ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV"

Transkript

1 ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV Stavebně historický průzkum digitální aktualizace z r

2 ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV stavebně historický průzkum z let 1993 a i 2. etapa digitální aktualizace 2004 TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr. Jan O. E l i á š Napsal, zpracoval a fotografoval: PhDr. Jan O. E l i á š Spolupráce: PhDr. Bohumil Smutný (autor Přehledu dějin zámku) Ing.arch. Marta Balážiková Marie Mezlíková PhDr. Jan ELIÁŠ (text, foto souč. stavu, grafické vyhodnocení), V této webové prezentaci publikované dílo zůstáva duševním majetekem autorů a je chráněno jako každé jiné věřejně tiskem publikované originální dílo autorským zákonem. Celek ani části díla nesmějí být šířeny nebo publikačně použity bez písemného souhlasu autora. Odkazy k obsahu díla musí být řádně označeny náležitou citací. 2

3 OBSAH Úvod... 4 PŘEHLED DĚJIN ZÁMKU... 5 Prameny Mapy a plány Ikonografie Literatura ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR...22 Situace, dispozice Okolí zámku Dvůr předzámčí Vnitřní (arkádový) dvůr Zahrada zámku - park Průčelí Vnější průčelí Dvorní průčelí hlavní budovy zámku...53 Interiéry Hlavní budova zámku s připojenými objekty...58 Přízemí patro STAVEBNÍ HISTORIE Upřesnění stavební historie zámeckého souboru na základě podpovrchových nálezů Obrazové přílohy stavební historie PLÁNY STAVEBNĚ HISTORICKÉHO VÝVOJE ZHODNOCENÍ Pozn.: Ve webové prezentaci jsou vynechány architektonický rozbor a popis interiérů horních podlaží zámku, seznamy hodnotných detailů i závad a doporučení pro rekonstrukci objektu. S výjimkou závěrů pro stavební historii je rovněž vynechána dokumentární stať Sondy do omítek, provázená lokalizací všech sond na plánech jednotlivých podlaží budovy. 3

4 Úvod Předkládám soubor s výjimkou strojopisu a PC tisku namnoze zatím nepublikovaných informací o stavebně historickém vývoji i památkově architektonických hodnotách zámku. Vychází z poznání stavu zámeckého souboru v letech Obsahuje digitalizovanou aktualizaci elaborátu Stavebně historický průzkum zámku Moravský Krumlov, (I. a II. etapa, autor J.O.Eliáš, vč. rešerše k dějinám zámku éd B. Smutného, Brno ) s vtělením dalších doplněním hodnotících statí i s nezbytným přepracováním reprodukcí historických obrazových a plánových dokumentů, grafického vyhodnocení i fotodokumentace. Vzniklo tím vyhotovení, jež odpovídá současným požadavkům orgánů Státní památkové péče a prezentačním standardům vůbec. poznatků a Aktualizovaný elaborát respektuje metodiku standardního stavebně historického průzkumu, kterou v l doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy pam. péče 1997, 2001, přílohy).... Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje hodnotovému obrazu zkoumané architektury. Dlužno nicméně upozornit na jednu formální odlišnost. Totiž že v zájmu lepší barevné čitelnosti byla v plánech architektonického vyhodnocení elaborátu použita škála odvozená z modré barvy, místo poněkud splývajících tónů barvy hnědé. V přiložené legendě je tato odchylka vyznačena. Po obsahové stránce elaborát a závěry podrobného povrchového SHP z r byly doplněny stavebně historickým vyhodnocením zjišťovací archeologické sondáže, provedené v druhé polovině roku 1993 v prostoru předzámčí a v prostoru na straně zámeckého parku. Toto předběžné stavebně historické vyhodnocení by nebylo proveditelné bez konzultace s vedoucí archeologického průzkumu PhDr. Himmelovou, jíž na tomto místě děkuji za podnětná sdělení. Současně připomínám, že stavebně historické vyhodnocení nenahrazuje závěrečnou zprávu o provedeném archeologickém průzkumu, která měla být teprve zpracována. Elaborát a závěry podrobného povrchového SHP byly dále doplněny o analýzu a stavebně historické vyhodnocení sond, uskutečněných v zámeckém souboru podle zadání tehdejšího projektanta rekonstrukce během pokročilého roku 1993 a v roce 1994 při destruktivních průzkumech stavebně technického a statického rázu - kopané sondy, sondy do omítek, sondy do podlah. Jen ve velmi omezeně a v minimálním rozsahu byla tato namnoze brutální sondáž šetrně doplněna ověřovacími sondami, provedenými pro stavebně historické poznání samotné. Kopané sondy a sondy do podlah jsou průběžně popsány i hodnoceny v textu architektonického rozboru objektu. Průvodní fotodokumentace stávajícího stavu zámeckého souboru a jeho detailů je vesměs dílem zhotovitele elaborátu. Pokud není uvedeno jinak, černobílé snímky pocházejí z první poloviny roku 1993, barevné snímky pak z druhé poloviny r a z r Upřesnění stavebně historického vývoje zámku na základě vyhodnocení podpovrchových průzkumů bylo náležitě promítnuto do plánů stavebně historického vývoje zámku.... Dlužno připomenout, že ve stati Upřesnění stavební historie zámeckého souboru se kromě podpovrchové sondáže bere v úvahu i archívní plánová a dobová fotografická dokumentace, která v době zpracovávání povrchového SHP nebyla na místě uložení nebo jinak k dispozici (mj. z důvodů rekonstrukce Moravského zemského archívu). Většina této historické dokumentace je nyní přehledně reprodukována v obrazových přílohách elaborátu. J.E. 4

5 PŘEHLED DĚJIN ZÁMKU (Rešerše k dějinám zámku od B. Smutného) Počátky (C) Moravského Krumlova J se kladou A do souvislosti N se E L I Á Š zánikem rokytenského hradu, který měl koncem 12. století zaniknout, aby jeho funkci v povodí říčky Rokytné převzal Moravský Krumlov (L. Hosák, Příspěvek k počátkům poddanských měst, VVM XVI, , s. 33). V zákrutu řeky Rokytné na ostrohu obtékaném ze tří stran pak vznikl ve čtyřicátých letech 13. století hrad a město Moravský Krumlov, přičemž hrad byl postaven na nejužším místě zákrutu a bránil ve vstupu do města od západu. Hrad se poprvé připomíná v r. 1289, když na něm Hera1t z Obřan, syn Bočkův datoval 4. listopadu listinu, kterou obdaroval ždárský klášter (CDM V, Suppl. 91). Tato listina z r hovoří nejen o Heraltovi z Obřan, ale též o Vojslavovi, purkrabím na krumlovském hradě. Vznik města Moravského Krumlova souvisí s hradem a instituce dědičného rychtáře i pravidelný půdorys města svědčí o založení na zeleném drnu a ne o pozvolném přerůstání starší vesnice ve město (L. Hosák, c. d., 34). Rod z Obřan vymřel r Smilem z Obřan (L. Hosák, c. d., 35) a krumlovské zboží přešlo mezi roky 1313 až 1315 jako královský dar na Jindřicha z Lipé, kterého král Jan Lucemburský obdaroval za prokázané služby, s jejichž pomocí se stal českým králem (Tamtéž, 37). Jindřich I. z Lipé, zvaný též Železný ( ) byl významnou postavou českých dějin v 1. polovině 14. století. Po skončení bojů o královský trůn se však stal nepohodlným i mladému králi Janovi a ten jej nechal v říjnu 1315 uvěznit na hradě Týřově. Pokud chtěli Ronovci (rod z Lipé) vyprostit svého předáka z vězení, byli nuceni r dát králi jako rukojmí několik členů svého rodu a zároveň vydat dočasně i některé své hrady, které vlastnili nebo drželi v zástavě, což byly na Moravě Krumlov a Vranov nad Dyjí. Když pak Jindřich z Lipé získal zpět královu přízeň v r. 1318, stal se moravským zemským hejtmanem a zastával,jako první úřad nejvyššího maršálka v Království českém, který pak byl v jeho rodu dědičný (Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I, Jižní Morava, Praha 1981, s. 162). Ke krumlovskému zboží přikoupil Jindřich z Lipé r od kapituly vyšehradské ještě zboží v Olbramovicích a vsi Lesonice, Želechovice a Bohutice (CDM VI, 181). Při dělení lipských statků podle dílčí cedule z 13. ledna 1346 obdržel město Moravský Krumlov s hradem, který se zde poprvé výslovně jmenuje a ve kterém se připomíná i hradní kaple, podle závěti Pertolta I. z Lipé ( ) Čeněk z Lipé ( ) (CDM VII,633). Posledním příslušníkem rodu z Lipé, který držel ve 14. století Moravský Krumlov, byl Jindřich II. z Lipé ( ), jenž zapsal r své manželce Ofce věno na městečku Dost a Vitonicích, ale r prodal za 8000 hřiven stříbra Moravský Krumlov (hrad a město Krumlov, Rakšice a Lesonice) svému příbuznému (snad strýci) Janu z Kravař a jeho synovcům Vokovi, Benešovi, Drslavovi a Lackovi (ZDB IV, 266; V, 249; CDM X, 77). Jako náhradu si Jindřich z Lipé koupil v r od Drslava ze Šelmberka nedaleký hrad Templštejn (Hrady..,164). 5

6 Páni z Kravař, z nichž Jan III. (+1400) držel r k Moravskému Krumlovu i Rakšice, Petrovice a Knínice a jeho syn Beneš VI. (+1423), uváděný k r jako majitel Krumlova (ZDB VIII, 223), přebudovali krumlovský hrad v honosné sídlo. Byla postavena velká hranolová věž, rozšířen hradní palác a celý hrad zpevněn nejen předhradím, ale i vodními příkopy na západě a východě (Hrady..., 1641). V době husitských válek se zpočátku pokoušeli Beneš z Kravař a jeho nástupce Jan VI. Jičínský z Kravař o politické manévrování mezi husity a králem Zikmundem a jeho zetěm Albrechtem Rakouským, avšak město a hrad obsadili husité a vložili sem svou posádku, čímž získali na Moravě významný opěrný bod k výpravám do Rakous a Uher. V r zde byl pohřben husitský hejtman Bohuslav ze Švamberka, zraněný u Retzu, a ještě v r je zde uváděna husitská posádka (L. Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938, s. 113). Husitské období v dějinách města sice znamenalo zánik zdejšího kláštera augustiniánů u sv. Bartoloměje, založeného Čeňkem z Lipé na základě papežekého povolení z 22. února 1354 (CDM VIII, 259) a osazeného z kláštera sv. Tomáše v Brně, a také komendy řádu německých rytířů, připomínané již r. 1294, kteří zde drželi i faru (CDM V, 511), avšak mělo význam pro počeštění města, jehož většina měštanů byla ještě počátkem 15. století německá (CDM XIII, 414). Také pozdější majitel Moravského Krumlova Pertolt III. z Lipé ( ) stál na straně husitů. Když pak r krumlovská větev pánů z Kravař vymřela, zdědil krumlovské zboží Jan z Cimburka, jenž je prodal pánům z Lipé, kteří se tak po sedmdesáti letech vrátili zpět na Moravský Krumlov, jak potvrzuje zápis tohoto prodeje do zemských desek v r. 1447, kdy byly zapsány Pertoltovi a Jindřichovi z Lipé hrad a město Moravský Krumlov, Rakšice, Petrovice, Lesonice, díl Kubčic, Číčovic (jinak Šakvic), díl Přítluk, Mikulčice, Zaječí, Pavlovice, díl Dolních Dubňan a patronát v Číčovicích (ZDB XII, 775). Ke skutečnému postoupení tohoto majetku však muselo dojít nejméně o jedno desetiletí dříve, neboť v r Pertolt s Jindřichem potvrdili městu Moravskému Krumlovu privilegium na vařeni piva a vinný šenk (L. Hosák, Historický..., 113). Pertolt IV. z Lipé (+1482) zapsal pak r na Hostěradicích věno své manželce Elišce z Cimburka (ZDB XII, 792). V období druhé vlády rodu z Lipé na Moravském Krumlově, která trvala nepřetržitě až do pobělohorských konfiskací, došlo k mohutné přestavbě hradu, jejímž výsledkem byl renesanční zámek. Za Jindřicha IV. (VIII.) z Lipé ( ) připadly ke krumlovskému zboží Ivančice, do té doby královské město, jež dostala věnem od svého otce krále Jiřího z Poděbrad jeho nejmladší dcera a manželka Jindřichova Barbora (Hrady..., 164). Na prosbu Jindřicha z Lipé dal r král Jiří za své návštěvy městu Moravskému Krumlovu dva výroční jarmarky. Za války s Matyášem Korvínem však Jindřich z Lipé zradil krále Jiřího, když v r na Moravském Krumlově zajal jeho syna Viktorina a vydal jej Matyášovi (V. Haňák, Moravskokrumlovský okres, Vlastivěda moravská, Brno 1913, s. 89). Později seděl r na Moravském Krumlově Jindřichův syn Pertolt IV. z Lipé, jehož manželkou byla Kateřina z Kravař. Ten byl nucen z finančních důvodů prodat část panství Vilémovi z Pernštejna. Tento Pernštejn se také stal po Pertoltově smrti poručníkem nezletilého Pertoltova syna Jindřicha V. (IX.) z Lipé (+1513). Jindřich pak dostal do zástavy i pernštejnskou část krumlovského panství a vzal si též dceru Viléma z Pernštejna Bohunku v r Přestavba středověkého hradu na pohodlné zámecké sídlo měla začít již v letech 1512 až 1513 ještě za Jindřicha, ale již v listině z r. 1500, kterou Jindřich z Lipé daroval městu 6

7 Moravskému Krumlovu kamenolom, je pamatováno na budoucí stavební činnost, když si vymínil, že nynější i budoucí páni budou moci z té skály lámat kámen (V. Haňák, c. d., 90). Ve stavbě bylo pokračováno za Jindřichova nástupce Jana III. z Lipé ( ). Na žádost Jana z Lipé udělil král Ferdinand městu Moravskému Krumlovu r právo pečetit červeným voskem (L. Hosák, Historický..., 114). Těžce nemocného Jana III. z Lipé, jenž v letech 1535 až 1537 zastával úřad nejvyššího zemského komořího na Moravě a měl vrchní dohled nad zemskými deskami v Brně a Olomouci, přijel v dubnu r léčit na Moravský Krumlov věhlasný lékař Paracelsus, profesor lékařství na univerzitě v Basileji, vlastním jménem Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus z Hohenheimu ( ), jenž je znám z dějin lékařství jako jeden ze zakladatelů lékařské chemie. Přijel sem patrně na popud Václava ze Žerotína a na Napajedlích, kterého s rodinou též léčil. Podle Paracelsovy diagnózy trpěl Jan z Lipé několika chorobami a po podání léků se skutečně pozdravil, protože zemřel až v r Parecelsův pobyt v Moravském Krumlově, kde mu byla k bydlení vyhrazena zámecká věž, však neskončil úspěšně, když byl poznamenán dvěma výraznými nezdary. Především to byla chybná léčba vady oka syna Jana z Lipé Pertolta V. z Lipé ( ), po kterém Pertolt na toto oko oslepl. Ještě horší výsledek se dostavil u Jany z Pernštejna, mladé a bezdětné manželky Jana III. ze Žerotína na Strážnici, nejvyššího komořího moravského, k níž byl v září 1537 Paracelsus povolán a která po požití jeho tinktury a po epileptických záchvatech zemřela. Paracelsus po této nešťastné příhodě patrně ze strachu z trestu se rychle vrátil na Moravský Krumlov, sbalil zde své věci a odjel do Bratislavy, kde byl přivítán 29. září Odtud se odebral do Vídně ke dvoru Ferdinanda I. Spisy, které zanechal na Moravském Krumlově, byly na králův rozkaz za ním dopraveny do Vídně. Za svého krumlovského pobytu pokračoval věhlasný lékař ve své spisovatelské a vědecké činnosti, měl zde dopsat III. díl svého díla Grosse Wundarznei a dále dokončit I. díl svého nejhlubšího díla Astronomia magna oder Philosophia Sagax (V. Zapletal, Paracelsus a Moravský Krumlov r. 1537, Znojmo 1966, s. 4-12). Jan III. z Lipé byl v náboženských záležitostech tolerantní, neboť přijal také do vesnic svého krumlovského panství (Trstěnice, Běhařovice, Tavíkovice, Mackovice) skupiny novokřtěnců. V r hostilo krumlovské panské sídlo další královskou návštěvu, když sem zavítala královna Anna, manželka Ferdinanda I. (Hrady..., 164). Synové Jana III. z Lipé Pertolt V., Vilém I. ( ) a Čeněk V. ( ) společně dali r městu Moravskému Krumlovu odúmrť; v r si rozdělili statky tak, že Moravský Krumlov dostal Pertolt V., jehož manželkou byla Zuzana Černohorská z Boskovic (L. Hosák, Historický..., 114). Pertolt byl v letech nejvyšším maršálkem Království českého a stál v r na straně krále Ferdinanda I. při odboji českých stavů (V. Haňák, c. d., 90). V červenci r navštívil Pertolta z Lipé na Moravském Krumlově další významný lékař 16. století Jan Crato z Kraftheimu, příznivec jednoty bratrské a osobní lékař císaře Maxmiliána II., s nímž se seznámil na Pražském hradě (V. Zapletal, c. d., 14). Hlavní práce na přestavbě moravskokrumlovského hradu v renesanční zámek měly proběhnout v letech 1550 až 1562 za panování Pertolta V. (A. Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung, Band 3, Vídeň 1904, s. 739 až 743). Do údobí jeho vlády také spadá budování arkád v nádvoří, opatřených letopočtem 1562 (M. Stehlík, c. d.). Řada dalších autorů (Z. Wirth, B. Šamánková, V. Mencl a J. Krčálová) 7

8 datuji stavbu různě v rozmezí 1560 a~ Jasno do této záležitosti poněkud vneslo objevení náhrobku italského architekta Leonarda Gara de Bisono v krumlovském farním kostele v r Jedná se o náhrobek s vytesanou podobiznou italského stavitele, kde ve spodní části v kartuši je nápis: ANO DOMINI M. D. LXXIII MENSE DECEMBRI XXVI DlE OBIIT MAGISTER LEONARDVS GARVS DEBISONO IPSO TEM PORE IN ARCE CROMAVI ET IN MVLTIS LOCIS MORAVIA EDIFICIE EDIFICANS ET IN HOC TEMPLO EST SEPVLTVS ETATVS SVE ANI XLVI QVIVS ANIMA DEO VIVAT Oznamuje se zde tedy, že Leonardus Garo zemřel v Moravském Krumlově dne 26. prosince 1574 ve věku 46 let. Pocházel ze stavitelské rodiny ze severní Itálie z vesnice Bisono u Luganského jezera, jejíž další členové také působili na Moravě, např. Francesco Garo je autorem věže kostela sv. Vavřince a Nového zámku v Dačicich. Objevením náhrobní desky Leonarda Gara de Bisono byl získán závažný pramen k datování renesanční přestavby, neboť sděleni náhrobku Ipso tempore in arce Cromavi...edificans je možno vyložit jako právě v tu dobu, takže do r je možno posunout dostavbu moravskokrumlovského zámku (I. Žlůva, Otázka renesančního stavitele moravskokrumlovského zámku, VVM XL, 1988, s ). Otázkou je, zda Leonardo Garo byl autorem celé renesanční přestavby zámku. Pochybnosti o jednom autorství vycházejí ze změny v projektu malého schodištového dvora, neboť původní záměr asi sledoval vytvoření arkádového ochozu a nikoliv širokého, pohodlného schodiště, jak je známo dodnes (Tamtéž, 206). S přihlédnutím k době dostavby zámku a k velmi pokročile řešenému rytířskému sálu, současně se zdařilým vyřešením malého schodištového dvora změnou projektu starší renesanční fáze, se Leonardo Garo jeví I. Žlůvovi jako nejpravděpodobnější stavitel této části zámku. Cípy arkád prvního patra vyplňují obdélníková pole s reliéfním ornamentálním dekorem a letopočtem ANNO DOMINI MDLXII, umístěným nad vjezdem do zámeckého parku. Cvikly arkád ve druhém patře zdobí kartuše se znaky pánů z Boskovic, Kunštátu, Pernštejna, Kravař, Šternberka, Lipé, Cimburka a Žerotína. Léty 1592 až 1593 jsou datovány stáje uzavírající nyní předzámčí na severu, jež byly stavěny jako jednopatrová budova na obdélníkovém půdorysu. V 1. poschodí jsou místnosti zaklenuty klenbami opatřenými hřebínky a vpadlými výplněmi srdcovitých tvarů. V přízemí vede do stájí pozdně renesanční kamenný portál v nadpraží s beraní hlavou a českým nápisem: LETHA PANE 1592 ZACZATA GEST TATO MASSTALA TITO WRATA ZACZASU UROZENIHO PANA PANA Z LIPPHO ANA KR/UMLOWE NEIWISSHO MARSSALKA KRALOWSTWI CZESKEHO GE HO MLOSTI CZISARZE RZIMSKE HO MUNSSENKA A DOKONANA GE ST LETHA PANE 1593 NANAKLAD PANE WEISS GMENOWANIHO Stavbou stájí se na krumlovském zámku v podstatě uzavřela bohatá renesanční činnost (M. Stehlík, c. d.). Reliefní výzdoba zámeckých arkád na pilířích a na kartuších sleduje střídání toskánského, jónského a korintského slohu podle jednotlivých 8

9 podlaží podobně jako je tomu na zámku v Račicích. Zcela ojedinělý je u nás nástup do prvního patra zvláštním schodištěm arkádovým dvorem, přístupným ze severozápadu hlavním nádvořím. Tyto zvláštnosti souvisejí s janovskou palácovou architekturou, kterou měl majitel zámku poznat na své návštěvě v Janově r S rytířským sálem sousedí zámecká kaple, která byla asi stavěna jako posledni součást celkového komplexu zámku. (Hrady..., 164). Vzpomenutou výstavbou stájí v letech 1592 až 1593, k čemuž bylo použito stavebního materiálu ze zbořeného augustiniánského kláštera ve městě, dokončil Jan IV. z Lipé ( ) výstavbu zámku (Tamtéž), avšak zároveň to znamenalo zatížení statku dluhem zl. Páni (C) z Lipé drželi ve 2. polovině J 16. A století na Moravském N E L I Á Š Krumlově ochrannou ruku nad nekatolíky. Manželka Pertolta V. byla bratrského vyznání a Čeněk V. z Lipé, nejvyšší maršálek český, ochraňoval bratrské školy v Ivančicích a ve Velkém Meziříčí. Později převládli ve městě luteráni a byl zde také bratrský sbor. V r zemřel v Moravském Krumlově bratrský biskup a učenec Jan Blahoslav, pohřbený v Ivančicích. Syn Jana z Lipé Pertolt Bohobud ( ) záhy osiřel a byl po otcově smrti vychováván svými šlechtickými poručníky. Z politických dějin Moravy je známá bojovná a posléze vítězná snaha katolické strany v zemi zbavit Karla staršího ze Žerotína poručnictví bohatého potomka význačného šlechtického rodu a získat jej pro katolickou víru. Když se Pertolt Bohobud z Lipé ujal v r správy svého krumlovského panství, žil tak nákladně, že je dále zadlužil. Z finančních potíží si chtěl pomoci útiskem poddaných. V Moravském Krumlově choval na 50 ušlechtilých arabských a tureckých koní a exotická zvířata, měl zde krytou jízdárnu a velkou oboru k lovu, v níž chtěl pro krále Fridricha Falckého za jeho návštěvy na Moravském Krumlově v únoru 1620 uspořádat štvanici na medvěda, buvola a vlky (Tamtéž). Po vypuknutí stavovského povstání proti Ferdinandu II., se v odboji moravské šlechty Pertolt Bohobud účinně podílel zejména jako moravský direktor. Byl za to po bitvě na Bílé hoře odsouzen ke ztrátě hrdla a pravé ruky, k odnětí dědičného rodového úřadu nejvyššího maršálka Království českého a všech statků. Tělesné tresty mu sice císař na přímluvu dánského krále po určité době prominul, když na kolenou poprosil za odpuštěni, ale všechny statky mu zůstaly konfiskovány, takže Pertolt Bohobud odešel do emigrace do Slezska a skonal v nuzných poměrech v r v uherské Skalici. Jeho synem Čeňkem VI. Hovorou, jenž žil na statku ve Slezsku, rod pánů z Lipé r vymřel (V. Zapletal, c. d., 15-16). Rozsáhlé a hodnotné panství Moravský Krumlov, konfiskované Pertoltu Bohobudu z Lipé, postoupil císař Ferdinand II. r Gundakaru z Lichtenštejna ( ) z valtické větve tohoto rodu, spolu s panstvími pánů z Kunovic Uherským Ostrohem, Kunovicemi, Loukou a Hlukem za zl. Převod panství byl zapsán do zemských desek v r. 1625, kdy se uvádí jako součást panství zámek v Moravském Krumlově, pustý zámek Templštejn, tvrz Hrubšice, tvrz Alexovice, tvrz Těšetice, města Moravský Krumlov a Ivančice, městečka Hostěradice, Rouchovany a Prosiměřice, jakož i řada vesnic tohoto panství (V. Haňák, c. d., 94-97). Gundakar z Lichtenštejna je sice méně znám než jeho starší bratři Karel a Maxmilián, byl však také významnou osobností svého rodu. Stejně jako jeho dva sourozenci v mládí konvertoval od luteránství ke katolictví a podobně jako jeho bratři patřil i on v době českého a rakouského stavovského povstání, jakož i za třicetileté války, k předním oporám císaře Ferdinanda Il. Na rozdíl od Karla a Maxmiliána neměl před 9

10 Bílou horou moravský inkolát, byl ženat s německou říšskou hraběnkou původem z Východního Frízska. Byl císařským komořím, tajným radou a nejvyšším hofmistrem a v r povýšen dědičně do stavu říšských knížat, podobně jako Karel založil rodinný fideikomis. Podle zakladatelovy osoby se tato majetkoprávní instituce nazývala lichtenštejnským Gundakarovým fideikomisem, jejím sídlem a podstatou bylo moravskokrumlovské panství se středem ve stejnojmenném městě. Gundakar chtěl jak městu, tak panství dodat vnitřního významu a váhy i zevnějšího lesku, docílil, že panství bylo povýšeno na knížectví Lichtenštejn podle sídelního města, na něž byl Moravský Krumlov přejmenován. Proti změně názvu i právu exteritoriality, jehož chtěl Gundakar pro své knížectví dosáhnout, se naštěstí postavili moravští stavové. Název se nevžil a město zůstalo Moravským Krumlovem a knížectví panstvím, byť většího významu a rozsahu. V r prodal císař Gundakarovi za zl. také panství Olbramovice, konfiskované Zdeňku z Hodic. Gundakar z Lichtenštejna pak založil v r v Moravském Krumlově na místě pustého augustiniánského kláštera piaristickou kolej se školou a v r udělil městu nový znak, když do dosavadního byl připojen lichtenštejnský erb. Gundakar, který se stal zakladatelem tzv. malého majorátu, na rozdíl od velkého majorátu jeho bratra Karla, odkázal svůj majetek synovi z prvního manželství Hartmanovi z Lichtenštejna ( ). Ten se ale usadil na zámku Wilfersdorf v.rakousku, kdežto na Moravském Krumlově sídlil od r jeho nevlastní bratr z otcova druhého manželství Ferdinand Jan (1622 až 1666). Jmenovaný se stal spolumajitelem nebo alespoň správcem krumlovského panství a majitelem statku Olbramovice ještě za života otcova. V r potvrdil městu privilegia a rozšířil práva odúmrtě. Gundakar spolu se svými syny založil v Moravském Krumlově po dlouhých průtazích r také klášter pavlínů (F 155, Vs Moravský Krumlov, inventář AF V. Kyasové, J. Obršlíka, J. Špačkové a V. Špačkové, Brno 1970, s. 4-6). Ferdinand Jan z Lichtenštejna zemřel v r a moravskokrumlovské panství získal znovu jeho starší bratr Hartman, za nějž r udělil císař Leopold I. městu Moravskému Krumlovu dva jarmarky a dobytčí trh. Za třicetileté války byl krumlovský zámek poškozen švédským vpádem v r. 1645, takže musel být několikráte opravován. O škodách na zámku vypovídá zpráva úředníka, kterého poslal kníže Gundakar do Moravského Krumlova, aby zde zjistil škody způsobené Švédy na panství. Ten napsal, že zámek je zcela zkažen, je to však v lepším stavu než kdyby vyhořel. Nábytek spálen, okna a dveře rozštípány. Jen pokoj knížete zůstal čistý a celý, neboť se tam ubytoval velitel Švédů. Poškozena však byla střecha, takže bude muset být brzy opravena stejně jako dveře, neboť vlhké počasí by poškodilo v zimě zdivo zámku. V sále byli ustájeni koně, i klenutí v přízemí bylo znečištěno hnojem. V předpokoji (antecamera) knížete byla zřízena kuchyně, v pokoji knížete Hartmana byly vytrhány podlahy a hledány pistole, kterých tam mělo být údajně pro celý regiment. V pokoji knížecí slečny bydlel kazatel a křtil tam. Ve všech ostatních místnostech byl chován dobytek a koně (E. Sloschek, Geschichte der Stadt Mahrisch Kromau, Znojmo 1937, s ). V r byla bleskem poškozena věž zámku a v r vyhořelo město i se židovskou čtvrtí (L. Hosák, Historický..., 115). Lichtenštejnské úpravy zámeckého areálu směřovaly ve 2. polovině 17. století nejprve do předzámčí, kde byla zřízena kamenná kašna a celé prostranství pak vymezila a uzavřela ohradní zídka, prolomená čtyřmi branami výrazně 10

11 architektonicky členěnými (M. Stehlík, c. d.). Koncem 50. let 17. století pracoval na kamenických opravách zámku v Moravském Krumlově Georg Salue, kameník a měšťan z Moravského Krumlova, jenž písemně žádal r Ferdinanda Jana knížete z Lichtenštejna o zaplacení vykonané práce pro zámek podle přiloženého seznamu, který se však nedochoval (MZA, F 177, inv. č. 614). Z r je známa smlouva s Hansem Sylvestrem, zednickým mistrem a měšťanem ve Znojmě, jenž za panování Maxmiliána knížete z Lichtenštejna sjednal smlouvu na postavení oválného sálu, dvou galérií a salla terreny na kopečku v ozdobné zahradě zámku v Moravském Krumlově. Odměnou mu mělo být hotově vyplaceno 1000 zl. a naturálie v obilí, hrachu, sádle, soli a pivu (Tamtéž). Kníže Hartman z Lichtenštejna se dožil vysokého věku a zemřel v r Měl celkem 24 dětí, z nichž dospělo jen 9 (z toho 4 synové). V rodu pokračovali 3 synové, avšak nejstarší Maxmilián Jakub Mořic ( ) jen v jedné generaci, neboť ze tří manželství měl sice osm potomků, ale až na 3 dcery vesměs předčasně zemřeli. Další syn Hartmanův, Antonín Florián ( ) měl sice 11 dětí, ale ani jeho větev neměla dlouhého trvání. V letech 1709 až 1721 držel Moravský Krumlov Antonín Florián kníže z Lichtenštejna a stal se vymřením hlavní tzv. karolinské větve hlavou rodu a soustředil na sebe většinu rodového majetku. Tím se ovšem také stalo, že Wilfersdorf a Moravský Krumlov přestaly být sídelními místy a že jejich význam po r. 1712, kdy zemřel pravnuk Karla knížete z Lichtenštejna Jan Adam Ondřej, do určité míry poklesl. Potomstvo celého lichtenštejnského rodu udržel poslední zbývající syn Hartmanův Filip Erasmus ( ). Z jeho tří synů nejmladší Jan Antonín ( ) zemřel neženat mlád, ze zbývajících starší Josef Václav Vavřinec ( ) proslul jako velitel rakouského dělostřelectva ve válkách s Pruskem, mladší Emanuel ( ) je pak předkem dodnes žijících Lichtenštejnů (MZA, F 177, Vs Moravský Krumlov, inventář AF, s. 6-7). Z pozůstalosti po zemřelém Antonínu Floriánovi knížeti z Lichtenštejna, v r projednávané moravským královským tribunálem, se dochoval seznam předmětů v pokojích na zámku v Moravském Krumlově. Z místností jsou zde výslovně jmenovány jen stříbrnice, jídelna, kuchyň a ostatní kuchyňské místnosti (MZA, C 2, sign. L 40p/ 1). Moravský Krumlov v 18. století pak vystřídal celou řadu majitelů z rodu Lichtenštejnů. Od r to byl syn Antonína Floriána Josef Jan Adam ( ) a pak jeho syn a dědic z třetího manželství Jan Nepomuk Karel ( ), další držitel Moravského Krumlova. Ten však zemřel mlád ve věku 24 let a jím vymřelo potomstvo Antonína Floriána po meči a rodový majetek přešel na syny Filipa Erasma, výše již uvedené bratry Josefa Václava Vavřince a Emanuela (MZA, F 177, Vs Moravský Krumlov, inventář AF, s. 7). Z pozůstalosti projednávané moravským královským tribunálem po Josefu Janu Adamovi knížeti z Lichtenštejna v r se dochoval inventář zámku v Moravském Krumlově, kde jsou vyjmenovány na následující místnosti: zámecká kaple, zbrojnice, stříbrnice, jídelna, vévodský záchod s ložnicí, knížecí ložnice, knížecí předpokoj, vévodská ložnice, předpokoj (anticamera), knížecí předpokoj (Vorzimmer), druhý předpokoj, knížecí pokoj, knížecí záchod, pokoj služebnictva, dva pokoje princezny, dva dámské pokoje, hostinský pokoj, předsíň (in dem Vorhaus), malý pokoj, druhý hostinský pokoj, třetí, čtvrtý a pátý hostinský pokoj; v horním poschodí: předpokoj knížete Josefa (Vorzimmer), bývalá laboratoř, nyní hostinský pokoj, č. 15 hostinský pokoj, č. 14 šatna, pokoj kuchyňského písaře, předpokoj u soustružny (1), č. 12 hostinský pokoj, č. 11

12 11, 10 a 9 hostinské pokoje, č. 33 pokoj holiče, kancelář, pokoj kancelářských sluhů, č. 6 pokoj sekretáře, druhý pokoj. sekretáře, č. 5 pokoj posluhy, č. 34 pokoj kancelisty, druhý pokoj holiče, č. 2 pokoj pážat (1 Pagi Zimmer), soustružna (1 Drechslerey), zbrojnice, prostřední komora, dolní komora, kuchařův pokoj (MZA, C 2, sign. L 48/4). Z pozůstalosti, projednávané po Janu Nepomuku Karlovi knížeti z Lichtenštejna, se dochoval inventář z r. 1748, kde jsou na zámku v Moravském Krumlově vyjmenovány tyto místnosti: stříbrnice, jídelna, knížecí záchod, knížecí ložnice, knížecí předpokoj (anticamera), knížecí předpokoj (Vorzimmer), druhý předpokoj, pokoj kněžny, záchod kněžny, pokoj pokojských, princeznin pokoj, druhý dámský pokoj, hostinský pokoj, předsíň, malý pokoj, druhý hostinský pokoj, třetí, čtvrtý a pátý hostinský pokoj, v horním poschodí: pokoj č. 1 až 24 bez bližšího určení a označení, č. 25 soustružna (1 Drechslerey), č. 26 zbrojnice, č. 27 zámecká kaple (MZA, C 2, sign. L 78p). Bratři Josef Václav Vavřinec a Emanuel se v mládí museli soudit o dědictví po otci a o odkaz Jana Adama Ondřeje se svým strýcem Antonínem Floriánem. Nyní se stal Josef Václav Vavřinec hlavou celého rodu a držitelem fideikomisního jmění i většiny alodního jmění, včetně Moravského Krumlova. Nechtěl se však zříci břeclavského panství, na něž si zvykl v mládí, kdy bylo jeho hlavním majetkem a sídlem, protože tvořilo krásný majetkový celek se sousedními majorátními panstvími Valticemi, Lednicí a Rabensburgem. Proto se s bratrem Emanuelem dohodl tak, že mu postoupil rozsáhlejší panství Moravský Krumlov a ponechal si Břeclav s Lanžhotem. To byla významná změna ve struktuře lichtenštejnského pozemkového majetku. Jako datum konečného převodu fideikomisu sekundogenitury z Břeclavi na Moravský Krumlov se uvádí rok 1752, ale protože Josef Václav Vavřinec zemřel bez dědiců, přešel i jeho, tj. majorátní majetek na syny Emanuelovy. Starší František Josef Jan Adam ( ) založil starší rodovou větev, primogenituru, kdežto mladší Karel Bor. Josef se stal původcem nové, dlouho trvající moravskokrumlovské sekundogenitury, která vymřela v r (MZA, F 177, Vs Moravský Krumlov, inventář AF, s. 7-9). Inventář z pozůstalosti po smrti Emanuela knížete z Lichtenštejna v r uvádí na zámku v Moravském Krumlově zámeckou kapli a pokoje č. 1 až 49, avšak bez bližšího označení (MZA, C 2, sign. L 100). Karel Bor. Josef ( ),majitel Moravského Krumlova, je znám svou vojenskou kariérou od mládí, jednak přátelstvím své choti, princezny Eleonory z Oettingen-Spielbergu k císaři Josefu II. Na své cestě z Ruska v r se císař Josef zastavil na zámku v Moravském Krumlově (Sloschek, c. d., 98). Karel Bor. Josef se zúčastnil mnoha tažení císařské armády a zemřel jako generál polní maršál v r ve Vídni. K větším stavebním úpravám na zámku v Moravském Krumlově došlo v poslední čtvrtině 18. století za kněžny Eleonory, manželky generála Karla Bor. Josefa. Ale ani korekcí fasády v té době provedenou, se nedostalo průčelí zámku s výstupkem věže s hodinami, v r snížené a opatřené štíty, působivějšího architektonického pojednání. Úprava zámku probíhala v letech 1773 až 1774 patrně podle návrhu lichtenštejnského architekta Cannevaleho. Při těchto úpravách asi vzalo za své mnoho kamenických článků z renesanční epochy zámku (MZA, F 177, inv. č a 3005, účty za kamenickou práci). Těchto fragmentů bylo také použito při stavbách vznikajících v bezprostřední blízkosti zámeckého areálu (M. Stehlík, c. d).. Stav před r dokumentují dva zachované nedatované plány zámku (MZA, F 177, inv. č. 2332, 12

13 pl. č. 265, 266/1 a plán Jana Kryštofa Fabicha z r (Tamtéž, inv. č. 2331, pl. č. 264). Stavební proměny zasáhly v 18. století také stáje. Jejich renesanční fasáda byla změněna přidáním segmentových a do hrotu vypjatých nadokenních říms a úpravou představeného dvouramenného schodiště se silně vyloženou hlavní římsou. Při terénních změnách v nejbližším okolí zámku došlo v 18. století ke zrušení hradního příkopu, jeho zasypáním pak byla překlenuta cesta k pivovaru a umožněno spojení zámku s rozsáhlým anglickým parkem západně od zámku, který byl naposledy rozšiřován v r a na nějž navazuje zámecký les na levém břehu řeky Rokytné a obora s kaštanovou alejí. Pozdně barokní (a raně klasicistní, pozn. JOE) úpravy se dotkly nejradikálněji vnitřních zámeckých prostor. V prvé řadě doznala změnu zámecká kaple, členěná dvojicemi sloupů a vyzdobená štukami. Úprava tohoto prostoru, podobně jako vybavení rytířského sálu, nebylo však dovedeno do konce podle plánu. Další stavební úpravy prováděné v krumlovském zámku na sklonku 18. a počátkem 19. století se vztahovaly především k vnitřní výzdobě zámeckých místností se střídmou štukovou nástropní výzdobou (M. Stehlík, c. d.). Z iniciativy kněžny Eleonory byla také při krumlovském farním kostele vybudována rodinná hrobka krumlovské větve Lichtenštejnů (Hrady..., 165). V době napoleonských válek táhly Moravským Krumlovem oddíly rakouského, ruského a francouzského vojska. Dne 23. listopadu před bitvou u Slavkova se zastavil na zámku v Moravském Krumlově na cestě do Brna císař Napoleon, aby zde pojedl v místnosti naproti komnatám kněžny. V r zabrala zámek k ubytování francouzská armáda. Ubytování francouzské generality od června do října stálo panství zl. Z obavy před zabavením zbraní z knížecí zbrojnice nechal správce A. Vorbringer před Francouzi odvézt sbírku zbraní do Velkých Losin, za což s ním bylo ze strany Francouzů hrubě nakládáno (E. Sloschek, c. d., ). Inventář zámku z r z doby panování Karla Františka Antonína knížete z Lichtenštejna uvádí na Moravském Krumlově tyto místnosti: zámecká kaple, v 1. poschodí: č. 1 bez určení, č. 2 ložnice, č. 3 kabinet, č. 4 společenský pokoj, č. 5 předpokoj, č. 6 oltářní pokoj, č. 7 ložnice, č. 8 kabinet, č. 9 záchod, č. 10 dámský pokoj, č. 11 předpokoj, č. 12 a 13 šatna, č. 14 průchod, č. 15 kabinet, č. 16 dámský pokoj, č. 17 ložnice, č. 18 kabinet, č. 19 pokoj komorníků, č. 20 pokoj komorníků, č. 21 kabinet, č. 22 ložnice, č. 23 kabinet, č. 24 dámský pokoj, č. 25 dámský pokoj, č. 26 kabinet, č. 27 ložnice, č. 28 ložnice, č. 29 kabinet, č. 30 dámský pokoj, č. 45 předpokoj, č. 46 pokoj s příborníkem, č. 47 pokoj s tabulí, č. 48 knihovna, č. 49 pokoj s krbem. Ve druhém poschodí: č. 1 pokoj služebnictva, č. 2 skříň se spisy, č. 3 ložnice, č. 4 zbrojnice (Gewehrkammer), č. 5 ložnice, č. 6 dámský pokoj, č. 7 až č. 12 hostinské pokoje, č. 13 pokoj služebnictva, č. 14 hostinský pokoj, č. 15 pokoj služebnictva, č. 16 hostinský pokoj; panská kuchyně, kvelb hofmistra, prádelna (MZA, F 177, inv. č. 1104, kart. 487). Počínaje Karlem Bor. Josefem knížetem z Lichtenštejna se stalo moravskokrumlovské panství, k němuž byly ještě v r přikoupeny za zl. od tišnovského kláštera Vémyslice, sídlem mladší větve rodu. Nástupcem a dědicem se stal syn Karel Bor. Jan Nepomuk, který byl ředitelem tajné kabinetní kanceláře, ale zemřel mlád ve věku 30 let v r Měl dva syny, z nichž dědicem veškerého sekundogeniturního jmění se stal starší Karel František Antonín ( ), který se věnoval po vzoru svého děda vojenské službě. Ten měl pak dva syny, z nichž zdědil Moravský Krumlov nejdříve starší Karel Rudolf ( ), jenž také sloužil ve vojsku a byl v r zraněn v Uhrách, dědičný člen panské sněmovny a po 13

14 něm mladší Rudolf ( ). Oba bratři byli neženatí a bezdětní,takže problémem se stala otázka dědictví lichtenštejnského sekundogeniturního fideikomisu. Podle rodinné dohody z r byla podstata fideikomisu přenesena z Moravského Krumlova na velkostatek Velké Losiny a Moravský Krumlov získal po vymření moravsko krumlovské větve Lichtenštejnů spolu se statkem Branišovicemi, zakoupenými v r za zl. od náboženského fondu v r Ferdinand hrabě Kinský, syn nejmladší ze sester Lichtenštejnových (V. Haňák, c. d., 106). V r zdědil Moravský Krumlov Oldřich hrabě Kinský, ale když získal dědictvím jiné statky, postoupil Moravský Krumlov svému mladšímu bratru Rudolfovi, jenž byl posledním šlechtickým majitelem velkostatku a zámku do r. 1945, kdy mu byl tento majetek na základě prezidentských dekretů konfiskován.... Po vzniku Československé republiky uplatňoval vlastník velkostatku Rudolf Kinský v r propuštění části svého majetku ze záboru provedeného při pozemkové reformě, mj. také zámku v Moravském Krumlově, v čemž mu bylo vyhověno a podle protokolu sepsaného dne 22. března 1924 se zástupci Státního památkového úřadu a ministerstva školství a národní osvěty se vlastník zavázal, že veškeré opravy a adaptace budou prováděny na zámku jen s vědomím a po schválení Státním památkovým úřadem pro Moravu a Slezsko v Brně (SPÚ v Brně, sign. P 133/17). Po osvobození v r propadl majetek Rudolfa Kinského na základě ustanovení prezidentských dekretů státu. Již v červenci 1945 navrhl Moravský zemský archív v Brně Zemskému národnímu výboru v Srně, aby byl zámek v Moravském Krumlově, tehdy v dobrém stavebním stavu, ponechán v majetku země a určen jako pobočný depozitář pro přejímané archívní fondy Moravského zemského archívu. Dne 17. srpna 1945 navštívili ředitel SPU ing. S. Sochor a komisař archívní služby dr. František Matějek zámek v Moravském Krumlově, aby provedli prohlídku a pojednali o případném převzetí zámku pro účely MZA. Shledali na místě, že zámecká budova je celkem nepoškozena, jen v pravém křídle v rohu tzv. rytířského sálu byl zámek poškozen bombou. Zde bylo nutno provést neodkladné opravy střechy. Zámecký mobiliář byl částečně rozkraden místním obyvatelstvem a část odvezla Rudá armáda. V zámku se ještě nacházela zámecká knihovna s několika tisíci svazky. Zámecké místnosti však nebyly prázdné, neboť byly až po 2. poschodí obsazeny úřady z města, které při přechodu fronty přes město přišly o své budovy, jež byly zničeny nebo poškozeny, takže se musely uchýlit do zámku. Byly to ONV, berní úřad, důchodkový úřad, MNV i místní organizace KSČ. Dále byly ve 2. poschodí místnosti obydleny úředníky zaměstnanými v úřadech na zámku (celkem 55 postelí), v přízemí pak byla závodní kuchyně pro úředníky a skladiště oděvů po wehrmachtu. Také v předzámčí v budově stájí byli v přízemí i v 1. poschodí nastěhováni občané z města, kteří byli postiženi bombardováním a přišli o své příbytky. S vyklizením zámku pro účely archívu bylo tedy možno počítat až po opravě vybombardovaných budov ve městě, což mohlo trvat několik let (SPÚ v Brně, sign. P 133/17). V období 1947 až 1948 proběhly na zámku nejnutnější tesařské, pokrývačské, klempířské a truhlářské práce k zabezpečení budovy zámku poškozené za bojů v roce Dne 6. května 1949 byl sepsán zápis na zámku v Moravském Krumlově, podle kterého byl předán zámek Národní kulturní komisi. Stalo se tak na základě dohody z 22. dubna 1947 a dodatku k ní z 9. září 1947 o spolupráci NKK a Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství při přijímání 14

15 a likvidaci majetku konfiskovaného podle dekretu prezidenta republiky č. 12 /45 Sb. i podle rozhodnutí ministra zemědělství z 29. dubna 1947, jímž byla tato dohoda schválena. Tím přešlo od 1. května 1947 do správy NKK 47 zámeckých budov, které byly prohlášeny za státní kulturní majetek, mezi nimi i zámecký objekt v Moravském Krumlově (Tamtéž). Již 26. dubna 1956 provedla NKK šetření o úpravě a využití rytířského sálu zámku a již tehdy zde bylo uvažováno o umístění Muchovy Slovanské epopeje, která byla majetkem města Prahy. Mezitím však v r obsadila zámek československá armáda a teprve výnosem z 20. června 1956 schválilo MNO v Praze odevzdání části zámku v Moravském Krumlově do správy MNV. Šlo o přední část nádvoří, malý dvůr s dílenskými prostorami a stájemi, správní budovu na 1. nádvoří, rytířský sál a kapli s přilehlými 4 místnostmi a budovu bývalého zámeckého archívu. Komise, která provedla 3. července 1956 prohlídku objektu konstatovala, že místnosti jsou v obyvatelném stavu až na kapli (severní křídlo), která vyhořela a byla zakryta střechou bez stropu. Železná kostra nového stropu však již byla na místě. MNV v Moravském Krumlově žádal, aby vojenská správa provedla na své náklady dokončovací práce na stropu kaple, neboť neměl peníze a mohl zařadit stavební akci do plánu až na rok Bez úpravy kaple nebylo možno ani použít rytířský sál k instalaci Muchovy Slovanské epopeje, neboť vše tvořilo jeden celek. K dokončení oprav stropu kaple a štukové výzdoby se odhadovalo vynaložení ještě Kčs. Stavební opravy se pak táhly až do r Odbor kultury MNV v Moravském Krumlově a SPU v Brně ve svých připomínkách úřadům požadovaly, aby byly uvolněné prostory zámku využity pro kulturní účely (muzeum, knihovna), ze zámku pak vyloučena těžká přeprava, která ničila brány a dále měly být odstraněna železná vrata a zazděny otvory svévolně vybourané ve zdech. U zámecké kaple požadoval SPU, aby byla kaple uvedena do stavu, v jakém byla před požárem. Ve prospěch zámku v Moravském Krumlově a jeho využití pro kulturní účely MNV se angažovala a intervenovala také spisovatelka Marie Majerová, jak sdělilo ministerstvo kultury 23. června 1956 MNV. Na jaře r oznámila vojenská správa v Brně na SPÚ, že bude provádět opravy fasády zámku z hlavní ulice, práce měl zabezpečit OSP v Moravském Krumlově. Při této akci trval SPÚ na zachování všech architektonických prvků na fasádě. V letech 1957 až 1959 pokračovaly zdlouhavě opravy fasády zámku i interiérů místností, kde se předpokládalo umístění Slovanské epopeje, přičemž MNV neustále narážel na nedostatek peněz, což brzdilo zakončení celé akce. Velké nebezpečí pro zámek v Moravském Krumlově se objevilo v r. 1959, po opuštění zbytku zámku armádou, když se na její místo do zámku snažilo dostat proti stanovisku SPÚ výrobní družstvo Konekta z Brna. Dne 16. října členové krajské delimitační komise převzali nemovitosti předané armádou a přes nesouhlas SPÚ a s podporou ONV a MNV v Moravském Krumlově je pronajali Konektě, která se zavázala zavést v zámku výrobu zahradního nábytku a zajistit tak práci pro 100 obyvatel města a okolí. Od listopadu 1959 byla tedy jižní část zámku přeměněna v továrnu a nastaly nepřekonatelné potíže s tímto bezohledným nájemníkem. Již v prosinci téhož roku při kontrolní prohlídce zámku zástupci SPÚ bylo konstatováno, že Konekta poškozuje místnosti, neboť natěračské práce znehodnocovaly parkety a tapety v interiérech, zásoby uhlí a železa byly uloženy bez ladu a skladu na nádvoří a mezi arkádami v přízemí, takže hrozilo jejich poškození a odporovalo to také bezpečnostním a požárním předpisům. Veškeré elktroinstalatérské práce v přízemí zámku byly provedeny bez 15

16 schválení památkářů a bez řádné dokumentace, přičemž byly poškozeny zdi. Vedoucí družstva Konekta upozorněn na nebezpečí znehodnocení objektu prohlásil, že objekt byl předán výrobě a je třeba v něm vyrábět. Dne 25. dubna 1960 provedli zástupci SPÚ další prohlídku na zámku v Moravském Krumlově, avšak vedoucí družstva je odmítl pustit do přízemí. V 1. patře bylo zjištěno poškození podlah, na nádvoří bylo železo opřeno o arkády a do hlavního průčelí zámku byly bezohledně vybourány otvory, přičemž družstvo nemělo k takovému jednání žádné povolení a jeho činnost byla v přímém rozporu s ustanoveními zákona o památkách č. 22 z r Bylo konstatováno, že se zámek poznenáhlu proměňuje v továrnu. Již předtím v únoru 1960 zjistila inspekce požární ochrany řadu závad v uložení materiálu a hořlavin, takže hrozilo skutečné nebezpečí požáru. Konekta však na všechny výtky reagovala prohlášeními, že úpravy požadované ze strany SPU by byly nákladné a vyhrožovala tím, že přestěhuje svoji výrobu jinam, čímž přijde o práci a zaměstnání ve městě a okolí řada lidí. Stížnosti krajského památkového střediska v Brně na odboru školství a kultury KNV se míjely účinkem, ONV v Moravském Krumlově pak napadal ty pracovníky MNV, kteří poukazovali na stálé poškozování zámku a upozorňovali na porušování socialistické zákonnosti, neboť bez souhlasu vlastníka a operativního správce budovy byl vydán ONV v r výměr k užívání Konektě, zcela odporující zásadám zákona o ochraně památek. Nebezpečí požáru v zámku bylo velmi aktuální, neboť pod zámeckými parketami v pokojích,užívaných družstvem pro výrobu, bylo nastláno jehličí a 13. dubna 1960 při prohlídce opraveného rytířského sálu bylo zjištěno, že v místnostech pod sálem, které používala Konekta, je vadný komín, takže kouř a saze šly do tohoto sálu. Celá záležitost se politizovala, protože družstvo i státní orgány zdůvoďňovaly své jednání zajištěním zaměstnanosti pro obyvatele. Dne 14. června 1961 byl zámek v Moravském Krumlově ve smyslu vládního nařízení č. 21/60 Sb. z 10. června 1960 o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů předán odboru školství a kultury ONV ve Znojmě. Bezohledná činnost družstva Konekta na zámku však pokračovala i nadále. V červnu 1962 požádala např. Konekta KSSPPOP v Brně o urychlené odsouhlasení instalace ústředního topení na zámku, přičemž tato instalace byla provedena družstvem již před 1,5 rokem bez jakéhokoliv souhlasu. Přesto, že státní kontrola v r konstatovala ničení stavební památky družstvem, nic se stále nedělo. Podařilo se jen naštěstí zabránit stavbě nákladního výtahu, který chtěla Konekta postavit na nádvoří zámku. Druhým ničitelem zámku byl podnik Zelenina Jihlava, kterýsi zase chtěl postavit v r na nádvoří zámku přístřešek. V r konečně družstvo Konekta (Dřevotvar) opustilo zámecké prostory v Moravském Krumlově a naskýtala se otázka, jak dále budou tyto objekty využity. Dne 25. května 1963 předalo ONV ve Znojmě zámek do užívání ministerstvu dopravy v Praze, které zde zamýšlelo zřídit své odborné učiliště s internátem. Učiliště mělo patřit pod podnik Železniční stavitelství v Brně. Záhy byly na zámku opět zahájeny stavební práce, opět bez souhlasu památkářů. Byla provedena např. instalace nového ústředního topení, kdy ve 2. poschodí zámku měly být trubky vedeny bez ohledu na stav památkové budovy. Libovolně byly také do zámeckých místností ve 2. patře vestavěny příčky za účelem rozdělení místností na menší. Nicméně v měsíci srpnu 1963 se po dlouhých letech v nově rekonstruovaném křídle zámku podařilo uskutečnit otevření 16

17 prostoru kaple a rytířského sálu, kde byla instalována a tím pro budoucno zachráněna rozměrná plátna Slovanské epopeje Alfonse Muchy, rodáka z blízkých Ivančic. MNV v Ivančicích se sice již v r zajímal o Muchovy obrazy, avšak ve věci vystavění galerijní místnosti zůstávalo jen u slibů. Adaptaci zámku v Moravském Krumlově pro potřeby učiliště Železničního stravitelství prováděl OSP ve Znojmě, ale již v únoru 1964 zjistilo památkové středisko, že při generální opravě východního křídla zámku je prováděna adaptace bez schválené projektové dokumentace a předpokládá se, že budou při těchto pracích odstraněny v jednotlivých místnostech v 1. a 2. poschodí zámku slohové prvky (štuky, římsy, obložení, krby aj.), totéž konstatovala školská a kulturní komise ONV Znojmo dne 5. března Tyto neodborné zásahy do výzdoby zámku byly také kritizovány v rozhlasovém vysílání dne 5. března V přejímacím protokolu, kterým ministerstvo dopravy dostalo zámek, bylo přitom stanoveno,!e přejímající strana je si vědoma povinností vyplývajících ze zákona o uměleckých památkách a zavazuje se provádět stavební úpravy jen se souhlasem památkové správy. Stavební úpravy však byly zahájeny na podzim 1963 se souhlasem ONV Znojmo proti zákonným ustanovením. V r byly prováděny opravy kamenických prvků na zámecké věži. V r se ukázala jako nutnost oprava střechy zámku kryté bobrovkou. Bylo také jednáno o stavu nádvorních fasád u vstupního nádvoří a o špatné kanalizaci, která podmáčela zámek.... V r upozornilo ministerstvo dopravy ministerstvo kultury na nevhodné umístění skladu zeleniny ve sklepích zámku v Moravském Krumlově. Na základě toho požádalo pak Železniční stavitelství Brno o vyklizení těchto sklepů Zeleninu Jihlava, která je užívala bez řádné hospodářské smlouvy, k čemuž vyslovilo krajské středisko podporu a souhlas. MěNV v Moravském Krumlově pak vydal 28. srpna 1975 rozhodnutí o zrušení užívání nebytových prostor Zeleninou, ta však vyklidila prostory až v r V r došlo v rytířském sále zámku ke statické poruše podlah, což znamenalo uzavření expozice Muchovy Slovanské epopeje nejméně na jeden rok. V r sdělilo Železniční stavitelství Brno Krajskému středisku památkové péče, že v r zamýšlí uvolnit budovu zámku, avšak ještě téhož roku chtělo postavit na nádvoří montovanou ocelovou halu 8x12 m pro praktický výcvik zedníků. V r bylo zjištěno napadení stropů ve 2. poschodí zámku dřevomorkou a protože hrozilo nebezpečí zranění osob, nařídil odbor výstavby MěNY Moravský Krumlov 6. listopadu s okamžitou platností zastavení provozu učiliště, avšak ONV ve Znojmě toto rozhodnutí po odvolání Železničního stavitelství Brno dne 27. listopadu zrušil. V r byla provedena oprava stropů a generální oprava elektroinstalace ve výstavní galérii, jakož i výztuž stropů (spisy KSSPPOP v Brně). Nedlouho po listopadu 1989 bylo odborné učiliště Železničního stavitelství v zámku v Moravském Krumlově zrušeno. 17

18 PRAMENY Moravský zemský archiv v Brně: Národní památkový ústav v Brně: fond Památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně, sign. P 133/17 spisy KSSPPOP v Brně , složka zámek Moravský Krumlov C 2. Pozůstalosti Moravský tribunál sign. L40p/1, inventář z r L 100, inventář z r L 78p/1, inventář z r L 78/4, inventář z r L 78/3, inventář z r F 177, Velkostatek Moravský Krumlov inv. č žádost Georga Salue, měštana a kameníka v Moravském Krumlově o zaplacení práce, kterou vykonal pro zámek ( ) - smlouva s Hansem Sylvestrem, zednickým mistrem a měšťanem ve Znojmě, na postavení sálu, dvou galerií a dvou salla terren v ozdobné zahradě v Moravském Krumlově (1688) inv. č. 1104, zámecký inventář 1811, kart. 487 inv. č. 2503, stavební úpravy zámku v Moravském Krumlově , kart. 594 inv. č. 3004, rejstřík mezd při stavbě zámku 1773 kart. 946 inv. č. 3005, účet. přílohy k důchodnímu účtu při stavbě zámku 1774 kart

19 MAPY A PLÁNY Moravský zemský archív v Brně: inv. č. 2331, půdorys 1. posch. zámku v Mor. Krumlově před vestavbou, Jan Kryštof Fabich, kolor Krumlově, 1. a 2. patro, 1963 č. 4/4/480/1-27, Adaptace internátu v zámku v Mor. Krumlově, I. - IV. etapa, půdorysy a řezy, investor Železniční stavitelství Brno č. 4/4/5502/1-5, Zaměření zámku v Mor. Krumlově, prof. L. Bauer, Vídeň, 2. patro, přízemí, vnější nádvoří, (30. léta 20. stol.) inv. č půdorys 1. posch. zámku v Mor. Krumlově se zakresl. přepážkami v záp. (zahradním) křídle, návrh architekta Cannevalleho, kolor. (1788) - půdorys (C) 2. posch. zámku v J Mor. Krumlově A s návrhem N E L I Á Š obydlí pro mladého knížete a kněžnu, vyznačena vestavba přepážek v záp. křídle s variantou rozděl. místností v již. křídle, návrh architekta Cannevalleho, kolor. (1788) inv. č. 2333, Plán na zřízení koupelny v zámku v Mor. Krumlově 1929 inv. č. 2334, Plán instalace elektr. osvětlení v zámku v Mor. Krumlově, 3 ks, 1913 inv. č. 4541, Plán - půdorys 1. posch. zámku v Mor. Krumlově, prof. L. Bauer, Vídeň 1934 Archív plánů Památkového ústavu v Brně - Líšni: č. 1/5/199, Plán - půdorys 1. patra zámku v Mor. Krumlově b. d. č. 4/4/478/1-10, řezy a půdorysy zámku v Mor. Krum1ově, 1. patro, 2. patro, stáje, č. 4/4/479/1-3, Úvodní projekt, půdorysy zámku v Mor. 19

20 IKONOGRAFIE Archív města Brna: Sbírka vedut Dismase Josefa z Hofferu, č. 20/56, veduta Moravského Krumlova se zámkem, poč. 18. stol. (1728). Městský úřad Moravský Krumlov: Veduta města a zámku, olej kol. r. 1700, zasedací síň. FOTODOKUMENTACE Fotoarchív Památkového ústavu v Brně: odd. zámek Moravský Krumlov, č , kopie plánu zahrady z r.1788; Sbírka památkové fotodokumentace objektu z 20. století. 20

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Petr Holub, David Merta, Jaroslav Sadílek Areál někdejšího hospodářského dvora v Králově Poli organicky navazuje na komplex někdejšího

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Hrady a zámky Libereckého kraje

Hrady a zámky Libereckého kraje Hrady a zámky Libereckého kraje Městské informační centrum Liberec Tel: 487 873 131 606 649 807 723 774 904 Státní hrad Bezděz Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Světovar II rozvojová území a doprava

Světovar II rozvojová území a doprava Světovar II rozvojová území a doprava Identifikační údaje Místo: Areál Světovar. Plzeň Slovany Klient: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Škroupova 5, 305 84 Plzeň Ing. Irena Vostracká, ředitelka tel.:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 52 Zámecký

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Historie obce Hostěradice

Historie obce Hostěradice Historie obce Hostěradice Nejstarší doložené osídlení oblasti Hostěradic je asi z 6. tisíciletí až 4800 př.n.l. Z této doby se našly v polní trati "Teichmuhlen" - dnešní polní tratě Rybník a U kravína

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více