BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU"

Transkript

1 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: VIROSHIELD 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Identifikace osoby odpovědné za uvedení směsi na trh ve Společenství a výrobce: Identifikace osoby odpovědné za uvedení směsi na trh v ČR a distributor 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Kilco (International) Ltd. Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire DGII 2SD United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) SEVARON s.r.o. Palackého třída 163a Brno Česká republika Telefon: Fax: osoby odpovědné za bezpečnostní list: Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2 nepřetržitá služba a ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Žíravý Nebezpečný pro životní prostředí 2.2 Prvky označení: Označování: C - žíravý N-Nebezpečný pro životní prostředí Symbol(y): Standardní věty o nebezpečnosti: R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R34 Způsobuje poleptání. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. R50 Vysoce toxický pro vodní organizmy. Pokyny pro bezpečné zacházení: S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S27 S28 S36/37/39 S38 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. datum revize: Strana 1/7

2 S45 S60 S Další nebezpečnost: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Směs ani její složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vpvb, směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH. ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky: 3.2 Směsi: Nebezpečné látky a látky, pro které je stanoven expoziční limit Chemický název glutaraldehyd [1,2,3] Koncentrace / rozmezí (%) 15 Identifikační čísla Klasifikace nebezpečnosti Symbol nebezpečnosti R-věty Koncentrační limity CAS , ES , Index no X Toxický, žíravý, nebezpečný pro životní prostředí. T, C, N R23/ /43-50 C 50 %: T; R25 2 % C < 50 %: Xn; R22 C 25 %: T; R23 2 % C < 25 %: Xn; R20 C 10 %: C; R34 2 % C < 10 %: Xi; R37/ ,5 % C < 2 %: Xi; R36/37/38 C 0,5 %: R43 Chemický název benzalkonium chlorid [1] Koncentrace / rozmezí (%) 10 Identifikační čísla CAS , ES Klasifikace nebezpečnosti Symbol nebezpečnosti R-věty Zdravý škodlivý, žíravý, nebezpečný pro životní prostředí. Xn, C, N R21/ Směs neklasifikovaná jako nebezpečná: Směs je klasifikována jako nebezpečná, viz. oddíl Další informace: úplné znění R-vět viz. odstavec 16 Směs neobsahuje SVHC látky. [1] látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo životní prostředí [2] látka s expozičním limitem pro pracovní prostředí [3] látka perzistentní, bioakumulativní, toxická [4] látka vysoce perzistentní nebo vysoce bioakumulativní ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci: Všeobecné pokyny: Odveďte z dosahu působení. datum revize: Strana 2/7

3 Při nadýchání: Při styku s kůží: Při zasažení očí: Při požití: Poznámky pro lékaře: Postiženého vyneste na čerstvý vzduch. Pokud je zasaženo dýchání poskytněte umělé dýchání a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Ihned oplachujte kůži velkým množstvím vody, pokud možno sprchou. Pokračujte s mytím po dobu nejméně 10 minut. Odstraňte ihned kontaminovaný oděv jako součást procesu mytí. V případě bolesti: nabídněte lékařské ošetření. Nejdůležitější je rychlost. Pečlivě vypláchnout velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, přičemž nechat oči otevřené. Chraňte nezraněné oko. Pokračujte s vyplachováním s fyziologickým roztokem. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. NEVYVOLÁVAT zvracení. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pouze pokud je pacient při plném vědomí vypláchnout ústa vodou a dát vypít značné množství vody, držet pacienta v teple a klidu. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Kůže: Požití: Nadýchání: Kontakt s očima může způsobit vážné poškození. Přípravek způsobí chemické popálení. Způsobuje vážné poškození sliznic nebo hlubších tkání. Koncentrovaná mlha může způsobit poškození horních cest dýchacích. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Ošetření: Symptomatická léčba. V případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva: Vhodná hasiva: Použijte vodní sprej, pěnu, suchý prášek nebo oxid uhličitý 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Zvláštní nebezpečí během hašení požáru: 5.3 Pokyny pro hasiče: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Další informace: U hasičů požadavek na použití nezávislého dýchacího přístroje a nezbytného osobního ochranného oděvu. Evakuovat personál do bezpečné oblasti. Nevpouštějte nechráněné osoby. Nevpouštějte nepovolané osoby. Voda použitá k hašení požáru by neměla vniknout do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Ujistěte se, že tu jsou dostatečná zadržovací zařízení pro vodu použitou k hašení požáru. Kontaminovaná hasící voda musí být likvidována v souladu s nařízeními vydanými příslušným místním úřadem. Zbytky po požáru by měly být likvidovány v souladu s předpisy. Blízko ležící kontejnery chlaďte vodním sprejem za pomoci vodní trysky. V případě požáru, pokud je to možné provést bezpečně, odstraňte kontejnery, které nejsou ohroženy, a uložte je na bezpečné místo. ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Použít vhodný ochranný oděv, vhodný respirátor, rukavice, brýle atd. viz. oddíl 8. Evakuovat personál do bezpečné oblasti. Nevpouštějte nechráněné osoby. Nevpouštějte nepovolané osoby. Sledovat nařízení pro prevenci znečištění vody (sbírání, přehrazení, překrytí). Zabránit vstupu materiálu do kanalizace nebo vodních toků. Velké úniky musí být sebrány k likvidaci. Shromažďujte ve vhodných kontejnerech. Držte dál od nekompatibilních látek. Pečlivě očistěte kontaminovaný povrch doporučená čistící látka voda. Likvidujte absorbovaný materiál v souladu datum revize: Strana 3/7

4 s nařízeními viz. oddíl 13. Další doporučení: Zabezpečte nebo odstraňte všechny zdroje zapálení. Poškozené kontejnery ihned izolujte. Pokud je to možné a bezpečné, zastavte únik. Nikdy nevracejte uniklý produkt do originálního obalu pro jeho opakované použití. 6.4 Odkaz na jiné oddíly: viz. oddíl 8 a oddíl 13. ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Opatření pro bezpečné zacházení: 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Použijte vhodný ochranný oděv. Vyvarujte se styku s kůží, očima a oděvem. Nedýchejte výpary, aerosoly a spreje. Při používání se vyvarujte rozstřikování mlhy. Pracujte na dobře větraném místě. Osobní ochrana viz. oddíl 8. Zacházejte v souladu se správnou průmyslovou hygienou a bezpečnostní praxí. Zvlhlý nebo nasáklý pracovní oděv ihned vyměňte. Zvlhlý nebo nasáklý pracovní oděv ihned opláchněte vodou. Nikdy nevracejte uniklý produkt do originálního obalu pro jeho opakované použití. Vyvarujte se nečistot. Přepravujte a skladujte kontejnery pouze ve svislé poloze. Kontejner nevyprazdňujte za pomoci tlaku. Držte dál od nekompatibilních látek. Skladujte pouze v originálním obalu. Uchovávejte kontejner uzavřený a na čistém, chladném, uzamykatelném a dobře větraném místě mimo zdrojů tepla, hořlavých materiálů a intenzivního světla. Vyvarujte se zbytků produktu na kontejnerech. Otevřené kontejnery musí být pečlivě uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze jako prevence úniku. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry: pracovní expoziční standardy (dle 361/2007 Sb.) Glutaraldehyd PEL 0,2 mg/m 3 NPK-P 0,4 mg/m 3 látka má senzibilizující účinek faktor přepočtu na ppm 0, Omezování expozice: Ochrana očí: Chemické brýle nebo obličejový štít. (např. EN 166) Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice. Přírodní guma (NR)/Polychloropren (PCP). (EN 374) Ochrana dýchacích cest: Ochrana kůže a těla: Ochranná opatření: Ujistěte se, že je místnost dobře větraná. Nedýchejte (prach) výpary, aerosoly a mlhu. Pokud je ventilace nedostatečná použijte ochranu dýchacích cest. Respirátor s kombinovaným filtrem typ ABEK-P2 (EN141 / EN143 nebo ekvivalent) Vyvarujte se kontaminaci oděvu produktem. Zvlhlý nebo nasáklý pracovní oděv ihned vyměňte. Zvlhlý nebo nasáklý pracovní oděv ihned opláchněte vodou. Oblečte: PVC nebo jiný nepropustný oděv (vhodné materiály PVC, neopren, nitrilová guma (NBR), guma). PVC nebo gumová obuv. Zacházejte v souladu se správnou průmyslovou hygienou a bezpečnostní praxí. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí / obličeje. Osobní ochranné pomůcky musí splňovat požadavky nařízení 89/686/EEC a jeho doplňků (CE certifikace). Musí být určeny na pracovišti v podobě analýzy rizik v souladu s nařízením 89/686/EEC a jeho doplňky. Vyvarujte se styku s kůží, očima a oděvem. Všechny kontaminované ochranné pomůcky musí být po použití vyčištěny. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte nebo nešňupejte tabák. Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte obličej a ruce. ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: Vzhled: čirá modrá kapalina datum revize: Strana 4/7

5 Zápach: Prahová hodnota zápachu: citrónový ph 4,0 6,0 Bod tání / bod tuhnutí: Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné látky, plyny): Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Tlak páry: Hustota páry: neobsahuje hořlavé složky neobsahuje výbušné složky Relativní hustota: 1,030 1,050 Rozpustnost: Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Teplota samovznícení: Teplota rozkladu: Viskozita: Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: rozpustná ve vodě neobsahuje výbušné složky není oxidující 9.2 Další informace: nejsou k dispozici žádná data ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita: nejsou k dispozici žádná data 10.2 Chemická stabilita: nejsou k dispozici žádná data 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: nejsou k dispozici žádná data 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Extrémní teploty 10.5 Neslučitelné materiály: Zásady 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Spalováním vzniká oxid uhličitý. ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích: Akutní toxicita Dráždivost Žíravost Senzibilizace Glutaraldehyd LD50 (orální, krysa) 733 mg/kg LC50 (inhalace, krysa) 0,28 0,38 mg/l/4h nebyla dodána žádná data nebyla dodána žádná data Glutaraldehyd senzibilizace možná inhalací a kontaktem s pokožkou datum revize: Strana 5/7

6 Toxicita opakované dávky Karcinogenita Mutagenita Toxicita pro reprodukci nebyla dodána žádná data žádná ze složek není klasifikována jako karcinogenní žádná ze složek není klasifikována jako mutagenní žádná ze složek není klasifikována jako toxická pro reprodukci ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita: Glutaraldehyd LC50, 96 h, FISH mg/l 10,8 EC 50, 48 h, DAPHNIA, mg/l 10 IC 50, 72 h, ALGAE, mg/l 1,94 Benzalkonium chloride LC50, 96 h, FISH mg/l 0,93 EC50, 48 h, DAPHNIA mg/l 0,02 IC50, 72 h, ALGAE, mg/l 0, Perzistence a rozložitelnost: Snadno rozložitelný Bioakumulační potenciál: U produktu se neočekává bioakumulace Mobilita v půdě: nebyla dodána žádná data 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb: Tento přípravek neobsahuje žádné látky PBT nebo vpvb Jiné nepříznivé účinky: nebyla dodána žádná data ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady: Produkt: Kontaminované obaly: Zlikvidujte jako speciální odpad za dodržení zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a příslušných prováděcích předpisů ve spolupráci se specializovanou firmou. Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Zbytky chemikálie by měly být odstraněny spálením nebo jiným způsobem likvidace v souladu s platnými předpisy. Kontaminované prázdné obaly by měly být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a se zákonem 477/2001 Sb. o obalech a souvisejícími předpisy v aktuálním znění. ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 OSN číslo: UN Náležitý název OSN pro zásilku: Žíravá kapalina, jinak dále nespecifikovaná (glutaraldehyd a benzalkonium chlorid) 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Obalová skupina: III 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: znečišťuje moře 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: nejsou k dispozici žádná data Posouzení chemické bezpečnosti látky nebo složky směsi: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. datum revize: Strana 6/7

7 ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE R-věty (úplné znění R-vět uvedených v článku 3) R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. R22 R23 Zdraví škodlivý při požití. Toxický při vdechování. R23/25 Toxický při vdechování a při požití. R25 R34 R36/37/38 Toxický při požití. Způsobuje poleptání. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. R43 R50 Pokyny pro školení: Doporučená omezení pro použití: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy. Ti, kteří v rámci svého zaměstnání budou používat tento produkt musí být proškoleni a upozorněni na nutnost manipulovat a používat tento produkt pouze doporučeným způsobem a vždy používat předepsané osobní ochranné pomůcky. Tento produkt musí být skladován a musí s ním být manipulováno v souladu s návodem daným výše a používán pouze doporučeným způsobem a v souladu se všemi právními předpisy. Zdroje klíčových dat: The Chemical (Hazard Information for Packaging and Supply) Regulations 2009 (SI 2009:716) and associated documents. COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) HSE Guidance Note EH The European Agreement Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2009 Edition. The International Maritime Dangerous Goods Code, (IMDG) 2010 Edition. The International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, (IATA), 2012 Edition. Bezpečnostní listy poskytnuté dodavateli složek. Tento bezpečnostní list byl dodán v souladu s požadavky článku 31 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH) a informace zde obsažené jsou zobrazeny v pořadí, stanoveném v Příloze II uvedeného nařízení, ve znění z roku Jeho účelem je usnadnit provádění hodnocení rizik. Zaměstnavatelům se připomíná jejich povinnost provést takové posouzení a následně zajistit vhodné pracovní prostředí, dát k dispozici těm, kteří jsou povinni používat tento produkt veškeré potřebné osobní ochranné prostředky a zajistit, aby tyto prostředky byly používány. Bezpečnostní list doplňuje technický list, ale nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou dle našich nejlepších znalostí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Týká se výrobků ve státě, ve kterém je vydán. Tento výrobek je určen pro konkrétní druhy použití a měl by se používat pouze pro tyto účely. Jakékoliv jiné používání může přinášet rizika. Uživatel bude mít výhradní odpovědnost za opatření týkající se použití výrobku. Jeho cílem je popisovat naše výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat jejich konkrétní vlastnosti. SEVARON s.r.o., Palackého třída 163a, Brno, Česká republika. Přidané, vypuštěné nebo upravené informace: Změny oproti předcházející verzi jsou vyznačeny dvojitou čarou. datum revize: Strana 7/7

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVODIP 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Název produktu: VIROSHIELD Kód produktu: AF8970

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Název produktu: VIROFOG Kód produktu: AF8955 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: DIVOS 124 Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Odstraňovač vodního kamene.

Odstraňovač vodního kamene. Datum vydání / verze č.: 7. 12. 2012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ECOLIQUID

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ECOLIQUID ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Super steam

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Super steam ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs pro mytí parou. Určeno pouze

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: Nové vydání Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC EPOFIX RESIN. Příprava metalografických vzorků.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC EPOFIX RESIN. Příprava metalografických vzorků. Strana: 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: EPOFIX RESIN (obsahuje epoxidovou pryskyřici, průměrná molekulová

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 19.1.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: RUST CONVENTOR 1 35450 (500 ml), 1 35449 (5 l) 1.2.

Více

Kyselina mléčná ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kyselina mléčná ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Lactic Acid powder Registrační

Více

Obchodní název: PROFARM ČISTIČ

Obchodní název: PROFARM ČISTIČ Strana : STRANA 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název: Jiný název: Registrační číslo: CAS číslo.: EC (EINECS) číslo: neuvedeno neuvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) NEOCAL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) NEOCAL Datum revize v ČR: 03.06.2015 Strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2012 Strana 1 z 12 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku AST UV 1000 P Název AST UV 10x100 P Kat. č. 10003290

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 0. dubna 2009 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: Nové vydání Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) KLEB-DICHT-EX

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) KLEB-DICHT-EX ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 210-400 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čištící prostředek.

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

Datum revize 19.04.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 19.04.2015 SCHÖNOX SK PREMIUM

Datum revize 19.04.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 19.04.2015 SCHÖNOX SK PREMIUM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 Název výrobku: ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

KERAPOXY DESIGN složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

KERAPOXY DESIGN složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 26. 4. 2013 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění LIQUID TOILET DUCK BLUE 350000007630 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 1. 11. 2012 Verze: 1.1 Datum revize: 15. 1. 2014 ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPER BENZIN ADITIV

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPER BENZIN ADITIV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditiv do benzínu. 1.3. Podrobné

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více