Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II ČÁST 1: Označení látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Název produktu Název výrobku Datum revize Číslo BL (bezpečnostního listu) 10/ Relevantní určené způsoby použití látky nebo směsi a nedoporučované způsoby použití Použití látky nebo přípravku Tužidlo pro licí epoxidové pryskyřice 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce: Ipox chemicals Kft., Budapešť, Helsinki 114 út. Maďarsko, Dovozce, dodavatel : Havel Composites s.r.o. Svésedlice 67 Fax: PSČ IČO: Odpovědná osoba : Ing. Vojtěch Grecman Telefon : Tel: , Telefonní čísla pro nouzové volání : Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, telefon (24 hodin/den) , , ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle směrnice 1999/45/ES [DPD] Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/es a jejích dodatků. Klasifikace 1/14

2 odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji. Klasifikace : C, R34 Nebezpečí pro zdraví člověka : Způsobuje poleptání.. Nebezpečí pro životní prostředí : Viz kapitola 16 s plným zněním textu R-vět uvedených výše 2.2. Prvky štítku Symbol(y) : Žíravý R-vety : R 34 Způsobuje poleptání S-vety : Obsahuje : Polyoxypropylendiamine Použití látky nebo přípravku : Průmyslové aplikace 2.3. Jiná nebezpečí Na základě údajů o obsažených látkách se předpokládá, že směs nesplňuje kritéria pro PBT/vPvB. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Látka/Přípravek : Přípravek Chemický název REG /CAS EC Klasifikace % 80% % Polyoxypropylendiamine Symbol(y)/Kód/y třídy a kategorie nebezpečí R-věty /Kód(y) deklarace nebezpečí C R Úplné znění výše uvedených deklarací H a frází R naleznete v Článku 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis opatření k zajištění první pomoci Pokyny pro první pomoc 4.1 Obecné informace: Při bezvědomí uložení na boku a volejtel lékaře. 4.2 V případě nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že osoba vykazuje se ztížené dýchání, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.3 V případě kontaktu s pokožkou: Omyjte kontaminovanou kůži, okamžitě důkladně opláchněte vodou. V případě potřísnění pokožky a zarudnutí, přivolejte lékaře. 4.4 V případě očního kontaktu: Vypláchnout oči vodou po dobu několika minut s víčky dokořán. Po vypláchnutí oči, kontaktujte lékaře co nejdříve. 2/14

3 4.5 Při požití: Vypláchněte ústa velkým množstvím vody, napít se vody, pak vyhledejte lékařskou pomoc pro postižené osoby co nejdříve. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasební prostředky Vhodné : Vodní mlha, CO 2 oxid uhličitý, hasicí prášek, pěna. Nevhodné : Proud vody 5.2. Speciální rizika vyvstávající z látky nebo směsi Rizika spojená s látkou nebo směsí Nebezpečné produkty tepelného rozkladu : V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout. : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhličitý oxid uhelnatý oxidy dusíku 5.3. Speciální ochranná opatření pro hasiče Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky : Ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a izolační dýchací přístroj s přetlakovou maskou na celý obličej. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace. Speciální ochranné prostředky pro hasiče : V uzavřených místech nosit nehořlavé pracovní oděvy. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné vybavení a postup v případě nouze Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte okolní oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8) Preventivní opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství Metody a materiály pro zachycování a odstraňování Malé rozlití : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Rozřeďte vodou a vytřete je-li vodouředitelný nebo nechejte nasáknout do suchého inertního materiálu a uložte do příslušného kontejneru pro uložení odpadu. Likvidujte u firmy s autorizaci pro likvidaci odpadů. Velké rozlití : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů 3/14

4 budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz kapitola 13). Likvidujte u firmy s autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. Poznámka: viz kapitola 1 s informacemi o nouzových kontaktech a kapitola 13 o likvidaci odpadu. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech, kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Nejezte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně Podmínky pro bezpečné skladování, včetně nekompatibilit Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Obalové materiály Doporučeno : Používejte originální obaly. Specifické použití : Pro Epoxidové pryskyřice 7.3. Specifické/á koncové/á použití Nelze použít. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Řídicí parametry Limitní hodnoty expozice Chemický název Hygienické limity látek v ovzduší pracovišt Evropa Švédsko 4/14

5 Dánsko Není známá informace o limitní hodnotě. Norsko Francie Nizozemsko Německo Finsko Spojené království (UK) Rakousko Švýcarsko Belgie Španělsko Turecko Irsko Itálie Estonsko Litva Slovensko Maďarsko Polsko Není známá informace o limitní hodnotě. Slovinsko Lotyšsko 5/14

6 Řecko Portugalsko Bulharsko Rumunsko 8.2. Omezování expozice Doporučené procedury monitorování Omezování expozice pracovníků : Obsahuje-li výrobek složky s předepsaným expozičním limitem, může být potřebné sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování, aby bylo možné určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření a/nebo určit nutnost používání ochranných dýchacích prostředků. U metod zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty. : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Hygienická opatření : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště. Ochrana dýchacích cest : V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Ochrana rukou : V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. Ochrana očí : V případě kdy hodnocení rizik ukazuje, že je nezbytné se vyvarovat expozici postříkáním kapalinou, mlhou nebo prachem, by měly být použity bezpečnostní brýle vyhovující schválenému standardu. Ochrana kůže : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s 6/14

7 Omezování expozice životního prostředí touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství : kapalina. Barva : Bezbarvý Vůně (zápach) : Po aminech Práh aroma : Nestanoveno ph : 8,5-11 Počáteční bod varu a rozsah : Větší než 200 C (392 F) varu Bod vzplanutí : Větší než 120 C (248 F) Rychlost odpařování : Nestanoveno Hořlavost : Nestanoveno Meze výbušnosti Horní: : 5,0% (V) Dolní: : 0,7% (V) Tenze par při 20 C : 1 mbar Hustota par : Nestanoveno Hustota : 940 kg/m 3 Rozpustnost : rozpustný ve vodě Rozdělovací koeficient: : (logp): 0,09 n-oktanol/voda Teplota samovznícení : Nestanoveno Teplota rozkladu : Nestanoveno Viskozita : KinematickáNestanoveno Dynamický cca 10 C ISO 9371 Výbušné vlastnosti : Nestanoveno Oxidační vlastnosti : Nestanoveno 9.2. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Nelze použít. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Za normálních podmínek stabilní Chemická stabilita Produkt je stabilní. Materiály, které nelze použít: Silné kyseliny, alkálie a oxidační činidlo Možnost nebezpečných reakcí Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím. Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu jako oxid uhelnatý a uhličitý, kouř Podmínky, kterým je třeba zabránit Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy Nekompatibilní materiály 7/14

8 Žádné specifické údaje Nebezpečné produkty rozkladu Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace Shrnutí účinků vlivů na zdraví osob na základě konvenční metody Směrnice 1999/45/ES Způsobuje těžké poleptání Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Orální LD50 krysa (orální): 2855 mg / kg Dermální Při styku s kůží: Způsobuje poleptání. Vdechování Další cesty Podráždění/poleptání Senzibilizace kůže Respirační senzibilizace Toxicita po opakovaných dávkách Karcinogenita Mutagenita Reprodukční toxicita ODDÍL 12: Ekologické informace Shrnutí rizikových vlivů na životní prostředí na základě konvenční metody Směrnice 1999/45/ES Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 8/14

9 12.1. Toxicita Perzistence a rozložitelnost Žádné údaje nejsou k dispozici Bioakumulační potenciál Další nepříznivé účinky: WGK Mobilita v půdě Žádné údaje nejsou k dispozici Výsledky hodnocení PBT a vpvb Na základě údajů o obsažených látkách se předpokládá, že směs nesplňuje kritéria pro PBT/vPvB Jiné nepříznivé účinky Nejsou známy nepříznivé účinky. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody úpravy odpadů Metody odstraňování : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. V prázdných 9/14

10 kontejnerech nebo cisternách mohou zůstávat zbytky produktů. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Nebezpečný odpad : Klasifikace produktu může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Informace o právních předpisech vztahujícíc h se k látce nebo přípravku Číslo UN Správný přepravní název UN ADR 2735 Aminy, kapalné,žíravé, J.N. (polyetherdiamin) Třída(y) přepravního nebezpečí 8 II Obalová skupina RID 2735 Aminy, kapalné,žíravé, J.N. (polyetherdiamin) ICAO/IATA 2735 Aminy, kapalné,žíravé, J.N. (polyetherdiamin) IMO/IMDG 2735 Aminy, kapalné,žíravé, J.N. (polyetherdiamin) Kemlercode: 80 8 II 8 II 8 II Klasifikační kód: C Nebezpečí pro životní prostředí Látky environmentálně nebezpečné a/nebo znečišťující moře : Ne Speciální bezpečnostní opatření pro uživatele Nelze použít Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code Nelze použít. ODDÍL 15: Informace o předpisech Předpisy/legislativa upravující bezpečnost, hygienu a ochranu životního prostředí pro danou látku nebo směs Předpisy EU Směrnice SEVESO 96/82/ES : Chemický název Uvedeno v seznamu 10/14

11 15.1 Označení: podle směrnice 67/548 EHS Klasifikace: C Korozívní 15.3 Údaje o nebezpečnosti: R 34 Způsobuje poleptání Pokyny pro bezpečné zacházení: S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu očí / obličeje. S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li pokud je to možné) Jiné předpisy: 15.6 Nebezpečné komponenty pro označení: Polyoxypropylendiamine, CASNo: REACH Annex XVII : Biocidy - Příloha I ke směrnici 98/8/ES Předběžný informovaný souhlas.seznam chemických látek podléhající mezinárodnímu postupu PIC (Část I, II, III) Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) vzduch Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) voda : Není v seznamu. : Není v seznamu : Není v seznamu : Není v seznamu Národní předpisy Dánsko Kód MAL : 5-6 Německo Třída nebezpečnosti pro vodu : WGK 3, Příloha č. 4 Mezinárodní předpisy Seznamy chemických látek Status podle REACH Látka/látky v tomto produktu byla/byly předregistrována/y a/nebo registrována/y, nebo je/jsou z registrace vyňata/y, podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). 11/14

12 EU seznam chemických látek Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu. Australský katalog (AIGS, Australský katalog chemických látek) Nestanoveno. Čínský katalog (IECSC, Čínský katalog současných chemických látek) Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu. Japonský katalog (ENCS, Současné a nové chemické látky) Nestanoveno. Japonský seznam (ISHL) Nestanoveno. Korejský seznam (KECI, Korejský seznam současných chemikálií) Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu. Seznam chemických látek Nového Zélandu (NZloC) Nestanoveno. Filipínský katalog (PICCS, Filipínský katalog chemikálií a chemických látek) Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu. Kanadský seznam Nejméně jedna složka není uvedena v DSL (Kanadský seznam domácích látek), ale všechny takové složky jsou uvedeny v NDSL (Kanadský seznam cizích látek). Americký seznam (TSCA 8b, Zákon o kontrole toxických látek) Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu Posouzení chemické bezpečnosti Klasifikace: C žíravý 15.3 Údaje o nebezpečnosti: R 34 Způsobuje poleptání Pokyny pro bezpečné zacházení: S 25 Zamezte styku s očima Jiné předpisy: 15.6 Nebezpečné komponenty pro označení: Polyoxypropylendiamine, CASNo: ODDÍL 16: Další informace S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu očí / obličeje. S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li pokud je to možné). Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/es a jejích dodatků. Úplné znění zkrácených H prohlášení : H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Další údaje v originále neuvedeny Úplný text zkrácených R frází : R34- Způsobuje poleptání. Úplný text klasifikace [DSD/DPD] : C Žíravý Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Historie Datum tisku : Datum vydání/ Datum revize : /14

13 Datum předchozího vydání : Verze : 1.0 Poznámka pro čtenáře Společnost Havel Composites CZ je přesvědčena o přesnosti zde uvedených informací v dobe přípravy tohoto materiálu nebo tyto informace byly převzaty ze zdrojů, o kterých byla společnost Havel Composites CZ přesvědčena, že jsou spolehlivé; uživatel ovšem zodpovídá za prostudování ostatních relevantních zdrojů informací a porozumění jim tak, aby dodržoval všechny zákony a postupy aplikovatelné na bezpečnou manipulaci a zacházení s výrobkem, a za stanovení vhodnosti daného výrobku k zamýšlenému užití. Pro všechny výrobky dodávané společností Havel Composites CZ platí prodejní termíny a podmínky společnosti Havel Composites CZ. SPOLEČNOST Havel Composites CZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ VÝSLOVNOU ČI IMPLIKOVANOU, NA JAKÉKOLI VÝROBKY NEBO JEJICH PRODEJNOST ČI ZPŮSOBILOST K JAKÉMUKOLI ÚČELU. SPOLEČNOST Havel Composites CZ DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ Havel Composites CZ, kromě záruky, že její výrobky budou odpovídat technickým parametrům společnosti Havel Composites CZ. Žádné zde uvedené informace nepředstavují nabídku prodeje jakéhokoli výrobku. 13/14

14

Epoxidová pryskyřice L 285-ultralight 5 Datum revize 7.12.2012

Epoxidová pryskyřice L 285-ultralight 5 Datum revize 7.12.2012 Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Epoxidová pryskyřice L 285-ultralight 5 Datum revize 7.12.2012 ČÁST 1: Označení látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Název produktu

Více

Mercaptoethanol, 25 ml 17-1317-01

Mercaptoethanol, 25 ml 17-1317-01 GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle EU Directive 91/155/EEC, změna 2001/58/EC - Česká republika česky 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku Katalógové číslo Mercaptoethanol,

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika PRIMER T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku PRIMER

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Datum tisku : 2012-04-24. Datum vydání 2012-04-24

Datum tisku : 2012-04-24. Datum vydání 2012-04-24 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120424. Datum vydání 20120424 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 017080 Popis produktu Mazací tuk

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. : askchemtronics@chemtronics.

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. : askchemtronics@chemtronics. Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Název výrobku : Agilent DNA 1000 Kit, Part Number 5067-1504. H373 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2

Název výrobku : Agilent DNA 1000 Kit, Part Number 5067-1504. H373 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. (Kit) 5067-1504 Part No. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Acesil310 Multicolor ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu Popis produktu Polyether Polyol směsi pryskyřice k výrobě ochranného Instapak

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Použití

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1 / 16 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Cif Okna a sklo čisticí sprej Ocean ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Savo Razant

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Savo Razant Strana 1 / 19 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Savo Razant ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. SureFISH Probes - RED - Part Numbers - G101900R through G101999R

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. SureFISH Probes - RED - Part Numbers - G101900R through G101999R BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. G101900R, G101901R, G101902R, G101903R G101904R, G101905R, G101906R, G101907R G101908R,

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo směsi Název výrobku nebo Obchodní název Sikaflex -256

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Savo Kuchyně čisticí sprej

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Savo Kuchyně čisticí sprej Strana 1 / 18 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Savo Kuchyně čisticí sprej ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTI-USE EP GREASE (NLGI Grade 1)

BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTI-USE EP GREASE (NLGI Grade 1) Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika 1.1 Identifikátor produktu BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTIUSE EP GREASE (NLGI Grade 1) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Použití

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 23.04.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více