NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) (návrh verze, která bude projednaná podle ustanovení 47 odst. 2 3 stavebního zákona) Pořizovatel: Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf odbor správy majetku a investic KVĚTEN 2011

2 Obsah: a) Vymezení řešeného území b) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů c) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů d) Požadavky na rozvoj území obce e) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) f) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury g) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území h) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace i) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů j) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území k) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií m) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem n) Požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast o) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant p) Požadavky na uspořádání návrhu Změny č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf q) Tabulkový přehled základní identifikace lokalit navržených v rámci Změny č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf Příloha: vymezení lokalit Změny č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf v mapě

3 a) Vymezení řešeného území Změna č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf (dále jen Změna č.10) vymezuje 19 ploch, které se nacházejí v k.ú. Varnsdorf (15 ploch) a v k.ú. Studánka u Rumburku (4 plochy). V zastavěném území se nachází 11 ploch dílčích změn, přičemž v 5 případech se jedná o plochy přestavby, v 6 případech o změnu funkčního využití. Zbylých 8 ploch dílčích změn se nachází v nezastavitelném území, Změnou bude zahrnuto do zastavitelných ploch s výhradně funkčním využitím obytná zástavba nízkopodlažní. Pořízení dílčích změn Změny č.10 bylo schváleno na jednáních ZM Varnsdorf ve dnech (usnesení č. 40/2010 až 44/2010), (usnesení č. 125/2010 a 126/2010), (usnesení č. 155/2010), (usnesení č. 193/2010 a 194/2010), (usnesení č. 11/2011 a 12/2011), (usnesení č. 31/2011 až 36/2011) a (usnesení č. 56/2011). b) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z širších územních vztahů Z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR 2008), jež byla schválena na jednání dne usnesením vlády ČR č. 929, budou v návrhu Změny č.10 uplatněny aktuální republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (uvedené v bodě 2.2 kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území ). Město Varnsdorf není součástí rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, ani není součástí specifické oblasti. Koridory a plochy technické infrastruktury nadmístního významu nepostihují správní území ORP Varnsdorf. Z hlediska územně plánovací dokumentace (ÚPD) vydané krajem je aktuální situace taková, že nadřazená dokumentace Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), je ve fázi řízení o upraveném a posouzeném návrhu, v současné době probíhá vyhodnocování námitek a připomínek uplatněných do veřejného projednání návrhu, které se konalo (dle ustanovení 39 stavebního zákona). Podle dosavadního návrhu ZÚR ÚK by neměly mít navržené rozvojové osy a oblasti nadmístního významu ( NOS4 Jiřetín pod Jedlovou a NOB3 Rumbursko, Varnsdorfsko ), ani návrh optimalizace a dílčího zkapacitnění železničního koridoru Z1 - VPS pro konvenční železniční dopravu ( Rybniště Varnsdorf hranice ČR/SRN ), ani vymezená územní rezerva koridoru elektrického vedení ( VVN 110 kv: TR Varnsdorf TR Nový Bor ) vliv na jednotlivé plochy řešené Změnou č.10, přesto návrh Změny č.10 důsledně prověří soulad se záměry uvedenými v rozpracovaných ZÚR ÚK. Do doby vydání ZÚR ÚK, jako nadřazené územně plánovací dokumentace, není pro řešené území k dispozici žádná platná územně plánovací dokumentace, která by měla na řešení Změny č. 10 vliv. V územně analytických podkladech Ústeckého kraje je oblast F - Rumbursko- Varnsdorfsko zmíněna jako rozvojová oblast nadmístního významu, která je charakteristická převažujícími rozvojovými předpoklady. Řešení dílčích ploch v rámci

4 Změny č.10, převážně k bydlení, má na existující problémy, spojené zejména s odlivem občanů v produktivním věku, pozitivní vliv. Návrh Změny prověří soulad s existující koncepcí Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. c) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Na území obce Varnsdorf se vyskytují následující sledované jevy územně analytických podkladů (podle přílohy č.1, část A vyhlášky č. 500/2006 Sb.), které jsou limity využití území: 1. ochranné pásmo železnice č. 081 (60 m), 2. ochranné pásmo tras elektrorozvodů VN 35 kv (10 m), 3. ochranné pásmo kabelového vedení elektrorozvodů VN 35 kv (1 m), 4. ochranné pásmo trafostanic (7 m), 5. bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 (40 m), 6. bezpečnostní pásmo regulační stanice (10 m), 7. ochranné pásmo STL plynovodů (1 m), 8. ochranné pásmo telekomunikačních kabelů (1,5 m), 9. ochranné pásmo radioreleových tratí (20 m), 10. ochranné pásmo televizního převaděče TVP Jedlová (30 m), 11. ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m), 12. ochranné pásmo kanalizačních řadů (1,5 m), 13. manipulační plocha podél vodních toků (6 m), 14. vzdálenost 50 m od okraje lesa, Tyto limity využití území je nutné v návrhu Změny č.10 respektovat. Územně analytické podklady ve smyslu ustanovení 26 platného stavebního zákona byly zpracovány a aktualizovány k V návrhu Změny č.10 budou prověřeny a vyhodnoceny případné důsledky navrhovaného řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP. Z doplňujících průzkumů a rozborů vyplývá, že podrobné průzkumy a rozbory, zpracované pro celé území v rámci zpracování schváleného územního plánu, jsou převážně stále aktuální. Z řešených 19 dílčích změn se jich 8 nachází mimo zastavěné území i mimo zastavitelné plochy, proto v těchto případech byly v rámci doplňujících průzkumů a rozborů zjišťovány případné hodnoty v příslušných lokalitách.

5 d) Požadavky na rozvoj území obce V rámci Změny č.10 bude změněno funkční využití ploch, z 19 dílčích změn u 14 na obytnou zástavbu nízkopodlažní, ve dvou případech na plochy smíšené obytné (podle 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.), ve dvou případech na smíšenou zástavbu centrální, po jednom případě na občanskou vybavenost a (plocha Z rozdělena na dvě části - a obytná zástavba nízkopodlažní ). e) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Založená urbanistická koncepce rozvoje města, schválená v platném územním plánu, nebude předmětnou Změnou č.10 zásadně měněna, v případě výše uvedených požadavků na změny ve způsobu využití ploch se pak jedná pouze o dílčí změny, které urbanistickou koncepci ani koncepci uspořádání krajiny zásadně nenarušují. f) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA koncepce dopravní infrastruktury založené a schválené v platném územním plánu bude návrhem Změny č.10 respektována a nebude změnou funkčního využití plochy dotčena. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA koncepce technické infrastruktury založená a schválená v platném územním plánu bude návrhem Změny č.10 respektována spolu se všemi stávajícími funkčními systémy technické infrastruktury a to včetně jejich ochranných pásem. Pro nové rozvojové lokality bude prověřena kapacita a možnost napojení na sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, el. energie). Na úseku odpadového hospodářství bude zachována stávající koncepce nakládání s odpady. OBČANSKÁ VYBAVENOST - Změnou č.10 územního plánu nebude zásadně měněn stav a rozsah občanské vybavenost v širším zázemí řešených ploch. g) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území se Změnou č. 10 nebudou zásadně měnit, případná změna dílčích požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území bude návrhem Změny č.10 prověřena.

6 h) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Stanovení veřejně prospěšných staveb bude v průběhu prací na návrhu Změny č. 10 posouzen a odsouhlasen pořizovatelem, a to v návaznosti na ustanovení 101 a 170 platného stavebního zákona na stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, a na stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (technická infrastruktura, apod). Případné VPS budou navrženy v souladu s 2,písm. l) stav. zákona jako veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu. Veřejně prospěšná opatření ani asanace území nebudou Změnou č. 10 navrhována. i) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Případné požadavky civilní ochrany budou zpracovány v souladu s ustanovením 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů). Dále bude v rámci Změny č.10 proveden návrh likvidace srážkových vod, především vsakováním v místě vzniku, aby nevznikal zbytečný a nadměrný povrchový odtok, event. jejich hromadění s následky vzniku záplav. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší (vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V průběhu pořizování návrhu Změny č.10 budou respektovány zásady vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. (ve znění pozdějších přepisů) a metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 z Zemědělská příloha bude zpracována v souladu s ust. 3 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č.13/1994 Sb. a přílohy č.3 k této vyhlášce. Bude provedeno kvalifikované zdůvodnění záborů ZPF. Údaje o lesích budou zpracovány v souladu s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (ve znění pozdějších předpisů). Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude ve Změně č.10 navrhováno a textová část dokumentace bude tuto informaci obsahovat. Pokud se návrh Změny č.10 bude dotýkat OP lesa, bude uveden důvod a rozsah případného dotčení. V návrhu vodovodních sítí k novým lokalitám bude nutné počítat i se zajištěním požární vody a to v souladu s ustanovením 29 odst. 1 písm.k) zákona č. 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), v množství stanoveném ČSN

7 j) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Při rozvoji území musí být respektována stávající technická a dopravní infrastruktura, a to včetně ochranných pásem, v nichž nebudou umisťovány žádné stavby. Žádné jiné střety zájmů a problémů v území nebyly, v rámci doplňujících průzkumů a rozborů, ani podle aktualizovaných ÚAP, v území zjištěny. k) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Tyto požadavky se, s ohledem na skutečnost, že město Varnsdorf z hlediska Politiky územního rozvoje ČR neleží na zde specifikovaných rozvojových osách, ani v rozvojových oblastech, nestanovují. Ve Změně č. 10 se z 19 řešených dílčích změn se jich 8 vymezuje mimo současně zastavěné území i mimo zastavitelné plochy (všechny plochy navržené k bydlení), proto v těchto případech byly v rámci doplňujících průzkumů a rozborů zjišťovány existující hodnoty. Protože se jedná s výjimkou dvou ploch (dílčí změny Z 10.3 a Z louky, pastviny) o změnu z funkčního využití, byla pracovníky OŽP posouzena dendrologická hodnota a stav dřevin. V těchto uvedených případech se jedná o plochy, na kterých se nacházely stavby pro bydlení, zaniklé po 2. světové válce, tzn., že Změnou č.10 bude plochám vráceno jejich původní využití. V ostatních případech nebyla prokázána existence významných hodnot. Zahrnutí těchto dílčích ploch, určených výhradně k bydlení, do zastavitelných ploch, neovlivní urbanistickou koncepci ani charakter sídelní kultury obce. Zbylých 11 dílčích změn mění funkční využití ploch, jež jsou součástí zastavěného území. V případě 5 dílčích změn se jedná o plochy přestavby, v 6 případech o změnu funkčního využití (výhradně na bydlení), v jednom případě o změnu části plochy na zeleň (dílčí změna Z 10.11). S ohledem na podmínku podle ust. 55 odst. 3 stavebního zákona ( prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřebu vymezit zastavitelné plochy nové ) konstatujeme, že s výjimkou dvou případů se jedná o návrh na vymezení ploch bydlení na pozemcích, které byly v minulosti zastavěny venkovskými obytnými stavbami. Všechny předmětné lokality navazují na stávající obytné území a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné. Co se týká zájmu obyvatel o výstavbu rodinných domů je situace ve Varnsdorfu (a na Studánce u Rumburku) stále mírně na straně poptávky, přičemž možnosti města jsou vyčerpané, proto se hledají výše uvedené možnosti.

8 l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií S ohledem na rozsah a povahu Změny č. 10 nejsou žádné takové požadavky stanoveny. m) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem S ohledem na rozsah a povahu Změny č. 10 nejsou žádné takové požadavky stanoveny. n) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Případné požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č.10 na udržitelný rozvoj území vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci projednávání zadání této změny. Taktéž vliv na evropsky významnou lokalitu (EVL) či ptačí oblast podle ustanovení 45i zákona č. 1144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude-li stanoviskem dotčeného orgánu předpokládán, bude v návrhu Změny č. 10 prověřen. o) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na pracování variant Požadavek na zpracování konceptu není s ohledem na rozsah a povahu Změny č. 10 stanoven. p) Požadavky na uspořádání návrhu Změny č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf Návrh Změny č. 10 bude zpracován a odevzdán v celkovém počtu 4 kompletních tiskových vyhotovení, a to jak pro posouzení a řízení podle 50 a 52, tak i pro vydání podle 54 stavebního zákona. Obsahový standard bude odpovídat ustanovení 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a to v rozsahu přílohy č. 7 k této vyhlášce + 1 digitální vyhotovení ve formátu *.pdf + *dgn (nebo *shp, nebo * dwg) předané na CD. Výkresy budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a odevzdány v měřítku 1 : Výkres širších vztahů pak bude zpracován v měřítku 1 : Výkresová část dokumentace bude obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku.

9 Požadujeme, aby součástí návrhu Změny č. 10 (textové i grafické části) byl předtisk Záznam o účinnosti, který bude pořizovatelem doplněn po vydání dokumentace. Záznam o účinnosti bude obsahovat: označení správního orgánu, který změnu územní plánu města vydal, č.j., datum vydání a datum nabytí účinnosti změny územního plánu města, jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, kolonku pro otisk úředního razítka. V případě, že budou v průběhu prací na návrhu změny, projektant zajistí konání konzultační schůzky, na níž mimo jiné budou v souladu s požadavkem stanoveným v kapitole h) zadání vymezeny veřejně prospěšné stavby. Požadujeme, aby návrh Změny č. 10 zpracovaný a odevzdaný pro řízení o územním plánu podle 52 stavebního zákona obsahoval i výčet parcelních čísel, kterých se tyto stavby budou týkat. Tabulkový přehled základní identifikace lokalit navržených v rámci Změny č. 10 ozn. název lokality ploch (identifikace) Z 10.1 Lokalita 1 ul. Bratislavská - penzion Z 10.2 Lokalita 2 ul. Truhlářská - RD Z 10.3 Lokalita 3 ul. Karlova u nemocnice - RD Z 10.4 Lokalita 4 ul. Poštovní býv. Arko Z 10.5 Lokalita 5 ul. Rumburská býv. Keramička Z 10.6 Lokalita 6 ul.klostermannova/ Náchodská - RD Z 10.7 Lokalita 7 ul. Fr. Kmocha býv. Burákárna Z 10.8 Lokalita 8 ul. Štefánikova - RD Z 10.9 Lokalita 9 ul. Plavecká/Stromovka - RD Z Lokalita 10 ul. Nymburská - býv. Dovoz textilu Z Lokalita 11 ul. Měšťanská RD,zeleň funkční využití plochy dle stávajícího územního plánu obytná zástavba nízkopodlažní občanská vybavenost, služby louky, pastviny občanská vybavenost, služby výroba nečistá; komerce, sklady, prodejní sklady; ; výroba čistá občanská vybavenost, služby ; občanská vybavenost, služby komerce, sklady, prodejní sklady komerce, sklady, prodejní sklady záměr, navrhované funkční využití plochy, předmět změny; pozemky občanská vybavenost, služby; p.č. 6993/1, 6988/1 v k.ú. Varnsdorf p.č. 4960/1 v k.ú. Varnsdorf p.č. 4151/8, 4151/7, 4151/13, 4151/1 v k.ú. Varnsdorf smíšená zástavba centrální; p.č. 2317/1, 2320 v k.ú. Varnsdorf plochy smíšené obytné; p.č. 7754, 7763, 7752, 7768, 7769, 7767, 7770, 7773/2, 7773/1 v k.ú. Varnsdorf p.č. 1730, 1712/3, 1727/1, 1729/1, 1728 v k.ú. Varnsdorf smíšená zástavba centrální; p.č v k.ú. Varnsdorf p.č. 158 v k.ú. Varnsdorf p.č. 3648, část 3404 v k.ú. Varnsdorf plochy smíšené obytné; p.č. 2444/3 v k.ú. Varnsdorf ; p.č. 694/1, 694/3 v k.ú. Varnsdorf

10 Z Lokalita 12 Studánka - RD I. Z Lokalita 13 ul. Na Pastvinách - RD Z Lokalita 14 Studánka - RD II. Z Lokalita 15 ul. Čelákovická/Dvorská - RD Z Lokalita 16 ul. Pohraniční Stráže - RD Z Lokalita 17 Studánka RD III. Z Lokalita 18 Studánka RD IV. Z Lokalita 19 ul. Jarošova - RD louky, pastviny občanská vybavenost, služby část p.č. 959/1 v k.ú. Studánka u Rumburku p.č. 2040, 2039 v k.ú. Varnsdorf p.č. 672, 676, 673, 674, 675 v k.ú. Studánka u Rumburku p.č. 4233, 4234 v k.ú. Varnsdorf p.č. 7682, část 7683 v k.ú. Varnsdorf p.č. 984, část 983, část 986/1 v k.ú. Studánka u Rumburku p.č. 905, 906 v k.ú. Studánka u Rumburku p.č. 1975, 1967/2 v k.ú. Varnsdorf

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více