Jednokomponentní akrylátová nátěrová hmota, vodouředitelná : Použití v nátěru průmyslové použití Použití v nátěru profesionální použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednokomponentní akrylátová nátěrová hmota, vodouředitelná : Použití v nátěru průmyslové použití Použití v nátěru profesionální použití"

Transkript

1 1. Identifikace látky / směsi a výrobce / dovozce 1.1 Identifikace produktu : Popis produktu Použití produktu : Nátěrová hmota Jednokomponentní akrylátová nátěrová hmota, vodouředitelná : Použití v nátěru průmyslové použití Použití v nátěru profesionální použití Typ produktu : Kapalina 1.2 Údaje o dodavateli : Obchodní jméno : ATRYX, s.r.o. bezpečnostního listu Sídlo : U Druhé baterie 15, Praha 6 Provozovna : Ve Žlíbku 1800, Praha 9 Horní Počernice Kontaktní osoba : Ing. Ivan Karas tel. : Osoba odpovědná za bezpečnostní list: Obchodní jméno : ATRYX, s.r.o. Sídlo : U Druhé baterie 15, Praha 6 Kontaktní osoba : Ing. Svatopluk Vondra tel. : Telefonní číslo pro : , (nepřetržitě) naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Výrobek není klasifikován jako nebezpečná směs Klasifikace směsi podle Směrnice 67/548/EEC a Směrnice 1999/45/ES: Klasifikace : Fyzikálně-chemické riziko : Nebezpečí pro zdraví lidí : Nebezpečí pro životní : prostředí Viz oddíl 16 s plným zněním R-vět nebo H-vět uvedených výše. Viz oddíl 11 s podrobnými informacemi o příznacích a účincích na zdraví Označení podle dle CLP ( Nařízení (ES) č. 1272/2008) Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 790/2009: Kategorie nebezpečnosti: Fyzikálně-chemické riziko : Hořlavost : Riziko pro lidské zdraví : Riziko pro životní prostředí : Datum vydání: Str. 1/10

2 2.2 Označení Označení podle Směrnice 1999/45/ES a Nařízení REACH Výrobek byl klasifikován a označen v souladu s nařízeními EU. Výstražný symbol : a označení Indikace nebezpečí : Obsahuje : Údaje o nebezpečnosti : S-věty : Označení podle dle CLP ( Nařízení (ES) č. 1272/2008) Výrobek byl klasifikován a označen v souladu s nařízeními EU. Výstražný symbol : a označení Signální slovo : Obsahuje : Údaje o nebezpečnosti : (H-věty) Pokyny pro bezpečné : P260 Nevdechujte prach/dým/mlhu/páry/aerosoly zacházení (P-věty) P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách 2.3 Doplňkové nebezpečnost Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Nejsou k dispozici 3. Složení / informace o složkách 3.1 Chemické složení : Směs Popis : Směs látek uvedených níže s přísadami, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné látky Chemický název Koncentrace (obj. %) č. CAS č. ES 2-butoxyethanol 2,5-10, Klasifikace dle REACH (Směrnice 67/548/EEC a Směrnice 1999/45/ES) Chemický název Výstražný symbol R-věty 2-butoxyethanol F, Xn, Xi R10, R21/22, R36/38 Pozn.: Plné znění textu výše uvedených R-vět viz oddíl Klasifikace dle CLP ( Nařízení (ES) č. 1272/2008) 2-butoxyethanol Chemický název Pozn.: Plné znění textu výše uvedených H-vět viz oddíl 16 Výstražný symbol nebezpečnosti GHS02 H-věty/klasifikace H226/Flam.liq.3; H302/acute tox.4; H312/acute tox.4.; H315/Skin irrit 2; H319/Eye irrit.2; Datum vydání: Str. 2/10

3 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Všeobecně Vdechování Při styku s kůží Při styku s očima Při požití Ochrana pracovníků první pomoci : U všech nejasných případů nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Je-li pacient v bezvědomí,uložte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla. : Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. Nevyvolávejte zvracení. : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. V případě poskytování první pomoci dýcháním zúst do úst může dojít k ohrožení zachránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Potenciální akutní účinky na zdraví Styk s očima Vdechování Při styku s kůží Při požití : Nepříznivé příznaky mohou být následující: podráždění slzení zrudnutí : Žádné specifické údaje : Nepříznivé příznaky mohou být následující: podráždění zrudnutí : Žádné specifické údaje 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Poznámky pro lékaře : Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požito nebo vdechnuto větší množství. Specifická opatření : Není specifické opatření Oddíl 5. Opatření při vzniku požáru 5.1. Hasiva Vhodné hasící médium Nevhodné hasící médium : Doporučeno: pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, vodní sprcha. : Nepoužívejte proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nebezpečí látky nebo : Hořlavá kapalina. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a směsi obal můžeprasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Odtok do kanalizace může znamenatnebezpečí požáru nebo výbuchu. Nebezpečné produkty tepelného rozkladu : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhličitý, oxid uhelnatý halogenované sloučeniny oxid nebo oxidy kovu Datum vydání: Str. 3/10

4 5.2. Pokyny pro hasiče Speciální ochranná : Ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k opatření pro hasiče požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu.tento materiál je toxický pro vodní organismy. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku,splaškové nebo srážkové kanalizace. Speciální ochranné : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací prostředky pro hasiče přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody. Oddíl 6. Opatření v případě náhlého úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro nepohotovostní personál : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Pro pohotovostní personál : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních Opatření na ochranu : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do životního prostředí vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství Metody a materiál pro omezení úniku a znečištění Malé rozlití Velké rozlití : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Nařeďte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru prolikvidaci odpadu. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt Odkaz na jiné oddíly : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace. Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích. Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem. Oddíl 7. Nakládání a skladování Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice. Datum vydání: Str. 4/10

5 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Předcházejte vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů a vytváření koncentrací vyšších než povolují Pracovní předpisy o bezpečnostni práce. Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem. Aby se odvedla statická elektřina během překládání, uzemněte barel pomocí vodivého pásu s kontejnerem. Obsluha musí používat antistatickou obuv a oděv, a podlahy musí být vodivé. Chraňte před teplem, jiskrami a plamenem. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic, rozstřiku nebo mlhy při aplikaci tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování. Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte tlak. Kontejner není tlaková nádoba. Vždy přechovávejte v kontejnerech vyrobených ze stejného materiálu jako originální kontejner. Řiďte se podle zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Informace o ochraně proti požáru a výbuchu Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs. Jestliže obsluha musí pracovat ve stříkací kabině, ať již sama provádí nástřik či nikoli, ventilace pravděpodobně nebude ve všech případech dostatečná k odstranění částic a výparů ředidla. Za takových okolností musí obsluha během stříkání používat respirátor s přívodem stlačeného vzduchu, dokud koncentrace částic a výparů rozpouštědla neklesnou pod limity expozice Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v souladu s místními předpisy. Poznámky o společném skladování. Uchovávejte mimo: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny. Dodatečné informace o podmínkách skladování Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku. Uchovávejte v suchém, chladném a dobře větraném prostoru. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Chraňte před zdroji ohně. Nekouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku Specifické konečné /specifická konečná použití Doporučení : Nejsou k dispozici Specifická řešení pro : Nejsou k dispoziici průmyslový sektor 8. Kontrola expozice osob Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice. 8.1 Kontrolní parametry Hygienické limity látek v ovzduší pracovišt NPK-P PEL Složka Č. CAS mg/m 3 ppm mg/m 3 Pozn. ppm 2-butoxyethanol Skin Irrit. 2 Doporučené procedury monitorování : Obsahuje-li výrobek složky s předepsaným expozičním limitem, může být potřebné sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování, aby bylo možné určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření a/nebo určit nutnost používání ochranných dýchacích prostředků. U metod zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty. Odvozená úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům Hodnoty DEL nejsou dostupné. Odhad koncentrace, při které dochází k nepříznivým účinkům Hodnoty PEC nejsou dostupné. Datum vydání: Str. 5/10

6 8.2. Omezování expozice Vhodné technické : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, ovládací prvky lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchuo bsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevýbušném provedení. Individuální opatření pro ochranu Hygienická opatření : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště. Ochrana obličeje : V případě předpokládaného nebezpečí postříkání tekutinou, vzniku emulze nebo rozprášení je třeba používat ochranné prostředky zraku. Ochrana kůže Ochrana rukou Účinky na životní prostředí : Při dlouhodobé nebo opakované manipulaci používejte následující druhy rukavic: rukavice: polyvinylalkohol nebo nitril. Exponované oblasti kůže mohou chránit bariérové krémy, nesmí však být aplikovány, pokud již došlo k expozici. Pro správný výběr materiálu rukavic k ochraně proti nebezpečným chemikáliím se zřetelem na čas průniku podle pren 374 vyhledejte radu dodavatele. Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem. : Produkt uvolňuje 25 g/l VOC (těkavých organických látek). 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné informace Skupenství Odstín Vůně Prahová vůně Hodnota ph Změna vlastností Bod tání Bod varu Bod vzplanutí Hořlavost Teplota rozkladu Samovznícení Nebezpečí výbuchu Hustota par Specifická hmotnost / 20 C Relativní hustota Hustota par Rychlost odpařování Kapalina Různé odstíny Střední 8-9 Není určen 100 C Není určen Výrobek není explozivní 6,7 hpa 1,2 g/cm 3 Datum vydání: Str. 6/10

7 Rozpustnost /mísitelnost S vodou Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) Viskozita Dynamická Kinetická Neomezeně mísitelný Není určený 9.2. Ostatní informace Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici Oddíl 10. Stabilita a reaktivita Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity Chemická stabilita : Produkt je stabilní Možnost nebezpečných : Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcí reakcím Podmínky, kterým je : Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení (jiskry nebo otevřený oheň). třeba zabránit Kontejnery netlakujte, neřežte, nesvařujte, nepájejte na tvrdo ani na měkko, nevrtejte, nebruste ani je nevystavujte teplu nebo zdrojům vznícení Neslučitelné materiály : Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: redukční materiály Nebezpečné produkty : Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet rozkladu nebezpečné produkty rozkladu. 11. Informace o omezeních Informace o toxikologickém účinku Název výrobku/přípravku Výsledek Druhy Dávka Expozice 2-butoxyethanol LC50 orálně LC50 dermálně Krysa Králík 1480 mg/kg 400 mg/kg Odhad akutní toxicity orálně dermálně vdechováním Způsob Hodnota ATE Konkrétní toxicita cílových orgánů (jednorázová expozice) Název výrobku/přípravku Kategorie Způsob expozice Cílový orgán 1-butanol Kategorie 3 Není k dispozici Dráždí dýchací orgány Narkotizační účinek Konkrétní toxicita cílových : Kůže : Slabě dráždivý pro kůži orgánů (opakovaná expozice) Oči : Slabě dráždivý Senzibilizace : Senzibilizační účinek není znám Nebezpečí při vdechnutí Informace o toxikologických účincích Neexistují žádné údaje pro samotný přípravek. Přípravek byl vyhodnocen podle konvenční metody Směrnice pro nebezpečné přípravky 1999/45/EC a nebyl klasifikován jako nebezpečný. Podrobnosti viz kapitoly 2 a 15. Datum vydání: Str. 7/10

8 12. Ekologické informace Toxicita Toxicita ve vodním prostředí Název výrobku/přípravku Výsledek Druhy Expozice 2-butoxyethanol Akutní EC mg/l Akutní EC mg/l Akutní LC mg/l Dafnie (OECD TG 202) Řasy (PECD TG 201 Ryby (OECD TG hodin 72 hodin 96 hodin Výsledek / souhrn : Stabilita a rozložitelnost Název výrobku/přípravku Poločas rozpadu ve vodě Fotolýza Biodegradace 90% (aerobní; aktivovaný butylglykol - - kal; expozice 28 dní); snadno Výsledek / souhrn Bioakumulační potenciál Název výrobku/přípravku Log Pow BCF Potenciál Výsledek / souhrn Mobilita v půdě Rozdělovací koeficient půda/voda Mobilita Výsleddek posouzení PBT a vpvb PBT vpvb Jiné nepříznivé účinky : Nejsou známé žádné významné účinky nebo kritické nebezpečí Oddíl 13. Pokyny pro likvidaci Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován na základě dostupných informací o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice Metody nakládání s odpady Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Tento materiál a/nebo jeho obal musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Katalog odpadů EU (EWC) : * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Pokud je tento produkt smíchán s jinými odpady, nemusí tento kód již platit. Pokud je smíchán s jinými odpady, je nutné přidělit příslušný kód. Další informace vám poskytne vaše lokální společnost likvidující odpad. Oddíl 14. Informace pro dopravu Doprava po areálu uživatele: vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt byly seznámeny s činností v případě nehody nebo vylití produktu. Přepravovat v souladu s ADR/RID, IMDG/IMO a ICAO/IATA a místními předpisy. Datum vydání: Str. 8/10

9 Mezinárodní předpisy pro přepravu Číslo UN : Příslušný název UN : zásilky Třída/třídy : nebezpečnosti pro přepravu Označení : Obalová skupina : Nebezpečnost pro : Ne životní prostředí Zvláštní bezpečnostní : Chraňte před mrazem. Přeprava v temperovaných vozech. opatření pro uživatele - Další informace ADR/RID : IMDG : Nouzové plány (Emergency schedules EmS) Hromadná přeprava : Nejsou k dispozici podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 15. Informace o omezeních Bezpečnostní, zdravotní a ekologické předpisy / legislativa specifická pro látku nebo směs Nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha č. XIV - Látky podléhající povolení Látky klasifikované jako velmi nebezpečné : Žádná z komponent není uvedena Příloha XVII - omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů : Není použita Ostatní předpisy EU Prioritní seznam chemikálií : Není uveden Prevence znečišťování a seznam (IPPC) : Není uveden - vzduch Prevence znečišťování a seznam (IPPC) : Není uveden - voda Úmluva o Seznamu chemických zbraní Plán I chemikálie : Není uveden Plán II chemikálie : Není uveden Plán III chemikálie : Není uveden Posouzení chemické bezpečnosti : Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. Datum vydání: Str. 9/10

10 16. Další informace Zkratky : ATE = Odhad akutní toxicity CLP = Klasifikace, označování a balení nařízení [Nařízení EC No.1272/2008] DNEL = Odvozené bez pozorovaného účinku PNEC = Předpokládaná koncentrace bez účinku Postup použitý k odvození klasifikace podle Nařízení 1999/45/EC (REACH) Plné znění zkrácených R-vět : R10 Hořlavý R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití R34 Způsobuje poleptání R36/38 Dráždí oči a kůži Plný text klasifikace podle Nařízení 1999/45/EC (REACH) Nařízení 1999/45/EC [DPD] : Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení 1999/45/EC a doplňků. Klasifikace : Xn; R20/21/22 Xi; R36/ Postup použitý k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] Plné znění zkrácených H-vět : H302 Zdraví škodlivý při požití H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí H332 Zdraví škodlivý při vdechování Postup použitý k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] Klasifikace Plné znění klasifikací (CLP) Oddůvodnění Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit 2; H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 AKUTNÍ TOXICITA: ORÁLNÍ - Kategorie 4 AKUTNÍ TOXICITA: KŮŽE - Kategorie 4 ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2 AKUTNÍ TOXICITA: OČI - Kategorie 2 AKUTNÍ TOXICITA: VDECHOVÁNÍ - Kategorie 4 Plné znění : Acute Tox. 4, H302 AKUTNÍ TOXICITA: ÚSTY kategorie 4 klasifikace Acute Tox. 4, H312 AKUTNÍ TOXICITA: KŮŽÍ kategorie 4 (CLP/GHS) Acute Tox. 4, H332 AKUTNÍ TOXICITA: VDECHOVÁNÍM kategorie 4 Eye Irrit. 2, H319 AKUTNÍ TOXICITA: OČI Kategorie 2 Skin Irrit. 2, H315 ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI Kategorie 2 Výpočtová metoda Výpočtová metoda Výpočtová metoda Výpočtová metoda Výpočtová metoda Datum tisku : Datum vydání / Datum revize : Datum předchozího vydání : Další informace Informace v tomto materiálovém bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu našich vědomostí a na platných předpisech národních a předpisech EU, neboť pracovní podmínky uživatelů jsou mimo naši kontrolu a znalost. Výrobek nesmí být použit pro jiné účely, než které jsou udány v sekci 1 bez dřívějších písemných instrukcí k použití. Uživatel je vždy zodpovědný za učinění všech opatření vedoucích k dodržování místních předpisů a zákonů. Tento materiálový bezpečnostní list je míněn jako popis bezpečnostních požadavků pro práci s výrobkem. Nelze jej považovat za garanci vlastností výrobku. Datum vydání: Str. 10/10

(ES) 1907/2006 (REACH),

(ES) 1907/2006 (REACH), ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 527 Popis produktu : Tvrdidlo pro nátěrové hmoty. Rozpouštědlový. Typ produktu : Kapalné.

Více

: Se-lett. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

: Se-lett. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 703 Popis produktu Typ produktu Jiné označení Chemický vzorec : Nátěry. Jednokomponentní,

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

Jotatemp 650. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotatemp 650. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 9240 Popis produktu

Více

CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER. sdsfellinguk@akzonobel.com

CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER. sdsfellinguk@akzonobel.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Hardener Bona Wave ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Sika-Trocal Cleaner L 100

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Sika-Trocal Cleaner L 100 Sika-Trocal Cleaner L 100 Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COMPASS

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COMPASS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu Popis produktu Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU)

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG ochrana sprchových koutů

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG ochrana sprchových koutů Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime) Odpovídá nařízení (ES) č. 19072006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST SP2198 MS Hardener Medium ODDÍL 1 Identifikace látkysměsi a společnostipodniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Mini Q, PC 3.2/3 17-0686-01 9017068601. Uvedená použití

Mini Q, PC 3.2/3 17-0686-01 9017068601. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Mono S, PC 1.6/5 17-0672-01 9017067201. Uvedená použití

Mono S, PC 1.6/5 17-0672-01 9017067201. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č.: 1907/2006 REACH.

Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č.: 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č. 1907/2006 REACH. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi

Více

HisTrap excel, 5 x 1 ml 17-3712-05 9017371205. Uvedená použití

HisTrap excel, 5 x 1 ml 17-3712-05 9017371205. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu Popis produktu Polyether Polyol směsi pryskyřice k výrobě ochranného Instapak

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Název výrobku : Multi-Element Calibration Standard - 4, Part Number 8500-6942. Uvedená použití

Název výrobku : Multi-Element Calibration Standard - 4, Part Number 8500-6942. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6942 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více