S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S-MHMP-797903/2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul Mgr. Zuláková Praha R O Z H O D N U T Í Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP), jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci) a podle ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů projednal v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě ohlášení ze dne společnosti Purum s.r.o., se sídlem Fibichova 2, Praha 3, , IČ (dále jen provozovatel zařízení), podle ustanovení 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, plánovanou změnu v provozu zařízení Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a.s. Beranových 65, Praha 9 Letňany (dále jen zařízení) a na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci dnešního dne o 1. změně integrovaného povolení takto: Integrované povolení SZn.: S-MHMP /2006/OOP-VIII-299/R-13/07/Zul ze dne , které nabylo právní moci dne se mění takto: 1. text na stranách 2 až 3 Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci v odstavci Výčet jednotlivých částí NS se nahrazuje textem: Provozní hala přízemí blok nádrží na přípravu a míchání jednotlivých provozních roztoků (nadzemní, plastové, vybavené míchadly o výkonu 1,5 kw, vizuální kontrola hladiny). Dvě nádrže RE1 a RE2 (HCl a NaOH), každá o objemu l, jedna nádrž SO (Sokoflok) o objemu 500 l a jedna nádrž VM (vápenné mléko) o objemu l; stavebnicový blok reakčních nádrží (nadzemní, plastové, vybavené rychloběžnými míchadly o výkonu 2,2 kw, vizuální kontrola hladiny). Tři nádrže R1, R2 a R3 o objemech l (pracovní objem l); kalolis K 800 od firmy ENVITES spol. s r.o.;

2 S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul 2 blok dočišťovacích kolon: pískový filtr FP (objem 900 l), filtr s náplní aktivního uhlí FA (objem 900 l), dvě iontově selektivní katexové kolony K1 a K2 (každá o objemu 400 l); kontrolní nádrž vyčištěné vody KN o objemu 550 l (nadzemní, ocelová, pogumovaná, s průtokoměrem a sondou ph). Provozní hala suterén příjmová nádrž N1 pro alkalicko-kyselé naředěné roztoky a oplachové vody (nadzemní, plastová, kontrola hladiny plovákem a vizuálně) o objemu l; dvě příjmové nádrže N2 a N3 pro alkalicko-kyselé a chromové koncentráty (nadzemní, plastové, kontrola hladiny plovákem a vizuálně, zvuková signalizace naplnění), každá o objemu l; dvě příjmové nádrže N4 a N5 pro alkalicko-kyselé koncentráty (nadzemní, plastové, kontrola hladiny plovákem a vizuálně, zvuková signalizace naplnění), každá o objemu l; dvě nádrže NV1 a NV2 pro akumulaci vyčištěných vod před jejích odvozem, současně nádrže proplachové vody pro regeneraci (nadzemní, plastové, kontrola hladiny vizuálně a plovákem se zvukovou signalizací), o objemu l a l; nádrž pro podlahové vody PV o objemu l (nadzemní, ocelová, pogumovaná, kontrola hladiny plovákem se zvukovou signalizací); nádrž na filtrát z kalolisu FK (nadzemní, plastová, kontrola hladiny plovákem, který automaticky spíná čerpadlo, vizuální kontrola též) o objemu l. 2. text na straně 3 v odstavci Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci se nahrazuje textem: sklad provozních chemikálií ve skladu jsou skladovány chemikálie: Ca(OH) 2, Na 2 S 2 O 5, NaOH, HCl, Na 2 S, TMT, Sokoflok v původních obalech. Sklad je vybaven kyselinovzdornou podlahou a stěny kyselinovzdornými obklady do výšky 150 cm. Podlahová vpusť je zaústěna do nádrže podlahové vody v suterénu, odtud jsou vody přečerpávány do reakčních van; manipulační prostředky prostředky pro manipulaci s odpady a chemikáliemi užívanými v provozu (ruční pojízdný vozík, naftový vysokozdvižný vozík, tři vodohospodářsky zajištěné kontejnery na kaly, kovový kontejner pod kalolisem, silo na vápenný hydrát). 3. text na straně 3 v odstavci Popis spojených činností se nahrazuje textem: Organizační zabezpečení provozu Nakládání s odpady Nakládání s odpadními vodami Laboratorní kontrola, monitoring

3 S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul 3 4. Strana 5 Kapitola 3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady text v bodech 3.1. až 3.6. se ruší a body 3.1. až 3.5. znějí: 3.1. V souladu s ustanovením 82 odst. 2 ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů způsobem D9 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech a souhlas s provozním řádem zařízení, který je součásti tohoto rozhodnutí (Provozní řád neutralizační stanice v areálu Transfer Energy a.s. zpracovaný ve smyslu zákona o odpadech, aktualizace listopad příloha tohoto rozhodnutí, celkový počet stran 49, počet příloh 6 - dále jen Provozní řád) Seznam přijímaných odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno je uveden na stranách č. 5 až 7 Provozního řádu Seznam nebezpečných odpadů, vznikajících při provozu zařízení je uveden na straně 8 Provozního řádu V souladu s ustanovením 82 odst. 2 ve smyslu ustanovení 12 odst. 5 zákona o odpadech se uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů za účelem splnění požadavků technologie odstranění odpadů. Seznam odpadů, které lze mísit je uveden v příloze č. 1 na stranách č. 39 až 41 Provozního řádu Provozovatel zpracuje návrh změny Provozního řádu a předloží OOP MHMP, pokud nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné okolnosti, a to nejpozději do 60-ti dnů od data vzniku těchto změn, vyjma kapitol uvádějících jména vedoucích pracovníků a důležitá telefonní čísla. 4. Provozovatel zařízení do 1 měsíce od provedení rekonstrukce předloží na OOP MHMP ke schválení aktualizovaný Havarijní plán zpracovaný na základě ustanovení 39 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. O d ů v o d n ě n í: OOP MHMP obdržel dne ohlášení provozovatele Purum s.r.o., se sídlem Fibichova 2, Praha 3, , IČ o plánované změně v provozu zařízení Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a.s. Beranových 65, Praha 9 Letňany podle ustanovení 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve věci rekonstrukce zařízení, spočívající v postupné obměně technologických části Neutralizační stanice. Provozovatel předložil Souhrnnou technickou zprávu zpracovanou společnosti OROYA SYSTEMS, spol. s r.o., Nádražní 309, Ledeč nad Sázavou, IČ a návrh aktualizovaného provozního řádu (aktualizace listopad 2008).

4 S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul 4 Rekonstrukce Neutralizační stanice bude provedena ve dvou etapách. První etapa bude realizována v lednu Budou odstraněny stávajících příjmové vany a bude instalováno pět nových příjmových nádrží (každá o objemu l). Zvýšení kapacity příjmových nádrží o 20% neovlivní množství zpracovaných odpadů/odpadních vod. Blok dočišťovacích kolon (o max. průtočnosti 3 m 3 /hod) určující kapacitu zařízení, zůstává beze změny, v druhé etapě budou vyměněny jen náplně, armatury a potrubní rozvody. Důvody pro zvýšení objemu příjmových nádrží jsou organizační a logistické. Bude instalována nádrž filtrátu z kalolisu (o objemu l) a nová nádrž vyčištěných vod (o objemu l). Budou provedeny vzduchotechnické rozvody s odtahy nad jednotlivými příjmovými nádržemi. Ve druhé etapě (leden-březen 2009) budou instalovány tři nové reakční nádrže (každá o objemu l), přičemž reálny objem každé náplně bude l. Z důvodu optimalizace nakládání s odpady (vyšší sušina v kalu) bude instalován nový kalolis ENVITES K 800. Bude instalován nový zásobník vápenného mléka (o objemu l), nová nádrž na přípravu roztoku Sokoflok, dvě nádrže na HCl a NaOH k proplachům iontoměničů (každá o objemu l). Bude provedena instalace vzduchotechnických rozvodů s odtahy nad reakčními nádržemi, které budou ukončeny pračkou vzduchu. OOP MHMP oznámil dopisem SZn.: S-MHMP /2008/OOP-VIII-342/Zul ze dne , podle ustanovení 46 správního řádu, provozovateli zařízení zahájení řízení z moci úřední ve věci změny vydaného integrovaného povolení SZn.: S-MHMP /2006/OOP-VIII-299/R-13/07/Zul ze dne , které nabylo právní moci dne OOP MHMP nepovažoval za nutné před vydáním správního rozhodnutí umožnit provozovateli zařízení jakožto účastníkovi řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, neboť veškeré podklady k vedení předmětného řízení byly předloženy provozovatelem zařízením. Na základě ohlášení plánované změny a předložených podkladů, OOP MHMP došel, podle ustanovení 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a tak rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. OOP MHMP v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona o integrované prevenci informuje tímto Hygienickou stanici hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a ČIŽP OI Praha o provedených přezkumech.

5 S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul 5 Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení 81 a násl. správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat. Příloha Provozní řád Neutralizační stanice I. V areálu Transfer Energy a.s. (aktualizace listopad 2008) Ing. arch. Jan W i n k l e r ředitel odboru

6 S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul 6 Rozdělovník k SZn.: S-MHMP /2008/OOP-VIII-346/R-52/Zul: Účastníci řízení - na doručenku (dodejka s modrým pruhem): Purum s.r.o. Výpadova Praha 5 (s přílohou) Na vědomí (po nabytí právní moci) - bez přílohy: Hlavní město Praha Martin Langmajer, radní pro územní rozvoj Mariánské náměstí Praha 1 Městská část Praha 18 Bechyňská Praha 9 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Cihelná Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy odbor ochrany prostředí - orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - vodoprávní úřad Jungmannova 35/ Praha 1 Úřad městské části Praha 18 odbor výstavby a územního rozhodování Ing. Ivana Nováková Bechyňská Praha 9 Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Praha referát integrace Wolkerova Praha 6 Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytířská 12 p.s Praha 1 Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy I Podskalská Praha 2 - na doručenku (dodejka s modrým pruhem) - na doručenku (dodejka s modrým pruhem) - na doručenku (dodejka s modrým pruhem) spis 2x evidence rozhodnutí

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ M stský ú ad Náchod Masarykovo nám stí 40, PS 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odlou ené pracovišt Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 1. SPIS. ZN.: 910/2015/VÝST/Dy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Záv re ná zpráva. Úkoly komise:

Záv re ná zpráva. Úkoly komise: Záv re ná zpráva Odborné komise k posouzení problematiky ochrany archiválií, digitalizace a informa ních systém v Ústavu pro studium totalitních re im a Archivu bezpe nostních slo ek Odborná komise (dále

Více

ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY. Dle rozd lovníku

ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY. Dle rozd lovníku M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 019167/14/OVDŽP/ r Vy izuje Praha. j.: 015669/15/OVDŽP

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010 ZELENÁ HORA stavební bytové dru stvo Brn nská 1146/30 591 01 ár nad Sázavou I O: 00 05 07 84 DI : CZ 00 05 07 84 Zápis dru stva v obchodním rejst íku je veden u Krajského soudu v Brn, oddíl Dr XXXIV,vlo

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 Obsah Obsah 1 Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald...2 Bod 2. Kontrola usnesení...5

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ing. Karel Janí ek, MVDr. Josef

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

a) plocha výroby a podnikatelských aktivit VP-02 a Z5-1a, ozna ená v grafické p íloze této

a) plocha výroby a podnikatelských aktivit VP-02 a Z5-1a, ozna ená v grafické p íloze této Obec ty koly.j... Ve ty kolech dne. ZM NA.5 územního plánu SÍDELNÍHO ÚTVARU ty koly Zastupitelstvo obce ty koly, p íslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více