Base A polyolová složka dvousložkového pružného polyuretanového vrchního nátěru. Součást systému Epotec PU pro podlahy parkovišť.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Base A polyolová složka dvousložkového pružného polyuretanového vrchního nátěru. Součást systému Epotec PU pro podlahy parkovišť."

Transkript

1 Revize 2 Datum vydání: 23. listopad 2006 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky / přípravku a výrobce Název výrobku: Použití: Epotec PU Finish - A Base A polyolová složka dvousložkového pružného polyuretanového vrchního nátěru. Součást systému Epotec PU pro podlahy parkovišť. Výrobce: Techfloor s.r.o. 17.listopadu 454 fax: /791311, Roztoky nouzové telefonní číslo: Česká republika /791311, 553/ Identifikační číslo: Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, telefon ( 24 hodin/den) , Složení / informace o složkách Obsahuje polyolovou pryskyřici, která není zařazena mezi klasifikované látky, s různými pigmenty, tixotropními přísadami, smáčedly a aditivy. 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku Může způsobit přechodné podráždění očí. Když se základní složka smísí s tvrdidlem, rozběhne se exotermická chemická reakce (t.zn., že dochází k uvolňování tepla). Pokud se směs nezačne nanášet do minut, může docházet k vývinu určitého množství kouře. 4. Pokyny pro první pomoc Při nadýchání : Opusťte zamořené prostředí a přejděte na čistý vzduch - takový případ je ale kvůli nízké těkavosti přípravku málo pravděpodobný. Při styku s kůží : Kůži co nejdříve umyjte mýdlem a velkým množstvím vody nebo vhodným čisticím prostředkem. Při zasažení očí : Roztáhněte oční víčka a oči ihned vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím vody. Pokud podráždění bude přetrvávat, poraďte se s lékařem. Při požití : Ústa vypláchněte vodou. Pokud došlo k polknutí, vyhledejte lékaře. 5. Protipožární opatření Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha, oxid uhličitý (CO2), pěna, prášek. Nevhodné hasicí prostředky : Silný proud vody. Zvláštní nebezpečí : Při hoření vznikají oxidy uhlíku.

2 Zvláštní ochranné prostředky pro : Použijte dýchací přístroj a ochranný oděv. hasiče Další informace : Nejsou 6. Opatření v případě náhodného úniku Opatření pro ochranu osob : Použijte osobní ochranné prostředky, jak jsou podrobně popsány v odstavci 8. Zajistěte dostatečné větrání. Opatření pro ochranu životního prostředí : Zabraňte odtoku do drenáží, kanalizace a vodních toků. Způsoby čištění a zneškodnění : Nasajte pomocí inertního savého materiálu nebo zachyťte a likvidujte nejvhodnějšími dostupnými prostředky. Ukládejte do vhodných obalů, aby se mohla provést likvidace v souladu s odstavcem Manipulace a skladování Manipulace : Zajistěte přiměřené větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky, jak jsou podrobně popsány v odstavci 8. S kontejnery manipulujte a otvírejte je opatrně. Vyvarujte se styku s kůží a zasažení očí. Skladování : Přípravek skladujte je na suchém, chladném, dobře větraném místě při teplotě 5-25 o C. Zajistěte, aby obaly byly pevně a těsně zavřené. 8. Kontrola expozice a ochrana osob Neobsahuje žádné složky, u kterých by byly stanoveny pracovní expoziční meze. Technická opatření k omezení expozice : Na ventilaci nejsou zaregistrovány žádné zvláštní požadavky. Osobní ochranné prostředky : Ochrana dýchacích orgánů : Nevyžaduje se. Ochrana očí : Ochranné brýle nebo štít. Ochrana rukou : Nepropustné rukavice. Ochrana kůže a celého těla : Pracovní kombinézy. Ochranná opatření : Respektováním základních zásad průmyslové hygieny se zajistí, aby použití tohoto materiálu bylo bezpečné. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Vzhled : Kapalina, barva je uvedena na štítku Zápach : Téměř bez zápachu Hustota : 1.50 ± 0.05 Bod varu : údaj není k dispozici Rozpustnost ve vodě : nerozpustný Teplota vznícení : >100 o C Mísitelnost s vodou : žádná 10. Stabilita a reaktivita Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat : Materiály, se kterými nesmí dojít ke styku : Žádné nejsou známy Žádné nejsou známy

3 Nebezpečné rozkladné produkty : Tepelný rozklad - oxidy uhlíku. 11. Toxikologické informace Akutní toxicita orálně : Polyol, LD50 orálně (krysa) : >5000 mg/kg Podráždění očí : Může způsobovat přechodné podráždění. Podráždění kůže : Podráždění je při krátké náhodné expozici nepravděpodobné. Alergizace : Údaje nejsou k dispozici Chronická toxicita : Kvůli nízké těkavostí je vdechování při teplotách, jaké se vyskytují v mírném klimatickém pásu, nepravděpodobné. Nižší stupeň akutní toxicity. Při požití může vyvolat podráždění sliznice úst, jícnu a zažívacího traktu. 12. Ekologické informace Ekotoxicita : Polyol: Brachydanio rerio LC0 : > 100 mg/l Dafnie LC0 : > 100 mg/l Mobilita : Ve vodě nerozpustný. Stálost a rozložitelnost : Není snadno odbouratelný. Bioakumulační potenciál : Neočekává se, že by byl biologicky akumulovatelný. Další ekologické informace : Vyvarujte se únik do vodních toků, odpadních vod nebo půdy Informace o likvidaci Nepoužitý výrobek, odpad po čištění atd. : Likvidujte v souladu s místními a národními předpisy.. Nevylévejte do drenáže, kanalizace ani do vodních toků. Kód v katalogu odpadu EC (EWC): [Odpadové produkty z výroby, mísení, dodávek a použití (MFSU) barev a laků. Jiné odpadové barvy a nátěry, než jaké jsou uvedeny pod kódem Znečistěné obaly : Pokud kontejner byl použit pro smíchání s tvrdidlem, je možné jej uložit v souladu s místními předpisy na skládku. Odstraňte nebo znehodnoťte výstražný štítek. Pokud obal nebyl použit pro smíchání s tvrdidlem, likvidujte jej stejným způsobem, jako nepoužitý výrobek. Prázdné obaly se mohou po vyčistění ukládat v souladu s místními předpisy na skládku. Odstraňte nebo znehodnoťte výstražný štítek. 14. Informace pro přepravu Přípravek není při přepravě zařazen mezi nebezpečné látky. 15. Informace o právních předpisech

4 Klasifikace podle směrnice EEC: Není klasifikován Označování: S-věty : S36/37/39 : Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí nebo celého obličeje. Směrnice EC: Právní nařízení: Pracovní zásady Sdělení pro řízení organizací Směrnice o nebezpečných látkách Dangerous Substances Directive, 67/548/EEC a její novely. Směrnice o nebezpečných přípravcích Dangerous Preparations Directive, 1999/45/EC. Směrnice pro zpracování bezpečnostních listů Safety Data Sheets Directive, 91/155/EEC a její novely. Chemikálie (Informace o riziku a balení dodávek) Chemicals (Hazard Information & Packaging for Supply) Regs Kontrola zdraví nebezpečných látek Control of Substances Hazardous to Health Regs 2002 Ochrana životního prostředí (povinnost o ně pečovat) Environmental Protection (Duty of Care) Regs Odpadové hospodářství. Povinnost o ně pečovat. Waste Management. The Duty of Care. Příručka schválené klasifikace a označování Approved classification and labelling guide (páté vydání). L131. Sbírka bezpečnostních listů The compilation of safety data sheets (třetí vydání). Expoziční limity pro pracovníky Occupational Exposure Limits EH40 CHIP pro každého HSG(108) 16. Další informace Tento bezpečnostní list byl zpracován v souladu s CHIP3. Text v odstavcích 1 a 15 byl upraven. Ustanovení bezpečnostního listu podléhá Předpisu 6 Regulation 6 CHIP (CHIP je známá zkratka pro Předpisy pro informacích o nebezpečnosti a balení chemikálií Chemicals, Hazard Information and Packaging Regulations). Těmito předpisy je doplněn zákon o pracovní bezpečnosti a ochraně zdraví Health and Safety at Work Act Uživatelé našich výrobků musí přijmout náležitá opatření, aby zajistili, že pracovní postupy budou v souladu s předpisy pro kontrolu látek zdraví nebezpečných Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH). Tento list nenahrazuje povinnost uživatele provést své vlastní zhodnocení rizikovosti pracoviště, jak je vyžadováno další legislativou týkající se zdraví a bezpečnosti. Poznámky ke vzdělávání Pracovníci musí být vyškoleni pro:- Manipulaci a hygienu souvisící s používání průmyslových chemikálií. Správné mísení a nanášení produktu. Správné způsoby čištění a likvidace. Poznámky Pro očištění pokožky nepoužívejte organická rozpouštědla. Způsobuje to odmaštění kůže, její podráždění a nebo i zanícení. Některá rozpouštědla mohou pronikat kůží do organismu. Vyvarujte se kombinované kontaminace, kdy se na stejném místě používají různé produkty. Při zacházení s produktem respektujte Pravidla pro ruční manipulaci. Restrikce při použití Výrobek je určen pro práci náležitě vyškolených pracovníků v průmyslovém prostředí. Není vhodný k laickému použití v domácím prostředím, především kvůli jeho nebezpečnosti a požadovaným ochranným opatřením. Tento materiál byl vytvořen pro nanášení válečkem a stěrkou - nanášení nástřikem se nedoporučuje. Izokyanáty obsažené v tvrdidle jsou dýchacím alergenem a technické požadavky, které se musí splnit, aby se připustilo nanášení stříkáním, by musely zahrnovat naprosté vyloučení osob, které neprovádějí nástřik a zamezení úniku veškerého stříkaného materiálu,

5 jeho výparů a rozptýleného aerosolu. Z bezpečnostního hlediska by nebylo přijatelné, aby docházelo k jakémukoliv úniku materiálu, protože i malá koncentrace může u alergizovaných osob vyvolat záchvat podobný astmatickému. V důsledku toho je nanášení nástřikem možné provádět jen ve stříkacím boxu vybaveném vodní pračkou odsávaného vzduchu. Tento bezpečnostní list je vytvořen na základě našich současných znalostí a zkušeností a určen k tomu, aby sloužil jako vodítko pro bezpečné zacházení s výrobkem z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí.

Epotec PU Primer komp. B, pro jakoukoliv barvu

Epotec PU Primer komp. B, pro jakoukoliv barvu BEZPEČNOSTNÍ LIST Revize 2 Datum vydání: 25/02/2003 Revidováno: 23. listopadu 2006 1. Identifikace látky / přípravku a výrobce Název výrobku: Epotec PU Primer komp. B, pro jakoukoliv barvu Použití: Součást

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpečnostní list. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika

Bezpečnostní list. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1. Identifikace směsi 1.1.1. Obchodní název směsi: PANBEX G2 1.1.2. Další názvy

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006. Bona Čistící prostředek. na tvrdé podlahy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006. Bona Čistící prostředek. na tvrdé podlahy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku: Čistící prostředek pro údržbu podlah 1.3 Identifikace: výrobce: distributora: Obchodní firma: BonaKemi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL MACRON 401 F 32

BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL MACRON 401 F 32 BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL MACRON 401 F 32 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název SHELL MACRON 401 F 32 Datum vydání 06/2008 Použití látky nebo přípravku Obráběcí olej Dodavatel

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

FINESA barvy s.r.o. Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 64742-48-9 265-150-3

FINESA barvy s.r.o. Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 64742-48-9 265-150-3 1. Identifikace přípravku a společnosti Identifikace přípravku Další názvy / kód - Použití: Mořidlo na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup A/S Adresa / sídlo Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Dánsko Telefon

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona R 840 / R 845

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona R 840 / R 845 strana 1 (5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Bona R 840 a R 845 1.2 Použití přípravku jednosložková elastická lepidla na parkety 1.3 Identifikace výrobce: distributora:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 115967E Použití látky nebo směsi : Čistící přípravek Druh látky : Směs Pouze pro profesionální

Více

SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

SHELL CZECH REPUBLIC a.s. SHELL CZECH REPUBLIC a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA FLUID F 601 Datum vydání: 1/2001 Revize: / Datum revize: III/ 4/2007 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL MYSELLA XL 40 Datum vydání: 7/2005 Revize: / Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVODIP 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum revize : 29.11.2011 Strana 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : ROKOSIL AQUA 1K THERM RK625 1.2 Použití látky nebo přípravku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti podklad - 7804 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL FENELLA VD 201 N

BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL FENELLA VD 201 N BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL FENELLA VD 201 N 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název SHELL FENELLA VD 201 N Datum vydání 07/2008 Použití látky nebo přípravku Obráběcí olej

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Číslo CAS % EINECS / ELINCS. Klasifikace

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Číslo CAS % EINECS / ELINCS. Klasifikace BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce SDS # Použití látky nebo přípravku Výrobce/Distributor 465127 Motorový olej Pokyny pro specifické použití naleznete v Technickém

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA VLB 3201 Datum vydání: 11/2001 Revize: / Datum revize: III / 7/2003 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list PCI GISOGRUND RAPID. ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku. ODDÍL 2: Identifikace rizik

Bezpečnostní list PCI GISOGRUND RAPID. ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku. ODDÍL 2: Identifikace rizik Bezpečnostní list Strana: 1/11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku PCI GISOGRUND RAPID 1.2. Příslušná identifikovaná použití látek nebo směsí a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa Verze : 1. Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa Verze : 1. Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa INCIDUR SPRAY Verze : 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa Verze : 1. Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa Verze : 1. Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa Renolit Classic Verze : 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více