BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/ IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU"

Transkript

1 Dle anglického originálu ze dne: Strana 1 (celkem 10) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: SOMI Identifikace látek ve směsy: Deltamethrin 0,05% DP Kód: SHA 0100F 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití látek/směsi: Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě prášku Profesionální a neprofesionální použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Název: Sharda Cropchem Ltd. (sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) Adresa: Dominic Holm, 29th Road Bandra (West) Mumbai - India tel: fax: odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: Identifikace dovozce/distributora v ČR: Samura s.r.o. Ke klíčovu 8, Praha 9 Identifikační číslo: Telefon / Fax , Telefonní číslo pro naléhavé situace: ; ; Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, Praha 2 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace směsi Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších předpisů a příloh). Toxikologické a ekologické informace jsou uvedeny v oddíle 11 a 12 tohoto bezpečnostního listu. Směs je klasifikována jako: Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Plné znění H vět o nebezpečnosti naleznete v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu. Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí: Další infomace nejsou k dispozici 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti: Výstražné slovo: POZOR Standardní věty o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 Uniklý produkt seberte P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad

2 Dle anglického originálu ze dne: Strana 2 (celkem 10) P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávjete mimo dosah dětí P103 před použitím si přečtěte údaje na štítku. 2.3 Další nebezpečnost Není uvedeno. 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Není relevantní - není látka 3.2 Směsi Obsahuje: Název Konc. % 67/548/EHS 1272/2008 (CLP) Limitity koncentrace Deltamethrin CAS EC INDEX X 0,05 T R23/25 N R50/53 Acute Tox.3 (Oral) H301, Acute Tox.3 (Inhalation: dust, mist) H331 Aquatic acute 1 H400 (M=1000), Aquatic Chronic 1 H410 (M= ) Plné znění R a H vět o nebezpečnosti a ostatních zkratek naleznete v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu. (0 =< C < ) N;R51/53 (0 =< C < 0) R52/53 (C >= ) N;R50/53 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Při požití okamžitě volejte toxikologické informační středisko, nebo lékaře. Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch, v případě zástavy dýchání poskytněte umělé dýchání a přivolejte lékaře. Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Zasaženou pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při styku s okem: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávat zvracení, okamžitě volejte toxikologické informační středisko, nebo lékaře. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další informace nejsou k dispozici 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další informace nejsou k dispozici 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná: vodní mlha, oxid uhličitý CO 2, prášek, pěna Nevhodná: nejsou uvedena, v případě použití vody riziko úniku do kanalizace a prostředí. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při hoření se mohou uvolňovat toxické plyny. (oxis dusičnatý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý) Zabraňte jejich vdechování.

3 Dle anglického originálu ze dne: Strana 3 (celkem 10) 5.3 Pokyny pro hasiče Vhodná ochrana dýchacích cest. Kontejnery s přípravkem chladit vodou a to i po ukončení požáru. Zabraňte úniku hasící kapaliny s obsahem přípravku do kanalizace a povrchových vod. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky nezasahující v případě nouze Používejte osobní ochranné pomůcky rukavice proti chemickým látkám (EN 374), ochranný oděv a ochranu dýchacích cest. EN ISO Pro pracovníky zasahující v případě nouze Používejte osobní ochranné pomůcky rukavice proti chemickým látkám (EN 374), ochranný oděv a ochranu dýchacích cest. EN ISO Evakujte osoby na bezpečné místo. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte uvolnění přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění K zachycení co největšího množství uniklého přípravku použijte sorbent nebo jiný savý inertní materiál.(písek, pyliny, silica gel). Omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný materíál zlikvidujte dle pokynů v oddíle Odkaz na jiné oddíly Viz. oddíl 8 a ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zabraňte kontaktu s očima a kúží. Před nakládáním s přípravkem se seznamnte se všemy oddíly tohoto bezpečnostního listu. Zabraňte úniku přípravku do životního prostředí. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem. Po použití nebo potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Skladujte v originálních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Chrańte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v řádně označených obalech. Skladujte mimo dosah neslučitelných materiálů viz. Oddíl Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v originálních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Chrańte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v řádně označených obalech. Skladujte mimo dosah neslučitelných materiálů viz. Oddíl Specifická konečná použití Výrobek se aplikuje přímo na obtížný hmyz, nebo na místa jeho předpokládaného výskytu. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry název WEL TWA (mg/m³) WEL TWA (ppm) kaolin 2 mg/m³ - 2,6-di-tert-butyl-p-cresol ( ) 10 mg/m³ - Napthalene sulphonic acid polymer with formaldehyde sodium salt ( ) 2.5 mg/m³ 2 ppm

4 Dle anglického originálu ze dne: Strana 4 (celkem 10) Expoziční limity 8.2 Omezování expozice Omezování expozice pracovníků Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat běžné zásady hygieny práce Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky Ochrana očí: Ochrana kůže: Ochrana rukou: Ochrana dýchacích cest: EC EN Chemicky odolné brýle a obličejový štít. Pracovní oděv. Rukavice chemicky odolné. (NF EN374) Respirátor s filtrem proti částicím P2 nebo P Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrované směsi do vodních toků, půdy a do kanalizace. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKE VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled a barva: Zápach (vůně): Prahová hodnota zápachu Hodnota ph (při 20 C): Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí ( C): Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Bod vzplanutí ( C): Rychlost odpařování Hořlavost: Meze výbušnosti Tlak par (při C): Hustota par: Relativní hustota (při 20 C): Rozpustnost ve vodě Rozpustnost v tucích: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota vznícení ( C): Teplota rozkladu ( C): Viskozita: Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: Bílá pevná látka nehořlaví Není výbušný Nemá oxidační vlastnosti

5 Dle anglického originálu ze dne: Strana 5 (celkem 10) 9.2 Další informace: Nejsou k dispozici 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Za normální podmínek nejsouou známy nebezpečné reakce Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek skladování Možnost nebezpečných reakcí Za normálních podmínek žádné Podmínky, kterým je třeba zabránit Teploty nad 50 C. Slunečné záření. Kontakt s ohněm Neslučitelné materiály Silné kyseliny, silné zásady a oxidovadla 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Žádné při normálních podmínkách. Při tepelném rozkladu se mohou uvolňovat oxidy uhlíku a dusíku. 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích: a) Akutní toxicita Pro výrobek nebyla stanovena žádná toxikologická data. b) Dráždivost Neklasifikováno c) Žíravost Neklasifikováno d) Senzibilizace Neklasifikováno e) Toxicita opakované dávky Neklasifikováno f) Karcinogenita Neklasifikováno g) Mutagenita Neklasifikováno h) Toxicita pro reprodukci Neklasifikováno LD 50 orálně potkan LD 50 dermálně potkan LD 50 inhalačně potkan > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 3.15 mg/l/4h Maximum use concentration 11.2 Informace o pravděpodobných cestách expozice 11.3 Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem 11.4 Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: 11.5 Interaktivní účinky: 11.6 Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách U této směsi se neočekávají horší dopady na zdraví než u jednotlivých látek.

6 Dle anglického originálu ze dne: Strana 6 (celkem 10) 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita deltamethrin (ISO), (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ( ) LC 50 ryby >= 0.26 μg/l Oncorhynchus mykiss (96 h) ErC50 (řasy) > 0.47 mg/l Chlorella vulgaris (96 h) NOEC (chronic) 12.2 Persistence a rozložitelnost Není snadno rozložitelnýi mg/l Daphnia magna 12.3 Bioakumulační potenciál Pro: deltamethrin (ISO), (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl dimethylcyclopropanecarboxylate ( ). (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- LOG POW > Mobilita v půdě Není k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Nejsou k dispozici žádné údaje Jiné nepříznivé účinky POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady a) Postupy odstraňování odpadu a znečištěných obalů Nespotřebovaný přípravek stejně jako i prázdné obaly zlikvidujte jako nebezpečný odpad. b) Fyzikální a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Zabraňte úniku přípravku a obalů od přípravků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Není uvedeno. Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění., Vyhláška č. 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

7 Dle anglického originálu ze dne: Strana 7 (celkem 10) 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU ADR IMDG IATA ADN RID Číslo UN 3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. Klasifikace nebezpečnosti pro transpot : 9 Nebezpečí pro životní prostředí: Ano Ano Znečištění moří: Ano Obalová skupina III Ano Ano Ano Pozemní doprava Klasifikační kód (ADR) : M7 Osobitné ustanovení (ADR) : 274, 335, 601 Obmezené množství (ADR) : 5kg Vyňaté množství (ADR) : E1 Pokyny k balení (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 Osobitné ustanovení o balení (ADR) : PP12, B3 Ustanovení pro smíšené balení (ADR) : MP10 Pokyny pro mobilní cisterny a kontejnery na : T1, BK1, BK2 zboží bez obalu (ADR) Specielní nařízení pro mobilní cisterny a : TP33 kontejnery pro zboží bez obalu (ADR) Kód cisterny (ADR) : SGAV, LGBV Vozidlo na cisternovou přepravu : AT Přepravná kategorie (ADR) : 3 Specielní přepravná nařízení - balíky (ADR) : V13 Specielní přepravná nařízení - zboží bez : VV1 obalu (ADR) Specielní přepravná nařízení - Nakládka, : CV13 vykládka a manipulace (ADR) Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 90 Oranžové tabule :

8 Dle anglického originálu ze dne: Strana 8 (celkem 10) Kód omezení v tunelu : E Lodní doprava Osobitné ustanovení (IMDG) : 274, 335, 966, 967 Obmezené množství (IMDG) : 5 kg Vyňaté množství (IMDG) : E1 Pokyny k balení (IMDG) : P002, LP02 Osobitné ustanovení o balení (IMDG) : PP12 IBC balení (IMDG) : IBC08 IBC specielní opatření (IMDG) : B3 Tank instructions (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3 Specielní nařízení pro cisterny (IMDG) : TP33 Stowage category (IMDG) : A Stowage and segregation (IMDG) : Transport v BK3 bulk kontaineru Letecká přeprava Očekávané množství pro dopravné : E1 letadlo a cargo (IATA) Omezené množství pro dopravné : Y956 letadlo a cargo (IATA) Maximální omezené množství netto : 30kgG pro dopravné letadlo a cargo (IATA) Pokyny pro balení pro dopravné : 956 letadlo a cargo (IATA) Maximální množství pro dopravné : 400kg letadlo a cargo (IATA) Pokyny pro balení len letecké cargo : 956 (IATA) Maximální množství netto jen letecké : 400kg cargo (IATA) Osobitné ustanovení (IATA) : A97, A158, A179 Kód ERG (IATA) : 9L Vnitrozemská lodní přeprava Klasifikační kód (ADN) : M7 Osobitné ustanovení (ADN) : 274, 335, 61 Omezené množství (ADN) : 5 kg Vyňaté množství (ADN) : E1 Přípustná přeprava (ADN) : T* B** Vyžaduje se vybavení (ADN) : PP, A Počet kuželových/modrých světel (ADN) : 0 Nepodléhá ADN : Ne Železniční doprava Osobitné ustanovení (RID) : 274, 335, 601

9 Dle anglického originálu ze dne: Strana 9 (celkem 10) Omezené množství (RID) : 5kg Vyňaté množství (RID) : E1 Pokyny k balení (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 Osobitné ustanovení o balení (RID) : PP12, B3 Ustanovení na smíšené balení (RID) : MP10 Pokyny pro mobilní cisterny a kontejnery na : T1, BK1, BK2 zboží bez obalu (RID) Specielní nařízení pro mobilní cisterny a : TP33 kontejnery pro zboží bez obalu (RID) Tank codes for RID tanks (RID) : SGAV, LGBV Přepravní kategorie (RID) : 3 Specielní přepravní nařízení - balíky (RID) : W13 Specielní přepravní nařízení - zboží bez : VW1 obalu (RID) Specielní přepravné nařízení - Nakládka, : CW13, CW31 vykládka a manipulace (RID) Colis express (expresní zásilky) (RID) : CE11 Identifikační číslo nebezpečí (RID) : 90 Přeprava zakázaná (RID) : Ne Doprava hromadného nákladu podle přílohy II k MARPOL 73/78 a Kodexu IBC Neuplatňuje se 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi: Nařízení (EU) č. 1272/2008/ES; CLP. Nařízení (EU) č. 453/2010 Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků v platném znění Posouzení chemické bezpečnosti: Viz oddíl 2 tohoto bezpečnostního listu

10 Dle anglického originálu ze dne: Strana 10 (celkem 10) 16. DALŠÍ INFORMACE Klíč nebo legenda ke zkratkám: LC50 Smrtelná koncentrace (Lethal concentration) označuje koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, která po stanovené době způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat. LD50 EC50 PBT vpvb Smrtelná dávka, která způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat po jejím podán. Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit. Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. Důležité odkazy na literaturu nebo zdroje dat Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě údajů dodaných výrobcem a z veřejně přístupných databází. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a dalších označení H301 Toxický při požití H310 Při styku s kůží může způsobit smrt H331 Toxický při vdechování H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R23/25 Toxický při vdechování a při požití R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinkyve vodním prostředí N Nebezpečný pro životní prostředí T Toxický Acute Tox.1 (dermal) Akutní toxicita (dermální) kategorie nebezpečnosti 1 Acute Tox.3 (inhalation) Akutní toxicita (inhalace prachu/mlhy) Kategorie nebezpečnosti 3 Acute Tox.3 (Oral) Akutní toxicita (orální) kategorie nebezpečnosti 3 Aquatic Acute 1 Vysoce toxický pro vodní organismy Aquatic Chronic 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny týkající se školení: Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákona č.262/2006sb._ Zákoníku práce, v aktuálním znění) adále musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona). Doporučená omezení použití: Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Datum vydání: 6. 4. 2005 Strana: 1 / 7 Datum revize: 20. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 24. 3. 2014 Verze: 6.0 Název výrobku: DIKONIT

Datum vydání: 6. 4. 2005 Strana: 1 / 7 Datum revize: 20. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 24. 3. 2014 Verze: 6.0 Název výrobku: DIKONIT Datum vydání: 6. 4. 2005 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Další názvy: dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát

Více

: butyrolaktonu gama, imidacloprid (ISO), 1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]- N-nitroimidazolidin-2-imin

: butyrolaktonu gama, imidacloprid (ISO), 1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]- N-nitroimidazolidin-2-imin Datum vydání: 09-03-2015 Verze: 0.0/CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Název Kód výrobku : MIDO 20 SL : Imidacloprid 20% SL : SHA 3200

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Datum vydání: 27/01/2015 Datum zpracování: : Verze:1.0/CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Tebusha 25% EW Název : Tebuconazole 25% EW

Více

SAVO MÝDLOVÝ ČISTIČ. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail :

SAVO MÝDLOVÝ ČISTIČ. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail : Datum vydání: 21.12.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BOCHEMIT PLUS. C žíravý, N nebezpečný pro životní prostředí

BOCHEMIT PLUS. C žíravý, N nebezpečný pro životní prostředí Datum vydání: 25.8.2004 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum vydání: 9. 9. 2004 Strana: 1 / 8 Datum revize: 23. 2. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 7. 10. 2014 Verze: 9.0 Název výrobku: CHIROSEPTOL

Datum vydání: 9. 9. 2004 Strana: 1 / 8 Datum revize: 23. 2. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 7. 10. 2014 Verze: 9.0 Název výrobku: CHIROSEPTOL Datum vydání: 9. 9. 2004 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 26. 7. 2006 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Fogit Další názvy směsi: -- 1.2 Příslušná určená použití

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS05 GHS07 GHS09

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS05 GHS07 GHS09 Datum vydání 07/04/2015 Datum zpracování Verze 1.0 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Směsi Název přípravku 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor Datum vydání: 12. 3. 2007 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 6. 3. 2007 Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO KUCHYNĚ

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO KUCHYNĚ Datum vydání: 21.12. 2004 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO PROFI KUCHYNĚ 1.2 Příslušná určená

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 8 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 8 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.201 Strana: 1 / 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 45/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

DESAM SOLID. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail :

DESAM SOLID. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail : Datum vydání: 6.3.2007 Strana: 1 / 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum vydání: 6.3.2007 Strana: 1 / 9 Datum revize: 10.2.2014 nahrazuje revizi ze dne: 7.10.2013 Název výrobku:

Datum vydání: 6.3.2007 Strana: 1 / 9 Datum revize: 10.2.2014 nahrazuje revizi ze dne: 7.10.2013 Název výrobku: Datum vydání: 6.3.2007 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09 Datum vydání 13/04/2015 Datum zpracování Verze 2.0 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Směsi Název přípravku 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

DISCLEEN ENDO PAA - Báze

DISCLEEN ENDO PAA - Báze Datum vydání: 12. 3. 2007 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

FINISH LINE TM CERAMIC WET LUBE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

FINISH LINE TM CERAMIC WET LUBE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 19. 10. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo: Nejsou

Více

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09. H315 - Dráždí kůži

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09. H315 - Dráždí kůži Datum vydání 13/03/2015 Datum zpracování Verze 2.1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Směsi Název přípravku FLUROSTAR 200 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 7. prosince 204 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs Číslo Další názvy

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 Název výrobku: ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 6 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 6 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Odstraňovač vodního kamene.

Odstraňovač vodního kamene. Datum vydání / verze č.: 7. 12. 2012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: Nové vydání Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace GHS07 GHS08 GHS09 Datum vydání 09/03/2015 Datum zpracování Verze 1.2 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Směsi Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: Nové vydání Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více