BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 9.5.2012"

Transkript

1 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Mazání 1.3. Identifikace SKF Maintenance Products zahraničního výrobce Sídlo: Postbus 1008 NL-3430 BA Nieuwegein Nizozemí Telefon: Fax: Nouzové volání (tel.): Kontaktní osoba: Sébastien David; Identifikace SKF Ložiska, a.s. dovozce Sídlo: U Měšťanského pivovaru 417/ Praha 7 Identifikační číslo: Telefon: Fax: Nouzové volání, tel. č.: Kontaktní osoba: Julius Fiala 1.5. Toxikologické informační středisko: Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační středisko, Praha 2, Na Bojišti 1, PSČ Nouzové volání (nepřetržitě): , ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU NEBO LÁTKY 2.1. Klasifikace přípravku nebo látky Nejzávažnější nepříznivé účinky: Výrobek by neměl být klasifikován jako nebezpečný podle pravidel klasifikace a označování přípravků nebo látek Uzavřený neporušený kontejner: nejsou známy 2.2. Prvky označení: Výrobek by neměl být klasifikován jako nebezpečný podle pravidel klasifikace a označování přípravků nebo látek 2.3. Další rizika: POUZE VÁŽNÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NEBO OHŘÁTÍ NÁDOBY MŮŽE ZPŮSOBIT ÚNIK S UVEDENÝMI NÁSLEDKY. ZDRAVÍ Škodlivé při vdechnutí. Podezření na karciogenní účinky. Při kontaktu může způsobit přecitlivělost kůže. Škodlivé: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobějším vdechování. Může poškodit plod nenarozeného dítěte. HOŘLAVOST A VÝBUŠNOST Nehořlavé ale zápalné ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 Strana: 2 3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ / INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH 3.2. Směsi Chemický název složky Číslo ES Číslo CAS Koncentrace (% 1. Zinkový prášek prach (stabilizovaný) Nikl DSD klasifikace CLP klasifikace hmotnosti) 10-30% N, R50/53 H400, H % Carc3; R40 T; R48/23 R43 R52/53 H351;H372 H317 3, Hydroxid draselný Měď Rtuť Plné znění R vět a H vět viz bod % Xn;R22 C;R35 H302 ;H ,1-1 R61;R26 ;R48/23 N;R50/53 H360;H POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1.Popis první pomoci Při nadýchání: Postiženého okamžitě dopravte na čerstvý vzduch a nechejte ho odpočívat. Při přetrvávajících potížích vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Jestliže k němu dojde, hlava by měla být držena níže, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků do plic. Vypláchněte ústa vodou. Vypijte 1-2 sklenice vody nebo mléka. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě odstraňte znečištěný oděv, hodinky a šperky. Opmyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Oči ze široka otevřete, vyjměte kontaktní čočky a oči okamžitě propláchněte vodou (přednostně použijte oční vodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokračujte ve vymývání do té doby, dokud lékařská pomoc nedorazí. Další údaje: Předložte lékařské pomoci bezpečnostní pokyny nebo letáky 4.2 Nejdůležitější příznaky a následky jak akutní tak dlouhodobé OBECNĚ POUZE VÁŽNÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NEBO OHŘÁTÍ NÁDOBY MŮŽE ZPŮSOBIT ÚNIK S UVEDENÝMI NÁSLEDKY. ZDRAVÍ Škodlivé při vdechnutí. Podezření na karciogenní účinky. Při kontaktu může způsobit přecitlivělost kůže. Škodlivé: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobějším vdechování. Může poškodit plod nenarozeného dítěte Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba příznaků. Zajistěte, aby lékařský personál věděl o užitém materiálu, a přijmul opatření k vlastní ochraně.

3 Strana: 3 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1. Hasicí prostředky Vhodné hasicí prostředky: vodní rozstřik nebo mlha, prášek, pěna, písek nebo oxid uhličitý. Nevhodné hasicí prostředky: nepoužívejte přímý paprsek vody, který by mohl způsobit rozšíření požáru. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Produkt se při spalování rozkládá a mohou se vytvářet následující toxické plyny: Oxid uhelnatý / Oxid uhličitý / Nitrozní plyny Doporučení pro hasiče Přesuňte nádoby z oblasti ohrožení, pokud to můžete udělat bez vlastního ohrožení. Vyvarujte se vdechování výparů a spalin - vyhledejte čerstvý vzduch. Hasicí voda, která je v kontaktu s výrobkem může být korozivní. Používejte přenosný dýchací přístroj (SCBA) s chemickou ochranou. 6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU LÁTKY NEBO NEHODY 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné pomůcky a nouzové postupy: Pro osoby které nezasahují Zůstaňte na návětrné straně držte se v odstup od zdroje. Používejte rukavice. Používejte ochranné pomůcky dýchacích orgánů. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Zajistěte dobré větrání. Zajistěte dobré odvětrávání. Dbejte, aby nedošlo ke styku s pokožkou, k zasažení očí a dýchacích orgánů. Používejte nezbytné ochranné pomůcky.výpary nesmí přijít do styku se zdroji jiskření. Pro osoby které zasahují Kromě výše uvedeného je doporučeno použít chemický ochranný oblek odpovídající EN Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku do kanalizačního systému nebo povrchové vody. Informujte příslušné úřady v případě kontaminace půdy nebo vodního prostředí nebo průniku do kanalizace Způsob odstranění a čištění: Vysušte, seškrabte a absorbujte výrobek pomocí absorpčního inertního materiálu a umístěte ho do nádoby na odpad. Zbytky setřete vhodnou textilií. Pozor na popálení Odkazy na ostatní kapitoply Kapitola 8 - Typ ochranného zařízení. Kapitola 13 - Pokyny pro likvidaci. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1. Pokyny pro bezpečné zacházení: Výrobek používejte v dobře větraném místě. Musí být být k dispozici tekoucí voda pro výplach očí.ní. Umyjte si ruce před přestávkou, před použitím toalety a na konci pracovní směny. Viz bod 8 pro informace o osobní ochraně Pokyny pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek: Uchovávejte bezpečně a to mimo dosah dětí a potravin, léků, krmiva, atd. Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu. Skladujte na suchém místě. Neskladujte společně s těmito látkami: Kyseliny Zvláštní použití: není

4 Strana: 4 8. OMEZENÍ EXPOZICE A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1. Expoziční limity Název složky: Expozični limit: Poznámka: Hydroxid draselný - (8h), - (15m) ppm - - (8h), 2 (15m) mg/m³ - Rtuť - (8h), - (15m) ppm - 0,02 (8h), - (15m) mg/m³ - Nikl - (8h), - (15m) ppm Sk, * 0.5 (8h), - (15m) mg/m - Měď - (8h), - (15m) ppm - 1 (8h), 2 (15 min) mg/m³ ** - (8h), - (15m) ppm - 0,2 (8h), - (15 min) mg/m³ *** Právní základ: EH40/2005 Workplace Exposure Limits vč. doplnění prosinec Poznámky: SK: Může být absorbován přes kůži *: Nikl a ve vodě nerozpustné sloučeniny niklu (jako Ni) **: Prach a mlha ***: Dým 8.2. Omezování expozice Vhodná technická opatření Používejte osobní ochranné pomůcky uvedené níže. Viz také bod 7.1. Osobní ochranné pracovní prostředky (ochrana očí a obličeje) Používejte ochranné brýle, pokud je riziko zásahu očí. Ochrana očí musí odpovídat normě EN Osobní ochranné pracovní prostředky (ochrana kůže) V případě přímého kontaktu s pokožkou, používejte ochranné rukavice: Typ materiálu: Butylkaučuk. Rukavice musí odpovídat normě EN 374. Osobní ochranné pracovní prostředky (ochrana dýchání) V případě rizika vzniku mlhy, používejte ochranu dýchacích orgánů s P2 filtrem. Ochrana dýchacích cest musí odpovídat jedné z následujících norem: EN 136/140/ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Zápach: Prahová hodnota zápachu: Hodnota ph (při 20 C) v dodávané formě: Bod tání / bod tuhnutí ( C): Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu ( C) Bod vzplanutí ( C): Rychlost odpařování: Uzavřený kontejner/pasta

5 Strana: 5 Hořlavost: Výbušnost obj. %: - dolní mez výbušnosti: - horní mez výbušnosti: Tlak páry (při 20 C) v kpa: Hustota páry: Relativní hustota: 1,73 Rozpustnost ve vodě: ano Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota samovznícení: Teplota rozkladu: Viskozita: Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Nejsou 10. STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita: Reaguje s oxidačními činidly a kyselinami Chemická stabilita: Výrobekt je stabilní při použití v souladu s předpisy dodavatele Možné nebezpečné reakce: Nejsou známé Podmínky jichž je nutno se vyvarovat: Uložte odděleně od zdrojů tepla, jisker a otevřeného plamene Neslučitelné materiály: Zabraňte přímému působení oxidačních činidel, kyselin Nebezpečné rozkladné produkty: Při ohřevu nebo hoření vznikají jedovaté plyny. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o toxických vlivech Akutní toxicita - orální: Zdraví škodlivý při požití. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Akutní toxicita - dermální: Produkt nemusí být klasifikovány. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Akutní toxicita - inhalační: Zdraví škodlivý při vdechování. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Leptavost / dráždivost pro kůži: Má leptavé a dráždivé účinky a způsobuje pálení, bolest, zarudnutí, puchýřky a vředy jestliže se dostane do kontaktu s kůží. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Vážné poškození očí / podráždění očí: Při zasažení očí může způsobit hluboké poleptání, bolest, slzení a křeče očních víček. Nebezpečí vážného poranění oka a ztráta zraku. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Senzibilizace: Může vyvolat přecitlivělost při styku s kůží. Symptomy zahrnují zčervenání, otok, puchýře a vznik vředů - často pomalu se rozvíjející. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Mutagenita: Výrobek nemusí být klasifikován. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Karcinogenní vlastnosti: produkt obsahuje nejméně jednu látku karcinogenní. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Reprodukční toxicita: Může poškodit plod v těle matky. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Toxicita při jednorázové expozici: Produkt nemusí být klasifikována. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Vdechování výparů může způsobit podráždění horních cest dýchacích. Toxicita v případě opakovaného nebo prodloužená expozice: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Nebezpečnost při vdechnutí: Produkt nemusí být klasifikován. Zkušební údaje nejsou k dispozici. Další toxikologické účinky: Uzavřený neporušený kontejner: nehrozí žádné nebezpečí

6 Strana: EKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zkušební údaje nejsou k dispozici Persistence a rozložitelnost: Zkušební údaje nejsou k dispozici Bioakumulační potenciál: Zkušební údaje nejsou k dispozici Mobilita v půdě: Zkušební údaje nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb: Posouzení nebyla provedena Jiné nepříznivé účinky Uzavřený neporušený kontejner: nehrozí žádné nebezpečí 13. POKYNY PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 13.1.Metody nakládání s odpady Vyvarujte se vypouštění do kanalizace nebo povrchových vod. Shromažďujte materiál a odpad v uzavřených, nepropustných nádobách k likvidaci v místní skládce nebezpečných odpadů. EWC kód: Záleží na oboru podnikání a využití, například obaly obsahující zbytky nebo znečištěné nebezpečnými látkami 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU ADR/RID: Není obsaženo UN kód: UN (přepravní kategorie): Obalová skupina - Identifikační číslo nebezpečnosti - Kód omezení průjezdu tunely: Environmentální rizika - ADN Není součástí UN číslo Název UN pro zásilku Obalová skupina Environmentální rizika - Nebezpečí pro životní prostředí v lodních nádržích IMDG Není součástí UN číslo Název UN pro zásilku Obalová skupina Environmentální rizika IMDG Kód segregace skupina: - ICAO / IATA Není součástí UN číslo Název OSN pro zásilku Obalová skupina Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC- Doplňková informace: -

7 Strana: INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění. Nařízení ES 134/2009, kterým se mění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XI, v platném znění. Nařízení ES 453/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 232/2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., č. 28/2007 Sb. a č. 389/2008 Sb Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno 16. DALŠÍ INFORMACE Plné znění R-vět a S-vět, uvedených v kapitole 3.: R22 Zdraví škodlivý při požití R26 Vysoce toxický při vdechování R35 Způsobuje těžké poleptání. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R61 Může poškodit plod v těle matky Plné znění H-vět a P-vět, uvedených v kapitole 3.: H302 Zdraví škodlivý při požití H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H351 Podezření na vyvolání rakoviny H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Informace, data a doporučení uvedená v tomto bezpečnostním listu jsou předkládána v dobré víře v jejich správnost. Dovozce nenese odpovědnost za přesnost, spolehlivost a úplnost rozhodných informací v případě, že s výrobkem nebude nakládáno v souladu s jeho určením. Bezpečnostní list byl zpracován dle originálního Bezpečnostního listu dodaného výrobcem. Zpracovatel nenese odpovědnost za správnost údajů uváděných výrobcem včetně klasifikace Zpracovatel: SKF Ložiska a.s., U měšťanského pivovaru 7, Praha7 Holešovice Bez vědomí zpracovatele nesmí být měněny nebo doplňovány údaje v bezpečnostním listu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 19.2.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 19.2.2009 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Inhibitor koroze 1.3. Identifikace

Více

Konstrukční lepidlo 60A

Konstrukční lepidlo 60A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs. Lepidlo. 1.3. Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ECOLIQUID

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ECOLIQUID ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPER BENZIN ADITIV

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPER BENZIN ADITIV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditiv do benzínu. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Primer 150

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Primer 150 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Primer. 1.3. Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 0. dubna 2009 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Pájecí kapalina na nikl

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Pájecí kapalina na nikl č. 907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/200 29. července 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Čistič na trouby a grily

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Čistič na trouby a grily (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 9. března 2007 3. prosince 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

HAMMERITE PŘÍMO NA REZ

HAMMERITE PŘÍMO NA REZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Antikorozní barva určená přímo na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Super steam

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Super steam ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs pro mytí parou. Určeno pouze

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: DIVOS 124 Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

DULUX TRADE DIAMOND SATIN

DULUX TRADE DIAMOND SATIN ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Disperzní malířská barva prémiové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

číslo revize: 1 číslo verze: 2

číslo revize: 1 číslo verze: 2 ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Chemický název: Kyselina boritá, reakční produkty s diethanolaminem Chemický název dle ECHA: Boric acid (H3BO3),

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Čistič PU pěny; Kombinovaný čistič PU pěny a pistole

Čistič PU pěny; Kombinovaný čistič PU pěny a pistole ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek. 1.3. Podrobné

Více

Sanitární neutrální silikon

Sanitární neutrální silikon ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Těsnící hmota. 1.3. Podrobné údaje

Více

Označení nebezpečnosti: DSD/DPD: Tento přípravek není při hodnocení podle směrnice 1999/45/ES nebezpečný.

Označení nebezpečnosti: DSD/DPD: Tento přípravek není při hodnocení podle směrnice 1999/45/ES nebezpečný. Datum vydání: 15.5.2014 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010. Modrá skalice

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010. Modrá skalice Strana: 1 z 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Indexové číslo: 029-004-00-0 (bezvodý síran měďnatý) Registrační číslo: zatím nebylo přiděleno Číslo CAS: 7758-99-8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) Datum vyhotovení v ČR: 02. 12. 2008 Strana 1 (celkem 8) Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SATUR BADEX

BEZPEČNOSTNÍ LIST SATUR BADEX Datum vydání: 8.7.2011 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

CARLSON - ČISTIČ POTAHŮ

CARLSON - ČISTIČ POTAHŮ Strana 1 ( 8 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: CARLSON ČISTIČ POTAHŮ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučená

Více