KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) XXX SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci EN CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci OBSAH 1. Úvod Politická iniciativa EU směřující k třístranné spolupráci Hlavní zásady třístranné spolupráce Konkrétní cíle třístranné spolupráce Dialog v rámci rozvojové politiky a rozvojové partnerství Závěry... 8 CS 2 CS

4 1. ÚVOD Na prahu 21. století skýtá nová geopolitická situace příležitosti i výzvy pro všechny hráče. Nikde to neplatí více nežli v Africe, jež vstupuje do nové éry. Africký kontinent nyní vystupuje do popředí, je demokratičtější a dynamičtější a lépe připraven využít výhod plynoucích z globalizace. Vznik Africké unie (AU), posílená úloha afrických regionálních hospodářských společenství (RECs), africké modely hospodářského rozvoje (NEPAD Nové partnerství pro rozvoj Afriky) a demokratické správy věcí veřejných (Africký mechanismus vzájemného hodnocení) spolu se strategickým plánem Africké unie ( ) zásadně změnily způsob, jakým Afrika sama na sebe pohlíží a jak spolupracuje se svými vnějšími partnery. Afrika je nyní odhodlána uplatnit své mezinárodní postavení a je aktivnější ve významných globálních otázkách, jakými jsou zajišťování potravin, energie, změna klimatu a měnící se hospodářské podmínky. Afrika vybudovala síť partnerství, v jejichž rámci převzala větší odpovědnost za svůj vlastní vývoj a hledá africká řešení afrických problémů. Současně se pro svůj strategický význam v ekonomickém, bezpečnostním a politickém ohledu znovu stává předmětem pozornosti. Tím získává skutečnou a vítanou příležitost k vlastnímu rozvoji a boji proti chudobě. Evropskou unii i Čínu pojí s africkými zeměmi dlouholeté partnerství. EU a Čína jsou největším, resp. třetím největším obchodním partnerem Afriky a investorem na tomto kontinentu. Oba aktéři v posledních letech reagovali na transformaci Afriky významnými revizemi svých strategií. Nové rozsáhlé partnerství mezi Afrikou a EU bylo sjednáno na druhém summitu Afrika EU konaném v prosinci 2007 v Lisabonu 1. Společná strategie Afrika EU a její první akční plán sjednaný v Lisabonu vymezují společné výzvy, společné zájmy a konkrétní partnerství v jednotlivých oblastech. Za cíl si kladou vymýtit chudobu, dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí a podporovat bezpečnost, lidská práva, demokratickou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, regionální integraci a integraci do světového hospodářství. EU jakožto největší poskytovatel oficiální rozvojové pomoci (ODA) se v souladu s těmito cíli a zásadami dohodla na navýšení a zefektivnění 2 pomoci, kterou poskytuje zejména Africe, a zavázala se sladit svou africkou politiku s prioritami Africké unie ( vlastní zodpovědnost ). Hlavními finančními nástroji jsou bezúčelové granty a zvýhodněné půjčky. Čína se od 90. let minulého století opět transformuje ve světovou mocnost a prohlubuje své svazky s Afrikou. Její obchod s Afrikou se od roku 2000 významně zvýšil, podstatně vzrostly i čínské investice v Africe a Čína nyní nabízí africkým zemím rozsáhlejší rozvojovou spolupráci, do níž vnáší i své vlastní zkušenosti se snižováním chudoby. Nový přístup k Africe vymezila v roce 2006, kdy předložila bílou knihu o své africké politice, jež se 1 2 Podrobnější informace lze nalézt na internetové stránce Ve svém sdělení EU jako globální partner pro rozvoj Komise navrhuje řadu opatření, aby podnítila členské státy ke zvýšení objemu a účinnosti pomoci, a dále oblasti, v nichž by bylo možné lépe koordinovat politiky EU. CS 3 CS

5 zaměřovala na podporu míru a stability, rozvoje a společné prosperity 3. Oficiální rozvojová politika Číny spočívá v rozvíjení spolupráce, která je založena na suverenitě, solidaritě, míru a rozvoji a jejímiž stěžejními zásadami jsou nevměšování do vnitřních záležitostí a vzájemná výhodnost. Hlavní nástroje zahrnují obchod, investice, infrastrukturní projekty na klíč a výuku v Číně (stipendia) a jsou realizovány zejména za pomoci půjček a nepeněžních transakcí 4. Na summitu konaném v Pekingu v listopadu 2006 daly Čína a Afrika v rámci Fóra pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC 5 ) vzniknout novému strategickému partnerství. Řada pozorovatelů tohoto procesu zaznamenala řadu společných cílů a zájmů na podpoře hospodářského růstu Afriky a jejího začlenění do světového hospodářství, sledování rozvojových cílů tisíciletí i úsilí o řešení konfliktů a zachování míru. EU i Čína mají navíc silný společný zájem na podpoře stabilního a udržitelného rozvoje v Africe a tuto skutečnost si uvědomují: na desátém summitu Čína EU konaném dne 28. listopadu 2007 v Pekingu vedoucí představitelé EU a Číny uvítali více prakticky orientovanou spolupráci obou stran prostřednictvím jejich stávajících mechanismů spolupráce s Afrikou, jež si klade za cíl přispět k míru, stabilitě a udržitelnému rozvoji Afriky na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti. Obě strany se dohodly na pokračování dialogu o afrických otázkách a na tom, že budou aktivně zkoumat účinné způsoby a cesty spolupráce Číny, EU a Afriky ve vhodných oblastech. Společná strategie Afrika EU výslovně vítá příspěvky dalších partnerů a je otevřena spolupráci se třetími zeměmi na plnění společných cílů partnerství. Tato stanoviska tedy nabízejí jednoznačnou příležitost ke strategickému propojení a vzájemnému posílení partnerství EU s Afrikou i Čínou. Vyvstává otázka, lze-li ve vztahu mezi EU, Afrikou a Čínou učinit více pro posílení jejich politického dialogu a spolupráce formami třístranné spolupráce 6, jež by doplňovala dvoustranná partnerství 7. Toto sdělení vyjadřuje názor, že bychom měli začít na základě konsensu vytvářet v postupných, avšak nepřetržitých krocích agendu třístranné spolupráce s africkými i čínskými partnery v oblastech, v nichž lze maximalizovat synergie a vzájemnou výhodnost Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2006) Čínská politika vůči Africe, leden Přesná čísla je obtížné zjistit vzhledem k velké odlišnosti účetních metod a skutečnosti, že Čína zatím nezveřejňuje statistické údaje o zahraniční pomoci. Kromě programů centrální vlády existuje řada subjektů na úrovni provincií a v podnikatelské sféře, jež navazují stále hustší a složitější síť vztahů s Afrikou. Fórum pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC) bylo ustaveno na ministerské konferenci v Pekingu v roce Třetí fórum se konalo na nejvyšší úrovni v Pekingu ve dnech listopadu Podrobnosti lze nalézt na adrese: V souladu s odstavcem 19b akčního programu z Akkry, jenž vybízí k třístranné spolupráci. Obecnější dopady rostoucího významu Číny byly zmíněny ve sdělení EU Čína z roku 2006 Užší partnerství, rostoucí odpovědnost. Toto předkládané sdělení se zaměřuje zejména na reakci EU na rozvojové příležitosti a výzvy, jež v Africe vyvstávají v důsledku rýsující se profilace Číny jakožto klíčového rozvojového partnera Afriky. CS 4 CS

6 2. POLITICKÁ INICIATIVA EU SMĚŘUJÍCÍ K TŘÍSTRANNÉ SPOLUPRÁCI Komise navrhuje, aby Afrika, Čína a EU spolupracovaly flexibilním a pragmatickým způsobem, jenž jim umožní zaměřit se na určitý počet oblastí vhodných pro třístrannou spolupráci a tuto spolupráci v rámci možností propojit se stávajícími závazky na půdě multilaterálních fór, zejména OSN. Tato spolupráce by se měla ubírat cestou postupných kroků Hlavní zásady třístranné spolupráce Pragmatický a progresivní přístup zahrnuje praktickou spolupráci přímo na místě, jež by se mohla zaměřovat na konkrétní projekty a oblasti. Tato výsledkově zaměřená strategie napomůže formulaci společných cílů. Společný přístup: praktická spolupráce bude ve všech fázích prováděna za plného zapojení a v naprosté shodě se zainteresovanými africkými partnery (na úrovni jednotlivých zemí či úrovni regionální). Účinná pomoc: navržený přístup se zaměřuje na a) zamezení duplikace úsilí, b) zajištění užší koordinace činností EU a Číny na úrovni jednotlivých zemí, pokud jde o rozvojové strategie afrických zemí, a dále na usnadnění výměny osvědčených postupů a zkušeností včetně rozvojové zkušenosti samotné Číny, jakož i na c) příspěvek k účinnější pomoci a výměně zkušeností včetně úlohy oficiální rozvojové pomoci, přímých zahraničních investic a dalších prostředků. Třístranná spolupráce přispěje k posílení naší sdílené zodpovědnosti za globální správu věcí veřejných a další rozvoj Konkrétní cíle třístranné spolupráce Třístrannou spolupráci navrhujeme v počáteční etapě soustředit na následující oblasti, jež jsou pro stabilitu a rozvoj Afriky klíčové a v nichž je očekáván její největší přínos. (1) Mír a bezpečnost v Africe představují nezbytné podmínky jakéhokoli rozvoje vůbec. Je proto v zájmu Afriky, EU i Číny spolupracovat k podpoře stability a prosperity afrických zemích a ekonomik a pracovat s Africkou unií a Čínou na půdě OSN na posílení rozvoje africké struktury pro mír a bezpečnost a na pomoci při mírových operacích Africké unie, budování kapacit a vzdělávání. (2) Podpora africké infrastruktury: infrastruktura je páteří rozvoje, obchodu a investic. Vytvoření společných strategií a posílení synergií mezi Afrikou, EU a Čínou napomůže uspokojení enormních potřeb Afriky v oblasti infrastruktury i splnění společných cílů; je proto třeba podpořit třístrannou spolupráci na vybudování cenově dosažitelné a udržitelné infrastruktury v Africe, jakož i na zlepšování vzájemného propojení, regionální integrace a podmínek udržitelného rozvoje a hospodářského růstu (multimodální dopravní koridory, telekomunikace, energetika včetně obnovitelných zdrojů energie, zaměření na konkrétní oblasti). Styčným místem, v němž by Afrika, EU a Čína spolu s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi koordinovaly své činnosti a vyměňovaly si zkušenosti, by mělo být Konsorcium pro infrastrukturu v Africe. Koordinaci v prioritách CS 5 CS

7 formulovaných Afrikou (krátkodobý akční plán STAP a facilita pro přípravu infrastrukturních projektů Nového partnerství pro rozvoj Afriky NEPAD IPPF, 2003) by mohlo zlepšit rovněž partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti infrastruktury. (3) Udržitelné využívání životního prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou klíčové pro trvalý růst, boj proti změnám klimatu a vzájemné obchodní zájmy. Díky třístranné spolupráci navázané na iniciativy, jakými jsou iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) či kimberleyský proces, by mohly africké země zvýšit místní kapacitu pro otevřené a transparentní obhospodařování zdrojů a řízení obchodu a hospodářské soutěže tak, aby byly maximalizovány udržitelné investice a výsledky rozvoje, zejména v oblasti lesnictví, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, nakládání s odpady, rybolovu a těžby. S ohledem na význam posilování dlouhodobé adaptability zejména zemí nejvíce ohrožených změnou klimatu navrhuje Komise prozkoumat možnost zahájit s Komisí Africké unie a Čínou za účelem budování kapacit spolupráci v otázkách změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie, příp. i předávání technologií a zvýšení kapacit pro investice v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM). Tato spolupráce by probíhala rovněž v rámci případné globální dohody o řešení změny klimatu po roce Silný environmentální pilíř přispěje k zajištění obživy nejchudších vrstev obyvatel i udržitelnému míru. Společné budování kapacit bude v souladu s dvoustrannými dialogy o environmentálních tématech, jež probíhají mezi Evropskou komisí a Čínou na straně jedné a Evropskou unií a Africkou unií na straně druhé. (4) Zemědělství a zajišťování potravin: zvyšování produktivity v zemědělství je klíčové pro pokrok v plnění rozvojových cílů tisíciletí obecně, zejména však cíle č. 1 spočívajícího v boji proti chudobě a hladu. Třístranná spolupráce by mohla produktivitu afrického zemědělství i úroveň produkce zvýšit a přispět k lepšímu a udržitelnému zajišťování potravin, jež by bralo ohled na sociálně-ekonomické, environmentální a zdravotní aspekty produkce potravin. Komise navrhuje prozkoumat synergie, jichž by mohla třístranná spolupráce docílit v oblasti zemědělského výzkumu a inovací se zvláštním důrazem na základní potraviny, dále v oblasti kontroly chorob zvířat a v oblasti bezpečnosti potravin, kde by byl zvláštní důraz kladen na vymezení a dodržování hygienických a rostlinolékařských norem. Třístranná spolupráce by měla být utvářena v kontextu komplexního programu pro rozvoj zemědělství v Africe (CAADP), jenž tvoří dlouhodobou agendu rozvoje afrického zemědělství Dialog v rámci rozvojové politiky a rozvojové partnerství K dosažení výše uvedených cílů by měl být dialog na centrální a místní úrovni rozšířen na základě stávajícího dialogu mezi EU a Afrikou na straně jedné a EU a Čínou na straně druhé a měl by rovněž doplnit rámec OSN. Je důležité podporovat kulturu výměny a konzultací na všech úrovních. Expertní debaty by svými výstupy současně napomáhaly prohlubovat vzájemné porozumění mezi politiky v oblasti příslušných politik a přístupů a identifikovat příležitosti ke spolupráci, přispívaly by budování výzkumných kapacit a podporovaly mezilidské výměny. CS 6 CS

8 Dialog by měl být organizován a posilován na různých úrovních a měl by vycházet ze stávajících struktur a fór: na kontinentální úrovni: v zájmu africké integrace na kontinentální a regionální úrovni očekáváme, že významnou úlohu v tomto dialogu sehraje Komise Africké unie. Vedoucí delegace EU při Africké unii v etiopské Addis Abebě by mohl působit jako styčný bod pro pořádání pravidelných i ad hoc konzultací mezi Africkou unií, EU a Čínou, zejména v oblasti míru a bezpečnosti. na regionální úrovni: Evropská komise sehrála mimořádnou úlohu při posilování afrických regionálních hospodářských společenství (RECs) a disponuje silným nástrojem pro spolupráci v rámci evropského rozvojového fondu. Různé regionální strategie a orientační programy by mohly být východiskem pro podporu třístranné spolupráce ve všech navrhovaných oblastech, zejména však v odvětví infrastruktury, kde hodnocení a realizace velkých energetických a telekomunikačních programů či multimodálních dopravních koridorů vyžadují regionální prvek na institucionální a řídicí úrovni, má-li být dosaženo podpory v celostátním rámci 8. na úrovni jednotlivých zemí (velvyslanců) za účelem pravidelných a ad hoc výměn informací a názorů, jakož i v mnohostranných rámcích pod vedením určité země; v dvoustranném dialogu EU a Číny: Afrika by měla být pravidelně zařazována na pořad jednání konzultací mezi EU a Čínou, ve strategickém dialogu, ve smíšeném výboru, na jednáních s africkou trojkou a na summitech EU Čína. Bude-li to proveditelné, měli by být přizváni příslušní partneři z Afriky. K podpoře partnerství pro rozvoj (8. rozvojový cíl tisíciletí) a účinnosti rozvojové pomoci (Pařížská deklarace o účinnosti pomoci 9 ) je zapotřebí zejména rozšířit probíhající výměny informací a zkušeností s africkými partnery, jež se týkají strategií jednotlivých zemí a toho, jak každá strana realizuje a hodnotí svou rozvojovou politiku, s cílem zvýšit komplementaritu, zlepšit dělbu práce, lépe využívat systémy jednotlivých zemí, zvýšit předvídatelnost, zkvalitnit výsledkově orientované řízení a současně odbourávat procedurální omezení při poskytování pomoci. Prostředkem mohou být studijní návštěvy, vysílání úředníků a pravidelné konzultace na centrální a státní úrovni. Koordinační schůzky dárců by mohly být rozšířeny na koordinační schůzky rozvojových partnerů s tím, že by do uvedeného procesu mohly být zakomponovány čínské zkušenosti. Mezinárodní centrum pro snižování chudoby v Číně si klade za cíl stát se platformou těchto výměn a nabídlo spolupráci Výboru OECD pro rozvojovou pomoc a tradičním dárcům. EU by měla toto úsilí podpořit. K zaujetí tohoto nového přístupu může napomoci heiligendammský dialog, jehož se Čína účastní. Nový vhled může nabídnout i politika zvýšené angažovanosti OECD a současné úvahy jeho výboru pro rozvojovou pomoc o přípravě nového mandátu, jenž by lépe odpovídal budoucím výzvám. Třístranná spolupráce v Africe by do tohoto procesu mohla vnést praktické 8 9 Tyto intervence na regionální úrovni by měly být prováděny pouze v případě, budou-li dány určité podmínky (správa, institucionální a řídicí kapacita na regionální úrovni, efektivnost daného odvětví a regionálních organizací), jež budou vytvářet příznivé prostředí potřebné k realizaci plánovaných činností. Čína je signatářem Pařížské deklarace o účinnosti pomoci vyhlášené dne 2. března Aktivně sleduje činnosti, jež v této oblasti vyvíjejí ostatní signatáři a Výbor OECD pro rozvojovou pomoc. Účastní se rovněž monitorovacího procesu (např. fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konaného v Akkře v září 2008). CS 7 CS

9 zkušenosti a zprostředkovat cenné poznatky, jež by mohly být zakomponovány do stávající debaty o účinnosti pomoci a rozvoje. 3. ZÁVĚRY Třístranná spolupráce se bude rozvíjet postupně, avšak díky dosaženým změnám bude možné docilovat lepších výsledků při řešení globálních výzev spojených s rozvojem na základě účinného a mnohostranného postupu. Všichni tři partneři mohou společně definovat sdílené zájmy a diskutovat o zásadních globálních výzvách a přitom sledovat své zájmy v dvoustranných vztazích. Tento proces posílí jejich dvoustranná partnerství a umožní Africké unii lépe dostát úloze klíčového aktéra ve vývoji Afriky i na mezinárodní scéně. Celkový výsledek této třístranné spolupráce přispěje k posílení sdílené zodpovědnosti za globální správu věcí veřejných a další rozvoj. Evropská komise vyzývá členské státy EU, africké a čínské partnery, aby posoudili a podpořili výše uvedené návrhy a spolupracovali při pořádání třístranných iniciativ níže uvedeného zaměření: zlepšení koordinace v příslušných mezinárodních organizacích a iniciativách, zejména afrických iniciativách, a stanovení vhodných modalit spolupráce; rozšíření vzájemných návštěv a výměn úředníků všech stran za účelem předávání poznatků a vytvoření sítě, jež bude podporovat třístranný dialog a spolupráci na úrovni mezinárodní, centrální i na úrovni jednotlivých zemí, jakož i za účelem zkvalitnění informačního toku; pořádání výročních setkání vyšších úředníků (z EU, Africké unie a Číny), jež by byla svolávána partnery podle rotačního principu, za účelem strategické koordinace dialogu a spolupráce; přizvání trojky Africké unie ke každoročnímu dialogu EU a Číny o Africe; zintenzivnění výzkumu a získávání poznatků ve vymezených oblastech; uzavření zvláštní dohody mezi agenturami, institucemi a sdruženími k podpoře společných výsledkově zaměřených iniciativ; předložení tohoto sdělení africkým a čínským partnerům jako podkladu k diskusi na nejvyšší či ministerské úrovni. Komise proto žádá Radu a Evropský parlament, aby přijaly výše uvedené návrhy k projednání s africkými a čínskými protějšky EU. CS 8 CS

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.2.2015 COM(2015) 44 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Globální partnerství pro vymýcení chudoby

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.10.2007 KOM(2007) 640 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Legislativní

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.07.2005 KOM(2005) 292 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice Evropského společenství

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 06/2007 21. 3. 2007 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ Zasedání předcházel projev nového předsedy Evropského parlamentu

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007).

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2007 (OR. en) 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

(Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA

(Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA 30.1.2008 C 25/1 II (Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi (2008/C 25/01) EVROPSKÝ KONSENSUS

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.6.2005 KOM(2005) 290 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Dialog s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS AIDCO CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější

Více

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31.

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2014 (OR. en) 11258/14 POLGEN 105 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví Delegace Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD)

ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD) ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD) Cílem projektu Enhancing policy coherence: Making development work better (Posilování koherence politik: pro lepší fungování

Více

Územní agenda Evropské unie 2020

Územní agenda Evropské unie 2020 Územní agenda Evropské unie 2020 K inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých regionů podporující začlenění Schváleno na neformálním setkání ministrů odpovědných za územní plánování a územní rozvoj 19.

Více

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009 III. PRIORITNÍ OBLASTI PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009 Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti říjen 2007 Úvod... 2 Evropa konkurenceschopná a

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.7.2015 COM(2015) 366 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ týkající se strategie Evropské unie

Více

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 O B S A H 1. Úvod 3 2. Kontext střednědobého vyhodnocení Koncepce 3 3. Zahraniční rozvojová spolupráce

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 6.3.2014 JOIN(2014) 9 final SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Za otevřenou a bezpečnou

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2014 COM(2014) 357 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o strategii Evropské unie pro jadranský

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE: UPŘÍMNÁ POMOC NEBO MALÁ DOMŮ?

ČESKÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE: UPŘÍMNÁ POMOC NEBO MALÁ DOMŮ? FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci ČESKÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE: UPŘÍMNÁ POMOC NEBO MALÁ DOMŮ? PŘÍPRAVA NOVÉ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Poziční dokument FoRS Zpracováno:

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více