Č.j.: SU 3600/ /11-jak Kolín, dne 16. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Jakublčková Jana, ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: SU 3600/11-46865/11-jak Kolín, dne 16. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Jakublčková Jana, 321 748267, e-mail.:jana.jakubickova@mukolin."

Transkript

1 . ' ",.~ ~---.'...,... I ~"".~' 4.. / Městský úřad Kolín rr( ( 11 Odbor výstavby - stavební úřad t'0(1'. --II1iII: Karlovo náměstí 78,28012 Kolln I, e-podatelna: tel.: , fax: , 't, ~~~~ sldlo odboru: Zámecká 160, Kolln I Č.j.: SU 3600/ /11-jak Kolín, dne 16. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Jakublčková Jana, , Obec Nebovidy, IČ Nebovidy 75 Nebovidy Kolín 2 Pozemková parcela číslo 36/24, 389/6, 393/1, 485/2, 498, 572 v katastrálním území Nebovidy. - nové chodníky pro pěší a úprava stávající komunikace Hluboký Důl ROZHODNUTí Dne podal Obec Nebovidy, IČ , Nebovidy 75, Nebovidy, Kolln 2 žádost na vydáni územniho rozhodnuti na umistěni stavby a stavebniho povoleni na stavbu: Nové chodnlky pro pěši a úprava távajici komunikace Hluboký Důl (dále jen "stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 36/24, 389/6, 393/1, 485/2, 498, 572 v katastrálnim územi Nebovidy. Městský úřad Kolln, odbor výstavby - stavebni úřad, jako stavebnl úřad příslušný dle ustanoveni 13 odst. 1 plsm. f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územnim plánováni a stavebním řádu, v platném zněnl (dále jen "stavebnl zákon") a přlslušný dle ustanoveni 40 odst. 4 plsm. a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemnlch komunikacích v platném zněnl ve spojeném územnlm a stavebnim řlzenl přezkoumal žádost o územnl rozhodnuti a stavebnl povoleni na shora uvedenou stavbu na pozemku: pozemková parcela číslo 36/24, 389/6, 393/1, 485/2, 498, 572 v katastrálnim územl Nebovidy, vydává: I. na základě 92 stavebního zákona územní rozhodnutí na stavbu: Nové chodníky pro pěšl a úprava stávajlcl komunikace Hluboký Důl (dále jen "stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 36/24,389/6, 393/1,485/2,498, 572 v katastrálnim územl Nebovidy Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: ~ 1. Stavba bude umlstěna na pozemku pozemková parcela číslo 36/24, 389/6, 393/1, 485/2, 498, 572 v katastrálnlm územi Nebovidy. Účastníkem územniho řízen! je dle 27 odstavec 1 plsmeno a) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"): Obec Nebovidy, IČ , Nebovidy 75, Nebovidy, Kolín 2, dále podle 27 odstavec 2 správního řádu Správa železnični dopravni cesty, S.O., IČ , Dlážděná 1003/7, Praha 1, Praha 1 Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 RWE Distribuční služby, S.r.o., IČ , Plynárenská 499/1,65702 Brno ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 874/8, Podmokly, Děčln IV Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ , Zborovská 11, Praha 5.

2 Rozhodnutí o námitkách: Námitky účastníků k územnímu řízení nebyly uplatněny. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky veřejnosti k územnímu řízení nebyly uplatněny. II. na základě 115 stavebního zákona stavební povoleni na stavbu: Nové chodníky pro pěší a úprava stávající komunikace Hluboký Důl (dále jen "stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 36/24, 389/6, 393/1, 485/2, 498, 572 v katastrálním území Nebovidy Stavba obsahuje: Nový chodník je rozdělen na 2 větve, A a B. Větev A navazuje na křižovatku s místní komunikací na stávající trasu živičného chodníku. Chodník bude vybudován v šíři 1,7 m a bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou ti. 6 cm díle lože z kameniva ti. 40 mm a štěrkopísek ti. 150 mm. Trasa bude přerušena dvěma vjezdy (červená zárnková dlažba ti. 80 mm, lože z kameniva ti. 40 mm a štěrkodrť ti. 250 mm). Chodníkové obrubníky podél komunikace budou zvýšeny nad niveletu přilehlé vozovky cca 10 cm, v místech vjezdů budou obrubníky sníženy na 2-5 cm. V místech přecházení budou obruby zapuštěny (bezbariérová úpravanášlap max. 2 cm). Místo pro přecházení bude vyznačeno signálním pásem z reliéfní slepecké betonové dlažby šíře 0,8 m a min. délce 1,5 m a před vstupem do vozovky varovným pásem z červené reliéfní dlažby o ti. 40 cm. Mezi signálním a varovným pásem bude proveden odstup 0,3 m. Varovné pásy budou provedeny i podél snížených obrubníků vjezdů a v prostoru vjezdů. Chodník bude mít pravostranný sklon ve směru staničení chodníku ve spádu max. 2%. Vjezdy budou oboustranně lemovány zvýšenými chodníkovými obrubníky. Vjezdy budou provedeny krytem z betonové dlažby ti. 8 cm. Výškově budou vjezdy upraveny tak, aby voda nestékala na pozemky přilehlých nemovitostí. Součástí stavby je i úprava přilehlých zelených pásů v nezbytně nutném rozsahu. Délka větve A činí 73,46 m. Větev B navazuje na větev A za křižovatkou s místní komunikací v nové zástavbě. S ohledem na stávající šířkové řešení mezi podezdívkami je.chodnlk navržen v šíři 1,5 m. Chodník bude přerušen jedním vjezdem a přístupem k ploše pro kontejnery na tříděný odpad. V místech přerušení budou obrubníky zapuštěny (bezbariérová úprava - nášlap max. 2 cm). Místo pro přecházení bude vyznačeno signálním pásem z reliéfní slepecké betonové dlažby šíře 0,8 m o min. délce 1,5 m a před vstupem do vozovky varovným pásem z červené reliéfní dlažby o ti. 40 cm. Mezi siqnálnřrn a varovným pásem bude proveden odstup 0,3 m. Varovné pásy budou provedeny podél chodníkových obrubníků téměř v celé délce trasy a to v místech, kde obruba bude snížena na 0-7 cm. Varovné pásy budou rovněž v prostoru vjezdu a plochy pro kontejnery. Kryt chodníku bude proveden ze zámkové dlažby ti. 6 cm, sklon chodníku bude levostranný ve směru jeho staničení ve spádu max. 2%. Vjezd i plocha pro kontejnery na tříděný odpad budou provedeny s krytem ze zámkové dlažby ti. 8 cm. Vjezd i plocha pro kontejnery budou podél zelených pásů lemovány zvýšenými záhonovými obrubníky. Podél oplocení bude u plochy pro kontejnery osazen zvýšený silniční obrubník šíře 10 cm. Součástí stavby je i úprava přilehlých zelených pásů k nové úpravě. Délka větve B činí 38,55. Součástí stavebních prací je i úprava stávající 'místní komunikace podél větve B, které spočívá v rozšíření vozovky na 5,5 m (nová konstrukce a úprava stávající vozovky silnice 111/12553 podél nově osazených obrubníků - doplnění štěrkodrtě a živičný kryt z ACO 11 ti. 50 mm). Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: ṭ 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Hana Eglová, Na Magistrále 742, Kolln 2, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT: a která je přílohou.tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. Čj.: SV 3600/ /11-jak 2

3 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 5. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. 7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle t83 stavebního zákona. 9. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 10. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba s oprávněním vydaným podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost "provádění staveb, jejich změn a odstraňování". Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením prací dodavatele stavby, včetně jeho oprávnění a termín započetí stavby. 11. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: Závěrečná kontrolní prohlídka stavby Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit. 12. Práce, které překračují hluk 50 db, nesmí být prováděny v době od 22,00 do 6,00 hodin. č. 13. Po dokončení stavby bude ve smyslu 119 a následujících paragrafů zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění včas požádáno o kolaudační souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby bude doložen náležitostmi podle 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) a stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány. 14. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy: I. Městský úřad Kolín - odbor dopravy ze dne zn. OD noj 3240/ /11-noj Stavba nových chodníků a úprava vozovky místní komunikace v obci Hluboký Důl se dotkne zájmů ochrany silnice 111/12553 Stavba chodníků bude provedena bez zásahu do tělesa silnice III. třídy. Po realizaci stavby chodníků nesmí být zhoršeny od tokové podmínky tělesa komunikace III. třídy a odvodnění chodníků nesmí být svedeno na tuto komunikaci. Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem komunikací do zelených pásů. Po provedení stavby chodníků bude povrch přilehlé silnice 111/12553 k chodníkovým obrubám doasfaltován (včetně zalití spojovací spáry asfaltovou emulzí). Při vlastní stavbě chodníků nebude na silnici ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno. V případě, že realizace stavby bude vyžadovat dočasné omezení plynulosti silničního provozu, je nutné před zahájením stavebních prací podat zdejšímu odboru dopravy žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, jejíž součástí musí být návrh přechodné úpravy provozu doložený stanoviskem Policie ČR. Č.j.: sv 3600/ /1 I-jak 3

4 II. Městský úřad Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne zn.: OZPZ 21/ /11- Tv Z hlediska nakládání s odpady: nemáme námitek za podmlnky, že s odpady, které vzniknou realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění. Po dokončeni pracl bude doloženo předáni odpadu oprávněné osobě Z hlediska vodoprávnlho úřadu: ke stavbě nenl námitek, Přlpadné střety s podzemnlmi vodo hospodářskými zařlzenlmi projednejte s jejich správce ( 23 odst. 5 zákona Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizaclch pro veřejnou potřebu). Nezíská-Ii investor souhlas podle odstavce 5, muže požádat vodoprávní úřad o povoleni k těmto činnostem. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: nemáme námitek. Při stavbě bude dodrženo ustanoveni 7 odst. 1 zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřevin jsou chráněny před poškozením a ničením. Z tohoto důvodu požadujeme při realizaci stavby postupovat v souladu s ČSN Technologie vegetačnlch úprav v krajině - ochrana stromu, porostu a vegetačnlch ploch při stavebnlch pracích. III. Městský úřad Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne zn.: OZPZ 82/ /11-Tv Souhlas k trvalému odnětr pudy ze zemědělského půdního fondu se vydává za předpokladu splněni těchto podmínek: 1. Před zahájenlm stavby zajistí investor na vlastni náklad provedeni skrývky kulturnl vrstvy pudy do hloubky v průměru asi 15 cm na celé ploše trvale odnlmané ze ZPF. Ornice o objemu asi 9 m3 bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena na části pozemkové parcel Č. 389/6 v k.ú. Nebovidy za účelem výsadby zeleně. 2. RealizacI výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrogeologické a odtokové poměry v území. 3. Investor učiní opatřeni, aby během vlastni stavby nedošlo ke kontaminaci pudy 4. Nejpozději 5 dnu před započetím prací spojených se skrývkou kulturnl vrstvy dodá investor písemně orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín časový harmonogram těchto pracl včetně uvedeni jména odpovědného pracovnlka za provádění skrývky a následného jejlho využití. 5. Investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřenlm povede plsemné záznamy (ve stavebnlm denlku). 6. Nejpozději 30 dnu před podán lm žádosti o kolaudační řízeni obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o využití kulturnl vrstvy. 7. V souladu s ustanovenlm 11 odst. 1) písmo a) zák. Č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve zněnl pozdějšlch předpisu, bude za trvalé odnětí pudy ze ZPF předepsán finančnl odvod, jehož výše bude stanovena na základě BPEJ (tj. v tomto přlpadě ) a základnlho hodnotového ukazatele tj. 15,01 Kč na 1 m2 - přlloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedeni ustanoveni zákona Č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a o změně některých zákonu, ve zněnl pozdějšlch předpisu (oceňovacl vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., který bude vynásoben koeficientem ochrany pudy tj. v tomto případě 9 (devlti) - I. třlda ochrany. 8. Nejpozději 30 dnu před započetím užlvánl stavby předloží investor odboru ŽP a Z MěÚ Kolín - orgán ochrany ZPF - geometrický plán oddělujlcí skutečně zastavěnou a ostatnl nezemědělskou plochu. IV. Drážní úřad ze dne zn.: MP-SOP0943/11-2Nv DUCR-25161/11Nv. Souhlas vydává Drážnl úřad za těchto podmlnek: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážnlm úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebnlk povinen projednat s Drážnlm úřadem 2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby - ani v budoucnu nedošlo k porušeni funkce stavby vlivem provozováni a údržby dráhy - byly odstraněny případné nežádoucl účinky vibrací na stavbu vlivem provozováni údržby dráhy 3. Při provádění stavby a provozováni stavby nesml být: - ohrožena bezpečnost a plynulost železničnlho provozu, zhoršeny rozhledové poměry na přejezdu v km 3,011 - nepřlznivě ovlivněny drážnl objekty a zařlzenl Č.j.: SU 3600/ /1 I-jak 4

5 - přerušen ani jinak narušen železniční provoz bez projednání s provozovatelem dráhy 4. Při výkopových a stavebních pracích nesmí být ohrožená funkce drážních odvodňovacfch zařízení 5. Stavebník zajistí, aby veškerý materiál z výkopových pracl se nedostal do obvodu dráhy. 6. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Toto rozhodnuti platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"): Obec Nebovidy, IČ , Nebovidy 75, Nebovidy, Kolln 2, dále podle 27 odstavec 2 správního řádu Správa železniční dopravní cesty, S.O., IČ , Dlážděná 1003/7, Praha 1, Praha 1 Telef6nica 02 Czech Republic. a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2, Michle Praha 4 RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , Plynárenská 499/1,65702 Brno ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 874/8, Podmokly, Děčín IV Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ , Zborovská Praha 5. Odůvodnění Dne podal(a) Obec Nebovidy, IČ , Nebovidy 75, Nebovidy, vydáni územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povoleni. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením. Kolln 2 návrh na Stavební úřad opatřením ze dne o známil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 389/6 v katastrálním území Nebovidy ze ZPF vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín dne pod zn.: OZPZ 82/ /11-Po Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnuti. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředl. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou Č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou části schválené územně plánovací dokumentace. V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízeni. Č.j.: SV 36001l /11-jak 5

6 K žádosti navrhovatel předložil: 3x projektová dokumentace, kterou vypracovala Hana Eglová, Na Magistrále 742, Kolín 2, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT: Telef6nca 02 Czech republic, a.s. ze dne č.j /11, Č ČD-Telematika a.s. ze dne zn.: 10072/ VODOS, s.r.o. ze dne ČEZ Distribuce, a.s. ze dne zn.: RWE Distribučnl služby, s.r.o. ze dne zn.: 1188/11/175 KSÚS středočeského kraje, přlsp. org. ze dne zn.: 10544/2011/KSÚS/KH Správa železničnl dopravní cesty, s.o. ze dne zn.: 14735/11-SDC PHA/6198-US-712/Hi Krajské ředitelství policie středočeského kraje ze dne č.j.krps /čj vyjádřeni Městský úřad Kolín - odbor dopravy ze dne zn. noj 3240/ /11-noj vyjádřeni Městský úřad Kolfn - odbor životnlho prostředí a zemědělstvf ze dne zn. OZPZ 21/ /11-Tv Městský úřad Kolín - odbor životnlho prostředí a zemědělstvf souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne zn.: OZPZ 82/ /11-Po Souhlas ke zřízeni stavby Drážnl úřad Praha ze dne zn.: MP-SOP0943/11-2Nv DUCR /11Nv Hasičský záchranný sbor středočeského kraje územni odbor Kolfn ze dne č.j.: HSKL /2011-KO Krajská hygienická stanice středočeského kraje ze dne zn. KHSSC-25126/2011 Účastnici územního a stavebniho řlzeni podle stavebniho zákona jsou v tomto spojeném řízeni shodni a jsou jimi: Obec Nebovidy, IČ , Nebovidy 75, Nebovidy, Kolín 2, Správa železničnl dopravní cesty, S.O., IČ , Dlážděná 1003/7, Praha 1, Praha 1 Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 RWE Distribučnl služby, S.r.o., IČ , Plynárenská 499/1,65702 Brno ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 874/8, Podmokly, Děčln IV Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ , Zborovská 11, Praha 5. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnuti se mohou účastníci řízeni odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálnlho rozvoje, podáním u zdejšlho stavebnlho úřadu. Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnlmu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovl je správnl orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správnlho řádu). Stavba nesml být zahájena, dokud stavebnl povoleni nenabude právní moci. Stavebnl povoleni pozbývá podle 115 odstavec 4 stavebn Iho zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnuti nabylo právní moci. otisk úředního razltka JanaJakub~ková,v. r. referent oprávněná úřednl osoba Za správno.t vyhotovenr Čj.: SU 3600/ tai PŠétn c/ / 6 6fední osoba Ú1h"""'~~.~.

7 Poplatek: Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění vyměřuje dle pol. 17 odst i) a to Kč Příloha pro navrhovatele: Ověřená projektová dokumentace Doručí se - doporučeně do vlastních rukou: Účastníci řízení: Datová schránka: Obec Nebovidy, Nebovidy 75, Nebovidy, Kolín 2, DS: OVM, htgas8d Správa železniční dopravní cesty, S.O., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Praha 1, DS: PO, uccchjm Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, DS: PO, d79ch2h RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,65702 Brno, OS: PO, jnnyjs6 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, Děčín IV, DS: PO, v95uqfy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha S, DS: PO_R, a6ejgmx Ostatní účastníci a veřejnost - veřejnou vyhláškou Dotčené orgány - doporučeně: Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, Kolín I Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78,28012 Kolín I Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, Kolín 2 Datová schránka: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín (Hasičs územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín, DS: OVM_R, xlihpq3 K vyvěšeni: Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75,28002 Kolín 2 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... ~ f:..':'!.11.. Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy a Obecní úřad Nebovidy vyvěsí toto oznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a Obecní úřad Nebovidy jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené oznámení zpět na stavební úřad. Č.j.: SV 3600/ /1 I-jak 7

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 21.03.2012 R O Z H O D N U T Í

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 21.03.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 1. Datum: 03.08.2012. Rozhodnutí

Počet listů: 6 Příloh/listů: 1. Datum: 03.08.2012. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Naše čj.: SU 4554/11-72776/11-Dur Naše zn.: SU 4554/2011. Počet listů: 7 Příloh/listů: 2. Datum: 12.03.2012 R O Z H O D N U T Í

Naše čj.: SU 4554/11-72776/11-Dur Naše zn.: SU 4554/2011. Počet listů: 7 Příloh/listů: 2. Datum: 12.03.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE 33364/2011/VÝST-Sm V Berouně dne 19. července 2011 Spis zn.: 997/2011/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Petr Sarnovský, 31.01.1978, Jeremenkova

Více

ROZHODNUTÍ č.41 12010 'IIi', v

ROZHODNUTÍ č.41 12010 'IIi', v Městský úřad ve Slavkově u Brna odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, 684 01, tel.: 544 121108 Č.j.: SÚ/3016-10/1154-2010IPu Slavkov u Brna, dne 25. června 2010

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 18.07.2012. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 18.07.2012. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1. Datum: 13.07.2012 R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1. Datum: 13.07.2012 R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Kurty č.2, 3a 4. Kurty č. 2,3 a 4 zahrnují : - ohrazení antukové plochy vč. oplocení a základů pro přetlakovou halu - sportovní vybavení kurtu

Kurty č.2, 3a 4. Kurty č. 2,3 a 4 zahrnují : - ohrazení antukové plochy vč. oplocení a základů pro přetlakovou halu - sportovní vybavení kurtu Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE/38271/2012/VÝST-S V Berouně dne 12. září 2012 Spis zn.: 7875/2012/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Jaroslav Kondrčík, Stradonice č.p.112, 267 05

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-3053/2011-513/HH Rousínov, dne 08. července 2011 Oprávněná

Více

Rozhodnutí IV/20/2012

Rozhodnutí IV/20/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-4205/VLJ Rousínov, dne 23. července 2012 Sp. zn.: 2400/2012456/VLJ

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN 5730/2014 DOP/Zi Č.J.: MUZN 49733/2014 VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ TEL.: 515 216 440 E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz

Více

Naše čj.: SU 89886/12-Dur Naše zn.: SU 573/2013. Počet listů: 7 Příloh/listů: 2. Datum: 18.02.2013 R O Z H O D N U T Í

Naše čj.: SU 89886/12-Dur Naše zn.: SU 573/2013. Počet listů: 7 Příloh/listů: 2. Datum: 18.02.2013 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 28.

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/10098/15-5/Au Spisová značka: ZN/OD/851/15 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE/12472/2012/VÝST-S V Berouně dne 14. května 2012 Spis zn.: 2733/2012/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Vlastimil Lukeš, Nižbor č.p.34, 267 05 Nižbor

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

R O Z H O D N U T Í. Lukáš Vávrů, Velká Lhota č.p.55, Volfířov, 380 01 Dačice

R O Z H O D N U T Í. Lukáš Vávrů, Velká Lhota č.p.55, Volfířov, 380 01 Dačice Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice, tel. 384 401 232, 384 401 231, 384 401 242 Č.j.: OSÚ/31998-11/4119-2011/BRUV Dačice, dne 23. ledna 2012 Lukáš Vávrů, Velká Lhota

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18142/2014 Spisová značka:

Více

Příloh/listů: 1. Datum: 13.07.2015. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění

Příloh/listů: 1. Datum: 13.07.2015. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více