TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA"

Transkript

1 X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek zelená linka: T F PRAHA VIII/2011

2 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ROZPOČET D. EKONOMICKÁ ROZVAHA E. FOTODOKUMENTACE

3 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov Místo stavby: Babákova 2151/4-2155/ Praha 11 - Chodov Vlastník objektu: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Stupeň projektové dokumentace: Technicko - ekonomická rozvaha Zpracovatel projektové dokumentace: TERMO + holding a.s., Projektový útvar Praha Praha 9, Prosecká 851/64 IČ: DIČ: CZ Dne: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková

4 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

5 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva OBSAH: 1 ÚVOD STRUČNÝ POPIS OBJEKTU ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ LODŽIE VÝPLNĚ OTVORŮ OSTATNÍ VADY A PORUCHY NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU OPRAVA LODŽIÍ OPRAVA STŘECHY JINÉ ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZÁVĚR... 7 Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 1

6 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 1 ÚVOD Na základě objednávky je zpracována Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov. Jejím předmětem je zhodnocení současného stavu nosných i nenosných konstrukcí objektu, koncepční technický návrh oprav, orientační rozpočet a ekonomická rozvaha. Tento projekt slouží zadavateli jako podklad při rozhodování o dalším způsobu oprav předmětného panelového objektu. Podkladem pro zpracování rozvahy byla schůzka se zadavatelem a vizuální prohlídka objektu, neúplná původní projektová dokumentace, znalosti a zkušenosti firmy TERMO + holding, a.s. s poruchami, sanacemi a modernizacemi vnitřních konstrukcí, vnějších obvodových plášťů, lodžií a střešních plášťů panelových domů. Tabulka č.1: Základní údaje o objektu Bytové družstvo Babákova , družstvo Objednatel / majitel: Babákova 2151, Praha 11 - Chodov Babákova 2151/4-2155/12, Místo stavby: Praha 11 - Chodov Datum kolaudace objektu: 1990 Konstrukční systém, stavební soustava: Délka / Šířka objektu: Výška objektu ke hraně střechy: Počet podlaží: Počet dilatačních celků: 2 Počet sekcí/hlavních vchodů: Počet bytových jednotek: 104 VVÚ-ETA 90,25 / 24,60 m 19,155 m 6 NP + 1TP Užitná plocha: 6745,6 m 2 5 sekcí / 5 hlavních vchodů 2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU Řešený panelový objekt se 104 bytovými jednotkami, 2 dilatačními celky o 5 sekcích má celkem 6 nadzemních podlaží a jedno technické podlaží, které je částečně zapuštěné pod terén. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jihozápadním průčelí, zadní vstupy pak na severovýchodním průčelí. Nosný systém soustavy VVÚ-ETA tohoto bytového objektu je příčný stěnový. Vnitřní nosné stěny a štíty jsou navzájem spojeny tuhými stropními deskami. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 6000 mm, konstrukční výška nadzemních bytových podlaží je 2800 mm. Pro založení objektů stavební soustavy VVÚ-ETA bylo používáno několik variant: monolitické základové pasy, prefabrikované pasy, velkoprůměrové piloty s monolitickým roštem a velkoprůměrové piloty s prefabrikovaným roštem. Způsob založení řešeného objektu není vzhledem k dostupné projektové dokumentaci známý. Vnitřní nosné stěny nadzemních podlaží jsou montované ze stěnových plných železobetonových panelů tl. 190 mm (200 mm skladebně) a výšky 2560 mm. Stropní konstrukce jsou montované ze stropních železobetonových dutinových panelů tloušťky 190 mm. Skladebná délka stropních dílců 6000 mm (dílce jsou předepjaté elktroohřevem), šířky 2400 mm, 1200 mm a 600 mm. Boky stropních panelů jsou tvarovány tak, aby po zalití zálivkou bylo zajištěno vzájemné spolupůsobení. Nosné štítové stěny objektu jsou montovány z celostěnových betonových vrstvených dílců tl. 290 mm (300 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 150 mm nosná železobetonová vnitřní část, 80 mm tepelná Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 2

7 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Obvodový plášť je montován z celostěnových dílců o celkové tl. 240 mm (250 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 100 mm železobeton, 80 mm tepelná izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Průčelí objektu jsou členěna bytovými lodžiemi. Jako lodžiové stropní panely jsou použity kompletizované lodžiové stropní panely délky 6000 mm, tloušťky 190 mm a šířky 1200 mm. Lodžiové zábradlí je tvořeno nosnou konstrukcí z ocelových profilů s výplní z litého skla s drátěnou vložkou, je kotvené do bočních lodžiových stěn a podlahy lodžií. Část lodžií je opatřena pohyblivým zasklívacím systémem. Střešní atikové dílce jsou železobetonové. Konstrukce střechy je plochá dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou vrstvou. Střešní konstrukce prošla v minulosti opravou, hydroizolační vrstvu tvoří nyní fóliová hydroizolace z měkčeného PVC. Skladba střešní konstrukce je následující: stropní železobetonový panel tl. 190 mm, tepelná izolace tl. cca 150 mm, překrytí kartonovým papírem, odvětrávaná vzduchová mezera, dřevěný krov, prkenný záklop, původní hydroizolace - asfaltové pásy, geotextilie, PVC fólie Sarnafil , geotextilie, PVC fólie Alkorplan (DEKplan) V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výtahů. Veškeré výplně okenních otvorů byly v roce 2006 a 2007 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní sestavy dveří do objektu byly v roce 2007 vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Původní výplně otvorů strojoven výtahů byly v roce 2008 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. V roce 2008 bylo provedeno zateplení strojoven výtahů kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu tl. 100 mm. V roce 2009 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu a fasádních minerálních vláken. 3 ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY 3.1 ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Na vnitřních konstrukcích nebyly nalezeny žádné vady a poruchy. Výskyt skrytých vad nelze vyloučit. 3.2 OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA Místy vlasové trhliny v povrchové vrstvě kontaktního zateplovacího systému. Dochází k separaci, místy k odpadávání povrchové vrstvy obkladu objektu poničené krupobitím. 3.3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Některé klempířské prvky jsou poničeny od krupobití. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 3

8 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Střešní souvrství je v dobrém stavu, funkční, je ale potřeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu konstrukcí střešního pláště (např. uvolněný košík střešní vpusti proti splaveninám). 3.4 LODŽIE Nevhodně provedený detail ukončení dlažby podlahy těsně pod konstrukcí zábradlí. Nemožnost nebo jen minimální možnost odtoku srážkové vody z podlahy lodžií. Neprovedení izolačního obkladu bočních stěn lodžií - tepelný most. Nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpečí koroze zábradlí a vyplavování korozních zplodin na fasádní obklad. Vznik tepelného mostu, nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Výplň zábradlí je provedena ze skla s drátěnou vložkou, místy je popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Nevhodně řešená okapní hrana, místy zatékání do podhledu konstrukce stropního lodžiového dílce. Nesystémové provedení oplechování čel lodžiových stropních dílců vykazují vady. 3.5 VÝPLNĚ OTVORŮ Původní okna i lodžiové sestavy byly v roce 2007 a 2008 vyměněny za nové konstrukce s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu byly v minulosti vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. 3.6 OSTATNÍ VADY A PORUCHY U vstupů je nevhodně vyřešeno odvedení srážkové vody. Kanalizační vpusť je umístěna výš než ostatní plocha před vstupy, dochází k tvorbě kaluží. 4 NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ Na základě zjištěných skutečností je zpracován tento předběžný technický návrh sanace, resp. opravy panelového bytového objektu. Technický návrh je v této fázi projektové přípravy rozdělen do níže uvedených technologických etap. 4.1 STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU Není navrženo. 4.2 OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Omytí povrchu fasády tlakovou vodou. Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě stávajícího kotvení zábradlí systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS40). Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě vynechaného obkladu systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS100). Provedení výztužné vrstvy a finální tenkovrstvé probarvené omítky na doplněném tepelném izolantu (PO-E). Oprava porušené omítky poničené krupobitím na průčelních a bočních stěnách lodžií a v ploše fasády tenkovrstvou probarvenou omítkou Termolit K 1,5. Povrch porušeného místa se čistí, do armovací stěrky bude vložena výztužná síťovina (výztužná síť musí přesahovat stávající výztužnou síť nejméně o 100 mm) a následně bude provedena tenkovrstvá omítka vše provádět dle technologického předpisu. Nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan v příslušném barevném odstínu (viz. Obrázek 1). Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 4

9 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Oprava omítky v soklové oblasti objektu natažením výztužné vrstvy a finální kamínkové omítky vč. provedení ostění a nadpraží oken 1.TP. Do výšky 250 mm nad terénem je povrch armován voděodolným armovacím tmelem StoFlexyl s přídavkem portlandského cementu. Od výšky 250 mm nad terénem je povrch armován armovacím tmelem Termoarmat (viz. Obrázek 2). Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele. NÁTĚR FASÁDY OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -nátěr fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan Obrázek 1- Nátěr fasády fasádní disperzní barvou OPRAVA SOKLOVÉ OBLASTI OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel Termoarmat vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel StoFlexyl vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Obrázek 2 - Oprava soklové oblasti Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 5

10 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 4.3 OPRAVA LODŽIÍ Povrchová ochrana podlahy a podhledů Ponechání stávající nášlapné vrstvy podlahy lodžií (v minulosti byly provedeny různé typy). Nátěr fasádní disperzní barvou StoColor Crylan. Nové oplechování čela lodžiového stropního dílce pomocí hliníkové lišty s okapním nosem (Obrázek 3) Zatmeleno neutrálním stavebním silikonovým tmelem Al odkapnice Obrázek 3- Detail provedení oplechování čela lodžiového stropního dílce Řešení detailů a návazností Úprava stavebních detailů stavebním neutrálním silikonovým tmelem (návaznost na oplechování). Lodžiové zábradlí Výměna stávajícího ocelového zábradlí za nové zábradlí s ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů s výplní z lepeného bezpečnostního skla (probarvené, matové). Ocelová konstrukce zábradlí bude žárově zinkovaná a bude opatřena vícevrstvým antikorozním nátěrovým systémem. Kotvení celého nového zábradlí bude provedeno pomocí chemických kotev pouze do bočních stěn. V místě svislých sloupků zábradlí bude konstrukce opřena o podlahu lodžiového stropního dílce. Výška zábradlí je navržena 1100 mm nad rovinou podlahy. Stávající zasklení lodžií Projektant doporučuje demontáž, úpravu a zpětnou montáž stávajících zasklení bytových lodžií, nejlépe provedenou firmou, která zajišťovala montáž (není součástí přiloženého rozpočtu). 4.4 OPRAVA STŘECHY Zateplení střechy foukanou izolací z celulózy Střecha objektu bude dodatečně zateplena foukanou izolací z celulózy. Správcovská firma (K.O. PORADENSTVÍ s.r.o) má zpracovanou cenovou nabídku na zateplení střechy. V přiloženém rozpočtu projektanta je pro cenu zateplení střechy převzata tato cena. Technologie provedení zateplení střechy je součástí výše uvedené nabídky. 4.5 JINÉ Montáž, pronájem a demontáž lešení. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 6

11 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Výměna porušených ventilačních plastových mřížek na atice o průměru 110 mm. Parapety oken 1.TP jsou opatřeny keramickým obkladem, který nevyhovuje normě ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. Nevhodné řešení obložení parapetu oken 1.TP keramickým obkladem. Nesplňuje požadavky normy. Parapet má nedostatečný přesah před líc konstrukce, nebezpečí zatékání srážkové vody do konstrukce. 5 ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Ceny jednotlivých variant jsou uvedeny v části Technicko-ekonomické rozvahy C.Rozpočet. Přehled variant: 6 ZÁVĚR VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) Předběžný orientační technický návrh opravy panelového bytového objektu vychází ze současného technického stavu objektu. Návrh technického řešení respektuje příslušné předpisy ČSN. Provedením sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné užívání domu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady a poruchy. Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby, zvýšení celkového komfortu bydlení a snížení spotřeby energie na vytápění. V Praze Vypracovala: Ing. Andrea Stehlíková Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 7

12 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 C. ROZPOČET Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

13 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Rozpočet ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Pro každou variantu je zpracován samostatný rozpočet projektanta. Přehled variant: VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací)

14 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí ,00 Kč 60,40 Kč 3 918,80 Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 876,50 Kč ,90 Kč DPH 10% : ,90 Kč 87,70 Kč 5 684,90 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 964,20 Kč ,80 Kč

15 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

16 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Oprava okapového chodníku z betonové dlažby - stará Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 3 Opravy střešních konstrukcí Sanace střešního pláště Zateplení střechy foukanou celulózovou izolací (nabídka firmy CIUR) vč. souvisejících prací Střecha objektu ,00 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

17 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 816,00 Kč ,20 Kč DPH 10% : ,90 Kč 81,60 Kč 5 293,00 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 897,60 Kč ,20 Kč

18 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

19 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Úprava okapového chodníku u vchodů (v návaznosti na kanalizaci) Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

20 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,80 Kč 82,30 Kč 5 339,70 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,10 Kč 49,80 Kč 3 227,70 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 398,40 Kč ,80 Kč DPH 10% : ,70 Kč 39,80 Kč 2 584,20 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 438,20 Kč ,00 Kč

21 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt 8 131, Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt , Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,84 Strana 1/2

22 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 3 Opravy střešních konstrukcí 4 Opravy lodžií Statické zajištění Sanace a reprofilace betonových dílců Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí ,06 Strana 2/2

23 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 D. EKONOMICKÁ ROZVAHA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

24 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.1 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 964,10 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 964,10 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -528 Kč -8,10 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -633 Kč -9,70 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 964,10 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 964,10 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 96 Kč 1,50 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 265,99 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -432 Kč -6,70 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -518 Kč -8,00 Kč

25 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.2 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 897,70 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 897,70 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -491 Kč -7,60 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -590 Kč -9,10 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 897,70 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 897,70 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 89 Kč 1,40 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 247,66 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -402 Kč -6,20 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -483 Kč -7,40 Kč

26 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.3 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 438,30 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 438,30 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -240 Kč -3,70 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -288 Kč -4,40 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 438,30 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 438,30 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 44 Kč 0,70 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 120,91 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -196 Kč -3,00 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -236 Kč -3,60 Kč

27 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 E. FOTODOKUMENTACE Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

28 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.1: Pohled na vstupní jihozápadní pr elí ajihovýchodní štítobjektu. Vroce2009 bylona celém objektu provedenozateplení kontaktnímzateplovacímsystémem. Všechny výpln otvor byly vym n nyza nové splastovýmvícekomorovýmrámem se zasklenímizola nímdvojsklem. Obrázek.2: Pohledna zadní severovýchodní pr elí a severozápadníštítobjektu. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 1

29 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.3, 4: Hlavní vstupy do objektu. Vroce2007 byly p vodní výpln otvor vstup vym n nyza nové konstrukce splastovýmrámemse zasklením izola nímdvojsklem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 2

30 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.5,6: Pohled na bytové lodžie vstupního jihozápadního azadního severovýchodního pr elí. P i provád ní kontaktního zateplovacího systému z stalo na lodžiích p vodní zábradlí socelovou nosnou konstrukcí s výplní zdrátoskla. Konstrukce zábradlí byla zabudována do fasádního obkladu. Zábradlí bylo pouzeopat eno novýmnát rem. N které lodžie jsou opat enyposuvnýmzasklívacímsystémem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 3

31 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.6, 7, 8: Nevhodn provedený detail ukon ení dlažby podlahy lodžiovýchstropníchdílc.dlažba dosahuje až ke stávající konstrukcí zábradlí, nemožnost nebo jen minimální možnost odvedení srážkové vody z lodžií. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Obrázek.9: Výpl zábradlí ze skla s drát nou vložkou je místy popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 4

32 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 9, 10: Vynechání kontaktního zateplovacího systému ustávající konstrukcezábradlí lodžií. Vzniktepelnéhomostu, nebezpe í kondenzace vodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpe í koroze zábradlí avyplavování korozníchzplodinna fasádní obklad. Vznik tepelnéhomostu, nebezpe í kondenzacevodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Obrázek. 11: Nesystémové provedení oplechování el lodžiových stropních dílc. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 5

33 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.12, 13: Poni ení povrchové vrstvyomítkyodkrupobití na atice a st náchlodžií. Obrázek. 14: Nevhodné ešení obložení parapetuoken1.tp keramickýmobkladem. Nespl ujepožadavky normy SN Navrhování klempí ských konstrukcí (p esah ped líc konstrukce min. 35 mm). Parapet mánedostate ný p esah, nebezpe í zatékání srážkové vody do konstrukce. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 6

34 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 15, 16: Provedení kamínkové omítky v soklové oblasti objektu. Porušení, separace a na mnoha místech odpadávání povrchové vrstvy kontaktního zateplovacího systému vsoklové oblasti objektu - poškození omítkyodkrupobití. Obrázek. 17: Pohled na st echu objektu. Vroce 2011 byla provedena oprava st ešní konstrukce svytvo ením hydroizola ního souvrství zfólie z mkeného PVC. St ešní souvrství je vdobrém stavu, funk ní. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 7

35 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 18, 19: Uvoln ný košík proti splaveninám. Nutnost pravidelné kontroly aúdržby konstrukcí st ešníhoplášt. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 8

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa PDF Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Studie zateplení bytového domu

Studie zateplení bytového domu Studie zateplení bytového domu Datum: Srpen 2011 Zpracoval: Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 STAVEBNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU... 5 2.1 Základy a hydroizolace spodní stavby...

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE REVITALIZACE ZDRAVOTNÍHO STŘ EDISKA LIDICKÁ 19, KLIMKOVICE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.1 Architektonické a stavebnětechnické řešení Technická zpráva

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD...

Více

Bytové domy Kamýcká 243-247 Praha 6 Sedlec

Bytové domy Kamýcká 243-247 Praha 6 Sedlec Zakázka číslo: 2015-009317-RT Dekprojekt s.r.o. Odborné posouzení stavu kontaktního zateplovacího systému, koncepční návrh nápravných opatření Bytové domy Kamýcká 243-247 Praha 6 Sedlec Zpracováno v období:

Více

Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa

Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110,

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 22) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání stavebního

Více

Výzva k podání nabídky. vyzývá uchazeče

Výzva k podání nabídky. vyzývá uchazeče BD Belgická 2, 4 Prostějov, družstvo Sídlo: Belgická 4163/2, Prostějov PSČ 796 04 IČ: 283 33 675 Zastoupeno na základě mandátní smlouvy JUDr. Bohuslavem Švamberkem Svatoplukova 21 796 01 Prostějov IČ:

Více

d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s

d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp. 2574-2575 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

1. POZEMNÍ STAVBY. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení a) účel objektu,

1. POZEMNÍ STAVBY. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení a) účel objektu, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod F TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Více

Oprava a zateplení bytového domu Komenského 241, Sloup v Čechách

Oprava a zateplení bytového domu Komenského 241, Sloup v Čechách A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Komenského 241, Sloup v Čechách Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více