parapetu musí být opraveny použitím pružné těsnicí hmoty (polyuretanové pěny, silikonu). 5. Úklid vnějších i vnitřních povrchů kontejneru může být proveden použitím obvyklých čisticích prostředků. Kyselina nebo alkalické čisticí prostředky nejsou vhodné pro použití pro pozinkované chromované plochy. Čištění nádoby s vysokotlakou vodou není dovoleno. Mobilbox bude vždy dodávat kontejnery čisté, ale nemůžeme zaručit, že kontejnery nebudou neznečištěné během přepravy, a to zejména v zimě. MOBILBOX CZ, s.r.o.

Ploché klimatizační jednotky. Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco. Návod k používání. 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

Ploché klimatizační jednotky. Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco. Návod k používání. 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Ploché klimatizační jednotky Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco Návod k používání 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků GEA ATpicco Přehled výrobků GEA 2 PR-2012-0052-CZ Změny

Více

Návod na obsluhu, instalaci a skladování zásobníků teplé vody BWP, BWPS Návod na instalaci a použití

Návod na obsluhu, instalaci a skladování zásobníků teplé vody BWP, BWPS Návod na instalaci a použití Návod na obsluhu, instalaci a skladování zásobníků teplé vody BWP, BWPS Návod na instalaci a použití HERMANN tepelná technika s.r.o., Dubenec 134, 544 55 Dubenec tel.:499 694 999, www.hermann.cz e mail.:info@hermann.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky. DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013)

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky. DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013) NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NVS 29 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky DTR-NVS-ver.2.30 (03.2013) www.vtsgroup.com 2 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. URČENÍ...3 3. KONSTRUKCE...4 3.1. Ventilátorová sekce...4 3.2. Sekce

Více

Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze

Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze Garden Eco Garden Complex House Complex 1 2 1. července 2009 změnila společnost Titan Eko Sp. z o.o. své jméno na Kingspan Environmental

Více

NP Pyro. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. NP Pyro 22 NP Pyro 30 NP Pyro 40 NP Pyro 50 KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720830472 (2015/01) CZ

NP Pyro. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. NP Pyro 22 NP Pyro 30 NP Pyro 40 NP Pyro 50 KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720830472 (2015/01) CZ Návod k instalaci a údržbě pro odborníka NP Pyro KOTEL NA PEVNÁ PALIVA NP Pyro NP Pyro 30 NP Pyro 40 NP Pyro 50 000004645-00 67083047 (05/0) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny..............

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

Suché transformátory na nízké napětí

Suché transformátory na nízké napětí Trasfor S.A. P.O. Box 231 CH-6903 Lugano Switzerland O B C H O D N Í Z A S T O U P E N Í P R O Č R A S R Ing. Pavel Mužík Tel./fax: 286 584 850 Mobil: 602 349 009 E-mail: pavel.muzik@trasfor.cz Suché transformátory

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Ohřívač vody na bázi tepelného čerpadla

Ohřívač vody na bázi tepelného čerpadla Ohřívač vody na bázi tepelného čerpadla Vážený zákazníku, Rádi bychom vám poděkovali za nákup ohřívače vody na bázi tepelného čerpadla. Doufáme, že splní vaše očekávání a může vám nabídnout optimální službu

Více

TALIA GREEN HYBRID 30

TALIA GREEN HYBRID 30 Montáž, uvedení do provozu VÝHRADNĚ PRO VÝROBKY INSTALOVANÉ NA ÚZEMÍ ČR TALIA GREEN HYBRID 30 Venkovní jednotka - tepelné čerpadlo vzduch / voda -1- 1. Úvod 1.1. Úvod Jednotka tepelného čerpadla je konstruována

Více

03/2015 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU. Klimatizační jednotky MASTER XP

03/2015 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU. Klimatizační jednotky MASTER XP NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 03/2015 Klimatizační jednotky AERO MASTER XP Obsah Užití, pracovní podmínky, konstrukce...3 Informace od výrobce...3 Užití a pracovní podmínky...3 Konstrukce klimatizační jednotky...3

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP řada AR Reverzibilní absorpční tepelné čerpadlo vzduch voda pro vytápění a chlazení středně velkých objektů napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize:

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Klimatizační zařízení / (Překlad originálu) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +498751/74-0 Fax +498751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3064069_201407

Více

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek Vážený zákazníku! Varná deska s integrovaným elektrickým zapalováním je vyroben pro použití v domácnosti. Naše spotřebiče jsou baleny do ekologických materiálů, které lze recyklovat, ukládat nebo likvidovat

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

VICTRIX PRO 35-55 2 ErP

VICTRIX PRO 35-55 2 ErP Návod k montáži a použití CZ VICTRIX PRO 35-55 2 ErP *1.038330CZE* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Klimatizace bazénových hal. Odvlhčovací jednotky GEA F800. Návod k používání

Klimatizace bazénových hal. Odvlhčovací jednotky GEA F800. Návod k používání Klimatizace bazénových hal Odvlhčovací jednotky Návod k používání MPLOMNR db^=eé~í=bñåü~åöéêë Obsah 1 Bezpečnost a upozornění pro uživatele... 3 1.1 Dostupnost návodu k používání...3 1.2 Rozsah návodu

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Obsah Obsah... 2 1. Informace... 3 2. Upozornění a varování... 5 3. Bezpečnostní pokyny... 8 3.1. Obecné

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-GS/WS Tepelné čerpadlo voda/voda napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revisione: D - Bozza Codice: D-LBR660 Tento návod vypracovala a vytiskla společnost

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Gitié - AHAY Integrovaná skupina pro venkovní instalaci složená z absorpčního tepelného čerpadla a kondenzačního kotle Revize: B Kód: D-LBR737 Tento manuál byl vypracován

Více

Plynový závěsný kotel s vysokou účinností

Plynový závěsný kotel s vysokou účinností Návod na použití pro uživatele a instalatéry Plynový závěsný kotel s vysokou účinností CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A jako jeden z největších evropských

Více

Návod k použití mobilního domu

Návod k použití mobilního domu Návod k použití mobilního domu CHERRY TRADE s.r.o. Francouzská 1001/16 tel / fax: +420-596 924 531 708 00 Ostrava gsm: +420-608 808 892 Česká Republika www.polymobil.cz Obsah OBSAH... 2 CO JE MOBILNÍ DŮM?...

Více

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ INSERTO CRYSTAL 50-50 verticale-70-80-100 Zkoušeno podle normy ČSN EN13229 Gratulujeme vám k nákupu výrobku společnosti La NORDICA. Výrobky společnosti La NORDICA

Více

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10 PENTA systém plynového vytápění Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10 tmavé infrazářiče PENTA PEN Úvod Infrazářiče PENTA jsou novým typem infrazářičů v nabídce společnosti Lersen.

Více

Návod k použití a upozornění NIKE STAR 24 3 E *1.036750CZE*

Návod k použití a upozornění NIKE STAR 24 3 E *1.036750CZE* Návod k použití a upozornění CZ NIKE STAR 24 3 E *1.036750CZE* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu COOLING NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VÝROBNÍKY LEDU KOSTKARKA DO LODU SS - 25 A, SS - 25 W, SS - 35 A, SS - 35 W, SS - 45 A, SS - 45 W, SS - 60 A, SS - 60 W Český výrobce

Více