Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA"

Transkript

1 Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA Vážení spoluobčané, téměř se tomu nechce věřit, ale další rok se pomalu chýlí ke konci a, přestože letošní počasí to zatím příliš nenaznačuje, nezadržitelně se blíží vánoce a s nimi nový rok. V nastávajícím čase adventu, kdy krátké dny střídají dlouhé večery a noci, můžeme najít chvilky klidu k rozjímání nad uplynulým obdobím, sčítat své životní zisky a ztráty, plánovat budoucnost a s jistými obavami i očekávat změny, které vždy s novým rokem přicházejí. Využijme i v dnešní uspěchané době předvánoční čas ke zklidnění a zamyšlení. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků, v roce 2012 pak mnoho zdraví, štěstí a vzájemného porozumění. Oldřich Tanert, starosta Betlémské světlo 2011 Již několik let přivážíme Betlémské světlo všem lidem dobré vůle. I letos Vás všechny zveme ke společné chvilce. Zastavme se v této uspěchané době, uvědomme si, cože se to vlastně děje. Společně načerpejme klid a pohodu krásné vánoční atmosféry. Odkud se Betlémské světlo šíří a co to vlastně je? Od roku 1986 nadace Světlo ve tmě každoročně hledá v Horním Rakousku Dítě Světla, které si svým chováním a ochotou pomoci druhým zaslouží přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice Narození Páně v Betlémě do speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, a její pracovníci chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Plamínku začali říkat Světlo z Betléma a slavnostně jej rozdávali všem lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. Odtud se tento křehký plamínek šíří do 25 evropských zemí. Milióny lidí po celé Evropě tak mají možnost získat Betlémské světlo a posílat dál tento novodobý symbol Vánoc. Svůj plamínek si můžete odpálit v 16:00 hodin u kostela v Rudě nad Moravou. Za středisko Junáka v Rudě přejeme všem našim občanům pokojné Vánoce a dobrý vstup do Nového roku Činovníci Junáka Moravští muzikanti z Rudy nad Moravou vás zvou na veřejnou zkoušku, která bude režírována jako Novoroční koncert v pátek 6. ledna 2012 od 19:30 v sále Na Záložně V programu zazní populární a ještě i vánoční melodie Tříkrálová sbírka Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita Šumperk za účasti dobrovolných koledníků, kteří se prokáží průkazem a zapečetěnou pokladničkou. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena i na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 1. a 8. lednem 2012 ( v naší obci hlavně v pátek a v sobotu 6. a 7. ledna 2012), aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Marie Tanertová, asistentka sbírky Mikuláš pro dospělé Mikulášskou besídku pro dospělé pořádá v sále kulturního domu v Hrabenově v sobotu 3. prosince TJ Sokol Hrabenov. Jestli přijde Mikuláš, není jisté, určitě ale přijede pan Miloš Veselý, vinař z jihomoravských Rakvic, a přiveze s sebou vyprávění o víně s ochutnávkou a také víno k prodeji. Ochutnávka začne v 16:00 hodin. Zpestřením programu bude v 19:00 hodin vystoupení děvčat z TJ Sokol Hrabenov pod vedením Petry Šípové s ukázkou Hrabenovské zumby. Občerstvení k vínu a reprodukovaná hudba k poslechu i tanci jsou připraveny. Vstupné 20,- Kč. I.K. ZASTUPITELSTVO Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou se koná v sále Na Záložně v úterý 3. prosince v 17:00 hod. Kontejnery na elektrozařízení Od úterý bude v naší obci umístěno 5 kontejnerů firmy ELEKTROWIN určených k odběru vysloužilého drobného elektrozařízení z domácností. Kontejnery budou umístěny v Rudě nad Moravou (na parkovišti u Mašterů a u samoobsluhy), v Hrabenově, v Hosticích a v Bartoňově.

2 Plán zimní údržby pro rok Obec provádí úklid sněhu z místních komunikací prohrnováním v tomto pořadí ulic: Ruda n.m.: ulice Sportovní ke škole, Dlouhá, Zdravotní středisko Ruda parkoviště, střed obce, Vyhlídka, Jednota, následují ostatní místní komunikace (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.) Hrabenov: komunikace navazující na silnici III. třídy. Dále budou následovat ostatní komunikace (zajišťuje Kameníček a.s.) Hostice: komunikace ZD - bytovka ZD, komunikace sousedící se silnicí III. třídy, ostatní komunikace (zajišťuje Kameníček a.s., úklid komunikace p. č zajišťuje p. Lubomír Gronych) Bartoňov, Radomilov: komunikace Bartoňov směr Bohutín, ostatní komunikace z Radomilova směrem na Bartoňov (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.) Štědrákova Lhota: provádí se podle místních potřeb (zajišťuje Kameníček a.s.) Plán zimní údržby chodníků Se zimní údržbou chodníků v obci Ruda nad Moravou bude započato na ulici 9. května (od Lesů ČR), směrem k OÚ, pokračovat se bude Linhartovou ulici směrem k nádraží ČD. Následovat bude chodník u zdravotního střediska, chodník směrem na Hostice, chodník směrem na Hrabenov. Následně parkoviště před nádražím ČD (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.). Splatnost poplatků v roce 2012 Komunální odpad: do (dle vyhlášky Obce Ruda nad Moravou) Psi: do (dle vyhlášky Obce Ruda nad Moravou). Poplatky za komunální odpad a psy se platí v pokladně obecního úřadu, složenky se nezasílají Hřbitovní poplatek: v měsících květen a červen, na základě doručené smlouvy a složenky. Je vybírán v pokladně obecního úřadu. Vodné: v měsících září a říjen (týká se občanů Hostic a Hrabenova), složenky se nezasílají, platí se v pokladně obecního úřadu. Termíny svozu odpadů v roce 2012 Komunální odpady - vždy v úterý v sudém týdnu v měsíci Plasty a nápojové kartony - vždy v pondělí v 1. lichém týdnu v měsíci (2. ledna, 13. února, 12. března, 23. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 13. srpna, 10. září, 8. října 2012) Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 7/2011 konaného dne Zastupitelstvo obce neschvaluje: odvolání p. Oldřicha Tanerta z funkce starosty obce Ruda nad Moravou odvolání Mgr. Ivy Kleinové z funkce místostarostky obce Ruda nad Moravou odvolání PaedDr. Milana Tichého z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou odvolání p. Jana Hladila z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou odvolání p. Petra Pavelka z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou Neuhrazené poplatky za rok 2011 Poplatky za rok 2011 dosud neuhrazené je možné zaplatit ještě do Po tomto datu budou nedoplatky předány k vymáhání soudní cestou. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 8/2011 konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: rozpočtovou změnu č. 4 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou (schválena radou obce dne ) rozpočtovou změnu č. 5 (bez doplňku) k v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti účet (241 10) na účet obce Ruda nad Moravou ( položka 2329) ve výši ,-- Kč (je součástí rozpočtové změny č. 5) předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto usnesení směnu občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou schválen radou obce , záměr zveřejněn dne (vyvěšen , sejmut ) a obecních pozemků p.č. 544/7, ostatní plocha, výměra 116 m2 a p. č. 545/3, zahrada, výměra 43 m2, oba pozemky v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny pozemků schválen radou obce dne , záměr zveřejněn (vyvěšen , sejmut ) za pozemky ve vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, výměra 107 m2, ZE st. 189, výměra 30m2, ZE 586/2, výměra 648 m2, ZE 594/2, výměra 223 m2, vše v k. ú. Ruda nad Moravou prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou, orná půda dle 23 odst. 4 a 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Hrabenov v součásti základní škola (pro školní rok 2011/2012) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou č. 1/2011, účinnost od vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění předfinancování a financování projektu Cyklostezka Ruda nad Moravou po dobu jeho realizace v letech 2012 a 2013 ve výši celkových způsobilých výdajů ,-- Kč z toho dotace ÚRR (75%) tj ,-- Kč, podíl obce (25%) tj ,--Kč vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění údržby infrastruktury vybudované v rámci projektu Cyklostezka Ruda nad Moravou po celo dobu udržitelnosti projektu Zastupitelstvo obce neschvaluje: rozpočtovou změnu č. 5 s doplňkem ,-- k v příjmech a výdajích obce Ruda nad Moravou Zastupitelstvo obce bere na vědomí: předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto návrhu usnesení zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo obce vydává: Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou formou opatření obecné povahy, které je přílohou návrhu na usnesení, dle 43 odst. 4 a 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou 2 NAŠE OBEC

3 Přehled bohoslužeb o Vánocích sobota neděle pondělí sobota neděle 1.1. Štědrý den Slavnost Narození Páně Svátek sv. Štěpána Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie (rodiny s dětmi) Komňátka 7.30 Bušín Bohdíkov 7.30 Bohdíkov Raškov Štědr. Lhota Olšany Raškov Radomilov Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky bude v pondělí v kostele v Rudě nad Moravou při mši v 9 hod. Koncert ke Tříkrálové sbírce je v neděli v kostele v Rudě nad Moravou v 14 hodin. Poznámka k čistírně odpadních vod a dotacím Vypadá to, že konečně přichází možnost vybudovat kanalizaci a ČOV ve všech místních částech Rudy nad Mor. (mimo Štědrákovu Lhotu). Proč tak pozdě? Původně měly odpadní vody odtékat do ČOV v Olšanských papírnách. Tak to bylo uvedeno i v krajském vodohospodářském plánu. Bohužel obec před léty neuzavřela písemnou dohodu s Olšanskými papírnami o čištění odpadních vod z Rudy. Proto musíme ČOV vybudovat v Rudě, což znamenalo změnu krajského vodohospodářského a také změnu územního plánu Rudy. To vše si vyžádalo řadu jednání a času. Nejbližším závazným termínem je 15. únor k tomuto datu musíme mít zpracován projekt ČOV a kanalizace, včetně územního rozhodnutí. Je to šibeniční termín. Nyní máme jednu z posledních možností získat dotaci na stavbu ČOV a kanalizace. Vysoké dotace z EU v roce 2013 končí. Po roce 2013 budou pokračovat dotace nižší a to i z EU Spolufinancování obcí bude s velkou pravděpodobností podstatně vyšší. Lubomír Štencl Kanalizace Během měsíce února bude možno podat žádost o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV z prostředků EU. Podle dostupných informací je pravděpodobné, že půjde o poslední možnost získat peníze na tento účel za velmi výhodných podmínek, tedy s malou finanční spoluúčastí obce. Přesto, že uděláme vše pro to, aby byla žádost podána včas a se všemi náležitostmi, nelze zaručit, že se podaří zmíněnou dotaci získat. Abychom měli veškeré potřebné materiály a podklady včas připraveny, je nutné urychleně vypracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro ukončení územního řízení. A v tom nám mohou pomoci občané svým vstřícným přístupem a pochopením. Ke kanalizaci budou připojeny všechny části naší obce mimo Lhotu Štědrákovu. Větší část kanalizace bude spádová, pouze v Hrabenově je nutno zvolit kanalizaci tlakovou. Její realizace vyžaduje umístění jímky o průměru 60 cm zapuštěné do země na každém pozemku, proto budou v nejbližších dnech občané Hrabenova písemně osloveni a požádáni, aby se vyjádřili, zda s umístěním jímky na svém pozemku souhlasí. Rovněž se v KD Hrabenov uskuteční setkání s občany, na kterém projektant Ing. V. Zouhar vysvětlí technické podrobnosti a detaily připojení i provozu. Podaří-li se nám dotaci získat, musí být realizace projektu včetně vyúčtování dokončena do konce roku Na otázku, proč teprve v tuto chvíli začínáme připravovat podklady potřebné k podání žádosti o dotaci, je velmi jednoduchá odpověď: nutnou podmínkou bylo schválení Změny č.1 územního plánu obce, což se po velkých průtazích konečně podařilo. I. Kleinová Dne 21. ledna 2012 se uskuteční v KD Na Záložně Obecní Ples Skupina SYRINX z Olomouce má bohaté zkušenosti, hudební vzdělání, špičkovou aparaturu a jejich repertoár je tou nejlepší volbou pro dobrou zábavu všech věkových kategorií. Občerstvení na plese budou do budoucna střídavě zajišťovat neziskové organizace fungující v našich obcích. Na tomto prvním plese v roce 2012 zajistí občerstvení dobrovolní hasiči z Hrabenova. Doprovodný program a bohatou tombolu zajišťuje Kulturní komise při Obecním úřadu v Rudě nad Moravou. Srdečně zveme všechny občany. SDH Hrabenov pořádá v KD Hrabenov Štěpánská zábava , začátek ve 20:00 hod, hraje DJ Citronek Dětský maškarní bál , začátek ve 14:00 hod Maškarní bál pro dospělé , začátek ve 20:00 hod, hraje TYGRR a VLLK Zimní čas v RUDĚ Občas se u mne zastaví rudští občané a ptají se, proč mám za oknem v prvním patře rodinného domu HODINY. Na to je jednoduchá odpověď. Zavedení zimního času s tím však nemá mnoho společného, ale paní ZIMA ano. Vždy brzy ráno, cca kolem půl šesté provádím úklid sněhu, je-li jej mnoho, sněhovou frézou, je-li jej méně, sněhovým hrablem. Podstatné však je, abych sníh měl uklizený z ulice tak, aby rodiče s dětmi nebo děti samy šly po uklizené ploše Dlouhé ulice, a navíc já stihnul v celou nebo v půl se podívat na ranní zprávy v televizi. Též pro mne jsou velkým zadostiučiním slova rodičů či dětí: Přidej, pospěš si, ať přijdeme včas!, Přidej, za deset minut už zvoní! A i jiné věty: Za chvíli nám to jede!, Hoď sebou, ať stihneme autobus! atd. K tomuto účelu též slouží tyto ZIMNÍ HODINY za oknem našeho rodinného domu v Dlouhé ulici č. p Hezké Vánoce a zimní čas a pohodu Vám všem rudským občanům, včetně chodců Dlouhou ulicí přeje Ing. Vladislav RULÍŠEK Jubilanti Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jubilanti - listopad 2011 Skřivánková Edita Ruda nad Moravou 70 let Šťastná Marie Ruda nad Moravou 70 let Kováč Rostislav Hostice 70 let Homola Miroslav Hrabenov 80 let Janků Vlasta Hostice 81 let Fialová Judita Ruda nad Moravou 82 let Mílová Květoslava Hrabenov 83 let Turková Stanislava Štědrákova Lhota 83 let Švecová Milada Ruda nad Moravou 83 let Osladil Miloslav Radomilov 84 let Mynář Jindřich Hrabenov 86 let Mílová Jitka Bartoňov 86 let Rulíšková Stanislava Hostice 87 let Vénosová Marie Hrabenov 87 let Tomšů Melánie Ruda nad Moravou 88 let Jubilanti - prosinec 2011 Gronychová Jaroslava Hrabenov 70 let Burešová Božena Ruda nad Moravou 70 let Krystková Alžběta Hrabenov 70 let Klimeš Jan Hrabenov 75 let Ondráček Zdeněk Hrabenov 80 let Janíček Adolf Ruda nad Moravou 80 let Kašparová Zdenka Ruda nad Moravou 81 let Kouřil Josef Štědrákova Lhota 81 let Koubková Anna Hostice 82 let Osladilová Anna Radomilov 82 let Hladilová Anna Hrabenov 84 let Adámek Oldřich Ruda nad Moravou 84 let Banková Božena Hrabenov 86 let Václavková Marie Hostice 88 let Bín Jan Hrabenov 89 let Krmelová Marie Bartoňov 91 let 3 NAŠE OBEC

4 S poděkováním panu Miroslavu Ruprichovi můžeme otisknout další příspěvek k historii Rudy nad Moravou. Kapitolu k osídlování Rudy a okolí berte prosím i jako pozvánku na připravovanou přednášku pana M. Rupricha. Předpokládáme, že přednáška by se mohla uskutečnit v zimních měsících. Bude obsahovat další zajímavé a především podrobnější informace k dnešnímu tématu. Zdeněk Klimeš Osídlení Rudy a okolí Ruda Kdy byla Ruda založena nevíme, ale podle vyhodnocení dostupných údajů lze konstatovat, že způsob založení byl jiný, než u ostatních okolních vsí. Všechna sídliště tehdejší doby byla totiž zakládána na říčkách nebo potocích, ale Ruda, která jako by měla snad být sídlištěm větším - s kostelem, farou a hřbitovem pro ostatní vsi, byla založena, jak je na starých mapách vidět téměř na suchu, na nepatrném návrší, zvedajícím se od trasy silnice vedoucí k nádraží. Tomuto místu se dodnes říká Klaprštot. (Dle významného historika středověku a ředitele archivu v Brně Fr. Hrubého je slovo Klapperstadt uváděno ve starých purkrechtních knihách. Je složeno ze dvou slov. Klappery bývali nazýváni nejstarší obyvatelé daného území). Rudská rovina, rozkládající se mezi Blýškačem a úpatím Žďáru, byla tehdy neobdělávatelnou bažinou ustavičně splachovanou řekou Moravou z jedné strany a navršovanou záludným potůčkem od Žďáru ze strany druhé. Žďárský les, sahající tehdy až k rudské rovině, byl tenkrát ještě skutečným pralesem. A toto vše zapříčinilo, že se Ruda po několik století nemohla stavebně rozvíjet. Hostice Kolonizování údolí severně od Rudy, t.j. osídlování údolí hostického potoka, probíhalo ve stejnou dobu jako Rudy, ale způsobem docela odlišným. Obec byla osídlována při potoku. Od potoka byly jednotlivé příděly vytyčovány. Příděl půdy byl prováděn podle starého práva, t.j. způsobem hostinným. To znamená, že osazenci na půdě byli považováni za hosty na půdě jim přidělené. Celé takové sídliště bylo nazýváno přiléhajícím názvem Hostýz. Protože sídliště byla dvě, říkalo se dolnímu a většímu Hostýz Velký neboli Dolní a hornímu a menšímu Hostýz Malý nebo Horní - dohromady se jim říkalo ty Hostýze. Hostýz Malý byl skutečně nepatrný, mohl sestávat pouze ze dvou, tří stavení, která pravděpodobně stála na ostrohu, kde bývala pazderna, později zvaná Krobotova chaloupka. Mezi rokem 1397 a 1489 podlehly obě Hostýze katastrofě, nejspíše katastrofě povodní. Po ní byl Dolní Hostýz (nebo Velký Hostýz) zase postaven, ten Malý (nebo Horní) již ne, a proto bývá v dalších záznamech uveden jen Hostýz a Pustý Hostýz, t.j. prázdné, pusté místo. Když asi po třech stech letech bylo r a 1827 odprodáno emfyteuticky Ruda po r několik stavebních míst a na nich postaveno devět domků, byla tato nová kolonie nazvána Pustou (o povodni a postavení Hostic někdy příště). Poznámka: Emfyteutické právo - ve středověku forma právního uspořádání mezi majitelem půdy a jejím držitelem, kdy byla z půdy vlastníkovi jednorázově zaplacena určitá zákupní suma (anleit) a dále placena pouze pevně stanovená pozemková renta (obvykle peněžní). Emfyteutické právo dávalo držitelům pozemků lepší právo k půdě než staré systémy, zejm. zaručovalo placení stabilní daně (renty), kterou nemohl vlastník půdy libovolně zvyšovat. S emfyteutickou držbou obvykle souviselo právo svobodného prodeje či odkazu. Kupčov K oběma výše popsaným osadám na hostickém potoce patřila další část v údolí řeky Moravy, nazývaná odjakživa Kupčov, později Gotzendorf a dnes Aloisov. Kupčov sestával již tehdy z honosnějšího panského dvora, stojícího v místech dnešního domu čp 1. Sestával z obytné (a dříve i správní) budovy s věžičkou a hodinami, pak z ovčína (dnes je tam čp. 2) a konečně z panské vápenice, která stávala o něco severněji na vyvýšeném místě. Tato vápenice také odváděla pánům poručníkům 2 a půl groše čistého zisku z každé vypálené pece vápna. Všechny tři osídlené uvedené části měly v historii mnoho společného. Kupčov je v gruntovních knihách veden při Rudě, v 19. století u Hostic a nikdy nebyl veden jako samostatná ves, a tak nikdy neměl svého rychtáře. V nejstarších dokumentech zastupoval mnohdy rudský rychtář hostické obyvatele. Po odkoupení rudské rychty vrchností rudského panství zastupoval v letech 1614 až 1635 rudské obyvatele rychtář hostický. Rudský urbář z let 1615 až 1650 je pro obě obce veden jako společná agenda. Další osídlenou částí (až do 30. let 17. století, kdy byla vykoupena rudskou vrchností a pole byla přiřazena k doubravickému statku), která sice nepatřila k Rudě, ale bezprostředně na ni navazovala byla Doubravice (především doubravický dvůr). Doubravice patřila k Olšanům. Na mapě jsou zakresleny domy z období po konfiskaci majetku Ladislavu Velenovi. Majitelem rudského panství mimo jiných panství se stal Karel z Lichtenštejna. Z nemovitostí dodnes existujících je na mapě zámek a část kostela (chrámová loď v délce tří oken). Na mapě je dále znázorněna fara, která byla v té době v havarijním stavu (rudská farnost, podobně jako sedm dalších, patřila k farnosti štítecké). Na mapě nejsou zakreslena Truska, o kterých jsem nenašel žádnou zmínku (na Truskách stál před postavením zámku v jeho blízkosti hamr). Vlevo od zámku byla vrchnostenská palírna, na nádvoří zámku vrchnostenský pivovar a před zámkem (dnes Lesy ČR) vrchnostenský lesní úřad. V dnešní Sportovní uličce stávala na místě dnešního č. p. 66 erbovní rychta. Nad kostelem tvořila skupina domů vlastní vesnici a na dnešním místě stál i tenkrát mlýn (horní). Dolním rudským mlýnem byl označován mlýn, který stál v místech dnešní olšanské papírny. Oba mlýny byly pravděpodobně postaveny na místech, kde stály hamry. Zdroje a literatura: 1) OVM Šumperk 2) Kronika Rudy z r ) Březina Jan Vlastivěda moravská, 1932 Brno 5) Šulová Anežka 6) Kronika Ignáce Doležela opis Fr. Pánek Majitelé Rudy Do roku 1350 byla Ruda ve vlastnictví moravského markraběte. Přibližně roku 1350 byla Ruda, stejně jako všechny obce v okolí, které byly umístěné na pravém řeku Moravy, při zábřežském panství. V letech patří rodu Šternberků, v letech pánům z Kravař, rodu Tunklů z Brníčka, rodu Trčků z Lípy a rodu Boskoviců. V letech vlastní Rudu Ladislav Velen z Žerotína, Jan st. ze Žerotína na Losíně (Velké Losiny). Jan st. měl čtyři dospělé syny a rozhodl se vybudovat v Rudě tvrz a ustavit ji centrem rudského panství. Tvrz byla postupem doby dostavěna na zámek. Dnes je to severozápadní část rudského zámku. Roku 1606 získává Rudu syn Jana st. Bernard ze Žerotína. Současně s Rudou získává obce Bartoňov, Hostice, Kupčov (později Gotzendorf, dnes Aloisov), Komňátku, Raškov, Novou ves Vlaské, Heroltice, Štědrákovu Lhotu, Janoušov, Jakubovice, Červenou Vodu, Březnou, Písařov, Bušín, Olšany, Doubravici (zaniklá část na katastru Olšan) a rozsáhlé území, kde následně založil městečko Krumperky (dnes Podlesí) a několik dalších vsí. Po smrti Bernarda r byl v Rudě vrchnostenský úřad nejdříve moravsko-třebovského panství Ladislava Velena a od r úřad lichtenštejnského panství. Zámek se stal správním sídlem panství. 4 NAŠE OBEC

5 Ruda do roku 1596 O tomto období se zachovalo málo informací.v zemských deskách při prodejích zábřežského panství jsou uváděny železné hamry jeden v Raškově a tři v Rudě. Lze předpokládat, že v období za majitelů Tunklů z Brníčka, zakladatelů mnoha rybníků v oblasti Bludova a Zábřeha, byl vybudován rybník v Doubravici a rybník nad horním mlýnem v Rudě. Hrází byla cesta do Hrabenova. Jako jeden z přítoků vody do doubravického rybníka byla vybudována struha Morávka, další struhou byla struha k hamru na Truskách. Do převážně katolického prostředí se především za boskoviců (Kryštof) stále více prosazuje Lutherovo učení, které se šířilo z Německa. Z této doby pochází citát Jaké víry pán, také ať je i jeho lid. Roku 1589 umírá bezdětný Jan z Boskovic a panství Moravskou Třebovou (a tím i zábřežsko) získává syn jeho sestry jedenáctiletý Ladislav Velen z Žerotína. Současně vlastní rozsáhlé panství břeclavské a stává se jako nezletilý jedním z nejbohatších na Moravě. Současně s nabytým majetkem zdědil nemalé dluhy, a proto jeho poručníci v r zavedli mnohé nové daně. Pro ozdravění majetku r rozhodli za cenu zlatých oblast Rudy a Bludova odprodat Janu st. ze Žerotína. Ve smlouvě je m.j. uvedena podmínka, že obyvatelé všech vesnic a tří hamrů v Rudě budou odebírat pivo ze Zábřeha. Ruda v letech (Pro orientaci je uvedena dílčí genealogie předků majitele Rudy Jana st. ze Žerotína) Petr ze Žerotína - kupuje roku 1504 Šumperk, výrazně přestavuje šumperský zámek a r staví kamenné hradby kolem města Šumperk. Jeho syn Přemek I. ze Žerotína získává od otce Petra Šumperk, v roce 1558 staví pivovar, má problémy se Šumperky a následně umírá. Má 4 syny. Bedřich získává Bludov, v roce 1562 jej prodává a později končí jako úředník v Praze. Zikmund získává Zvoli, (která je manským panstvím - není zakoupená), ale není s dělením majetku spokojen a při diskusi o dalším dělení majetku s Janem ml. je poraněn na hlavě a umírá. Za toto provinění je Jan ml. na losinské tvrzi 1 rok vězněn, jak rozhodl rodinný sněm. Mnozí vlivní žádají snížení trestu rodina na trestu trvá. Petr II. a Jan ml. (později se píše Jan st. ze Žerotína) spolu získávají Šumperk. Oba mají neřešitelné problémy s městem Šumperk - občanům města bylo dáno při založení města právo vařit pivo a existuje mílové právo, které Petr ze Žerotína porušil. Navíc jsou Źerotínové u města zadluženi, berou Šumperkům dříve udělené privilegia Jan ml. prodává polovinu Šumperka. V roce 1569 prodává Jan ml. druhou polovinu Šumperka tato mu je zaplacena až po stržení dluhů. V roce 1567 umírá bezdětný Petr II. Jan ml. odchází do Losína (Velkých Losin), kde na místě dřevěné tvrze staví zámek Je čtyřikrát ženatý, má čtyři dospělé potomky (dva z druhého a dva ze čtvrtého manželství). První manželkou byla Bohunka Berkovna z Dubé a Lipé. Toto manželství bylo bezdětné. Roku 1569 se žení s Marií Annou Žampachovou z Pottensteina, která umírá pravděpodobně při čtvrtém porodu r Třetí manželkou je Anna Žabkova z Liberka a čtvrtou Angelika Ryšánka z Modřic. Bernard byl dítě z druhého manželství a dle uvedeného se musel narodit asi r Roku 1608 Jan st. ze Žerotína umírá a je pochován v kryptě losinského kostela Vznik panství Ruda R kupuje Jan st. ze Žerotína od Ladislava Velena ze Žerotína ke svému panství Velké Losiny část moravsko třebovska, oblast bludovska a rudska. Jan st. je velmi schopný majitel, staví v Losinách zámek, má čtyři dospělé potomky a chce je zabezpečit. Nastává spletitá situace, do které bezesporu zasahuje jeho čtvrtá žena ve vztahu k vlastním synům. Jan st. má navíc zájem, aby na jeho rodovém panství byl potomek, který má předpoklady mít nástupce. V inventáři velkostatku pro Velké Losiny, který je uložen v Zemském archivu v Olomouci je uvedeno: R připojil Jan st. ze Žerotína k rodovému majetku znovu Bludov a Rudu. Po smrti Jana st. ze Žerotína byl rozdělen majetek mezi jeho čtyři syny. Bedřich ze Žerotína má bezesporu jako nejstarší syn zájem zůstat ve Velkých Losinách, má však již pokročilý věk (r při úmrtí Jana st. mu bude asi 38 let a stejně jako mladší bratr Bernard z druhého manželství, který je o dva roky mladší) nedává předpoklady, že zajistí pro rod potomka. Nadějí pro Jana st. je předat rodinné panství Janu Jetřichovi. Ten sice dostává Velké Losiny, umírá však též jako bezdětný a do Velkých Losin přechází následně Přemyslav II. Nejstarší Bedřich získává Bludov, odpouští poddaným mnohé robotní povinnosti, je špatným hospodářem a brzy panství Bludov prodává. Stěhuje se do Rudy k Bernardovi. Přináší nějaké peníze a m.j. louku, na které se může pást 40 volů. V Rudě do r nebyla tvrz, na které by sídlil majitel panství. Do r je tato tvrz postavena, o čemž svědčí zápis v Gruntovní knize, kdy Bernard ze Žerotína a na Rudě kupuje od Sojáka louku, na které dále pokračuje ve stavbě zámeckého areálu. Bernard sídlil v Rudě. Přesto je v Gruntovní knize v r zápis o koupi několika gruntů Janem st. ze Žerotína. Dětský maškarní karneval Ze školních novin v neděli 29. ledna 2012 v sále Na Záložně od 14:00 hod Pořádá ČSŽ Ruda nad Moravou Nástěnný kalendář TJ Sokol Hrabenov Jak jsme informovali již v minulém čísle Naší obce, vydává TJ Sokol Hrabenov nástěnný kalendář na rok 2012 velikosti A4 s fotografiemi ze svých akcí. Zájemci si kalendář mohou zakoupit od 16. prosince u Tymelů za 100,- Kč. Občanům, kteří nám zapůjčili fotografie, touto cestou děkujeme. I.K. Rekonstrukce z Evropského fondu Základní škola v Rudě nad Moravou realizuje projekt Modernizace učebny jazyků a ICT s podporou z Regionálního operačního programu Střední Morava. Od začátku září byly ve škole provedeny stavební úpravy dvou učeben cizích jazyků a počítačové učebny. Hlavní náplní projektu je však vybavení učeben moderní výukovou technikou a doplnění učeben nábytkem potřebným pro instalaci techniky. Celková výše nákladů byla stanovena na ,00 Kč. V závěru měsíce listopad bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele techniky. Projektovaná cena byla Kč. Při výběrových řízeních je obvyklé, že cena dodávky klesá. Proto i tomto případě je připravována smlouva s dodavatelem, který uspěl s nabídkovou cenou ,40 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt Comenius V neděli 27. listopadu brzy ráno odjela školní výprava do německého Weyhausenu na týdenní pracovní pobyt. Skupina čtrnácti žáků ze sedmých a osmých tříd se věnovala poznávání, ale i vzdělávacím aktivitám v rámci společného mezinárodního projektu Heal the World pod vedením doprovázejích pedagogů. Projektu se, kromě naší školy, účastní i žáci z hostitelské školy ve Weyhausenu a také z kyperského Limassolu. Pořízení zahradního drtiče větví, dřeva a dřevního odpadu. V říjnu tohoto rok byl zakoupen Svazkem obcí regionu Ruda zahradní drtič větví, dřeva a dřevního odpadu v celkové ceně 204 tisíce korun. Na realizaci tohoto projektu získal svazek obcí dotaci od Olomouckého kraje ve výši 102 tisíce korun. KINO Olšany Vás zve Prosinec /18.00/ Super 8 - sci-fi USA, 35Kč /18.00/ Na velikosti záleží komedie Francie, 35Kč /19.00/ Paranormal aktivity 3 horor USA, 35Kč rezervace lístků: NAŠE OBEC

6 Projekt rekonstrukce autobusových zastávek Na stavbu rekonstrukce autobusových zastávek V Rudě nad Moravou obec získala dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblasti podpory Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky. Projekt je zpracováván od začátku roku 2010 s realizací stavby v roce V rámci rekonstrukce je navrženo vybudování nástupišť (betonové obrubníky, betonová dlažba) a osazení přístřešků na vybraných zastávkách, kde bylo možné je umístit. Navržené přístřešky budou dřevěné (popř. s ocelovou nosnou konstrukcí). Opláštění zadní strany a bočních stran bude v provedení podobném již existujících dřevěných přístřešků v obci. Dále bude doplněno veřejné osvětlení v prostoru zastávek. Stavebními úpravami dojde ke zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérovost přístupu k zastávce, nastupování do autobusů. TJ Sokol Hrabenov informuje: Hrabenovští volejbalisté jsou po podzimní části okresního přeboru na 4. místě tabulky, na kontě mají tři výhry a pět porážek, na 3. TJ Jiskru Rapotín ztrácí jediný bod. Jarní sezónu zahájí 27. dubna zápasem v Dolních Studénkách. Lépe se dařilo volejbalistkám, které na jarní část okresního přeboru počkají na 2. příčce tabulky se třemi výhrami a třemi porážkami, rozpis jarní části přeboru dosud nebyl zveřejněn. Lukáš Mazák vybojoval v dvanáctihodinovém závodě horských kol PODLESÍ LAVKY, který odstartoval 22. října v 6:00 v Podlesí u Kuřimi, 4. místo v kategorii M1 i v absolutním pořadí, když během 11:39:43,4 hodin ujel 23 kol a zdolal vzdálenost 213,9 km. Činnost TJ Sokol Hrabenov v roce 2011 byla realizována za laskavé podpory mnoha sponzorů z řad místních i přespolních občanů, firem i institucí. Všem těm, kteří nám tímto způsobem pomáhají, děkujeme. Naši činnost podpořil také Olomoucký kraj a Obec Ruda nad Moravou. I. K Výsledky prvního ročníku,,hrabenovské čtvrtéčky. Dne proběhl 1. ročník degustační soutěže v hodnocení domácí slivovice a destilátů z ovoce. Hodnocení provedla odborná porota složená z degustátorů, kteří se v této oblasti dobře orientují, tak i zúčastněná veřejnost. Věcné ceny a poháry byly pořízeny díky sponzorskému daru firmy SITA CZ a.s. V prvním ročníku bylo hodnoceno 13 vzorků a odborná porota určila toto pořadí : 1. Milan Pospíšil palírna Jakubovice 2. Klára Baumruková Bartoňov a 3. Edmund Wittmann - Hrabenov, dále ceny za hodnocení veřejnosti převzali za svoje soutěžní vzorky: Jan Kamlar, MVDr. Miroslav Homola, Libor Šíp, Jan Hladil a kolektiv SDH Hrabenov. Děkujeme za vystoupení děvčat,,hrabenovské zumby a těšíme se na vaši účast v dalších ročnících. Vánoční zpívání u MŠ a ZŠ Hrabenov Zveme všechny rodiče a příznivce hrabenovské školičky, aby se s námi přišli v předvánočním shonu na chvíli zastavit. Chtěli bychom si společně s Vámi a dětmi zazpívat venku před školou u vánočně nazdobeného stromku. Zpěvníček s texty písní bude k dispozici na našem webu a také tištěný na místě. Tekuté teplé občerstvení pro děti i dospělé nám pomohou připravit děvčata z TJ Sokol Hrabenov. Maminky našich dětí a jiné šikovné kuchařky prosíme, aby napekly vánočky, případně jiné vánoční dobroty, a přinesly ostatním ochutnat svoje první letošní kousky vánočního cukroví. Při této příležitosti předáme ceny soutěžícím z minulé akce (Obrázkem k bábovce, bábovkou k obrázku). Zarámované obrázky jsou již nachystané, takže pekařky bábovek, přijďte si vyzvednout ceny a společně si zazpívat. Termín: pátek v 17:00 hodin S sebou: chuť zpívat, svíčku, peníze na občerstvení a případné dobroty na ochutnávku Heslo: JAKÉ SI TO UDĚLÁME, TAKOVÉ TO BUDEME MÍT!!!? Ocenění úspěchu hrabenovského cyklisty V úterý 27. září předal starosta Obce Ruda nad Moravou pan O. Tanert sportovci Lukáši Mazákovi symbolický šek na částku ,- Kč, která je odměnou za vynikající úspěch hrabenovského cyklisty v mezinárodním seriálu dvacetičtyřhodinových závodů horských kol (2. místo v celkovém pořadí). Předání šeku se uskutečnilo na závěr besedy s žáky ZŠ v Rudě nad Moravou. 6 NAŠE OBEC

7 Léto oddílu nohejbalu Den Regionu Ruda, který letos pořádala obec Olšany, začal v sobotu ráno sportovními turnaji včetně nohejbalu. Šest mužstev bojovalo v systému každý s každým až do odpoledních hodin. Vyhlášení výsledků potom bylo součástí celkových oslav na hřišti v Olšanech. První příčku vybojoval tým ve složení M. Hajný, B. Berka a J. Švácha, druhý byl tým Dolní Ruda (ve složení J. Vykonal, J. Rulíšek, M. Vitásek) a na třetí příčce skončil Iva tým (ve složení I. Ševčíková, M. Ševčík a B. Drozd). V průběhu května se celá činnost přestěhovala na kurty u koupaliště, kde bylo třeba ještě dořešit postřik vodou vzhledem k vadné pumpě. V sobotu proběhl již po několikáté oddílový turnaj s mezinárodní účastí a to hned tří družstev ze Slovenska. Dvě družstva přijela z Hlohovce a jedno z Žiliny. Turnaj zahájila místostarostka Mgr. Iva Kleinová a poté probíhaly zápasy na obou kurtech až do odpoledních hodin za velmi pěkného počasí. Po celou dobu se staral o občerstvení R. Konyarik, kterému tímto děkujeme, stejně jako sponzorům Obci Ruda nad Moravou a Pavlu Morongovi. Výborná nálada panovala i v průběhu společenského večera, který následoval po ukončení. Hned další víkend proběhl velký turnaj pro neregistrované hráče, kterého se zúčastnilo 10 týmů, kromě domácích i z celého okolí. Celou akci zahájil starosta obce Oldřich Tanert a souboj týmů probíhal až do odpoledních hodin za velice příznivého počasí. První místo získal tým Bludova, druhé místo Ruda ve složení P. Blaťák, B. Berka a B.Benko, třetí místo potom tým z Leštiny. Turnaj ve Vikýřovicích první srpnovou sobotu, kterého se zúčastnilo dokonce 14 týmů, suverénně vyhrálo mužstvo z Rudy ve složení P. Bednář, P. Blaťák, B. Drozd. Další nohejbalová sobota byla ve znamení turnaje v Herolticích, kde tým P. Bednář, J. Sekanina a B. Drozd skončil v silné konkurenci na čtvrtém místě a první místo obsadilo mužstvo M. Hajný, B. Berka a J. Šlesar. V sobotu 20. srpna náš oddíl uspořádal 1. ročník turnaje pro veterány, s věkovým omezením hráčů nad 50 let. Za velice teplého počasí po pěkných sportovních výkonech vybojoval první místo tým z Bludova (E. Fazor, B. Los, posilou byl J.Sokol ze Šumperka), na druhém místě skončil místní tým F. Štýs, R. Švub a R. Kašpar, i třetí příčku obsadil tým z Rudy J. Vykonal, P. Blaťák, M. Vitásek. Posledním srpnovým turnajem, kterého se naši zástupci zúčastnili, byl turnaj ve Vysokém Mýtě, kde v konkurenci 29 týmů, které tvořili registrovaní hráči, náš tým byl jediným neregistrovaným a obsadil slušné 9. místo. Ve stejném termínu naše družstvo bojovalo i v zahraničí a tým ve složení F. Štýs, J. Rulíšek, R. Švub a nehrající kapitán J. Kobza, vyhrál turnaj v Leopoldově na Slovensku, kterého se zúčastnilo celkem 6 tříčlenných družstev. Zakončením letní sezony byl již tradiční Memoriál Zbyňka Řeháka první sobotu v září. Turnaje, který zahájila místostarostka Mgr. Iva Kleinová, se zúčastnilo celkem 12 týmů a celou sobotu probíhaly sportovní boje na poměrně vysoké úrovni. První místo vybojoval tým z Olomouce, druhá příčka patřila Šumperákům a třetí místo obsadil tým z Vikýřovic. Děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny. Poslední akcí bylo rozloučení s letní sezonou sportovním odpolednem v sobotu 15.října, po kterém následovalo zazimování kurtů a přesun do školní tělocvičny - s přáním, aby příští letní sezóna, byla také tak úspěšná. MVDr. Miroslav Vitásek Znáte Sportovní klub Morava Ruda nad Moravou? SK Morava již sedmý rok umožňuje zájemcům místním i širšího okolí aktivní pohyb v oddílech floorbalu, futsalu, badmintonu, cykloturistiky, zdravotního cvičení žen a her a gymnastiky žákyň. Nejde o žádné vrcholové oddíly, ale o možnost zdravého pohybu pod vedením kvalitních cvičitelů.není mnoho TJ a SK v obcích našeho regionu s tak kvalitními cvičiteli. Náš sportovní klub se může pochlubit třemi cvičitelkami Zdravotní tělesné výchovy II.tř. Aktivity našich oddílů jsou provozovány v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Mor., v budově ZD v Hosticích, cykloturistický oddíl pak využívá největší tělocvičny přírody. SK Morava nepořádá akce jen pro své členy, ale má ve svém programu i veřejně přístupné akce zejména pro děti. Turnaje v malé kopané v červnu v areálu Koliba Hostice a v prosinci Vánoční turnaj v tělocvičně ZŠ. Jak jsem již dříve uvedla, náš SK Morava provozuje jen rekreační cvičení, a proto je celý klub současně členem Sportu pro všechny, asociace rekreační tělesné výchovy a sportu. V asociaci si mohou zasportovat všechny věkové kategorie od nejmladších dětí až po seniory, a to v oblasti rekreačních sportů, cvičení a pobytu v přírodě, hudebně pohybových formem, všeobecné gymnastiky, zdravotní TV a tělovýchovných vystoupení. Začátkem roku 2012 oslaví asociace 20 let své činnosti. Regionální centrum asociace v Šumperku pořádá již pravidelně akce jako je Regionální pódiová přehlídka a celodenní seminář Den sportu s RC v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Moravou. Je to jedna z akcí pro veřejnost a i vás na ní třeba příště rádi uvítáme. Jsme jen dobrovolní organizátoři a cvičitelé a odměnou je pro nás spokojenost účastníků. Pokud postrádáte ve svém životě aktivní pohyb, příjďte mezi nás. Se všemi zájemci se jménem cvičitelů SK Morava těšíme na shledání v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Moravou, nebo na turistických cestách v přírodě našich krásných Jeseníků. Symerská Marie předseda SK Morava Ruda nad Mor. V letošním roce došlo k ocenění dvou dlouholetých cvičitelek SK Morava. Česká asociace Sportu pro všechny udělila Marii Zajícové a Marii Symerské za jejich dluholetou obětavou činnost pro rozvoj sportu pro všechny medaili Dr. Miroslava Tyrše. 7

8 Z činnosti Sportovního klubu Morava v roce ročník turnaje v malé kopané žáků se uskutečnil v Hosticích 18.června za účasti pěti družstev. V letošním ročníku obhájilo loňské vítězství družstvo Starého Města pod Sněžníkem. Odměnou jim byl nejen pohár a zlaté medaile, ale také překrásný dort vyrobený a darovaný paní Kamilou Vysloužilovou. S prázdnou neodešli ani ostatní účastníci. Nechyběly ani tradiční ovocné knedlíky a párky v rohlíku. Ještě jednou děkujeme všem sponzorům. Tradiční výšlap do Jeseníků se uskutečnil 2.7. Trasa Hvězda Karlova Studánka Ovčárna údolím Bílé Opavy - Kouty nad Desnou. Symerská Marie předseda SK Morava Ruda nad Mor. Z činnosti cykloturistického oddílu účast na akci RC SPV Morava 2011 Běh Salonu Zdena se vydařil Druhý říjen se probudil do slunného rána a to je první záruka, že se běh vydaří a přiláká závodníky do Rudy. Běh Salonu Zdena už má tradici, byl založen v roce 1999 a za tu dobu krásy okolí Rudy mohly obdivovat stovky závodníků ze širokého okolí. Běžci jsou houževnatí a nejsou líní přijet zdaleka. Měli jsme tu závodníky z východních Čech, z Olomoucka, Přerovska, Jesenicka, na posledním závodě z Prahy a ze Švýcarska. Letos byla úroda dětí. Nejen že se zúčastnilo 10 předškoláků (jedno dítě dokonce absolvovalo závod s tatínkem v kočáře), ale přijelo i 25 dětí z Rýmařova. Vynikající zázemí v Hospůdce U Pavla, sluníčko nad hlavou a dobře připravená trať s výhledy na široké okolí přilákaly letos 53 dospělých běžců a 45 dětí. Náš běh se tak letos zařadil v seriálu Chlapáckých běhů mezi závody s největší účastí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nějakou měrou zasloužili o zdar celé akce, obecnímu úřadu v Rudě, Pavlu Morongovi, MŠ v Rudě a hlavně svým kamarádkám, které mi nezištně každým rokem pomáhají při prezenci a kontrolách na trati. Zdena Tonová Vítání občánků v říjnu Vítání občánků 25. října 2011 se zúčastnilo se svými rodiči celkem 7 dětí Štěpán Motyka, Bára Bínová, Magdaléna Šimková, Martin Kamlar, David Reichl, Lukáš Novák a Tomáš Kamlar. Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a vzájemné lásky v dalším životě. Výlety na kolech a Povoleno MK ČR, ev. č ze dne , IČO , počet výtisků ks. Vydává Obec Ruda nad Moravou jako občasník. Redakční rada: Marta Kašparová, Iva Kleinová, Zdeněk Klimeš, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075,

Oldřich Tanert, starosta obce POZVÁNKA. Zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou

Oldřich Tanert, starosta obce POZVÁNKA. Zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou NAŠE OBEC Uzávěrka příštího čísla je 15. října 2014 VYDÁVÁ OBEC RUDA NAD MORAVOU Číslo: 04 / Ročník:XXIII Datum vydání: 12. září 2014 ZDARMA Slovo starosty Vážení spoluobčané, blíží se závěr volebního

Více

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré

Více

Ohlédnutí za Tříkrálovu sbírkou 2013. DOTAZNÍK - Co by bylo možné změnit v naší obci

Ohlédnutí za Tříkrálovu sbírkou 2013. DOTAZNÍK - Co by bylo možné změnit v naší obci Uzávěrka příštího čísla je 3. května 2013 Číslo: 01 VYDÁVÁ OBEC RUDA NAD MORAVOU Ročník: XXII Datum vydání: 13. března 2013 ZDARMA Ohlédnutí za Tříkrálovu sbírkou 2013 My tři králové jdeme k Vám Jak je

Více

03 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU

03 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Číslo: 03 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 30. července 2010 ZDARMA CVIČENÍ PRO ŽENY O PRÁZDNINÁCH v Hrabenově TJ Sokol Hrabenov oznamuje, že cvičení pro ženy v tělocvičně

Více

Farní ples v pátek 18. února 2011 od 20 hodin

Farní ples v pátek 18. února 2011 od 20 hodin Číslo: 05 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 7. prosince 2010 ZDARMA Slovo starosty Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých.

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Usnesení. Starosti starosty PF 2008 ČÍSLO 6 PROSINEC 2007 CENA 5 KČ Z OBSAHU:

Usnesení. Starosti starosty PF 2008 ČÍSLO 6 PROSINEC 2007 CENA 5 KČ Z OBSAHU: ČÍSLO 6 PROSINEC 2007 CENA 5 KČ Starosti starosty Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu uplynul přesně rok od zvolení Rady obce a starosty. Pro mne osobně, ale domnívám se, že i pro celé zastupitelstvo

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č.

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č. zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 3/2012 Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty....

Více

Štítecký list. Vánoční zamyšlení. Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká.

Štítecký list. Vánoční zamyšlení. Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká. Štítecký list Číslo 6 Datum vydání: Štíty 6. 12. 2007 LISTOPAD - PROSINEC 2007 Vánoční zamyšlení Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

STAROSTA z radnice. Vimperský ležák KRÁL ŠUMAVY už je na prodejních pultech. TERMÍN ZASTUPITELSTVA: 15. 12. 2008 od 15:00 hod.

STAROSTA z radnice. Vimperský ležák KRÁL ŠUMAVY už je na prodejních pultech. TERMÍN ZASTUPITELSTVA: 15. 12. 2008 od 15:00 hod. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2008 Ročník XIII Zdarma Granty, investice a co dál Znáte to, něco můžete ovlivnit víc, něco méně, něco vůbec. Čtvrtý listopad, den, kdy se volil prezident USA,

Více

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011 Bludovan ZDARMA 8/2011 Datum vydání 30. zárí ˇ 2011 Cesta kolem světa - Nábor 2011 Skautské středisko Františka Pecháčka v Bludově si (tak jako již několikátý rok) připravilo pro děti zábavné odpoledne

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

hlučínskénoviny Voda pitná (vodné) 27,76 Kč/m 3 30,54 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 28,81 Kč/m 3 31,69 Kč/m 3 Celkem 56,57 Kč/m 3 62,23 Kč/m 3

hlučínskénoviny Voda pitná (vodné) 27,76 Kč/m 3 30,54 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 28,81 Kč/m 3 31,69 Kč/m 3 Celkem 56,57 Kč/m 3 62,23 Kč/m 3 hlučínskénoviny ročník 16 číslo 1 leden 2011 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Ocenění dobrovolných dárců krve Dobrovolní dárci krve, držitelé zlaté

Více

tématem. Vyspělé země Evropy jako Rakousko, Německo či Nizozemsko nám

tématem. Vyspělé země Evropy jako Rakousko, Německo či Nizozemsko nám Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Pstruží Baška, Bílá Malenovice Janovice Kultura Lhotka, Ostravice Ostravice, Čeladná Metylovice, Staré Hamry Pržno, Staré Hamry Zpravodaj pro

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči milovníkům zimních sportů, kterým nekonečné přívaly sněhu přinášely obrovskou radost. Městům a obcím naopak krutá

Více

HUSLENKY PF 2013 SLOVO STAROSTY

HUSLENKY PF 2013 SLOVO STAROSTY HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 29 - prosinec 2012. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! pomalu ale jistě se vlády ujímá paní zima, což je neklamným znakem, že se blíží konec roku 2012 a ten

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Jarmark 2. 11. 2013 www.krmelín.cz číslo 4/2013 (prosinec) Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Jarmark 2. 11. 2013 www.krmelín.cz číslo 4/2013 (prosinec) Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Jarmark 2. 11. 2013 www.krmelín.cz číslo 4/2013 (prosinec) Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2013 1 Jarmark 2. 11. 2013 Pietní akt 17. 11. 2013 vzpomínáme Ještě jednou Alois

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637, místo a datum vydání: Valeč, 21. 12. 2013.

Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637, místo a datum vydání: Valeč, 21. 12. 2013. Zpravodaj obce VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637, místo a datum vydání: Valeč, 21. 12. 2013. Slovo pana starosty: Vážení občané, již šestnáctým rokem se na Vás obracím prostřednictvím Zpravodaje

Více

ZPRAVODAJ OBCE VELKÝ OŘECHOV

ZPRAVODAJ OBCE VELKÝ OŘECHOV ZPRAVODAJ OBCE VELKÝ OŘECHOV Číslo 10 Prosinec 2012 Počet výtisků: 240 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

Štítecký list. Vážení a milí čtenáři, LEDEN - ÚNOR 2012. Číslo 1 Datum vydání: Štíty 15. 2. 2012

Štítecký list. Vážení a milí čtenáři, LEDEN - ÚNOR 2012. Číslo 1 Datum vydání: Štíty 15. 2. 2012 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 15. 2. 2012 LEDEN - ÚNOR 2012 Vážení a milí čtenáři, stojíme na prahu nového roku 2012 a většina z nás si dává nová předsevzetí, abychom byli lepší ke svým bližním,

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

O čem píšeme: Adventní čas

O čem píšeme: Adventní čas 1 ROČNÍK 24 listopad/prosinec 2009 ČÍSLO 6 zdarma Adventní čas Je tma a kromě pouličního osvětlení září na náměstí první ozdobený strom připomínající blížící se Vánoce a konec roku. Začíná advent. Cestou

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více