Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p, 164, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p, 164,471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p, 164, Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5174/2012 Sp. zn.: 152/ Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. ve Stráži pod Ralskem dne: Žadatel: DIAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ ), Máchova 201, Stráž pod Ralskem ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. I písmo g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Komunikační propojení areálu CHÚ" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1587/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/32 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 1587/28 (ostatní plocha/komunikace) v kat. území Stráž pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 826/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 829/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 826/66 (ostatní plocha/manipulační plocha) a 826/53 (ostatní plocha/jiná plocha) v kat. území Noviny pod Ralskem, kterou podal žadatel DlAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (lč ), Máchova 201, Stráž pod Ralskem takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: "Komunikační propojení areálu CHÚ" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1587/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/32 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 1587/28 (ostatní plocha/komuníkace) v kat. území Stráž pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 826/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 829/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 826/66 (ostatní plocha/manipulační plocha) a 826/53 (ostatní plocha/jiná plocha) v kat. území Noviny pod Ralskem. Popis stavby: Jedná se o umístění stavby neveřejné účelové komunikace, která propojí areál bývalé chernícké úpravny (CHÚ) státního podniku DrAMO, o.z. TÚU, nacházející v katastrálním území Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem s komunikací ve vlastnictví Města Stráž pod Ralskem (na p.č. 1587/28 v k.ú. Stráž pod Ralskem). Komunikace - větev I- v délce 335 m: Výškové vedení - výškové vedení trasy respektuje v co největší míře stávající terén z důvodu křížení s vnitropodníkovou kolejovou dopravou a napojení na stávající komuníkaci. V úseku 0,000-0,0356 dojde k zářezu do stávajícího terénu z důvodu plynulého napojení na místní komunikaci na p.p.č, 1587/28 v k.ú. Stráž pod Ralskem.

2 Šířka uspořádání a příčné klopení - komunikace je navržena v šířce 6 m, v zakružovacím oblouku dojde k rozšíření na 9,41 m. Komunikace je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šíře 0,5 m. Odvodnění - voda z povrchu komunikace bude odvedena podélným a příčným sklonem vozovky přes nezpevněnou krajnici do volného terénu, v místě zářezu komunikace je povrchová voda odvedena betonovým žlabem s trativodem. Konstrukce komunikace (úsek 0, ,32433) - asfaltový beton střednězmný (40 mm), spojovací postřik emulzí (0,3 kg/rn"), obalové kamenivo (70 mm), spojovací postřik emulzí (0,3 kg/rrr'), kamenivo zpevněné cementem (130 mm), štěrkodrť (200 mm). Konstrukce komunikace (úsek 0, ,33470) - asfaltový beton střednězmný (40 mm), spojovací postřik emulzí (0,3 kg/m"), obalové kamenivo (50 mm), spojovací postřik emulzí (0,3 kg/rn"), očištěný povrch, frézování (90 mm). Komunikace - větev II - v délce 84 m: Výškové vedení - výškové vedení trasy respektuje v co největší míře stávající terén. V úseku 0,0667-0,0780 dojde k zářezu do stávajícího terénu z důvodu plynulého napojení na větev 1. Šířka uspořádání a příčné klopení - komunikace je navržena v šířce 3 m, oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šíře 0,5 m. Odvodnění - voda z povrchu komunikace bude odvedena podélným a příčným sklonem vozovky přes nezpevněnou krajnici do volného terénu, v místě zářezu komunikace je povrchová voda odvedena betonovým žlabem s trativodem. Konstrukce komunikace - asfaltový beton hrubozrnný (60 mm), spojovací postřik emulzí (0,3 kg/rn"), recyklovaný matriál (60 mm), štěrkodrť (200 mm). Součástí stavby je též umístění strážní buňky včetně napojení na inženýrské sítě a závora. Strážní buňka bude umístěna v úseku km 0,33470 Větve I komunikace. Jedná se o typizovaný kombinovaný kontejner modul 6055x2435x2800 mm, který bude umístěn na základových patkách. Kontejner bude přístupný ze stávající vnitropodnikové komunikace novým chodníkem šíře I m a délky 2,94 m ze zámkové dlažby. U strážní buňky bude osazena automatická závora, délka ramene 6 m. Napojení na el. energii bude provedeno z rozvaděče RH rozvodny v areálu zemním kabelem k podružnému rozvaděči kontejneru RK. Pitná a užitková voda bude do strážní buňky dovážena. Splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou v délce 3 m do plastové jímky na vyvážení o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,16 m, hloubka 2,0 m (užitný obsah jímky 4,32 rrr'). Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba "Komunikační propojení areálu CHÚ" bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1587/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/32 (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 1587/28 (ostatní plocha/komunikace) v kat. území Stráž pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 826/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 829/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 826/66 (ostatní plocha/manipulační plocha) a 826/53 (ostatní plocha/jiná plocha) v kat. území Noviny pod Ralskem tak, jak je zakresleno v situačním snímku v měřítku I:500, který je součástí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Nárnitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): DlAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (lč ), Máchova 201, Stráž pod Ralskem Od ůvodnění Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydáni územniho 2

3 rozhodnutí o umístění stavby: "Komunikační propojení areálu CHÚ" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1587II (ostatní plocha/manipulační plocha), (ostatní plocha/manipulační plocha), 1587/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 1587/28 (ostatní plocha/komunikace) v kat. území Stráž pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 826/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 829/3 (ostatní plocha/jiná plocha), 826/66 (ostatní plocha/manipulační plocha) a 826/53 (ostatní plocha/jiná plocha) v kat. území Noviny pod Ralskem, kterou podal žadatel DIA MO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ ), Máchova 201, Stráž pod Ralskem. Projektová dokumentace k územnímu řízení řeší návrh neveřejné účelové komunikace, která propojí areál bývalé chemické úpravny (CHÚ) státního podniku DIAMO, o.z. TÚU, nacházející v katastrálním území Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem s komunikací ve vlastnictví Města Stráž pod Ralskem (na p.č. 1587/28 v k.ú. Stráž pod Ralskem). Součástí projektu je též osazení strážní buňky včetně napojení na inženýrské sítě a závoru. Stavební pozemek se nachází v severní části areálu CHÚ, trasa komunikace kopíruje převážně trasu vedení stávajícího potrubního mostu. V trase komunikačního propojení dojde ke křížení se stávající podnikovou kolejovou dopravou (vlečkou). Žádost byla doložena těmito doklady: 2 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o um ístění stavby Koordinované stanovisko Městského úřadu Česká Lípa ze dne pod č.j. MUCL/22017/2012 stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne pod č.j. MP-SOPP0657/12-2/So, DUCR-19745/12/So vyjádření Města Stráž pod Ralskem ke stavbě ze dne vyjádření Ministerstva průmyslu o obchodu, stavební úřad, Praha ze dne , č.j /2012/38-SÚ stanovisko společnosti SPL Real s.r.o. Liberec ze dne , zn: / vyjádření Českých radiokomunikací ze dne , zn:úpts/os/73461/ nedojde ke styku se zařízením vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice ze dne , zn: ITPCV lze - nenachází se žádná zařízení provozovaná společností vyjádření ELPRO-DELlCIA a.s., provoz Stráž pod Ralskem ze dne nenacházejí se žádná vedení v majetku společnosti + doplnění projektanta o ochranných pásmech ze dne stavba nezasahuje do ochranného pásma vedení vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne nenachází se energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Praha ze dne nenachází se komunikační vedení vyjádření k existenci podzemního vedení UPC Česká republika a.s. Liberec ze dne nenachází se zařízení vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha ze dne , č.j /11 - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací vyjádření Policie ČR ze dne , č.j. KRPL /ČJ Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: (pátek) konané v místě: Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Informaci o záměru v souladu s 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zveřejnil dle oznámení o zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání, a to na vrátnici DIAMO s.p., TÚU, Stráž pod Ralskem (areál CHÚ). Za veřejnost se nikdo veřejného ústního jednání nezúčastnil. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům 3

4 stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení dle 85 odst. 1 a) + b) stavebního zákona - územní řízení: DlAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ ), Máchova 201, Stráž pod Ralskem - žadatel Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164,47127 Stráž pod Ralskem - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn Obec Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem 116, Mimoň - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn Účastníci řízení dle 85 odst. 2 a) stavebního zákona- územní řízení: SPL Real s.r.o., Zahradní 455/45, Liberec 11 - vlastník VTL plynovodu, který se nachází na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O. Box 56, Praha 3 - vlastník sítě elektronických komunikací, které se nachází na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Městský úřad Česká Lípa ve svém koordinovaném stanovisku ze dne , č.j. MUCL/22017/2012 uvádí: Odbor životního prostředí: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ( 79), souhlasíme s předloženou dokumentací. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa není příslušný k vydání stanoviska. Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, předkládaná dokumentace na stavbu komunikace uvnitř průmyslového areálu DIAMA v délce 335 m a 84 m se nedotýká zájmů ochrany přírody. Káceni zeleně, která v současné době v trase navrhované komunikace roste, nepodléhá správnímu řízení, neboť nesplňuje zákonem stanovené parametry. Předkládaná dokumentace se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů není příslušný k vydání stanoviska. Příslušný k vydání stanoviskaje Vojenský lesní úřad v Praze.. Stavební úřad - úsek památkové péče: Z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) k předloženému záměru stavby - Komunikační propojení areálu CHÚ na p.p.č. 1587/1, 1587/32, 1587/3, 1587/28 v kat. území Stráž pod Ralskem a na p.p.č. 826/2, 829/3, 826/66 a 826/53 v kat. území Noviny pod Ralskem sdělujeme, že se nachází mimo plošně památkově chráněné území. Uvedeným záměrem však nesmí být dotčeno ani prostředí žádné kulturní památky. Současně upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha ( 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu ( 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.). Odbor dopravy: Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, podle 40 odst. 4) písmo c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vydáním povolení pro výše uvedenou stavbu neveřejné účelové komunikace v areálu CHU s.p. DIAMO Veřejný zájem na úseku dopravy (veřejně přístupných komunikací), jejichž ochrana je v působnosti pověřeného městského úřadu, Městského úřadu v České Lípě, Odboru dopravy neni předmětným záměrem dotčena. 4

5 Drážní úřad Praha ve svém vyjádření ze dne , č.j. MP-SOP0657/12-2/So uvádí: Drážní úřad Vám sděluje, že je zřízení přejezdů přes vlečkové koleje nutno brát jako samostatné stavby (stavba dráhy), pro něžje dle 5 zákona Č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) příslušným stavebním úřadem Drážní úřad. Před podáním žádosti o stavební povolení pro zřízení přejezdu je dle 6 odst. 2 zákona nutno požádat o rozhodnutí a rozsahu a způsobu zabezpečení uvedených přejezdů. Dokumentace k této žádosti musí být zpracována autorizovaným projektantem s patřičným oprávněním a doplněná o vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. Drážní úřad Vás dále upozorňuje, že zřízení stavby, nacházející se z části v ochranném pásmu dráhy je, podle 9 odst. 1 zákona, možné jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jim stanovených. Pro stavební řízení je proto potřeba podat u Drážního úřadu žádost o vydání souhlasu se zřízením stavby z části v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. K žádosti o vydání souhlasu se zřízením stavby, nacházející se z části v ochranném pásmu dráhy je třeba doložit: průvodní a technickou zprávu v části, ve které stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy - ve dvou vyhotoveních celkovou situaci stavby v mapovém podkladu s uvedením parcelnich čísel - ve dvou vyhotoveních celkovou situaci stavby se zákresem dotčených drah, včetně jejich staničenl - vyznačení, o jaké dráhy se jedná a jejich kilometrickou polohu, ve kterých se bude zamyšlená stavba nacházet - a vzdáleností od osy krajní koleje - ve dvou vyhotoveních příčný řez v místě křížení - ve dvou vyhotoveních snímek dotčené části kopie katastrální mapy - v jednom vyhotovení výpis z katastru nemovitostl na pozemek, na kterém se stavba nachází, resp. bude nacházet (může být i neověrená kopie) - v jednom vyhotovení Město Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře včetně jeho změn, který stanovuje funkční využití ploch. Pozemky, na kterých má být umístěn záměr "Komunikační propojení areálu CHÚ" nacházející se v k.ú. Stráž pod Ralskem,jsou v lochách určených jako "plochy výrobní - DIAMO". Obec Noviny pod Ralskem má opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne , vymezeno zastavěné území obce. Pozemky, na kterých má být umístěn záměr "Komunikační propojení areálu CHÚ" nacházející se v k.ú. Noviny pod Ralskem, jsou ve vymezeném zastavěném území. Jedná se o umístění stavby komunikace, která je navrhována do koridoru stávajícího potrubního mostu a vedení trasy podnikové vlečky. Předložená dokumentace k vydání územního rozhodnutí byla zpracována firmou SaM, silnice a mosty a.s., Česká Lípa a byla ověřena Ing. Ladislavem Štěpánkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce - ČKAIT dokumentace záměru je zpracována dle přílohy Č. 4 k vyhlášce Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-ii ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace záměrujiž zahájena. Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího 5

6 úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Li ret kého kraje, Liberec. ~S - J/,0 o 1.,)- "V t,'q l-ó )7 ~o r~j~1 O 1~)1 Helena Bušová «t vedoucí odboru výstavby "1< ČeSK ~)/,.o O LJ }'/ ~ ~.f~#,~z.~~ Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. denje posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:../j..:..f: ~/./?. Datum sejmutí:..f..~.:..1..:-..?!!/ý... Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Podpis oprávněné osoby, potvrzující Razítko: sejmutí Příloha: - ověřená dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby - obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Správní poplatek, vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 a sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne Rozdělovník Účastníci řízení podle 85 odst. 1stavebního zákona (doručení jednotlivě): D1AMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu, Máchova 201, Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Obec Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ra1skem 116, Mimoň Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou): SPL Real s.r.o., Zahradní 455/45, Liberec 11 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O. Box 56, Praha 3 Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 80, Praha 2 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Ministerstvo průmyslu a obchodu, Stavební úřad pro uranový průmysl, Na Františku 32, Praha JČ IDDS: ifqba8b www:strazpr.cz Fax: Tel:

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5513/2012 sp. zn.: 182/12-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Bada1cová ve Stráži pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/2568/201O Sp.zn: 120/1 0-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem Joi Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4729/2009 sp. zn.: 322/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu"

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla Městského úřadu 01 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu" Č.j:MUSPRl472/2010 Sp.zn.: 431/09-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 4861/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1166/2013/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 24.1.2013 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 103/2009/slez/6/330-4 Bakov nad Jizerou, dne: 10.3.2009 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: E-mail: Telefon: 995/20 12/0V IKU-7 Petr Kunstar kunstarp@pribyslav.cz 569430822 MĚSTSKÝ úřad PŘIBYSLA V Odbor výstavby Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav Přibyslav, dne: 4.5.2012 v,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.02.2012 ČJ.: MUMI 1972/2012 SP.ZN. 125/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 9 7 5-2 0 1 5 / m a i 7205-2 0 1 5 / m a i S p is. a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 53/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 6726/2014/Fi/Rozh Jilemnice, dne: 16.5.2014 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad TÝNEC NAD LABEM odbor územního a stavebního řízení - stavební úřad Masarykovo nám. 1, 28126 Týnec nad Labem Č.j: 0814/2013/Vr/Rozh Týnec nad Labem, dne: 11.3.2013 Spis. zn.: 4158/2012 Vyřizuje:

Více

Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice. Č.j: 1172/2010-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 30.9.

Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice. Č.j: 1172/2010-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 30.9. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1172/2010-5-S-Rozh Č.j: 1172/2010-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 30.9.2010 ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/86339/By/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/86339/2012-10 POČET LISTŮ

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn.: 10811/OST/10 Pol V Rokycanech 21.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1469/OST/11 Jaroslav Polák

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č.j: MMJ/SÚ/3939/2011-4 JID: 129113/2011/MMJ Vyřizuje: Ing. Jana Matoušková E-mail: jana.matouskova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 219 Jihlava, dne: 12.10.2011 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRJ2589/2009 Sp.zn: 132/09-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 6/2 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo

Více