AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid"

Transkript

1 Obchodní jméno AH MilARGO 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název p ípravku: Obchodní jméno AH MilARGO A- íslo: A9267A 1.2. Doporu ený ú el použití: Herbicid 1.3. Jméno / obchodní sídlo dovozce: ARGO HANÁ, a.s SA Velká Byst ice Jméno / obchodní jméno a sídlo zahrani ního výrobce: Nouzové volání: Toxikologické informa ní st edisko: Kontaktní adresa v nouzových p ípadech: Kontaktní telefon v nouzových p ípadech: 2. ÚDAJE O NEBEZPE NOSTI P ÍPRAVKU: 2.1. Klasifikace p ípravku: ípravek je klasifikován jako: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Osaka, Japonsko Tel. (24 hod.) Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informa ní st edisko Na Bojišti Praha N - nebezpe ný pro životní prost edí Xi - dráždivý 2.2. Nep íznivé ú inky: R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí R 38 Dráždí k ži 2.3. Další rizika: Nejsou známa 2.4. Informace uvedené na obalu: viz bod. 15 tohoto bezpe nostního listu 3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ / ÚDAJE O NEBEZPE NÝCH LÁTKÁCH 3.1. Chemická charakteristika: Formulace: Použití: inná látka: Suspenzní koncentrát Herbicid Nicosulfuron 40 g/l 3.2. Látky klasifikované jako nebezpe né dle zákona. 356/2003 Sb. ípravek obsahuje látky z nichž n které jsou nebezpe né ve smyslu kritérií zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Název íslo CAS Klasifikace Klasifikace Obsah íslo EC nicosulfuron N R50/53 (67/548 EEC) (Na ízení(ec).1272/2008) Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 (% w/w) 4,2 PESA International 1 z 8

2 3.3. Látky klasifikované jako nebezpe né (pro p ípravky které nejsou klasifikovány jako nebezpe né dle zákona 356/2003 Sb.). Ostatní komponenty jsou obsaženy pod hranicí, jíž je t eba brát v úvahu p i klasifikaci p ípravku ( 23 odst. 3 zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ) Klasifikace složek p ípravku viz bod 3.2. a bod 16 tohoto bezpe nostního listu. Plná zn ní R-v t nebezpe ných komponent p ípravku jsou uvedena v bodu POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1. Obecn : projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybnosti uv domit léka e a poskytnout mu informace z tohoto bezpe nostního listu. Zasaženou osobu odve te do dob e v trané místnosti a chra te ji ed podchlazením. V P ÍPAD PODEZ ENÍ NA OTRAVU: Okamžit zavolejte léka e i nadýchání: Okamžit p emíst te zasaženou osobu na erstvý vzduch. Zajist te klidovou polohu. Nenechte prochladnout. P etrvávají li zdravotní potíže, vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení o í: i vymývejte n kolik minut istou pokud možno vlahou tekoucí vodou, také pod ví ky. Odstra te kontaktní ky. P etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení), neprodlen vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení od vu a pokožky: Sundejte z pokožky kontaminované oble ení a mýdlem a vodou d kladn omyjte zasažená místa, pokožku dob e opláchn te. P i známkách silného podrážd ní vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i požití: Ústa vypláchn te vodou (je-li zasažená osoba p i v domí).opakovan podejte živo išné uhlí s velkým množstvím vody. Vyhledejte léka skou pomoc a ukažte štítek/ etiketu p ípadn obal p ípravku nebo bezpe nostní list. POZNÁMKA: Nikdy nic nedávejte do úst osob, která je v bezv domí. Nevyvolávejte zvracení. Pokyny pro léka e: Protijed: Není znám žádný speciální protijed! Aplikujte symptomatickou terapii. 5. OPAT ENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1. Vhodné hasební prost edky: pro požáry malého rozsahu: voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody), suchý chemický hasící prost edek, p na, oxid uhli itý, pro požáry v tšího rozsahu: p na, voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody) 5.2. Hasební prost edky, které z bezpe nostních d vod nesm jí být použity: nejsou známy 5.3. Upozorn ní na specifická nebezpe í p i požáru a hašení: Produkty ho ení jsou toxické a/nebo dráždivé. Musí být provedena opat ení, která by zamezila kontaminovanému hasícímu prost edku proniknout vsáknutím do zem nebo se nekontrolovateln ší it Ochranné vybavení pro likvidaci požáru: ed výpary se chra te schválenými ochrannými prost edky a dýchacím p ístrojem Další údaje: Kontejnery vystavené ohni ochlazujte rozst ikováním vody. 6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU P ÍPRAVKU 6.1. Opat ení na ochranu osob: Používejte schválené ochranné prost edky a dodržujte bezpe nostní opat ení Opat ení na ochranu životního prost edí: Nekontaminujte látkou spodní vodu a vodní toky. Pokud došlo k úniku p ípravku do vodního prost edí, informujte p íslušný vodohospodá ský orgán. Chra te p ed zdroji vznícení Zp sob zneškodn ní a išt ní: Zajist te nasáknutí látky absorb ním materiálem - nap. pískem, p dou, rozsivkovým substrátem atd. Materiál umíst te do speciálních ozna ených kontejner, které je možné kladn uzav ít. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, obra te se na výrobce, dealera nebo místního zástupce firmy. PESA International 2 z 8

3 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S P ÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ P ÍPRAVKU 7.1. Pokyny pro zacházení: 7.1. Obecné: ípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. ed použitím dob e promíchejte. Zamezte styku s k ží, o ima a oble ením. Nevdechujte mlhu a výpary. Nejezte, nepijte a neku te p i používání. Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. Vedle b žných ochranných opat ení, která jsou nutná p i práci s chemikáliemi, je t eba zabránit polití se p i odm ování p ípravku, nebo post íkání p i pln ní a obsluze aplika ního za ízení, mohou být použita i další ochranná opat ení, která by zabránila kontaktu s výrobkem Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Další informace jsou uvedeny v kapitolách 5 (pokyny pro p ípad požáru) a 6 (pokyny v p ípad náhodného úniku p ípravku) Pokyny pro skladování: ípravek skladujte v uzav ených originálních kontejnerech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných skladech. Chra te p ed mrazem, sv tlem, vlhkostí a sálavým teplem. Uchovávejte mimo dosah d tí. Možnost skladování s dalšími materiály: ípravek nesmí být skladován spole s potravinami, nápoji, krmivy, hnojivy, desinfek ními prost edky a obaly od t chto látek. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby. Skladovací teploty: od +5 C do +35 C 7.3. Specifické použití: S p ípravkem m že nakládat pouze osoba odborn zp sobilá dle 86 zákona. 326/2004 Sb. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE P ÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 8.1. Expozi ní limity: Omezování expozice: Technická opat ení: Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. V p ípadech, kdy nelze zcela vylou it expozici, je spolehlivým technickým opat ením její omezení anebo snížení. Rozsah takovýchto opat ení závisí na aktuálním riziku. Pokud se vytvo í mlha, je t eba použít lokální odsávání. Na základ posouzení expozice využijte p ípadná další opat ení pro udržení istoty vzduchu pod íslušnými expozi ními limity. Pokud je t eba, používejte další ochranná opat ení, která by zlepšila pracovní a hygienické podmínky Omezování expozice pracovník : i práci s p ípravkem je nutné používat schválené ochranné pom cky. Ochrana dýchacích orgán : ústenka z filtra ního materiálu nebo polomaska filtra ního materiálu ( SN EN 149) Ochrana o í a obli eje: uzav ené brýle nebo obli ejový štít ( SN EN 166) Ochrana t la: protichemický ochranný od v z textilního materiálu ( SN EN 368 a SN EN 369 ), i ed ní p ípravku zást ra z PVC nebo pogumovaného textilu Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk Ochrana rukou: gumové rukavice ( SN EN 374-1) Ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky ( SN EN 346). Bezpe nostní opat ení po skon ení práce: kladn se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlas ). Vym te si od v. Kontaminované vybavení d kladn omyjte roztokem sody nebo mýdlovým roztokem. Ochranný od v p ed dalším použitím vyperte Omezování expozice životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. PESA International 3 z 8

4 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU 9.1. Všeobecné informace: Vzhled Barva Zápach Kapalina béžová až bílá Nezjišt no 9.2. Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí hodnota ph 4,4 (1% w/v) bod varu 120 C bod vzplanutí >200 C výbušné vlastnosti není výbušný bod tání není aplikovatelný bod samovznícení 410 ºC oxida ní vlastnosti Nemá Hustota 0,954 g/ml (20 C) Viskozita 0,17/0,19 Pa.s (20 C) Rozpustnost mísitelný s vodou rozd lovací koeficient 0,61 n-octanol/voda 10. INFORMACE O STABILIT A REAKTIVIT P ÍPRAVKU Podmínky, kterým je t eba zamezit: P i dodržování standardních podmínek je p ípravek stabilní. Nedochází k nebezpe né polymerizaci Materiály, které nelze použít: Nebezpe né produkty rozkladu: P i ho ení i tepelném rozkladu m že docházet ke vzniku toxických a dráždivých par (slou eniny dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, oxid uhli itý). 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU Akutní orální toxicita LD50: > 5000 mg/kg (potkan) Akutní dermální toxicita LD50: Inhala ní toxicita LC50: Akutní kožní dráždivost: >2000 mg/kg (potkan) 1,18 mg/l (potkan, 4 hod.) dráždivý ( lov k) Trvalé toxikologické vlivy / dlouhodobá expozice: i pokusech na zví atech nebyly pozorovány karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní projevy ani ú inky. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O P ÍPRAVKU Ekotoxicita: Akutní toxicita, ryby, LC 50 : Inhibice r stu, asy, EC 50 : Toxicita, vodní bezobratlí, EC50 Toxicita, vodní rostliny, EC50 55,6 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss, pstruh, 96 hod.) >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus, zelená asa, 72 hod.) 82,3 mg/l ( (Daphnia magna (dafnie), 48 hod.) 0,06 mg/l (Lemna gibba, 168 hod.) ípravek není nebezpe ný pro ozonovou vrstvu (Sm rnice 1999/45/EC) Mobilita: Persistence a rozložitelnost: Nicosulfuron není perzistentní v p. Není prokázána biodegradace (aerobní podmínky). PESA International 4 z 8

5 12.4. Bioakumula ní potenciál: Nicosulfuron má malý bioakumula ní potenciál Další nep íznivé ú inky: Nejsou známy. 13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ P ÍPRAVKU AH MilARGO Odstra ování p ípravku: nujte pozornost ochrannému od vu a ochranným opat ením. P ípravek pokryjte absorb ním materiálem jako je písek, p da, rozsivkový substrát atd. Materiál umíst te do speciáln ozna ených, pevn uzav ených kontejner. Zne ist né plochy o ist te vodou a detergentem. istící vodu rovn ž umíst te do kontejner, aby nedošlo ke kontaminaci povrchu nebo spodní vody, vodních zdroj a odtok. Prostor ist te po delší dobu proudem vody. Siln kontaminované vrstvy p dy musí být vykopány až k vrstv isté p dy. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, kontaktujte výrobce, dealera nebo místního zástupce spole nosti. Likvidaci prove te ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií Odstra ování obal : Prázdné obaly znehodno te a zlikvidujte ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií. Poškozené kontejnery: Umíst te originální kontejnery do speciáln ozna ených v tších kontejner. Ov te možnost recyklace n kterých obal Právní p edpisy o odpadech Postupuje se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon a podle jeho provád cích p edpis o zneškod ování zvláštních/nebezpe ných odpad. 14. INFORMACE PRO P EPRAVU P ÍPRAVKU: Speciální informace: Použijte nerozbitné kontejnery, zajist te je proti pádu a ozna te je podle edpis. Pozemní doprava (ADR/RID) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Námo ní p eprava (IMDG-CODE) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Zne iš ovatel mo e: Letecká p eprava (ICAO/IATA) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) Marine pollutatnt ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) PESA International 5 z 8

6 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P EDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K P ÍPRAVKU Informace uvád né na obalu: výstražný symbol Xi N názvy chemických látek uvád ných v textu obalu ísla a slovní zn ní azených R-v t: ísla a ozna ení p azených S-v t: 38 50/ / /37/ Právní p edpisy, které se vztahují na sm s: Dráždivý Nebezpe ný pro životní prost edí nicosulfuron Dráždí k ži Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Uchovávejte mimo dosah d tí Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv Nejezte, nepijte a neku te p i používání Zamezte styku s k ží i styku s k ží omyjte velkým množstvím vody Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe nostní listy V p ípad požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení Nejd ležit jší p ímo použitelné p edpisy Spole enství a další p edpisy ES vztahující se k údaj m v bezpe nostním listu: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm sm rnice 1999/45/ES a o zrušení na ízení Rady (EHS). 793/93, na ízení Komise (ES). 1488/94, sm rnice Rady 76/769/EHS a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve zn ní na ízení Rady (ES). 1354/2007, na ízení Komise (ES). 987/2008, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, na ízení Komise (ES). 134/2009, v etn tiskové opravy uve ejn né v edním v stníku Evropské unie L 36 ze dne , str. 84, na ízení Komise (ES). 552/2009, na ízení Komise (EU). 276/2010, na ízení Komise (EU). 453/2010. Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, o zm a zrušení sm rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní na ízení komise (ES). 790/2009, na ízení Komise (EU). 440/ Nejd ležit jší p edpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a sm sím, jimiž do eského právního ádu byly p evedeny p íslušné sm rnice EU, vztahující se k chemickým látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si Zákon. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší zdravotnické a bezpe nostní p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v PESA International 6 z 8

7 pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví i práci) ve zn ní pozd jších p edpis. Na ízení vlády. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn ní pozd jších edpis. Zákon. 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk a o zm n kterých zákon (zákon o obecné bezpe nosti výrobk ), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy na ochranu životního prost edí vztahujícím se k ú inným látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší požární p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy pro p epravu, které se týkají posuzované sm si: Vyhláška MZV. 64/1987 Sb., o Evropské dohod o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 14/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 159/1997 Sb., sd lení. 186/1998 Sb., sd lení. 54/1999 Sb., sd lení. 93/2000 Sb.m.s., sd lení. 6/2002 Sb.m.s., sd lení. 65/2003 Sb.m.s., sd lení. 77/2004 Sb.m.s., sd lení. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlášení ijetí zm n a dopl P ílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpe ných látek a p edm a P ílohy B - Ustanovení o dopravních prost edcích a o p eprav Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška ministra zahrani ních v cí. 8/1985 Sb., o Úmluv o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 19/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 61/1991 Sb., sd lení. 251/1991 Sb., sd lení. 29/1998 Sb., sd lení. 60/1999 Sb., sd lení. 9/2002 Sb.m.s., sd lení. 46/2003 Sb.m.s., sd lení. 8/2004 Sb.m.s., sd lení. 34/2005 Sb.m.s. o vyhlášení zm n a dopl Úmluvy o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), p ijaté v Bernu dne 9. kv tna 1980, vyhlášené pod. 8/1985 Sb., zm né Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod. 49/2006 Sb.m.s. Zákon. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm a dopln ní zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 61/2000 Sb., o námo ní plavb, ve zn ní pozd jších p edpis. Zhodnocení nebezpe nosti odpovídá sou asn i platným p edpis m Evropské unie. 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K P ÍPRAVKU Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka (nap. pokyny pro školení, preventivní léka ské prohlídky, doporu ené použití p ípravku, doporu ení pro omezené použití p ípravku apod.): Uživatel je odpov dný za dodržování všech souvisících p edpis na ochranu zdraví a životního prost edí. Plné zn ní R-v t komponent p ípravku uvedených v kapitole 3, bod 3.2. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Plné zn ní H-v t uvedených v kapitole 3 H315 Dráždí k ži H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky PESA International 7 z 8

8 Pokyny pro školení: Fyzické osoby provád jící jednotlivé innosti v rámci nakládání s tímto nebezpe ným p ípravkem jsou zaškolovány a pravideln, nejmén jednou ro, proškolovány autorizovanou osobou. Je-li práce s tímto ípravkem vyhlášena orgánem hygienické služby za rizikovou, jsou zam stnanci povinni se podrobovat pravidelným preventivním prohlídkám u léka e závodní preventivní pé e. Prohlášení: obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti p ípravku pro konkrétní aplikaci. Text bezpe nostního listu byl pln p evzat z bezpe nostního listu referen ního p ípravku Milagro PESA International 8 z 8

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE Datum vytvo ení: 21. 11. 2008 Datum revize: 1. Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo p ípravku Název: íselné ozna ení: 0107 1.2. Použití látky nebo ípravku ípravek

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006)

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/POMOCNÉHO PROSTŘEDKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název pomocného přípravku: Obchodní jméno A-číslo A16973A 1.2. Doporučený účel pouţití: ADITIVUM 1.3. Jméno/

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit CM 19 Strana 1 z 7. SDB : 42507 Datum revize: 20.04.2011 Datum výtisku: 15.02.2013 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor výrobku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Datum vydání:05/01/07 MAXFORCE LN Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 30/6/08 NAXFORCE LN

Datum vydání:05/01/07 MAXFORCE LN Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 30/6/08 NAXFORCE LN Datum vydání:05/01/07 MAXFORCE LN Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku NAXFORCE LN 1.2 Použití přípravku Insekticidní nástraha

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006 Datum vydání: 4. 4. 2008 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85 Datum přepracování: 28.4.2004 Strana 1 (celkem 5) IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: ALAR 85 Číslo listu A313003 1.4.0 Xn - zdraví škodlivý Chemický název Synonyma: Typ chemikálie: Chemická řada:

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku : 1.2 Použití přípravku: těsnící materiál 1.3 Identifikace společnosti: DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: červen 2001 Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku PRORAT Z, R, S Další názvy látky: 1.2 Použití přípravku rodenticid 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: ATPLUS 463 Identifikační číslo A12717A 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin adjuvant 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Chemtura Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Chemtura Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR: Datum vyhotovení: 22.3.2006 Strana 1 (celkem 5) Společnost Chemtura nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného produktu. V zájmu

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005 Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a dovozce / výrobce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku : tekuté hnojivo se stopovými prvky Obchodní název :

Více

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009 Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fluroxypyr-meptyl / Registrační číslo: 4721-0 Číslo CAS: 081406-37-3 / fluroxypyr-meptyl

Více

ZINKURAN SC Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

ZINKURAN SC Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace výrobce Spiess-Urania Chemicals GmbH Heidenkampsweg 77 20097 Hamburk,

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Mobilube SHC 75W-90 LS Datum revize: 21.1.2002 Použití : automobilový převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31 strana 1/5 * 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Čistíci prostředek na sklo. Identifikace společnosti nebo podniku: S A

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST Datum revize: 15.10.2008 Strana 1 (celkem 6) 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku: Bělamin Registrační číslo: nepřiděluje se. Další identifikace:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin - fungicid

LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin - fungicid Datum vydání: 03.10.2007 Strana:1 z 10 1. Identifikace přípravku, výrobce a 1. distributora 1.1 Obchodní název přípravku LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 01. 11. 2010 Datum revize: 01. 11. 2010 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku:

Více

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 1.2. Příslušná

Více