KONANÉ DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONANÉ DNE 01. 07. 2013"

Transkript

1 Z Á P I S Z 8. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Ivan Žďárský - tajemník Omluveni: - Hosté: Mgr. Pavel Svoboda p. Pohanka zahájil jednání rady v 18,05 hod. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 8. mimořádného zasedání rady MO dne Hlasování: 1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE A) Dopis od společnosti Metrostav a.s. ve věci Dohody o narovnání se spol. IMOBILIEN AG Důvodová zpráva: Na jednání rady MO dne byl předložen dopis od společnosti Metrostav a.s. ze dne , ve věci Dohody o narovnání se společností IMOBILIEN AG, s.r.o., který rada MO vzala na vědomí svým usnesením č. 386/06/2013. Dne jsme od společnosti Metrostav a.s. obdrželi další dopis, týkající se Dohody o narovnání se společností IMOBILIEN AG, s.r.o. Tento bod byl radou MO projednán společně s bodem C) Soubor materiálů společnost IMOBILIEN AG, s.r.o. a Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická. B) ŽÁDOST o posunutí termínu předání p.p.č p. Prošek Dne jsme obdrželi od p. Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 žádost o posunutí termínu předání p.p.č o 2 měsíce - viz.příloha. Žádá o prodloužení termínu k vyklizení do s možností zkrátit termín, pokud by se mu podařilo vyklidit dříve. Pan Prošek měl pronajatou část p.p.č v ul. Prosečská, nájemní smlouva byla ukončena výpovědí k Pan Prošek však pozemek ani po urgencích nevyklidil, a od jej neoprávněně užívá. Termín vyklizení byl p. Proškovi také několikrát prodlužován, ale on jej stejně nikdy nedodržel. 1

2 Prostřednictvím SML byla tedy podána žaloba na vyklizení pozemku a o zaplacení částky za jeho užívání. Dne proběhlo přípravné jednání u okresního soudu, při kterém pan Prošek sdělil, že je ochotný pozemek vyklidit do a měsíčně hradit 1000,- Kč a soudce navrhoval uzavření smíru v tomto duchu. Předložené informace rada MO projednala a přijala usnesení : rada MO dne usnesení č. 70/01/2013 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ve věci žaloby Statutárního města Liberec o vyklizení pozemku č a o zaplacení částky za jeho užívání uzavření smíru s panem Vladimírem Proškem, Prosečská 831, Liberec 30 s podmínkami : 1) termín vyklizení a předání p.p.č do ) úhrada dlužné částky do doby vyklizení pozemku ( ,-Kč do ) 3) úhrada dluhu formou splátek 1.000,-Kč /měsíc počínaje měsícem následujícím po nabytí právní moci uzavřeného smíru pod ztrátou výhody splátek při neuhrazení některé splátky řádně a včas 4) splatnost splátek 15.každého měsíce 5) úhrada nákladů soudního řízení žalovaným a ukládá TOM zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek SML návrh smíru popř. uzavření dohody s panem Proškem. Následně Okresní soud v Liberci na jednání dne schválil smír uzavřený mezi SML a p. Proškem v tomto znění : Žalovaný se zavazuje vyklidit a předat žalobci pozemek p.č.1021 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec nejpozději do Žalovaný se zavazuje zaplatit žalobci částku ,- Kč a dále úhradu za faktické užívání pozemku od do dne předání pozemku ve výši 10,- Kč/m2/rok (tj. 18,30 Kč denně), a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč splatných vždy nejpozději ke každému 15. dni v měsíci, počínaje měsícem březnem 2013 až do úplného zaplacení celé dlužné částky, a to pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky Žalovaný se zavazuje nahradit žalobci náklady řízení představující zaplacený soudní poplatek, a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí Usnesení soudu č. j. 53C40/ , dle poučení uvedeného ve vydaném usnesení soudu : Nesplní-li žalovaný dobrovolně závazky podle tohoto usnesení, může žalobce podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. Splátky ve výši 1.000,-Kč/měsíc p. Prošek zatím platí včas. Dne bylo provedeno místní šetření. Pozemek je však stále oplocen a přes vzrostlé porosty nebylo možné zjistit, co vše se na pozemku ještě nachází. Mgr. Svoboda je zde vykonatelné rozhodnutí. Vy jste ti oprávnění, proto můžete prodloužit dobu. Není to nic proti ničemu, je to na Vašem uvážení. Z praxe je doporučení sledovat smír jako celek, zda jsou tedy hrazeny splátky a plněny všechny části smíru. p. Špidlenová p. Prošek splátky hradí. p. Pohanka za sebe předpokládám, že pokud nyní žádost schválíme, za další dva měsíce obdržíme další žádost o prodloužení termínu. MUDr. Vytiska kolik nám dluží? p. Špidlenová k to bylo přes 24 tis. Kč. Mgr. Hoření platí v pravidelných splátkách? p. Špidlenová ano, od března splácí 1000,- Kč. Mgr. Hoření ve své žádosti také uvádí, co odklidil. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání žádosti pana Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 ze dne schvaluje prodloužení lhůty k vyklizení a předání p.p.č v k,ú. Vratislavice nad Nisou nejpozději do za podmínky úhrady za faktické užívání pozemku od do dne předání pozemku. Z: TOM T: 09/2013 Hlasování: 3 pro, 1 se zdržel (Ing. Krušina), 1 proti (MUDr. Vytiska) 2

3 MUDr. Vytiska překvapujeme mě, jak rozhodujete, když je to člověk, se kterým se stále hádáme. Mgr. Hoření je zde posun, že začal platit, a také už něco odklidil. C) Soubor materiálů společnost IMOBILIEN AG, s.r.o. a Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická Mgr. Svoboda v minulém týdnu přišla od společnosti Metrostav a.s. důrazná výzva a zpochybňují, jestli může Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická přijmout splátku. Společnost Metrostav a.s. vyzývá město, aby první splátku neposílalo. Na minulém mimořádném jednání rady MO nebyly dostatečné podklady pro rozhodnutí, jak by mělo město postupovat. Jednali jste o tom na mimořádné radě a následně jsem byl s p. starostou na jednání na Magistrátu města Liberec. Dle dohody jsem vyzval společnost Metrostav a.s. a IMOBILIEN AG k doplnění podkladů. Dnes to projedná vaše mimořádná rada a zítra zasedne mimořádná rada v Liberci. Požadavek jsem tedy poslal, dostali jsme odpovědi, ale příliš jsme se toho nedozvěděli. Společnost Metrostav a.s. nám odmítla většinu podkladů poskytnout, protože nemá souhlas od společnosti IMOBILIEN AG. Obě společnosti ve svých odpovědích využívají argumenty, které jsou v jejich prospěch. Jsou zde dvě varianty: 1. varianta rozhodnete o uhrazení částky dle dohody budete ji tedy plnit. 2. varianta odmítnete splátku zaplatit a obrátíte se na soud, aby rozhodl o úschově peněz do doby, než se rozhodne, zda je BD IMOBILIEN Sladovnická věřitelem a může splátku obdržet. p. Pohanka co nám hrozí, když splátku uhradíme dle dohody? Mgr. Svoboda může se stát, že se společnost Metrostav a.s. u soudu domůže, že prohlásí, že postupní smlouva, která je v dohodě o narovnání zahrnuta, je neplatná a plnili jste někomu, kdo není věřitel. V tom případě se pak můžete domáhat vrácení uhrazené splátky zpět, ale současně budete muset zaplatit určenému věřiteli. MUDr. Vytiska je jedno komu splátku uhradíme? Jestli společnosti IMOBILIEN AG nebo BD IMOBILIEN Sladovnická? Mgr. Svoboda ne, smlouva jasně určuje BD IMOBILIEN Sladovnická. Pokud budete plnit do soudní úschovny, je zde jakási právní ochrana, že soud musí jako předběžnou otázku řešit to, že není jasno, kdo je věřitelem. Pokud soud soudní úschovnu zamítne, budete platit soudní výlohy a úroky z prodlení. p. Pohanka jiné riziko tam není? Mgr. Svoboda soudní náklady, úroky a také výlohy na právního zástupce, kterého si případně vezme společnost IMOBILIEN AG. p. Pohanka v materiálech je uvedeno, že společnost Metrostav a.s. je ochotna na sebe vzít případné úroky z prodlení. Mgr. Svoboda v úrocích by se mohlo jednat o cca 70 tis. Kč, ale je to závislé na době, za kterou soud rozhodne. MUDr. Vytiska pozemky jsou naše? p. Pohanka ano, kontroloval jsem na katastru nemovitostí velkou lokalitu. A malá lokalita? Mgr. Svoboda zde nedošlo k návrhu na vklad. p. Pohanka řešila malou lokalitu také dohoda o narovnání? Mgr. Svoboda ano, dohodou o narovnání byla zrušena smlouva na malou lokalitu. Ing. Krušina když soud rozhodne o soudní úschovně, je to v pořádku? Mgr. Svoboda ano. p. Pohanka a jak to bude s úroky? Mgr. Svoboda pokud soud rozhodne o soudní úschovně, tak od podání návrhu na přijetí do soudní úschovy nebudete v prodlení, pokud uhradíte částku do termínu, který určí soud. Pokud soud úschovnu zamítne, tak v prodlení budete a běží úroky z prodlení Ing. Krušina budeme tedy čekat na rozhodnutí soudu? Mgr. Svoboda ano, soud usnesením rozhodne a určí číslo účtu a VS. MUDr. Vytiska na zítra je tedy svoláno mimořádné jednání Rady města Liberec, které buď ztvrdí naše rozhodnutí nebo ho odmítne? p. Pohanka domnívám se, že když se jedná o náš spor, tak naše rozhodnutí ztvrdí. Chtěli jsme, aby se k tomu vyjádřila i rada města a to z toho důvodu, že v dohodě o narovnání figurují, proto jsme požádali primátorku o svolání mimořádné rady. MUDr. Vytiska když neuhradíme 4 mil. Kč, tak porušíme usnesení Městského soudu v Praze? 3

4 Mgr. Svoboda ne, návrh na zakázání uhrazení částky soud zamítl. p. Pohanka jak je možné, že o tom rozhoduje Okresní soud v Liberci a také Městský soud v Praze? Mgr. Svoboda jedná se zde o místní a věcnou příslušnost. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí dopis spol. Metrostav a.s. ze dne , č.j. D8/118/6/ŘD, a dopis právního zástupce spol. IMOBILIEN AG, s.r.o. a Bytového družstva IMOBILIEN Sladovnická ze dne , včetně odpovědi spol. Metrostav a.s. ze dne , a trvá na dodržení uzavřené dohody o narovnání ze dne a uhrazení první splátky ve výši 4 mil. Kč Bytovému družstvu IMOBILIEN Sladovnická na účet č /0800. Hlasování: 2 pro (MUDr. Vytiska a Mgr. Hoření), 3 se zdrželi (p. Pohanka, Ing. Krušina, p. Doležal) Usnesení nebylo přijato. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne , č.j. 14 C 201/ , kterým soud k návrhu spol. Metrostav a.s. zakázal Bytovému družstvu IMOBILIEN Sladovnická disponovat pohledávkou vyplývající z dohody o narovnání ze dne , a dále: b) uděluje Mgr. Pavlu Svobodovi, advokátovi, plnou moc k zastupování v řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 14 C 201/2013, c) ukládá Mgr. Pavlu Svobodovi, advokátovi, nahlédnout do soudního spisu vedeném pod sp.zn. 14 C 201/2013. Z: starosta T: ihned Hlasování: 3 pro, 1 se zdržela (Mgr. Hoření), 1 proti (MUDr. Vytiska) Mgr. Svoboda pokud Rada města Liberec dojde ke stejnému záměru, okamžitě to zpracuji a obratem podám. MUDr. Vytiska předpokládám, že zítra budete na jednání Rady města Liberec? Mgr. Svoboda ano. 2. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU. 1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1243/S Rekonstrukce objektu sokolovny Důvodová zpráva: TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1243/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, Hradec Králové na projekt Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228, ul. U Tělocvičny, který je veden v ROP NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/ p. Podlipný dodatek zpřesňuje podmínky čerpání dotace, kdy se mění termíny pro předložení závěrečné monitorovací a dále je zde ustanovení, že celá věc se týká investičních nákladů. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1243/S s poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, Hradec Králové na projekt Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228, ul. U Tělocvičny, který je veden v ROP NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/ a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek. Z: TO, starosta T: 07/2013 Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel (MUDr. Vytiska) 4

5 2. Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Vratislavice n.n. administrativní zajištění Důvodová zpráva: TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Vratislavice n.n. administrativní zajištění v k.ú. Vratislavice nad Nisou. p. Pohanka slíbil jsem, že do budeme vědět, jaké projekty jsou zařazeny na indikativní seznam. Zastupitelstvo města Liberec rozhodlo, že na seznam bude zařazen pouze jeden projekt z Vratislavic a to rekonstrukce fotbalového hřiště. Bylo to dle rozhodnutí řídícího výboru. MUDr. Vytiska co je řídící výbor? p. Pohanka je to orgán, který doporučuje/nedoporučuje radě a dále zastupitelstvu v Liberci, zda projekty zařadit/nezařadit. Rozhoduje se na základě jeho doporučení. p. Podlipný jedná se o dvě smlouvy o dílo. Záměrně jsme měnili název, protože ve všech dokladech musí být přesný název tak, jak byl projekt odsouhlasen. MUDr. Vytiska domnívám se, že kdybychom to platili ze svého, tak k tomu nikdy přistupovat nebudeme. Stát je na tom špatně a stejně staví takovéto věci. Je to akce, která uspokojí malou část obyvatel. Jedná se o přístup celých obcí, krajů a státu. Promrhají se takto stamiliony až miliardy. p. Pohanka každý projekt má vždy svou cílovou skupinu, ať je to kulturní centrum nebo komunikace. MUDr. Vytiska pochopím to, ale pro cílovou skupinu to může být za 10 mil. Kč a ne za 27 mil. Kč. Mgr. Hoření jsem pro dvě hřiště, o ty žádají fotbalisti již dlouho. Opěrnou zeď nemohu posoudit, nejsem odborník. p. Pohanka projektant řekl, že být musí. p. Podlipný zásadní je, aby se řeklo, jestli závlaha ano, nebo ne. Jestli má být druhé hřiště nebo ne. Jestli má být travnaté? Mgr. Hoření jaký by byl rozdíl, kdyby druhé hřiště bylo také umělé? p. Podlipný domnívám se, že druhé umělé hřiště by nemělo smysl. Podmínka pro travnaté hřiště by měla např. být, že tam budou moci jen děti do 10-ti let. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Vratislavice n.n. administrativní zajištění v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje změnu názvu projektu a to Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou, schvaluje cenovou nabídku společnosti EUMONIA, spol. s r.o., se sídlem Tatranská 860/7, Liberec Liberec III Jeřáb, IČ: ve výši ,- Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat příslušné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení hodnotící komise a příslušnou smlouvu o dílo. Z: TO, starosta T: 07/2013 Hlasování: 4 pro, 1 proti (MUDr. Vytiska) 3. Pasport trojgaráže při ul. Dopravní na p.p.č. 248/5, 248/6, 248/7 Důvodová zpráva : TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou pasport tří garáží na pozemkových parcelách p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7 při ul. Dopravní v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ověření stavby Stavebním úřadem v Liberci. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí pasport trojgaráže na pozemkových parcelách p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7 při ul. Dopravní v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ověření stavby Stavebním úřadem v Liberci. Hlasování: 5 pro 5

6 4. Žádost Společenství Zámecký Vrch 1400 o úhradu el. energie STAŽENO Důvodová zpráva : TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou žádost Společenství Zámecký Vrch 1400, společenství vlastníků jednotek, Liberec 30, Zámecký Vrch 1400, o zpětnou úhradu spotřebované elektrické energie za provozování kamer za období od do MUDr. Vytiska je jistá, že z toho je napájena pouze kamera? p. Pohanka stahuji tento bod z dnešního jednání a p. Podlipný prověří, co všechno je na tento elektroměr napojeno. 3. INFORMACE STAROSTY 1. Žádost o umístění pamětní dřevěné desky paní Zuzany Týrové Důvodová zpráva: Dne písemně požádala paní Zuzana Tyrová o možnost umístění dřevěné desky na strom, jako památku na svého 28 letého syna, který zde na jaře tohoto roku skonal. Jedná se o pozemek, který se nachází na k.ú. Vratislavice nad Nisou. Paní Holíková, referent městského obvodu nemá z hlediska životního prostředí k této věci námitky. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění dřevěné pamětní destičky na břízu v lokalitě k. ú. Vratislavice nad Nisou - Mojžíšův pramen paní Zuzana Tyrové, jako památku na zemřelého syna. Hlasování: 5 pro 4. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY Ing. Krušina městský strážník by měl více chodit a měl by více sledovat parkování na chodnících a v obytných zónách. p. Pohanka pošlete mi své podněty a já je předám Mgr. Krajčíkovi. Jednání rady bylo ukončeno ve 20,20 hod. Zápis provedla Markéta Secká dne Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta 6

Z Á P I S ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2011

Z Á P I S ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2011 Z Á P I S ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2011 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Vladislav

Více

2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 29. 11. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

KONANÉ DNE 03. 07. 2012

KONANÉ DNE 03. 07. 2012 Z Á P I S ZE 6. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 07. 2012 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 12. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

KONANÉ DNE 11. 03. 2013

KONANÉ DNE 11. 03. 2013 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 11. 03. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr.

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 30. 05. 2011

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 30. 05. 2011 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 30. 05. 2011 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr.

Více

KONANÉ DNE 19. 03. 2012

KONANÉ DNE 19. 03. 2012 Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2012 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta p. David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady

Více

KONANÉ DNE 25. 05. 2015

KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29.1.2015 Bod pořadu jednání: Imobilien Zpracoval: odbor, oddělení: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou právní

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D.

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.3.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 20. 06. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 19. 12. 2012 v sále DK Beseda 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení: Jméno a příjmení

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

KONANÉH. Machnín, Karlov a Bedřichovku. Osadní výbor pro. 1. počet členů. Jiří Boháč Martin Hlavsa Miroslav Linke. Milan Porš. vol.

KONANÉH. Machnín, Karlov a Bedřichovku. Osadní výbor pro. 1. počet členů. Jiří Boháč Martin Hlavsa Miroslav Linke. Milan Porš. vol. USS NESENÍ Z 6. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 25. 6. 2015 USNESENÍ Č. 154/2015 Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku Zastupitelstvo města po projednání z

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 5 konaného dne 13. května 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 5 konaného dne 13. května 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 5 konaného dne 13. května 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Kosuk (1) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdeněk Němeček ( 9 ) Mgr. Jiří

Více

Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 20. 11. 2013

Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 20. 11. 2013 Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 20. 11. 2013 Ověřovatelé: Bc. Hana Šimková David Doležal Náhradník: Zapisovatelka: Jaroslav Šplíchal

Více

ZÁPIS. z 2.mimořádného zasedání Zastupitelstva. Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 12. 07. 2012

ZÁPIS. z 2.mimořádného zasedání Zastupitelstva. Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 12. 07. 2012 ZÁPIS z 2.mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 12. 07. 2012 Ověřovatelé: Mgr. Vladimíra Hoření Ing. Jana Skalická Náhradník: Zapisovatelka:

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. května 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. května 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. května 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

L I B E R E C. Věc: Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO- CITELUM, s.r.o. Odbor správy veřejného majetku

L I B E R E C. Věc: Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO- CITELUM, s.r.o. Odbor správy veřejného majetku S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO- CITELUM,

Více

ZÁPIS. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo usnášeníschopné.

ZÁPIS. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo usnášeníschopné. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 11. prosince 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového

Více

Zápis č. 7 z jednání Komise pro majetek Rady městské části

Zápis č. 7 z jednání Komise pro majetek Rady městské části 1 Zápis č. 7 z jednání Komise pro majetek Rady městské části Datum jednání: 1.9.2015 Místo jednání: čekárna svatební síně, ve 2. patře budovy radnice, Havlíčkovo nám.9 Počet přítomných členů: 6 Přítomni

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z XV. zasedání konaného dne 10.12.2012. Usnesení č. 224/2012 234/2012

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z XV. zasedání konaného dne 10.12.2012. Usnesení č. 224/2012 234/2012 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z XV. zasedání konaného dne 10.12.2012. Usnesení č. 224/2012 234/2012 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více