M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 tel , fax Č.j.: SURR/7130/050864/11-Ře Liberec, dne CJ MML /11 Vyřizuje: RNDr. Václav Řezáč NAPA TRUCKS spol. s r.o. Semtín Pardubice 19 Výroková část: ROZHODNUTÍ Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o změně územního rozhodnutí posoudil podle 84 až 91 a 94 stavebního zákona žádost o změnu rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČ , Semtín 100, Pardubice 19 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79, 92 a 94 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í o z m ě n ě u m í s t ě n í s t a v b y Prodejní a servisní středisko vozidel DAF na pozemcích parc. č. 542/19, 542/20, 542/24, 542/27, 542/28, 542/30, 542/31, 542/33, 1447/1 v katastrálním území Jeřmanice. Původní územní rozhodnutí bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod č.j. SUUR/7120/115701/09-Ře. Druh a účel změny umísťované stavby: 1. Stavba je na jiných pozemcích oproti původnímu územnímu rozhodnutí se nachází i na pozemcích parc.č. 542/19, 542/24, 542/31, 542/33 v k.ú. Jeřmanice. 2. Změnou ÚR se mění tyto objekty a jejich umístění: SO.01 Administrativa a servisní stání Jedná se o dvoupodlažní (pouze v administrativní části), nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Půdorysné rozměry jsou 36,74 x 53,23 m a výška 9,525 m. Objekt bude ze želbet. skeletového systému s výplňovým vnitřním zdivem z tvárnic, s kontaktním zateplovacím fasádním pláštěm, resp. s opláštěním pomocí fasádních panelů Kingspan s polyuretanovým jádrem. SO.02 Zpevněné plochy, parkovací stání I. etapa Jedná se o zpevněné plochy kolem objektu SO.01. SO.03 Hlavní příjezdová komunikace Komunikace o šířce 7,0 m bude napojena na místní komunikaci ukončenou otočkou ČSAD, bude umístěna na JZ hranici navrženého areálu a umožní též napojení dalších sousedních pozemků. Pro objekt SO.14 bude realizováno samostatné napojení na jižní straně areálu. SO.04 Vodovodní řad a přípojky, areálový rozvod vody Prodloužení vodovodního řadu bude sloužit jak pro samotný objekt, tak i pro budoucí výstavbu na sousedních pozemcích. Řad bude napojen na stáv. řad v místě křižovatky u SO.14. Nový řad DN 100 bude veden v tělese komunikace v délce 163 m. Pro areál DAF budou provedeny 2 samostatné přípojky DN 50, a to pro objekt SO.01 a SO.14. Pro dva sousední pozemky budou rovněž provedeny

2 Č.j. CJ MML /11 str. 2 dvě přípojky DN 50. Přípojky pro areál DAF budou ukončeny v podzemní plastové samonosné vodoměrné šachtě. Dále bude veden areálový rozvod, odděleně rozvod pitné vody a požární vody. SO.05 Dešťová kanalizace, přípojka dešťové kanalizace Prodloužení stoky dešťové kanalizace bude sloužit jak pro samotný objekt, tak i pro budoucí výstavbu na sousedních pozemcích. Dešťová stoka bude napojena na stáv. stoku DN 400 v místě křižovatky u objektu SO.14. Nová stoka DN 300 bude vedena v tělese komunikace v délce 125 m. Pro areál DAF budou provedeny 2 samostatné přípojky DN 150 (pro hlavní objekt SO.01 a objekt SO.14). Pro dva sousední pozemky budou rovněž provedeny 2 přípojky (DN 200). Dešťové vody ze zpevněných ploch u objektů SO.01 a SO.14 budou nejprve svedeny do dvou podzemních retenčních nádrží o objemu 120 m 3 a 30 m 3. U objektu SO.01 bude na odtoku z retenční nádrže osazen odlučovač ropných látek. Odvodnění hlavní příjezdové komunikace bude napojeno na stoku přímo. SO.06 Splašková kanalizace, přípojka splaškové kanalizace Prodloužení stoky splaškové kanalizace bude sloužit jak pro samotný objekt, tak i pro budoucí výstavbu na sousedních pozemcích. Stoka bude napojena na stáv. stoku DN 300 v místě křižovatky u objektu SO.14. Nová stoka DN 300 bude vedena v tělese komunikace v délce 125 m. Pro areál DAF budou provedeny 2 samostatné přípojky DN 200 (pro hlavní objekt SO.01 a objekt SO.14). Pro dva sousední pozemky budou rovněž provedeny 2 přípojky DN 200. SO.07 Přípojka elektro NN, areálové napájecí rozvody NN SO.08 Venkovní osvětlení areálu Bude provedeno kolem celého areálu s lampami rozmístěnými po cca 30 m. SO.09 Oplocení Kolem celého areálu bude provedeno průhledné drátové oplocení z ocelových svařovaných sítí do typových sloupků z pozinkované oceli, bez podezdívky. Součástí oplocení jsou 2 vjezdové posuvné rány a závory. SO.10 Sadové úpravy SO.11 Průmyslová ČOV ČOV umístěná v objektu SO.01 bude sloužit k přečištění znečištěné vody z myčky nákladních vozidel. SO.12 Akumulace dešťových vod, filtrace, čerpání Dešťové vody z odvodňovaných ploch budou zaústěny do retenčních nádrží a zpětně využívány pro mycí proces v lince myčky nákladních vozidel. SO.13 Terénní úpravy Jedná se o úpravy koridorů kolem nové příjezdové komunikace a o úpravu a svahování zářezů v SV (vyšší) části a v JZ (nižší) části areálu. SO.14 Garáže, údržba, školení Jedná se o administrativně-průmyslový, třípodlažní (v admin. části), nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou, umístěný v jižní, resp. JZ části areálu. Půdorysné rozměry objektu jsou 31,20 x 20,20 m, výška 11,18 m. Objekt bude ze želbet. skeletového systému s výplňovým vnitřním zdivem z tvárnic, s kontaktním zateplovacím fasádním pláštěm, resp. s opláštěním pomocí fasádních panelů Kingspan s polyuretanovým jádrem. SO.15 Zpevněné plochy, parkovací stání II. etapa Jedná se o zpevněné plochy kolem objektu SO.14. SO.16 Kryté stání odpadových kontejnerů Jedná se o otevřený přístřešek na plechové kontejnery odpadového hospodářství umístěný v S cípu areálu. Konstrukce je ocelová, střecha pultová s krytinou z trapézového plechu. Půdorysné rozměry objektu jsou 16,70 x 4,20 m, výška 4,20 m. SO.17 Reklamní poutače 3. Mění se rozsah zastavěných a zpevněných ploch: SO.01 Administrativa a dílny Zastavěná plocha: 1731,47 m 2 Zastavěná plocha původní: 1705 m 2 SO.02 Zpevněné plochy a parkovací stání I. etapa Zastavěná plocha: 7410,5 m 2 Zastavěná plocha původní: 7580 m 2 SO.03 Hlavní příjezdová komunikace Zastavěná plocha: 1040,0 m 2 Zastavěná plocha původní: nebyla součástí

3 Č.j. CJ MML /11 str. 3 SO.09 Oplocení Celková délka: 489,0 m SO.14 Garáže, údržba, školení Zastavěná plocha: 629,20 m 2 Zastavěná plocha původní: objekt nebyl součástí SO.15 Zpevněné plochy a parkovací stání II. etapa Zastavěná plocha: 805,0 m 2 Zastavěná plocha původní: shodná SO.16 Kryté stání odpadových kontejnerů Zastavěná plocha: 70,14 m 2 Zastavěná plocha původní: objekt nebyl součástí SO.17 Reklamní poutače Výška stožáru: 15,0 m Výška pylonu: 10,0 m Zastavěná plocha původní: objekt nebyl součástí 4. Mění se tvar a situování terénního zářezu. 5. Mění se dopravní napojení, na místo jednoho sjezdu je spodní část areálu napojena jedním sjezdem mírně posunutým od kruhového objezdu a hlavní vjezd je situován z místní obslužné nově vytvořené komunikace, která slouží jak pro dopravní napojení pozemku investora, tak i pozemku parc. č. 542/19, na který jsou uvažovány dva sjezdy a budou připraveny přípojky inženýrských sítí - vody, dešťové a splaškové kanalizace. 6. Dochází ke změně umístění objektů. II. Stanoví podmínky pro změnu umístění stavby: 1. Změna umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres do katastrální mapy v měř. 1:2500 a koordinační situaci v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou součástí dokumentace, kterou vypracoval Ateliér Architektury, Ing. Arch. Jan Mádlík, autorizovaný architekt, v 03/2011. Dokumentace byla podkladem pro řízení o změně územního rozhodnutí a situace byly v tomto řízení ověřeny. 2. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec odboru životního prostředí (dále MML OŽP) ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/049993/11-SZ /11: Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM: Vodovodní řad je dle 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), vodním dílem, k vydání povolení k realizaci stavby dle 15 odst. 1 vodního zákona je příslušný MML, vodoprávní úřad. Kanalizační stoka je dle 55 odst. 1 vodního zákona vodním dílem, k vydání povolení k realizaci stavby dle 15 odst. 1 vodního zákona je příslušný MML, vodoprávní úřad. K vydání povolení ke stavbě ČOV dle 15 odst. 1 vodního zákona je příslušný MML, vodoprávní úřad. K vydání povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do splaškové kanalizace dle 18 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je rovněž příslušný MML, vodoprávní úřad. K vydání povolení k realizaci stavby prodloužení dešťové kanalizace dle 15 odst. 1 vodního zákona je příslušný MML, vodoprávní úřad. K vydání povolení ke stavbě odlučovače ropných látek dle 15 odst. 1 vodního zákona je příslušný MML, vodoprávní úřad. 3. K žádosti o povolení vodních děl dle předchozí podmínky stavebník doloží souhlas podle 15 odst. 2 stavebního zákona, o který požádá zdejší stavební úřad. 4. Budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Liberec odboru dopravy, jako silničního správního úřadu, ze dne , č.j. MML050748/11-OD/Fri CJ MML /11: Dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat projekt dopravního značení, který bude projednán v souladu s 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemcích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho součástí bude změna dopravního značení na točce autobusu.

4 Č.j. CJ MML /11 str Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska ČD, a.s. a SŽDC, s.o., vydaného SŽDC, s.o. Správou dopravní cesty Liberec dne pod zn. 5298/08-SDC LBC-TN. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČ , Semtín 100, Pardubice 19 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby Prodejní a servisní středisko vozidel DAF na pozemcích parc. č. 542/19, 542/20, 542/24, 542/27, 542/28, 542/30, 542/31, 542/33, 1447/1 v katastrálním území Jeřmanice, které bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod č.j. SUUR/7120/115701/09-Ře. Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně územního rozhodnutí známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den O výsledku veřejného ústního jednání nebylo nutno sepisovat protokol, protože se k němu nikdo nedostavil. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 odst. 2 stavebního zákona, přísluší vedle stavebníka a vlastníků dotčených pozemků, vlastníkům (správcům) jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, na které bude stavba napojena, resp. v jejichž ochranných pásmech bude navržená stavba umístěna. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Uvedenou změnou nedochází proti původnímu územnímu rozhodnutí k dotčení věcných práv jiných účastníků řízení. Účastníci řízení další dotčené osoby: Benjamin Vomáčka, Jaroslava Kašparová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČEZ Distribuce, a.s., Obec Jeřmanice, ČD Telematika, a.s., JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Změna umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací územním plánem obce Jeřmanice. Předmětný areál bude umístěn v plochách výroby, služby, sklady. Změna umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek a vyjádření: souhrnného vyjádření MML OŽP ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/049993/11-SZ /11 vyjádření Magistrátu města Liberec odboru dopravy, jako silničního správního úřadu, ze dne , č.j. MML050748/11-OD/Fri CJ MML /11 závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne , č.j. KHSLB 06808/2011/13 závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne , č.j. HSLI 783-2/KŘ-P-PRE souhrnného stanoviska ČD, a.s. a SŽDC, s.o., vydaného SŽDC, s.o. Správou dopravní cesty Liberec dne pod zn. 5298/08-SDC LBC-TN Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nelze postupovat podle změněných částí územního rozhodnutí o umístění stavby Prodejní a servisní středisko vozidel DAF, které bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod č.j. SUUR/7120/115701/09-Ře, neboť tyto části byly nahrazeny tímto rozhodnutím. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

5 Č.j. CJ MML /11 str. 5 Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Bc. Miroslav Šimek vedoucí Stavebního úřadu v Liberci Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. K vyvěšení: Statutární město Liberec Obec Jeřmanice Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje. Příloha pro žadatele: PD pro změnu územního rozhodnutí s ověřenými situacemi se zákresem změny umístění stavby (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)

6 Č.j. CJ MML /11 str. 6 Obdrží: účastníci (dodejky) NAPA TRUCKS spol. s r.o., IDDS: wyrvkb7 sídlo: Semtín č.p. 100, Pardubice 19 Obec Jeřmanice, IDDS: ehaan7h sídlo: Pastevní č.p. 274, Jeřmanice, Liberec 25 Dotčené orgány státní správy Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č.p. 300/80, Praha 2-Vinohrady Obecní úřad Jeřmanice, IDDS: ehaan7h sídlo: Pastevní č.p. 274, Jeřmanice, Liberec 25 ČR - Státní energetická inspekce,, územní inspektorát pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I - Staré Město, Liberec 1 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, Liberec 1 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III - Jeřáb, Liberec 1 MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw sídlo: U Jezu č.p. 642/2A, Liberec IV - Perštýn Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV - Perštýn ostatní účastníci (dle 85 odst. 2 stavebního zákona) a veřejnost doručení veřejnou vyhláškou: Benjamin Vomáčka, Kateřinská č.p. 150, Liberec XVII-Kateřinky, Jaroslava Kašparová, Vlčetín 70, Bílá, Český Dub, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, Praha 4, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ , Dlážděná č.p. 1003/5, Nové Město, Praha 1, ČEZ Distribuce, a.s., IČ , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, ČD Telematika, a.s., IČ , Klíšská č.p. 977/77, Ústí nad Labem 1, JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ , Javorník 53, Proseč pod Ještědem, Český Dub Založit: XXXVII.

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SUUR/7120/115701/09-Ře Liberec, dne 8.3.2010

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/1042/2012/Bi Č. J.: 1682/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1986/12/VYS/Šp V Sušici dne: 20.2. 2013 Č.j.: 14945/12

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0714/2012/Ko MUBN-1593/2012/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0054245/10/E 0062551/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/6152/09/Ma V Klatovech, dne : 24.9.2009 Č.j.: OVÚP/7227/09/

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. *mujcx00b11h2* MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2011/5185/SU/Ves Jičín, dne 1.3.2011 Spisová značka: Výst. 2011/343/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/95791/Lp/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/95791/2012-5 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚNystl3285512010IHr Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/58345/201O Vyřizuje: oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více