1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010"

Transkript

1 Bezpečnostní list The Dow Chemical Company 1.1 Název produktu: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Datum revize: 2009/11/30 Datum tisku: 21 May 2010 The Dow Chemical Company vás vyzývá a očekává, že si přečtete celý bezpečnostní list a porozumíte mu, jelikož v celém tomto dokumentu jsou uvedeny důležité informace. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Název produktu BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial 1.2 Použití látky/preparátu Pro biocidní aplikace. Pouze pro průmyslové použití. 1.3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Číslo informací pro zákazníky: Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto BL, napište na adresu: 1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE Nepřetržitý kontakt pro mimořádné situace: Kontaktujte pohotovostní službu na čísle: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ (nepretržitá služba).: ; IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Produkt byl označen jako nebezpečný výrobek a byl zařazen do následující třídy nebezpečí: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Složka Množství Klasifikace číslo CAS číslo ES 3-jodo-2-propynyl 98,0 % Xn: R20/22; Xi: R41; N: butylkarbamát R50 2-propynyl butylkarbamát 2,0 % Xi: R Nedostupný (R)(TM)* Obchodní známka společnosti Dow Chemical Company ("Dow") nebo přidružené společnosti Strana 1 z 8

2 Celý text R-vět viz část POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Kontakt s očima: Nutné je okamžité a nepřetržité vyplachování proudem tekoucí vody po dobu nejméně 30 minut. Neprodleně konzultujte s lékařem. Kontakt s pokožkou: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Kůži omývejte mýdlem a velkým množstvím vody po dobu minut. Informace o dalším ošetření si vyžádejte na toxikologickém informačním středisku nebo u lékaře. Oděv před opětovným použitím vyčistěte. Obuv a další kožené předměty, které nelze dekontaminovat, by měly být řádně zneškodněny. Vdechnutí: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, zavolejte záchranáře nebo rychlou pomoc, poté podejte umělé dýchání; pokud z úst do úst, použijte záchranářskou ochrannou masku (kapesní masku atd.). Pro informace o vhodné léčbě zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Projevuje-li se obtížné dýchání, musí být odborně školeným personálem poskytnut kyslík. Požití: Ihned zavolejte lékaře nebo odborné zdravotní středisko a informujte se o léčbě. Pokud může postižená osoba polykat, dejte jí pomalu vypít sklenici vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud tak neurčí lékař nebo odborné zdravotní středisko. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Poznámky pro lékaře: Chemické popáleniny očí mohou vyžadovat prodloužené vyplachování. Urychleně se poraďte s lékařem, nejlépe očním specialistou. Je-li prováděn výplach, navrhněte kontrolu průdušnice a/nebo jícnu. Nebezpečí plicní aspirace musí být zváženo proti jedovatosti, uvažuje-li se o vyprázdnění žaludku. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Není znám žádný specifický protijed. Léčba vystavení látkám by měla být zaměřena na kontrolu příznaků a zdravotního stavu pacienta. Voláte-li lékaře či odborné zdravotní středisko nebo se chystáte přistoupit k léčbě, mějte s sebou bezpečnostní list nebo, je-li k dispozici, kontejner od výrobku nebo etiketu. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Hasicí prostředky: Vodní mlha nebo jemná sprcha. Hasební prášek. Sněhové hasicí přístroje. Pěna. Pro hašení požáru je možno použít vodní mlhu. Opatření pro hasební zásah: Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Zvažte možnost řízeného spálení za účelem minimálního poškození životního prostředí. Upřednostňovaný je pěnový hasicí systém, protože neregulovaná voda může rozšířit případnou kontaminaci. Dokud není oheň uhašen a dokud nepomine nebezpečí opětného vzplanutí, používejte k ochlazování kontejnerů vystavených ohni a ohněm postižených prostorů vodní sprchy. Haste požár z chráněného místa nebo z bezpečné vzdálenosti. Zvažte použití automatických držáků hadice nebo kontrolních trysek. V případě rostoucí hlasitosti zvuku z odplyňovacího bezpečnostního zařízení nebo při odbarvování obalu ihned odveďte všechny pracovníky z ohrožené oblasti. Nepoužívejte přímý vodní proud. Mohlo by dojít k rozšíření požáru. Je-li to bezpečné, odstraňte kontejner z prostoru požáru. Hořící kapaliny mohou být pro ochranu personálu a majetku přemístěny spláchnutím vodou. Pro hašení požáru je možno použít vodní mlhu. Je-li to možné, zachycujte vodu po hašení. Volně odtékající voda z požáru může vyvolat poškození životního prostředí. Zkontrolujte části "Opatření v případě náhodného úniku" a "Ekologické informace" tohoto bezpečnostního listu. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte nezávislý přetlakový dýchací přístroj a ochranný protipožární oblek (skládající se z přilby, pláště, kalhot, holínek a neoprenových rukavic). Zamezte styku s tímto materiálem při hašení. V případě možného styku použijte kompletní protichemický požární oděv a dýchací přístroj. Nemáte-li jej k dispozici, použijte kompletní protichemický oděv a dýchací přístroj a haste požár z větší dálky. Pokud jde o ochranné pomůcky na úklidové práce po požáru (nebo v nepožární situaci), viz příslušnou část tohoto Bezpečnostního listu. Zvláštní nebezpečí z hlediska požáru a výbuchu: Kontejner může prasknout následkem vývinu plynů v případě požáru. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu. Nebezpečné spalné produkty: Při požáru může kouř, kromě neidentifikovaných toxických a/nebo dráždivých sloučenin, obsahovat také původní látku. Produkty spalování mohou zahrnovat mezi jinými i: Jód. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Strana 2 z 8

3 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření v případě úniku materiálu: Je-li to možné, zadržte uniklý materiál. Seberte do vhodných a náležitě označených kontejnerů. Další informace viz část 13, Pokyny pro odstraňování. 6.2 Bezpečnostní opatření, týkající se osob: Používejte odpovídající ochranné prostředky. Další informace viz část 8, Kontrola expozice/ochrana osob. Rizikovou oblast uzavřete. Další bezpečnostní opatření viz část 7, Pokyny pro manipulaci a skladování. Zabraňte vstupu neoprávněných a nechráněných osob do tohoto prostoru. Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky. Prostor vyvětrejte. 6.3 Bezpečnostní opatření, týkající se životního prostředí: Zamezte úniku do půdy, kanálů, kanalizace, vodních toků a podzemní vody. Viz část 12, Ekologické informace. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení 7.1 Všeobecné pokyny pro zacházení: Zamezte styku s očima. Zamezte požití. Vyvarujte se vdechování výparů. Zamezte styku s kůží a oděvem. Zamezte prodlouženému nebo opakovanému styku s kůží. Udržujte kontejnery pevně uzavřené. Používejte při odpovídajícím větrání. Po manipulaci důkladně umyjte. 7.2 Skladování Uchovávejte v původním obalu. 'Skladujte na chladném, suchém místě. Chraňte před teplem. Neskladujte na přímém slunečním světle. Nepoužívaný obal uchovávejte těsně uzavřený. Vyhněte se styku s(e): Silnými kyselinami. Silnými zásadami. Trvanlivost: Použijte do 60 Měsíce Maximální teplota skladování < 45 C 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice Pokud jsou kontrolní parametry složek přípravku stanoveny v NV č. 361/2007 Sb v platném znění, jsou uvedeny v tabulce. Pokud jsou limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro složky přípravku stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2004 Sb., jsou uvedeny v tabulce. Nejsou stanoveny. 8.2 Omezování expozice Vyhláška č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU č. 89/686/EEC. Proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s Nařízením č. 495/2001 Sb. Ochrana očí/obličeje: Používejte ochranné brýle proti chemikáliím. Chemické ochranné brýle musí vyhovovat EN 166 nebo obdobným normám. Střička na vymývání očí by měla být umístěna přímo na pracovišti. Ochrana pokožky: Používejte pro tuto látku nepropustný ochranný oděv. Volba specifických druhů oděvů jako jsou rukavice, ochranný štít, holínky, zástěra nebo celý oblek, závisí na druhu práce. Bezpečnostní sprcha by měla být umístěna bezprostředně v blízkosti pracovního prostoru. Je třeba neodkladně odstranit zamořené oděvy, umýt pokožku vodou a mýdlem a oděvy před opětným použitím vyprat. Předměty, které nelze dekontaminovat, jako např. obuv, pásky nebo řemínky od hodinek, by měly být odstraněny a řádně zneškodněny. -Ochrana rukou: Používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle EN374: Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Příklady preferovaných materiálů pro výrobu ochranných rukavic: butylkaučuk, neopren, polyethylen, Ethylvinylalkoholový laminát ("EVAL"). polyvinylalkohol, Příklady materiálů použitelných pro výrobu ochranných rukavic: nitril-butadienový kaučuk, polyvinylchlorid, viton, Může-li dojít k prodlouženému nebo často opakovanému styku, doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 5 nebo vyšší (doba průsaku Strana 3 z 8

4 je dle EN 374 delší než 240 minut). Předpokládá-li se pouze krátký styk, doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 3 nebo vyšší (doba průsaku je dle EN 374 delší než 60 minut). UPOZORNĚNÍ: Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci a dobu použití na pracovišti by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům pracoviště, mezi jinými i: k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Ochrana při dýchání: Ochrana dýchání by měla být používána, pokud existuje potenciál překročení požadavků nebo směrnic pro expoziční meze. Neexistují-li vhodné požadavky nebo směrnice pro expoziční meze, použijte vhodný respirátor. Výběr čištění vzduchu nebo vzduchu dodávaného pod přetlakem bude záviset na konkrétní činnost a na potenciální koncentraci polétavého materiálu. V havarijní situaci používejte povolený nezávislý přetlakový dýchací přístroj. Používejte následující vzduchový respirátor schválený CE: Vložka pro organické výpary, typ A (bod varu >65 C) Požití: Zamezte požití i velmi malého množství; nekonzumujte ani neskladujte potraviny a tabák na pracovišti; před kouřením a jídlem si umyjte ruce a obličej. 8.3 Technická kontrolní opatření Větrání: Použijte technická opatření pro udržení koncentrace v ovzduší pod požadovanými expozičními mezemi. Neexistují-li vhodné požadavky nebo směrnice pro expoziční meze, zajistěte dostatečné větrání. Pro některé práce může být vyžadováno místní odsávání. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Fyzikální forma Barva Zápach: Bod vzplanutí Meze hořlavosti ve vzduchu Teplota samovznícení Tenze par Bod varu (760 mm Hg) Hustota par (vzduch = 1) Relativní hustota (H2O = 1) Bod tuhnutí Bod tání Rozpustnost ve vodě (dle váhy) ph Nebezpečné produkty rozkladu Kinematická viskozita pevná látka šedobílá charakteristický Dolní: Horní: < 0,4 20 C Vypočteno neplatí pro pevné látky. 1,51-1,57 Vypočteno C Vypočteno Nepoužitelný 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Stabilita/Nestabilita Látka je při zvýšených teplotách nestálá Podmínky, kterým je třeba zabránit: Produkt se rozkládá při rychle se měnících teplotách. Vývoj plynu při rozkladu může vyvolat nárůst tlaku v uzavřených systémech. Nárůst tlaku může být rychlý Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Vyhněte se styku s(e): Silnými kyselinami. Silnými zásadami Nebezpečná polymerace K nebezpečné polymeraci nedojde. Strana 4 z 8

5 10.5 Tepelný rozklad Vznik nebezpečných produktů rozkladu závisí na teplotě, přívodu vzduchu a přítomnosti jiných látek. Produkty rozkladu mohou zahrnovat mezi jinými i: Jód. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Popis příznaků expozice a nebezpečných účinků na zdraví Požití Zdraví škodlivý při požití. LD50, Potkan > < 500 mg/kg Kontakt s očima Může vyvolat silné podráždění s poškozením rohovky, které může mít za následek trvalé zhoršení zraku, dokonce i oslepnutí. Kontakt s pokožkou Jednorázová krátká expozice pravděpodobně nezpůsobí významné podráždění pokožky. Prodloužený styk může působit vážné podráždění kůže s místním zarudnutím a bolestí. Může vyvolat vysychání nebo loupání kůže. Absorpce kůží Zdraví škodlivý při absorpci kůží. LD50, Potkan > mg/kg Vdechnutí Založeno na informacích pro Nerespirabilní prach. Není pravděpodobné, že by jednorázové vdechnutí prachu bylo nebezpečné. Založeno na informacích pro Respirabilní prach. Krátká expozice (v rozsahu minut) snadno dosažitelným koncentracím může vyvolat nežádoucí účinky. LC50, 4 h, Nerespirabilní prach., Potkan > 6,89 mg/l LC50, 4 h, Respirabilní prach., Potkan 0,68 mg/l LC50, 4 h, Kapalný aerosol., Potkan 0,78 mg/l Senzibilizace Kůže Může ojediněle vyvolat alergickou reakci kůže. Při pokusech na morčatech nevyvolal alergickou reakci kůže Opakovaná toxická dávka U zvířat jsou známy účinky na následujících orgánech: Játra. Chronická toxicita a karcinogenita Podle dlouhodobých studií na zvířatech nezpůsobuje rakovinu. Vývojová toxicita Působí toxicky na plod u laboratorních zvířat při dávkách, které jsou toxické pro matku. U laboratorních zvířat nevyvolává malformace. Toxicita pro reprodukci Studie na zvířatech zjistily, že nemá nepříznivý vliv na rozmnožování. Při studiích na zvířatech neovlivňoval plodnost. Genetická toxikologie Testy mutagenních vlivů prováděné in vitro (ve zkumavce) přinesly negativní výsledky. Studie mutagenních vlivů na zvířata byly negativní. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE OSUD LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Informace o složce: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát Pohyb & dělení Biokoncentrační potenciál je nízký (BCF méně než 100 nebo log Pow menší než 3). Potenciál mobility v půdě je střední (Poc se pohybuje mezi 150 a 500). Z důvodu velmi nízké hodnoty Henryho konstanty se vypařování z přírodních vodních těles a vlhké půdy nepovažuje za významné pro environmentální cykly. Henryho konstanta: 6,45E-03 Pa*m3/mol. Strana 5 z 8

6 Rozdělovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 2,81 Třepačková baňka Rozdělovací koeficient, půdní organický uhlík/voda (Koc): 126 Měřeno Perzistence a rozložitelnost Za anaerobních i aerobních podmínek (bez přítomnosti i v přítomnosti kyslíku) dochází k biodegradaci jen pomalu. Podle přísných směrnic pro testování nelze tuto látku považovat za snadno biologicky odbouratelnou; nicméně tyto výsledky neznamenají nutně, že tato látka není v životním prostředí biologicky odbouratelná. Biodegradační testy OECD: Biodegradace Čas expozice Způsob % 28 d Test OECD 301F Informace o složce: 2-propynyl butylkarbamát Pohyb & dělení Nebyly zjištěny žádné relevantní informace. Perzistence a rozložitelnost Nebyly zjištěny žádné relevantní informace EKOTOXICITA Informace o složce: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát Materiál je velmi toxický pro vodní orgnanismy (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/l pro nejcitlivější druhy). Akutní a prodloužená toxicita u ryb LC50, pstruh (Oncorhynchus mykiss), průtokový, 96 h: 0,067 mg/l NOEC, larvální růst (délka a hmotnost)., střevle Pimephales promelas, průtokový, 35 d: 0,0084 mg/l LC50, pstruh (Oncorhynchus mykiss), průtokový, 96 h: 0,067-0,1 mg/l Akutní toxicita u vodních bezobratlovců EC50, perloočka Daphnia magna, 48 h: 0,160 mg/l Toxicita u vodních rostlin EbC50, řasa druhu Scenedesmus, 72 h: 0,022 mg/l ErC50, zelená řasa Desmodesmus subspicatus, 72 h: 0,053 mg/l Informace o složce: 2-propynyl butylkarbamát Nebyly zjištěny žádné relevantní informace. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Je-li tento výrobek odstraňován v nepoužitém nebo nekontaminovaném stavu, mělo by s ním být zacházeno jako s nebezpečným odpadem podle směrnice 91/689/EEC. Jakékoli postupy zneškodňování musí být v souladu se všemi národními zákony a místními předpisy upravujícími nebezpečný odpad. Pro použitý nebo kontaminovaný výrobek a pro zbytkové množství výrobku mohou být vyžadována dodatková vyhodnocení. Nevyhazujte do kanalizace, půdy a vodních těles. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 SILNIČNÍ & ŽELEZNIČNÍ technický název pro přepravu: 'LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. Technický název: OBSAHUJE 3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT Strana 6 z 8

7 třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III klasifikace: M7 Kemlerovo číslo: 90 číslo tremcard: 90GM7-III Riziko pro životní prostředí: Ano 14.2 NÁMOŘNÍ technický název pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Technický název: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III Číslo EMS: F-A,S-F látka znečišťující moře: Ano 14.3 LETECKÁ technický název pro přepravu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Technický název: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III obalové pokyny pro nákladní přepravu: 911 obalové pokyny pro osobní přepravu: 911 Riziko pro životní prostředí: Ano 14.4 VNITROZEMSKÁ VODNÍ technický název pro přepravu: 'LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. Technický název: OBSAHUJE 3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT třída nebezpečnosti: 9 ID číslo = identifikační číslo nebezpečnosti: UN3077 obalová skupina: PG III klasifikace: M7 Kemlerovo číslo: 90 číslo tremcard: 90GM7-III Riziko pro životní prostředí: Ano 15. INFORMACE O PŘEDPISECH European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) - Seznam obchodovaných látek (EINECS). Složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu EINECS nebo nepodléhají požadavkům seznamu EINECS. Klasifikace a štítek s informacemi pro uživatele Symbol nebezpečí : Xn - Zdraví škodlivý N - Nebezpečný pro životní prostředí Označení rizika : R20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R41 - Nebezpečí vážného poškození očí. R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečnostní označení: S22 - Nevdechujte prach. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Strana 7 z 8

8 Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát jen pro profesionální použití - Jiné předpisy Zákon č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 16. DALŠÍ INFORMACE R-věty v části 2 R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy Revize Identifikační číslo / 0000 / Datum vydání 2009/11/30 / Verze: 2.1 Nejnovější opravy jsou v celém tomto dokumentu značeny tučným dvojitým pruhem na levém okraji Bezpečnostní list byl zpracován : The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Zdroj dalších informací: Dow Europe GmbH; Representation Office, Záhřebská 23/53, Praha 2, Tel: , Fax: Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo dovozce/distributor (viz. 23 z.č. 356/2003 Sb.) The Dow Chemical Company vybízí každého zákazníka nebo příjemce tohoto bezpečnostního listu, aby jej pečlivě prostudoval a konzultoval odpovídající posudek dle potřeby či vhodnosti, a vzal tak na vědomí a pochopil informace obsažené v tomto bezpečnostním listě a jakákoli nebezpečí spojená s výrobkem. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty v dobré víře a jsou považovány za nejpřesnější dostupné k datu uvedenému výše. Není tím však poskytována žádná záruka, výslovná ani předpokládaná. Právní požadavky podléhají změnám a mohou se lišit podle místa. Povinností kupce/uživatele je zajistit, aby veškeré jeho aktivity byly v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními. Informace zde uvedené se týkají pouze výrobku ve stavu, v jakém je přepravován. Jelikož podmínky použití výrobku jsou mimo kontrolu výrobce, je povinností kupce/uživatele stanovit podmínky nezbytné pro bezpečné použití tohoto výrobku. V důsledku šíření zdrojů informací, jako např. specifických bezpečnostních listů výrobců, neneseme a ani nemůžeme nést odpovědnost za bezpečnostní listy pocházející od jakéhokoli jiného zdroje než od nás. Pokud jste obdrželi bezpečnostní list od jiného zdroje, nebo pokud si nejste jistí, zda je bezpečností list, který máte, aktuální, vyžádejte si prosím u nás aktuální verzi. Strana 8 z 8

Název produktu: IQ Crystal EF-1295 250 SC FUNGICIDE Datum revize: 2012/09/03 Datum tisku: 03 Sep 2012

Název produktu: IQ Crystal EF-1295 250 SC FUNGICIDE Datum revize: 2012/09/03 Datum tisku: 03 Sep 2012 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: IQ Crystal EF-1295 250 SC FUNGICIDE Datum revize: 2012/09/03 Datum tisku: 03 Sep 2012 Dow AgroSciences

Více

Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013

Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: LONTREL* 300 EF 243 Herbicid Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 11 Mar 2013 Dow AgroSciences

Více

Název produktu: Kantor Plus GF-2007 WG Herbicide Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 19 Dec 2012

Název produktu: Kantor Plus GF-2007 WG Herbicide Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 19 Dec 2012 Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. Bezpečnostní list v souladu s Reg. (EC) N. 453/2010 Název produktu: Kantor Plus GF-2007 WG Herbicide Datum revize: 2012/12/19 Datum tisku: 19 Dec 2012 Dow AgroSciences

Více

1.1 Název produktu: C4 Raffinate-1 Datum revize: 2011/04/26 Datum tisku: 28 Apr 2011 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Název produktu: C4 Raffinate-1 Datum revize: 2011/04/26 Datum tisku: 28 Apr 2011 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list The Dow Chemical Company 1.1 Název produktu: C4 Raffinate-1 Datum revize: 2011/04/26 Datum tisku: 28 Apr 2011 The Dow Chemical Company vás vyzývá a očekává, že si přečtete celý bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 .. (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 4. října 04 3. května 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. směs Číslo PN69A/03

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO ph STABILIZÁTOR

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO ph STABILIZÁTOR ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO ph STABILIZÁTOR Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Dow AgroSciences s.r.o. Na Okraji 14, 162 00 Praha 6, Česká republika Praha - Tel: (+420 2)

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Starane 250 EC 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Kantor Plus 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Kerb 50 W 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - herbicid 1.3.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: 30. 1. 2015 / 0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH: Nejsou

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Huricane 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu

Více

BIO 2 LOX Datum vydání: 29.1.2014 Datum revize: 22.10.2014 Verze C

BIO 2 LOX Datum vydání: 29.1.2014 Datum revize: 22.10.2014 Verze C ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: peroxid vodíku 11,8% Registrační číslo REACH: 01-2119485845-22-xxxx

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Dow AgroSciences s.r.o. Na Okraji 14 CZ-162 00 Prague 6, Czech Rep. Tel: (+420 2) 20610115 Fax: (+420 2) 20610088 MEDICAL EMERGENCY

Více

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Dow AgroSciences s.r.o. Na Okraji 14 CZ-162 00 Prague 6, Czech Rep. Tel: (+420 2) 20610115 Fax:

Více

MUSTANG FORTE. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží (R43)

MUSTANG FORTE. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží (R43) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II k nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (ES) č. 453/2010) Verze: 02.13 Datum vydání: 21. 2. 2012 Nahrazuje verzi: 02.12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY /

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CHLORITAN SODNÝ ROZTOK 11. Datum 2. 2013 vydání: 11.2.2013 Kód produktu: Strana 1 z 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Chloritan sodný

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chloritan sodný roztok

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chloritan sodný roztok Strana 1 z 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Registrační číslo REACH: 01-2119529240-51-0000 Číslo CAS: 7758-19-2 Číslo ES: 231-836-6 1.2

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chloritan sodný roztok. Datum vydání: 13.5.2011 Strana 1 z 11

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chloritan sodný roztok. Datum vydání: 13.5.2011 Strana 1 z 11 Datum vydání: 13.5.2011 Strana 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Registrační číslo REACH: 01-2119529240-51-0000 Číslo CAS: 7758-19-2

Více

Bezpečnostní list Impact

Bezpečnostní list Impact Datum revize: 10.12.2007 strana: 1/8 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku IMPACT 1.2. Použití přípravku Fungicid 1.3. Identifikace výrobce Obchodní firma:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T s.r.o. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC Datum vydání 16.7. 2012. Zpracováno firmou PelGar s.r.o. na základě dostupných

Více

Název výrobku : Agilent DNA 1000 Kit, Part Number 5067-1504. H373 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2

Název výrobku : Agilent DNA 1000 Kit, Part Number 5067-1504. H373 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. (Kit) 5067-1504 Part No. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 Peroxid vodíku technický 35 % Peroxid vodíku technický 35 %

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 Peroxid vodíku technický 35 % Peroxid vodíku technický 35 % Strana: 1 z 8 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační číslo: zatím nebylo přiděleno Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: MEFISTO Kuchyně neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Bezpečnostní list. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika

Bezpečnostní list. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, příloha II Česká republika 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1. Identifikace směsi 1.1.1. Obchodní název směsi: PANBEX G2 1.1.2. Další názvy

Více

EKOLUBE PP 80W, EKOLUBE PP90 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

EKOLUBE PP 80W, EKOLUBE PP90 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 18. 5. 2015 / 2.0 Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více