změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě"

Transkript

1 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis: otisk úředního razítka Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Jméno a příjmení: Ing. Soňa Elfmarková Funkce: samostatný referent Podpis: otisk úředního razítko _ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ust. 43 odst.4 stavebního zákona a 55 odst. 2, v souladu s ust. 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ust. 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě schváleného usnesením Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 s nabytím účinnosti dne Závazná část Územního plánu obce (dále jen ÚPO) Rychnov na Moravě se mění takto: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 1.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Celková koncepce schváleného ÚPO Rychnov zůstává beze změny VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A NÁVRH SÍDLENÍ ZELENĚ Řešením změny č.1 dochází ke změně zastavitelného území, rozšiřují se plochy bydlení a smíšené obytné. i.č. plochy podmínky využití s rozdílným způsobem využití 1.01 Br řešit plochu pro bydlení respektovat podmínky ochrany lokálního biokoridoru XVIII nesmí se provádět oplocení na břehovou hranu nutno ponechat minimálně 6m (jako pro správu vodního toku) respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.02A Br řešit plochu pro bydlení respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.02B D řešit obsluhu plochy i.č.1.02a komunikací a inženýrskými sítěmi po dohodě přes plochu označenou ve schváleném územním plánu č.6 respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 respektovat rozhledový trojúhelník na křížení obslužné komunikace se silnicí III.tř. 1

2 1.02C Br řešit plochu pro bydlení, zmenšenou oproti schváleném územnímu plánu o lokalitu i.č.1.02c respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K Br řešit plochu pro bydlení respektovat podmínky ochrany lokálního biokoridoru XVIII nesmí se provádět oplocení na břehovou hranu nutno ponechat minimálně 6m (jako pro správu vodního toku) respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.04 Br řešit plochu pro bydlení výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.05 Br řešit plochu pro bydlení výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží respektovat navržený a v územním plánu schválený kanalizační sběrač 1.06 Br řešit plochu pro bydlení respektovat dopady do území bodového potenciálního sesuvu č.4377 výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.07A Br řešit plochu bydlení respektovat podmínky ochranného pásma stávajícího vodovodu v řešené ploše výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.07B Br řešit plochu pro bydlení respektovat hranici záplavy z hlediska zdravých životních podmínek je nutno splnit následující podmínky - obytné objekty nesmí být zasaženy pásmem ochrany prostředí od navržené čistírny odpadních vod objekty pro bydlení budou v dostatečné vzdálenosti od silnice III.tř. mimo riziko nadměrného hluku respektovat stávající drobnou architekturu výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží přechod do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavitelného území musí být situována tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část pozemku; v případě, že to není možné je nutno řešit přechod do krajiny ozeleněním 1.07C Tčov řešit posun plochy pro čistírnu odpadních vod směrem k potoku včetně změny obslužné komunikace s připojením na silnici III/36810 řešit takovou technologii čištění odpadních vod, aby maximální pásmo ochrany prostředí nepřekročilo 50 m 1.08A Br řešit plochu pro bydlení respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 1.08B Vp řešit plochu pro výrobní aktivity limity případných škodlivin dle platné legislativy nesmí překročit hranice areálu, ve kterém je zdroj škodlivin umístěn respektovat podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 93 přípustná je fotovoltaická elektrárna výšková zonace - maximální výška 1 nadzemní podlaží 2. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 2.1. Občanské vybavení, veřejná prostranství ÚPO zůstává beze změny 2.2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA nadřazený komunikační skelet zůstane beze změny doprava v klidu bude řešena na plochách bydlení a smíšených obytných 2.3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vodní hospodářství Navržené dílčí změny nemají vliv na celkovou koncepci zásobování vodou a odkanalizování, respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení. 2

3 Energetika: Navržené dílčí změny nemají vliv na celkovou koncepci zásobování el. energií a plynem, respektovat podmínky bezpečnostních a ochranných pásem energetických zařízení Spoje, telekomunikace: Územní plán zůstane beze změn Nakládání s odpady : Územní plán zůstane beze změny. 3. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 3.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Navržená změna č.1 se nedotýká řešení krajiny, její prostupnosti, rekreačního využití, nedotýká se ploch pro dobývání nerostů ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Řešené území změny č.1 zasahuje do prvků ÚSES respektovat podmínky lokálního biokoridoru XVIII podél Rychnovského potoka. Na východním okraji obce byla stanovena evropsky významná lokalita Rychnovský vrch CZ přírodní památka - která má rozlohu 353,3 ha. Jedná se o členité území s dominantními porosty květnatých bučin a zachovalými společenstvy svahových luk 4. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 4.1. PLOCHY ŘEŠENÉ ZMĚNOU Č.1 A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Podmínky pro ostatní plochy s rozdílným způsobem využití zůstávají dle schváleného územního plánu. 5. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ V rámci změny č.1 jsou navrženy veřejně prospěšné stavby veřejná infrastruktura s možností vyvlastnění : T1.07C plocha pro stavbu čistírny odpadních vod a příjezdové komunikace Změnou č.1 se ruší VPS : T1 - navržená čistírna odpadních vod (parc.č. 1/1) Grafická část návrhu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě: Záměr - pořídit Změnu č. 1 územního plánu obce (dále ÚPO) Rychnov na Moravě byl schválen dne zastupitelstvem obce Rychnov na Moravě. Dne obec požádala MěÚ Moravská Třebová, úřad územního plánování o pořízení Změny č. 1 ÚPO. Zároveň byl určen zastupitel spolupracující s pořizovatelem na jednotlivých fázích Změny č. 1 ÚPO a to paní Borovcová (starostka obce). 3

4 Zadání dne bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu, správcům inženýrských sítí a ostatním subjektům. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce dne po dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a úřední desce obce Rychnov na Moravě. Do mohli DO a KÚ uplatnit své stanoviska a ostatní své podněty a připomínky. Na základě pokynů z Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě byl upraven návrh zadání změny č. 1 a byl předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo dne č.usnesení: 77i návrh zadání. Koncept od jeho pořízení bylo již v zadání upuštěno Návrh dne byl zhotovitel firma USB s.r.o., Brno, ing.arch. Mackerle požádán o vypracování návrhu Změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě. Návrh byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Společné jednání o návrhu s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem proběhlo dne Lhůta pro doručení stanovisek a připomínek byla do Po uplynutí lhůty byla zpracována zpráva o projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, která byla včetně příslušných příloh předána Krajskému úřadu Pardubického kraje k posouzení. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování posoudil návrh Změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územní dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne pod čj. KrÚ 27422/2009 OSRKEF. Dne bylo v souladu s ustanovením 52 stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o změně č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, veřejné projednávání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 proběhlo dne v obecním domě v Rychnově. Návrh byl vystaven od do na MěÚ Moravská Třebová a OÚ Rychnov na Moravě k veřejnému nahlédnutí. Součastně byl vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na webové adrese Nejpozději při veřejném jednání mohl každý uplatnit své připomínky, námitky a stanoviska. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel, v souladu s ustanovením 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. 1 ÚPO. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě dle ustanovení 53 odst.4, 5 stavebního zákona následovně: 1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále PUR) vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne vyplývá pro dané území požadavek vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Návrhem budou respektovány republikové priority územního plánovaní obsažené v Politice územního rozvoje a to: OS 8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice Moravská Třebová Mohelnice Olomouc - Přerov - respektovat a řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R 35 K.ú. Rychnov na Moravě se však rozvojové záměry konkrétně nedotýkají. Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje (dále ÚP VUC), který byl schválen dne Z dokumentu vyplývá respektování liniové stavby nadmístního významu a to jmenovitě nadzemní elektrické vedení ZVN 400 kv, VVN 110 kv, VTL plynovod, a regulační stanice plynu (RS). Dále se na území obce nachází nadmístní prvek ÚSES, a to zejména regionální biokoridor K93 v jižní části správního území obce, evropsky významná lokalita Rychnovský les a prvek protipovodňové ochranypoldr. S plochami v návrhu zadáni Změny č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě tyto stavby, biokoridor a lokality nekolidují. Ze schváleného ÚP VÚC Pardubického kraje proto neplynou žádné požadavky na řešení změny č Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území: 4

5 Návrh změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, tj. s vytvořením vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Návrhem nedochází k zásadní změně urbanistické koncepce obce a jsou respektovány architektonické hodnoty území. Lokality pro bydlení (převážná část změn v územně plánovací dokumentaci) budou vhodně napojeny na stávající komunikační systém a jejich umístění posílí centrální část obce. Lokalita pro výrobu pouze zohledňuje a upravuje stávající stav v území. Rozvojové plochy (1.02A,B,C, 1.04, 1.08A,B) jsou sice navrženy na pozemcích nejlepší kvality (BPEJ I. a II.), ale jejich plocha není velká a většinou pouze vyplňují proluky mezi stávající zástavbou. Nezastavěné území je respektováno a pokud jsou zde navrhovány rozvojové plochy, tak v návaznosti na zastavěné území, které vhodně doplňují. 3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Zadání a Návrh změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě je zpracován a projednán v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů: Návrh změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven (viz. příloha č. 3 a 4). Rozpory ve smyslu ust. 4 odst.7 stavebního zákona a ust. 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě nebyly řešeny. 5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: V rámci návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 6. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení 7 a 10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zadání, vyjádřením č.j /2008/OŽPZ/PI ze dne , došel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že změna č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě nebude posuzována podle citovaného zákona. Na východním okraji obce byla stanovena evropsky významná lokalita Rychnovský vrch CZ přírodní památka - která má rozlohu 353,3 ha. Jedná se o členité území s dominantními porosty květnatých bučin a zachovalými společenstvy svahových luk Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne pod č.j /2008/OŽPZ/Le 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: Zastavěné území je již převážně zastavěno a výstavba je možná na několika málo volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Další volné parcely většinou nemůžou být zastavěny z důvodu složitých majetkoprávních vztahů. Proto je potřebné vymezení nových ploch pro bydlení. Pokud jsou zde navrhovány nové rozvojové plochy, tak v návaznosti na zastavěné území, které vhodně doplňují. Důsledné je respektováno nezastavěné území a ochrana zemědělského půdního fondu. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem paní Borovcovou v souladu s ustanovením 53 odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚPO následovně: 5

6 1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v návrhu změny č. 1 ÚPO: Nejpozději při veřejném projednání, tj mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚPO: Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, které se uskutečnilo dne tj. do Dále mohly dotčené orgány uplatnit na závěr veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě své stanovisko k připomínkám a námitkám a to do Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, jejíž součástí je i vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 - příloha B Vyhodnocení řízení o změně č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, jejíž součástí je i vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 - příloha C 3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚPO: Připomínky sousedních obcí Nejpozději při veřejném projednání, tj mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Žádná ze sousedních obcí připomínku neuplatnila Připomínky veřejnosti Nejpozději při veřejném projednání, tj mohl každý z řad veřejnosti uplatnit své připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky. Připomínky správců inženýrských sítí a ostatních subjektů Vyhodnocení řízení o změně č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě, jejíž součástí je i vyhodnocení připomínek sousedních obcí, správců inženýrských sítí a ostatních subjektů je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 - příloha C Odůvodnění zpracované projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) V RÁMCI ZMĚNY Č.1 SE NEMĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN V TĚCHTO KAPITOLÁCH : VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Je respektováno vymezené současně zastavěné území ze schváleného Územního plánu obce Rychnov na Moravě. Při změně územního plánu jsou převážně použity pojmy totožné se schváleným územním plánem a Obecně závaznou vyhláškou o závazných částech Územního plánu obce Rychnov na Moravě, případně upraveny dle platné legislativy. Pojmy funkční využití území a plochy s rozdílným způsobem využití a regulační podmínky a podmínky využití území jsou totožné. Členění textové části je dle zákona č.183/2006 Sb., grafická část odpovídá schválenému územnímu plánu. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY PROSTUPNOST KRAJINY 6

7 VYUŽITÍ KRAJINY PRO REKREACI VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY č.1 A IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN Na základě požadavku obce budou navrženy tyto hlavní změny (identifikace změn je číslována - označení i.č., první číslice znamená pořadí zpracovávané změny územního plánu, druhá a třetí číslice označení jednotlivých dílčích změn) : i.č.1.01 změna využití území ze zahrad a veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v západní části obce (parc.č.1784/1) i.č.1.02a změna využití území z plochy drobné držby na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.1244/1) i.č.1.02b změna využití území z plochy pro bydlení na dopravu napojení lokality i.č. 2.02A i.č.1.02c změna využití území z plochy drobné držby na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.1244/1) (zmenšení schválené lokality identifikované v ÚP i.č.6) i.č.1.03 změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.2213/3) i.č.1.04 změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení severně od centra obce (par.č.1030/3) i.č.1.05 změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v severní části obce (část par.č.2980/1) i.č.1.06 změna využití území z plochy krajinná zóna s přírodním charakterem na plochu pro bydlení v severní části obce (par.č.2979/20) i.č.1.07a změna využití území z plochy krajinné zóny s přírodním charakterem na plochu bydlení v severní části obce (část par.č.120/2) i.č.1.07b změna využití území z plochy produkční zóny na plochu smíšenou obytnou v severní části obce (část par.č.3125/3) i.č.1.07c změna využití území z plochy produkční zóny na plochu technické infrastruktury v severní části obce úprava lokalizace ČOV i.č.1.08a změna využití části území z plochy pro výrobní aktivity (ve schváleném územním plánu i.č.32) na plochu smíšenou obytnou v lokalitě na západním okraji obce i.č.1.08b původní lokalita č. 32 úprava výměry odsouhlasené lokality z plochy pro výrobní aktivity na západním okraji obce Řešené území změny č.1 se nachází v k.ú. Rychnov a je vymezeno v rozsahu plochy dílčí změny a nejbližšího okolí, které bude dotčeno. Rozsah je vymezen v grafické části elaborátu a to na výřezu z hlavního výkresu ÚPO Rychnov v měřítku 1: VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 1.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Obec Rychnov na Moravě je řešena v rámci ÚP VÚC Pardubického kraje schváleného dne Z dokumentu vyplývá respektování liniové stavby nadmístního významu a to jmenovitě nadzemní elektrické vedení ZVN 400 kv, VVN 110 kv, VTL plynovod, a regulační stanice plynu (RS). Dále se na území obce nachází nadmístní prvek ÚSES, a to zejména regionální biokoridor K93 v jižní části správního území obce, evropsky významná lokalita Rychnovský les a prvek protipovodňové ochrany-poldr. Ze schváleného ÚP VÚC Pardubického kraje proto neplynou žádné požadavky na řešení změny č.1., neboť plochy dílčích změn s ÚP VÚC nekolidují. V rámci změny č.1 byla upravena hranice záplavy Moravské Sázavy VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 7

8 URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Navržené změny územního plánu respektují zásady trvale udržitelného rozvoje obce stanovené ve schváleném územním plánu včetně požadavků na ochranu hodnot území : respektuje regulativy pro územní rozvoj, které zajišťují zachování popř. kultivaci souladu přírodních a civilizačních složek v území v koncepci rozvoje území respektují podmínky a limity využití území a podmínky pro ochranu životního prostředí 1.3. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Závazným podkladem je schválený územní plán obce Rychnov na Moravě (zhotovitel Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.), účinnost obecně závazná vyhlášky o závazných částech územního plánu Při změně územního plánu jsou převážně použity pojmy totožné se schváleným územním plánem a obecně závaznou vyhláškou o závazných částech Územního plánu obce Rychnov na Moravě, případně upraveny dle platné legislativy. Pojmy funkční využití území a plochy s rozdílným způsobem využití a regulační podmínky a podmínky využití území jsou totožné. Členění textové části je dle zákona č.183/2006 Sb., grafická část odpovídá schválenému územnímu plánu POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ROZVOJ ÚZEMÍ A URBANISTICKÁ KONCEPCE Obec Rychnov na Moravě nemá významné postavení ve struktuře osídlení, plní především funkci obytnou, částečně poskytuje i pracovní příležitosti. Navržené změny se nedotýkají společné problematiky se sousedními obcemi DOPRAVNÍ VAZBY Změna č.1 respektuje navržený a v územním plánu schválený dopravní skelet TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Změna č.1 bude využívat stávající technickou infrastrukturu popř. navrženou a v územním plánu schválenou KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES Navržená změna č.1 nemá vliv na řešení krajiny, ochranu přírody a úses. Problematická je dílčí změna i.č.1.07b, která rozšiřuje obec do krajiny SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Koncepce změny č.1 územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů LIMITY STANOVENÉ ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY Změny č.1 se nedotýkají NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Navržená změna se nedotýká nemovitých kulturních památek ani jejich ochranných pásem. 8

9 ARCHEOLOGIE Území obce Rychnov na Moravě a je považováno za území s archeologickými nálezy, pro změnu č. 1 platí : území obce je považováno za území s archeologickými nálezy, proto je nutno již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu akademie věd ČR, případně uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT navržená změna nemá vliv na ochranu přírodních hodnot na východním okraji obce byla stanovena evropsky významná lokalita Rychnovský vrch CZ přírodní památka - která má rozlohu 353,3 ha. Jedná se o členité území s dominantními porosty květnatých bučin a zachovalými společenstvy svahových luk OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK : je zajištěna navrženými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití v rámci dílčí změny i.č.1.07c je navrženo posunutí plochy pro technické vybavení čistírnu odpadních vod směrem k vodnímu toku a je navrženo pásmo ochrany prostředí 50m z důvodů možnosti využití lokality i.č.1.07b změny č.1 jsou převážně v kategorii radonového indexu přechodné až střední OCHRANNÁ PÁSMA respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem vodohospodářských a energetických zařízení. respektovat ochranné pásmo letiště a radiolokačního prostředku celé území obce u lokalit i.č. 1.01, 1.02A, 1.02B, 1.02C, 1.03 respektovat ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K OCHRANA PŘED POVODNĚMI Po s chválení územního plánu došlo k úpravě hranice záplavy Moravské Sázavy vydaným KÚ Pardubického kraje č.j.ožpz 19635/03/Vp ze dne Navržená změna č.1 nezasahuje do území stanovené záplavy; je nutno prověřit dílčí změny i.č.1.01, 1.03, 1.05 a 1.06 s ohledem na těsnou blízkost vodního toku a riziko ovlivnění záplavového území a odtokových poměrů. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Změna č.1 je zpracována na základě Zadání pro zpracování změny č.1 územního plánu obce Rychnov na Moravě, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce v Rychnově na Moravě. Změna č.1 územního plánu respektuje schválené zadání. 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Navržená změna č.1 doplňuje plochy bydlení s ohledem na navržené a v územním plánu schválené plochy. Pouze lokalita i.č. 1.07B nenavazuje přímo na zastavěné území obce, vytváří se proluka. Lokalita par.č.1784/1 i.č.1.01 : Lokalita je v zastavěném území obce mezi Rychnovským potokem a silnicí do Mladějova. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha veřejné zeleně a zahrad. Navržená změna využití území - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.01: dopravní obsluha je navržena ze stávající komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě 9

10 respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí respektovat podmínky užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku stanovené po projednání s vlastníky pozemků pro výkon správy vodního toku nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek nejsou omezující podmínky z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí respektovat podmínky ochrany lokálního biokoridoru XVIII nesmí se provádět oplocení na břehovou hranu nutno ponechat minimálně 6m (jako pro správu vodního toku) maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.1244/1 i.č.1.02a, 1.02B, 1.02C : Lokalita je mimo zastavěné území obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha drobné držby. Navržená změna využití území - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.02: dopravní obsluha je navržena komunikace i.č.1.02b ze stávající silnice III.tř. do Mladějova přes pozemek identifikovaný i.č.1.02c (ve schváleném územním plánu i.č.6) a respektováním rozhledového trojúhelníku odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě lokallitou i.č.1.02b respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek nejsou omezující podmínky z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.2213//3 i.č.1.03 : Lokalita je v zastavěném území obce mezi Rychnovským potokem a obslužnou komunikací. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha veřejné zeleně. Navržená změna využití území - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.03: dopravní obsluha je navržena ze stávající obslužné komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí respektovat podmínky užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku stanovené po projednání s vlastníky pozemků pro výkon správy vodního toku nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek nejsou omezující podmínky z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí respektovat podmínky ochrany lokálního biokoridoru XVIII nesmí se provádět oplocení na břehovou hranu nutno ponechat minimálně 6m (jako pro správu vodního toku) maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.1030/3 i.č.1.04 : Lokalita je v současně zastavěném území obce severně od centra obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha veřejné zeleně. Navržená změna využití území - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. 10

11 Podmínky pro využití lokality i.č.1.04: dopravní obsluha je navržena ze stávající komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek nejsou omezující podmínky z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.2980/1(část) i.č.1.05 : Lokalita je v zastavěném území obce v severní části obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha veřejné zeleně. Navržená změna využití území -plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.05: dopravní obsluha je navržena ze stávající komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí respektovat navržený a v územním plánu schválený kanalizační sběrač při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek nejsou omezující podmínky z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.2979/20 (část) i.č.1.06 : Lokalita je mimo zastavěné území v severní části obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha krajinné zóny s přírodním charakterem. Navržená změna využití územ - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.06: dopravní obsluha je navržena ze stávající komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území výstavbu podmínit umístěním staveb nad Q100 a zpracováním studie ovlivnění průtoku záplavy těmito stavbami z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí v lokalitě je evidován bod potencionálního sesuvu č.4377 maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.120/2 i.č.1.07a : Lokalita par.č.120/2 je v zastavěném území obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha krajinné zóny s přírodním charakterem. Navržená změna využití území - plocha bydlení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.07a: dopravní obsluha bude navržena ze stávající účelové komunikace odstavení motorových vozidel bude řešeno na ploše bydlení 11

12 respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu v řešené ploše napojení na inženýrské sítě bude řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha Lokalita par.č.3125/3 (část) i.č.1.07b: Lokalita par.č.3125/3 (část) je mimo zastavěné území obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha krajinné zóny produkční. Navržená změna využití území - plocha bydlení Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha Podmínky pro využití lokality i.č.1.07b: dopravní obsluha je navržena ze stávající účelové komunikace odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení napojení na inženýrské sítě je prodloužením stávajících a nebo navržených a v územním plánu schválených sítí respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí maximální rozsah plochy respektuje vymezenou hranici záplavy (oproti schválenému územnímu plánu upravenou po dobudování poldru) při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek je nutno splnit následující podmínky : o plocha nesmí být zasažena pásmem ochrany prostředí od navržené čistírny odpadních o vod objekty pro bydlení budou v dostatečné vzdálenosti od silnice III.tř. mimo riziko nadměrného hluku z hlediska životního prostředí navržená dílčí změna nemá vliv na životní prostředí maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha přechod do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavitelného území musí být situována tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část pozemku; v případě, že to není možné je nutno řešit přechod do krajiny ozeleněním Lokalita i.č.1.07c: Lokalita je mimo zastavěné území obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha technického vybavení (v územním plánu i.č.35) a krajinné zóny přírodní. Navržená změna využití území - plocha technického vybavení. Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č.1.07c: z důvodů využití lokality i.č.1.07b pro bydlení je navržen posun plochy pro čistírnu odpadních vod směrem k potoku dopravní obsluha je navržena oproti schváleném územnímu plánu ze silnice III.tř. a je součástí této lokality odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí Lokalita lokalita p.č.1457/1 i.č.1.08a,1.08b : Lokalita je mimo zastavěné území obce. Využití plochy ve schváleném územním plánu - plocha výrobních aktivit identifikovaná i.č.32 Navržená změna využití území - část plochy pro bydlení a část zůstane plochou výrobních aktivit Vymezení ploch dle významu - zastavitelná plocha. Podmínky pro využití lokality i.č dopravní obsluha je navržena ze stávající silnice III.tř. do Mladějova odstavení motorových vozidel je řešeno na ploše bydlení 12

13 napojení na inženýrské sítě je řešeno na stávající a nebo navržené a v územním plánu schválené sítě respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí při dodržení regulativů nevznikne riziko narušení hodnot území z hlediska zdravých životních podmínek v ploše i.č.1.08b platí - limity případných škodlivin dle platné legislativy nesmí překročit hranice areálu, ve kterém je zdroj škodlivin umístěn v ploše i.č.1.08b je přípustná fotovoltaická elektrárna maximální výška 1. nadzemní podlaží, šikmá střecha 4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Hodnocení koncepce vlivů na životní prostředí nebo lokality Natura 2000 nebylo požadováno. 5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDÉLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 5.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu Přehled navrhovaných změn: i.č.1.01 i.č.1.02a i.č.1.02b i.č.1.02c i.č.1.03 i.č.1.04 i.č.1.05 i.č.1.06 i.č.1.07a i.č.1.07b i.č.1.07c i.č.1.08a změna využití území ze zahrad a veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v západní části obce (parc.č.1784/1) dle katastru nemovitostí nezemědělská půda nejedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy drobné držby na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.1244/1) jedná se o zábor ZPF nad rámec ploch odsouhlasených v územním plánu změna využití území z plochy pro bydlení na dopravu napojení lokality č. 2.02A jedná se o zábor ZPF na úkor odsouhlasené lokality č. 6 - není zabírána zemědělská půda na rámec ploch odsouhlasených v územním plánu změna využití území z plochy drobné držby na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.1244/1) - jedná se o zábor ZPF není zabírána zemědělská půda na rámec ploch odsouhlasených v územním plánu jedná se o lokalitu č. 6 ze schváleného ÚP zmenšenou o lokalitu č. 1.02B změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v západní části obce (par.č.2213/3) nejedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení severně od centra obce (par.č.1030/3) jedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy veřejné zeleně přírodního charakteru na plochu pro bydlení v severní části obce (část par.č.2980/1- vedeno jako ostatní plocha) nejedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy krajinná zóna s přírodním charakterem na plochu pro bydlení v severní části obce (par.č.2979/20) nejedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy krajinné zóny s přírodním charakterem na plochu bydlení v severní části obce (část par.č.120/2) jedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy produkční zóny na plochu smíšenou obytnou v severní části obce (část par.č.3125/3) jedná se o zábor ZPF změna využití území z plochy produkční zóny na plochu technické infrastruktury v severní části obce úprava lokalizace ČOV jedná se o zábor ZPF změna využití části území z plochy pro výrobní aktivity (ve schváleném územním plánu i.č.32) na plochu smíšenou obytnou v lokalitě na západním okraji obce - jedná se o zábor 13

14 i.č.1.08b ZPF není zabírána zemědělská půda na rámec ploch odsouhlasených v územním plánu jedná se o část lokality č. 32 ze schváleného ÚP původní lokalita č. 32 úprava výměry odsouhlasené lokality z plochy pro výrobní aktivity na západním okraji obce- jedná se o zábor ZPF není zabírána zemědělská půda na rámec ploch odsouhlasených v územním plánu jedná se o část lokality č. 32 ze schváleného ÚP V grafické části dokumentace jsou návrhové plochy olemovány. Stávající zemědělská půda je znázorněna v barvách použitých v hlavním výkresu. Číslo Funkční využití Katastr. území 1.01 bydlení Rychnov na Moravě 1.02A bydlení Rychnov na Moravě 1.02B komunik ace Rychnov na Moravě 1.02C bydlení Rychnov na Moravě 1.03 bydlení Rychnov na Moravě 1.04 bydlení Rychnov na Moravě 1.05 bydlení Rychnov na Moravě 1.06 bydlení Rychnov na Moravě 1.07A bydlení Rychnov na Moravě 1.07B bydlení Rychnov na Moravě 1.07C technick é vybaven í Rychnov na Moravě 1.08A bydlení Rychnov na Moravě 1.08B výrobní Rychnov aktivity na Moravě Tabelární vyhodnocení lokality Výměra lokality v ha Výměra zemědělské půdy v ha Výměra Kvalita půd v lokalitě Poznámka celkem zastavěné kultura celkem zastavěné nezemědělských BPEJ a výměra území území (třída v mimo v mimo ploch ochrany) 0,22 nejedná se o zábor ZPF 1,70 0 1,70 TTP 1,70 0 1, (II.) 1,70 0,03 0 0,03 TTP 0,03 0 0, (II.) 0,03 0,06 0 0,06 TTP 0,06 0 0, (II.) 0,06 0,58 nejedná se o zábor ZPF 0,10 0,10 0 TTP 0,10 0, (I.) 0,10 enkláva ZPF v zastavěné m území 0,20 nejedná se o zábor ZPF 0,32 nejedná se o zábor ZPF 0,11 0 0,11 TTP 0,11 0 0, (V.) 1,30 0 1,30 TTP 1,30 0 1, (V.) 0,24 0 0,24 TTP 0,24 0 0, (V.) plocha stejná jako v ÚPO, pouze posun, včetně přístupové komunikace označené 0,44 0 0,44 TTP 0,44 0 0, (II.) 0,44 0,70 0 0,70 TTP 0,70 0 0, (II.) 0,70 Přehled sumárních ploch řešených změnou č.1 způsob využití území celkem v zastavěném území mimo ZPF nezemědělská půda bydlení 3,71 0,10 3,61 3,71 0 komunikace 0,03 0 0,03 0,03 0 technické vybavení 0,24 0 0,24 0,

15 výrobní aktivity 0,70 0 0,70 0,70 0 SUMA 4,68 0,10 4,58 4,68 0 lokality bez dopadu do ZPF 1,32 0 1,32 Z celkové výměry lokalit řešených změnou č.1 (cca 5 ha) připadá na zemědělkou půdu 4,68 ha. Z této výměry již bylo orgánem ZPF odsouhlaseno1,47 ha. Viz následující přehled: 1.02B 0,03 ve schváleném ÚPO část lokality pro bydlení č.6 1,02C 0,06 ve schváleném ÚPO část lokality pro bydlení č C 0,24 ve schváleném ÚPO lokalita pro ČOV č.35 a A 0,44 ve schváleném ÚPO část lokality pro výrobu č B 0,70 ve schváleném ÚPO část lokality pro výrobu č.32 Zábor ZPF je nad rámec odsouhlasených ploch navrhován v hodnotě 3,21 ha Bonitované půdně ekologické jednotky Územní plán zůstává beze změny. BPEJ dotčené změnou č.1 jsou HPJ 43, 44 a 67: Zemědělské půdy s třídou ochrany I. nebo II. dosahují výměry cca 3 ha. Vysoký podíl půd v I. a II. třídě ochrany je dán faktem, že se obec nachází v území s velmi vysokým zastoupením bonitních půd Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení Změna č. 1 nezasahuje do stabilizovaného zemědělského areál Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy Převažuje orná půda. Ta je uspořádána do velkých celků, členěných např. polními cestami a vodními toky. Rozvržení zemědělské půdy odpovídá vysokému stupni třídy ochrany ZPF, zejména na severu území. V řešeném území se neprovádí komplexní pozemkové úpravy Opatření k zajištění ekologické stability Navrhovaná změny územního plánu nezasahuje do místního územního systému ekologické stability Síť zemědělských účelových komunikací Koncepce zůstává zachována. Nejsou navrhovány úpravy komunikací, které by znemožnily obhospodařovámí a přístup k pozemkům, nebo snižovaly prostupnost krajiny Investice do půdy Změnou č.1 nejsou dotčeny Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami Variantní řešení nebylo posuzováno. a) Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území - Dominuje orná půda, významně jsou zastoupeny trvalé travní porosty. Navrhované záměry nenarušují celistvost obdělávaných ploch, nevytváří fragmenty, nebo špatně obhospodařovatelné plochy. Navrhované lokality navazují na zastavěné nebo zastavitelné území. Lokality řešící rozvoj mimo zemědělskou půdu dosahují výměry 1,32 ha, jedná se o dílčí změny 1.01, 1.03, 1.05, Část ploch (změn č B a C, 1.08) je řešena úpravou dispozice odsouhlasených ploch, které nekladou vyšší nároky na zábor ZPF, než bylo v územním plánu odsouhlaseno. 15

16 b) Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území Lokality řešící rozvoj mimo zemědělskou půdu dosahují výměry 1,32 ha, jedná se o dílčí změny 1.01, 1.03, 1.05, Jako enkláva v zastavěném území je vyhodnocena i lokalita č navržená v rámci zastavěného území c) Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk V obci se vhodné plochy nenacházejí. Dílčí změny jsou vázány na konkrétní záměry. d) Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci Část lokalit odsouhlasených v územním plánu byla zastavěna, část je vázána majetkoprávními vztahy a není v dohledné době reálně zastavitelná. Navrhované plochy změn č. 1 reagují na konkrétní záměry v území v místech disponibilních pozemků. e) Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na 2 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, co nejméně narušena krajina a její funkce Výstavba je navrhována v návaznosti na zastavěné území obce bez negativního dopadu na krajinné funkce. Realizací změny nedojde ke znemožnění obhospodařování navazujících ploch zemědělské půdy, nedojde k narušení celistvosti zemědělského půdního fondu f) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území Hydrologické a odtokové poměry nebudou narušeny. g) Síť zemědělských komunikací V řešeném území je síť zemědělských účelových komunikací redukovaná na potřeby obhospodařování území. Navrhovaným řešením změny č.1 územního plánu, nebude narušena. h) Další údaje o řešeném území prokazující nezbytnost požadavku na odnětí ZPF: Řešení aktuálních záměrů v obci. i) Vedení směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznímu ohrožení a pozemkovým úpravám Nejsou navrhovány úpravy, které by vedly ke zvýšenému riziku erozního ohrožení. j) Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení Navrhované řešení nezvyšuje riziko vodní eroze půdy. k) Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany Zemědělské půdy s vysokým produkčním potenciálem se nacházejí v severní a střední části katastru. Vlastní zastavěné území obce se nachází v území s půdami s třídou ochrany I. až V VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ZMĚN NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Změna č. 1 územního plánu Rychnov na Moravě nenavrhuje plochy, které kladou nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani nezasahují do 50 pásma od okraje lesa. 16

17 Grafická část odůvodnění zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č. 7) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2. Poučení Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek... starosta obce.. místostarosta obce 17

18 Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: Příloha č. 1 Grafická část návrhu Obsah grafické části: 2. Návrh využití území sídla a krajiny změny č.1 1 : Zásobování vodou, odkanalizování změny č.1 1 : Zásobování plynem, zásobování el.energií, spoje změny č.1 1 : Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a nutné asanační úpravy 1 : 5000 Příloha č. 2 Grafická část odůvodnění Obsah grafické části: 7. Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL změny č. 1 1 : 5000 Příloha č. 3 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě - příloha B Příloha č. 4 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Rychnov na Moravě příloha C 18

19 Příloha č. 3 Příloha B Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO RYCHNOV NA MORAVĚ Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J. Ze dne 1 Hasičský záchranný sbor Pk, Svitavy 2 Krajská hygienická stanice Pk, Svitavy 3 KÚ Pk, odbor dopravy Pardubice 4 KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství, Pardubice Bez připomínek HSPA /VPR-S Bez připomínek na společném jednání Nevyjádřil se Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek) V souladu se zněním 106 odst.2 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů v platném znění, vydává stanovisko k této územně plánovací dokumentaci příslušný Městský úřad Moravská Třebová Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, MěÚ Moravská Třebová byl obeslán. Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas) Z hlediska zájmů sledovaných orgánem ovzduší KÚ v Pardubicích dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou k předloženým podkladům připomínky. V případě umísťování velkých či středních zdrojů znečisťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší je nutné vyžádat v souladu se zněním 17 odst.1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ovzduší a to stanovisko KÚ Pardubického kraje. Vyjádření pořizovatele: V obci nebude navrženo umístění zmíněných zdrojů znečisťování ovzduší. Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Josef Bartoš): a) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech K vydání vyjádření z hlediska nakládáni s odpady v územním nebo stavebním řízeni jsou od dle znění 79 odstavec 4 písmeno b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v úplném znění kompetentní pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, MěÚ Moravská Třebová, odbor ŽP byl obeslán. b) Vyjádření z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v platném znění. Bez připomínek - předmětem řízení není objekt nebo zařízení podléhající tomuto zákonu. Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Ing. Tomáš Sigl): Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (dále jen OOP), tj. zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin (kategorie ohrožené), regionální územní systém ekologické stability, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, máme k návrhu změny ÚP následující připomínku: východně od zastavěného území obce byla na pozemcích určených k plnění funkci lesa nařízením vlády stanovena evropsky významná lokalita Rychnovský vrch. Hranice evropsky významné lokality požadujeme zakreslit do výkresové části územního plánu a popis se stručnou charakteristikou uvést do textové části. OOP vydal pod č. j /OŽPZ/Pe stanovisko, kterým vyloučil významný vliv koncepce (změny územního plánu obce) na vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Hranice EVL byla do výkresu č.2 Návrh využití území sídla a krajiny zakreslena. Do textové části návrhu pod stať 3.2. ÚSES a do text. Části odůvodnění stať Ochrana přírodních hodnot bude doplněn text: Na východním okraji obce byla stanovena EVL Rychnovský vrch CZ přírodní památka - která má rozlohu 353,3 ha. Jedná se o členité území s dominantními porosty květnatých bučin a zachovalými společenstvy svahových luk. Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne pod č.j /OŽPZ/Pe Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) Z hlediska zákona č. 334/1 992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen /2009/OŽPZ/PI

20 Příloha č. 3 OZPF) v platném zněni (dále jen zákon) máme k předloženému záměru tyto připomínky: V mapových podkladech chybí zobrazení hranic EVL Rychnovský vrch. Souhlas dle 5 odst. 2 zákona bude vydán teprve po upřesnění návrhu územního plánu, jeho vyhodnocení a dodání upřesněné textové, tabulkové a grafické dokumentace (vyhodnoceni provést podle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP Č. 13/1 994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF) na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. Vyjádření pořizovatele:akceptujeme. O souhlas podle 5 z.č.334/1992 Sb. bylo požádáno samostatně na základě žádosti pořizovatelem. Souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF byl vydán dne pod č.j. KrÚ /2009/OŽPZ/Bo. Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing.klapková) Vzhledem k tomu, že dle textové části Odůvodněni návrhu územního plánu - kapitoly 5. Vyhodnoceni předpokládaných důsledků navrhovaného řešeni na zemědělsky půdní fond a pozemky určené k plněni funkcí lesa při realizaci rozvojových lokalit nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa ani k dotčení ochranného pásma lesa, z hlediska kompetenci krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích Č. 289/1995 Sb., nemáme k návrhu změny územního plánu zásadních připomínek. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Orgán státní správy rybářství (zpracovatel vyjádřen ing.klapková) Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy rybářství, daných krajskému úřadu zákonem o rybářství č.99/2004 Sb., nemáme k návrhu změny ÚP připomínek. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1 6 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Hradec Králové 7 Centrum dopr. výzkumu z pověření Ministerstva dopravy ČR Praha 7a Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Orgán státní správy myslivosti (zpracovatel vyjádřeni ing. Klapková): Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy myslivosti, daných krajskému úřadu zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., nemáme k návrhu změny územního plánu připomínek. Protože však realizaci předkládaného záměru dojde k zásahu do stávající honitby a životních podmínek volně žijící zvěře, je místně příslušný orgán státní správy myslivosti (ti. obecní úřad obce s rozšířenou působností - odbor životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová) dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, MěÚ Moravská Třebová, odbor ŽP byl obeslán. Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 50 odst.2 stavebního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože v k.ú. Rychnov na Moravě se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme Sdělujeme, že připomínky SÚJB Vám byly předány dopisem č.j. SÚJB/OPZ/20089/2008 ze dne Za předpokladu jejich respektování nemáme dalších připomínek. Vyjádření pořizovatele: akceptujeme - v těchto stanoviscích nemají k výše uvedenému záměru připomínky Potvrzujeme stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j.:7481-řsd ze dne Připomínáme nutnost respektování ochranného koridoru výhledového plavebního kanálu Dunaj- Odra-Labe (DOL), ve kterém nesmí být umisťovány žádné stavby Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Kanál DOL včetně OP je změnou č.1 respektován. Ve vyjádření k návrhu zadání změny č. 1 zaslaném dopisem čj.: ŘSD ze dne 28. února 2008 jsme upozornili, že probíhá prověřování možnosti vedení trasy silnice I/43 v nové poloze v prostoru R 35 (Mladějov) - Lanškroun (I. etapa - úkol z PUR 2006). Vyhledávací studie byla v říjnu 2008 dokončena a 11. prosince 2008 byla zaslána dopisem čj.: ŘSD jako nový údaj pro doplnění územně analytických podkladů Vašemu úřadu. Koridor přeložky silnice 1/43 je zapracován do návrhu ZUR Pardubického kraje. Stavba přeložky je v návrhu zařazena jako veřejně prospěšná stavba. V návrhu změny č. 1 UP Rychnov na Moravě je koridor pro trasu přeložky silnice I/43 zakreslen, ale trasa je nesprávně označena jako R35 (index Dl). Nejedná se o trasu rychlostní silnice R35, ale o trasu přeložky silnice 1/43. Tento údaj požadujeme opravit. Koridor pro trasu přeložky je nutné vymezit podle studie I/43 v prostoru R 35 (Mladějov) Lanškroun - v nové poloze. Ve výkresu Návrh využití území sídla a krajiny není trasa přeložky, resp. koridor správně zakreslen, trasa je oproti studii mírně posunuta východním směrem, blíže k obci. V uvedeném výkresu má trasa přeložky 1/43 vyznačené ochranné pásmo (OP). Upozorňujeme, že OP silnice je vyhlášeno až na základě vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu silnice. V současné době je pro trasu přeložky zpracována pouze vyhledávací studie. OP zatím neexistuje, jedná se o hranice koridoru, který je nutné územně chránit a nevymezovat v něm zastavitelné plochy. V návrhu změny č. I je řešeno vymezení zastavitelných ploch a návrh sídlení zeleně v lokalitách 35118/2008/ SÚJB/OPZ/5226/ UP/0782/ ŘSD

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Nabytí účinnosti: 28.12.2012 Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 1 Objednatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Postřelmov 789 69 Pořizovatel: Ing. Markéta Drobná Slunečná 428 Žebrák 267 53 Zpracovatel. Ing. Arch. Ivan Vavřík

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více