plocha navržené VPS 20 TO ,9 m î

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plocha navržené VPS 20 TO 18-66 004,9 m î"

Transkript

1 ÆÓ Òß ò Æîïëêñðð Ó µ?? æ Õ? ²3 &»³3æ л¼³ ³ ² Ð Š Þ» ² ª» ô Ð ó?¾ ½» Þ» ² ª» ô?¾ ½» Ƴ ²»¼ ±µ?¼? ± 3»²3 º«²µ ²3 ±½ ±¼ ¼±ª7 ± ± ±¼? ª3 ñìêññ ª#»¼±ª#³ º«²µ ním využitím pro zele ³ µ±«µ ²²±«ñÆÓÕñ? ¼²3³ ³»³ô ± ¼ ª±¼«± 3»²3 µ?¼µ µ±³«²? ²3 ± ±¼ ¼«ò Ò±ª? º«²µ ²3 ±½ ±¼ ¼±ª7 ± ± ±¼? ª3 ñìêññ» ² ª ² &µ± ±½» ²3½ ± ± ñôîñô»»² ³ µ7 µ ²²7 ñæóõñ ± ²7 ¼ ô ±½ ± ±ª?²3»»² ² ññðñò л¼³ ²? ±µ» ² ½? 3 ³ ³± ±«² ª ²7 ª» ²7 &»³3 ª Þ» ² ª?¾ ½3½ ò Ü?»»»¼³»³ ³ ² ± «²«3 ²»º«²µ ²3 ±»¹ ±²? ²3 ± ¾ ±µ± ¼± «Îìñíì ¼± ²±ª7 ± ½» mimo uvažovanou skládku, pro což se navrhuje nová f«²µ½»»»² ³ µ7 µ ²²7 ñæóõñ ² &µ± ± ²7 ¼ ô ±½ ± ±ª?²3»»² ² ññðñò Õ±²½»»³ ³ ²» ± ½» ±³ µ# 7³»»² ò F»³3» ¼± ª² obsloužit ve vazb ²?ª 3½3 µ±³«² µ ²3 7³ Ð ô»»µ ª» ¾«¼» ² ±»²± ²» «3½3 ¼± ª²3 ²º «µ ««±«²7 µ?¼µ µ±³«²? ²3 ± ±¼ ¼«òò б «±ª ²7 ª ² 3 ± ³ ² Æ îïëêñðð ر¼²±½»²7 ª ² Ê ² ï Ê ² î Ê ² ð ó Ƴ ² º«²µ ního využití ploch: ² º«²µ½» ±¼ ¼±ª7 ± ±¼? ª3 ñìêññ øª#»¼±ª»» ³ µ? µ ²²? ñæóõñ»» ³ µ? µ ²²? ñæóõñå FÍÛÍå ÊÐÍò α 3»²3 µ?¼µ ±¼ ¼«ô ª?»²3 ÊÐÍ ± «²«3 ¾ ±µ± ¼± «ò Ѿ?»µ ò îîæ Í ±ª²?²3 ²7 ± &»³²3 ±?²«ª«± ³ ² Æ ½ ±ª?²3 º«²µ½3æ» ²3 ± ± ñôîñô»» ³ µ? µ ²²? ñæóõñ ± ²? ¼ ô ±½ ± ±ª?²3»»² ² ññðñ ïíî

2 Ê#³ ³ ² ²#½ ±½ ¼»» ½ º«²µ ního využití (m î ÌÊÑ ó èî çðîôð ³ î ÆÓÕ ó ïç ðéëôé ³ î ½» µ±ª? ª#³ ³ ² ²#½ ±½ ó ïðï çééôé ³ î ¾» ³ ² º«²µ ního využití ,3 m î ½» µ±ª? ª#³ ¼?²3 ó ïðé îïìôð ³ î ²±ª navržená vým ÞÕ Îìñíì ó ìì îíéôè ³ î ²±ª navržená vým ÊÐÍ îð ÌÑ îì ó ïðè êíéôé ³ î plocha navržené VPS 20 TO ,9 m î Ê ª ² ±ª ¼«3 ÍÌ_ÊßÖSÝS Ó ÍÒS Í ÌËßÝÛ Ê Û ÛÒW ÔÑÕßÔ Ì Ê ±¼²±½»²3?ª 3½3 ³ ²3 «½» ª ±¼²±½»²7 ±µ» ±ª»¼»²± ²?µ ¼ ª#»¼µ ±»µ «œó±¼» ±ª7 ±¼²±½»²3 µª ±ª ¼«3 ² &»³3 ò ³ò Ð Š ßµ «½» îððè ª» ª «µ ³ ²3³ ³ ³ ¼» Ò 3»²3 ª?¼ ò ëçéñîððê ;ò Ì ¾«µ ò íìò ² &¼» ± ³ ²#½ ± ²3½ µ±²½»² ½3½ ± ¼«7 ±ô ± ¼«¼«7 ±ô ²¼±ª ²#½? ½ ÐÓ ïð ¾»²»²«ª»»²7 ±µ a v jejím nejbližším okolí. Ì ¾«µ ò íìæ Ð ³ ²7 ± ²3 µ±²½»² ½» ²» «3½3½?»µ ª ¼±»²7 ±µ Š ±µ îððè Ʋ» «3½3? µ Ô ³ õ ³» ±» ²½» Ð ³ ²7 ± ²3 Ð ±½»² ± ³ ²3 ± ± ò îððè µ±²½»² ½» øk¹ò³ óí ³ «øû Ñ ¼ # Ò»²3 ²±ª»² íôð Š íôï Š Ñ ¼ ¼«# ìì ³¹ò³ óí ïçôð Š îêôç ìíôï Š êïôï Ͳ¼±ª ²7? ½» ìð ³¹ò³ óí ÐÓ ïð îéôí Š íïôð êèôí Š ééôë Þ»²»² é ³¹ò³ óí ðôí Š ðôì ìôï Š ëôð ó ó Ð ³ ²7 ± ²3 µ±²½»² ½» ± ¼«7 ±» ª? ³±ª7³ &»³3 ± ¾«3 ² & ±ª² í k¹ò³ óí ò ³ ²3 ³ ²»²3 ± Ø ÍÑ î ²±ª»²ò Ð ³ ²7 ± ²3 µ±²½»² ½» ± ¼«¼«7 ±» ª ±µ± ²3½»º»»² ²3½ ¾±¼»½ ± ¾«3 mezi 19 až 27 µg.m óí ô»¼ ¼± êï û ³ ²3 ± ³ «ª#»²7 ± ± ³» ±» ²½»ò ó Ð ³ ²7 ± ²3 µ±²½»² ½» ²¼±ª ²#½? ½ ÐÓïð» ª ±¼²±½»²7 ±µ ± ¾«3 ² & ±ª² ¼± íï k¹ò³ óí ô ò éé û ³ «ò ó Ê 3 ¼ ³ ²#½ ± ²3½ µ±²½»² ½3 ¾»²»² ª ±»²7 ±¼²± ± ¾«3 ² & ±ª² ¼± ë û ³ ²3 ± ³ «ª#»²7 ± ± ³» ±» ²½»ò ïíí

3 ÑÎ ÛÒÌß ÒS ÍÌßÒÑÊÛÒS ÆÓ Ò Ê ÐÎÑÜËÕÝ ÛÓ ÍS ÆÒÛ ËÖSÝSÝØ Ô_ÌÛÕ Ê ¾ «ª# ª¾ ³ že p»¼»ª 3³ ¾»³»³²3½ ½3 ¼±½?» µ? µ±¼±¾ µ» ª#»²7»³ ²#½? ½ò Ì µ±ª7 3 ¼ ª µ ¾«¼±«±ª ³ ±ª?²» ½ ¼± ¾«¼» ±³»»² ± ² ±½ «ª ²3 ± ª»² a jeho nejbližší okolí. ÑÎ ÛÒÌß ÒS ÍÌßÒÑÊÛÒS ÆÓ Ò Ê Ó ÍÒS Æ_Ì ŽI ÚZEMÍ Ð ± ± ±»µ?ª ²#½ ³ ² ª ³ ²3? ži území byly využity údaje z Dokumentace EIA pro I ò» «± 3»²3 µ?¼µ ±¼ ¼ ô ½±ª ²7 º ³ ³ ÙÛÑ» Þ ²± òßòíòßò ª ±½» îððéò Ì ± ܱµ«³»² ½» ±¼²± 3 ± 3»²3 µ?¼µ áblice v obdobném rozsahu na ploše již vymezené?ª 3½3³ Fв ± µ?¼µ±ª?²3 ª ²7 ¾ 3 µ±?ª ±¼²±½»²7 ³ ² ò Æ &¼ uvedené Dokumentace vyplývá, že vlivy na kvalitu oª ¼«3 ² ³ ²3 «½» považovat p i prodloužení životnosti skládky za mén významné až zanedbatelné. Sou? 3?³ «není žádný nový zdroj zne ±ª?²3 ±ª ¼«3ô ±ª± µ?¼µ ²» ²?ª 3½3 & ±ª² ²»¾«¼» 3 ²±µ ±ª?²3 ³ ²3½ ³ ª ±µ± 3»? «µ?¼µ ò ÐÑÐ Í ÊÔ ÊË Ê Ð SÐßÜ ÒÛÐÎÑÊÛÜÛÒS ÕÑÒÝÛÐÝÛ øòëôñê_ ÊßÎ ßÒÌß Æ ½ ±ª?²3?ª 3½3 ± &»³²3 ±?²«¾ ª»¼ ± µ «ª»²3» µ?¼µ ò Ð ±ª± ¾ ¾ «µ±²»² a v ploše skládky by tak došlo ke snížení emitování ²» ujících látek, což by se pozitivn ±»ª ± ª okolí skládky. Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší ±¾ ²7? ª¾ ª µ»»² ± ±µ» ô» ² µ± 3 ¼² 3 vky z provozu skládky, považovat za mén ª# ² ³²7ò Ê# ² ³² 3 ±µ» ¾ ª µ bylo možné zaznamenat podél p3» ¼±ª#½ ±¼» ¼±ª#½ ²?µ ¼²3½ ª± ¼» µ±³«²? ²3 ± ±¼ ¼«ò Ê?³½ ½» ±³ µ7 ± ª# ² ³ ª µ ²«²7 ± ítat s faktem, že by po uzav»²3 µ?¼µ ¾ ± ²«²7»ª7 ¼± ª«µ ¼±ª?²3 ¼± ²7 ±µ ô µ¼» ¾ ¼± ± ±¼7 3» ¼±ª#½ ±¼» ¼±ª#½ ² ± µ µ ²? «³ ²3? že. ÊÔ ÊÇ Òß ÕÔ Óß Î» ½» ³ ² Æîïëêñðð ²» ²? 3 ª# ² ³²# ± ¼3»¼ µ ª ª ² µ ³ ò Ê» µ± ±½» z hlediska možnosti vyvolání zm ² µ ³ «²»¼¾» ²?ò Ê ª ² ª±¼ ØÇÜÎÑÙÛÑÔÑÙ ÝÕ_ ÝØßÎßÕÌÛÎ ÍÌ Õß Íµ ²3 ±¼µ ¼? ³±ª7 ± &»³3» ª±»² ³» ± ± ½µ#³»¼ ³»²? ²3³ ± ² ² ³ ª ½ ²3 µ 3¼ ò Ò ª ² &»³3» ±¼µ ¼ ª±»² ²±ª ± «²#³ «±² µ#³ 3 #³ 3²±ª½ ¾ ± ± µ7 ± ±«ª ª3 øœ± «µ ³ ô ª»ª» ±ª#½ ±¼²3³»µ ± «³7² ± «²#³ ±¼²± «±² µ#³ 3 ±ª½ 3²±ª½ ¾ ± ± µ7 ± ±«ª ª3ò бµ ª²7 & ª»»»² «3 ¾ ± «²7»± ½µ7»¼ ³»² (spraše a sprašové hlíny), v jejich podloží se vysµ «3» ª² ± «² 3» ±ª7»¼ ³»² ø 3 µ 3 7 µ ± ± ³ 3 ). Podle podrobné inženýrsko-geologické mapy (m 3 µ± ïæëðððô ³ ±ª# Õ «² ¼ Ê ª±«ëóé ëóè» ¼ ²«±¼»³²3 ª±¼ edpokládat v hloubce 4 až 8 ³» ±¼» 7²»³ô ª ±»¼3 ±³»»²±«²±ª±«± «²± 3ò ͳ ±«¼ ²3 ±¼»³²3 ª±¼ ¹»²»» ² ³ uje k V až SV. ØÇÜÎÑÔÑÙ ÝÕ_ ÝØßÎßÕÌÛÎ ÍÌ Õß Ê ¾» ±»¼²3 ¾ 3 µ± ±½» ²»² ½? 3 ±ª ½ ±ª7 ±µ ò Lokalita leží na rozhraní povodí Mratínského (jižní? ±½ Ì»¾± ¼ ½µ7 ± ø»ª» ²3? ± ±µ ò ÆÓ Òß ÕÊßÔ ÌÇ ÐÑÊÎÝØÑÊCÝØ ß ÐÑÜÆÛÓÒSÝØ ÊÑÜ Ò?ª ³ ² ± 3ª? ª ± 3»²3?ª 3½3 ª» µ± ± ²7 µ?¼µ ±¼ ¼ ò Ѫ ª² ²3 µ± ª±¼ 3³ ±»»³» ª?³½ ±ª± ²3 ±?¼«µ?¼µ ³±² ± ±ª?² ò α 3»²3 µ?¼µ ¾ ª 3 ¼?¼²7 ± založení a dodržení pravidel t ² ²3 µ?¼µ ²»³ ± ² ³»² ²±ª7 ª# ² ³²7 ²»¹ ª²3 ±ª ª² ²3 µ± ª±¼ò Ê ¾ 3 µ7³ ±µ± 3 µ?¼µ» ²»² ½? 3 ±¾»µ 3³?²3 ±¼»³²3½ ª±¼ô «µ» #½ ¾ ³± ± µ ±ª ª² ²3 µ± ¼± 3 ò Ð 3 ¼²7 ² µ?¼?²3 ª±¼ ³ ±¼ 7µ 3½3³» µ?¼µ±ª7 ±» ¾ ³ ± ¾#»»²± ±»¼»³ ² & ±ª» ²» ²3 ½ ± ª±¼ò ïíì

4 ÊÔ Ê Òß ÐÑÊÎÝØÑÊC ÑÜÌÑÕ Î± 3»²3?ª 3½3 µ?¼µ ª¼ ±¼±¾² ²»¾«¼» ³3 ª ª ² ³3 «±ª ½ ±ª7 ± ±¼ ±µ«±µ ò ÆÓ ÒÇ FÎÑÊÒ ØÔßÜ ÒÇ ÐÑÜÆÛÓÒS ÊÑÜÇ ß ÆÓ ÒÇ ÊÛ ÊÇÜßÌÒÑÍÌ ÆÜÎÑÖ Î± 3»²3?ª 3½3 µ?¼µ ª¼ ±¼±¾² ²» ²»» ¼ 3 ª# ² ³²7 ±ª ª² ²3?ª 3½3 ¼ ² ±¼»³²3½ ª±¼ò ÐÑÐ Í ÊÔ ÊË Ê Ð SÐßÜ ÒÛÐÎÑÊÛÜÛÒS ÕÑÒÝÛÐÝÛ øòëôñê_ ÊßÎ ßÒÌß Ê 3 ¼ ²»» ½» ³ ² &»³²3 ±?² ¾«¼±«ª ±µ ² ½?»» ²3 ±½ ± ²? ¼ ò Ó» ª ² ²3 ± ¼3 ²» ±¼ µ ª ª ² ±ª ½ ±ª7 ±¼»³²3 ª±¼ ª# ² ³²#ò Ò_ÊÎØ ÑÐßÌ Ê ª ² ¼«ÛÒS Nutnost dodržet požadavky ochrany vod v souladu se?µò ò îëìñîððï ;òô ª±¼²3?µ±²ô ±ª?¼ ½3³»¼ ò ÊÔ ÊÇ Òß ÆÛÓ Ü ÔÍÕC Ð ÜÒS ÚÑÒÜ ß Òß ÐÑÆÛÓÕÇ ËÎ ÛÒW Õ ÐÔÒ ÒS ÚËÒÕÝS ÔÛÍß Ô±µ ³ ²» ² ½? 3 ³ ³± ±«² ª ²7 ª» ²7 &»³3ò Ƴ ²±«¼± ¼» µ ± 3»²3 ª» ²7 ± &»³3ò? ³ ² ª ª±?»³ ²«µ»¹±»?¾± ÆÐÚ»?¾± «±»» ²?¾± ± ª ²7 ±½ ± ± Fв ³ ³± ±«² ª ²7 &»³3 Š ò Êò 3¼ ±½ ² ò?¾± ± ÞÐÛÖ ò ±½ ² ±½ ø ª ²7 ±½ îòðïòðð ò îôéïç îòðîòðð ò îôðçð îòîîòïí Êò ðôîçï? ³ ² ª ª±? ª»²3 ±½?¾± ÆÐÚ ± ª ²7 ±½»» ± ± Fв ³ ³± ±«² ª ²7 &»³3 Š ò 3¼ ±½ ² ò?¾± ± ÞÐÛÖ ò ±½ ² ±½ ø ª ²7 ±½»» îòðïòðð ò ðôðèì îòðîòðð ò íôïðê îòðïòðð ò ðôëîî îòðîòðð ò ïôíèë Ƴ ²±«ò Æïéìéñðð ¼±½? 3 ª»¼»³ µ ²7 &»³²?²±ª ½3 ¼±µ«³»² ½ µ ² ²7³«?¾± «ÆÐÚ ª ò 3¼ ochrany. Jedná se tudíž o významný trvalý negativn3 ª ªò ÐÑÐ Í ÊÔ ÊË Ê Ð SÐßÜ ÒÛÐÎÑÊÛÜÛÒS ÕÑÒÝÛÐÝÛ øòëôñê_ ÊßÎ ßÒÌß Ê 3 ¼ ²»» ½» ³ ² ¾ ¾? ¼±»²#½ ±»³µ»³ ¼ µ7 ± ¼²3 ± º±²¼«³ ² ² ²» ²3 ± ±»» ³ µ±«µ ²²±«ò Ò«±ª? ª ² ²»³? ª# ² ³²7 ²»¹ ª²3 ¼»¼µ ²»³ ¼ µ# ¼²3 º±²¼ò ïíë

5 Ê ª ² ± ² ²±ª7 ±»¼3 ÙÛÑÔÑÙ ÝÕW ß ØÇÜÎÑÙÛÑÔÑÙ ÝÕW ÐÑÓ Íµ ²3 ±¼µ ¼? ³±ª7 ± &»³3» ª±»² ³» ± ± ½µ#³»¼ ³»²? ²3³ ± ² ² ³ ª ½ ²±µ 3¼±ª7 ±? 3ò Ò ª ² &»³3 ±«± ² ² ±¼µ ¼«±² «±² µ#³ 3 #³ 3²±ª½ ¾ ± ± µ7 ± ±«ª ª3 øœ± «µ ³ ô ª»ª» ±ª#½ ±¼²3³»µ ± «±¼²± «±² µ#³ 3 ±ª½ 3²±ª½ ¾ ± ± µ7 ± ±«ª ª3ò бµ ª²7 & ª ±»»² ±ª?²»± ½µ#³»¼ ³»² ø» sprašové hlíny), v jejich podloží se vyskytují ter ±ª7»¼ ³»² Ƽ ¾ µ7 ±?¼ ø 3 µ 3 7 µ ± ± ³ 3 ò Ý» µ±ª? ³±½²± ª#» «ª»¼»²#½»³ ²» ± ¾ ª ± ³» 3 ½½ ±¼ ì ¼± ê ³» ò Ò?µ ¼ ¼ ±¹»± ±¹ ½µ7 ³ ª ³ 3 µ«ïæëððð»»¼ ±µ?¼ ² ª ² &»³3 ¼ ²«±¼»³²3 ª±¼ ª ±«¾½» ±¼ ì ¼± è ³ ±¼» 7²»³ ª ±»¼3 ±³»»²±«²±ª±«± «²± 3ò б¼» ½ ª²3½ ¾± ± ²3½ ± ¾± ª ± µ ±¼»³²3 ª±¼ ±µ± 3 ± «±ª ²7 ± &»³3»»¼²? ª ¼ ± ª±¼ ²» ¹» ª²3 ± ò ¾ ¹» ª²3 ø¼» µ 7 3 ÍÒ éíïîïì ±«±¼²±½»² «² ³ œ ò Æ? ³±ª7 &»³3» ± ² µ± ±¼³3²» ² ª ±¼²7 ó ¼ ª±¼»³ ± ± ± ±¼²±½»²3»» ³7² ª# µ»± ½µ#½»¼ ³»², které vykazují nižší geotechnickou kvalitu. б¼µ ¼»³ ± ±¼²±½»²3 ¹»± ±¹ ½µ#½ ¼ ±¹»± ±¹ ½µ#½ ±³ ¾ œð±¼ ±¾²? inženýrskogeologická mapa v m 3 µ«ïæëðððô ³ ±ª7 Õ «² ¼ Ê ª±«ëóé Õ «² ¼ Ê ª±«ëóèò Ê ª ² µ ²«øª ª ² µ ²²#? б¼» &»³² ² ½µ#½ ±¼µ ¼ ª²3 ± ³ Ð ô ª ³» «3½3½ ±¾ µ ²²7 ±? «Š»ª ïé ³3 µ ²²7 ±? «Š»ª ïè øô* µ± òô Þ ²± îððè ô» ² ½? 3 ± ª± ±ª? ±½ ² ² ½ ±¾ 3 µ ²²7 ±? «ïè Ý ¾» µ? ² ² îï Ô» ² µ?? ò α ª ³»»²7 ±¾ µ ²²7 ±? ««µ ²?»¼«3½3 ±¾?»µ ò êòîò ÎÇ ÑÞÔßÍÌ ÕÎßÖ ÒÒWØÑ Î_ÆË Ñ¾ µ ²²7 ±? «Ý ¾» µ? ² ² ò Ê ³»»²3æ Ö»¼²?» ± ±ª² ²7 ² ² «¾±½» 3 ²«#³ &¼± 3³ Ê ª Ü? µ7 ± ± ±µ øª µ ²²7³ 7²«ô ²«² ² ± ²»²? ±½ #³»³»² ª ô ² Ö ª µ ª# ²#³» ² ²#³»¾»²»³ µ Ô?¼ª3ò Ý µ» µ æ Ó ½»æ»³ ¼ µ? µ ² ²±ª#³ µ±¾» ½±ªµ ³ ±¼ò ¼±³µ ô?¼µ? µ#³ ½ ±ª#³ µ± ±²»³ ò Ñ æ»³»² ±µ» ± ± ³» 3 ²«#³ &¼± 3³ ô &»½µ? ² ½» Ý ¾ Š ³ ½»ò Ð- æ ª ½ Ô?¼ª3ô ± ±» ± ½µ7 ± ¼ Ü? ô ± ½µ7?¼ ± Üò Øò Ý ¾» ò ر¼²±» ½ ±½ ² æ Ê# ² «¾«¾ ² ±ª ²? ± ²3 µ ² ³ ²±«µ ²²±«±¼²± ±«ô ª# ² ³²7 ±«± ± ² ± ²3½ ²?½ 3 ²«#½ &¼± 3ô ± ª µ ²» ±¼²±½»²7 ½ ±ª±«ª# ª¾±«ò Ñ ± ¼» ½?² ² ÐÐ Ü? ŠÌ - ò ܱ ± ²3æ Ö»»¾ ±½ ²¼ «¾«¾ ² ½3 ± 3 ¼± µ±²ª «? ²3? ² ½»³ Ð ô ª» ² Ƽ ¾ µ7? Ü µ7 ± &¼± 3ò Ѿ»½² ª»½ ²?¼µ ½»»¾ ±³» ±ª ª ±µ 3½ ± ± ô ² ²?½ 3 ²«#½ &¼± 3ò Õ ²²? ±¼²± ³3» í Š»¼²3 ïíê

6 Ѿ?»µ ò îíæ Ѿ µ ²²7 ±? «Ñ¾ µ ²²7 ±? «Ô» ² µ?? ò Ê ³»»²3æ ƪ ² ²? ± ²» µ±¾ ±¼ µ7 ¾ô ± ²»²3» ²«² ²3ô µ½»² ±ª ²7 ²» 3 ª ±¼² ² Ö Ê ²¼«? ²3³ -² ³ ò Ò Ö ª± 3 ² ½ ± ±² Ê ± ² µ7 µ± ² ò Ý µ» µ æ Ó ½»æ ª» µ± ± ²? ³± µ 3¼ ô ¼±³µ ²¼«? ²3½ ±½ ô ±³3»²#½ ± ô ±«? Í ³ ±ª7 ±? «Ð ò Ñ æ &¼± 3 Ó ² µ7 ± ± ±µ ô ÎÞÕô ± ½µ7 ½» ²3 Ô ¾» ŠÞ» ² ª» ô óê»» ô óê ²± ô Ü è ± µ Üè ŠÎïðò Ð- æ ª ½ Ô?¼ª3ô µ ª µ±ª ½3½ ô µ?¼µ ±¼ ¼ Þ ežin ª ô Ì»¾± ¼ ½ô µ±ª ½ Ó µ±ª ½ò ر¼²±» ½ ±½ ² æ?¾ ½»ô Æ ¾ # µ±»½ô ± ½µ??¼?¾ ½ô Ѿ» ª# ² ³² «¾«¾ ² ±ª?² ² Ö» µ ½µ ¾» µ ²? µ#½ ø» «¾ ² ½µ#½ ±¼²± ò Ý»²²7 ±«Ô?¼ª3 ± ½µ??¼ 3¼» ò ܱ ± ²3æ Území vyžaduje silnou urbanistickou koncepci, kterỼ²± ª7 ²¼«? ²3 µ±³» ²3 -²»¼²± 3 ¼± «½»»²#½ -² ª ª± 3 ª ² ½»»²7 - ò ͳ»³ ² Í»»¾ ± -² ô ª ª± ²7 «? ²3 µ ² ô ±»¼±ª ± ±ª»»²3 ÎÞÕô ª»¼«½µ7³ ± ª»²µ±ª µ? «³² ò Õ ²²? ±¼²± ³3» í ó»¼²3 α ª± ±ª? ±½ ¼» ³ ² Æîïëêñðð ² ª ²» «3½3 µ?¼µ«±¼ ¼ ò Ô±µ» ² ½? 3 ª ±½ 7 ²»² ª² ±¾ ± ±¼ ±ª ²7 µ ² ò ïíé

7 Æ?µ±²»³ ¼»º ²±ª ²7»¼³ ±½ ² µ ²²7 ±? «ø±¼ ª»½ ïô y ïî?µ±² ò ïïìñïççî ;ò ª ²7³ ² ²3 Š ª# ² ³²7 µ ²²7 ªµ ô ª? ½?² ²? &»³3 µ««²3 ¼±³ ² ² µ ² ²»¾«¼±«3³± ¼±»² ò Návrhové využití území dle posuzované rozší í existující skládku, jež dnes tvo 3 ª# ² ³²±«µ««²3 ¼±³ ² ² «&»³3 ±ª»³ ²»¹ ª²3³ ±¾»²3³ ² µ ²«ò λ ½» ³ ² ª# ² ³² ²»±ª ª²3 ±«²# ½ µ» µ ² ô ²» 3 ±¼²± ò ÐÑÐ Í ÊÔ ÊË Ê Ð SÐßÜ ÒÛÐÎÑÊÛÜÛÒS ÕÑÒÝÛÐÝÛ øòëôñê_ ÊßÎ ßÒÌß Ê 3 ¼ ²»» ½» ³ ² &»³²3 ±?²«¾«¼» ±ª±» «3½3 µ?¼µ «µ±²»² µ?¼µ»µ«ª±ª?² ª ±µ» ¾«¼±«² ½?»» ²3 ±½ ± ²? ¼ ²»¹ ª²3 ±¾»²3 µ?¼µ ¾«¼» ¼± ² ²7 ³3» ³ ²±ª?²±ò Navržená zm na bude mít za následek prodloužení doby p ±¾»²3 ±«²#½ ²»¹ ª²3½ ª ª µ?¼µ ² µ ²«ò Ê ª ³ ² ò Æîïëê ² µ ²²#?» ²»¹ ª²3 ª µ ¼± ²#ò Ò_ÊÎØ ÑÐßÌ ÛÒS Ð ¾ žná rekultivace skládky v závislosti na jejím postu «ò Založení navrhovaných lesních porost ªµ FÍÛÍ ñæóõñ ²» ± ¼ ²»¼ ± 3»²3³ µ?¼µ ò ª ½± ²» µ 3 ¼±¾ ô Ê ª ² 3 ±¼«ø¾ ± ±¹ ½µ±«± ³ ² ± ô º «²«ô º ± «ÍÑË ßÍÒC ÍÌßÊ Ð±¼» º ±¹»±¹ º ½µ7 ±»² ²3 R náleží zájmové území do oblasti 10a Jenštejnská t ¾ò б»²½? ²3 ±»²±«ª»¹» ½ ª± 3» ²# ±ª? ¼«¾± ¾ ² Ó» ³ ± ²»³± ± óý ²» «³ò Þ ±¹»±¹ º ½µ &»³3 ¼? ¼± ±¼ ±ª ²½» Ø» ½ ² µ7òô ¾ ± ±»¹ ±²«ïòî 3 µ7 ±ô ¾ ±½ ± îþû Û ±¼±ª ²7 ± ² ² 3½ ª «½ 7 ±¾ îò ªò ò Æ» ±ª²?²3 ±»²½? ²3 irozenou vegetací vyplývá, že celé území je siln ±ª ª² ²± ² ± ±¹»²²3 ²²± 3ò Ð ª±¼²3 ª»¹» ½» «±«ª ¼»¼µ«²»² ª²3»³ ¼ µ7 ²²± ò Ê ²«&»³3 ±µ #ª 3 ²»² ª² ±¾ ± ±¼ ±ª ²? ±» ø¾ ± ± Èî ò Ó ±«? &»³3 ª± 3 ± ²3 ½» ò б¼7 ½» ±¼7 ± «µ?¼µ ±«ª?»² ³ ¼7 ¼»ª ² æ ø¾ ± ± Èïí Š ²»» ²3 ±³±ª7 ª# ¼¾ ³ ³± 3¼ Õè Š µ ±ª ² «¼»? ²3³ ²» ª±¼²3³ ¼ «ò Ê»¹» ²3 ±¼ ± ½ ± ±½» ª» ³ 3¼µ#ò Ê ±µ ««³ ² ³? ² 500 m se nenachází žádné p 3 ±¼²3 ¾ ± ± ò F»³3» ±¾#ª?²± ¾ žnými polními živo ½ ô µ± ±«²»½ ±¾»½²# øý»± «½»± «ô 3½ ± ²3 øô» «±» «ô µ ª ² ± ²3 øß «¼ ª»² i bažant obecný ø𠲫½± ½ ½«ò ز3 ¼ ²3?µ ª µ± «²?½ ±³ µ» 3½» ª»¼»³ µ» ½ ²3 µ7³«± ª ª»²3 ª» ³ ²» ª¼ ±¼±¾²7ò ÊÔ Ê Òß ÊÆ_ÝÒW ß ÝØÎ_Ò NÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVO ÝØ Ô µª ¼ ½» ± ²3 µ««²» ª ª?»²#½ ¼»ª ² ²»¾«¼» ³3 ² ±µ? ²3 ¾ ±¼ ª» «7³ žádný vliv. Polní kultury se hojn ² ½?» 3 ª ±µ± 3?³ «ò Æ?³ ¾«¼» ³3 ± ±µ? ²3 ½ µ» ò Æ» 7²²3 ± zkumu vyplývá, že v sou ²±» ² ª ±µ± 3?³ «²»ª µ «3 ª?½²7 i ohrožené ¼ «ô µ» 7 ¾ ³± ¾# ²»¹ ª² ±ª ª² ² ò Ô ÕÊ ÜßÝÛô ÐÑ ÕÑÆÛÒS ÔÛÍÒSÝØ ÐÑÎÑÍÌ Æ?³ ³ ² ²» ¼±» ²3½ ± ± ²» ²»² ½? 3 ª» ½ ¾ 3 µ± ò Æ_ÍßØ ÜÑ ÝÛÔÑÓ ÍÌÍÕWØÑ ÍÇÍÌWÓË ÆÛÔÛÒ Æ³ ² ¼± &»³²3³?²»³ ª ³»»²#½ ²»» «3½3½ ±½ ½» ±³ µ7 ± 7³»² ò Ì»² ±? ¾«¼» ¼± ²#ô ± ¼±¾«±ª± «µ?¼µ ò ͱ«? 3 ²?ª «³ ²» ± 3»²3 ïíè

8 ±½ ½» ±³ µ7 ± 7³»² ± ±½»µ«ª±ª ²7 ± 3»²7 µ?¼µ ± «µ±²»²3» 3 ± ±ª± «ò Ê ª Ƴ ² ² ½» ±³ µ# 7³»»²» ¼± ² ²»¹ ª²3ô ª#»¼±ª ³3 ² ± ª²3ò Ô ÕÊ ÜßÝÛô Æ_ÍßØ ÜÑ ÐÎÊÕ FÍÛÍ ß ÊÕРѾ»³ ²?ª «³ ny je též posunutí, v sou ²± ²»» «3½3 ±ô ±µ? ²3 ± ¾ ±µ± ¼± «Îì? ¼²3³ ³»³ò Ò ±»» ²»² ½?» 3 ª# ² ³²7 µ ²²7 ªµ ò Ê ª ² FÍÛÍ ÊÕл µ º µ±ª?² µ± ²«±ª#ò ÊÔ Ê Òß ÆÊÔ_ Ì ÝØÎ_Ò Ò_ FÆÛÓS Ò ešeném území ani v jeho okolí se nenacházejí žádná ª? ½?² ²? &»³3ò Ê ª» ²«±ª#ò ÊÔ Ê Òß ÔÑÕßÔ ÌÇ ÍÑËÍÌßÊÇ ÒßÌËÎß îððð Ò ešeném území ani v jeho okolí se nenacházejí žádné ±µ ±«ª ÒßÌËÎß îðððò Ê ª» ²«±ª#ò Ò_ÊÎØ ÑÐßÌ ÛÒS Ð ¾ žná rekultivace skládky v závislosti na jejím postu «ò Založení navrhovaných lesních porost ªµ FÍÛÍ ñæóõñ ²» ± ¼ ²»¼ ± 3»²3³ µ?¼µ ò ª ½± ²» µ 3 ¼±¾ ô Ð ± ²±ª7 ª# ¼¾ ¼»ª ²»¼ ± «²«#³ elem skládky musí být použita vhodná druhová µ ¼¾ ô ² ò ¼«¾ ³²3 øï ½» ô ¾ 3 ¾ ±µ±? øþ» ²¼«ô»?¾ 3 øí± ¾««½«ô 3 ¼? øì ½± ¼ ª ³»² 3 ³3» ¼«¾» ²3 øïò ±¾«¾ ±¾»½²# Ý ²«¾» ««ò Æ µ»» ¼± ± «² ò 3 µ«±¾»½²±«øý± «ª» ² ži šípkovou (α ½ ² ² ò Ê ª ² µ««²3 ¼ ¼ ½ ª3 ª» ² ¼ ¼ ½ ª3 ½»µ ±² ½µ7 ± ½»± ±¹ ½µ7 ± ³± ²7 µ Ê# ² ³²7 ²»¹ ª²3 ª ª ² µ««²3 ¼ ¼ ½ ª3 ²» ±¼ ±µ?¼?² ò Ê# ² ³²7 ± ª²3 ª ª ² µ««²3 ¼ ¼ ½ ª3 ²» ±¼ ±µ?¼?² ò Ê ª ±¾±«ª ² ±«±ª²» ²7 ø ±ª²±½»²²7 ò Ê ª ² ±¼«µ½ ±¼ ¼ ò ²»¾»» ²#½?»µô Ò? ±µ ² ²»±¾²±ª» ²7»²» ¹» ½µ7 «±ª ²±ª7 ¼ ±» α 3 ení a tím i prodloužení provozu skládky namá vliv n ±¼«µ½ ±¼ ¼ ò ͵?¼µ±ª?²3»»¼»² z možných zp ±¾ ²» µ±¼ ±ª?²3 ±¼ ¼, které není možné využít efektivn ô ² ò µ± ¼ ±»²» ¹» «±ª ²ò α 3»²3 µ?¼µ»»»²± ²?µ ¼ Æ ¼?²3 ½» ±³ µ ª# ² ³²#½ ³ ² FÐ ÍF ò ³ò Prahy jež bylo zpracováno na základ Ë ²»»²3 ÆØÓÐ ò îëñíç» ¼²» îêò íò îððçò Æ ¼?²3»¼²± ª#½ ³ ² ¾ ± ½ ª?»²± «²»»²3³ ÆØÓÐ ò íïñìï ¼²» îêò ïïò îððçòò Ê 3 ¼ ²»» ½» ³ ²» ¼? edpokládat, že v rámci celom µ7 ± ª# ² ³«¾ ± «ª»²3 µ?¼µ ¾ ± ²«²7»ª7 µ ¼±ª?²3 ¼± ²7 ±µ ³ ² ³? ²»» ²#³ ª ª ò Ƴ ² ²»³? ª# ² ³²# ª ª ² ²»±¾²±ª» ²7»²» ¹» ½µ7 «±ª ²±ª7 ¼ ±»ò ïíç

9 Ê ª ² ª»» ²7 ¼ ª3 ø² ±¾ ª» ª± ØÔËÕ Ø ª²3 ¼ ±» µ«½µ7? že v lokalit Ƴ na ÚPn je navržena v oblasti mimo jakoukoliv zástav¾«ô ¾ 3 µ#³ ¼ ±»³ «µ ½ ± ²3 ² ½» Îèô µ»? ª± 3 ¼±³ ² ² ²3 ¼ ± «µ±ª7? že v okolí. Ñ»² ²3 ²±ª»²3 ³ ² ª µ«½µ7? ži území Ò ª ±ª ²? ³ ²»¼ ª ±µ ±ª?²3 µ?¼µ±ª7 innosti za použití stávajících technologií ½ ±ª?²3?ª 3½3½ ²»² ¼± ª ¼± ª²3½ ò Æ»¼ µ «µ±ª#½»³ 3 ± ± ± ±?ª 3½3³«ª«²»¼±½? 3 µ» ³ ² ò Ѿ¼±¾² µ ± ± ¼ ± «µ«ª» ª «µ ª»²µ±ª²3³«½?² ²7³«± ± ± ±?ª 3½3³«ª«ª# ² ³² ²»³ ²3 ø¼±½? 3 ½» µ» ª»²3 ±½ ¼ ±»ô ò µ?¼µ ô ½» µ±ª ª µ µ«½µ ²»ª# ² ³²7³«ò ܱ»²7 &»³3» ² ½? 3 ª ± ³±½»²7 ± ±»ô ³ ³± ±¾ ²±«? ª¾«ò Ê ¼?»²± ² ½» skládky od nejbližšího venkovního chrán ²7 ± ± ± ò ª»²µ±ª²3 ± ½?² ²7 ± ± ± «ª»¾» ½½ ëìð ³ ø?¾ ½»ô «ò Í µ±ª? ò ò éïîô»ª» ²3 ±µ ± ±½»²7 ± ±»³µ«ò Ê ¼?»²± ½?² ²7 ± ± ± «Þ» ² ª»µ ëðð ³ ø» ² ½ Îè ô ª ¼?»²± ½?² ²7 ± ± ± «Ü± ²3½ Ý ¾»» ª tší než 1,5 km. Vlivem navrhované zm ²»» ± µ?¼µ iblíží pouze k dnes ²» ª ¼?»² 3 ±µ ±ª7? ª¾ ª ܱ ²3½ Ý ¾»½ ô ª ª ² µ«½µ±««½ «? ª¾ µ ²»¾«¼» ª# ² ³²#ò Í?ª 3½3 «µ±ª? «½» ª ± ± «?³ ¼?²» ³7² «µ»³ ±ª± «µ?¼µ±ª#½ ³»½ ² ³ øµ±³ µ ± ô ¾«¼±» ô ª² ±»? ±ª? ¼± ª»½ ²± ±¹ 3 øµ±¹»²» ²3»¼²± µ ò Vzhledem k více než dostate ²7 ª ¼?»²± µ «µ±ª ½?² ²7? ª¾ ø»¼ ±¾ ²#³ ª¾?³» ½ ª»²µ±ª²3³«½?² ²7³«± ± «²»»¼ ª ±ª± µ?¼µ ±¼ ¼ ² ±» ² ª ±ª ²7 ³ ² µ«½µ# ±¾ 7³ò Ê»¼²«îððé ¾ ± ª?³½ œü±µ«³»² ½» ± ò» «± 3»²3 µ?¼µ ±¼ ¼ ±ª»¼»²± ³»²3 «µ«ª» ª»²µ±ª²3³ ½?² ²7³ ± ± «ª ±µ± 3 µ?¼µ ò Ò ³»²? ¼ ² «µ«ª» ª#» uvedeném nejbližším resp. nejvíce dot»²7³ ª»²µ±ª²3³ ½?² ²7³ ± ± «ø?¾ ½»ô «ò Í µ±ª? ò ò éïîô»ª» ²3 ±µ ± ±½»²7 ± ±»³µ«² Ô ß» ôì ã ìîôï ¼Þ ª ¼»²²3 ¼±¾ øè ± ±¾ ¼±«½3½ ²» «² 3½ ±¼ ² Ô ß» ôì ã íéôî ¼Þ ª ²± ²3 ¼±¾ øï ²» «² 3 ±¼ ² ò Ð «ª?¼ ²7 ²» ± ³ ení ±1,8 db to znamená, že požadovaný limit L ß» ôì ã ëðñìð ¼Þ ø¼»²ñ²±½ ± «µ ±ª± ±ª»²» ±µ» ² ² ²ô ò»²3 ²» ± ³»²3 ²»¼±½? 3 µ»µ ±»²3 ³ «ò Ð ½ ±ª?²3 ²? ² º«²µ ²3½ ±½ ¼» ²7 ± F»³²3 ± Ð?²«¾ ¾ ±ª± ² µ?¼½» «µ±²»²ò Ê ¾» ±»¼²3 ¾ 3 µ±» µ?¼µ» ½?² ²?? ª¾ ²»² ½? 3ô ±µ» µ«½µ7? že by tak nebyl významný. Stejn µ± «ª ±¼²±½»²3 µª ±ª ¼«3 ¾ ª µ ¾ ± ³±žné ±»µ?ª ª# ² ³² 3 ±µ» µ«½µ7? že podél p3» ¼±ª#½ ±¼» ¼±ª#½ ²?µ ¼²3 ¼± ª ò Ê?³½ ½» ±³ µ7 ± ª# ² ³ ª µ ± ²«²7 ± ítat s faktem, že by po uzav»²3 µ?¼µ ¾ ± ²«²7»ª7 ¼± ª«µ ¼±ª?²3 ¼± ²7 ±µ ô µ¼» ¾ ¼± ± ±¼7 3» ¼±ª#½ ±¼» ¼±ª#½ ² ± µ µ ²? «µ«½µ7? že. ÊÔ ÊÇ Òß ÊÛ ÛÖÒW ÆÜÎßÊS ó ÍÑËØÎÒ Æ ª#»¼µ ±¼²±½»²3 ª ª ² µª «±ª ¼«3 «µ±ª±«? ž vyplývá, že posuzovaná zm ² ²»¾«¼» ³3 ª# ² ³²7 ²»¹ ª²3 ª ª ² ±¾ ª» ª± v jejím okolí a že bude odpovídat stávající? ži. Vlivem realizace zám «²»¼± ¼» µ»µ ±»²3 ³ ²3½ ² «µ±ª#½ ³ ò Ð ±²»½?²3 º«²µ ²3½ ±½ ¼» ²7 ± Fв» ±»µ?ª ª ª»³ «µ±²»²3 ±ª± «µ?¼µ ª ¾ 3 µ±» 3 ±» ³3 ²# ±µ» ²»¹ ª²3 ± ª ª«² ±¾ ª» ª±ô ª# ² ³² jší snížení však lze ±»µ?ª ±¼7 3» ¼±ª#½ ±¼» ¼±ª#½ ²?µ ¼²3 ¼± ª ò Ê ±¼²±½»²3»µ«²¼? ²3½ ø ²#½ ²» 3³#½ ô µ«³«ª²3½ ²» ¹ ½µ#½ ª ª Ê ±¼²±½»²3 ½ ± ª ª» ±ª»¼»²±?» ² ¼» ¼± ± ²3 ³»? «Ð µ ½µ# ª±¼½» ± ÍÛß ³ ² ½ ø»¼²?» ±»µ ¼ ²? ª«½±ª»»³ ÍÛß ó øñºº ½» ±º» Ü» «Ð ³» Ó ²» ô îððë ò ïìð

10 Ì ¾«µ ò íëæ ¼»² º µ ½» ± ²» 3³#½ µ«³«ª²3½ ª ª Æîïëêñðð Ð 3»³½» ª ª«ô ±ª ª² ²? ¼»² º µ ½» 3 ±³²± ª ª složka Ò» 3³7 ª ª Õ«³«ª²3 ²» ¹ ½µ7 ª ª ö ¼± ²# &¾»µ ¼± ²# &¾»µ ª± ²7 µ ² ¾ ± ± øª ò Ê ª ² º «²«º - «ª± ²7 µ ² ¾ ± ± «±¾ ± ±¼ ±ª ²#½ ± 3 õ µ ¼²# ª ª» 3 ± 3»²3 ªµ»»² Õ ² ó»µ± ±¹ ½µ? ¾ ð ð бª ½ ±ª7 ±¼»³²3 ª±¼ ð ð Ð ¼ ð ð Ê»» ²7 ¼ ª3æ ± ±ª ¼«3 Æ? ž populace dopravním «µ»³ «µ»³ ³ ±ª7 ²²± Ì ½? &»³3 ª µ ² ø ½ ±ª?²3 Udržitelný rozvoj sídel, ½ ±ª?²3 º«²µ ²3 ± ±»²½? «± ³ nu využití &»³3 õ ± ª²3 ²»¹ ª²3 ²»¾»» 3 ²» ²3 ±»¼3 ª»³ ±¼²?»²#½ ±¼ ¼ ð ð ð neutrální nebo žádné ª ª ¼± ª ±«µ ½µ#³ 3 ¼»³ µ«³«½» ª ª ô µ¼ 3 ªµ»¼²± ª#½?³ ±«7³ ²»¼¾» ²7ô ½» µ±ª7 ¼± ª²3 ²»² ² µ±³«² µ ²3½ 3 3½ ±«ª µ ² ²7 ð ð ó ²»¹ ª²3 ª ª»»¼±ª ª?³½ ±¼²±½»²3 ±¾ 3» ±»²±«µª ±«±ª ¼«3 ó ª 3 ¼ ¼± ª» ª ª ª?¼»² ½» µ±ª±«µ«½µ±«? ží v okolí µ±³«² µ ½3 ö Í ²» ¹» Š ±» ²7 ±¾»²3ò Í ²» ¹ ½µ#»º»µ ó ¼ ²# & ²»µ ±«²7 ± ±¾»²3 ¼ª±«²»¾± ² µ± µ ¹»² ª» ±ª²?²3» ±³ & ²µ každého z nich odd»² Õ«³«½» ó ²±² ³«³ ± ±³ ¼ ²3 ª» ³ «² ¼³ rného shromaž ±ª?²3»² ø ¼» ª ª ïìï

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více