NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Datum: LEDEN

2 Obsah zadání v rozsahu přílohy č. 6 vyhl.č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky, vyplývající z územně analytických podkladů c) Požadavky na rozvoj území obce d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny ) e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídlení struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření jejich změn územní studií l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 2

3 a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády č. 929 dne : Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky pro lokality změny č.1úp Opařany. Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem: Lokality změny č.1 ÚP Opařany jsou součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR), které byly vydány Zastupitelstvem kraje dne a nabyly účinnosti dne k.ú. Opařany a k.ú. Oltyně je součástí rozvojové osy nadmístního významu N OS4 (rozvojová osa Písecko Táborsko Pelhřimovská). Území není součástí rozvojové oblasti nadmístního významu ani specifické oblasti nadmístního významu. V ZÚR nejsou pro správní území Opařany navrženy plochy nadmístního významu pro bydlení, komerční a průmyslové, pro sport a rekreaci, pro těžbu nerostných surovin, pro asanaci a asanační úpravy, pro zásobování vodou a odkanalizování, které by měli vliv na změnu č. 1 ÚP. Koridor a plocha dopravy republikového významu - silnice I/29 je v platném územním plánu zakreslena, zpřesněna a nezasahuje do lokalit změny č.1. Lokality změny nebudou mít negativní vlivy na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území. k.ú. Olší u Opařan je dle ZÚR dotčeno koridorem VTL plynovodu Olší Jistebnice (Ep2) záměr vysokotlakého plynovodu, včetně regulační stanice (koridor v šíři 200 m). Ve změně č. 1 bude proveřena a zpřesněna trasa s ohledem na zastavitelnou plochu pro bydlení nízkopodlažní navrženou v územním plánu. Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů: pro změny nevyplývají žádné další požadavky z hlediska širších vztahů. b) Požadavky, vyplývající z územně analytických podkladů Součástí zadání změny č. 1 je provedená revize územně analytických podkladů a doplňující průzkumy území dotčeného změnou č. 1 z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj. Mezi silné stránky a příležitosti v obci patří zejména dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností, základní občanské vybavení v obci, dobré možnosti volnočasového využití a schválený územní plán. k.ú. dotčená změnami: k.ú. Opařany, k.ú. Skrýchov u Opařan, k.ú. Olší u Opařan V návrhu změny č. 1 územního plánu budou zohledněny nové mapové podklady. Limity: v lokalitě poř. č. 6 v k.ú. Olší u Opařan stávající LBK 26 a navrženým LBK 36 3

4 c) Požadavky na další rozvoj území obce Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Opařany je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu ze dne Prověří se tyto změny stávající územně plánovací dokumentace: pořadové číslo katastrální území parcelní číslo (parc.č), číslo popisné (čp) 1 Opařany části pozemků parc. č. 922/11, 922/10, 1578, 922/22, 922/1 (rozsah cca 1500 m 2 ) 2 Opařany čp.131, čp. 62, čp 96, čp.32, parc. č. 85/1 a 85/2 3,4 Opařany parc.č. 1009/1, parc. č. 1010/22, parc. č Skrýchov u Opařan parc. č. 10/5, parc. č.st. 69 stávají využití v ÚP veřejná zeleň občanská vybavenost, plocha občanského vybavení tělovýchova + sport, stávající IP 63 plocha občanského vybavení a veřejné zeleně 6 Olší u Opařan plocha zemědělská, zastavitelná plocha pro bydlení návrh bydlení nízkopodlažní bydlení nízkopodlažní dle skutečného stavu území část plocha lesní, část veřejná zeleň bydlení nízkopodlažní zakreslení - zpřesnění koridoru VTL plynovodu Olší Jistebnice, navrženého v ZÚR JČ kraje V návrhu změny č. 1 ÚP budou jednotlivé lokality prověřeny a řádně zdůvodněny. Názvosloví ploch s rozdílným způsobem využití bude odpovídat vydanému ÚP Opařany, stejně tak budou v max. možné míře přebírány podmínky přípustného, podmíněného a nepřípustného využití. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny ) Řešení změny č. 1 nebude zásadně měnit urbanistickou koncepci ani uspořádání krajiny schválenou v územním plánu Opařany. Změny funkčního využití území budou odpovídat z hlediska označení, definice, stanovení přípustné a podmíněně přípustné a nepřípustné funkce platnému územnímu plánu. V odůvodněných případech mohou být stanoveny podrobnější specifické požadavky funkčního využití území. 4

5 e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na vymezení veřejného prostranství, dopravní a občanské vybavení nejsou ve změně č. 1 územního plánu požadovány. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Nejsou požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Jako VPS bude zahrnut koridor VTL plynovodu Olší Jistebnice. h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Ochrana prostředí z hlediska hluku Beze změny oproti vydanému ÚP Opařany. Požadavky civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu Beze změny oproti vydanému ÚP Opařany. Ochrana ložisek nerostných surovin Beze změny oproti vydanému ÚP Opařany Poddolované území Beze změny oproti vydanému ÚP Opařany Ochrana lesního hospodářství Beze změny oproti vydanému ÚP Opařany Ochrana zemědělského půdního fondu vyhodnotit kvalitu zemědělské půdy dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zařazení těchto BPEJ do tříd ochrany ZPF (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne č.j. OOLP /1067/96). i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - prověřit trasu VTL plynovodu, tak aby nezasahovala do navržené plochy pro nízkopodlažní bydlení, v trase střet s prvky ÚSES stávající LBK 26 a navrženým LBK 36 j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídlení struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 5

6 rozvojové ose k.ú. Opařany a k.ú. Oltyně je součástí rozvojové osy nadmístního významu N OS4 (rozvojová osa Písecko Táborsko Pelhřimovská). Ve změny č. 1 nejsou požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření jejich změn územní studií Lokalita týkající se změny veřejné zeleně na bydlení bude prověřena územní studií. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Není požadováno. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast bude doplněno po projednání návrhu zadání n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant bude doplněno po projednání návrhu zadání o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 1 územního plánu Opařany bude obsahovat (ve smyslu stavebního zákona) výrokovou část (textovou a grafickou část) a odůvodnění (textovou a grafickou část) ve vazbě na vydání změny ÚP jako opatření obecné povahy podle správního řádu. Výkresy budou zpracovány v rozsahu měněných částí. Grafická část územního plánu: Výkres základního členění území 1: Hlavní výkres 1: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1: Grafická část odůvodnění územního plánu : Koordinační výkres 1 : Výkres předpokládaných záborů zem. půd. fondu 1:

7 Návrh změny č. 1 územního plánu bude odevzdán ve 2 vyhotoveních pro účely společného jednání s dotčenými orgány a v 1vyhotovení po úpravě podle výsledků společného jednání a posouzení návrhu krajským úřadem. Čistopis územního plánu bude odevzdán ve 4 kompletních vyhotoveních. Čistopis změny č. 1 územního plánu bude rovněž odevzdán v digitální podobě. Všechny výkresy budou odevzdány kromě formátu PDF, také v jednom z formátů dle způsobu zpracování územního plánu CAD, GIS. V případě systému v GIS odevzdání vrstev ve formátu.shp nebo.mdb, výkresy formát.mxd. Grafické vrstvy budou opatřeny metadaty (formát.xml) V případě systému v CAD budou odevzdány všechny výsledné vrstvy (včetně podkladních, např. kresby katastrální mapy nebo vrstevnic) v nativním formátu (.DWG u softwaru AutoCAD a.dgn u softwaru MicroStation). V souborech budou prostřednictvím hladin řádně odlišena témata (kanalizace bude v jiné vrstvě než vrstevnice, byť vizuálně obojí může být hnědé), jednotlivé použité hladiny je nutno náležitě popsat a blíže specifikovat jejich obsah (např. formou přiložené tabulky) Grafická data budou topologicky čistá tzn.především plošné prvky kreslit jako uzavřené polygony, spojité křivky, vyvarovat se duplicitě dat (pokud k tomu není důvod), jednoznačné popisky prvků (funkce, stav x návrh). Podkladem pro zpracování bude aktuální mapový podklad. Textová část dokumentace bude ve formátu text. editoru Microsoft Word, formát.doc Po nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu Opařany bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání změny a vyhotovení opatřeno záznamem o účinnosti. Vyhotovením právního stavu územního plánu se rozumí: - grafická část: soutisk změny a územního plánu (všech dotčených výkresů) v měřítku 1:5000. Pro vyhotovení soutisku mohou být zpracovateli dle dohody poskytnuta digitální data územního plánu ve formátu *.dgn. - textová část : výtisk v plném znění. Zpracovatel pro zapracování změny obdrží text ÚP ve formátu *.doc. Použité zkratky: k.ú. katastrální území PÚR Politika územního rozvoje ZÚR Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ÚAP územně analytické podklady ÚP územní plán Opařany ZPF zemědělský půdní fond IP interakční prvek 7

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více