BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH VIVELOCK METALLIZED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH VIVELOCK METALLIZED"

Transkript

1 Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Řecko 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku Kód produktu Popis produktu Použití látky nebo přípravku Použití látky nebo přípravku VIVELOCK METALLIZED VIVELOCK METALLIZED Nejsou k dispozici. Identifikace společnosti nebo podniku Výrobce VIVECHROM Dr. Stefanos D. Pateras ELEFSIS, Greece ( Recko) Distributor adresa osoby odpovědné za tento bezpečnostní list Nouzové telefonní číslo oficiálního poradního oránu Telefonní číslo pro naléhavé situace (pracovní doba) Nejsou k dispozici. Uvedená použití Odvětví použití Kateorie chemického výrobku Žádné nebylo identifikováno. 2. ová barva s metalizovaným vzhledem aplikovatelná prímo na rezavé povrchy. BODY COLOR s.r.o Studentská 1727, Turnov IČ DIČCZ Tel Fax Kateorie procesu Telefon IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Kateorie zboží Toxikoloické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha2, telefon nebo (nepřetržitá lékařská služba); Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/es a jejích dodatků. Klasifikace R10 Fyzikální/chemická nebezpečí Další výstražné věty. Hořlavý. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alerickou reakci. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Látky představující nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EES nebo látky, kterým byl přidělen expoziční limit. Chemický název Číslo CAS % Číslo Klasifikace Nafta, hydroenovaná, težká R10 Xn; R65 R66 Xylene R10 Xn; R20/21 Xi; R8 1-Methoxy-2-propanol R10 Viz kapitola 16 s plným zněním textu R-vět uvedených výše Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 1/8

2 . SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, dle kterých by mohl být klasifikován jako zdraví škodlivý nebo nebezpečný pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v této kapitole. [1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí [2] Látka s expozičními limity [] Látka PBT [4] Látka vpvb Hyienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Pokyny pro první pomoc Všeobecně Vdechování Při styku s kůží Styk s očima Při požití 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Hasební prostředky Hasící média, která by se neměla používat Speciální nebezpečí při expozici Preventivní opatření na ochranu osob Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Pokud je v bezvědomí, uveďte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. Nevyvolávejte zvracení. Doporučeno pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, vodní sprcha. Nepoužívejte proud vody. Při hoření se vytváří hustý černý kouř. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení zdraví. Může být vyžadován vhodný dýchací přístroj. Uzavřené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypouštět odtok z požáru do odpadu nebo do vodotečí. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Preventivní opatření na ochranu životního prostředí Metody čištění Odstraňte zdroje ohně a odvětrejte prostor. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Viz ochranná opatření uvedená v kapitolách 7 a 8. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz kapitola 1). Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Jestliže produkt znečistí vodní nádrže, řeky nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady v souladu s místními předpisy. K čištění používejte přednostně deterenty. Vyhněte se použití rozpouštědel. Poznámka viz kapitola 8 o osobních ochranných prostředcích a kapitola 1 o likvidaci odpadu. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs. Zabraňte vytvoření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů ve vzduchu a zamezte vzniku koncentrací výparů překračujících hyienické limity látek v ovzduší. Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem. Aby se odvedla statická elektřina během překládání, uzemněte barel pomocí vodivého pásu s kontejnerem. Obsluha musí používat antistatickou obuv a oděv, a podlahy musí být vodivé. Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 2/8

3 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem, jiskrami a plamenem. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic, rozstřiku nebo mlhy při aplikaci tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování. Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte tlak. Kontejner není tlaková nádoba. Vždy přechovávejte v kontejnerech vyrobených ze stejného materiálu jako oriinální kontejner. Řiďte se podle zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Skladování Skladujte v souladu s místními předpisy. Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku. Uchovávejte v suchém, chladném a dobře větraném prostoru. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Chraňte před zdroji ohně. Uchovávejte mimo oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny. Nekouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Nevylévejte do kanalizace. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Chemický název Xylene 1-Methoxy-2-propanol Hyienické limity látek v ovzduší pracovišt PD 90/1999 (Řecko, 8/2007). Vstřebávaný kůží. STEL 650 m/m³, 0 krát za směnu, 15 minuta/y. STEL 150 ppm, 0 krát za směnu, 15 minuta/y. TWA 45 m/m³, 0 krát za směnu, 8 hodina/y. TWA 100 ppm, 0 krát za směnu, 8 hodina/y. PD 90/1999 (Řecko, 8/2007). Vstřebávaný kůží. STEL 1080 m/m³, 0 krát za směnu, 15 minuta/y. STEL 00 ppm, 0 krát za směnu, 15 minuta/y. TWA 60 m/m³, 0 krát za směnu, 8 hodina/y. TWA 100 ppm, 0 krát za směnu, 8 hodina/y. Omezování expozice Omezování expozice pracovníků Respirační systém Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to snadno proveditelné, mělo by být toho dosaženo místní ventilací a dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. Pokožka a tělo Ruce Rukavice Suché pískování, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy způsobuje uvolňování prachu a/nebo nebezpečných výparů. V každém případě je nutné používat mokré pískování nebo broušení. Pokud není možné zabránit kontaktu s prachem či s výpary pomocí ventilace, je nutné používat vhodné ochranné dýchací pomůcky. Osoby musí používat antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo ze syntetických vláken odolných vysoké teplotě. Při dlouhodobé nebo opakované manipulaci používejte následující druhy rukavic Doporučeno fólie, fluorová uma Nedoporučuje se nitrilová pryž Lze použít neoprén, butylová pryž, PVC Exponované oblasti kůže mohou chránit bariérové krémy, nesmí však být aplikovány, pokud již došlo k expozici. Doporučení, vztahující se k typu nebo typům rukavic, které by se měly používat při práci s tímto produktem, je založeno na informacích z následujícího zdroje Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana /8

4 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem. Oči Omezování expozice životního prostředí Použijte ochranné brýle určené pro ochranu proti stříkajícím kapalinám. Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Skupenství Vůně (zápach) Barva Bod vzplanutí Viskozita Hustota Rozpustnost Kapalné. Charakteristická. Odstíny Uzavřená nádoba 7,8 do 61 C (100 do 141,8 F) Dynamický 900 mpa s (900 cp) 1,46 [ELOT52] Nerozpustný v následujících materiálech studená a horká. 10. STÁLOST A REAKTIVITA Podmínky, kterým je třeba zabránit Materiály, kterých je třeba se vyvarovat Nebezpečné produkty rozkladu Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz kapitola 7). Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu. Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny. Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř, oxidy dusíku. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Toxikokinetika Absorpce Nejsou k dispozici. Distribuce Obsahuje materiál, který způsobuje poškození následujících oránů oko, čočka nebo rohovka. Obsahuje materiál, který může způsobit poškození následujících oránů krev, ledviny, játra, trávicí soustava, horní cesty dýchací, kůže, centrální nervový systém. Metabolismus Nejsou k dispozici. Eliminace Nejsou k dispozici. Neexistují žádné údaje pro samotný přípravek. Přípravek byl vyhodnocen podle konvenční metody Směrnice pro nebezpečné přípravky 1999/45/EC a klasifikován tedy pro toxikoloické nebezpečí. Podrobnosti viz kapitoly a 15. Expozice koncentracím výparů složek rozpouštědel, které překračují hyienické limity látek v ovzduší pracovišť, může mít nepříznivé zdravotní následky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí. Rozpouštědla mohou způsobit některé z výše uvedených účinků vstřebáním se do kůže. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s výrobkem může mít odmašťovací efekt na vaši kůži, což může vést k nealerickým reakcím, dermatitidě a vstřebání kůží. Jestliže je vstříknuta do očí, může kapalina způsobit podráždění a vratné poškození. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alerickou reakci. Akutní toxicita Název výrobku/přípravku Výsledek Druhy Dávka Expozice Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 4/8

5 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE xylene LD50 Dermální Králík >1700 m/k - LD50 Krysa 2459 m/k - Nitropobřišnicový LD50 Orální Krysa 400 m/k - LD50 Podkožní Krysa 1700 m/k - LC50 Krysa 5000 ppm 4 hodin Vdechování Plyn. 1-methoxypropan-2-ol LD50 Krysa 720 m/k - Nitropobřišnicový LD50 Dermální Králík 1 /k - LD50 Nitrožilní Krysa >4200 m/k - LD50 Orální Krysa 6600 m/k - LD50 Podkožní Krysa 7800 m/k - LDLo Orální Krysa 79 m/k - LC50 Krysa ppm 5 hodin Vdechování Plyn. Nejsou k dispozici. Chronická toxicita Karcinoenita Mutaenita Teratoenita Toxicita pro reprodukci Nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Neexistují žádné údaje pro samotný přípravek. Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Přípravek byl vyhodnocen podle konvenční metody Směrnice pro nebezpečné přípravky 1999/45/EC a není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Vodní ekotoxicita Název výrobku/přípravku Test Výsledek Druhy xylene Úhyn Akutní LC50 1,4 Ryba Úhyn Akutní LC50 1, Ryba Úhyn Akutní LC50 12 Ryba Úhyn Akutní LC50 8,6 Ryba Úhyn Akutní LC50 8,2 Ryba Úhyn Akutní LC50, Ryba 8,5 Korýši - ppm Mořská Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio - Adult Ryba - Blueill do 9591 macrochirus - 0,9 Expozice 48 hodin Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 5/8

6 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Persistence a rozložitelnost PBT vpvb Nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici. Nelze použít. Nelze použít u/l Mořská 8200 do do do do do u/l Čerstvá do do do Korýši - Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio Ryba - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0,6 Ryba - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0,6 Ryba - Blueill - macrochirus - 1,1 Ryba - Blueill - macrochirus - 0,9 Ryba - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0,9 Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas - 1 dnů - 18,4 mm - 0,077 Ryba - Blueill - macrochirus - 1,1 Ryba - Blueill - macrochirus - 1,1 Ryba - Blueill - macrochirus - 1,1 48 hodin Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 6/8

7 1. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Zlikvidujte v souladu se všemi platnými federálními, státními a místními předpisy. Nebezpečný odpad Klasifikace produktu může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Doprava po areálu uživatele vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu. Pozemní doprava silniční/železniční Číslo UN 126 Název přepravního Barva dokumentu Speciální ustanovení 640 Třída ADR/RID Obalová skupina Štítek ADR/RID E III Moře Číslo UN 126 Pojmenování a popis Speciální ustanovení Třída IMDG Obalová skupina Štítek IMDG Barva III Znečišťující moře Vzduch Číslo UN 126 Pojmenování a popis Barva Speciální ustanovení Klasifikace ICAO/IATA Obalová skupina Štítek ICAO/IATA III Vnitrozemní říční toky Číslo UN 126 Pojmenování a popis Klasifikace ADNR Obalová skupina Štítek ADNR Barva III Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 7/8

8 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Posouzení chemické bezpečnosti Předpisy EU R-věty S-věty VOC pro směs připravenou k použití Detereny - nařízení (ES) č. 907/2006 Evropský katalo Ostatní předpisy EU Další výstražné věty Další výstražné věty (CEPE) Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná. Výrobek je klasifikován a označen pro dodávku v souladu s nařízením 1999/45/EC následujícího znění R10- Hořlavý. S2- Uchovávejte mimo dosah dětí. S2- Nevdechujte [***]. S46- Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách. IIA/i. Jednosložkové speciální nátěrové hmoty. Limitní hodnoty EU 600/l (2007) 500/l (2010.) Tento výrobek obsahuje maximálně 499 /l VOC. Nelze použít. Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alerickou reakci. Nelze použít. Informace v tomto Bezpečnostním listu jsou požadovány v souladu s Dodatkem II nařízení (ES) č. 1907/ DALŠÍ INFORMACE Klasifikace CEPE 1 Úplný text R-vět citovaných v kapitole 2 a - Řecko Omezení použití Odvětví použití Kateorie chemického výrobku Žádné nebylo identifikováno. Datum vydání/ Datum revize Verze Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi. Poznámka pro čtenáře R10- Hořlavý. R20/21- Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R65- Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. R8- Dráždí kůži. R66- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 11/9/2009. Kateorie procesu Kateorie zboží Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí a ze současných zákonů. Tento produkt nesmí být používán k jiným účelům, než k účelům uvedeným v kapitole 1, pokud k tomu nebyly předem vydány písemné pokyny. Uživatel je vždy odpovědný za to, že učiní všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a leislativou. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu slouží jako popis bezpečnostních požadavků na náš produkt. Nelze je považovat za záruku vlastností produktu. Dodatek Datum vydání/datum revize 11/9/2009. Strana 8/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Řecko 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku Kód produktu Popis

Více

: BODY COLOR s.r.o Studentska 1727 Turnov ICO: 27543790 DIC:CZ27543790 +420 481540511 : info@bodycolor.cz

: BODY COLOR s.r.o Studentska 1727 Turnov ICO: 27543790 DIC:CZ27543790 +420 481540511 : info@bodycolor.cz Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Řecko 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku Kód produktu Popis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST CETOL FILTER 7 PLUS IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST CETOL FILTER 7 PLUS IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku anebo kód Výrobce/Distributor CETOL FILTER

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use.

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název

Více

CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER. sdsfellinguk@akzonobel.com

CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER. sdsfellinguk@akzonobel.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST CX1A01 CX1A01 - AQ SERIES EQUIPMENT CLEANER ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydání/ Datum revize : 2011-07-28. Tužidlo pro dvousložkové laky NanoAvenue.

BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydání/ Datum revize : 2011-07-28. Tužidlo pro dvousložkové laky NanoAvenue. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Č eská republika 1. 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČ NOSTI BEZPEČ NOSTNÍ LIST Datum vydání/ Datum revize 2011-07-28. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný

Více

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime) Odpovídá nařízení (ES) č. 19072006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST SP2198 MS Hardener Medium ODDÍL 1 Identifikace látkysměsi a společnostipodniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Hardener Bona Wave ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COLRON REFINED BEESWAX

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COLRON REFINED BEESWAX Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COLRON REFINED BEESWAX ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č.: 1907/2006 REACH.

Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č.: 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č. 1907/2006 REACH. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Jotatemp 650. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotatemp 650. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 9240 Popis produktu

Více

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8).

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Distributor VBH, Vereinigter Baubeschlag- Handel spol. s.r.o. Elišky Přemyslovny 380 156 00 Praha 5 Zbraslav Tel +420 257 922 334 Fax +420 257 921 396 www.vbh.cz Nouzové telefonní číslo ČR Toxikologické

Více

: Se-lett. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

: Se-lett. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 703 Popis produktu Typ produktu Jiné označení Chemický vzorec : Nátěry. Jednokomponentní,

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

(ES) 1907/2006 (REACH),

(ES) 1907/2006 (REACH), ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 527 Popis produktu : Tvrdidlo pro nátěrové hmoty. Rozpouštědlový. Typ produktu : Kapalné.

Více

Identifikace přípravku: SPOT REPAIR THINNER Ředidlo pro bodové opravy Výrobní kód: 3-60

Identifikace přípravku: SPOT REPAIR THINNER Ředidlo pro bodové opravy Výrobní kód: 3-60 Datum vydání: 08. 11. 2008 Strana 1 (celkem 8) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku: SPOT REPAIR THINNER Ředidlo pro bodové opravy Výrobní kód: 3-60 Použití

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi

Více

ITW Contamination Control BV Saffierlaan 5 VZ-2132 Hoofddorp The Netherlands. Email: info@itw-cc.com

ITW Contamination Control BV Saffierlaan 5 VZ-2132 Hoofddorp The Netherlands. Email: info@itw-cc.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo směsi Název výrobku Chemický název d-limonene

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.

Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Údajový list HEMPACORE ONE FD 43601 Popis: Doporučené použití: Certifikáty / Schválení: Dostupnost: FYZIKÁLNÍ ÚDAJE: HEMPACORE ONE FD 43601je rychleschnoucí jednosložkový, rozpouštědlový, fyzikálně zasychající

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání originálu: 22.11.2009 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: HERBOL HERBOLUX GRUND ZQ stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COMPASS

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST COMPASS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu Popis produktu Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU)

Více

Chem-Wik Desoldering Braid IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. : Chem-Wik Desoldering Braid

Chem-Wik Desoldering Braid IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. : Chem-Wik Desoldering Braid Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku Typ produktu

Více