AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AH MilARGO. Bezpe nostní list Podle legislativy Evropské Unie (Na ízení. 1907/2006) Herbicid"

Transkript

1 Obchodní jméno AH MilARGO 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název p ípravku: Obchodní jméno AH MilARGO A- íslo: A9267A 1.2. Doporu ený ú el použití: Herbicid 1.3. Jméno / obchodní sídlo dovozce: ARGO HANÁ, a.s SA Velká Byst ice Jméno / obchodní jméno a sídlo zahrani ního výrobce: Nouzové volání: Toxikologické informa ní st edisko: Kontaktní adresa v nouzových p ípadech: Kontaktní telefon v nouzových p ípadech: 2. ÚDAJE O NEBEZPE NOSTI P ÍPRAVKU: 2.1. Klasifikace p ípravku: ípravek je klasifikován jako: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Osaka, Japonsko Tel. (24 hod.) Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informa ní st edisko Na Bojišti Praha N - nebezpe ný pro životní prost edí Xi - dráždivý 2.2. Nep íznivé ú inky: R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí R 38 Dráždí k ži 2.3. Další rizika: Nejsou známa 2.4. Informace uvedené na obalu: viz bod. 15 tohoto bezpe nostního listu 3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ / ÚDAJE O NEBEZPE NÝCH LÁTKÁCH 3.1. Chemická charakteristika: Formulace: Použití: inná látka: Suspenzní koncentrát Herbicid Nicosulfuron 40 g/l 3.2. Látky klasifikované jako nebezpe né dle zákona. 356/2003 Sb. ípravek obsahuje látky z nichž n které jsou nebezpe né ve smyslu kritérií zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Název íslo CAS Klasifikace Klasifikace Obsah íslo EC nicosulfuron N R50/53 (67/548 EEC) (Na ízení(ec).1272/2008) Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 (% w/w) 4,2 PESA International 1 z 8

2 3.3. Látky klasifikované jako nebezpe né (pro p ípravky které nejsou klasifikovány jako nebezpe né dle zákona 356/2003 Sb.). Ostatní komponenty jsou obsaženy pod hranicí, jíž je t eba brát v úvahu p i klasifikaci p ípravku ( 23 odst. 3 zákona. 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ) Klasifikace složek p ípravku viz bod 3.2. a bod 16 tohoto bezpe nostního listu. Plná zn ní R-v t nebezpe ných komponent p ípravku jsou uvedena v bodu POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1. Obecn : projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybnosti uv domit léka e a poskytnout mu informace z tohoto bezpe nostního listu. Zasaženou osobu odve te do dob e v trané místnosti a chra te ji ed podchlazením. V P ÍPAD PODEZ ENÍ NA OTRAVU: Okamžit zavolejte léka e i nadýchání: Okamžit p emíst te zasaženou osobu na erstvý vzduch. Zajist te klidovou polohu. Nenechte prochladnout. P etrvávají li zdravotní potíže, vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení o í: i vymývejte n kolik minut istou pokud možno vlahou tekoucí vodou, také pod ví ky. Odstra te kontaktní ky. P etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení), neprodlen vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i zasažení od vu a pokožky: Sundejte z pokožky kontaminované oble ení a mýdlem a vodou d kladn omyjte zasažená místa, pokožku dob e opláchn te. P i známkách silného podrážd ní vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení i požití: Ústa vypláchn te vodou (je-li zasažená osoba p i v domí).opakovan podejte živo išné uhlí s velkým množstvím vody. Vyhledejte léka skou pomoc a ukažte štítek/ etiketu p ípadn obal p ípravku nebo bezpe nostní list. POZNÁMKA: Nikdy nic nedávejte do úst osob, která je v bezv domí. Nevyvolávejte zvracení. Pokyny pro léka e: Protijed: Není znám žádný speciální protijed! Aplikujte symptomatickou terapii. 5. OPAT ENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1. Vhodné hasební prost edky: pro požáry malého rozsahu: voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody), suchý chemický hasící prost edek, p na, oxid uhli itý, pro požáry v tšího rozsahu: p na, voda (nepoužívejte p ímo st íkající proud vody) 5.2. Hasební prost edky, které z bezpe nostních d vod nesm jí být použity: nejsou známy 5.3. Upozorn ní na specifická nebezpe í p i požáru a hašení: Produkty ho ení jsou toxické a/nebo dráždivé. Musí být provedena opat ení, která by zamezila kontaminovanému hasícímu prost edku proniknout vsáknutím do zem nebo se nekontrolovateln ší it Ochranné vybavení pro likvidaci požáru: ed výpary se chra te schválenými ochrannými prost edky a dýchacím p ístrojem Další údaje: Kontejnery vystavené ohni ochlazujte rozst ikováním vody. 6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU P ÍPRAVKU 6.1. Opat ení na ochranu osob: Používejte schválené ochranné prost edky a dodržujte bezpe nostní opat ení Opat ení na ochranu životního prost edí: Nekontaminujte látkou spodní vodu a vodní toky. Pokud došlo k úniku p ípravku do vodního prost edí, informujte p íslušný vodohospodá ský orgán. Chra te p ed zdroji vznícení Zp sob zneškodn ní a išt ní: Zajist te nasáknutí látky absorb ním materiálem - nap. pískem, p dou, rozsivkovým substrátem atd. Materiál umíst te do speciálních ozna ených kontejner, které je možné kladn uzav ít. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, obra te se na výrobce, dealera nebo místního zástupce firmy. PESA International 2 z 8

3 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S P ÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ P ÍPRAVKU 7.1. Pokyny pro zacházení: 7.1. Obecné: ípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. ed použitím dob e promíchejte. Zamezte styku s k ží, o ima a oble ením. Nevdechujte mlhu a výpary. Nejezte, nepijte a neku te p i používání. Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. Vedle b žných ochranných opat ení, která jsou nutná p i práci s chemikáliemi, je t eba zabránit polití se p i odm ování p ípravku, nebo post íkání p i pln ní a obsluze aplika ního za ízení, mohou být použita i další ochranná opat ení, která by zabránila kontaktu s výrobkem Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Další informace jsou uvedeny v kapitolách 5 (pokyny pro p ípad požáru) a 6 (pokyny v p ípad náhodného úniku p ípravku) Pokyny pro skladování: ípravek skladujte v uzav ených originálních kontejnerech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných skladech. Chra te p ed mrazem, sv tlem, vlhkostí a sálavým teplem. Uchovávejte mimo dosah d tí. Možnost skladování s dalšími materiály: ípravek nesmí být skladován spole s potravinami, nápoji, krmivy, hnojivy, desinfek ními prost edky a obaly od t chto látek. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby. Skladovací teploty: od +5 C do +35 C 7.3. Specifické použití: S p ípravkem m že nakládat pouze osoba odborn zp sobilá dle 86 zákona. 326/2004 Sb. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE P ÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 8.1. Expozi ní limity: Omezování expozice: Technická opat ení: Pracovní prostory musí být dob e ventilovány. V p ípadech, kdy nelze zcela vylou it expozici, je spolehlivým technickým opat ením její omezení anebo snížení. Rozsah takovýchto opat ení závisí na aktuálním riziku. Pokud se vytvo í mlha, je t eba použít lokální odsávání. Na základ posouzení expozice využijte p ípadná další opat ení pro udržení istoty vzduchu pod íslušnými expozi ními limity. Pokud je t eba, používejte další ochranná opat ení, která by zlepšila pracovní a hygienické podmínky Omezování expozice pracovník : i práci s p ípravkem je nutné používat schválené ochranné pom cky. Ochrana dýchacích orgán : ústenka z filtra ního materiálu nebo polomaska filtra ního materiálu ( SN EN 149) Ochrana o í a obli eje: uzav ené brýle nebo obli ejový štít ( SN EN 166) Ochrana t la: protichemický ochranný od v z textilního materiálu ( SN EN 368 a SN EN 369 ), i ed ní p ípravku zást ra z PVC nebo pogumovaného textilu Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk Ochrana rukou: gumové rukavice ( SN EN 374-1) Ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky ( SN EN 346). Bezpe nostní opat ení po skon ení práce: kladn se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlas ). Vym te si od v. Kontaminované vybavení d kladn omyjte roztokem sody nebo mýdlovým roztokem. Ochranný od v p ed dalším použitím vyperte Omezování expozice životního prost edí: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. PESA International 3 z 8

4 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU 9.1. Všeobecné informace: Vzhled Barva Zápach Kapalina béžová až bílá Nezjišt no 9.2. Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí hodnota ph 4,4 (1% w/v) bod varu 120 C bod vzplanutí >200 C výbušné vlastnosti není výbušný bod tání není aplikovatelný bod samovznícení 410 ºC oxida ní vlastnosti Nemá Hustota 0,954 g/ml (20 C) Viskozita 0,17/0,19 Pa.s (20 C) Rozpustnost mísitelný s vodou rozd lovací koeficient 0,61 n-octanol/voda 10. INFORMACE O STABILIT A REAKTIVIT P ÍPRAVKU Podmínky, kterým je t eba zamezit: P i dodržování standardních podmínek je p ípravek stabilní. Nedochází k nebezpe né polymerizaci Materiály, které nelze použít: Nebezpe né produkty rozkladu: P i ho ení i tepelném rozkladu m že docházet ke vzniku toxických a dráždivých par (slou eniny dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, oxid uhli itý). 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH P ÍPRAVKU Akutní orální toxicita LD50: > 5000 mg/kg (potkan) Akutní dermální toxicita LD50: Inhala ní toxicita LC50: Akutní kožní dráždivost: >2000 mg/kg (potkan) 1,18 mg/l (potkan, 4 hod.) dráždivý ( lov k) Trvalé toxikologické vlivy / dlouhodobá expozice: i pokusech na zví atech nebyly pozorovány karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní projevy ani ú inky. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O P ÍPRAVKU Ekotoxicita: Akutní toxicita, ryby, LC 50 : Inhibice r stu, asy, EC 50 : Toxicita, vodní bezobratlí, EC50 Toxicita, vodní rostliny, EC50 55,6 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss, pstruh, 96 hod.) >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus, zelená asa, 72 hod.) 82,3 mg/l ( (Daphnia magna (dafnie), 48 hod.) 0,06 mg/l (Lemna gibba, 168 hod.) ípravek není nebezpe ný pro ozonovou vrstvu (Sm rnice 1999/45/EC) Mobilita: Persistence a rozložitelnost: Nicosulfuron není perzistentní v p. Není prokázána biodegradace (aerobní podmínky). PESA International 4 z 8

5 12.4. Bioakumula ní potenciál: Nicosulfuron má malý bioakumula ní potenciál Další nep íznivé ú inky: Nejsou známy. 13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ P ÍPRAVKU AH MilARGO Odstra ování p ípravku: nujte pozornost ochrannému od vu a ochranným opat ením. P ípravek pokryjte absorb ním materiálem jako je písek, p da, rozsivkový substrát atd. Materiál umíst te do speciáln ozna ených, pevn uzav ených kontejner. Zne ist né plochy o ist te vodou a detergentem. istící vodu rovn ž umíst te do kontejner, aby nedošlo ke kontaminaci povrchu nebo spodní vody, vodních zdroj a odtok. Prostor ist te po delší dobu proudem vody. Siln kontaminované vrstvy p dy musí být vykopány až k vrstv isté p dy. Rozlitý výrobek nem že být znovu použit a musí být zlikvidován. Pokud není možné zajistit bezpe nou likvidaci, kontaktujte výrobce, dealera nebo místního zástupce spole nosti. Likvidaci prove te ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií Odstra ování obal : Prázdné obaly znehodno te a zlikvidujte ve schválené spalovn pro likvidaci chemikálií. Poškozené kontejnery: Umíst te originální kontejnery do speciáln ozna ených v tších kontejner. Ov te možnost recyklace n kterých obal Právní p edpisy o odpadech Postupuje se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon a podle jeho provád cích p edpis o zneškod ování zvláštních/nebezpe ných odpad. 14. INFORMACE PRO P EPRAVU P ÍPRAVKU: Speciální informace: Použijte nerozbitné kontejnery, zajist te je proti pádu a ozna te je podle edpis. Pozemní doprava (ADR/RID) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Námo ní p eprava (IMDG-CODE) ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: Zne iš ovatel mo e: Letecká p eprava (ICAO/IATA) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) Marine pollutatnt ída Obalová skupina íslo UN 9 III 3082 Úplné dopravní ozna ení: Dopl ková informace: LÁTKA NEBEZPE NÁ PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, KAPALINA, N.O.S. (NICOSULFURON) PESA International 5 z 8

6 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P EDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K P ÍPRAVKU Informace uvád né na obalu: výstražný symbol Xi N názvy chemických látek uvád ných v textu obalu ísla a slovní zn ní azených R-v t: ísla a ozna ení p azených S-v t: 38 50/ / /37/ Právní p edpisy, které se vztahují na sm s: Dráždivý Nebezpe ný pro životní prost edí nicosulfuron Dráždí k ži Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Uchovávejte mimo dosah d tí Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv Nejezte, nepijte a neku te p i používání Zamezte styku s k ží i styku s k ží omyjte velkým množstvím vody Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe nostní listy V p ípad požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení Nejd ležit jší p ímo použitelné p edpisy Spole enství a další p edpisy ES vztahující se k údaj m v bezpe nostním listu: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm sm rnice 1999/45/ES a o zrušení na ízení Rady (EHS). 793/93, na ízení Komise (ES). 1488/94, sm rnice Rady 76/769/EHS a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve zn ní na ízení Rady (ES). 1354/2007, na ízení Komise (ES). 987/2008, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, na ízení Komise (ES). 134/2009, v etn tiskové opravy uve ejn né v edním v stníku Evropské unie L 36 ze dne , str. 84, na ízení Komise (ES). 552/2009, na ízení Komise (EU). 276/2010, na ízení Komise (EU). 453/2010. Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1272/2008, o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, o zm a zrušení sm rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní na ízení komise (ES). 790/2009, na ízení Komise (EU). 440/ Nejd ležit jší p edpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a sm sím, jimiž do eského právního ádu byly p evedeny p íslušné sm rnice EU, vztahující se k chemickým látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si Zákon. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n kterých zákon, týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší zdravotnické a bezpe nostní p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v PESA International 6 z 8

7 pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví i práci) ve zn ní pozd jších p edpis. Na ízení vlády. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn ní pozd jších edpis. Zákon. 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk a o zm n kterých zákon (zákon o obecné bezpe nosti výrobk ), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy na ochranu životního prost edí vztahujícím se k ú inným látkám a sm sím, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší požární p edpisy, které se týkají posuzované sm si: Zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve zn ní pozd jších p edpis Nejd ležit jší p edpisy pro p epravu, které se týkají posuzované sm si: Vyhláška MZV. 64/1987 Sb., o Evropské dohod o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 14/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 159/1997 Sb., sd lení. 186/1998 Sb., sd lení. 54/1999 Sb., sd lení. 93/2000 Sb.m.s., sd lení. 6/2002 Sb.m.s., sd lení. 65/2003 Sb.m.s., sd lení. 77/2004 Sb.m.s., sd lení. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlášení ijetí zm n a dopl P ílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpe ných látek a p edm a P ílohy B - Ustanovení o dopravních prost edcích a o p eprav Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhláška ministra zahrani ních v cí. 8/1985 Sb., o Úmluv o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), ve zn ní pozd jších p edpis. Resp. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 19/2007 Sb.m.s., kterým se dopl uje sd lení. 61/1991 Sb., sd lení. 251/1991 Sb., sd lení. 29/1998 Sb., sd lení. 60/1999 Sb., sd lení. 9/2002 Sb.m.s., sd lení. 46/2003 Sb.m.s., sd lení. 8/2004 Sb.m.s., sd lení. 34/2005 Sb.m.s. o vyhlášení zm n a dopl Úmluvy o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), p ijaté v Bernu dne 9. kv tna 1980, vyhlášené pod. 8/1985 Sb., zm né Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod. 49/2006 Sb.m.s. Zákon. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm a dopln ní zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis. Zákon. 61/2000 Sb., o námo ní plavb, ve zn ní pozd jších p edpis. Zhodnocení nebezpe nosti odpovídá sou asn i platným p edpis m Evropské unie. 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K P ÍPRAVKU Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka (nap. pokyny pro školení, preventivní léka ské prohlídky, doporu ené použití p ípravku, doporu ení pro omezené použití p ípravku apod.): Uživatel je odpov dný za dodržování všech souvisících p edpis na ochranu zdraví a životního prost edí. Plné zn ní R-v t komponent p ípravku uvedených v kapitole 3, bod 3.2. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí Plné zn ní H-v t uvedených v kapitole 3 H315 Dráždí k ži H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky PESA International 7 z 8

8 Pokyny pro školení: Fyzické osoby provád jící jednotlivé innosti v rámci nakládání s tímto nebezpe ným p ípravkem jsou zaškolovány a pravideln, nejmén jednou ro, proškolovány autorizovanou osobou. Je-li práce s tímto ípravkem vyhlášena orgánem hygienické služby za rizikovou, jsou zam stnanci povinni se podrobovat pravidelným preventivním prohlídkám u léka e závodní preventivní pé e. Prohlášení: obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti p ípravku pro konkrétní aplikaci. Text bezpe nostního listu byl pln p evzat z bezpe nostního listu referen ního p ípravku Milagro PESA International 8 z 8

Bezpečnostní list BANVEL 480 S

Bezpečnostní list BANVEL 480 S 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo A-7254 B 1.2. Doporučený účel použití: OCHRANA ROSTLIN 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce:

Více

Bezpečnostní list BANVEL 480 S

Bezpečnostní list BANVEL 480 S Obchodní jméno Syngenta BANVEL 480 S 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Obchodní jméno Syngenta BANVEL 480 S A-číslo A-7254 B 1.2. Doporučený

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) BOXER

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) BOXER 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo A8545 G 1.2. Doporučený účel pouţití: HERBICID 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce:

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST. LumiSafe Hi-Glow 450 Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe nostní nát r Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe nostní nát r s dosvitem

BEZPE NOSTNÍ LIST. LumiSafe Hi-Glow 450 Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe nostní nát r Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe nostní nát r s dosvitem BEZPE NOSTNÍ LIST Datum vydání: 28.9.2010 Strana: 11 stránek Datum revize: 4.2.2010 Název výrobku: LumiSafe Hi-Glow 450 Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe nostní nát r Tixotropní fotoluminiscen ní bezpe

Více

MOGETON 25 WP Stránka 1/7. Bezpečnostní list

MOGETON 25 WP Stránka 1/7. Bezpečnostní list MOGETON 25 WP Stránka 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: Quinoclamine / Mogeton 25 WP Doporučený účel použití: herbicid Identifikace

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/2006) Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5

BEZPE NOSTNÍ LIST (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/2006) Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.6.2004 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo p ípravku: Obchodní název: AGIP 4T SUPER

Více

Datum vyhotovení: 9.5.2001 Datum přepracování: 09.01.2008 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vyhotovení: 9.5.2001 Datum přepracování: 09.01.2008 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: 1.2. Doporučený účel použití: fungicid 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku: Prophyta Biologisher

Více

glyphosate 0,5-1,2 1071-83-6 213-997-4 N

glyphosate 0,5-1,2 1071-83-6 213-997-4 N 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1. Identifikace látky/přípravku 1.2. Obchodní název látky/přípravku: Gladiátor Hobby 1.3. Použití látky/přípravku: neselektivní herbicid 1.4. Jméno/obchodní

Více

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 03/06/04 BAYCIDAL 25 WP Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 04/01/07

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 03/06/04 BAYCIDAL 25 WP Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 04/01/07 Datum vydání: 03/06/04 BAYCIDAL 25 WP Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora 1.1 Identifikace přípravku BAYCIDAL 25 WP Další názvy látky: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/200/) Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 6

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/200/) Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 6 (podle na ízení Evropského parlamentu a Rady ES.1907/200/) Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace

Více

(v %) 1-5 68131-40-8 --- --- 5-15 68439-46-3 --- ---

(v %) 1-5 68131-40-8 --- --- 5-15 68439-46-3 --- --- Datum vyhotovení v ČR: 04.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: A-Clean Engine Cleaner 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3

Více

Datum vydání: 28. 11. 2007 Strana: 1 / 6 Datum revize: 10. 8. 2012 Nahrazuje revizi ze dne: 23. 8. 2010

Datum vydání: 28. 11. 2007 Strana: 1 / 6 Datum revize: 10. 8. 2012 Nahrazuje revizi ze dne: 23. 8. 2010 Datum vydání: 28. 11. 2007 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: BIOLIT samolepka na okno proti mouchám

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 20.02.2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 20.02.2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 20.02.2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: BRELA bělicí prostředek 1.2 Použití přípravku: Tekutý přípravek k bělení a odstraňování skvrn

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU dle na ízení (ES). 1907/2006

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU dle na ízení (ES). 1907/2006 1/5 BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU dle na ízení (ES). 1907/2006 Datum vyhotovení: 31. 10. 2008 Datum revize: 19. 2. 2009 1. Identifikace p ípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace p ípravku:

Více

Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006

Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006 Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006 Strana 1 z 5 Chemoprén PVC Datum revize v zahraničí: 12.11.2007 Datum revize v ČR: 20.05.2008 Datum vyhotovení v ČR: 04.08.2006 1.Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení 1907/2006/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení 1907/2006/ES 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Chemický název: - Další názvy přípravku: - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití přípravku Speciální stavební

Více

CLEANFOX ČISTIČ MOTORŮ

CLEANFOX ČISTIČ MOTORŮ Název výrobku: CLEANFOX ČISTIČ MOTORŮ Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: CLEANFOX ČISTIČ MOTORŮ registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 6) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Březen 2006 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Dem DSY BIO 2 odformovací přípravek 1. Identifikace

Více

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 22.9.2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název p ípravku Název: íslo CAS: íslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 9 1. Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Použití látky nebo přípravku: Mycí, čistící a bělící prostředek s dezinfekčním,virucidním,baktericidním

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) KUNSHI

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) KUNSHI 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo 1.2. Doporučený účel použití: OCHRANA ROSTLIN 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce: Syngenta

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST HYDRAULIC OIL HM 46 ISO VG 46 4354

BEZPEČNOSTNÍ LIST HYDRAULIC OIL HM 46 ISO VG 46 4354 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další názvy látky: Hydraulický olej 1.2 Použití látky nebo přípravku: Průmyslový hydraulický olej. 1.3 Identifikace

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST podle Na ízení evropského parlamentu a rady (ES). 1907/2006. DIAVA politura na nábytek

BEZPE NOSTNÍ LIST podle Na ízení evropského parlamentu a rady (ES). 1907/2006. DIAVA politura na nábytek strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku 1.1 Identifikace p ípravku: íslo CAS: íslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - p ípravek. Neuvádí se - p ípravek. Neuvádí

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC

Bezpečnostní list Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC Bezpečnostní list Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC Datum vydání 8.3.2013. Zpracováno firmou Náš servis Group s.r.o. na základě dostupných podkladů.

Více

Bezpečnostní list Lanirat PG, Z

Bezpečnostní list Lanirat PG, Z Datum vyhotovení: 5.1.2000 Datum přepracování : 16.2.2004 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lanirat PG, Lanirat Z balení 5 a 25 kg

Více

Bezpečnostní list (Podle legislativy Evropské Unie)

Bezpečnostní list (Podle legislativy Evropské Unie) Obchodní jméno Syngenta CHORUS 75 WG 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Obchodní jméno Syngenta CHORUS 75 WG A-číslo A-8779 A 1.2. Doporučený

Více

Bezpečnostní list Rhenoplast KP 1 dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Rhenoplast KP 1 dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 6.7.2005, Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2. Použití látky / přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný průmyslový. EURO-Šarm, spol. s r.o.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný průmyslový. EURO-Šarm, spol. s r.o. Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy látky/směsi sůl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) CHORUS 75 WG

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) CHORUS 75 WG 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo A8779A 1.2. Doporučený účel pouţití: OCHRANA ROSTLIN 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce:

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST dle na ízení ES. 1907/2006, vyhlášky. 231/2004 Sb.

BEZPE NOSTNÍ LIST dle na ízení ES. 1907/2006, vyhlášky. 231/2004 Sb. BEZPE NOSTNÍ LIST dle na ízení ES. 1907/2006, vyhlášky. 231/2004 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo p ípravku: Obchodní název: RESURS (RESURS

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Parkett Polish

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Parkett Polish strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Leštící prostředek na parkety 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

2. Identifikace rizik: 2.1 Celková klasifikace přípravku: C Žíravý

2. Identifikace rizik: 2.1 Celková klasifikace přípravku: C Žíravý Datum vyhotovení v ČR: 19.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: S-Clean Baso Supermousse 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3

Více

SLUNEČNICOVÝ OLEJ RAFINOVANÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

SLUNEČNICOVÝ OLEJ RAFINOVANÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum revize: 18.9.2006 Strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: INCI-název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: BROS Kostka na myši a krysy Číslo

Více

Reaktivační roztok (9895)

Reaktivační roztok (9895) Bezpečnostní list Reaktivační roztok (9895) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Čištění / údržba elektrod pro měření

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: WC deodorant do pisoárů 1.2 Použití přípravku: Deodorační a čisticí prostředek pro WC a pisoáry.

Více

SOKRATES balzám na okna

SOKRATES balzám na okna STRANA: 1/5 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES - vodouředitelný regenerační nátěr 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Výrobek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název přípravku: MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD Datum vyhotovení: 1.2. 2011 I. Identifikace látky / přípravku, společnosti /podniku Identifikace látky / přípravku: Registrační číslo: Další identifikace: bílá

Více

G 05 sádrovápenná přilnavostní omítka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

G 05 sádrovápenná přilnavostní omítka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 10. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát Datum vytvoření: 10. 7. 2007 Datum revize: listopad 2008,10.9.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 13. 01. 2003 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 13. 01. 2003 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75 Holzboden-Nivelliermasse NH 75 Další názvy látky:

Více

ADW AGRO, a.s. MOČOVINU. Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 pro

ADW AGRO, a.s. MOČOVINU. Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 pro Datum vydání: 21.4.2009 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: Identifikace látky/směsi: Močovina Diamid kyseliny uhličité Karbamid Urea 1.2 Použití: Hnojivo, k přípravě

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit STOP Vlhkosti tabletový systém Ceresit AERO 360 stop vlhkosti tabletový systém Ceresit STOP Vlhkosti 2 v 1 / 3 v 1 Strana 1 z 7. SDB : 179399 Datum revize:

Více

Bezpečnostní list OPTICA

Bezpečnostní list OPTICA Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky : Mecoprop-p Obchodní název přípravku : Číslo CAS : 66423-05-0 Číslo ES (EINECS)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2.1 Klasifikace látky nebo přípravku N Nebezpečný pro životní prostředí R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2.1 Klasifikace látky nebo přípravku N Nebezpečný pro životní prostředí R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy Datum vyhotovení: 10.2.2007 Datum revize: 26.2.2008 Strana 1 (celkem 7) Společnost Chemtura nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle Na ízení ES. 1907/2006

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle Na ízení ES. 1907/2006 1/7 Bod. 1 Identifikace výrobku nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo p ípravku: AKVATRON 6 Další název látky / p ípravku p ípadn kódy p ípravku : nejsou 1.2. Použití látky/p

Více

Křížová 1018/6 15000 Praha 5 Česká republika Tel. +420251563385 Fax.+420251563385 DIČ : CZ26198941 www.pramark.cz

Křížová 1018/6 15000 Praha 5 Česká republika Tel. +420251563385 Fax.+420251563385 DIČ : CZ26198941 www.pramark.cz 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: MARKAL B 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Průmyslové značení.

Více

Bezpečnostní list pro L Chloridy 11951

Bezpečnostní list pro L Chloridy 11951 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Chloridy KATALOGOVÉ ČÍSLO : 500 ml VÝROBCE: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna : Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Katalogové číslo : 12762

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Katalogové číslo : 12762 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Katalogové číslo : 12762 L Celková bílkovina (moč/likvor) standard 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice (EU) č. 1907/2006 Verze: 2.3 Datum revize: 02.02.2011 datum vydání: 02.02.2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice (EU) č. 1907/2006 Verze: 2.3 Datum revize: 02.02.2011 datum vydání: 02.02.2011 NOVARTIS Novartis Animal Health Inc. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice (EU) č. 1907/2006 Verze: 2.3 Datum revize: 02.02.2011 datum vydání: 02.02.2011 AGITA 10 WG 1.Označení látky / přípravku a společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 15. 01. 2003 Datum revize : 10 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 15. 01. 2003 Datum revize : 10 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lepidlo na parkety profesionální LE 555 Profi Parkettklebstoff LE 555 Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. TORO čisticí pasta

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. TORO čisticí pasta strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ALUMEX

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ALUMEX ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití K leštění a renovaci hliníku a nerez

Více

Bezpečnostní list FAST PL

Bezpečnostní list FAST PL Datum vyhotovení: 24.1.2013 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: FAST PL 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

SATUR BLESK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

SATUR BLESK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE / PRVNÍHO DISTRIBUTORA 1.1 Obchodní název: OIL LEAK STOP (kód produktu 70306) Směs - maziva a přísady.

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE / PRVNÍHO DISTRIBUTORA 1.1 Obchodní název: OIL LEAK STOP (kód produktu 70306) Směs - maziva a přísady. Bezpečnostní list Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC Datum vydání 25.4.2013. Zpracováno firmou Náš servis Group s.r.o. na základě dostupných podkladů.

Více

WC NET ENERGY AKTIVNÍ PRÁŠEK - BĚLICÍ

WC NET ENERGY AKTIVNÍ PRÁŠEK - BĚLICÍ Datum vydání: 01. 12. 2007 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: WC NET ENERGY AKTIVNÍ PRÁŠEK - BĚLICÍ Použití látky nebo přípravku:

Více

Datum vydání: 6. 2.2012 Strana: 1 / 6 Datum revize: 10. 8. 2012 Verze: 1.1

Datum vydání: 6. 2.2012 Strana: 1 / 6 Datum revize: 10. 8. 2012 Verze: 1.1 Datum vydání: 6. 2.2012 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: Biolit Plus insekticidní granulát pro hubení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. SIFO

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. SIFO strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. ***

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. *** Datum revize: 27.9.2010 Strana 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: HODOPUR - Barva základní protikorozní 2K PUR 1.2 Použití látky

Více

Chlorid sodný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1.10.2012 Strana 1 /5 Název výrobku:

Chlorid sodný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1.10.2012 Strana 1 /5 Název výrobku: Datum vydání: 1.10.2012 Strana 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Registrační číslo: nepodléhá registraci Číslo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31 strana 1/6 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Přípravek určený k odstraňování usazenin z vody a zbytky pracích prášků

Více

BEL pomeranč 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEL pomeranč 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 Terotech SP All Colours Strana 1 z 7. SDB : 278365 Datum revize: 30.10.2013 Datum výtisku: 05.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku Terotech SP All Colours

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Decomarmor P744 Katalogové číslo: - 1.2 Použití přípravku: omítka 1.3 Identifikace: distributora:

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 4.9.2007 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 4.9.2007 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.8.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.8.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ČISTIČ OKEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST ČISTIČ OKEN datum vydání: 27.1.2012 strana 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Obchodní EFEKT Použití látky nebo přípravku: čistící a odmašťovací přípravek

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Bezpečnostní list Strana: 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE GOLIATH GEL Použití: přípravek na ochranu rostlin, insekticid Výrobce: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: AMBICIDE TM 1.2 Použití látky nebo směsi: DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK, ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. Le Blanc VANILLE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. Le Blanc VANILLE ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: (25079, 25088) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Vůně. 1.3 Podrobné

Více

Extrémně hořlavý R 12 Extrémně hořlavý.

Extrémně hořlavý R 12 Extrémně hořlavý. Název výrobku: DIFFUSIL H FORTE B 85 Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: DIFFUSIL H FORTE B 85 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2

Více

FIXINELA kyselý čisticí prostředek

FIXINELA kyselý čisticí prostředek strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU (podle ES 1907/2006)

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU (podle ES 1907/2006) Obchodní název: DEZIKON Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název sm si: DEZIKON 1.2 íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu

Více

MEM Protiplísňová přísada 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

MEM Protiplísňová přísada 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 5. 11. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace směsi Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití směsi Popis funkce: Určené nebo doporučené

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit L 240 D Strana 1 z 7. SDB : 283392 Datum revize: 23.07.2012 Datum výtisku: 21.08.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A DISTRIBUTORA Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá Zákonu 371/2008 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho pozdějším novelám. ( zákon 371/2008 Sb.) a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Více

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky/přípravku: Název: Další názvy: Registrační číslo: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Chemický název: (přípravek) 1.2 Použití látky nebo přípravku přísada

Více

Bezpečnostní list vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II

Bezpečnostní list vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Lepicí/těsnící páska. 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: Výrobce:

Více

Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006

Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006 Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006 Strana 1 z 5 Ceresit CE 47 složka A Datum revize v zahraničí: 25.07.2007 Datum revize v ČR: 01.10.2008 Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Obchodní jméno: Ceresit CE47

Více

Bezpečnostní list Datum vydání: 1.12.1999 Datum revize č. 4: 27.9.2013 Název výrobku: Lena T 100

Bezpečnostní list Datum vydání: 1.12.1999 Datum revize č. 4: 27.9.2013 Název výrobku: Lena T 100 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: Lena T 100 Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Tvrdidlo

Více

Název výrobku: Ferramol

Název výrobku: Ferramol Datum revize: 20.11.2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Ferramol 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Granulovaná

Více

BROS MICROBEC WC BIO GEL

BROS MICROBEC WC BIO GEL podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: BROS Microbec WC Bio Gel Číslo CAS:

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Novaclean N Strana 1 z 7. SDB : 47494 Datum revize: 19.03.2012 Datum výtisku: 28.03.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 29. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 29. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Vodivá vrstva EL 605 Leitschicht EL 605 Další názvy látky: neudáno Doporučené použití: základní

Více

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. MgS SOL

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. MgS SOL 1.1 Identifikátor výrobku: MgS sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs Další názvy látky nebo směsi:

Více

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) LISTEGO

Bezpečnostní list Podle legislativy Evropské Unie (Nařízení č. 1907/2006) LISTEGO 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: A-číslo 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití: A14907A HERBICID 1.3. Podrobné údaje o dodavateli

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 13.8.2004 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 13.8.2004 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Kód: FAGLH 06W41 Použití látky nebo přípravku: Dezinfekční přípravek pro profesionální použití. Identifikace

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit PP 80 Mat Star Strana 1 z 7. SDB : 187557 Datum revize: 29.11.2012 Datum výtisku: 13.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1

Více

SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

SHELL CZECH REPUBLIC a.s. Název výrobku: TEXTILE CLEANER Datum vydání: 3/1997 Revize:/Datum revize: II / 2/2007 SHELL CZECH REPUBLIC a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Chemický název

Více

Bezpečnostní list. Datum vydání: 27.února 2004 Poslední aktualizace: 27.února 2004 5. vydání

Bezpečnostní list. Datum vydání: 27.února 2004 Poslední aktualizace: 27.února 2004 5. vydání 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: A-číslo A-12798 Q 1.2. Doporučený účel použití: OCHRANA ROSTLIN 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010) SANITEN

BEZPE NOSTNÍ LIST. (podle na ízení (ES). 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010) SANITEN Datum revize: 15.9.2011 Strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky/ a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 íslušná ur ená použití látky nebo a nedoporu ená použití Koncentrovaný

Více

Bezpečnostní list. Datum vydání: 3. února 1999 Poslední aktualizace: 3. února 1999 9. vydání

Bezpečnostní list. Datum vydání: 3. února 1999 Poslední aktualizace: 3. února 1999 9. vydání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE/VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: 1.2. Doporučený účel použití: OCHRANA ROSTLIN 1.3. Jméno/ obchodní jméno a sídlo dovozce: 1.4. Jméno/obchodní

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb.

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb. 1 /7 Bod. 1 Identifikace výrobku nebo p í pravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název p í pravku : AKVATRON 12 1.1.1.Dal í název látky / p í pravku p í padn kódy p í pravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 3.11.2001 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Montážní lepidlo

Více

KVS Zell-Leim Tapetenkleister (lepidlo na tapety)

KVS Zell-Leim Tapetenkleister (lepidlo na tapety) BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KVS Zell-Leim Tapetenkleister lepidlo na tapety Datum vydání: 06.08.2010 Datum revize : - 1. IDENTIFIKACE

Více