KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) XXX SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci EN CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci OBSAH 1. Úvod Politická iniciativa EU směřující k třístranné spolupráci Hlavní zásady třístranné spolupráce Konkrétní cíle třístranné spolupráce Dialog v rámci rozvojové politiky a rozvojové partnerství Závěry... 8 CS 2 CS

4 1. ÚVOD Na prahu 21. století skýtá nová geopolitická situace příležitosti i výzvy pro všechny hráče. Nikde to neplatí více nežli v Africe, jež vstupuje do nové éry. Africký kontinent nyní vystupuje do popředí, je demokratičtější a dynamičtější a lépe připraven využít výhod plynoucích z globalizace. Vznik Africké unie (AU), posílená úloha afrických regionálních hospodářských společenství (RECs), africké modely hospodářského rozvoje (NEPAD Nové partnerství pro rozvoj Afriky) a demokratické správy věcí veřejných (Africký mechanismus vzájemného hodnocení) spolu se strategickým plánem Africké unie ( ) zásadně změnily způsob, jakým Afrika sama na sebe pohlíží a jak spolupracuje se svými vnějšími partnery. Afrika je nyní odhodlána uplatnit své mezinárodní postavení a je aktivnější ve významných globálních otázkách, jakými jsou zajišťování potravin, energie, změna klimatu a měnící se hospodářské podmínky. Afrika vybudovala síť partnerství, v jejichž rámci převzala větší odpovědnost za svůj vlastní vývoj a hledá africká řešení afrických problémů. Současně se pro svůj strategický význam v ekonomickém, bezpečnostním a politickém ohledu znovu stává předmětem pozornosti. Tím získává skutečnou a vítanou příležitost k vlastnímu rozvoji a boji proti chudobě. Evropskou unii i Čínu pojí s africkými zeměmi dlouholeté partnerství. EU a Čína jsou největším, resp. třetím největším obchodním partnerem Afriky a investorem na tomto kontinentu. Oba aktéři v posledních letech reagovali na transformaci Afriky významnými revizemi svých strategií. Nové rozsáhlé partnerství mezi Afrikou a EU bylo sjednáno na druhém summitu Afrika EU konaném v prosinci 2007 v Lisabonu 1. Společná strategie Afrika EU a její první akční plán sjednaný v Lisabonu vymezují společné výzvy, společné zájmy a konkrétní partnerství v jednotlivých oblastech. Za cíl si kladou vymýtit chudobu, dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí a podporovat bezpečnost, lidská práva, demokratickou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, regionální integraci a integraci do světového hospodářství. EU jakožto největší poskytovatel oficiální rozvojové pomoci (ODA) se v souladu s těmito cíli a zásadami dohodla na navýšení a zefektivnění 2 pomoci, kterou poskytuje zejména Africe, a zavázala se sladit svou africkou politiku s prioritami Africké unie ( vlastní zodpovědnost ). Hlavními finančními nástroji jsou bezúčelové granty a zvýhodněné půjčky. Čína se od 90. let minulého století opět transformuje ve světovou mocnost a prohlubuje své svazky s Afrikou. Její obchod s Afrikou se od roku 2000 významně zvýšil, podstatně vzrostly i čínské investice v Africe a Čína nyní nabízí africkým zemím rozsáhlejší rozvojovou spolupráci, do níž vnáší i své vlastní zkušenosti se snižováním chudoby. Nový přístup k Africe vymezila v roce 2006, kdy předložila bílou knihu o své africké politice, jež se 1 2 Podrobnější informace lze nalézt na internetové stránce Ve svém sdělení EU jako globální partner pro rozvoj Komise navrhuje řadu opatření, aby podnítila členské státy ke zvýšení objemu a účinnosti pomoci, a dále oblasti, v nichž by bylo možné lépe koordinovat politiky EU. CS 3 CS

5 zaměřovala na podporu míru a stability, rozvoje a společné prosperity 3. Oficiální rozvojová politika Číny spočívá v rozvíjení spolupráce, která je založena na suverenitě, solidaritě, míru a rozvoji a jejímiž stěžejními zásadami jsou nevměšování do vnitřních záležitostí a vzájemná výhodnost. Hlavní nástroje zahrnují obchod, investice, infrastrukturní projekty na klíč a výuku v Číně (stipendia) a jsou realizovány zejména za pomoci půjček a nepeněžních transakcí 4. Na summitu konaném v Pekingu v listopadu 2006 daly Čína a Afrika v rámci Fóra pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC 5 ) vzniknout novému strategickému partnerství. Řada pozorovatelů tohoto procesu zaznamenala řadu společných cílů a zájmů na podpoře hospodářského růstu Afriky a jejího začlenění do světového hospodářství, sledování rozvojových cílů tisíciletí i úsilí o řešení konfliktů a zachování míru. EU i Čína mají navíc silný společný zájem na podpoře stabilního a udržitelného rozvoje v Africe a tuto skutečnost si uvědomují: na desátém summitu Čína EU konaném dne 28. listopadu 2007 v Pekingu vedoucí představitelé EU a Číny uvítali více prakticky orientovanou spolupráci obou stran prostřednictvím jejich stávajících mechanismů spolupráce s Afrikou, jež si klade za cíl přispět k míru, stabilitě a udržitelnému rozvoji Afriky na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti. Obě strany se dohodly na pokračování dialogu o afrických otázkách a na tom, že budou aktivně zkoumat účinné způsoby a cesty spolupráce Číny, EU a Afriky ve vhodných oblastech. Společná strategie Afrika EU výslovně vítá příspěvky dalších partnerů a je otevřena spolupráci se třetími zeměmi na plnění společných cílů partnerství. Tato stanoviska tedy nabízejí jednoznačnou příležitost ke strategickému propojení a vzájemnému posílení partnerství EU s Afrikou i Čínou. Vyvstává otázka, lze-li ve vztahu mezi EU, Afrikou a Čínou učinit více pro posílení jejich politického dialogu a spolupráce formami třístranné spolupráce 6, jež by doplňovala dvoustranná partnerství 7. Toto sdělení vyjadřuje názor, že bychom měli začít na základě konsensu vytvářet v postupných, avšak nepřetržitých krocích agendu třístranné spolupráce s africkými i čínskými partnery v oblastech, v nichž lze maximalizovat synergie a vzájemnou výhodnost Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2006) Čínská politika vůči Africe, leden Přesná čísla je obtížné zjistit vzhledem k velké odlišnosti účetních metod a skutečnosti, že Čína zatím nezveřejňuje statistické údaje o zahraniční pomoci. Kromě programů centrální vlády existuje řada subjektů na úrovni provincií a v podnikatelské sféře, jež navazují stále hustší a složitější síť vztahů s Afrikou. Fórum pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC) bylo ustaveno na ministerské konferenci v Pekingu v roce Třetí fórum se konalo na nejvyšší úrovni v Pekingu ve dnech listopadu Podrobnosti lze nalézt na adrese: V souladu s odstavcem 19b akčního programu z Akkry, jenž vybízí k třístranné spolupráci. Obecnější dopady rostoucího významu Číny byly zmíněny ve sdělení EU Čína z roku 2006 Užší partnerství, rostoucí odpovědnost. Toto předkládané sdělení se zaměřuje zejména na reakci EU na rozvojové příležitosti a výzvy, jež v Africe vyvstávají v důsledku rýsující se profilace Číny jakožto klíčového rozvojového partnera Afriky. CS 4 CS

6 2. POLITICKÁ INICIATIVA EU SMĚŘUJÍCÍ K TŘÍSTRANNÉ SPOLUPRÁCI Komise navrhuje, aby Afrika, Čína a EU spolupracovaly flexibilním a pragmatickým způsobem, jenž jim umožní zaměřit se na určitý počet oblastí vhodných pro třístrannou spolupráci a tuto spolupráci v rámci možností propojit se stávajícími závazky na půdě multilaterálních fór, zejména OSN. Tato spolupráce by se měla ubírat cestou postupných kroků Hlavní zásady třístranné spolupráce Pragmatický a progresivní přístup zahrnuje praktickou spolupráci přímo na místě, jež by se mohla zaměřovat na konkrétní projekty a oblasti. Tato výsledkově zaměřená strategie napomůže formulaci společných cílů. Společný přístup: praktická spolupráce bude ve všech fázích prováděna za plného zapojení a v naprosté shodě se zainteresovanými africkými partnery (na úrovni jednotlivých zemí či úrovni regionální). Účinná pomoc: navržený přístup se zaměřuje na a) zamezení duplikace úsilí, b) zajištění užší koordinace činností EU a Číny na úrovni jednotlivých zemí, pokud jde o rozvojové strategie afrických zemí, a dále na usnadnění výměny osvědčených postupů a zkušeností včetně rozvojové zkušenosti samotné Číny, jakož i na c) příspěvek k účinnější pomoci a výměně zkušeností včetně úlohy oficiální rozvojové pomoci, přímých zahraničních investic a dalších prostředků. Třístranná spolupráce přispěje k posílení naší sdílené zodpovědnosti za globální správu věcí veřejných a další rozvoj Konkrétní cíle třístranné spolupráce Třístrannou spolupráci navrhujeme v počáteční etapě soustředit na následující oblasti, jež jsou pro stabilitu a rozvoj Afriky klíčové a v nichž je očekáván její největší přínos. (1) Mír a bezpečnost v Africe představují nezbytné podmínky jakéhokoli rozvoje vůbec. Je proto v zájmu Afriky, EU i Číny spolupracovat k podpoře stability a prosperity afrických zemích a ekonomik a pracovat s Africkou unií a Čínou na půdě OSN na posílení rozvoje africké struktury pro mír a bezpečnost a na pomoci při mírových operacích Africké unie, budování kapacit a vzdělávání. (2) Podpora africké infrastruktury: infrastruktura je páteří rozvoje, obchodu a investic. Vytvoření společných strategií a posílení synergií mezi Afrikou, EU a Čínou napomůže uspokojení enormních potřeb Afriky v oblasti infrastruktury i splnění společných cílů; je proto třeba podpořit třístrannou spolupráci na vybudování cenově dosažitelné a udržitelné infrastruktury v Africe, jakož i na zlepšování vzájemného propojení, regionální integrace a podmínek udržitelného rozvoje a hospodářského růstu (multimodální dopravní koridory, telekomunikace, energetika včetně obnovitelných zdrojů energie, zaměření na konkrétní oblasti). Styčným místem, v němž by Afrika, EU a Čína spolu s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi koordinovaly své činnosti a vyměňovaly si zkušenosti, by mělo být Konsorcium pro infrastrukturu v Africe. Koordinaci v prioritách CS 5 CS

7 formulovaných Afrikou (krátkodobý akční plán STAP a facilita pro přípravu infrastrukturních projektů Nového partnerství pro rozvoj Afriky NEPAD IPPF, 2003) by mohlo zlepšit rovněž partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti infrastruktury. (3) Udržitelné využívání životního prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou klíčové pro trvalý růst, boj proti změnám klimatu a vzájemné obchodní zájmy. Díky třístranné spolupráci navázané na iniciativy, jakými jsou iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) či kimberleyský proces, by mohly africké země zvýšit místní kapacitu pro otevřené a transparentní obhospodařování zdrojů a řízení obchodu a hospodářské soutěže tak, aby byly maximalizovány udržitelné investice a výsledky rozvoje, zejména v oblasti lesnictví, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, nakládání s odpady, rybolovu a těžby. S ohledem na význam posilování dlouhodobé adaptability zejména zemí nejvíce ohrožených změnou klimatu navrhuje Komise prozkoumat možnost zahájit s Komisí Africké unie a Čínou za účelem budování kapacit spolupráci v otázkách změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie, příp. i předávání technologií a zvýšení kapacit pro investice v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM). Tato spolupráce by probíhala rovněž v rámci případné globální dohody o řešení změny klimatu po roce Silný environmentální pilíř přispěje k zajištění obživy nejchudších vrstev obyvatel i udržitelnému míru. Společné budování kapacit bude v souladu s dvoustrannými dialogy o environmentálních tématech, jež probíhají mezi Evropskou komisí a Čínou na straně jedné a Evropskou unií a Africkou unií na straně druhé. (4) Zemědělství a zajišťování potravin: zvyšování produktivity v zemědělství je klíčové pro pokrok v plnění rozvojových cílů tisíciletí obecně, zejména však cíle č. 1 spočívajícího v boji proti chudobě a hladu. Třístranná spolupráce by mohla produktivitu afrického zemědělství i úroveň produkce zvýšit a přispět k lepšímu a udržitelnému zajišťování potravin, jež by bralo ohled na sociálně-ekonomické, environmentální a zdravotní aspekty produkce potravin. Komise navrhuje prozkoumat synergie, jichž by mohla třístranná spolupráce docílit v oblasti zemědělského výzkumu a inovací se zvláštním důrazem na základní potraviny, dále v oblasti kontroly chorob zvířat a v oblasti bezpečnosti potravin, kde by byl zvláštní důraz kladen na vymezení a dodržování hygienických a rostlinolékařských norem. Třístranná spolupráce by měla být utvářena v kontextu komplexního programu pro rozvoj zemědělství v Africe (CAADP), jenž tvoří dlouhodobou agendu rozvoje afrického zemědělství Dialog v rámci rozvojové politiky a rozvojové partnerství K dosažení výše uvedených cílů by měl být dialog na centrální a místní úrovni rozšířen na základě stávajícího dialogu mezi EU a Afrikou na straně jedné a EU a Čínou na straně druhé a měl by rovněž doplnit rámec OSN. Je důležité podporovat kulturu výměny a konzultací na všech úrovních. Expertní debaty by svými výstupy současně napomáhaly prohlubovat vzájemné porozumění mezi politiky v oblasti příslušných politik a přístupů a identifikovat příležitosti ke spolupráci, přispívaly by budování výzkumných kapacit a podporovaly mezilidské výměny. CS 6 CS

8 Dialog by měl být organizován a posilován na různých úrovních a měl by vycházet ze stávajících struktur a fór: na kontinentální úrovni: v zájmu africké integrace na kontinentální a regionální úrovni očekáváme, že významnou úlohu v tomto dialogu sehraje Komise Africké unie. Vedoucí delegace EU při Africké unii v etiopské Addis Abebě by mohl působit jako styčný bod pro pořádání pravidelných i ad hoc konzultací mezi Africkou unií, EU a Čínou, zejména v oblasti míru a bezpečnosti. na regionální úrovni: Evropská komise sehrála mimořádnou úlohu při posilování afrických regionálních hospodářských společenství (RECs) a disponuje silným nástrojem pro spolupráci v rámci evropského rozvojového fondu. Různé regionální strategie a orientační programy by mohly být východiskem pro podporu třístranné spolupráce ve všech navrhovaných oblastech, zejména však v odvětví infrastruktury, kde hodnocení a realizace velkých energetických a telekomunikačních programů či multimodálních dopravních koridorů vyžadují regionální prvek na institucionální a řídicí úrovni, má-li být dosaženo podpory v celostátním rámci 8. na úrovni jednotlivých zemí (velvyslanců) za účelem pravidelných a ad hoc výměn informací a názorů, jakož i v mnohostranných rámcích pod vedením určité země; v dvoustranném dialogu EU a Číny: Afrika by měla být pravidelně zařazována na pořad jednání konzultací mezi EU a Čínou, ve strategickém dialogu, ve smíšeném výboru, na jednáních s africkou trojkou a na summitech EU Čína. Bude-li to proveditelné, měli by být přizváni příslušní partneři z Afriky. K podpoře partnerství pro rozvoj (8. rozvojový cíl tisíciletí) a účinnosti rozvojové pomoci (Pařížská deklarace o účinnosti pomoci 9 ) je zapotřebí zejména rozšířit probíhající výměny informací a zkušeností s africkými partnery, jež se týkají strategií jednotlivých zemí a toho, jak každá strana realizuje a hodnotí svou rozvojovou politiku, s cílem zvýšit komplementaritu, zlepšit dělbu práce, lépe využívat systémy jednotlivých zemí, zvýšit předvídatelnost, zkvalitnit výsledkově orientované řízení a současně odbourávat procedurální omezení při poskytování pomoci. Prostředkem mohou být studijní návštěvy, vysílání úředníků a pravidelné konzultace na centrální a státní úrovni. Koordinační schůzky dárců by mohly být rozšířeny na koordinační schůzky rozvojových partnerů s tím, že by do uvedeného procesu mohly být zakomponovány čínské zkušenosti. Mezinárodní centrum pro snižování chudoby v Číně si klade za cíl stát se platformou těchto výměn a nabídlo spolupráci Výboru OECD pro rozvojovou pomoc a tradičním dárcům. EU by měla toto úsilí podpořit. K zaujetí tohoto nového přístupu může napomoci heiligendammský dialog, jehož se Čína účastní. Nový vhled může nabídnout i politika zvýšené angažovanosti OECD a současné úvahy jeho výboru pro rozvojovou pomoc o přípravě nového mandátu, jenž by lépe odpovídal budoucím výzvám. Třístranná spolupráce v Africe by do tohoto procesu mohla vnést praktické 8 9 Tyto intervence na regionální úrovni by měly být prováděny pouze v případě, budou-li dány určité podmínky (správa, institucionální a řídicí kapacita na regionální úrovni, efektivnost daného odvětví a regionálních organizací), jež budou vytvářet příznivé prostředí potřebné k realizaci plánovaných činností. Čína je signatářem Pařížské deklarace o účinnosti pomoci vyhlášené dne 2. března Aktivně sleduje činnosti, jež v této oblasti vyvíjejí ostatní signatáři a Výbor OECD pro rozvojovou pomoc. Účastní se rovněž monitorovacího procesu (např. fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konaného v Akkře v září 2008). CS 7 CS

9 zkušenosti a zprostředkovat cenné poznatky, jež by mohly být zakomponovány do stávající debaty o účinnosti pomoci a rozvoje. 3. ZÁVĚRY Třístranná spolupráce se bude rozvíjet postupně, avšak díky dosaženým změnám bude možné docilovat lepších výsledků při řešení globálních výzev spojených s rozvojem na základě účinného a mnohostranného postupu. Všichni tři partneři mohou společně definovat sdílené zájmy a diskutovat o zásadních globálních výzvách a přitom sledovat své zájmy v dvoustranných vztazích. Tento proces posílí jejich dvoustranná partnerství a umožní Africké unii lépe dostát úloze klíčového aktéra ve vývoji Afriky i na mezinárodní scéně. Celkový výsledek této třístranné spolupráce přispěje k posílení sdílené zodpovědnosti za globální správu věcí veřejných a další rozvoj. Evropská komise vyzývá členské státy EU, africké a čínské partnery, aby posoudili a podpořili výše uvedené návrhy a spolupracovali při pořádání třístranných iniciativ níže uvedeného zaměření: zlepšení koordinace v příslušných mezinárodních organizacích a iniciativách, zejména afrických iniciativách, a stanovení vhodných modalit spolupráce; rozšíření vzájemných návštěv a výměn úředníků všech stran za účelem předávání poznatků a vytvoření sítě, jež bude podporovat třístranný dialog a spolupráci na úrovni mezinárodní, centrální i na úrovni jednotlivých zemí, jakož i za účelem zkvalitnění informačního toku; pořádání výročních setkání vyšších úředníků (z EU, Africké unie a Číny), jež by byla svolávána partnery podle rotačního principu, za účelem strategické koordinace dialogu a spolupráce; přizvání trojky Africké unie ke každoročnímu dialogu EU a Číny o Africe; zintenzivnění výzkumu a získávání poznatků ve vymezených oblastech; uzavření zvláštní dohody mezi agenturami, institucemi a sdruženími k podpoře společných výsledkově zaměřených iniciativ; předložení tohoto sdělení africkým a čínským partnerům jako podkladu k diskusi na nejvyšší či ministerské úrovni. Komise proto žádá Radu a Evropský parlament, aby přijaly výše uvedené návrhy k projednání s africkými a čínskými protějšky EU. CS 8 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a Námořní Hedvábná stezka pro 21. století Vláda České

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Posilování externího auditu veřejných financí v regionech INTOSAI

Posilování externího auditu veřejných financí v regionech INTOSAI Konference Posilování externího auditu veřejných financí v regionech INTOSAI Závěry a doporučení Vídeň, Parlament 27. května 2010 1. Rámec VĚDOMI si toho, ţe externí audit veřejných financí významně přispívá

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vnější strategický rámec

Vnější strategický rámec Vnější strategický rámec Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 2 Vnější strategický rámec Vnější strategický rámec je analýza vnějších rozvojových faktorů s důrazem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více