PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY"

Transkript

1 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel/provozovatel lokální distribuční soustavy: Datum: duben 2014 Místo: Praha Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Tato pravidla byla vypracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Vypracoval: Schválil: Úřední schválení Název/jméno Přemysl Šritr Ing. Evžen Listík Energetický regulační úřad Datum: Podpis:

2 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Obsah Názvosloví - krátké definice VYBRANÝCH ODBORNÝCH POJMŮ, PouŽitÉ ZKRATKY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROVOZOVATELE LDS ZÁKLADNÍ POPIS LDS ZÁKLADNÍ POPIS LDS ZÁKLADNÍ POPIS LDS DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ LDS PLATNOST PŮSOBNOST ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU VE VZTAHU K PPLDS REVIZE PPLDS NEPŘEDVÍDANÉ OKOLNOSTI STAVY NOUZE CENY DISTRIBUCE PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LDS NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH OBCHODNÍ MĚŘENÍ, ÚDRŽBA A ODEČTY MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K LDS ODBĚRNÉ MÍSTO A HRANICE VLASTNICTVÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ, NEBO výrobny ELEKTŘINY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM POŽADAVKY NA JIŠTĚNÍ UZEMNĚNÍ ZKRATOVÁ ODOLNOST ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA OBCHODNÍ MĚŘENÍ POŽADAVKY NA VÝROBCE ELEKTŘINY PROVOZNÍ PŘEDPISY PRO LDS ODHAD POPTÁVKY PROVOZNÍ PLÁNOVÁNÍ POŽADAVKY NA KVALITU ELEKTŘINY POŽADAVKY NA PARALELNÍ PROVOZ VÝROBNY ELEKTŘINY S LDS A DS STAVY NOUZE

3 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 5.6 KOMUNIKACE MEZI PLDS A UŽIVATELI LDS BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ LDS HAVARIJNÍ PLÁNY A HAVARIJNÍ ZÁSOBY HAVARIJNÍ PLÁNY HAVARIJNÍ ZÁSOBY Právní předpisy Seznam příloh

4 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. NÁZVOSLOVÍ - KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH POJMŮ, POUŽITÉ ZKRATKY Bezpečnost práce Bezpečnostní předpisy opatření a postupy, chránící osoby obsluhující či pracující na zařízeních nebo provádějící na nich zkoušky, před ohrožením zejména elektrickým proudem předpisy pro zajištění bezpečnosti práce Bezpečnost zařízení LDS Čtvrthodinová maxima Dispečerské řízení vlastnost LDS neohrožovat život nebo zdraví osob, zvířat, majetek nebo životní prostředí při zajišťování dodávky elektřiny a při zachování stanovených parametrů v průběhu času v mezích podle technických podmínek nejvyšší hodnoty výkonu ve stanovené čtvrthodině řízení provozu technickým dispečinkem, definované Dispečerským řádem ES ČR [L4] Dispečink provozovatele LDS Distribuce elektřiny Distribuční soustava (DS) Dodavatel Držitel licence Elektrická přípojka Elektrická stanice Elektrizační soustava (ES) Technický dispečink, odpovídající za dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v LDS doprava elektřiny distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy) a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv a 35 kv, sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; DS je zřizována a provozována ve veřejném zájmu subjekt dodávající elektřinu konečnému odběrateli fyzická či právnická osoba, podnikající v elektroenergetice na území ČR na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená ERÚ; licence se udělují u elektřiny na: - výrobu elektřiny - přenos elektřiny - distribuci elektřiny - obchod s elektřinou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení směrem k odběrateli a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky Energetický regulační úřad (ERÚ) Energetický zákon (EZ) ústřední správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je ochrana zájmů spotřebitelů a držitelů licence v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií zákon č. 458/2000 Sb. ze dne o podmínkách podnikání a o výkonu státní 4

5 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů Flikr subjektivní vjem změny světelného toku. Frekvenční odlehčování automatické odepínání zatížení v závislosti na kmitočtu pomocí frekvenčních relé Frekvenční plán Generátor Harmonické Havarijní plán Hromadné dálkové ovládání (HDO) Chráněný zákazník Kompenzační prostředek Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kondenzátorová baterie Konečný zákazník Kvalita dodávané elektřiny Lokální distribuční soustava (LDS) soubor plánovaných opatření k předcházení a řešení stavu nouze spojeného s havarijní změnou kmitočtu přerušením dodávek elektřiny odběratelům a odpojováním výroben elektřiny od sítě převážně působením frekvenčních relé část výrobního bloku vč. event. střídače, ale bez event. kondenzátorů ke kompenzaci účiníku. Ke generátoru nepatří ani transformátor, přizpůsobující napětí generátoru napětí veřejné sítě. Sinusové kmity, jejichž kmitočet je celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz). soubor plánovaných opatření k předcházení a odvrácení stavu nouze a k rychlé likvidaci tohoto stavu soubor zařízení sloužící k řízení elektrických spotřebičů, měření, případně jiným službám s využitím přenosu řídících signálů fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny zařízení určené výhradně k výrobě nebo spotřebě jalového výkonu výroba elektřiny, která vzniká současně při výrobě tepla pro technologické účely nebo pro vytápění, přičemž výroba elektřiny může mít různý stupeň závislosti na výrobě tepla kompenzační prostředek používaný k výrobě jalového výkonu fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu pro vlastní užití; konečným zákazníkem je oprávněný zákazník nebo chráněný zákazník provozní hodnoty systémových veličin, garantované provozovatelem PS, provozovatelem DS a provozovatelem LDS během normálního stavu ES podle [1] a [L8] vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy) a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv a 35 kv případně jiné napěťové úrovně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. LDS není přímo připojena k přenosové soustavě (PS) 5

6 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Lokální spotřeba výrobce druhé kategorie je elektřina, vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobců druhé kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla. Meziharmonické sinusové kmity, jejichž kmitočet není celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz). Místo připojení Nezávislý výrobce Nízké napětí Normální stav Obchodník s elektřinou Obnovitelný zdroj Odběratel Odběrné místo místo v LDS stanovené PLDS ve stanovisku k žádosti o připojení k LDS; držitel licence na výrobu elektřiny napětí mezi fázemi do 1000 V včetně stav soustavy, kdy jsou všechny provozní hodnoty systémových veličin v dovolených mezích, kdy je splněno pro vedení 110 kv a přípojnice stanic 110 kv/vn napájejících distribuční sítě kritérium N-1 a v sítích vn a nn není pro poruchu, revizi nebo údržbu omezena doprava elektřiny odběratelům nebo výrobcům fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod z elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje využitelný zdroj energie, jehož energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně měřicích transformátorů, na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením nebo jiným způsobem na základě dohody; souvislým pozemkem se rozumí i pozemek, který je přerušen veřejnou komunikací, jestliže je splněna podmínka technologické návaznosti Odpovědný pracovník Ochrany výrobny Ochrany sítě Omezení sítě Operátor trhu Oprávněný zákazník Ostrovní provoz zdroje OZ pracovník pověřený svým zaměstnavatelem provádět stanovené úkony související s provozem LDS systém ochran výrobny elektřiny, zabraňující jejímu poškození a šíření poruchy do PS, DS nebo LDS systém ochran zařízení provozovatelů nebo uživatelů PS, DS a LDS zabraňující poškození zařízení a dalšímu šíření poruchy do PS, DS a LDS stav, kdy se dosáhne přenosové kapacity některého prvku soustavy právnická osoba zajišťující koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektřinou na území ČR fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě, a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny provoz zdroje, pracujícího do části ES, která se elektricky oddělila od propojené soustavy zapnutí obvodu vypínače spojeného s částí sítě, v níž je porucha, automatickým zařízením 6

7 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. po časovém intervalu, umožňujícím, aby z této části sítě vymizela přechodná porucha Plán obnovy provozu Plán obrany proti šíření poruch Plánování rozvoje LDS Podmínky připojení k LDS Podpůrné služby Poskytovatel podpůrné služby Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) souhrn technicko organizačních opatření zajišťujících uvedení soustavy do normálního stavu po jejím úplném nebo částečném rozpadu souhrn technicko organizačních opatření zajišťujících zabezpečenost provozu soustavy souhrn činností zajišťujících technicky i ekonomicky optimální rozvoj LDS dle přijatých standardů rozvoje LDS ve vazbě na rozvoj všech současných i budoucích uživatelů LDS podmínky, které musí být splněny před připojením uživatele k LDS, specifikované [L2] a [L8] činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb uživatel PS, DS nebo LDS, poskytující povinně nebo nabízející podpůrné služby na základě dohody s provozovatelem PS, DS nebo LDS soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zásady působnosti provozovatele a uživatelů DS, schválený ERÚ soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zásady působnosti provozovatele a uživatelů LDS, schválený ERÚ. Specifická situace jednotlivých LDS je řešená doplňkem, který schvaluje ERÚ a je součástí PPLDS Provozní diagram výrobny Provozní instrukce dispečinku PDS Provozovatel DS (PDS) grafické vyjádření dovoleného provozního stavu výrobny v závislosti na činném a jalovém výkonu s respektováním vnitřních i vnějších omezení písemný dispečerský pokyn dispečinku PDS s dlouhodobější platností, popisující činnosti a řešící kompetence v rámci dispečerského řízení DS a LDS fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny; Provozovatel LDS (PLDS) Provozovatel PS (PPS) Provozování DS nebo LDS Předávací místo Přenosová soustava (PS) Přerušitelné zatížení Přímé vedení Příprava provozu DS nebo LDS fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny a působí na částech vymezeného území provozovatele DS. právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny veškerá činnost PDS nebo PLDS související se zabezpečením spolehlivé distribuce elektřiny místo styku mezi LDS a zařízením uživatele LDS, dané smlouvou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv, uvedených v příloze PPPS, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území ČR a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu zatížení, které je možno odpojit pro dosažení výkonové rovnováhy buď automaticky nebo na požadavek provozovatele PS, DS, LDS vedení na území ČR zřízené dodatečně k PS, DS nebo LDS, se kterou je elektricky propojeno a které není vlastněno PPS, PDS nebo PLDS činnost prováděná při dispečerském řízení DS nebo LDS, při které se zpracovává soubor technicko ekonomických a organizačních opatření v oblasti výroby, distribuce a spotřeby 7

8 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. elektřiny, jejímž cílem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu DS nebo LDS při respektování smluvních vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou Regulační plán Rezervovaný příkon Řízení provozu DS a LDS v reálném čase Sousední DS nebo LDS Společný napájecí bod plán snížení výkonu odebíraného odběrateli v souladu s vyhlášenými stupni omezování spotřeby podle [L5] nejvyšší hodnota výkonu požadovaného uživatelem LDS činnost při dispečerském řízení DS nebo LDS probíhající v reálném čase, při které se uskutečňují záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných provozních událostí v DS a LDS DS nebo LDS jiného provozovatele, která umožňuje s danou LDS přímé elektrické propojení a synchronní provoz nejbližší místo veřejné sítě, do kterého je vyveden výkon vlastního zdroje, ke kterému jsou připojeni, nebo ke kterému mohou být připojeni další odběratelé. Standardy dodávky z LDS Standardy připojení Stav nouze hlavní charakteristiky napětí elektřiny, dodávané z LDS v místech připojení odběratelů (frekvence sítě, velikost napětí, rychlé změny napětí, poklesy napětí, krátká a dlouhá přerušení napájení, dočasná přepětí o síťové frekvenci, přechodná přepětí, nesymetrie, harmonická a meziharmonická napětí, napětí signálů a standardy definované v [L3]) soubor způsobů připojení odběrných zařízení a výroben k LDS omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo na její části z důvodů a způsobem, uvedeným v EZ Střídače řízené sítí střídače řízené sítí potřebují ke komutaci cizí napětí, které nepatří ke zdroji střídače. Tyto střídače nejsou ve smyslu této směrnice schopné ostrovního provozu. Střídače řízené vlastní frekvencí samostatné střídače nepotřebují pro komutaci žádné cizí napětí, pro paralelní provoz se sítí ale potřebují odvodit řízení zapalovacích impulsů od frekvence sítě. Jsou schopné ostrovního provozu, pokud mají vnitřní referenční frekvenci (např. krystal) a přídavnou regulaci pro trvalý ostrovní provoz, na který se při výpadku sítě přechází buď automaticky nebo ručním přepnutím. Účiník Uživatel LDS Vymezené území Vynucený provoz Vypínací plán Výměna dat v reálném čase podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu subjekt, který využívá služeb LDS oblast, v níž má držitel licence na distribuci elektřiny povinnost dodávat elektřinu chráněným zákazníkům a povinnost připojit každého odběratele, který o to požádá a splňuje podmínky dané EZ a PPLDS nebo PPDS provoz výroben elektřiny, nutný z technologických, síťových nebo právních důvodů postup pro rychlé a krátkodobé přerušení dodávky elektřiny odběratelům vypnutím vybraných vývodů v rozvodnách velmi vysokého a vysokého napětí tok informací mezi PLDS a dispečinkem PDS, využívaný pro řízení provozu v reálném čase 8

9 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Výpadek DS nebo LDS Výpočet chodu sítě Výrobce elektřiny Výrobce druhé kategorie Výrobna elektřiny Výrobní blok stav, kdy celá DS, LDS nebo její významná část je bez napětí výpočet pro získání velikosti a rozložení toků výkonů a napěťových poměrů v ES pro zadané schéma fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny je výrobce, který vyrábí elektřinu především pro užití u fyzické či právnické osoby a který dodává méně než 80 % vlastní vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu. energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení část výrobny, zahrnující jeden generátor včetně všech zařízení, potřebných pro jeho provoz. Hranicí výrobního bloku je místo, ve kterém je spojen s dalšími bloky nebo s veřejnou distribuční sítí. POUŽITÉ ZKRATKY DS distribuční soustava ERÚ Energetický regulační úřad ES elektrizační soustava EZ Energetický zákon LDS Lokální distribuční soustava MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu PDS provozovatel distribuční soustavy PLDS provozovatel lokální distribuční soustavy PPLDS Pravidla provozování lokální distribuční soustavy PPDS pravidla provozování distribuční soustavy PPS provozovatel přenosové soustavy PPPS pravidla provozování přenosové soustavy PS přenosová soustava 9

10 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROVOZOVATELE LDS Obchodní jméno: Sídlo: Prosecká 885/68, Praha 9 Identifikační číslo: Právní forma: Číslo licence pro distribuci elektřiny: skupina 12 RUT: 2869 (Dále jen RWEE nebo PLDS) Společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Tato PPLDS jsou platná pro sítě: Interní kód Název EAN LDS Číslo Nadřazená Lokace zdroje sítě DS LDS1 Bytové domy Trója PRE dis. Hnězdenská 607/1, Praha 8 LDS2 Areál Zálesí PRE dis. Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč LDS3 SMP Ostrava ČEZ dis. Plynární 2748/6, Moravská Ostrava 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS LDS1 Lokální distribuční síť je tvořena dvěma bytovými domy, částečně i s komerčním využitím. Soustava je napájena ze dvou zdrojů. Jedním je nadřazená distribuční soustava ve správě společnosti PRE distribuce a.s. Napojení je realizováno pomocí transformátoru z napěťové hladiny 22kV/0,4kV. Druhým zdrojem jsou dvě kogenerační jednotky o celkovém elektrickém výkonu 0,3MW, s generátory, s jmenovitým napětím 0,4kV. Celá LDS je provozována na napěťové hladině 0,4kV. Elektrická energie je dodávána konečným, oprávněným, zákazníkům. 1.2 ZÁKLADNÍ POPIS LDS2 Lokální distribuční síť je tvořena jednou budovou s bytovým i komerčním využitím. Soustava je napájena ze dvou zdrojů. Jedním je nadřazená distribuční soustava ve správě společnosti PRE distribuce a.s. Napojení je realizováno pomocí transformátoru z napěťové hladiny 22kV/0,4kV. Druhým zdrojem je jedna kogenerační jednotka o celkovém elektrickém výkonu 0,14MW, s generátorem, s jmenovitým napětím 0,4kV. Celá LDS je provozována na napěťové hladině 0,4kV. Elektrická energie je dodávána konečným, oprávněným, zákazníkům. 1.3 ZÁKLADNÍ POPIS LDS3 Lokální distribuční síť komplexem administrativních budov. Soustava je napájena ze dvou zdrojů. Jedním je nadřazená distribuční soustava ve správě společnosti ČEZ distribuce a.s. Napojení je realizováno pomocí transformátoru z napěťové hladiny 22kV/0,4kV. Druhým zdrojem je jedna kogenerační jednotka o celkovém elektrickém výkonu 0,105MW, s generátorem, s jmenovitým napětím 0,4kV. Celá LDS je provozována na napěťové hladině 0,4kV. Elektrická energie je dodávána jednomu konečnému, oprávněnému, zákazníku. 1.4 DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE Zákaznická a poruchová telefonní linka Zákaznický servis Adresa pro zveřejňování dokumentů Zpracovatel PPLDS Přemysl Šritr 10

11 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ LDS 2.1 PLATNOST PPLDS je soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zásady působnosti provozovatele a uživatelů LDS, každý výtisk PPLDS obsahuje znění platné k datu jeho vydání. 2.2 PŮSOBNOST ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU VE VZTAHU K PPLDS Energetický regulační úřad (ERÚ), zřízený podle 17 EZ [L1], chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. PPLDS podléhají ve smyslu 97a schvalovacímu řízení ERÚ 2.3 REVIZE PPLDS Po uplynutí určité doby používání PPLDS (nejméně 1-krát za 5 let) nebo při vzniklé potřebě upravit stávající znění PPLDS, zajistí PLDS úpravu PPLDS a předloží znovu ke schválení ERÚ. 2.4 NEPŘEDVÍDANÉ OKOLNOSTI Pokud nastanou okolnosti, které ustanovení PPLDS nepředvídají, zahájí PLDS konzultace se všemi zúčastněnými uživateli LDS s cílem dosáhnout dohody o dalším postupu. Pokud nelze dohody dosáhnout, rozhodne o dalším postupu PLDS. Při rozhodování bere, pokud možno, ohled na potřeby uživatelů a rozhodnutí musí být přiměřené okolnostem a v souladu se všeobecně závaznými předpisy. Pokyny, které uživatelé po rozhodnutí dostanou, jsou pro ně závazné, pokud jsou v souladu s technickými parametry soustavy uživatele, registrovanými podle PPLDS. Případné spory řeší ERÚ. 2.5 STAVY NOUZE Po vyhlášení stavu nouze, nebo po vyhlášení stavu ohrožení, může být platnost PPLDS úplně nebo částečně pozastavena. V tomto případě se provozovatel i uživatelé LDS řídí [L3] a přílohou č. 2 PPLDS; uživatelé LDS se rovněž řídí pokyny PLDS. 2.6 CENY DISTRIBUCE Ceny distribuce jsou v cenách převzatých od provozovatele regionální distribuční soustavy, to je PRE distribuce a.s., a.s., respektive ČEZ distribuce a.s. ve smyslu zvláštního předpisu (Vyhláška č. 541/2005 Sb.) a cenového rozhodnutí ERÚ v aktuálním znění) 2.7 PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LDS NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH PLDS má ve smyslu a v souladu s [L2] právo na úhradu oprávněných nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 2.8 OBCHODNÍ MĚŘENÍ, ÚDRŽBA A ODEČTY MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ Veškeré části měřícího zařízení v LDS, které slouží pro obchodní měření odběrného místa zákazníka, jsou v majetku PLDS a to včetně měřících transformátorů proudu. PLDS zodpovídá za měření týkající se příslušných účastníků trhu a za zajištění přenosových cest, a to vč. obsluhy, kontroly a údržby zařízení, úředního ověřování, dále za odečet a archivaci údajů a předávání příslušných dat OTE a uživatelům LDS. Podrobnosti stanoví [L7]. 11

12 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Jakékoliv zásahy do měřícího zařízení bez souhlasu PLDS jsou zakázány. Uživatel LDS je povinen umožnit PLDS přístup k měřicímu zařízení a neměřeným částem elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny nebo odebrání měřícího zařízení. Dále je povinen neprodleně nahlásit PLDS závady na měřicím zařízení včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci (plomba). Způsob měření elektřiny, typ a umístění měřicího zařízení určuje PLDS v závislosti na charakteru a velikosti odběru/dodávky v souladu s [L5]. PLDS je oprávněn změnit typ měřicího zařízení. Pokud je tato výměna vynucena změnou právních předpisů nebo je prováděna z důvodů vyvolaných uživatelem LDS, je uživatel LDS povinen upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné zařízení pro instalaci nového typu měřicího zařízení, a hradit náklady spojené s úpravou odběrného místa, pokud toto není v jeho vlastnictví. Při změně předávaného výkonu nebo rezervovaného příkonu je PLDS oprávněn požadovat na zákazníkovi změnu parametrů měřicích transformátorů spojenou se změnou rezervovaného příkonu. Odečty měřicího zařízení, zpracování a předávání dat zajišťuje PLDS. Zákazník má právo nechat přezkoušet měřicí zařízení. PLDS je povinen na základě písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. Je-li na měřicím zařízení uživatele LDS zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření PLDS. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, kdo písemně požádal o přezkoušení měřicího zařízení a o ověření správnosti měření. 12

13 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 3. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY 3.1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE Vzhledem k charakteru distribuční soustavy, kdy se jedná o administrativní komplex budov, je distribuce poskytována prostřednictvím předem vybudovaných přípojných míst. Pokud zákazník požaduje poskytnutí distribuce mimo tyto předem připravená odběrná místa, bude jeho žádost posouzena s ohledem na možnosti a limity dalšího rozšíření distribuční soustavy. Požadavky na zřízení odběrného místa podává zákazník na formuláři žádosti o připojení, který lze obdržet od PLDS. jedná se o poskytnutí zejména následujících údajů: a) identifikační a rejstříkové údaje o zákazníkovi b) interní adresa odběrného místa v LDS (nájemní prostor) c) rezervovaný příkon, požadovaná hodnota hlavního jističe d) typ a odběr připojovaných spotřebičů e) požadovaná kvalita zásobování (i spolehlivost a maximální doba přerušení dodávky) f) datum, k němuž je připojení požadováno V případě uvažované změny velikosti nebo charakteru odběru, je zákazník povinen podat novou žádost PLDS o připojení k LDS Zjistí-li se po předběžném prověření těchto údajů, že jsou třeba podrobnější informace, PLDS si je vyžádá a zákazník je povinen je poskytnout. PLDS vydává Obecné podmínky připojení k LDS (OPPLDS), viz Příloha č. 3 PLDS vydává Obecné podmínky distribuce v LDS (OPDLDS), viz Příloha č ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K LDS Při vyřizování žádosti o připojení určí PLDS zákazníkovi způsob připojení pro daný typ připojené zátěže, způsob provedení LDS v místě připojení, způsob měření odebírané elektřiny a sdělí očekávanou kvalitu dodávky. V případě, kdy uživatel požaduje zvýšení stupně spolehlivosti dodávky elektřiny nad standard stanovený [L2 a L8] nebo specifický způsob stavebního či technického provedení připojení k zařízení LDS, uhradí žadatel o připojení náklady spojené s realizací tohoto specifického požadavku v plné výši, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Standardní způsoby připojení jsou uvedeny v Příloze č. 3 PLDS má právo odmítnout požadavek žadatele o připojení k LDS v následujících případech: 1. kapacita zařízení LDS je v požadovaném místě připojení nedostatečná s ohledem na požadovanou kvalitu služeb a provozu, tj.: a) nevyhovuje zkratová odolnost zařízení LDS anebo zařízení uživatele LDS b) přenosová schopnost zařízení LDS je nedostatečná c) připojení odběrného místa žadatele k LDS není technicky možné 2. plánované parametry zařízení uživatele LDS včetně příslušenství, měřicích a ochranných prvků nesplňují požadavky příslušných technických norem na bezpečný a spolehlivý provoz LDS. 3. plánované parametry zařízení a dodávané/odebírané elektřiny ohrožují kvalitu dodávky ostatním odběratelům a přenos dat PLDS po silových vodičích LDS nad dovolené meze stanovené postupem v tomto PPLDS. V případě, kdy PLDS odmítne požadavek žadatele o připojení, je povinen toto rozhodnutí zdůvodnit. 13

14 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 3.3 ODBĚRNÉ MÍSTO A HRANICE VLASTNICTVÍ Odběrné místo stanoví PLDS. Odběrným elektrickým zařízením odběratele je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k LDS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím společné domovní instalace. Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno ve smlouvě mezi PLDS a zákazníkem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení. PLDS odpovídá za jasné a jednoznačné označení odběrného místa, které je pro každé odběrné místo uvedeno ve smlouvě mezi zákazníkem a PLDS. Odběrné místo se označuje: číslem odběrného místa: interní číselný kód PLDS kódem EAN (European Article Number): osmnáctimístný číselný kód sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa 3.4 PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY Ceny distribuce jsou v cenách převzatých od provozovatele regionální distribuční soustavy, to je PRE distribuce a.s., respektive ČEZ Distribuce a.s., ve smyslu zvláštního předpisu (Vyhláška č. 541/2005 Sb.) a cenového rozhodnutí ERÚ v aktuálním znění) PLDS vydává pro každý kalendářní rok ceník služeb distribuce. Který je veřejně dostupný na webových stránkách RWEE. Platební podmínky za ceny distribuce jsou vždy uvedeny ve smlouvě mezi PDS a zákazníkem. 14

15 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ, NEBO VÝROBNY ELEKTŘINY Tento oddíl PPLDS specifikuje technické řešení požadované na hranici vlastnictví mezi LDS a odběrným místem zákazníka a vztahuje se na napěťovou úroveň NN. Na napěťovou úroveň VN se jakékoliv připojení odběru či výroby neumožňuje. 4.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozvodná soustava : 3/PEN, AC, 400/230V, TN-C (pro napájení hlavních rozváděčů) 3/N/PE, AC 400/230V, TN-C-S (pro ostatní rozváděče a rozvody) Ochrana před nebezpečným dotykem dle platných ČSN: samočinným odpojením od zdroje pojistkami a jističi proudovými chrániči, ochranným pospojováním. 4.2 OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM V LDS jsou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci izolace kategorie II až IV podle platných ČSN Kategorie I a II - hlavní NN Kategorie III - pouze na základě požadavků klientů 4.3 POŽADAVKY NA JIŠTĚNÍ Vstupní a výstupní připojení k LDS musí zahrnovat zařízení, kterým PLDS může v případě potřeby odpojit uživatele od LDS. Toto zařízení musí být trvale přístupné PLDS. 4.4 UZEMNĚNÍ Způsob provozu uzlu sítí LDS musí vyhovovat platným ČSN. PLDS a uživatel LDS se dohodnou na způsobu uzemnění soustavy uživatele LDS. Specifikace připojovaného zařízení musí odpovídat napětím, které se na zařízení mohou vyskytnout v důsledku použitého způsobu provozu uzlu. 4.5 ZKRATOVÁ ODOLNOST Skutečné hodnoty zkratové odolnosti zařízení uživatele v místě připojení nesmějí být menší než zadané hodnoty zkratového proudu LDS, k níž je zařízení připojeno. Při volbě zařízení, které bude připojeno k síti nízkého napětí, je možno zohlednit útlum zkratového proudu v příslušné síti NN. Při návrhu své soustavy vezme PLDS v úvahu případné zvýšení zkratového proudu způsobené zařízením či soustavou uživatele LDS. Aby bylo možné provést toto vyhodnocení, je třeba zajistit v případě potřeby výměnu údajů o vypočtených příspěvcích ke zkratovému proudu vtékajících do soustavy PLDS a poměrech reaktance k činnému odporu v příslušných místech připojení k LDS. 4.6 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA Zařízení připojovaná k LDS musí být kompatibilní. V případě zařízení s elektronickými napájecími zdroji se očekává podíl unikajících proudů. Tato skutečnost musí být zohledněna v dimenzování ochranných vodičů. 15

16 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 4.7 OBCHODNÍ MĚŘENÍ Obecné požadavky Úkolem obchodního měření je získávání dat o odebírané a dodávané elektřině a poskytování těchto dat oprávněným účastníkům trhu. Tato data jsou podkladem pro účtování na trhu s elektřinou. Základní ustanovení o obchodním měření jsou uvedena v EZ, zejména v 49 [L1] a dále v [L5]. Souhrnně a podrobně je obchodní měření popsáno v Příloze č. 3. Technické požadavky na obchodní měření Vedle obecných požadavků musí měřicí zařízení splňovat minimální technické požadavky, z nichž některé uvádí [L5]. Tyto požadavky jsou podrobně popsány v Příloze č. 3. Způsob instalace a umístění pro obvyklé případy obsahují standardy PLDS. Všeobecně platí, že měřicí zařízení je umístěno v již instalovaných a předem připravených rozvaděčích LDS. 4.8 POŽADAVKY NA VÝROBCE ELEKTŘINY V odběrném místě může být provozován vlastní zdroj energie, který je přímo propojen s LDS, pouze po dohodě s PLDS, při splnění podmínek stanovených PLDS. Jediným výrobcem v LDS je PLDS. V případě požadavku na připojení jiného subjektu jako výrobce elektrické energie, budou upravena PPLDS a výrobce bude připojen za předpokladu, že to technické možnosti LDS dovolí, a to za podmínek obvyklých v nadřazených DS. 16

17 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 5. PROVOZNÍ PŘEDPISY PRO LDS Provozní předpisy jsou souhrnem hlavních zásad, pravidel a povinnosti při řízeni provozu LDS. 5.1 ODHAD POPTÁVKY Odhad poptávky se vzhledem k charakteru LDS a připojeným uživatelům bilančně nestanovuje. Odhad poptávky je prováděn operativně v souvislosti s nákupem silové elektřiny do LDS. 5.2 PROVOZNÍ PLÁNOVÁNÍ PLDS provádí roční plán odstávek pro zabezpečení nezbytných revizních a údržbových prací na zařízení VN. Oznamování odstávek spotřeby uživatelem LDS vůči PLDS se nevyžaduje. 5.3 POŽADAVKY NA KVALITU ELEKTŘINY PLDS je oprávněn systematicky nebo namátkově sledovat vliv uživatele LDS na provoz LDS. Toto sledování se bude zpravidla týkat velikosti a průběhu činného a jalového výkonu, přenášeného odběrným místem. V případech, kdy uživatel dodává do LDS nebo odebírá z LDS činný výkon a jalový výkon, který překračuje hodnoty sjednané pro odběrné místo, bude PLDS o tom uživatele informovat a podle potřeby také doloží výsledky takového sledování. Uživatel může požadovat technické informace o použité metodě sledování. V případech, kdy uživatel překračuje dohodnuté hodnoty, je povinen neprodleně omezit přenos činného a jalového výkonu na rozsah dohodnutých hodnot. I v těch případech, kdy uživatel LDS požaduje zvýšení činného výkonu a jalového výkonu, které nepřekračuje technickou kapacitu odběrného místa, musí dodržet hodnoty a parametry odběru/dodávky podle platných smluv o připojení a dopravě elektřiny. Zvýšení hodnot a parametrů odběru/dodávky předpokládá uzavření příslušných nových smluv. 5.4 POŽADAVKY NA PARALELNÍ PROVOZ VÝROBNY ELEKTŘINY S LDS A DS V odběrním místě může být provozován vlastní zdroj energie, který paralelně pracuje se sítí LDS, pouze po dohodě s PLDS, při splnění podmínek stanovených PLDS. 5.5 STAVY NOUZE Pravidla pro provozování LDS při stavech nouze jsou řešena v Příloze č. 2. LDS nemá ve smyslu [L3] zřízen technický dispečink a proto je považována za Zákazníka. 5.6 KOMUNIKACE MEZI PLDS A UŽIVATELI LDS PLDS a každý uživatel LDS jmenuje odpovědné pracovníky a dohodne komunikační cesty tak, aby byla zajištěna účinná výměna informací. Informování o úkonech (plánovaných nebo vyvolaných jinými úkony nebo událostmi): V dohodnutém rozsahu a určeným způsobem bude: uživatel LDS informovat PLDS o úkonech ve svém odběrném místě, které mohou ovlivnit provoz LDS PLDS informovat uživatele o úkonech v LDS nebo DS, které mohou ovlivnit provoz jeho zařízení. Obecně se jedná o plánované odstávky a připojení spotřebičů, které mohou zpětně ovlivnit chod LDS 17

18 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. Informace musí být předána v dostatečném předstihu, může být ústní, příjemce ji musí potvrdit. Musí obsahovat jméno pracovníka, který ji podává. Informace musí být dostatečně podrobná, aby umožnila příjemci zvážit její důsledky. Její poskytovatel zodpoví příjemci případné dotazy. Dodatečné informování o neočekávaných událostech: V dohodnutém rozsahu a určeným způsobem bude: uživatel LDS informovat PLDS o událostech ve svém odběrném místě, které mohly ovlivnit provoz LDS PLDS informovat uživatele o událostech v DS nebo LDS, které mohly ovlivnit provoz zařízení uživatele LDS. Obecně se jedná o poruchy v DS nebo LDS, mimořádné provozní stavy, výskyt nepříznivých klimatických podmínek, zvýšené nebezpečí stavu nouze. Informace o události musí být podána co nejdříve po jejím výskytu, může být ústní, příjemce ji musí potvrdit. Musí obsahovat jméno pracovníka, který ji podává. Informace musí být dostatečně podrobná, aby umožnila příjemci zvážit její důsledky. Poskytovatel zodpoví případné dotazy příjemce. 5.7 BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ LDS Pro zajištění bezpečnosti zařízení LDS je PLDS povinen zejména: Uvádět do provozu jen taková zařízení, která odpovídají příslušným platným normám a předpisům, a jen po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí v souladu se zásadami navrhování. Vést technickou dokumentaci pro výrobu, přepravu, montáž, provoz, údržbu a opravy zařízení, jakož i technickou dokumentaci technologií, která musí mj. obsahovat i požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Neoddělitelnou součástí technické dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Podrobovat zařízení po dobu jejich provozu pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, popřípadě revizím, údržbě a opravám. Zaznamenávat provedené změny na zařízeních a v technologiích do jejich technické dokumentace Organizovat práci, stanovit a provádět pracovní postupy související s výstavbou, řízením, provozem a údržbou zařízení tak, aby byly dodržovány i předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí. PLDS bude dokumentovat všechny změny v technické dokumentaci zařízení LDS, technologií a provedení předepsaných kontrol, zkoušek, revizí, a oprav. 18

19 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 6. HAVARIJNÍ PLÁNY A HAVARIJNÍ ZÁSOBY 6.1 HAVARIJNÍ PLÁNY PLDS má povinnost vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále je upřesňovat. Aktualizace havarijního plánu se provádí také při významných změnách v LDS, nebo změnách legislativy. Havarijní plán je uveden v Příloze č. 2. Účelem havarijních plánů je určení postupů k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a mimořádných situací, které mohou při provozu DS a LDS nastat. Základní požadavky na havarijní plán Všechna řešení zahrnutá do havarijního plánu respektují místní situaci, zvyklosti a organizační strukturu LDS. Havarijní plán musí být koordinován s havarijními plány provozu DS. Havarijní plán vychází z charakteru LDS (LDS nemá technický dispečink a je považována za zákazníka), jeho rozsah odpovídá významu LDS a obsahuje: a) stručný popis LDS včetně vnějších vazeb b) organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností c) regulační a vypínací plán d) plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu zařízení LDS e) směrnice pro vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze f) plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s vnějšími subjekty g) přehled smluv, uzavřených mezi PLDS a jinými subjekty pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci podle havarijního plánu. 6.2 HAVARIJNÍ ZÁSOBY Druhy i množství jednotlivých zařízení a materiálů určí PLDS podle rozsahu a technického vybavení LDS. Pro jednotlivé druhy zařízení LDS se vychází z těchto zásad: a) sítě VN ve všech transformačních stanicích jsou umístěny náhradní pojistkové vložky nad 1000V. Jiný materiál se v havarijních zásobách neudržuje. b) sítě NN provizorní zásobování odběratelů se zajistí ostrovním režimem kogeneračních jednotek, zvláštní zásoby materiálů nebudou drženy c) stavební, drobný a běžný materiál - samostatné havarijní zásoby se neudržují 19

20 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 7. PRÁVNÍ PŘEDPISY [L1] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) [L2] Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. [L3] Vyhláška MPO č. 80/2010 Sb. ze dne Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu [L4] Vyhláška MPO č. 79/2010 Sb. ze dne Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení [L5] Vyhláška MPO č. 82/2011 ze dne , o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny [L6] Vyhláška MPO č. 252/2001 ze dne o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zkombinované výroby elektřiny a tepla [L7] Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. ze dne o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona ve znění pozdějších vyhlášek [L8] Vyhláška ERÚ č. 540/2005 ze dne o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice [L9] Vyhláška ERÚ č. 401/2010 Sb. ze dne o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu [L10] Vyhláška ERÚ č. 210/2011 Sb. ze dne o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb [L11] Zákon č.180/2005o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) [L12] Zákon o metrologii, zákon č. 505/1990 Sb. a jeho novela č. 119/2000 Sb. [L13] Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., ze dne , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu [L14] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [L15] Zákon o hospodaření energií, zákon č. 406/2000 Sb. [L18] Cenové rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny (odběratelům elektřiny ze sítí nízkého napětí) v platném znění [L19] Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku [L20] Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) [L21] Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) [L22] Vyhláška ERÚ č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 20

21 Pravidla provozování distribuční soustavy Tento dokument stanovuje základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě a pro její užívání. 8. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č Přehledové jednopólové schéma LDS Příloha č. 2. Havarijní plán LDS Příloha č Obecné podmínky připojení k LDS Příloha č Obecné podmínky distribuce v LDS 21

22 !"##!#$%&'!()*!+&,-.$./.0 01!( #$%!!(22!34+2/2&+/ +,/ && Wh!!" #$% *)" +,-+. &' ( ) Wh G Wh *)" +,-+. &' ( ) G Wh Wh

23 !"##!#$%&'(&'")$%*%+ 0 1") $%&" ")22 "3 4,2.2',.,-. '' Wh! " "# $%& Wh +* #!,-.,/ ' ( ) * G Wh Wh

24 !"##!#$%&' ("##!#$")%*% 12 $%&33 4#5,303',0,-0 '' Wh! "# $%& Wh +*"!,-,./) '#( #) * G Wh Wh

25 HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SPOLEČNOST: RWE ENERGO s.r.o. ČÍSLO LICENCE: skupina 12 ÚČINNOST OD: Směrnice činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění následků stavu nouze HAVARIJNÍ PLÁN Lokání distribuční soustavy (LDS) Vypracoval: Schválil: Úřední schválení Název/jméno Přemysl Šritr Ing. Evžen Listík Energetický regulační úřad Datum: Podpis:

26 HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SPOLEČNOST: RWE ENERGO s.r.o. ČÍSLO LICENCE: skupina 12 ÚČINNOST OD: Identifikace provozovatele a provozoven: Provozovatel: Prosecká 885/68, Praha 9 IČ: RUT: 2869 Číslo licence pro distribuci elektřiny: , skupina 12 Provozovny: Název EAN LDS Číslo Nadřazená Lokace zdroje Interní kód sítě DS LDS1 Bytové domy Trója PRE dis. Hnězdenská 607/1, Praha 8 LDS2 Areál Zálesí PRE dis. Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč LDS3 SMP Ostrava ČEZ dis. Plynární 2748/6, Moravská Ostrava

27 HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SPOLEČNOST: RWE ENERGO s.r.o. ČÍSLO LICENCE: skupina 12 ÚČINNOST OD: Obsah Směrnice činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění následků stavu nouze... 1 HAVARIJNÍ PLÁN... 1 Lokání distribuční soustavy (LDS)... 1 Identifikace provozovatele a provozoven:... 2 Provozovatel:... 2 Provozovny: Legislativní podklady - vysvětlení pojmů Společné náležitosti havarijních plánů... 5 Vyhlášení opaření k předcházení a odstranění následků stavu nouze pro lokální distribuční soustavy (poplachová směrnice)... 5 Nebezpečí vzniku stavu nouze... 5 Vyhlášení stavu nouze... 5 Povinnosti při řešení stavu nouze nebo nebezpečí vzniku stavu nouze... 6 Možnosti vzniku stavu nouze v LDS:... 6 Plán obnovy chodu LDS... 7 Postup při odvolání stavu nouze Organizační schéma odpovědností, havarijní komise Stručný popis jednotlivých provozoven... 9 ZÁKLADNÍ POPIS LDS1 (Trója, Praha 8)... 9 ZÁKLADNÍ POPIS LDS2 (Zálesí, Praha 4) ZÁKLADNÍ POPIS LDS3 (SMP Ostrava)... 11

28 HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SPOLEČNOST: RWE ENERGO s.r.o. ČÍSLO LICENCE: skupina 12 ÚČINNOST OD: Legislativní podklady - vysvětlení pojmů Definice stavu nouze dle zákona č. 458/2000 Sb., 54. 1) Stavem nouze v elektroenergetice je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území České republiky nebo její části v důsledku: a) živelních událostí b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu c) poruch a havárii na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny d) smogové situace podle zvláštních předpisů e) teroristického činu. 2) Stav nouze pro celé území státu vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a oznamuje ministerstvu. 3) Týká-li se stav nouze určité části území státu, vyhlašují jej v regionálních sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení příslušní provozovatelé distribučních soustav a oznamují provozovateli přenosové soustavy a ministerstvu. 4) Při stavech nouze a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou všichni odběratelé a všechny fyzické či právnické osoby podnikající v elektroenergetice povinni podřídit se omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny. 5) Při stavech nouze je provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy oprávněn využívat v nezbytném rozsahu výrobních a odběrných zařízení odběratelů. 6) Likvidaci následků stavu nouze v elektrizační soustavě řídí provozovatel přenosové soustavy. 7) Likvidaci následků stavů nouze na určité části území státu řídí příslušní provozovatelé distribučních soustav. 8) Postup v případě, že hrozí nebo existuje stav nouze, a při předcházení stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze v elektrizační soustavě stanoví prováděcí právní předpis. Při stavu nouze se provozovatel řídí vyhláškou č.80/2010 Sb., vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, o stavu nouze v elektroenergetice.

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. (SPOLEČNÁ ČÁST) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 2 Pravidla provozování lokálních distribučních soustav IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele distribučních soustav AH-ENERGY, s.r.o., Louky 304, Zlín, 763 02 Společnost s ručením

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. květen 2002 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

Více

TECHNICKO ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. TOS č. 4 / 2012

TECHNICKO ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. TOS č. 4 / 2012 Výtisk přidělen pod číslem SMĚRNICE TOS č. 4 / 2012 Pravidla provozování lokální distribuční soustavy elektrické energie Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Distribuční oblasti Kladno a Zlín č. licence na distribuci

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SETUZA PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY Ústí nad Labem a.s.. Duben 2014

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září 2013 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza-energo, a.s. červenec 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: 24.07. 2014 Datum schválení Energetickým regulačním úřadem: IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘEDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) je vypracovat a zveřejnit předpisy, které stanoví minimální technické, plánovací,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. Zpracovatel: PSP Technické služby a.s. květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Dne... OBSAH OBSAH 1 PŘEDMLUVA 2 1 NÁZVOSLOVÍ,

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ČEZ Distribuce, a.s. listopad 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov Červenec 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Dne: 5.11.2012

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Služby Boskovice Červenec 2012 Schválil: Energetický regulační úřad dne IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV E.ON Distribuce, a.s. Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Prosinec 2014 Strana 1 IDENTIFIKAČNÍ A

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY... 3 1.1. MĚŘICÍ MÍSTO, MĚŘICÍ BOD, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ... 3 1.2. ZVLÁŠTNÍ

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Liberci, srpen 2013 Vypracoval:

Více

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část I. Rozvod elektrické energie Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah NÁZVOSLOVÍ KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH

Více

3. Způsoby připojení výroben elektřiny k DS v souvislosti se zvoleným způsobem podpory výroby el. v obnovitelném zdroji

3. Způsoby připojení výroben elektřiny k DS v souvislosti se zvoleným způsobem podpory výroby el. v obnovitelném zdroji Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování elektrických zdrojů s instalovaným výkonem do 16 kw paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Nově zřizovat, technologicky měnit nebo

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Změna: 81/2010 Sb.

Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Změna: 81/2010 Sb. Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona

Více

Energetika Petr Hurta

Energetika Petr Hurta Energetika Petr Hurta Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Petr Hurta Hřbitovní 966/2 741 01 Nový Jičín IČ : 70318841 DIČ: CZ6011101338 www.energetikahurta.cz Obsah: 1. Úvod 2. Základní pojmy

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 9/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2013 ze dne 27. listopadu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 8/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové záporné (MZ15-) a minutové zálohy

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S. PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ Zpracovatel: PSP TECHNICKÉ SLUŽBY a.s. květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Dne... OBSAH

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Fakturační měření

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Fakturační měření PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 5 Fakturační měření Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY Ústí nad Labem a.s. Duben 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka:

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka: SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Nová legislativa. pro připojování mikrozdrojů. Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015. Mgr. Pavel Doucha

Nová legislativa. pro připojování mikrozdrojů. Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015. Mgr. Pavel Doucha Nová legislativa pro připojování mikrozdrojů Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015 Mgr. Pavel Doucha Podmínky provozu výroben s výkonem do 10 kw administrativní (licence ERÚ) technické (podmínky připojení)

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d, D27d...8-9 KOMFORT KOMBI 16 + D35d...10-11

Více