Projekt snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích. jako nástroj ke zlepšení kvality ovzduší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích. jako nástroj ke zlepšení kvality ovzduší"

Transkript

1 Projekt snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích jako nástroj ke zlepšení kvality ovzduší

2 OPŽP prioritní osa 2 podoblast podpory Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů Podpora poskytnutá Městské části Praha-Běchovice

3 Úvod OPŽP základní vymezení Priorita 2 Zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí Oblast intervence 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Podoblast intervence Snížení imisní zátěže omezením plašnosti z plošných zdrojů: Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci 3

4 Minimální způsobilé výdaje na projekt... 0,5 mil. Kč Maximální způsobilé výdaje na projekt nestanoveny Max. míra dotace... 90% z uznatelných nákladů Měrná finanční náročnost... nepřesáhne hodnotu tis. Kč/tunu odstraněných emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic. Územní vymezení... pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášených ve smyslu 7 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok 2005 (podle stavebních úřadů) Projekt musí být v souladu se zpracovaným programovým dodatkem programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací, popř. místním programem ke zlepšení kvality ovzduší. 4

5 Požadavky na projekt Zdroje znečišťování ovzduší Izolační zeleň musí oddělovat stávající zdroj znečišťování ovzduší od obytné zástavby nebo od občanské vybavenosti: - Liniové zdroje z dopravy (komunikace) - Energetické zdroje - Slévárny, kamenolomy - Průmyslové areály - Další Plocha pro výsadbu / regeneraci se musí nacházet v zastavěném území obce či na něj navazovat 5

6 Požadavky na projekt Doplňující informace Povinnou přílohou k žádosti je studie proveditelnosti prokazující potřebnost a vhodnost daného projektu z pohledu ochrany ovzduší Každý projekt bude dále individuálně posouzen SFŽP z pohledu vhodnosti zvolené zeleně - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), rozsahu, uznatelnosti a přiměřenosti nákladů jednotlivých položek, Je potřeba také brát zřetel na povinnost výsadby vyplývající z jiných složkových zákonů (např. povinnost investora ozelenit nově vznikající průmyslový objekt) takový projekt nemůže být podpořen 6

7 Představení projektu MČ Praha - Běchovice Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích Akceptač ní číslo Žadatel Název opatření Okres Kraj Celkové náklady akce Uznatelné náklady Požad. SR Požad. dotace z FS Celkové hodnoce ní MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích Praha Hlavní město Praha ,5 objem vč. DPH: Kč vč. DPH (Běchovice zde vystupují jako neplátce) z toho uznatelné náklady: Kč dotace: Kč celková výše dotace: 90% z uznatelných nákladů kdy bylo požádáno: Kč kdy byla přidělena: Kč na co konkrétně: Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze Běchovicích kdy se bude realizovat: Neuznatelné náklady jsou tvořeny estetickým obkladem květníků. 7

8 Zpracovatelé projektu Generální projektant: Architektonický návrh: Hlavní koordinace: Návrh izolační zeleně: Dopravní řešení: Statická část: Stavební část: Studie proveditelnosti: Administrace žádosti: KVS-Projekt s.r.o. ing. T. Marek, ing. arch. D. Stojan ing. T. Marek ing. M. Bittnerová ing.vychodil ing.m. Schwarz ing. T. Marek ASCEND s.r.o., ing. A. Lehká, RNDr. L. Paroha O. Vonková ASCEND s.r.o., ing. A. Lehká 8

9 Příklady použitých rostlin 9

10 10

11 Javor mléč Globosum Stromy Habr obecný Fastigiata Třešeň pilovitá - sakura 11

12 Svída kanadská Keře Skalník Dielsův Vajgélie květnatá 12

13 Keře Barvínek menší Tavolník Thunbergův Zákula japonská 13

14 Osazení květníku 14

15 Vizualizace 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Uvažované tvary květníků

26 26

27 27

28 28

29 Příklady květináčů v jiných městech

30 Poloha v obci Ulice se zvýšenou imisní zátěží z dopravy budou osazeny kontejnery s izolační zelení, která tyto imise sníží. Tam kde to bude možné budou stromy a keře osazeny na místě původní dožité zeleně a nově v místech k tomu vhodných, opět za účelem snížení imisí. Kontejnery budou osazeny v ulici Českobrodská v úseku mezi K Táboru a Mladých Běchovic a to v počtu 30 ks a velikosti 1x1,6m. Mezi ulicemi Mladých Běchovic a Do Panenek pak budou osazeny kontejnery o velikosti 1x1,6m a 1x4,6m v počtu 58 ks. Celkem 88 ks kontejnerů. Všechny kontejnery budou osazeny na jižní straně komunikace. Zeleň osázená přímo do země, skládající se z keřů a stromů se nachází opět kolem ulice Českobrodská a to od ulice Ke Třem mostům až do ulice Na Vydrholci. U křižovatky s ulicí Mladých Běchovic jsou stromy provedeny zcela nově a vytvářejí parkovou úpravu. Obdobně bylo postupováno i v prostoru před mateřskou školou naproti Ulici K Jelenu.Stromy a keře na rozdíl od kontejnerů se nachází na obou stranách ulice Českobrodská. 30

31 Rozmístění květináčů 31

32 32

33 Základní údaje o kapacitě budou osazeny tyto kontejnery: Typ 1 1,0x1,6m 61 ks Typ 2 1,0x4,6m 27 ks Celkem 88 ks bude osazeno keřů a stromů do země: 1061 ks bude osazeno keřů, bylin a stromů do kontejnerů 1089 ks 33

34 Studie proveditelnosti Realizace projektu Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích přinese výrazné snížení úrovně znečištění ovzduší v dané lokalitě. Na základě výsledků ze sčítání dopravy prováděné Technickou správou komunikací Hl. města Prahy z roku 2009, byla v těchto místech naměřena průměrná intenzita dopravy vozidel/24hod pro všechna vozidla v úseku o délce m(počítáno od jednotlivých uzů, viz Obr.č.4). Pro potřeby projektu byly vybrány úseky mezi uzly (křiţovatka Štěrboholská spojka ulice Do Říčan), (ulice Do Říčan ulice Mladých Běchovic) a cca 1/3 úseku (ulice Mladých Běchovic pouze po ulici Na Výdrholci), kde končí obec, resp. obytná zástavba. Studie proveditelnosti se zabývá pouze emisemi tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) a jejich možného snížení pomocí izolační zeleně. Ostatní Znečišťující látky produkované dopravou bereme v tomto případě jako nerelevantní. 34

35 Objem emisí ze silniční dopravy, lze odhadnout na 11,914 tun tuhých znečišťujících látek za kalendářní rok (do tohoto množství je započten i vliv resuspenze). Snížení množství prachových částic v ovzduší vlivem izolační zeleně lze odhadnout cca na 3,97 tun/rok. Tento odhad vychází z následujících informací: Stromy výrazně zvyšují plochu vegetačního povrchu oproti předmětu své koruny, v důsledku překrývajících se ploch lisů, přibližně 10krát. V literatuře se uvádějí hodnoty osmkrát snížené prašnosti parků oproti okolní zástavbě a čtyřikrát sníženého množství prašných částic na ulicích se stromy oproti ulicím bez stromů (Suchara, VÚKOZ Průhonice 1977). Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby: a) zachycováním prachu na listech - v tomto směru záleží hlavně na velikosti listů, kvalitě jejich povrchu a pohyblivosti čepelí. b) snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší sedimentací. Podstatný je v tomto smyslu fakt, že pokud prachové částice sedimentují na zpevněný povrch, je umožněná jejich snadná remise do ovzduší. Proto se prachové částice efektivně odstraní sedimentací pouze u porostu vegetace s podrostem např. 35 trávníku.

36 Výpočet filtrační kapacity izolační zeleně a odstraněného znečištění částicemi ulice Českobrodská, Praha - Běchovice (Ascend s.r.o.) Komentář k tabulce: a) podíl dieselových automobilů na osobní automobilové dopravě je 15% (dle odhadu ČHMÚ) b) emisní faktory pro automobilovou dopravu byly použity z modelu MEFA06 s následujícími parametry: průměrná rychlost 50 km/h plynulost dopravy 8 (pomalu popojíždějící kolona aut - semafory, max. rychlost 50 km/hod) EURO 2 (dle odhadu ČHMÚ) u nákladních automobilů použit faktor pro těžkou nákladní přepravu c) poměr přímých emisí a emisí z resuspenze byl pouţit jako 84% d) koeficient filtrační kapacity zohledňuje objem zelené plochy jednotlivých stromů/křovin (viz Tabulka č.1) uvažujeme filtrační schopnost zeleně vázat cca na 1m3 1 kg prachu v závislosti na úrovni znečištění ovzduší dané lokality 36

37 Příklad zpracování umístění květníků 37

38 38

39

40 Rozhledové trojúhelníky 40

41

42 Konstrukční část 42

43 43

44 Děkujeme za pozornost

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 O B S A H 13. Nařízení Libereckého kraje o zrušení přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranného pásma

Více

PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí

Více

C.8.1. Opatření přijatá na národní a mezinárodní úrovni

C.8.1. Opatření přijatá na národní a mezinárodní úrovni C.8. Opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóne a hodnocení účinnosti těchto opatření C.8.1. Opatření přijatá na národní

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XLV. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší. (Akční plán)

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší. (Akční plán) Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Zpracoval: Mgr. Magdalena

Více

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 (celkem 91)

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 (celkem 91) TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 Pro projekt Plynofikace se, dle doporučení této zprávy, vyžadují přílohy uvedené v tabulce: Tab. Seznam příloh dle doporučení této zprávy

Více

O B S A H. Úvod 3. 4. Měření koncentrací oxidů dusíku 28 4.1. Metoda měření 28 4.2. Výběr měřicích míst 28 4.3. Výsledky měření 29

O B S A H. Úvod 3. 4. Měření koncentrací oxidů dusíku 28 4.1. Metoda měření 28 4.2. Výběr měřicích míst 28 4.3. Výsledky měření 29 ENVIS 4 INFORMAÈNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTØEDÍ VE VYBRANÝCH MÈ HL. M. PRAHY OBLAST OVZDUŠÍ Èerven 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M. PRAHY OVZDUŠÍ O B S A H Úvod

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, SRPEN 2013, ČÁSTKA 8 resortní PředPisY metodický pokyn mžp, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje 2 metodický

Více

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Návrhová část Řešitelský tým: Hlavní řešitel: ATEM

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE. STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec - odkaliště

Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE. STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec - odkaliště Geologie, ekologie, těžební servis Sídlo: Perucká 11a, 120 00 Praha 2 Tel.: 233 370 741, E-mail: get@get.cz Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE NÁZEV ZÁMĚRU STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 137: Opatření DB2 a. Kód opatření DB2 b. Název opatření

Více

16. Nařízení, Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. MUDr. Pavel Bém, v. r. primátor hlavního města Prahy

16. Nařízení, Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. MUDr. Pavel Bém, v. r. primátor hlavního města Prahy 16. Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010-2012 Rada hlavního města Prahy se usnesla

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Na území Karlovarského kraje "nebyly identifikovány konkrétní doporučené akce k realizaci opatření AB5.

Na území Karlovarského kraje nebyly identifikovány konkrétní doporučené akce k realizaci opatření AB5. Tabulka 108: Opatření AB5 a. Kód AB5 b. Název Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí c. Popis Základním předpokladem pro únosné řešení dopravní situace na území větších měst (a tím

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

Libeňská spojka Stavba č.8313

Libeňská spojka Stavba č.8313 Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor městského investora Libeňská spojka Stavba č.8313 Dokumentace podle 8 a přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Číslo zakázky: 224573BB01 Březen 2008 Mott

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

PROJEKT. Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL ZPRACOVATEL

PROJEKT. Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL ZPRACOVATEL PROJEKT Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor ZPRACOVATEL ASCEND s.r.o. Korunní 859/18 120 00 Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. GEMO Olomouc, spol. s r.o. OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Brno, leden 2013 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Zadavatel: Zastoupené: Hlavní město

Více

TRAMVAJOVÁ TRAŤ - 17. LISTOPADU

TRAMVAJOVÁ TRAŤ - 17. LISTOPADU Dopravní podnik Ostrava a.s. TRAMVAJOVÁ TRAŤ - 17. LISTOPADU Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu

Více

Bytové domy PANORAMA KYJE II

Bytové domy PANORAMA KYJE II Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Bytové domy PANORAMA KYJE II Oznamovatel: EKOSPOL a.s. Dukelských hrdinů

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

OZNÁMENÍ ve smyslu 6 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr: Multifunkční objekt "HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK"

OZNÁMENÍ ve smyslu 6 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr: Multifunkční objekt HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK OZNÁMENÍ ve smyslu 6 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr: Multifunkční objekt "HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK" březen 2004 Obsah ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...8 ČÁST

Více