1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010"

Transkript

1 Bezpečnostní list The Dow Chemical Company 1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010 The Dow Chemical Company vás vyzývá a očekává, že si přečtete celý bezpečnostní list a porozumíte mu, jelikož v celém tomto dokumentu jsou uvedeny důležité informace. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Název produktu BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial 1.2 Použití látky/preparátu Pro biocidní aplikace. Pouze pro průmyslové použití. 1.3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Číslo informací pro zákazníky: Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto BL, napište na adresu: 1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE Nepřetržitý kontakt pro mimořádné situace: Kontaktujte pohotovostní službu na čísle: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ (nepretržitá služba).: ; IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Produkt byl označen jako nebezpečný výrobek a byl zařazen do následující třídy nebezpečí: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Složka Množství Klasifikace číslo CAS číslo ES 3-jodo-2-propynyl 98,0 % Xn: R20/22; Xi: R41; N: butylkarbamát R50 2-propynyl butylkarbamát 2,0 % Xi: R Nedostupný (R)(TM)* Obchodní známka společnosti Dow Chemical Company ("Dow") nebo přidružené společnosti Strana 1 z 8

2 Celý text R-vět viz část POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Kontakt s očima: Nutné je okamžité a nepřetržité vyplachování proudem tekoucí vody po dobu nejméně 30 minut. Neprodleně konzultujte s lékařem. Kontakt s pokožkou: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Kůži omývejte mýdlem a velkým množstvím vody po dobu minut. Informace o dalším ošetření si vyžádejte na toxikologickém informačním středisku nebo u lékaře. Oděv před opětovným použitím vyčistěte. Obuv a další kožené předměty, které nelze dekontaminovat, by měly být řádně zneškodněny. Vdechnutí: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, zavolejte záchranáře nebo rychlou pomoc, poté podejte umělé dýchání; pokud z úst do úst, použijte záchranářskou ochrannou masku (kapesní masku atd.). Pro informace o vhodné léčbě zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Projevuje-li se obtížné dýchání, musí být odborně školeným personálem poskytnut kyslík. Požití: Ihned zavolejte lékaře nebo odborné zdravotní středisko a informujte se o léčbě. Pokud může postižená osoba polykat, dejte jí pomalu vypít sklenici vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud tak neurčí lékař nebo odborné zdravotní středisko. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Poznámky pro lékaře: Chemické popáleniny očí mohou vyžadovat prodloužené vyplachování. Urychleně se poraďte s lékařem, nejlépe očním specialistou. Je-li prováděn výplach, navrhněte kontrolu průdušnice a/nebo jícnu. Nebezpečí plicní aspirace musí být zváženo proti jedovatosti, uvažuje-li se o vyprázdnění žaludku. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Není znám žádný specifický protijed. Léčba vystavení látkám by měla být zaměřena na kontrolu příznaků a zdravotního stavu pacienta. Voláte-li lékaře či odborné zdravotní středisko nebo se chystáte přistoupit k léčbě, mějte s sebou bezpečnostní list nebo, je-li k dispozici, kontejner od výrobku nebo etiketu. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Hasicí prostředky: Vodní mlha nebo jemná sprcha. Hasební prášek. Sněhové hasicí přístroje. Pěna. Pro hašení požáru je možno použít vodní mlhu. Opatření pro hasební zásah: Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Zvažte možnost řízeného spálení za účelem minimálního poškození životního prostředí. Upřednostňovaný je pěnový hasicí systém, protože neregulovaná voda může rozšířit případnou kontaminaci. Dokud není oheň uhašen a dokud nepomine nebezpečí opětného vzplanutí, používejte k ochlazování kontejnerů vystavených ohni a ohněm postižených prostorů vodní sprchy. Haste požár z chráněného místa nebo z bezpečné vzdálenosti. Zvažte použití automatických držáků hadice nebo kontrolních trysek. V případě rostoucí hlasitosti zvuku z odplyňovacího bezpečnostního zařízení nebo při odbarvování obalu ihned odveďte všechny pracovníky z ohrožené oblasti. Nepoužívejte přímý vodní proud. Mohlo by dojít k rozšíření požáru. Je-li to bezpečné, odstraňte kontejner z prostoru požáru. Hořící kapaliny mohou být pro ochranu personálu a majetku přemístěny spláchnutím vodou. Pro hašení požáru je možno použít vodní mlhu. Je-li to možné, zachycujte vodu po hašení. Volně odtékající voda z požáru může vyvolat poškození životního prostředí. Zkontrolujte části "Opatření v případě náhodného úniku" a "Ekologické informace" tohoto bezpečnostního listu. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte nezávislý přetlakový dýchací přístroj a ochranný protipožární oblek (skládající se z přilby, pláště, kalhot, holínek a neoprenových rukavic). Zamezte styku s tímto materiálem při hašení. V případě možného styku použijte kompletní protichemický požární oděv a dýchací přístroj. Nemáte-li jej k dispozici, použijte kompletní protichemický oděv a dýchací přístroj a haste požár z větší dálky. Pokud jde o ochranné pomůcky na úklidové práce po požáru (nebo v nepožární situaci), viz příslušnou část tohoto Bezpečnostního listu. Zvláštní nebezpečí z hlediska požáru a výbuchu: Kontejner může prasknout následkem vývinu plynů v případě požáru. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu. Nebezpečné spalné produkty: Při požáru může kouř, kromě neidentifikovaných toxických a/nebo dráždivých sloučenin, obsahovat také původní látku. Produkty spalování mohou zahrnovat mezi jinými i: Jód. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Strana 2 z 8

3 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření v případě úniku materiálu: Je-li to možné, zadržte uniklý materiál. Seberte do vhodných a náležitě označených kontejnerů. Další informace viz část 13, Pokyny pro odstraňování. 6.2 Bezpečnostní opatření, týkající se osob: Používejte odpovídající ochranné prostředky. Další informace viz část 8, Kontrola expozice/ochrana osob. Rizikovou oblast uzavřete. Další bezpečnostní opatření viz část 7, Pokyny pro manipulaci a skladování. Zabraňte vstupu neoprávněných a nechráněných osob do tohoto prostoru. Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky. Prostor vyvětrejte. 6.3 Bezpečnostní opatření, týkající se životního prostředí: Zamezte úniku do půdy, kanálů, kanalizace, vodních toků a podzemní vody. Viz část 12, Ekologické informace. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení 7.1 Všeobecné pokyny pro zacházení: Zamezte styku s očima. Zamezte požití. Vyvarujte se vdechování výparů. Zamezte styku s kůží a oděvem. Zamezte prodlouženému nebo opakovanému styku s kůží. Udržujte kontejnery pevně uzavřené. Používejte při odpovídajícím větrání. Po manipulaci důkladně umyjte. 7.2 Skladování Uchovávejte v původním obalu. 'Skladujte na chladném, suchém místě. Chraňte před teplem. Neskladujte na přímém slunečním světle. Nepoužívaný obal uchovávejte těsně uzavřený. Vyhněte se styku s(e): Silnými kyselinami. Silnými zásadami. Trvanlivost: Použijte do 60 Měsíce Maximální teplota skladování < 45 C 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice Pokud jsou kontrolní parametry složek přípravku stanoveny v NV č. 361/2007 Sb v platném znění, jsou uvedeny v tabulce. Pokud jsou limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro složky přípravku stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2004 Sb., jsou uvedeny v tabulce. Nejsou stanoveny. 8.2 Omezování expozice Vyhláška č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU č. 89/686/EEC. Proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s Nařízením č. 495/2001 Sb. Ochrana očí/obličeje: Používejte ochranné brýle proti chemikáliím. Chemické ochranné brýle musí vyhovovat EN 166 nebo obdobným normám. Střička na vymývání očí by měla být umístěna přímo na pracovišti. Ochrana pokožky: Používejte pro tuto látku nepropustný ochranný oděv. Volba specifických druhů oděvů jako jsou rukavice, ochranný štít, holínky, zástěra nebo celý oblek, závisí na druhu práce. Bezpečnostní sprcha by měla být umístěna bezprostředně v blízkosti pracovního prostoru. Je třeba neodkladně odstranit zamořené oděvy, umýt pokožku vodou a mýdlem a oděvy před opětným použitím vyprat. Předměty, které nelze dekontaminovat, jako např. obuv, pásky nebo řemínky od hodinek, by měly být odstraněny a řádně zneškodněny. -Ochrana rukou: Používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle EN374: Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Příklady preferovaných materiálů pro výrobu ochranných rukavic: butylkaučuk, neopren, polyethylen, Ethylvinylalkoholový laminát ("EVAL"). polyvinylalkohol, Příklady materiálů použitelných pro výrobu ochranných rukavic: nitril-butadienový kaučuk, polyvinylchlorid, viton, Může-li dojít k prodlouženému nebo často opakovanému styku, doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 5 nebo vyšší (doba průsaku Strana 3 z 8

4 je dle EN 374 delší než 240 minut). Předpokládá-li se pouze krátký styk, doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 3 nebo vyšší (doba průsaku je dle EN 374 delší než 60 minut). UPOZORNĚNÍ: Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci a dobu použití na pracovišti by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům pracoviště, mezi jinými i: k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Ochrana při dýchání: Ochrana dýchání by měla být používána, pokud existuje potenciál překročení požadavků nebo směrnic pro expoziční meze. Neexistují-li vhodné požadavky nebo směrnice pro expoziční meze, použijte vhodný respirátor. Výběr čištění vzduchu nebo vzduchu dodávaného pod přetlakem bude záviset na konkrétní činnost a na potenciální koncentraci polétavého materiálu. V havarijní situaci používejte povolený nezávislý přetlakový dýchací přístroj. Používejte následující vzduchový respirátor schválený CE: Vložka pro organické výpary, typ A (bod varu >65 C) Požití: Zamezte požití i velmi malého množství; nekonzumujte ani neskladujte potraviny a tabák na pracovišti; před kouřením a jídlem si umyjte ruce a obličej. 8.3 Technická kontrolní opatření Větrání: Použijte technická opatření pro udržení koncentrace v ovzduší pod požadovanými expozičními mezemi. Neexistují-li vhodné požadavky nebo směrnice pro expoziční meze, zajistěte dostatečné větrání. Pro některé práce může být vyžadováno místní odsávání. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Fyzikální forma Barva Zápach: Bod vzplanutí Meze hořlavosti ve vzduchu Teplota samovznícení Tenze par Bod varu (760 mm Hg) Hustota par (vzduch = 1) Relativní hustota (H2O = 1) Bod tuhnutí Bod tání Rozpustnost ve vodě (dle váhy) ph Nebezpečné produkty rozkladu Kinematická viskozita pevná látka šedobílá charakteristický Dolní: Horní: < 0,4 20 C Vypočteno neplatí pro pevné látky. 1,51-1,57 Vypočteno C Vypočteno Nepoužitelný 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Stabilita/Nestabilita Látka je při zvýšených teplotách nestálá Podmínky, kterým je třeba zabránit: Produkt se rozkládá při rychle se měnících teplotách. Vývoj plynu při rozkladu může vyvolat nárůst tlaku v uzavřených systémech. Nárůst tlaku může být rychlý Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Vyhněte se styku s(e): Silnými kyselinami. Silnými zásadami Nebezpečná polymerace K nebezpečné polymeraci nedojde. Strana 4 z 8

5 10.5 Tepelný rozklad Vznik nebezpečných produktů rozkladu závisí na teplotě, přívodu vzduchu a přítomnosti jiných látek. Produkty rozkladu mohou zahrnovat mezi jinými i: Jód. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Popis příznaků expozice a nebezpečných účinků na zdraví Požití Zdraví škodlivý při požití. LD50, Potkan > < 500 mg/kg Kontakt s očima Může vyvolat silné podráždění s poškozením rohovky, které může mít za následek trvalé zhoršení zraku, dokonce i oslepnutí. Kontakt s pokožkou Jednorázová krátká expozice pravděpodobně nezpůsobí významné podráždění pokožky. Prodloužený styk může působit vážné podráždění kůže s místním zarudnutím a bolestí. Může vyvolat vysychání nebo loupání kůže. Absorpce kůží Zdraví škodlivý při absorpci kůží. LD50, Potkan > mg/kg Vdechnutí Založeno na informacích pro Nerespirabilní prach. Není pravděpodobné, že by jednorázové vdechnutí prachu bylo nebezpečné. Založeno na informacích pro Respirabilní prach. Krátká expozice (v rozsahu minut) snadno dosažitelným koncentracím může vyvolat nežádoucí účinky. LC50, 4 h, Nerespirabilní prach., Potkan > 6,89 mg/l LC50, 4 h, Respirabilní prach., Potkan 0,68 mg/l LC50, 4 h, Kapalný aerosol., Potkan 0,78 mg/l Senzibilizace Kůže Může ojediněle vyvolat alergickou reakci kůže. Při pokusech na morčatech nevyvolal alergickou reakci kůže Opakovaná toxická dávka U zvířat jsou známy účinky na následujících orgánech: Játra. Chronická toxicita a karcinogenita Podle dlouhodobých studií na zvířatech nezpůsobuje rakovinu. Vývojová toxicita Působí toxicky na plod u laboratorních zvířat při dávkách, které jsou toxické pro matku. U laboratorních zvířat nevyvolává malformace. Toxicita pro reprodukci Studie na zvířatech zjistily, že nemá nepříznivý vliv na rozmnožování. Při studiích na zvířatech neovlivňoval plodnost. Genetická toxikologie Testy mutagenních vlivů prováděné in vitro (ve zkumavce) přinesly negativní výsledky. Studie mutagenních vlivů na zvířata byly negativní. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE OSUD LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Informace o složce: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát Pohyb & dělení Biokoncentrační potenciál je nízký (BCF méně než 100 nebo log Pow menší než 3). Potenciál mobility v půdě je střední (Poc se pohybuje mezi 150 a 500). Z důvodu velmi nízké hodnoty Henryho konstanty se vypařování z přírodních vodních těles a vlhké půdy nepovažuje za významné pro environmentální cykly. Henryho konstanta: 6,45E-03 Pa*m3/mol. Strana 5 z 8

6 Rozdělovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 2,81 Třepačková baňka Rozdělovací koeficient, půdní organický uhlík/voda (Koc): 126 Měřeno Perzistence a rozložitelnost Za anaerobních i aerobních podmínek (bez přítomnosti i v přítomnosti kyslíku) dochází k biodegradaci jen pomalu. Podle přísných směrnic pro testování nelze tuto látku považovat za snadno biologicky odbouratelnou; nicméně tyto výsledky neznamenají nutně, že tato látka není v životním prostředí biologicky odbouratelná. Biodegradační testy OECD: Biodegradace Čas expozice Způsob % 28 d Test OECD 301F Informace o složce: 2-propynyl butylkarbamát Pohyb & dělení Nebyly zjištěny žádné relevantní informace. Perzistence a rozložitelnost Nebyly zjištěny žádné relevantní informace EKOTOXICITA Informace o složce: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát Materiál je velmi toxický pro vodní orgnanismy (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/l pro nejcitlivější druhy). Akutní a prodloužená toxicita u ryb LC50, pstruh (Oncorhynchus mykiss), průtokový, 96 h: 0,067 mg/l NOEC, larvální růst (délka a hmotnost)., střevle Pimephales promelas, průtokový, 35 d: 0,0084 mg/l LC50, pstruh (Oncorhynchus mykiss), průtokový, 96 h: 0,067-0,1 mg/l Akutní toxicita u vodních bezobratlovců EC50, perloočka Daphnia magna, 48 h: 0,160 mg/l Toxicita u vodních rostlin EbC50, řasa druhu Scenedesmus, 72 h: 0,022 mg/l ErC50, zelená řasa Desmodesmus subspicatus, 72 h: 0,053 mg/l Informace o složce: 2-propynyl butylkarbamát Nebyly zjištěny žádné relevantní informace. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Je-li tento výrobek odstraňován v nepoužitém nebo nekontaminovaném stavu, mělo by s ním být zacházeno jako s nebezpečným odpadem podle směrnice 91/689/EEC. Jakékoli postupy zneškodňování musí být v souladu se všemi národními zákony a místními předpisy upravujícími nebezpečný odpad. Pro použitý nebo kontaminovaný výrobek a pro zbytkové množství výrobku mohou být vyžadována dodatková vyhodnocení. Nevyhazujte do kanalizace, půdy a vodních těles. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 SILNIČNÍ & ŽELEZNIČNÍ technický název pro přepravu: 'LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. Technický název: OBSAHUJE 3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT Strana 6 z 8

7 třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III klasifikace: M7 Kemlerovo číslo: 90 číslo tremcard: 90GM7-III Riziko pro životní prostředí: Ano 14.2 NÁMOŘNÍ technický název pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Technický název: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III Číslo EMS: F-A,S-F látka znečišťující moře: Ano 14.3 LETECKÁ technický název pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Technický název: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III obalové pokyny pro nákladní přepravu: 911 obalové pokyny pro osobní přepravu: 911 Riziko pro životní prostředí: Ano 14.4 VNITROZEMSKÁ VODNÍ technický název pro přepravu: 'LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. Technický název: OBSAHUJE 3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III klasifikace: M7 Kemlerovo číslo: 90 číslo tremcard: 90GM7-III Riziko pro životní prostředí: Ano 15. INFORMACE O PŘEDPISECH European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) - Seznam obchodovaných látek (EINECS). Složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu EINECS nebo nepodléhají požadavkům seznamu EINECS. Klasifikace a štítek s informacemi pro uživatele Symbol nebezpečí : Xn - Zdraví škodlivý N - Nebezpečný pro životní prostředí Označení rizika : R20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R41 - Nebezpečí vážného poškození očí. R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečnostní označení: S22 - Nevdechujte prach. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Strana 7 z 8

8 Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát jen pro profesionální použití - Jiné předpisy Zákon č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 16. DALŠÍ INFORMACE R-věty v části 2 R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy Revize Identifikační číslo / 0000 / Datum vydání 2009/11/30 / Verze: 2.1 Nejnovější opravy jsou v celém tomto dokumentu značeny tučným dvojitým pruhem na levém okraji Bezpečnostní list byl zpracován : The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Zdroj dalších informací: Dow Europe GmbH; Representation Office, Záhřebská 23/53, Praha 2, Tel: , Fax: Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo dovozce/distributor (viz. 23 z.č. 356/2003 Sb.) The Dow Chemical Company vybízí každého zákazníka nebo příjemce tohoto bezpečnostního listu, aby jej pečlivě prostudoval a konzultoval odpovídající posudek dle potřeby či vhodnosti, a vzal tak na vědomí a pochopil informace obsažené v tomto bezpečnostním listě a jakákoli nebezpečí spojená s výrobkem. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty v dobré víře a jsou považovány za nejpřesnější dostupné k datu uvedenému výše. Není tím však poskytována žádná záruka, výslovná ani předpokládaná. Právní požadavky podléhají změnám a mohou se lišit podle místa. Povinností kupce/uživatele je zajistit, aby veškeré jeho aktivity byly v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními. Informace zde uvedené se týkají pouze výrobku ve stavu, v jakém je přepravován. Jelikož podmínky použití výrobku jsou mimo kontrolu výrobce, je povinností kupce/uživatele stanovit podmínky nezbytné pro bezpečné použití tohoto výrobku. V důsledku šíření zdrojů informací, jako např. specifických bezpečnostních listů výrobců, neneseme a ani nemůžeme nést odpovědnost za bezpečnostní listy pocházející od jakéhokoli jiného zdroje než od nás. Pokud jste obdrželi bezpečnostní list od jiného zdroje, nebo pokud si nejste jistí, zda je bezpečností list, který máte, aktuální, vyžádejte si prosím u nás aktuální verzi. Strana 8 z 8

Název produktu: INTEGRO* Insecticid Datum revize: 2012/02/15 Datum tisku: 05 Mar 2012

Název produktu: INTEGRO* Insecticid Datum revize: 2012/02/15 Datum tisku: 05 Mar 2012 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: INTEGRO* Insecticid Datum revize: 2012/02/15 Datum tisku: 05 Mar 2012 Dow AgroSciences s.r.o.

Více

Bezpečnostní list Klopyr 300 SL dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 19.12.2012 Datum revize: 2.3.

Bezpečnostní list Klopyr 300 SL dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 19.12.2012 Datum revize: 2.3. Datum revize: 2.3.2012 Strana: 1/12 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: přípravek

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: HR-B

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: HR-B Stránka 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: žlabová hmota střední jakostní třídy pro hlavní železové žlaby a rozvody železa

Více

Název produktu: Mustang Forte GF-1810 Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 27 Jul 2012

Název produktu: Mustang Forte GF-1810 Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 27 Jul 2012 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: Mustang Forte GF-1810 Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 27 Jul 2012 Dow AgroSciences s.r.o.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30 zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: kamnářská malta

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Název produktu: Pegas Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 14 Feb 2013

Název produktu: Pegas Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 14 Feb 2013 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: Pegas Datum revize: 2012/07/27 Datum tisku: 14 Feb 2013 Dow AgroSciences s.r.o. vás vyzývá

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: ŽÁROTMEL FERRAL 1.2 Použití přípravku: žárovzdorný tmel pro těsnění, spojování a ochranu kovových částí

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 01.11.2005 01.06.2008 1 / 4 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Nitromethan

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Atlas 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

AQUAMAR ph- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

AQUAMAR ph- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 17. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky Název: AQUAMAR ph - Další názvy: Nejsou uvedeny 1.2 Použití látky Popis funkce:

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Bezpečnostní list MFC Master 820

Bezpečnostní list MFC Master 820 Strana 1/5 Bezpečnostní list 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Chemický název látky/přípravku:

Více

BIOPON Granulované hnojivá

BIOPON Granulované hnojivá podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: BIOPON univerzální hnojivo/ BIOPON hnojivo

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana: 1 ze7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: -- Číslo ES -- (EINECS): Další názvy látky: -- 1.2 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 16.12.2002 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Prosfas 1.2 Použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum revize: Strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: BC 2153 Další názvy látky nebo přípravku: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE ( DERATION ) požerová nástraha na hlodavce v podobě granulí,hmotnostně připravené pasty,závěsných válců,bloků a zrní. Datum

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 35056 / Methyl arachidate

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FINOHIT FH1130 / FH1131

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FINOHIT FH1130 / FH1131 podle nařízení (ES) č. 107/2006 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 02.01.2006 01.06.2008 1 / 5 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: N,N-Dimethylmid

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název:

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium 1.3 Identifikace

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 5.1.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Pouţití látky / přípravku Určené

Více

Reisholzer Werfstr , Postfach , Düsseldorf, SRN Tel.:

Reisholzer Werfstr , Postfach , Düsseldorf, SRN Tel.: Datum vydání: 12.01.2010 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: EPICARE HAND PROTECT 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE PASTA požerová nástraha na hlodavce V podobě hmotnostně připravené pasty Datum vydání: 01.11.2000 Datum revize:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 G74s SUBID : 000000003997 Verze 3 Datum vydání 26.07.2008 Datum revize 25.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 G74s SUBID : 000000003997 Verze 3 Datum vydání 26.07.2008 Datum revize 25.07. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Koncentrát fotografického iniciátoru Identifikace společnosti/podniku

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : CORRECTION GEL for ALUMINIUM PLATES Použití látky/přípravku : Korekcní gel

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : CORRECTION GEL for ALUMINIUM PLATES Použití látky/přípravku : Korekcní gel 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekcní gel Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Vyvíječ anaerobní atmosféry, 3,5 l. 1.3 Identifikace společnosti

Více

FORMITOX tekutý 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FORMITOX tekutý 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 6. 3. 2008 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Určené nebo doporučené

Více

Bezpečnostní list Dikobraz 500 SC dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 10.3.2016 Datum revize: --.--.

Bezpečnostní list Dikobraz 500 SC dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 10.3.2016 Datum revize: --.--. Datum revize: --.--.---- Strana: 1/11 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce:

1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE PRO PŘÍPRAVEK Tolurex 50 SC Datum přepracování: 15.7.2004 Datum vyhotovení: 1.3.1997 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce: 1.1. Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS 1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo,

Více

BROS Tekutý přípravek na krtky

BROS Tekutý přípravek na krtky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 1.2 Použití výrobku: Lepová past s netoxickým lepem k odchytu škodlivého hmyzu 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání :

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání : podle nařízení(es) č. 107/2006 a č. 1272/2008 1 / Název výrobku: NUTRIBOR 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku/obchodní název přípravku: Směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013

Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013 Dow AgroSciences

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více