soudní exekutor JUDr. Marek Frank Radniční 28/ Český Krumlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "soudní exekutor JUDr. Marek Frank Radniční 28/17 38101 Český Krumlov"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /13 Znalecký posudek pro zjištění obvyklé ceny spoluvlastnického podílu id ½ na nemovitostech, rodinném domě č.p.64, s příslušenstvím a pozemky v KN, na LV č. 85 v k.ú. Velká Chmelná Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV soudní exekutor JUDr. Marek Frank Radniční 28/ Český Krumlov vypracovat znalecký posudek pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí, pro potřebu exekučního řízení č.j. 125 EX 367/ Ing. Milan Paleček Jetelová 2425/ P l z e ň V Plzni

2 Znalecký posudek č /13 ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob (povinný Antonín Kouba): A. Rodinném domě č.p.64, s veškerým příslušenstvím, na pozemcích vedených v KN: p.č.13/2, jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č.48/18 jako zahrada, ZPF s BPEJ, p.č.335 jako lesní pozemek, p.č.390/2 jako ostatní plocha. B. Pozemcích vedených původně ve zjednodušené evidenci (ZE), původ Pozemkový katastr p.č.41, 42, 43, 77, 80, 95, 96, 111, 112, 125, 176, 192, 202, 203, 213, 214, 215,233, 234, 235, 271, 290, 291, 292 a 336, ke dnešnímu dni dle obnovy operátu již v KN, dle nového označení seznamu pozemků ve výpočtu posudku. Příslušenstvím nemovitostí jsou ostatní objekty a součásti v členění a ocenění dle specifikace v posudku. Veškeré uvedené nemovitosti jsou dislokovány v k.ú.velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy. Dislokace je určena dle kopie katastrálních map, ortomap a fotomap s vyznačením, viz. přílohy. Vlastnické právo na oceňovaných nemovitostech je omezeno dle výpisu z KN nařízením k exekuci a zástavním právem z rozhodnutí, soudcovským a exekutorskými, na nemovitostech (rodinném domě) vázne jako závada, věcné břemeno užívání (oprávněný Hana a Antonín Koubkovi, dle Smlouvy o zřízení VB). Nemovitosti jsou jiných práv a závad (právně účinných) s nimi spojenými prosté (z výpisu a informací na KN a od vlastníka nemovitostí nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, smlouva o pronájmu nebyla předložena. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele. Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV JUDr. Marek Frank, soudní exekutor Radniční 28/ Č e s k ý K r u m l o v IČ: DIČ: CZ č. obj.: Usnesení o ustanovení znalcem, č.j. 125 EX 367/ ze dne: , převzato vystavil: JUDr. Marek Frank, soudní exekutor Účel posudku: zjistit obvyklou cenu podílu id 1/2 na nemovitostech v podílovém spoluvlastnictví (povinný z exekuce Antonín Kouba), pro potřebu exekuce prodejem nemovitostí, na základě výše uvedených dokladů, dle stavu ke dni vydání Usnesení o ustanovení znalce. Dle obecné metodiky, věcné hodnoty dle THU, výnosové hodnoty, se srovnáním s vyhláškou ministerstva financí České republiky č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle zák.č.120/2001 Sb., 66 odst.5 a zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Milan Paleček Jetelová 2425/ Plzeň Posudek obsahuje 40 stran (vč.titulního listu) a 86 stran příloh. Objednateli se předává v jednom originálním vyhotovení elektronicky ve formátu pdf s přílohami. V Plzni,

3 3 A. Nález 1. Znalecký úkol ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob (povinný Antonín Kouba): A. Rodinném domě č.p.64, s veškerým příslušenstvím, na pozemcích vedených v KN: p.č.13/2, jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č.48/18 jako zahrada, ZPF s BPEJ, p.č.335 jako lesní pozemek, p.č.390/2 jako ostatní plocha. B. Pozemcích vedených původně ve zjednodušené evidenci (ZE), původ Pozemkový katastr p.č.41, 42, 43, 77, 80, 95, 96, 111, 112, 125, 176, 192, 202, 203, 213, 214, 215,233, 234, 235, 271, 290, 291, 292 a 336, ke dnešnímu dni dle obnovy operátu již v KN, dle označení ve výpočtu posudku. Příslušenstvím nemovitostí jsou ostatní objekty a součásti v členění a ocenění dle specifikace v posudku. Veškeré uvedené nemovitosti jsou dislokovány v k.ú.velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy. Jejich dislokace je určena dle kopie katastrálních map, ortomap a fotomap s vyznačením s vyznačením domu a pozemků jsou nedílnou součástí posudku a jsou přiloženy v přílohách posudku. Vlastnické právo na oceňovaných nemovitostech je omezeno dle výpisu z KN nařízením k exekuci a zástavním právem z rozhodnutí, soudcovským a exekutorskými, na nemovitostech (rodinném domě) vázne jako závada, věcné břemeno užívání (oprávněný Hana a Antonín Koubkovi, dle Smlouvy o zřízení VB). Nemovitosti jsou jiných práv a závad (právně účinných) s nimi spojenými prosté (z výpisu a informací na KN a od vlastníka nemovitostí nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, smlouva o pronájmu nebyla předložena. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele, dle specifikace Usnesení Okresního soudu v Klatovech, č.j. 28 EXE 1710/ z o nařízení exekuce a Usnesení o ustanovení znalce Exekutorského úřadu Český Krumlov č.j.125 EX 367/ ze dne : znaleckým úkolem je obvyklou cenou, podle zvl.předpisu ( 2 odst.1. zák. č.151/1997 Sb. v platném znění-zákon o oceňovaní majetku, ocenit A - nemovitost a její příslušenství B - jednotlivá práva a závady s nemovitostmi spojená Technický popis stavebních objektů, konstrukčního provedení a technického vybavení je detailně uvedeno v dalším textu, v části B. Posudek. 2. Prohlídka a zaměření nemovitostí Zaměření a prohlídka nemovitostí - dne bylo provedeno venkovní ohledání bez přítomnosti povinného (v přítomnosti souseda-příbuzného povinného a na pozemku p.č.390/2 pana Ing.Václava Šímy / /-vlastník stavby na pozemku, zájemce o koupi), při prohlídce se skutečným dostupným zaměřením, venkovního, vnitřního a okolního prostoru, s informacemi od Antonína Kouby sen., sousedů a úředních osob. Nebyl umožněný vstup do interiérů rodinného domu, posudek je zpracovaný dostupným způsobem. Takto získané in-

4 4 formace jsou dle prohlášení oprávněných osob neměnné pro zpracování posudku. Povinný reagoval na písemnou výzvu ke kontaktu ze dne , konkrétní termín nebylo předem možné domluvit, způsob zaměření byl konzultovaný s objednatelem. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy, LV č.85 z kopie katastrálních map z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy, z kopie map Pozemkového katastru z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy z 04. a USNESENÍ o ustanovení znalce, vydané EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM ČESKÝ KRUMLOV z , č.j.125 EX 367/ USNESENÍ Okresního soudu v Klatovech, č.j. 28 EXE 1710/ z Smlouva o věcném břemeni č.j. V3 884/1999 z roku zákon č.151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č.121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. - vyhláška č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/19997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., č.460/2009 Sb., č.364/2010 Sb., č.387/2011 Sb. a č.450/2012 Sb. - Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb.ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., podle právního stavu s účinností ke dni 1. července 2008 a doplněný výběrem z judikatury - Doc.Ing.Albert Bradáč DrSc. a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Doc.Ing.Albert Bradáč DrSc. - Teorie oceňování nemovitostí, VII.vydání,Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha, Zbyněk Zazvonil - Výnosová hodnota nemovitostí, Ceduk, Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress, Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektůbáze II.pololetí 201, Porings s.r.o. - Časopis Soudní inženýrství, vydávaný Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, ročníky odborný čtvrtletník Odhadce a oceňování majetku, vydávaný Českou komorou odhadců majetku, ročníky Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Financování developerských projektů, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2006, 2008, 2010, údaje sdělené objednavatelem a otcem povinného, zjištěné z dokladů, při místní fyzické prohlídce a při venkovním zaměření nemovitostí. - údaje sdělené objednavatelem a přítomnými osobami, zjištěné z dokladů, při místní fyzické prohlídce a při zaměření a ohledání nemovitostí. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Plzeňský Okres: Klatovy Obec: Sušice Katastrální území: Velká Chmelná (651923) List vlastnictví číslo: 85

5 Spoluvlastnické právo k nemovitostem 5 1/2 Roman K o u b a (790522/1971), Chmelná 64, Sušice 1 1/2 Antonín K o u b a (811215/1973), Chmelná 64, Sušice 1 povinný z exekuce 5. Dokumentace a skutečnost Ke zpracování znaleckého posudku nebyla předaná žádná stavební dokumentace staveb, skutečnosti byly překontrolovány a zjištěny na základě dostupného venkovního zaměření zpracovatelem dle skutečnosti a možností na místě dne bez přítomnosti povinného (nereagoval na písemnou výzvu ke kontaktu). Přístup k objektům byl umožněný. Pro zpracování posudku byly k dispozici údaje zjištěné na KN, výpisy z KN, kopie katastrálních map, map Pozemkového katastru, ortomap a fotomapy. Základní údaje ke zpracování posudku byly převzaty z předaných dokladů objednatele, zjištěny zpracovatelem a doplněny při místních šetřeních údaje z hlediska stavebních konstrukcí, vybavení, rozsah opotřebení domu, dle možností zpřístupnění venkovních prostorů. Informace zjištěny také z místních zdrojů od obyvatel obce tak, aby byly uvedené údaje přezkoumatelné (místní prodejní ceny). Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly zjištěny dne , což je den zpracování podudku. 6. Celkový popis nemovitostí A. Rodinný dům s příslušenstvím na LV č.85 Hlavní stavba je zděný (smíšené zdivo s kamennou podezdívkou) samostatný vesnický rodinný dům, bez podsklepení, přístupný z vnitřního dvora od místní zpevněné komunikace, s návazností na komunikaci II/171 směr centrum Sušice a Podmokly a na ulici Pražská II/69 směr Rabí. Objekt je provedený tradičně, zděný, stojící v prostoru solitérních a řadových starších obytných rodinných domů ve středu místní části Velká Chmelná, v příčném svahu. Příjezd po místní zpevněné páteřní komunikaci směr centrum místní části obce v návaznosti na státní komunikaci, s dojezdem po zpevněné cestě, objekt nebyl zasažený v roce 2002 a 2009 povodňovými záplavami, nejsou žádná ochranná pásma, leží v podhůří Šumavy v oblasti Přírodních parků nad údolím řeky Otavy, v nm.v. cca 550 m. Ve vzdálenosti cca 5 km od domu je trať a nádraží ČD Sušice, 150 m od domu je autobusová zastávka, ostatní infrastruktura v obci. Dům je osazený uvnitř zastavěného pozemku, v jeho přední části se vstupem a příjezdem od příjezdové komunikace průjezdem z předního štítu domu a z levé strany do dvora zahrady. Má jedno technické 1.NP před celkovou rekonstrukcí a obytné 2.NP dodatečně upraveného obytného podkroví s podélnými vikýři v celé délce původního domu, k domu je zprava přistavěný zastřešený průjezd s terasou v 2.NP. Zleva domu je oplocená zahrada s dvorem a přístupem do 1.NP. Splňuje pro potřeby vyhl. podmínky rodinného domu, má dle předpokladu dvě samostatné b.j. Je v průměrném stavu dokončované rekonstrukce, dle předpokladu se standardním až podstandardním technickým vybavením, stavební konstrukce jsou průměrně opotřebované, bez viditelných prasklin a statických poruch. Objekt domu a ostatní příslušenství a objekty bylo možné posoudit, zjistit a zaměřit jejich hmotu a stavební konstrukce. Upřesnění rozměrů s přesnými půdorysnými rozměry zaměřenými na místě. Pozemek zahrady je lemovaný na svých hranicích oplocením, přední strana a pravá dvora keramická plotová zeď, vstupní vrátka a vjezdová vrata v rohu z levé strany. Zprava je opocení drátěné pletivové na ocelové sloupky. Jiné oplocení není, objekty jsou volně přístupné. Příslušenstvím domu jsou venkovní úpravy, trvalé porosty nejsou, není možnost

6 6 napojení na zemní plyn a veřejnou splaškovou kanalizaci. Střešní konstrukce a sedlový krov domu a vikýřů jsou v průměrném stavu s úplnými klempířskými konstrukcemi, hrubou nahazovanou omítkou fasády tří stran (přední, levé a pravé). Jsou osazené dřevěné výplně otvorů, předpokládá se standardním až podstandardní technické vybavení.. Průběžně po dobu užívání a v nedávné době byly provedeny úpravy technického vybavení, dům je trvale obyvatelný, užívaný dle dostupných údajů od rekonstrukce a přestavby, původní konstrukce cca 100 let. Hlavní stavební konstrukce domu jsou průměrně, některé nadměrně opotřebované (krov je mírně zvlněný), jsou provedeny venkovní úpravy. Obestavěný prostor pro srovnávací metodu byl vypočtený z rozměrů zaměření přímo na místě. Stavba domu je osazena v obytné části místní části obce v souvisle zastavěné obytné části s možností napojení na některé inženýrské sítě a TLF. Dům je napojený na obecní řady pitné vody, dešťové kanalizace, na vzdušný rozvod elektrické energie, není přivedený zemní plyn. Ke stavebnímu objektu domu náleží průjezdová část s terasou na střeše, venkovní úpravy (kamenné opěrné zdi s venkovními vyrovnávacími schody dvorního vchodu zleva a betonová mazanina zápraží, drátěné plotové pletivo na ocelových sloupcích, přední plotová zeď a pravá ze strany dvorního průjezdu z keramických tvarovek do zděných sloupků ze šamotových režných cihel na kamenné podezdívce, vstupní vrátka a vjezdová vrata zahrady kovová, přípojka pitné vody, dešťové kanalizace, dešťová kanalizace na pozemcích u domu, předpokládá se vyvážecí jímka splaškových vod s vlastní splaškovou kanalizací, silová elektropřípojka ze vzdušného vedení obce), stavební pozemky p.č.13/2 a 19 u objektu domu a lesní pozemek p.č.335. Dalším příslušenstvím nemovitostí je stavební pozemek p.č. 390/2 v bývalém zemědělském areálu na okraji místní části obce, kolem bývalého vepřína (stavební objekt na p.č. 52 je ve vlastnictví jiného vlastníka- Ing.Václava Śímy, na LV č.7) Na některých oceňovaných nemovitostech (rodinném domu čp.64) vázne dle Smlouvy o zřízení VB věcné břemeno užívání. Povinným z VB jsou spoluvlastníci uvedených nemovitostí a oprávněným z VB jsou fyzické osoby (rodiče spoluvlastníků domu) Hana a Antonín Kouba sen. Nemovitosti jsou jiných práv a závad s nimi spojenými prosté (z výpisu a informací na KN a u vlastníka nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty. B. Samostatné pozemky vedené ve ZE, původně dle stavu k původ v Pozemkovém katastru (PK) bez a s BPEJ, na LV č.85, dle stavu k dle změny operátu již pozemky v KN, s novým označením parcelních čísel Součástí ocenění jsou zemědělské pozemky původně vedené ve zjednodušené evidenci (ZE), původ v Pozemkovém katastru (PK). Provedenou změnou operátu byly pozemky dotčeny viz. členění a dislokace v další části posudku. Pozemky jsou osazené v různých lokalitách katastrálního území, v max. vzdálenosti 2000 m od domu, jsou vedené jako zemědělské pozemky - orná půda, trvalý travní porost, neplodná půda a jeden lesní pozemek, viz. mapy KN a ortomapy.

7 7 7. Obsah posudku Oddíl 1 a) Objekty 1) Rodinný dům čp.64 2) Venkovní úpravy Oddíl 2 a) Objekty 1) Průjezdová část s terasou 2) Lesní porosty na lesním pozemku p.č. 335 b) Pozemky 1) Pozemky v KN na LV č.85 c) Věcná břemena 1) Věcné břemeno práva užívání Oddíl 3 a) Objekty 1) Lesní porosty na lesním pozemku p.č.148/1 b) Pozemky 1) Pozemky původně v PK, nyní dle změny operátu v KN na LV č.85

8 8 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno dle obecné metodiky, věcné hodnoty, se srovnáním s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č.450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb. I. Ocenění nemovitostí podle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 450/2012 Sb. o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, jako porovnávací metoda pro stanovení obvyklé ceny. Pro výpočet obvyklé ceny lesních pozemků a lesních porostů je jako pomocný podklad pro srovnání použitý výpočet administrativní ceny dle vyhl. Ministerstva financí České republiky č.387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1), o oceňování majetku, s využitím zejména údajů LHO a MÚ Sušice a výsledku místního šetření (zjištění stavu porostů-lesních porostních skupin). Lesní pozemky : oceněny dle 30 a příl. č.24 vyhl., dle sazeb plošně převládajících souborů lesních typů (SLT) dle příslušných porostních skupin. Takto stanovená základní je upravena koef. prodejnosti a srážkami dle příl. č.25 vyhl. Lesní porosty na lesních pozemcích : oceněny dle 35 a 37 a přílohy č.28 vyhl., kdy je cena stanovena součtem cen jednotlivých skupin dřevin vážených dle jejich plošného procentuálního zastoupení v porostu. Takto stanovená základní je upravena koef. prodejnosti a srážkami. Stavební pozemky : oceněny dle 28 vyhl. Takto stanovená základní je upravena koef. prodejnosti a K i z příl. č.38 a 39 a srážkami dle příl. č.21 vyhl. Zemědělské a ostatní pozemky : oceněny dle příslušných 32 a 32 vyhl. Takto stanovená základní cena je upravena koef. prodejnosti a srážkami. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Klatovy Počet obyvatel: obyvatel Oddíl 1 A. Rodinný dům s příslušenstvím na LV č.85 A.1 Hlavní stavební objekt rodinného domu čp.64 a venkovní úpravy Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům čp.64

9 9 A. Rodinný dům s příslušenstvím na LV č.85 Hlavní stavba je zděný (smíšené zdivo s kamennou podezdívkou) samostatný vesnický rodinný dům, bez podsklepení, přístupný z vnitřního dvora od místní zpevněné komunikace, s návazností na komunikaci II/171 směr centrum Sušice a Podmokly a na ulici Pražská II/69 směr Rabí. Objekt je provedený tradičně, zděný, stojící v prostoru solitérních a řadových starších obytných rodinných domů ve středu místní části Velká Chmelná, v příčném svahu. Příjezd po místní zpevněné páteřní komunikaci směr centrum místní části obce v návaznosti na státní komunikaci, s dojezdem po zpevněné cestě, objekt nebyl zasažený v roce 2002 a 2009 povodňovými záplavami, nejsou žádná ochranná pásma, leží v podhůří Šumavy v oblasti Přírodních parků nad údolím řeky Otavy, v nm.v. cca 550 m. Ve vzdálenosti cca 5 km od domu je trať a nádraží ČD Sušice, 150 m od domu je autobusová zastávka, ostatní infrastruktura v obci. Dům je osazený uvnitř zastavěného pozemku, v jeho přední části se vstupem a příjezdem od příjezdové komunikace průjezdem z předního štítu domu a z levé strany do dvora zahrady. Má jedno technické 1.NP před celkovou rekonstrukcí a obytné 2.NP dodatečně upraveného obytného podkroví s podélnými vikýři v celé délce původního domu, k domu je zprava přistavěný zastřešený průjezd s terasou v 2.NP. Zleva domu je oplocená zahrada s dvorem a přístupem do 1.NP. Pozemek zahrady je lemovaný na svých hranicích oplocením, přední strana a pravá dvora keramická plotová zeď, vstupní vrátka a vjezdová vrata v rohu z levé strany. Zprava je opocení drátěné pletivové na ocelové sloupky. Jiné oplocení není, objekty jsou volně přístupné. Příslušenstvím venkovní úpravy, trvalé porosty nejsou, není možnost napojení na zemní plyn a splaškovou veřejnou kanalizaci. Splňuje pro potřeby vyhl. podmínky rodinného domu, obestavěný prostor je větší než 1100 m 3, ocení se podle 5, nákladovým způsobem. Má dle předpokladu dvě samostatné b.j. Mimo oceněné venkovní úpravy jsou součástí ceny zjištěné porovnávacím způsobem vyjmenované venkovní úpravy, které jsou příslušenstvím domu. Dům je v průměrném stavu nedokončené rekonstrukce, dle předpokladu se standardním až podstandardním technickým vybavením, stavební konstrukce jsou průměrně opotřebované, bez viditelných prasklin a statických poruch. Objekt domu a ostatní příslušenství a objekty bylo možné posoudit, zjistit a zaměřit jejich hmotu a stavební konstrukce. Upřesnění rozměrů s přesnými půdorysnými rozměry zaměřenými na místě, s kontrolou map EARTH. Základy se předpokládají betonové a kamenné pasy, s částečně dodatečnou izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce kamenné a smíšené zdivo na tl cm, kamenná podezdívka soklu. Je osazená původní sedlová střecha na klasický dřevěný vaznicový krov, s podélnými oboustrannými půltovými vikýři dodatečně upraveného obytného podkroví v celé délce původního domu. Střešní konstrukce a sedlový krov domu a půltový vikýřů jsou v průměrném stavu (mírně zprohýbaný hřeben krovu sedlové střechy) s úplnými klempířskými konstrukcemi, hrubou nahazovanou novou omítkou fasády tří stran (přední, levé a pravé). Není osazený bleskosvod, klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu kompletní, zděná komínová tělesa. Krytina střechy drážkové keramické tašky na dřevěné latě, půltové střechy vikýřů vlnité AC desky. Jsou osazená okna atypická, dřevěná dvojitá a typová zdvojená, dveře a vrata-typové a atypické výplně, dřevěné hladké a prosklené, vstupní ze zahrady náplňové, ze dvora průjezdu ocelové plechové. Objekt byl zpřístupněný pouze zvenčí z interiérů, ostatní stavební provedení, technické vybavení a dispozice je uvedené dle skutečnosti a předpokladů, jsou uvedeny jako zjištěné dle osobního zaměření na místě : vnitřní konstrukce a technické vybavení nebyly detailně zjištěny, jsou uvedené jako předpo-

10 10 kládané dle dlouholetých zkušeností zpracovatele posudku ve stavebnictví, zkušeností z obdobných zpracovaných objektů v minulosti a vnějších znaků objektu. Dům má dle předpokladu provedené rekonstrukční práce stavebních konstrukcí a technického vybavení. Ve 2.NP jsou dvě samostatné bytové jednotky - je provedeno standardní sociální příslušenství a vybavení kuchyně. Ostatní konstrukce jsou hodnoceny buď standardní nebo v menší míře podstandardní, dle předpokladu. Podlaží 1.NP je technické, je před celkovou rekonstrukcí. Vnitřní omítky hladké vápenné, podlahy betonová mazanina, s cement.potěrem, obytné místnosti povlaky PVC, v sociálních prostorách, na terase průjezdu a na chodbách keramická dlažba. Okna atypická dřevěná dvojitá a typová zdvojená, dveře typové a atypické dřevěné hladké a prosklené, vstupní palubkové prosklené, plné a prosklené hladké, hladké plechové dveře a vrata, jsou osazeny atypické schody do 2.NP a podstřešního prostoru hambalek. Jsou provedeny vnitřní bělninové obklady v sociálních prostorách a kolem kuchyňské linky a sporáku v kuchyních, jsou osazena umyvadla, obložené vany nebo sprchové kouty, mísy WC v samostatných WC, dřevěné atypické kuchyňské linky, elektrické sporáky. Je osazeno ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva, TUV z el.boileru. Předpokládá se standardním až podstandardní technické vybavení. Je provedený vnitřní rozvod silnoproudé elektroinstalace 230/400 V-jističe a pojistky ze vzdušného venkovního rozvodu, splaškové kanalizace, dvorní dešťové kanalizace a pitné vody z vodovod. řadu. Některé hlavní stavební konstrukce domu jsou průměrně opotřebované (jsou původní). Dispozice 1.NP, technické s příslušenstvím(zjištěné dle telefonických údajů pana Kouby sen.) : je před celkovou rekonstrukcí - vstupní zádveří, chodba, schodiště do 2.NP, kotelna, sklady, garáže a ostatní nezjištěné prostory a příslušenství domu. Dispozice 2.NP, obytné, dvě bytové jednotky s příslušenstvím : dle předpokladu a místních informací obytné prostory s příslušenstvím, bez přesné dispozice. Průběžně po dobu užívání a v nedávné době byly provedeny úpravy technického vybavení, dům je trvale obyvatelný, užívaný dle dostupných údajů od rekonstrukce a přestavby, původní konstrukce cca 100 let. Hlavní stavební konstrukce domu jsou průměrně, některé nadměrně opotřebované (krov je mírně zvlněný), jsou provedeny venkovní úpravy. Obestavěný prostor pro srovnávací metodu byl vypočtený z rozměrů zaměření přímo na místě. Stavba domu je osazena v obytné části místní části obce v souvisle zastavěné obytné části s možností napojení na některé inženýrské sítě a TLF. Dům je napojený na obecní řady pitné vody, dešťové kanalizace, na vzdušný rozvod elektrické energie, není přivedený zemní plyn. Ke stavebnímu objektu domu náleží průjezdová část s terasou na střeše, venkovní úpravy (kamenné opěrné zdi s venkovními vyrovnávacími schody dvorního vchodu zleva a betonová mazanina zápraží, drátěné plotové pletivo na ocelových sloupcích, přední plotová zeď a pravá ze strany dvorního průjezdu z keramických tvarovek do zděných sloupků ze šamotových režných cihel na kamenné podezdívce, vstupní vrátka a vjezdová vrata zahrady kovová, přípojka pitné vody, dešťové kanalizace, dešťová kanalizace na pozemcích u domu, předpokládá se vyvážecí jímka splaškových vod s vlastní splaškovou kanalizací, silová elektropřípojka ze vzdušného vedení obce), stavební pozemky p.č.13/2 a 19 u objektu domu a lesní pozemek p.č.335. Venkovní úpravy a vedlejší objekty jsou počítány zvlášť a zohledněny poté v obecné ceně.

11 11 V domě je možné trvalé i rekreační bydlení, lze i samostatně pronajímat k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Dalším příslušenstvím nemovitostí je samostatný stavební pozemek p.č. 390/2 v bývalém zemědělském areálu na okraji místní části obce, kolem bývalého vepřína (stavební objekt na p.č. 52 je ve vlastnictví jiného vlastníka- Ing.Václava Šímy, na LV č.7) Na oceňovaných nemovitostech (rodinném domu čp.64) vázne dle Smlouvy o zřízení VB věcné břemeno užívání. Povinným z VB jsou spoluvlastníci uvedených nemovitostí a oprávněným z VB jsou fyzické osoby (rodiče spoluvlastníků domu) Hana a Antonín Kouba sen. Nemovitosti jsou jiných práv a závad s nimi spojenými prosté (z výpisu a informací na KN a u vlastníka nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty. 2) Venkovní úpravy Ke stavebnímu objektu domu náleží venkovní úpravy (kamenné opěrné zdi s venkovními vyrovnávacími schody dvorního vchodu zleva a betonová mazanina zápraží, drátěné plotové pletivo na ocelových sloupcích, přední plotová zeď a pravá ze strany dvorního průjezdu z keramických tvarovek do zděných sloupků ze šamotových režných cihel na kamenné podezdívce, vstupní vrátka a vjezdová vrata zahrady kovová, přípojka pitné vody, dešťové kanalizace, dešťová kanalizace na pozemcích u domu, předpokládá se vyvážecí jímka splaškových vod s vlastní splaškovou kanalizací, silová elektropřípojka ze vzdušného vedení obce). Citace platného oceňovacího předpisu : 10 Venkovní úprava (1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K 5 z přílohy č. 14, K i z přílohy č. 38 a K p z přílohy č. 39. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K 5 z přílohy č. 14, K i z přílohy č. 38 a K p z přílohy č. 39. (2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle 5, jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství, se zjistí podle odst. 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných cen staveb oceňovaných podle 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím. Oceněno pouze dle administrativní ceny, věcná a výnosová hodnota není vypovídající (uvedeno pouze symbolicky), připočteno k věcné hodnotě a výnosové hodnotě domu. Oddíl 2 A. Rodinný dům s příslušenstvím na LV č.85 A.2 Další stavby a příslušenství - vedlejší objekt, pozemky v KN a věcné břemeno užívání Popisy objektů a) Objekty 1) Průjezdová část s terasou Objekt navazuje stavebně jako zakrytý zrekonstruovaný průjezd na rodinný dům, je vnitřní,

12 12 osazený uvnitř stavebního pozemku, se vstupem a příjezdem do vnitřního částečně zpevněného dvora, od příjezdové zpevněné komunikace. Objekt má jedno NP, je v opotřebovaném stavu, stavební konstrukce dlouhodobé životnosti jsou průměrně opotřebované. Základy kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce smíšené zdivo bez podezdívky, střecha plochá na dřevěné krokve, provedená jako terasa k 2.NP domu s kovovým ochranným zábradlím, bez zjištěného povrchu terasy, zadní strana střechy okapový žlab a svod, bez podhledu stropu. Venkovní omítky fasády hrubé, vnitřní dtto, ocelové schody tyčové nosné konstrukce od úrovně 1.NP - dvora zprava, kovová plechová plná vjezdová vrata, bez oken. Je bez technického vybavení. Dispozice 1.NP : prostory zakrytého průjezdu s možností parkování OA. Objekt je užívaný cca 100 let, je příslušenstvím rodinného domu. 2) Lesní porosty na lesním pozemku p.č. 335 Předmětem zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech - spoluvlastnického práva na lesních porostech (povinný z exekuce Antonín Kouba), které jsou příslušenstvím pozemku p.č. 335, v k.ú. Velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy, na LV č.85. Jedná se o lesní porosty na pozemku v KN, využívaný v současné době jako lesní pozemek s plněním funkcí lesa v místní části vrchu Krejslov (JV od zástavby). U porostních skupin byly zjištěny podmínky pro použití srážek - poloha z hlediska přibližování. Jedná se o lesní porosty, oceněné dle podkladů z LHO, ÚHUL a informací LS, MÚ Sušice, jako podkladní přibližná administrativní cena obdobných porostů dle oceňovacího předpisu, pro účel určení výsledné obvyklé ceny. b) Pozemky 1) Pozemky v KN na LV č.85 Předmětem zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech v podílovém spoluvlastictví fyzických osob, na pozemcích v k.ú.velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy, v KN na LV č.85. Jedná se o pozemek p.č.13/2, jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č.48/18 jako zahrada, ZPF s BPEJ, p.č.335 jako lesní pozemek, p.č.390/2 jako ostatní plocha. Stavební pozemky jsou příslušenstvím rodinného domu, dislokované dle kopie katastrální mapy Katastru nemovitostí, v intravilánu místní části obce. Pozemek p.č.390/2 je součástí bývalého zemědělského areálu na V okraji místní části obce, kolem stavby na p.č.52 (jiného vlastníka).jsou přístupné příjezdovou zpevněnou a nezpevněnou komunikací, mají obslužnost některými inž. sítěmi, jsou svažité, součástí nejsou žádné trvalé porosty na pozemcích. Lesní pozemek je samostatným pozemkem JV od zástavby, pod vrchem Krejslov, v celé ploše s lesními porosty. Na oceňovaných nemovitostech nevázne žádné právně účinné věcné břemeno, jiných práv a závad s nimi spojených (nebyly zjištěny) jsou nemovitosti prosty, nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, není doložena žádná nájemní smlouva. c) Věcná břemena 1) Věcné břemeno práva užívání Věcné břemeno omezující vlastnické právo ke stavbě čp.64. Jejich podíloví spoluvlastníci mají povinnost pro oprávněného (rodiče Hana /575325/0041/ a Antonín Kouba sen. /540424/2327/). Na základě zjišťovacího řízení na KN a v předložených dokladech, byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplývá závada na nemovitostech. Dle Smlouvy o zřízení věcného břemene z věcné břemeno užívání nemovitosti. Byly zjištěny písemné závazky ze smluvních ujednáních, jejichž existenci lze z výpisů v KN zjistit. Práva a závady jsou, ve smyslu OSŘ č.99/1963 Sb., v platném znění, dle 336 a,odst.1, písm.b, týkající se ceny jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených a dle 336 a, odst.1, písm.c, ve znění dle 336 a, odst.2, určeny v níže uvedené výši. Mezi povinným a oprávněným subjektem vznikají v průběhu existence právního vztahu věcného břemene kromě základních vztahů i další vztahy (práva a povinnosti), které vyplynou z

13 13 užívání cizí nemovitosti. Mezi ně patří především vztahy při úhradě nákladů na zachování a opravy nemovité věci. Ty upravuje občanský zákoník v 151n odst. 3 takto: Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřené náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Účast na úhradě nákladů spojených s údržbou a opravou nemovitosti stejně jako náhrady za způsobené škody nelze ztotožňovat s cenou věcného břemene. Oceňování věcných břemen Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům upravuje zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v 18 hlavy třetí, takto: 1. Právo odpovídající věcnému břemeni se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. 2. Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku věcného břemene byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než cena obvyklá. 3. Roční užitek podle odst. 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti. 4. Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. 5. Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotnou částkou Kč. 6. Právo zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné právu odpovídajícímu věcnému břemenu se oceňuje podle odst. 1 až 5. Ocenění věcných břemen podle uvedeného zákona se ve smyslu 1 používá pro účely stanovené zvláštními předpisy, jestliže v rámci svého oprávnění tak rozhodne příslušný orgán nebo dohodnou-li se tak zúčastněné strany. Zákon se nevztahuje na sjednávání cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pozdějším znění. Při ocenění věcných břemen výnosovým způsobem se vychází z násobku zjištěného ročního užitku (bod 3 a 4) bez diskontování budoucích ročních čistých výnosů. Jedná se o určitou modifikaci výnosového způsobu. Roční užitek je zjišťován v úrovni obvyklé ceny. Obvyklá cena je v zákoně č. 151/1997 Sb. (dále jen zákon o oceňování majetku") definována v 2 jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby...". Z uvedené definice je zřejmé, že ani u ocenění věcných břemen nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob (povinného či oprávněného), ani žádné jiné okolnosti provázející zřízení věcného břemene. Zjištění ceny věcného břemene musí být zcela objektivní. Rozhodující pro správnou volbu způsobu ocenění věcného břemene je možnost určení ročního užitku a jeho výše. Obecně platí, že ve většině případů lze roční užitek z výkonu vlastnického práva k pozemku, stavbě, bytu, nebytovému prostoru ztotožnit s výší ročního nájemného za jejich užívání. Z pohledu vlastníka nemovitosti jde o užitek, kterého se zřízením věcného břemene vzdal, z pohledu oprávněného, uživatele práva věcného břemene, co získal. Nájemné je cena pronájmu. Tato cena je podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve většině případů volně sjednávána na trhu, menší část podléhá státní cenové regulaci.

14 14 Podle charakteru věcného břemene se ke zjištění ročního užitku použije: regulované nebo obvyklé sjednané nájemné za srovnatelné byty, nebytové prostory či rodinné domy, regulované nebo obvyklé sjednané nájemné pro pozemky, jiný způsob zjištění ročního užitku, pokud nelze uplatnit nájemné. Ocenění částkou Kč se použije pro ocenění věcného břemene, nelze-li jednoznačně užitek pojmenovat, vymezit a ocenit. Zákon o oceňování majetku je obecný cenový předpis, který stanoví způsoby ocenění jednotlivých druhů nemovitého a movitého majetku a služeb ke dni, kdy se ocenění provádí. Nestanoví, kdo má ocenění provést. Zda bude u věcných břemen požadováno ocenění znalcem či k jakému dni musí být ocenění provedeno, určují zvláštní předpisy stejně jako v případě jiných druhů majetku. Míru omezení vlastnického práva a míru využitelnosti pozemku ovlivňuje umístění stavby. Platí, že větší omezení je dáno nadzemním umístěním stavby, menší je-li stavba. Právo bydlení v rodinném domě Velmi časté je věcné břemeno bezplatného užívání rodinného domu a pozemků tvořících s ním funkční celek především v okruhu blízkých příbuzných (rodiče a děti, sourozenci, prarodiče a vnuci apod.). V souladu s definicí obvyklé ceny ( 2 zákona o oceňování majetku) nelze osobní vztahy při zjišťování ročního užitku pro účely ocenění věcného břemene brát v úvahu. Nájemné rodinných domů není cenově regulováno a sjednává se dohodou. Pro zjištění ročního užitku se proto použije obvyklé sjednané nájemné pro obdobný rodinný dům. Pokud v dané obci nedochází k pronájmům rodinných domů (malé obce), lze roční užitek stanovit pomocí regulovaného nájemného. Dá se předpokládat, že sjednané nájemné by se v těchto lokalitách od regulovaného nájemného významněji nelišilo. Nemá-li obec nájemní byty, nájemné se vypočte podle vyhlášky o nájemném. Je uvažováno jako možný pronájem k rekreaci v pěti měsících v roce. Oddíl 3 B. Samostatné pozemky vedené ve ZE, původně dle stavu k původ v Pozemkovém katastru (PK) bez a s BPEJ, na LV č.85, dle stavu k dle změny operátu již pozemky v KN, s novým označením parcelních čísel a lesní porosty na lesním pozemku. Popisy objektů a) Objekty 1) Lesní porosty na lesním pozemku p.č.148/1 Předmětem zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech - spoluvlastnického práva na lesních porostech (povinný z exekuce Antonín Kouba), které jsou příslušenstvím pozemku p.č. 148/1, v k.ú. Velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy, na LV č.85. Jedná se o lesní porosty na pozemku v KN, využívaný v současné době jako lesní pozemek s plněním funkcí lesa v místní části vrchu Krejslov (JV od zástavby). U porostních skupin byly zjištěny podmínky pro použití srážek - poloha z hlediska přibližování. Jedná se o lesní porosty, oceněné dle podkladů z LHO, ÚHUL a informací LS, MÚ Sušice, jako podkladní přibližná administrativní cena obdobných porostů dle oceňovacího předpisu, pro účel určení výsledné obvyklé ceny.

15 15 b) Pozemky 1) Pozemky původně v PK, nyní v KN na LV č.85 Předmětem zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitostech - spoluvlastnického práva na pozemcích (povinný z exekuce Antonín Kouba), v k.ú. Velká Chmelná, obec Sušice, okres Klatovy, na LV č.85. Jedná se o samostatné pozemky, původně (stav ) ve zjednodušené evidenci (ZE), parcely původ Pozemkový katastr (PK) s BPEJ nebo bez BPEJ, p.č.41, 42, 43, 77, 80, 95, 96, 111, 112, 125, 176, 192, 202, 203, 213, 214, 215,233, 234, 235, 271, 290, 291, 292 a 336 na LV č.85. V současné době (stav ) je po kontrole v KN změnou operátu zjištěno, že jsou tato pozemky zapsané již v KN pod p.č.41, 42, 43, 77, 80, 95/1, 96, 111, 112, 125/1, 125/8, 148/1, 155/1, 176, 192, 202, 213, 214, 215, 233, 236/4, 236/9, 239/4, 239/10, 239/11, 239/12, 271, 290, 291 a 336 na LV č.85. Pozemky v KN (původně ve ZE, původ PK) jsou dislokované dle kopií map Katastru nemovitostí a ortomap, v extravilánu místní části obce, jsou přístupné příjezdovými cestami zpevněnými a nezpevněnými komunikacemi, jsou většinou součástí celku obdobných pozemků. Pozemek p.č.148/1 je vedený jako lesní pozemek, pozemky p.č.290 a 291 jsou vedené jako ost.plocha-neplodná půda a pozemky p.č.236/4 a 236/9 jako ostatní plocha-jiná plocha. Ostatní pozemky jsou vedené jako trvalý porost a orná půda, ZPF s BPEJ, dle členění v posudku. Jsou dislokovány v místních částech pod vrchem Krejslov, Nad potoky, Na vršku, podél trati ČD, u řeky Otavy, Podmokelského potoka, u lesa p.č.335 a 148/1, u bývalého zemědělského areálu, na JV, S a SZ od místní části obce, od 150 m do 1500 m od okraje zástavby, dle vyznačení v katastrálních mapách. Vesměs jsou přístupné zčásti zpevněnými komunikacemi a polními nezpevněnými cestami. Ocenění bude provedeno dle způsobu využití, jako administrativní cena dle oceňovacího předpisu, pro účel určení výsledné obvyklé ceny. Na oceňovaných nemovitostech nevázne žádné právně účinné věcné břemeno, jiných práv a závad s nimi spojených (nebyly zjištěny) jsou nemovitosti prosty, nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, není doložena žádná nájemní smlouva. Pozemky byly dohledávány dle nového operátu zpracovatelem posudku. Ocenění Oddíl 1 a) Objekty a.1) Vyhláška 450/2012 Sb. a.1.1) Rodinný dům čp.64 5 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ B Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími

16 16 Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 1121 Budovy dvoubytové Kód standardní klasifikace produkce: Koeficient změny ceny stavby: 2,150 Koeficient prodejnosti: 1,426 (Rodinné domy) domy rodinné dvoubytové a tříbytové Podlaží: 1.NP - vrchní stavba Výška: 7,87 m Zastavěná plocha: 10,08 20,86 = 210,27 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP - vrchní 7,87 10,08 20,86 stavba = 1 654,82 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy 7,10 % Podstandardní 2. Zdivo 22,30 % Podstandardní 3. Stropy 8,40 % Podstandardní 4. Střecha 5,20 % Standardní 5. Krytina 3,20 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,80 % Standardní 7. Vnitřní omítky 6,20 % Standardní 8. Fasádní omítky 3,10 % Standardní 9. Vnější obklady 0,40 % Nevyskytuje se 10. Vnitřní obklady 2,30 % Standardní 11. Schody 2,40 % Standardní 12. Dveře 3,30 % Standardní 13. Okna 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností 1,10 % Standardní 16. Vytápění 4,40 % Standardní 17. Elektroinstalace 4,10 % Standardní 18. Bleskosvod 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody 3,00 % Standardní 20. Zdroj teplé vody 1,80 % Standardní 21. Instalace plynu 0,50 % Nevyskytuje se 22. Kanalizace 2,80 % Standardní 23. Vybavení kuchyně 0,50 % Podstandardní 24. Vnitřní vybavení 5,10 % Standardní 25. Záchod 0,40 % Standardní 26. Ostatní 3,60 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 7,10 % 0, Zdivo 0,54 22,30 % 0, Stropy 0,54 8,40 % 0, Vnější obklady 0,54 1,852 0,40 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,60 % 0, Instalace plynu 0,54 1,852 0,50 % 0,0050

17 Vybavení kuchyně 0,54 0,50 % 0, Ostatní 0,54 1,852 3,60 % 0,0360 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7422 Koeficient K 4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici. Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jednotková cena: 1 975, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1500 Koeficient prodejnosti K p : 1,4260 Základní jednotková cena upravená: = 4 844,12 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 654,82 m ,12 Kč/m 3 = ,66 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 100 roků Předpokládaná další životnost: 40 roků Opotřebení: / ( ) = 71,429 % Odpočet opotřebení: ,66 Kč 71,429 % ,40 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,26 Kč Rodinný dům čp.64 zjištěná cena: ,26 Kč a.1.2) Venkovní úpravy 10 Ocenění Cena stavby: Rodinný dům čp ,26 Kč Podíl z ceny stavby: 3,5 % Cena venkovních úprav: = ,26 Kč Venkovní úpravy zjištěná cena: ,26 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,66 Kč 2) Venkovní úpravy ,26 Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,92 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,26 Kč 2) Venkovní úpravy ,26 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,52 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč

18 18 a.2) Věcná hodnota podle THU a.2.1) Rodinný dům čp.64 Jednotkové množství: Hlavní část : 1 654,82 jedn. Obestavěný prostor základů: + 20,00 jedn. Jednotkové množství celkem: = 1 674,82 jedn. Ocenění: Ke stanovení jednotkové ceny bylo použito ukazatelů THU firmy RTS. Seznam porovnávaných objektů: I c cenový index I p index polohy I v index vybavení K p koeficient plochy podlaží K v koeficient výšky podlaží JKSO Název Základní jedn. cena I c I p I v K p K v VRN Váha Upravená jedn. cena domky izolované 3 093, Kč svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 1, , Kč Jednotková cena: 3 093, Kč/jedn ,82 jedn , Kč/jedn ,26 Kč Cena stavby: = ,26 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří: 100 roků Opotřebení: 71,429 % Odpočet opotřebení: ,26 Kč 71,429 % ,10 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,16 Kč Rodinný dům čp.64 zjištěná cena: ,16 Kč a.2.2) Venkovní úpravy Jednotkové množství: Hlavní část : 1,00 jedn. Obestavěný prostor základů: + 1,00 jedn. Jednotkové množství celkem: = 2,00 jedn. Ocenění: Jednotková cena: , Kč/jedn. 2,00 jedn , Kč/jedn , Kč Cena stavby: = , Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 81 roků

19 19 Předpokládaná další životnost: 40 roků Opotřebení: / ( ) = 66,942 % Odpočet opotřebení: , Kč 66,942 % , Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = , Kč Venkovní úpravy zjištěná cena: , Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,26 Kč 2) Venkovní úpravy , Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,26 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,16 Kč 2) Venkovní úpravy , Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,16 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč a.3) Srovnávací hodnota a.3.1) Rodinný dům čp.64 Jednotkové množství: Hlavní část : 1 654,82 jedn. Obestavěný prostor základů: + 20,00 jedn. Jednotkové množství celkem: = 1 674,82 jedn. Ocenění: Ke stanovení jednotkové ceny bylo použito ukazatelů THU firmy RTS. Seznam porovnávaných objektů: I c cenový index I p index polohy I v index vybavení K p koeficient plochy podlaží K v koeficient výšky podlaží JKSO Název Základní jedn. cena I c I p I v K p K v VRN Váha Upravená jedn. cena domky izolované 3 093, Kč svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 1, , Kč Jednotková cena: 3 093, Kč/jedn ,82 jedn , Kč/jedn ,26 Kč Cena stavby: = ,26 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří: 100 roků Opotřebení: 71,429 % Odpočet opotřebení: ,26 Kč 71,429 % ,10 Kč

20 20 Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,16 Kč Výpočet cenových koeficientů Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: , Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: , Kč Cenové koeficienty: C A 0,574 C B 0,618 C C 0,662 C D 0,706 C E 0,750 Hodnocení objektu: Název znaku Zatřídění vk C i vk Trh s nemovitostmi A 5 2,870 Orientace ke světovým stranám E 5 3,750 Konfigurace terénu C 3 1,986 Poloha vzhledem k centru obce C 5 3,310 Převládající zástavba E 5 3,750 Inženýrské sítě C 5 3,310 Doprava B 5 3,090 Obchod a služby B 5 3,090 Školství C 5 3,310 Zdravotnictví D 5 3,530 Kultura, sport, ubytování D 5 3,530 Úřady D 2 1,412 Pracovní možnosti D 5 3,530 Životní prostředí D 5 3,530 Přírodní lokalita D 5 3,530 Změna v zástavbě A 5 2,870 Příslušenství nemovitosti C 1 0,662 Typ stavby C 5 3,310 Možnost dalšího rozšíření A 1 0,574 Obyvatelstvo E 5 3,750 Názor znalce B 5 3,090 Celkem: 92 61,784 Koeficient k = 61,784 / 92 = 0,6716 Korekce ceny: 0,6716 Cena po úpravě cenovými koeficienty: = ,97 Kč Rodinný dům čp.64 zjištěná cena: ,97 Kč a.3.2) Venkovní úpravy Jednotkové množství: Hlavní část : 1,00 jedn. Obestavěný prostor základů: + 1,00 jedn. Jednotkové množství celkem: = 2,00 jedn.

21 21 Ocenění: Jednotková cena: , Kč/jedn. 2,00 jedn , Kč/jedn , Kč Cena stavby: = , Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 81 roků Předpokládaná další životnost: 40 roků Opotřebení: / ( ) = 66,942 % Odpočet opotřebení: , Kč 66,942 % , Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = , Kč Výpočet cenových koeficientů Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: , Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: , Kč Cenové koeficienty: C A 0,983 C B 1,059 C C 1,134 C D 1,210 C E 1,286 Hodnocení objektu: Název znaku Zatřídění vk C i vk Trh s nemovitostmi D 5 6,050 Orientace ke světovým stranám D 5 6,050 Konfigurace terénu D 3 3,630 Poloha vzhledem k centru obce D 5 6,050 Převládající zástavba E 5 6,430 Inženýrské sítě E 5 6,430 Doprava E 5 6,430 Obchod a služby E 5 6,430 Školství E 5 6,430 Zdravotnictví E 5 6,430 Kultura, sport, ubytování E 5 6,430 Úřady E 2 2,572 Pracovní možnosti E 5 6,430 Životní prostředí D 5 6,050 Přírodní lokalita E 5 6,430 Změna v zástavbě B 5 5,295 Příslušenství nemovitosti C 1 1,134 Typ stavby E 5 6,430 Možnost dalšího rozšíření B 1 1,059 Obyvatelstvo D 5 6,050 Názor znalce B 5 5,295 Celkem: ,535 Koeficient k = 113,535 / 92 = 1,2341 Korekce ceny: 1,2341 Cena po úpravě cenovými koeficienty: = ,76 Kč Venkovní úpravy zjištěná cena: ,76 Kč

22 22 Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,26 Kč 2) Venkovní úpravy , Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,26 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům čp ,97 Kč 2) Venkovní úpravy ,76 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,73 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč a.4) Výnosová hodnota a.4.1) Rodinný dům čp.64 Fiktivní pronájem nemovitosti za smluvní dohodnuté nájemné. Výpočet ceny výnosovým způsobem a) Výměry pronajímaných ploch: Obytné plochy: m 2 210,00 b) Výnosy z pronajímaných ploch (VC): Obytné plochy rodinný dům 2 b.j. s příslušenstvím a zahradou 571,43 Kč 210,00 m 2 Kč/rok , Kč , c) Jednorázové náklady na dosažení příjmů: Provize za pronájem Kč 0, Uvedení do pronajímatelného stavu Jednorázové náklady celkem N J Kč , d) Roční náklady na dosažení příjmů: Časová cena C Kč ,16 Náklady na provoz Kč/rok , Náklady na údržbu Kč/rok 5 000, Pojištění Kč/rok 600, Výpočet amortizace: Úroková míra pro amortizaci Další předpokládaná životnost Amortizace kapitalizovaná na zbytkovou životnost i A 0,0300 T roků 40 C i A (1+ i A ) T 1 Kč/rok ,85 Daň z nemovitosti Kč/rok 400, Ostatní náklady Kč/rok 5 000, Roční náklady celkem N R Kč/rok ,85 Čisté výnosy V = VC N R Kč/rok ,15 e) Výpočet výnosové hodnoty věčnou rentou: Úroková míra i 0,0700 Výnosová hodnota V / i N J Kč ,

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 2 Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 3 - Výpočet věcné hodnoty nemovitostí Příloha č. 3 Výpočet věcné hodnoty nemovitostí RD č.p. 501 RD č.p. 501 - viz příloha výpočtu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

Znalecký posudek číslo 3545 215/07

Znalecký posudek číslo 3545 215/07 Znalecký posudek číslo 3545 215/07 O ceně nemovitosti: Pozemek 2755/17 O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ Poděbradova 41

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11 sp.zn.: 046 Ex 3826/08-79 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11 o ceně zahrady - p.p.č.3257/99, stav.parc.č.3257/10 s vedlejší stavbou (kůlnou) a podílu 1/24 na p.p.č.3257/158 v obci a k.ú.tachov, okres Tachov (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3788/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 27, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 162 a pozemky parc.č. st. 27, st. 162, 28/1, 75/1, PK 1201/2, PK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Objednatel posudku: Stanislav Pazderka, soudní exekutor Prokopova 339/14 397 01 Písek

Objednatel posudku: Stanislav Pazderka, soudní exekutor Prokopova 339/14 397 01 Písek 117 EX 1081/09-29 Znalecký posudek č. 3185/54/12 Š O ceně obvyklé rodinného domu č.p. 484, parc.č. 1110, 1111,ul. 1. května v k.ú Komárov u Hořovic, obec Komárov, o. Beroun Postup při zpracování posudku

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3883/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 32 na pozemku parc.č. st. 39 a pozemek parc.č. st. 39 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 9.8.2013 zapsány v katastru

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2306/06 O ceně nemovitosti: Domu čp. 64 na pozemku parc. č. st. 91 spolu s pozemkem parc. č. st. 91 se součástmi a s příslušenstvím v katastrálním území a obci Zlonice, okres Kladno.

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek číslo 3073-293/05

Znalecký posudek číslo 3073-293/05 Znalecký posudek číslo 3073 293/05 O ceně nemovitosti: Rozestavěný rodinný dům na p.č. 265/8 Dolní Domaslavice katastrální území: Volovec okres: FrýdekMístek Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 3369

Znalecký posudek č. 3369 Znalecký posudek č. 3369 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitosti - objektu č.e.54, související herny se skladem, studny a pozemků v katastrálním území Opolenec a obec Kašperské Hory, okr.klatovy. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 099/2012

Znalecký posudek č. 099/2012 1 Znalecký posudek č. 099/2012 Ke zjištění obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12a 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, obj. č. 5600023269 obj. č. 5600023269

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2014/183

Znalecký posudek č. 2014/183 Znalecký posudek č. 2014/183 o ceně nemovitosti, parcely č. 407 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 2152 pro katastrální území Stará

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 6953/10

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 6953/10 Znalecký posudek o ceně obvyklé na - stavbě (budova) bez čp/če, způsob využití: prům. obj s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, IS ) na pozemku st. parc. č. 356 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE Nám. Kinských 5 150 75 Praha 5 17 Co 147/2015 V Praze dne 27. dubna 2015 Věc: Celkový popis, ocenění

Více

soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 7 Vrchlabská 28/17 197 00 Praha 19 - Kbely

soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 7 Vrchlabská 28/17 197 00 Praha 19 - Kbely ZNALECKÝ POSUDEK č. 981-167/11 Znalecký posudek pro zjištění obvyklé ceny podílu id 1/2 na nemovitosti - pozemku p.č. 569/2, na LV č.460, vč.příslušenství, v k.ú.kojetín Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1265-105/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1265-105/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1265-105/2013 O obvyklé ceně pozemku p.č. 757/4, který je zapsán na LV č. 1259 v k.ú. Jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okr. Rakovník a garáže bez č.e. vystavěné na pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Znalecký posudek č. 964-150/11

Znalecký posudek č. 964-150/11 Znalecký posudek č. 964-150/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - celkového výlučného vlastnického práva k bytové jednotce (bytu č.1097/20), vč. podílu na společných částech domu a zastavěném

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-3159/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitosti k datu místního šetření tj k 17.12.2010.

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitosti k datu místního šetření tj k 17.12.2010. Ing. Irma Poděbradská- Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 893/01/2011 O ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 65 v obci Kuklík, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více