AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid"

Transkript

1 Obchodní jméno AH MilARGO 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název p ípravku: Obchodní jméno AH MilARGO A- íslo: A9267A 1.2. Doporu ený ú el použití: Herbicid 1.3. Jméno / obchodní sídlo dovozce: ARGO HANÁ, a.s SA Velká Byst ice Jméno / obchodní jméno a sídlo zahrani ního výrobce: Nouzové volání: Toxikologické informa ní st edisko: Kontaktní adresa v nouzových p ípadech: Kontaktní telefon v nouzových p ípadech: 2. ÚDAJE O NEBEZPE NOSTI P ÍPRAVKU: 2.1. Klasifikace p ípravku: ípravek je klasifikován jako: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Osaka, Japonsko Tel. (24 hod.) Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informa ní st edisko Na Bojišti Praha N - nebezpe ný pro životní prost edí Xi - dráždivý 2.2. Nep íznivé ú inky: R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí R 38 Dráždí k ži 2.3. Další rizika: Nejsou známa 2.4. Informace uvedené na obalu: viz bod. 15 tohoto bezpe nostního listu 3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ / ÚDAJE O NEBEZPE NÝCH LÁTKÁCH 3.1. Chemická charakteristika: Formulace: Použití: inná látka: Suspenzní koncentrát Herbicid Nicosulfuron 40 g/l 3.2. Látky klasifikované jako nebezpe né dle zákona. 356/2003 Sb. ípravek obsahuje látky z nichž n které jsou nebezpe né ve smyslu kritérií zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Název íslo CAS Klasifikace Klasifikace Obsah íslo EC nicosulfuron N R50/53 (67/548 EEC) (Na ízení(ec).1272/2008) Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 (% w/w) 4,2 PESA International 1 z 8

2 3.3. Látky klasifikované jako nebezpe né (pro p ípravky které nejsou klasifikovány jako nebezpe né dle zákona 356/2003 Sb.). Ostatní komponenty jsou obsaženy pod hranicí, jíž je t eba brát v úvahu p i klasifikaci p ípravku ( 23 odst. 3 zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ) Klasifikace složek p ípravku viz bod 3.2. a bod 16 tohoto bezpe nostního listu. Plná zn ní R-v t nebezpe ných komponent p ípravku jsou uvedena v bodu POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1. Obecn : projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybnosti uv domit léka e a poskytnout mu informace z tohoto bezpe nostního listu. Zasaženou osobu odve te do dob e v trané místnosti a chra te ji ed podchlazením. V P ÍPAD PODEZ ENÍ NA OTRAVU: Okamžit zavolejte léka e i nadýchání: Okamžit p emíst te zasaženou osobu na erstvý vzduch. Zajist te klidovou polohu. Nenechte prochladnout. P etrvávají li zdravotní potíže, vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení o í: i vymývejte n kolik minut istou pokud možno vlahou tekoucí vodou, také pod ví ky. Odstra te kontaktní ky. P etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení), neprodlen vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení od vu a pokožky: Sundejte z pokožky kontaminované oble ení a mýdlem a vodou d kladn omyjte zasažená místa, pokožku dob e opláchn te. P i známkách silného podrážd ní vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i požití: Ústa vypláchn te vodou (je-li zasažená osoba p i v domí).opakovan podejte živo išné uhlí s velkým množstvím vody. Vyhledejte léka skou pomoc a ukažte štítek/ etiketu p ípadn obal p ípravku nebo bezpe nostní list. POZNÁMKA: Nikdy nic nedávejte do úst osob, která je v bezv domí. Nevyvolávejte zvracení. Pokyny pro léka e: Protijed: Není znám žádný speciální protijed! Aplikujte symptomatickou terapii. 5. OPAT ENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1. Vhodné hasební prost edky: pro požáry malého rozsahu: voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody), suchý chemický hasící prost edek, p na, oxid uhli itý, pro požáry v tšího rozsahu: p na, voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody) 5.2. Hasební prost edky, které z bezpe nostních d vod nesm jí být použity: nejsou známy 5.3. Upozorn ní na specifická nebezpe í p i požáru a hašení: Produkty ho ení jsou toxické a/nebo dráždivé. Musí být provedena opat ení, která by zamezila kontaminovanému hasícímu prost edku proniknout vsáknutím do zem nebo se nekontrolovateln ší it Ochranné vybavení pro likvidaci požáru: ed výpary se chra te schválenými ochrannými prost edky a dýchacím p ístrojem Další údaje: Kontejnery vystavené ohni ochlazujte rozst ikováním vody. 6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU P ÍPRAVKU 6.1. Opat ení na ochranu osob: Používejte schválené ochranné prost edky a dodržujte bezpe nostní opat ení Opat ení na ochranu životního prost edí: Nekontaminujte látkou spodní vodu a vodní toky. Pokud došlo k úniku p ípravku do vodního prost edí, informujte p íslušný vodohospodá ský orgán. Chra te p ed zdroji vznícení Zp sob zneškodn ní a išt ní: Zajist te nasáknutí látky absorb ním materiálem - nap. pískem, p dou, rozsivkovým substrátem atd. Materiál umíst te do speciálních ozna ených kontejner, které je možné kladn uzav ít. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, obra te se na výrobce, dealera nebo místního zástupce firmy. PESA International 2 z 8

3 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S P ÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ P ÍPRAVKU 7.1. Pokyny pro zacházení: 7.1. Obecné: ípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. ed použitím dob e promíchejte. Zamezte styku s k ží, o ima a oble ením. Nevdechujte mlhu a výpary. Nejezte, nepijte a neku te p i používání. Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. Vedle b žných ochranných opat ení, která jsou nutná p i práci s chemikáliemi, je t eba zabránit polití se p i odm ování p ípravku, nebo post íkání p i pln ní a obsluze aplika ního za ízení, mohou být použita i další ochranná opat ení, která by zabránila kontaktu s výrobkem Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Další informace jsou uvedeny v kapitolách 5 (pokyny pro p ípad požáru) a 6 (pokyny v p ípad náhodného úniku p ípravku) Pokyny pro skladování: ípravek skladujte v uzav ených originálních kontejnerech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných skladech. Chra te p ed mrazem, sv tlem, vlhkostí a sálavým teplem. Uchovávejte mimo dosah d tí. Možnost skladování s dalšími materiály: ípravek nesmí být skladován spole s potravinami, nápoji, krmivy, hnojivy, desinfek ními prost edky a obaly od t chto látek. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby. Skladovací teploty: od +5 C do +35 C 7.3. Specifické použití: S p ípravkem m že nakládat pouze osoba odborn zp sobilá dle 86 zákona. 326/2004 Sb. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE P ÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 8.1. Expozi ní limity: Omezování expozice: Technická opat ení: Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. V p ípadech, kdy nelze zcela vylou it expozici, je spolehlivým technickým opat ením její omezení anebo snížení. Rozsah takovýchto opat ení závisí na aktuálním riziku. Pokud se vytvo í mlha, je t eba použít lokální odsávání. Na základ posouzení expozice využijte p ípadná další opat ení pro udržení istoty vzduchu pod íslušnými expozi ními limity. Pokud je t eba, používejte další ochranná opat ení, která by zlepšila pracovní a hygienické podmínky Omezování expozice pracovník : i práci s p ípravkem je nutné používat schválené ochranné pom cky. Ochrana dýchacích orgán : ústenka z filtra ního materiálu nebo polomaska filtra ního materiálu ( SN EN 149) Ochrana o í a obli eje: uzav ené brýle nebo obli ejový štít ( SN EN 166) Ochrana t la: protichemický ochranný od v z textilního materiálu ( SN EN 368 a SN EN 369 ), i ed ní p ípravku zást ra z PVC nebo pogumovaného textilu Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk Ochrana rukou: gumové rukavice ( SN EN 374-1) Ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky ( SN EN 346). Bezpe nostní opat ení po skon ení práce: kladn se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlas ). Vym te si od v. Kontaminované vybavení d kladn omyjte roztokem sody nebo mýdlovým roztokem. Ochranný od v p ed dalším použitím vyperte Omezování expozice životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. PESA International 3 z 8

4 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU 9.1. Všeobecné informace: Vzhled Barva Zápach Kapalina béžová až bílá Nezjišt no 9.2. Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí hodnota ph 4,4 (1% w/v) bod varu 120 C bod vzplanutí >200 C výbušné vlastnosti není výbušný bod tání není aplikovatelný bod samovznícení 410 ºC oxida ní vlastnosti Nemá Hustota 0,954 g/ml (20 C) Viskozita 0,17/0,19 Pa.s (20 C) Rozpustnost mísitelný s vodou rozd lovací koeficient 0,61 n-octanol/voda 10. INFORMACE O STABILIT A REAKTIVIT P ÍPRAVKU Podmínky, kterým je t eba zamezit: P i dodržování standardních podmínek je p ípravek stabilní. Nedochází k nebezpe né polymerizaci Materiály, které nelze použít: Nebezpe né produkty rozkladu: P i ho ení i tepelném rozkladu m že docházet ke vzniku toxických a dráždivých par (slou eniny dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, oxid uhli itý). 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU Akutní orální toxicita LD50: > 5000 mg/kg (potkan) Akutní dermální toxicita LD50: Inhala ní toxicita LC50: Akutní kožní dráždivost: >2000 mg/kg (potkan) 1,18 mg/l (potkan, 4 hod.) dráždivý ( lov k) Trvalé toxikologické vlivy / dlouhodobá expozice: i pokusech na zví atech nebyly pozorovány karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní projevy ani ú inky. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O P ÍPRAVKU Ekotoxicita: Akutní toxicita, ryby, LC 50 : Inhibice r stu, asy, EC 50 : Toxicita, vodní bezobratlí, EC50 Toxicita, vodní rostliny, EC50 55,6 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss, pstruh, 96 hod.) >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus, zelená asa, 72 hod.) 82,3 mg/l ( (Daphnia magna (dafnie), 48 hod.) 0,06 mg/l (Lemna gibba, 168 hod.) ípravek není nebezpe ný pro ozonovou vrstvu (Sm rnice 1999/45/EC) Mobilita: Persistence a rozložitelnost: Nicosulfuron není perzistentní v p. Není prokázána biodegradace (aerobní podmínky). PESA International 4 z 8

5 12.4. Bioakumula ní potenciál: Nicosulfuron má malý bioakumula ní potenciál Další nep íznivé ú inky: Nejsou známy. 13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ P ÍPRAVKU AH MilARGO Odstra ování p ípravku: nujte pozornost ochrannému od vu a ochranným opat ením. P ípravek pokryjte absorb ním materiálem jako je písek, p da, rozsivkový substrát atd. Materiál umíst te do speciáln ozna ených, pevn uzav ených kontejner. Zne ist né plochy o ist te vodou a detergentem. istící vodu rovn ž umíst te do kontejner, aby nedošlo ke kontaminaci povrchu nebo spodní vody, vodních zdroj a odtok. Prostor ist te po delší dobu proudem vody. Siln kontaminované vrstvy p dy musí být vykopány až k vrstv isté p dy. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, kontaktujte výrobce, dealera nebo místního zástupce spole nosti. Likvidaci prove te ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií Odstra ování obal : Prázdné obaly znehodno te a zlikvidujte ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií. Poškozené kontejnery: Umíst te originální kontejnery do speciáln ozna ených v tších kontejner. Ov te možnost recyklace n kterých obal Právní p edpisy o odpadech Postupuje se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon a podle jeho provád cích p edpis o zneškod ování zvláštních/nebezpe ných odpad. 14. INFORMACE PRO P EPRAVU P ÍPRAVKU: Speciální informace: Použijte nerozbitné kontejnery, zajist te je proti pádu a ozna te je podle edpis. Pozemní doprava (ADR/RID) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Námo ní p eprava (IMDG-CODE) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Zne iš ovatel mo e: Letecká p eprava (ICAO/IATA) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) Marine pollutatnt ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) PESA International 5 z 8

6 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P EDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K P ÍPRAVKU Informace uvád né na obalu: výstražný symbol Xi N názvy chemických látek uvád ných v textu obalu ísla a slovní zn ní azených R-v t: ísla a ozna ení p azených S-v t: 38 50/ / /37/ Právní p edpisy, které se vztahují na sm s: Dráždivý Nebezpe ný pro životní prost edí nicosulfuron Dráždí k ži Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Uchovávejte mimo dosah d tí Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv Nejezte, nepijte a neku te p i používání Zamezte styku s k ží i styku s k ží omyjte velkým množstvím vody Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe nostní listy V p ípad požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení Nejd ležit jší p ímo použitelné p edpisy Spole enství a další p edpisy ES vztahující se k údaj m v bezpe nostním listu: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm sm rnice 1999/45/ES a o zrušení na ízení Rady (EHS). 793/93, na ízení Komise (ES). 1488/94, sm rnice Rady 76/769/EHS a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve zn ní na ízení Rady (ES). 1354/2007, na ízení Komise (ES). 987/2008, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, na ízení Komise (ES). 134/2009, v etn tiskové opravy uve ejn né v edním v stníku Evropské unie L 36 ze dne , str. 84, na ízení Komise (ES). 552/2009, na ízení Komise (EU). 276/2010, na ízení Komise (EU). 453/2010. Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, o zm a zrušení sm rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní na ízení komise (ES). 790/2009, na ízení Komise (EU). 440/ Nejd ležit jší p edpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a sm sím, jimiž do eského právního ádu byly p evedeny p íslušné sm rnice EU, vztahující se k chemickým látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si Zákon. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší zdravotnické a bezpe nostní p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v PESA International 6 z 8

7 pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví i práci) ve zn ní pozd jších p edpis. Na ízení vlády. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn ní pozd jších edpis. Zákon. 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk a o zm n kterých zákon (zákon o obecné bezpe nosti výrobk ), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy na ochranu životního prost edí vztahujícím se k ú inným látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší požární p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy pro p epravu, které se týkají posuzované sm si: Vyhláška MZV. 64/1987 Sb., o Evropské dohod o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 14/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 159/1997 Sb., sd lení. 186/1998 Sb., sd lení. 54/1999 Sb., sd lení. 93/2000 Sb.m.s., sd lení. 6/2002 Sb.m.s., sd lení. 65/2003 Sb.m.s., sd lení. 77/2004 Sb.m.s., sd lení. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlášení ijetí zm n a dopl P ílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpe ných látek a p edm a P ílohy B - Ustanovení o dopravních prost edcích a o p eprav Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška ministra zahrani ních v cí. 8/1985 Sb., o Úmluv o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 19/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 61/1991 Sb., sd lení. 251/1991 Sb., sd lení. 29/1998 Sb., sd lení. 60/1999 Sb., sd lení. 9/2002 Sb.m.s., sd lení. 46/2003 Sb.m.s., sd lení. 8/2004 Sb.m.s., sd lení. 34/2005 Sb.m.s. o vyhlášení zm n a dopl Úmluvy o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), p ijaté v Bernu dne 9. kv tna 1980, vyhlášené pod. 8/1985 Sb., zm né Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod. 49/2006 Sb.m.s. Zákon. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm a dopln ní zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 61/2000 Sb., o námo ní plavb, ve zn ní pozd jších p edpis. Zhodnocení nebezpe nosti odpovídá sou asn i platným p edpis m Evropské unie. 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K P ÍPRAVKU Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka (nap. pokyny pro školení, preventivní léka ské prohlídky, doporu ené použití p ípravku, doporu ení pro omezené použití p ípravku apod.): Uživatel je odpov dný za dodržování všech souvisících p edpis na ochranu zdraví a životního prost edí. Plné zn ní R-v t komponent p ípravku uvedených v kapitole 3, bod 3.2. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Plné zn ní H-v t uvedených v kapitole 3 H315 Dráždí k ži H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky PESA International 7 z 8

8 Pokyny pro školení: Fyzické osoby provád jící jednotlivé innosti v rámci nakládání s tímto nebezpe ným p ípravkem jsou zaškolovány a pravideln, nejmén jednou ro, proškolovány autorizovanou osobou. Je-li práce s tímto ípravkem vyhlášena orgánem hygienické služby za rizikovou, jsou zam stnanci povinni se podrobovat pravidelným preventivním prohlídkám u léka e závodní preventivní pé e. Prohlášení: obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti p ípravku pro konkrétní aplikaci. Text bezpe nostního listu byl pln p evzat z bezpe nostního listu referen ního p ípravku Milagro PESA International 8 z 8

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) LINTUR 70 WG

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) LINTUR 70 WG 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo A9808C 1.2. Doporučený účel pouţití: HERBICID 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce: Syngenta

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006)

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/POMOCNÉHO PROSTŘEDKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název pomocného přípravku: Obchodní jméno A-číslo A16973A 1.2. Doporučený účel pouţití: ADITIVUM 1.3. Jméno/

Více

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE Datum vytvo ení: 21. 11. 2008 Datum revize: 1. Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo p ípravku Název: íselné ozna ení: 0107 1.2. Použití látky nebo ípravku ípravek

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST dle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPE NOSTNÍ LIST dle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vytvo ení: 24. 2. 2011 íslo verze: 1 Datum revize: íslo revize: ODDÍL 1. Identifikace látky/ sm si a spole nosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: íslo výrobku: 421 1.2. íslušná

Více

Bezpečnostní list PIRIMOR 50 WG

Bezpečnostní list PIRIMOR 50 WG Obchodní jméno Syngenta PIRIMOR 50 WG 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Obchodní jméno Syngenta PIRIMOR 50 WG A-číslo A-10788 A 1.2.

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010) SEPTAN

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010) SEPTAN Datum revize: 15.9.2011 Strana 1 (celkem 9) 1. Identifikace látky/ a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 íslušná ur ená použití látky nebo a nedoporu ená použití Koncentrovaný

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle Na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010)

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle Na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010) Datum vyhotovení v R: 13. 03. 2012 Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/ a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : ZEVA EM2 1.2 íslušná ur ená použití látky nebo a nedoporu

Více

EPOCOAT 210 / PENGUARD TOPCOAT NM comp. A

EPOCOAT 210 / PENGUARD TOPCOAT NM comp. A EPOCOAT 210 / PENGUARD TOPCOAT NM comp. A 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Název produktu nebo kód : Epocoat 210 Topcoat / Penguard Topcoat NM - komponent A 1.2. Použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: ATPLUS 463 Identifikační číslo A12717A 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin adjuvant 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

1.5. Telefon pro mimořádné situace: Toxikologické informa ní st edisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293, 224 915 402

1.5. Telefon pro mimořádné situace: Toxikologické informa ní st edisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293, 224 915 402 1 Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: 1.2. Obchodní název látky nebo přípravku: GARDENTOP BB 1.3. Použití látky nebo přípravku: rodenticid 1.4. Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR OPTI

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR OPTI 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A14111B 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin fungicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/2006) Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5

BEZPE NOSTNÍ LIST (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/2006) Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo p ípravku: Obchodní název: AGIP 4T SUPER

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: ATPLUS 463 Identifikační číslo A12717A 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití: Přípravek na ochranu

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR OPTI

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR OPTI 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A14111B 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití: Přípravek na ochranu rostlin fungicid

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů VERTICO

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů VERTICO 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A7725M 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin regulátor růstu a vývoje 1.3. Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list DRAGOON

Bezpečnostní list DRAGOON Bezpečnostní list DRAGOON 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: DRAGOON Identifikační číslo 5128-0 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin herbicid 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů AMISTAR 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A12705B 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostlin - fungicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 LOCTITE 4031 Strana 1 z 1. BL. : 153642 Datum revize: 16.01.2014 Datum výtisku: 21.01.2014 1.1 Identifikátor výrobku LOCTITE 4031 ODDÍL 1: Identifikace

Více

1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce:

1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE PRO PŘÍPRAVEK Agil 100 EC Datum přepracování: 15.7.2004 Datum vyhotovení: 14.8.1995 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce: 1.1. Chemický název látky/obchodní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů REVUS TOP

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů REVUS TOP 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A14576A 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití: Přípravek na ochranu rostlin fungicid

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 P3-glin plus Strana 1 z 7. SDB : 209660 Datum revize: 21.02.2012 Datum výtisku: 29.02.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A8545G 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostlin herbicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pattex Total Fix PL 700 All Colours except Clear Strana 1 z 7. SDB : 228624 Datum revize: 14.08.2012 Datum výtisku: 22.08.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit CM 19 Strana 1 z 7. SDB : 42507 Datum revize: 20.04.2011 Datum výtisku: 15.02.2013 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor výrobku:

Více

Super strong, universal and filling construction adhesive based on neoprene rubber. 6308680 - Bison Montagekit Super Strength cartridge 350 g EN/RO

Super strong, universal and filling construction adhesive based on neoprene rubber. 6308680 - Bison Montagekit Super Strength cartridge 350 g EN/RO strana 1/9 * 1 Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku. 1.1 Identifikátor výrobku.. 1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití. Použití látky / p ípravku Lepidlo. 1.3 Podrobné

Více

Bezpe nostní list podle 1907/2006/ES, lánek 31

Bezpe nostní list podle 1907/2006/ES, lánek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor výrobku P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití Použití látky / p ípravku Prost edek na likvidaci as

Více

Bezpe nostní list podle 91/155/EHS

Bezpe nostní list podle 91/155/EHS strana 1/5 1 Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Údaje k produktu Obchodní ozna ení: UZIN KR 421 Komp. A Použití látky / p ípravku 2-složkové epoxidové lepidlo, složka A Identifikace

Více

Bezpečnostní list Rapus 500 SC dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 9.4.2008 Datum revize: 30.4.2013 Strana: 1/11

Bezpečnostní list Rapus 500 SC dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 9.4.2008 Datum revize: 30.4.2013 Strana: 1/11 Datum revize: 30.4.2013 Strana: 1/11 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana: 1/12 1. Identifikace látky / přípravku / podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Clomazon / Registrační číslo: 4475-1 Další názvy látky/přípravku: - 1.2. Použití látky nebo přípravku: herbicid

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST pro SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu zpracovaný podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES).

BEZPE NOSTNÍ LIST pro SOMS na bázi cementu a vápenného hydrátu zpracovaný podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo p ípravku Název AG 570 TOP 10, AG 600 E.F.A., AG 650 FLEX S1,, AG 651 CLASSIC, AG 653 STANDARD, AG 654 INNEN, AJ 600

Více