Rekonstrukce učebny biologie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce učebny biologie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1"

Transkript

1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB178/2014 Kamila Pejčochová, tel.: Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce učebny biologie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Zadavatel Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 se sídlem: Botičská 1, Praha 2 zastoupený: ředitelem Mgr. Stanislavem Luňákem kontaktní osoba: Mgr. Petr Šíma, tel: , za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy Vás vyzývá jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: Rekonstrukce učebny biologie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zařízení do učebny biologie a s tím spojené stavební práce. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění starých žákovských stolů, učitelského stolu a dalšího nábytku, instalaci nových žákovských stolů, včetně zavedení Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská Praha 2 tel.: fax:

2 rozvodů elektrické energie do stolů. Do demonstračního stolu bude zaveden plyn a voda. Součástí zakázky je také výměna podlahové krytiny, malování a závěrečný úklid. Přesný popis požadavků zadavatele na dodávku zboží je uveden v příloze 2 této výzvy. Půdorys je v příloze 3 této výzvy. Dodatečné informace může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do Dotazy budou podány elektronicky nebo poštou na adresu školy. Položkový rozpočet uchazeče požadujeme zpracovat v členění podle přílohy 2 této výzvy. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace dodávek a prací při ocenění celé akce v rozsahu přílohy 2. Uchazeč má povinnost překontrolovat položkový rozpočet a případné neuvedené položky ocenit a uvést je zcela samostatně mimo nabídkovou cenu. Rozměry nábytkového vybavení uvedené v příloze 2 může uchazeč o malou hodnotu změnit, pokud se nezmění účel a funkčnost vybavení a změna je potřebná k účelnějšímu provozu učebny. II. Doba a místo plnění veřejné zakázky Zahájení realizace zakázky: nejdříve Ukončení realizace zakázky: nejpozději Skutečná doba realizace od zahájení do ukončení nesmí přesáhnout 28 dní. Místo plnění: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Prohlídka místa plnění: pátek v III. Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH (20 %) a cena bez DPH dle přílohy 1 této výzvy. Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu dle přílohy 2 této výzvy. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. Všechny položky v příloze 2 musí být oceněny, neocenění některých položek bez patřičného vysvětlení může být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Položky zařazené a oceněné navíc oproti příloze 2 musí být výrazně označeny a okomentovány. Celková nabídková cena dodávky včetně DPH nesmí přesáhnout Kč. 2

3 IV. Platební podmínky Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Pouze v nejnutnějším případě v souladu s pravidly čerpání ze státního rozpočtu může být poskytnuta záloha zhotoviteli maximálně do výše 40 % z celkové ceny díla. Dodávka a provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodaného zboží a to ihned po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude nejméně 14 dnů. Pokud uchazeč požaduje zálohy, musí být jejich výše a podmínky plnění uvedené ve smlouvě. V. Doložení splnění kvalifikace způsobilosti Zadavatel požaduje prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 zákona 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podle 53 odst. 2 a 62 odst. 2 zákona 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel požaduje prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Dodavatel prokáže splnění doložením živnostenského oprávnění k podnikání v dané činnosti. Uchazeč, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude zadavatelem dle ustanovení 60 zákona 137/2006 Sb. vyloučen. VI. Podmínky realizace Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí. Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kde nezasahuje rekonstrukce, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací. Po ukončení prací provede zhotovitel úklid stavbou dotčených prostor. 3

4 VII. Způsob zpracování nabídky Nabídku podá uchazeč písemně v jednom vyhotovení v souladu s vyhlášenými zadávacími podmínkami. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál plné moci. Nabídka bude pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, jednotlivé listy budou očíslovány. Nabídka musí obsahovat v tomto pořadí 1. Cenu dodávky dle přílohy 1 této výzvy. 2. Vyplněný položkový rozpočet na dodávku a stavební práce s tím související v souladu s přílohou 2 této výzvy. 3. Technickou specifikaci, která bude obsahovat půdorys místnosti, zpracovanou 3D grafiku, podrobný popis navrženého nábytku včetně výpisu použitého materiálu, jeho životnost a kvalitu. 4. Seznam nejméně 2 zakázek obdobného charakteru (odborné učebny) za poslední 3 roky každou v minimální ceně Kč. 5. Podepsaný návrh smlouvy na dodávku, jehož součástí bude příloha 2 této výzvy. 6. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu V této výzvy. 7. Živnostenské oprávnění k podnikání v dané činnosti dle bodu V této výzvy. VIII. Kritéria pro hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. Jediným kritériem je celková výše nabídkové ceny bez DPH. Smlouva bude uzavřena po oznámení výběru nejvhodnější nabídky. IX. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či zadání realizace pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. X. Lhůta pro podání nabídek Uchazeči podají své nabídky osobně do sekretariátu zadavatele (kancelář 36, 1. patro budovy gymnázia), nebo poštou na adresu zadavatele. 4

5 Lhůta pro doručení nabídky končí v pátek ve Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem,,neotvírat SOUTĚŽ a názvem Rekonstrukce učebny biologie. Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. XI. Další podmínky Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč. Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Zadavatel požaduje dodání kvalitních materiálů a kování s délkou záruky minimálně 36 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. XII. Závěrečná ustanovení Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku. XIII. Vyrozumění o výsledku Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 5 pracovních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V Praze Mgr. Stanislav Luňák ředitel gymnázia 5

6 Příloha 1 Rekonstrukce učebny biologie pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Celková cena služby bez DPH DPH Celková cena s DPH... Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 6

7 Příloha 2 Požadavky zadavatele na dodávku zboží a s tím související práce: I. 1 KS: DEMONSTRAČNÍ STŮL KANTORA Pracovní plocha o rozměrech cm bude vyrobená z chemicky a vodě odolné, kompaktní desky. Podklad pracovní desky bude vyrobený z dřevotřísky o tloušťce minimálně 36 mm. Desky budou k sobě plošně slepeny, budou tedy tvořit sendvič o tloušťce minimálně 40 mm. V pracovní desce bude zabudovaný keramický dřez s pákovou baterií. Na všech hranách bude ABS o tloušťce minimálně 2 mm. Na pracovní ploše bude výlevka (keramický dřez) o rozměrech asi a bude napojena na odpad sifonem s pachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. Skříňka pro dřez bude vyrobená z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně 18 mm, na všech hranách bude ABS o tloušťce minimálně. 2 mm, skříňka bude osazena na plastových rektifikačních nožkách a bude kryta soklem. Dvířka skříňky budou osazeny úchytkami, zámkem a budou na NK pantech vyšší třídy kvality. Další skříňka, která bude pod zbytkem pracovní desky bude vyrobená z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně 18 mm, na všech hranách bude ABS 2 mm, skříňka bude osazena na plastových rektifikačních nožkách o výšce 100 mm a bude kryta soklem. Dvířka skříňky se zámkem budou na NK pantech vyšší třídy a budou mít úchytky. Vnitřní výška skříňky bude minimálně 82 cm, ve skříňce bude 1 police umožňující odkládat předměty vysoké 40 cm. Dvířka skříňky budou zamykatelná. Na pracovním stole budou osazeny 4 zásuvky 230 V s krytem odolným proti vodě. Součástí demonstračního stolu bude nová vodoinstalace, pákové baterie na studenou a teplou vodu, průtokový ohřívač a nový odpad. Na stole bude osazen plynový ventil včetně propojení s hlavním přívodem z podlahy včetně revize. II. 1 KS: UČITELSKÁ KATEDRA Katedra učitele bude vyrobena z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně18 mm, plocha stolu z odolné desky o tloušťce minimálně 25 mm, korpus stolu z 18 mm. Na všech hranách bude ABS 2 mm. Na ploše stolu budou 3 kabelové průchodky o průměru 60 mm. Katedra učitele bude mít kontejner s centrálním zámkem se 4 šuplíky s MDF dnem o tloušťce minimálně 3,5 mm, kovovými pojezdy vysoké kvality a úchytkami. Čela budou vyrobena z laminátové dřevotřísky a budou ohraněna ABS hranou 2 mm. III. 1 KS: ROLETOVÁ SKŘÍŇ PRO MEDIA Roletová skříň bude vyrobená z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně18 mm, na všech hranách bude ABS 2 mm, skříňka bude osazena na plastových rektifikačních nožkách o výšce 40 mm. a bude kryta soklem. Dvířka skříňky budou osazeny úchytkami, zámkem a budou na NK pantech vyšší třídy kvality. Ve skříňce bude odolná plastová roleta s vodícími lištami. Součásti rolety bude i zámek. Ve skříňce budou 3 poličky (jedna pro přehrávač VHS, jedna pro zesilovač a jedna pro stolní 7

8 počítač). Ve skříňce budou otvory pro vedení příslušné kabeláže a odvětrávací otvory. Skříň bude osazena dostatečným počtem zásuvek (nejméně 6) o napětí 230V. IV. 1 KS: OTOČNÁ ŽIDLE KANTORA Otočná židle kantora s nosností 120 kg, područky, látkový sedák a opěrák dle barevnosti nábytku v učebně, kolečka na PVC povrch a výškově stavitelný opěrák. V. INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, REVIZE Odpojení a demontáž, odstěhování, odvoz a likvidace staré a nepotřebné instalace vody a plynu. Připojení vody a plynu do demonstračního stolu kantora, vyžadována je revize plynu. VI. KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE, REVIZE Dodavatel zajistí odpojení, demontáž a likvidaci nepotřebné elektroinstalace a zajistí kompletní rozvody elektřiny (230 V) do učitelského stolu, do roletové skříňky pro média a do žákovských stolů. Do učitelské katedry budou navíc zavedeny datový kabel a kabely pro dataprojektor a ozvučení. Do roletové skříně budou zavedeny kabely k reproduktorům, dataprojektoru. VII. 6 KS: TŘÍMÍSTNÝ ŽÁKOVSKÝ STŮL Pracovní plocha bude vyrobena z odolné kompaktní desky, délka pracovní plochy bude minimálně 180 cm. Podklad pracovní desky bude vyrobený z dřevotřísky o tloušťce minimálně 36 mm. Desky budou k sobě plošně slepeny a vytvoří tak sendvič o tloušťce minimálně40 mm. Na všech hranách bude ABS 2 mm. Konstrukce musí umožnit umístit židli na horní desku stolu při vytírání podlahy. Na pracovní ploše stolu budou umístěny minimálně 2 ks zásuvek na 230 V s vedením z podlahy. Podnož bude na nožkách s rektifikací a musí být pevně kotveny na 4 místech do podlahy učebny. VIII. 4 KS: TŘÍMÍSTNÝ ŽÁKOVSKÝ STŮL Pracovní plocha je vyrobená z odolné kompaktní desky, délka pracovní plochy je minimálně 180 cm. Podklad pracovní desky je vyrobený z dřevotřísky o tloušťce minimálně 36 mm. Desky budou k sobě plošně slepeny a vytvoří tak sendvič o tloušťce minimálně 40 mm. Na všech hranách ABS 2 mm. Konstrukce musí umožnit umístit židli na horní desku stolu při vytírání podlahy. Umístění lavic v učebně umožňuje průchod pod okny a otvírání oken. IX. 1 KS: DVOUMÍSTNÝ ŽÁKOVSKÝ STŮL Pracovní plocha je vyrobená z odolné kompaktní desky, délka pracovní plochy je minimálně 120 cm. Podklad pracovní desky je vyrobený z dřevotřísky o tloušťce minimálně 36 mm. Desky budou sobě plošně slepeny a vytvoří tak sendvič o tloušťce minimálně 40 mm. Na všech hranách ABS 2 mm. kovová kostra podnože je vyrobená a k sobě svařená z profilu mm Konstrukce musí umožnit umístit židli na horní desku stolu při vytírání podlahy. X. 4 KS: SKŘÍŇ NA MINERÁLY A HORNINY 8

9 Skříň na minerály a horniny bude vyrobena z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně 18 mm, na všech hranách bude ABS 2 mm, skříňka bude osazena na plastových rektifikačních nožkách. Rozměry skříně by měly být asi: šířka 1 m, hloubka 40 cm, výška 1,20 m. Skříň je určena na výstavu minerálů a hornin, skříňka bude mít nahoře šikmou prosklenou stěnu, která bude uzamykatelná a bude umožňovat vystavovat materiál. U každé skříně budou ve spodní části minimálně 3 zamykatelné výsuvné šuplíky s pevným dnem a kvalitními kuličkovými pojezdy. XI. 7 KS: SKŘÍNĚ NA ZADNÍ STĚNU UČEBNY Skříňka bude vyrobena z laminátové dřevotřísky o tloušťce minimálně 18 mm, na všech hranách bude ABS 2 mm, skříňka bude osazena na plastových rektifikačních nožkách o výšce 40 mm. Šířka skříně by měla být volena tak, aby 7 skříní kompletně pokrylo zadní stěnu učebny, tedy přibližně šířka skříně 85 cm. Výška skříně by měla být nejméně 200 cm, hloubka nejméně 50 cm. Skříň bude mít vrchní dvířka nebo nástavec se zámkem a sklem. Plná spodní dvířka nebo skříňka se zámkem budou na NK pantech vyšší třídy kvality a budou mít úchytky. Každá část dveří bude ohraněna ABS hranou 2 mm. Ve skříňce bude 8 polic na stavitelných podpěrkách 5/5 mm. Záda skříňky budou z MDF o tloušťce minimálně 3,2 mm. XII. PODLAHA 77,8 m 2 Zhotovitel odstraní, odstěhuje, odveze a zlikviduje původní PVC, očistí povrch od lepidel, penetruje podklad a nanese vrstvu samonivelační hmoty v průměrné výšce 2 mm. Po zaschnutí nivelace dojde k plošnému přebroušení učebny. Dále bude položeno PVC včetně soklových lišt. Typ PVC: Novoflor Extra Amos, či krytina odpovídající, nebo lepší kvality. XIII. 32 KS: ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE Žákovská pevná židle velikost č. 6, sedák i opěrák z vícevrstvé lakované překližky. XIV. MALOVÁNÍ Stěny učebny budou připraveny pro vymalování a vymalovány barvou dle domluvy alespoň jedním nátěrem. XV. DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ, LIKVIDACE Demontáž, přestěhování, odvoz a likvidace stávajících stolů, skříní, podlahy a dalších nepotřebných materiálů. XVI. DOPRAVA, MONTÁŽ A ÚKLID Dodavatel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků, vynášku a odbornou montáž učebny včetně zprovoznění, úklidu, revizí elektroinstalace a revize instalace plynu a předání uživateli. 9

10 10 Učebna biologie pro 32 studentů Položka Název Popis Počet ks Cena bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH Rozměry v š hl 1 Nábytek Demonstrační stůl kantora 1 2 Nábytek Učitelská katedra 1 3 Nábytek Roletová skříň pro média 1 4 Nábytek Otočná židle kantora 1 5 Instalatérské práce Plyn, voda 6 Elektroinstalace Elektroinstalace učebny 1 7 Nábytek Třímístný žákovský stůl mediový 6 8 Nábytek Třímístný žákovský stůl 4 9 Nábytek Dvoumístný žákovský stůl 1 10 Nábytek Skříně na minerály a horniny 4 11 Nábytek Skříně na zadní stěnu učebny 7 12 Podlaha Nivelace včetně přebroušení PVC zátěžové, soklové lišty pokládka PVC 77,8 13 Nábytek Žákovská stohovatelná židle Malování malování učebny 15 Demontáž demontáž, odstranění, likvidace 1 16 Doprava a montáž Doprava, montáž, úklid 1 Celkem

11 Příloha 3: Fotodokumentace 11

12 12

13 13

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB244/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 18. 5. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB245/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 4. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rekonstrukce laboratoře chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce laboratoře chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB211/2013 Kamila Pejčochová, tel.: 224920848 3. 6. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oprava a nátěr oken a parapetů v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Oprava a nátěr oken a parapetů v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB207/2013 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 10. 5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Oprava a nátěr oken a parapetů v budově

Více

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2,

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2, Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB238/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 1. 4. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební zakázce malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb.,

Více

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB183/2012 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 14. 9. 2012 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

v y z ý v á - 1 - Doporučeně.

v y z ý v á - 1 - Doporučeně. - 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722 tel.: 244 105 001, fax: 244 105 043 e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Více

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á věc: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 příspěvková organizace Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5, 150 00 tel: 257210925, 257224269 tel/fax : 257212086 mobil: +420 606 617812 bankovní spojení: 2002680002/6000

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOL A P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř ísp ě v ko v á o r g a n iz a c e zř í ze n á H M P

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOL A P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř ísp ě v ko v á o r g a n iz a c e zř í ze n á H M P Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci

Více

Rekonstrukce dlažby Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou1

Rekonstrukce dlažby Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou1 Vyřizuje / linka Datum Radoslava Brožová /773383373 15.4.2013 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku v otevřeném řízení podle 12 odstavce 3 zákona č.

Více

Rekonstrukce tělocvičny školy v budově Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8

Rekonstrukce tělocvičny školy v budově Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Č. j. ČAO8P2 01236/2010 Vyřizuje Staňková Datum 26. 4. 2010 Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Revitalizace zahrady Základní umělecké školy Charlotty Masarykové

Revitalizace zahrady Základní umělecké školy Charlotty Masarykové Č.j. 107/11 Vyřizuje: MgA. Miloslav Klaus Datum: 26. 8. 2011 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke splnění kvalifikace

Zadávací dokumentace a pokyny ke splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke splnění kvalifikace Zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační údaje 1.1. Zadavatel Název: ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla Výměna oken a vstupních dveří dle Směrnice č.

Více

- 1 - Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městská část Praha 20

- 1 - Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městská část Praha 20 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 6557/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

i»iv«f$oa> ao *?» í*-.* řl^_>vkj*í K)_*L<;. SMLOUVA O DILO I. Smluvní strany 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.

i»iv«f$oa> ao *?» í*-.* řl^_>vkj*í K)_*L<;. SMLOUVA O DILO I. Smluvní strany 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a. ;.' _'ij.- y.. ^; S Z{ J-/VÍ,,,_ K;. _ -i; - - ^ Y YŘAí)! KUÍSP80QK7DJ i»iv«f$oa> ao *?».:.k.'_ náb. í*-.* řl^_>vkj*í K)_*L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky zadávané v otevřeném řízení ( 27) na podlimitní zakázku na stavební práce Název

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje nadlimitní veřejnou

Více