Výroční zpráva. Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech."

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech. Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Novovysočanská 505/8, Praha

2 2

3 Obsah Slovo ředitele...4 Údaje o společnosti...5 Poslání společnosti...6 Co se povedlo v roce Co jsme plánovali pro rok Plán na rok Co jsme opravili, zlepšili či zakoupili v roce 2011: Domov seniorů Sociální úsek DS Zdravotní péče Rehabilitace a fyzioterapie Pečovatelská sluţba Střediska sociálních sluţeb MČ Praha 9 v roce Terénní pečovatelská sluţba Dům s pečovatelskou sluţbou Kuchyně Denní stacionář Hejnická Aktivizace seniorů Dětské jesle Ekonomické ukazatele Výsledky hospodaření za rok Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku Závěr Významní sponzoři v roce

4 Slovo ředitele Váţení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu za rok Doufáme, ţe vám nabídne dostatečný obrázek o činnostech naší organizace, přehled aktivit a výsledků, kterých se nám podařilo dosáhnout. V roce 2011 jsme oslavili 15 let výročí zaloţení Domova pro seniory, byl vdechnut ţivot rekonstruované budově na Stříţkově, Dům s pečovatelskou sluţbou uţ oslavil 5. rok své existence. Moje vize o zařízení, které poskytne své sluţby všem, kdo je potřebují a ve výborné kvalitě, se daří uskutečňovat velmi pomalu. Stále se potýkáme s překáţkami, ať uţ jsou hmotné, v podobě nedostatku finančních prostředků, nebo nehmotné, v podobě nejrůznějších potíţí. Důleţité je, ţe zřizovatel, Městská část, naše aktivity podporuje, snaţí se, abychom i v současné těţké době mohli zachovat standardy sluţeb na vysoké úrovni. To, jaké sluţby poskytujeme, je zásluha především pracovníků v přímé obsluţné péči, jsou to ti, se kterými se vy, kdo naše sluţby vyuţíváte, setkáváte. Technické zázemí, kuchaři, pracovníci ekonomičtí a personální a ostatní jsou neméně důleţití a snaţí se poskytovat perfektní servis pro ty, kteří se věnují potřebným. Můj srdečný dík patří všem zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům, ale i sponzorům a podporovatelům zařízení. V neposlední řadě chci poděkovat i všem, kdo naše sluţby vyuţívají za jejich trpělivost, vstřícnost a i těm, kteří si stěţují za podnětné připomínky, díky nimţ můţeme sluţby zkvalitňovat. Závěrem bych všem chtěla popřát, aby rok 2012 byl neméně úspěšný neţ ten předchozí! Mgr. Michaela Ţáčková ředitelka 4

5 Údaje o společnosti Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Internet: Zpracovatel výroční zprávy: vedoucí pracovníci SSS MČ Praha 9 Zřizovatel SSS: Městská část Praha 9 Sídlo: Praha 9, Sokolovská 324 Právní forma: územně správní celek, IČO: Ředitel, vedoucí DS: Mgr. Michaela Ţáčková, tel.: , Vedoucí provozního oddělení: Ing. Tomáš Nevrlý, Vedoucí ekonomického a personálního úseku: Ellen Konečná, Vedoucí terénní pečovatelské sluţby: Mgr. Tomáš Sojka, Vedoucí Denního stacionáře Hejnická: Mgr. Martina Piţlová, Vedoucí DPS: Mgr. Soňa Polášková, Vedoucí Dětských jeslí: Martina Vlachová, Vedoucí stravování: Miloš Procházka, Vedoucí sociálního úseku DS: Bc. Martina Staňová, Vedoucí sestra DS: Stanislava Němcová, Vedoucí aktivizací pro seniory: Mgr. Věra Čápová, 5

6 Poslání společnosti Posláním Střediska sociálních sluţeb Městské části Praha 9 (dále jen Středisko sociálních sluţeb) je zabezpečovat sociální a sociálně-zdravotní sluţby v městské části, podílet se na přípravě komunitního plánu sociálních sluţeb a rozvíjet a zkvalitňovat sluţby, které jsou poskytovány. Organizace se podílí nejen na péči o seniory, ale i na péči o rodiny s dětmi, poskytuje sluţby pobytové, terénní i ambulantní. Středisko sociálních sluţeb má registrovány 3 sociální sluţby: - domov pro seniory - pečovatelská sluţba - denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou V současné době Středisko sociálních sluţeb provozuje kromě těchto registrovaných sluţeb i dětské jesle, dům s pečovatelskou sluţbou, aktivizaci seniorů včetně klubů pro seniory a zajišťuje provozní potřeby klubu pro mládeţ. Organizace kromě hlavní činnosti vykonává i vedlejší hospodářskou činnost jako je hostinská činnost, praní a ţehlení prádla a pronájem bytových a nebytových prostor realitní činnost. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci vyuţívat majetek vymezený ve Zřizovací listině a Smlouvě o výpůjčce jak pro hlavní činnost, tak i k provozování doplňkové činnosti. 6

7 Co se povedlo v roce 2011 V souladu s dlouhodobými cíli byl vytvořen systém softwarového a hardwarového vybavení, který postupně umoţňuje vyuţívání nejmodernějších způsobů komunikace. V současné době hledáme cesty k maximálnímu komfortu našich klientů a uţivatelů našich sluţeb. Co jsme plánovali pro rok Vypracovat vzdělávací plán organizace na rok 2011 aţ 2013 Individuální plány vzdělávání (IVP) jednotlivých zaměstnanců jsou zavedeny a aktualizovány. Vzdělávací plán organizace je vyhotoven, nezobrazuje však zcela jednotlivé IVP, proto ještě bude procházet připomínkovým řízením a revizí. DOMOV SENIORŮ - Vybavit další 2 dveře (4. patro) na chodbách samootvíracím mechanismem, vzhledem k úsporám v roce 2011 se podařilo samootvíracími dveřmi vybavit další 3 patra. V současné době zbývají pouze 2 patra. - Zakoupit vybavení do nové koupelny ve 4. patře koupelna je vybavena moderním zařízením odpovídajícím současným ošetřovatelským trendům a je vyuţívána pro osobní hygienu některých klientů - Zjistit moţnosti zakoupení (cena, způsob instalace) nového systému spojení mezi klientem a pracovníky (pečovatelky, sestry) Domov seniorů byl vybaven novým protipoţárním systémem spojeným s tísňovým voláním pro 15 klientů. - Zavést do praxe individuální plánování sluţby s klientem a na základě reflexe z praxe vypracovat finální verzi metodiky Celoroční práce na přípravě a implementaci individuálního plánování sluţby s klientem, vedla k zavedení plánování do praxe 7

8 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA - Přestěhovat koordinátora a celou sluţbu do nových prostor (Hejnická) Sluţba včetně vedení přestěhována, vytvořen nový systém práce, nakládky stravy probíhají v nových prostorech, - Přizpůsobit organizaci práce novým prostorám a podmínkám Organizace práce zcela změněna, přizpůsobena odpovídajícím hygienickým podmínkám - Dopracovat vnitřní pravidla a podmínky poskytování PS Připravena nová verze smlouvy, pravidla pro poskytování PS a další dokumentace DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU - Zajistit nový systém osvětlení chodeb v DPS na pohybová čidla Postupně se provádí KLUBY PRO SENIORY - Podpořit a rozšířit aktivity klubů pro seniory podpořit vznik nového klubu v DPS i stávajících Kluby podporovány poskytnutím prostředků (místnosti, technika, energie ) Klubová činnost podporována hlavně morálně, podpora při ţádostech o granty - Podpořit znovuzavedení klubu seniorů v bývalém penzionu Hejnická Klub zaloţen a aktivní - Podporovat aktivity určené imobilním seniorům a těm, pro které je sociální kontakt obtíţně dosaţitelný Zajištěny bezbariérové přístupy do všech KS, vybudovány bezbariérové toalety v KS Harrachovská JESLE - Připravit koncepci vyuţití nových prostor po prádelně jeslí V jeslích vybudován prostor pro hlídání dětí - Zajistit legislativně soulad veškerých aktivit (biologické odpady apod.) zajištěno - Vyhodnotit systém přijímání dětí vytvořen systém, který je nutné vyhodnocovat kaţdoročně 8

9 DENNÍ STACIONÁŘ HEJNICKÁ - Vypracovat kritéria pro výběr pracovníků - Přijmout vedoucího pracovníka - Vypsat výběrové řízení na ostatní pracovníky - Přijmout ostatní pracovníky vše splněno - Vypracovat základní dokumenty (okruh osob, poslání, smlouva, cíle ) základní dokumenty vypracovány - Zajistit vybavení DsH: nábytek, pomůcky, kancelářské potřeby stacionář vybaven - Vypracovat další vnitřní pravidla dle standardů kvality v sociálních sluţbách částečně splněno - Upravit vnitřní pravidla dle skutečného průběhu sluţby postupně přehodnocováno - Registrovat sluţbu a otevřít sluţbu pro klienty sluţba funkční V roce 2011 se vedoucí pracovníci organizace usnesli na těchto investičních prioritách pro příští roky: Parkoviště před DPS, zateplení objektu v němţ jsou provozovány jesle, výtah jesle, myčka nádobí DS, konvektomat, studna DPS - řešení spodní vody DS a DPS, zateplení budovy Harrachovská, případně rekonstrukce interiéru v Harrachovské ul., pořídit vyhovující ošetřovatelské postele do DS, termoobaly na dopravu stravy v rámci pečovatelské sluţby 250 ks nebo zvolit jiné řešení dovozu stravy, vybavit okna v jeslích ţaluziemi, nová dětská lehátka a matrace, garáţová vrata na rampu DS a postupně měnit systém osvětlení společných prostor z minutek na pohybová čidla v DPS. Většina z těchto cílů se postupně plní, pro rok 2012 zůstávají stejné priority s tím, ţe je vedoucími pracovníky přijat tento plán pro rok 2012: 9

10 Plán na rok 2012 stanovený v souladu s cíli poskytované sluţby Celé zařízení: 1) Dopracovat individuální plány pracovníků a vzdělávací plán organizace Z:ředitel, Konečná, vedoucí pracovníci 2) Vytvořit systém PR (pořádání akcí) Z: ředitel Sluţba Domov seniorů: 1) Postupná obměna ošetřovatelských lůţek v Domově Z: ředitel, Nevrlý, Staňová 2) úprava protipoţárních dveří v 6. patře (samootvírání) Z: Ing. Nevrlý 3) obměna telefonní ústředny se současným vytvořením systému volání a systému celkové koncepce komunikace SSS Z: Ing. Nevrlý 4) dovybavení a zavedení dvoulůţkových pokojů Z: Staňová, Nevrlý 5) dořešit problém distribuce teplé stravy imobilním klientům Z: Staňová 6) zavést informační systém pro klienty jmenovky, nástěnky, fotografie Z: Staňová 7) přizpůsobit sprchové kouty imobilním klientům přestavba, dle finančních moţností Z: Nevrlý 8) Zavést moţnost z výběru stravy vyřešit softwarově i technicky Z: Procházka, ředitel Denní stacionář Hejnická 1) Vyřešit dovoz teplé stravy z kuchyně do prostor Stacionáře zakoupením teplé vany nebo termonádob Z: Procházka, Piţlová 2) Zajistit oddělení a intimitu v relaxační místnosti. Z: Piţlová 10

11 3) Zakoupit další potřebné vybavení do sluţby myčku na nádobí, uzavíratelné skříňky do výtvarné místnosti. Z: Piţlová 4) Rozšíření sluţby svépomocné skupiny pro rodiny klientů, či moţnost sjednat konzultaci s psychologem či psychiatrem. Z: Piţlová 5) Dopracovat vnitřní pravidla pro poskytování sluţby. Z: Piţlová 6) Zváţit moţnost zajištění dovozu klientů do sluţby a jejich odvoz domů (v rámci sluţby). Z: ředitel, Piţlová 7) Pracovat na PR sluţby, zorganizovat Den otevřených dveří. Z: ředitel, Piţlová Pečovatelská sluţba: 1) Dopracovat vnitřní pravidla sluţby a nadále zavádět standardy v sociálních sluţbách do praxe Z: ředitel, Sojka 2) Dotvořit systém poskytování sluţby, reorganizaci. Zavést celodenní poskytování sluţby, víkendové poskytování sluţby Z: ředitel, Sojka 3) Vybavit sluţbu odpovídajícím mnoţstvím termosů, technicky dořešit rozvoz jídel včetně hygienického zázemí Z: ředitel, Sojka 4) Vyměnit stávající automobil Kangoo za automobil větších rozměrů Z: ředitel, Nevrlý, Sojka Dům s pečovatelskou sluţbou: 1) Dopracovat systém podpory klubu seniorů, vytvořit systém, jak umoţnit obyvatelům DPS účast na akcích pořádaných pro obyvatele DS Z: ředitel, vedoucí DPS 2) Dokončit výměnu osvětlení chodeb Z: ředitel, Nevrlý 11

12 3) Vyuţít veškeré uvolněné prostory pro pronájem hledat pronájem subjektům poskytujícím sluţby, které mohou vyuţívat nájemníci. Z: ředitel Jesle: 1) Dokončit některé stavební úpravy, vyuţít veškeré prostory pro děti a jejich opatrování Z: Ţáčková, Vlachová 2) Dokončit drobné opravy malování, světla, ţaluzie Z: Nevrlý, Vlachová 3) Zhodnotit moţnosti rozšíření jeslí. Z: ředitel Kluby seniorů: 1) Zavést nové aktivity pro seniory s důrazem na seniory nad 70 let věku a seniory a handicapem (imobilní apod.) Z: Čápová 2) Naplánovat rekonstrukci prostor tak, aby vyhovovaly potřebám seniorů tzn. prostor na scházení se, cvičení, přednášky apod. Z: ředitel, Čápová 3) Zajistit koupi nového dataprojektoru. Z: Nevrlý Plán provozních a technických prací: Harrachovská : dokončení 1. etapy opravy parkové zahrady zatravnění, výsadba keřů, prořezy dřevin a stromů, případné zahájení 2. etapy další části zahrady opravy oplocení nátěry opravy zahradních laviček 2. etapa oprav chodníků a ploch zámková dlaţba vč. dílčích dokončovacích prací na opravách teras úprava vstupu bytu a drobné stavební opravy na zahradě 12

13 Českolipská : DS : rekonstrukce sociálního zařízení opravy vedle kanceláře vedoucí dětských jeslí rekonstrukce vstupu chráněného bytu výměna kuchyňské linky chráněný byt dokončení zastřešení pergoly atrium Co jsme opravili, zlepšili či zakoupili v roce 2011: DS : zřízení EPS a přivolávacího systému klient sestra ,- Kč investiční akce + další doplnění detektory kouře EPS byty dvoulůţkové a kanceláře vč. knihovny a šaten a kaple ,- Kč a ,- Kč a práce elektro 6.402,- Kč. Celkem tedy za EPS investiční akce ( ,- Kč) Instalace 6ks samootevíračů dveří chodeb 2., 3. a 4. patro investiční akce ( ,- Kč) Celková částka na investiční akci ,- Kč. Vyčerpáno celkem ,- Kč viz výše. Osobní výtah výměna řídící jednotky Rekonstrukce pergoly v atriu DS (materiálové náklady cca ,- Kč včetně nedokončeného zastřešení, které je jiţ zakoupeno) Dodávka ošetřovatelské vany a pojízdného zvedáku ,- Kč (koupelna 4.p) Harrachovská : Rekonstrukce opravy parkové zahrady zahradnické práce ,- Kč. Zbývá provést nové zaloţení trávníku a výsadbu keřů včetně některých zbývajících prořezů dřevin. Bude dokončeno na jaře Opravy teras a chodníků a ploch včetně bouracích prací narušených stavebních zahradních konstrukcí ,- Kč. Odstraňování bariér stavební úpravy sociálního bloku přiznaný grant ,- Kč. Skutečné náklady ,- Kč a dále provedení rekonstrukce přilehlých prostor přilehlá chodba ,- Kč. Českolipská : Opravy chodníků a ploch. (v reţii ÚMČ) 13

14 Rekonstrukce zrušené prádelny přestavbou na prostory určené pro dětské jesle. (v reţii ÚMČ) Hejnická : provedeno dovybavení nově otevřeného objektu, ţaluzie, zrcadla, zámkový systém, nábytek, pořízen automat na kávu, zajištěna úklidová firma, uzavřeny smlouvy na revize stěţejních systémů, pořízena nová multifunkční pánev do kuchyně ( ,- Kč) a s tímto provedeno posílení odtahu kuchyně (87.524,- Kč) a dodávka odsavače par (43.729,- Kč), zřízen chladící box v přípravě zeleniny, pořízen drtič kuchyňského odpadu, posílen hlavní jistič kuchyně, pořízeno kopírovací zařízení a zřízeny telefonní linky, pořízena televizní anténa včetně provedení rozvodů po objektu 14

15 Domov seniorů V Domově seniorů proběhly v roce 2011 organizační změny, které vedou k poskytování sluţeb v souladu s platnými právními předpisy a v kontextu poţadavků klientů. Sluţba byla reorganizována na základě výsledků Inspekce kvality v sociálních sluţbách a v souladu s poţadavky trhu. Sociální úsek DS Domov seniorů je zařízení, které odpovídá současným náročným poţadavkům na poskytování sociálních sluţeb. Budova je koncipována jako bezbariérová. Klienti bydlí v jednolůţkových pokojích, vybavených kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením. Těchto pokojů je v zařízení 65, dále je zde 6 dvoulůţkových pokojů určených prioritně pro páry. K objektu patří také vnitřní atrium a zahrada, kde mohou klienti nerušeně trávit svůj čas. V rámci změny ve filozofii poskytování sluţby a jejího zkvalitnění proběhla v roce 2011 vnitřní reorganizace sluţby. Jasně se vymezily úseky zdravotní a sociální, které ve vzájemné spolupráci usilují o to, aby byla klientům poskytována kvalitní a komplexní péče v obou těchto oblastech. S ohledem na tyto změny a z důvodu potřebnosti došlo také k personálnímu navýšení dvou pracovníků na sociálním úseku. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální sluţby z předešlých let se celý rok intenzivně pracovalo na jejich úpravě, dotváření a zavádění do praxe. Všichni pracovníci Domova po celý rok navštěvovali kurzy zaměřené na práci se seniory a zvyšovali si tím svoji kvalifikaci pro výkon své profese. Zařízení se snaţí vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami, které pomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných sluţeb. V roce 2011 bylo zakoupeno deset polohovacích postelí včetně matrací, mechanické vozíky a také nová vana, která umoţní klientům nejenom důstojné poskytnutí hygieny, ale také příjemnou relaxaci. 15

16 Sociální péče Celodenní péči o klienty v Domově zajišťují pracovníci v sociálních sluţbách, kteří poskytují podporu, péči a pomoc klientům tak, aby zůstali co nejdéle soběstační. Jedná se například o pomoc při stravování, hygieně, poskytování doprovodů, nákupy aj. Tuto péči zajišťuje 15 pracovníků. Součástí jejich práce je i funkce klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty, jejichţ cílem je zajistit kvalitní a individuálně poskytovanou péči. Dále sociální sluţbu v Domově zajišťují dvě sociální pracovnice, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s ţadateli o sociální sluţbu, procesu přijímání nových klientů i ukončování smluv. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti a podílejí se na průběhu zavádění standardů kvality sociálních sluţeb do praxe. Sociální pracovnice připravují pro klienty různé aktivity a programy. Vedle pravidelných aktivit, jako je trénink paměti, cvičení či dílnička ručních prací, jsme v roce 2011 spolupracovali téţ s řadou dobrovolníků, kteří nám pomohli zrealizovat pro klienty pravidelné aktivity jako krouţek zpívání nebo karetní krouţek. Uzavřeli jsme také spolupráci s Dívčí katolickou střední školou. Studentky této školy se budou v rámci svých praxí setkávat s klienty, povídat si s nimi nebo se účastnit aktivizačních činností. Vedle pravidelných aktivit proběhly v roce 2011 například následující akce: grilování, vystoupení dětí z mateřských škol, koncerty pěveckých souborů, hudební vystoupení s harmonikou, výlety do dendrologické a botanické zahrady, odborné přednášky pana RNDr. Pavla Mrázka, vánoční vystoupení studentů Anglického gymnázia z Prahy 9, Silvestr s Ţiţkovankou a mnohé další. Ve spolupráci s Petrem Sovičem a dalšími spolupořadateli jsme uskutečnili v květnu také dvoudenní Letní slavnosti seniorů, kterých se účastnili jak naši klienti, tak řada známých osobností jako Květa Fialová nebo Naďa Konvalinková. Zdravotní péče Domov seniorů má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytuje nepřetrţitou zdravotní péči prostřednictvím všeobecných zdravotních sester registrovaných u Ministerstva zdravotnictví. V roce 2011 prováděl Zdravotní 16

17 ústav 2x kontrolu sterilizátoru. Vţdy byly splněny všechny parametry sterilizace. Dne probíhalo očkování proti chřipce u klientů, kteří o toto očkování měli zájem. Dne probíhalo očkování proti Pneumokokovým infektům u klientů, kteří o toto očkování měli zájem. Byly zakoupeny antidekubitní matrace, antidekubitní a polohovací pomůcky pro imobilní nebo částečně imobilní klienty ke zvýšení jejich komfortu. Do Domova seniorů dochází 2x týdně praktický lékař,1x měsíčně odborný lékař ortopedie,2x měsíčně odborný lékař psychiatrie,1x za tři měsíce odborný lékař ORL. Rehabilitace a fyzioterapie Dvě rehabilitační pracovnice zajišťují pravidelnou ošetřovatelskou, preventivní rehabilitační péči klientů. V Domově seniorů mají obyvatelé moţnost cvičit individuálně ve svém bytě, v rehabilitační místnosti, v tělocvičně nebo mají moţnost se účastnit skupinového cvičení s fyzioterapeutkou. Tato péče se projevuje velmi výrazně na zlepšování zdravotního stavu obyvatel a o rehabilitaci je velký zájem. V roce 2011 byly zakoupeny RHB pomůcky, které rozšiřují moţnosti pohybových aktivit klientů dle jejich zdravotního stavu a přání. Jako fakultativní sluţbu nabízíme masáţe zad nebo celého těla, dle přání a potřeb klientů. Nedílnou sloţkou poskytování sluţby je dodrţování hygienických a epidemiologických zásad a předpisů. Všechny kontroly v tomto směru proběhly úspěšně. Vzhledem k tomu, ţe do praxe zavádíme individuální plánování sluţby s klientem, všichni pracovníci v přímé péči (pečovatelky, zdravotní sestry i sociální pracovnice) jsou povinni individuálně přistupovat ke klientům tak, aby se klient sám spolupodílel na tvorbě vlastního plánu péče a aby jeho klíčový pracovník znal i jeho individuální potřeby a uměl tyto informace převést do praxe pro ostatní pracovníky. Dle zákona o sociálních sluţbách jsou pracovníci v přímé péči povinni absolvovat vysoký počet hodin vzdělávání, coţ je poměrně nákladné a zároveň problematické z provozních důvodů. Pro všechny pracovníky v přímé péči je k dispozici moţnost supervize. 17

18 Obsazení zařízení ZA ROK Počet klientů 73,10 71,57 71,74 71,73 72,45 72,60 72,97 72,13 70,43 71,77 72,87 71,84 Kapacita 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 Obložnost (%) 94,93 92,95 93,17 93,16 94,09 94,29 94,76 93,67 91,47 93,21 94,63 93,30 SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: 74 - plná: 33 (45%) Průměrná úhrada klienta: 9 436,41 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 3 (4%) - snížená s neuhrazenou částí: 38 (51%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 30 (41%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 22 (30%) 17,6 (11%) II (středně těžká závislost) 12 (16%) 48,0 (30%) III (těžká závislost) 7 (9%) 56,0 (36%) IV (úplná závislost) 3 (4%) 36,0 (23%) Celkem: ,6 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů 18

19 VĚKOVÁ PÁSMA Průměrný věk klientů: 84,8 let Věková pásma Počty muţů a ţen Věkové pásmo Klientů Počet muţů a ţen Klientů do 6 let 0 Počet muţů let 0 Počet ţen let let let let let let 26 nad 96 let 5 19

20 SOCIÁLNÍ ČÁST úhrady za rok 2011 VYÚČTOVÁNÍ Součet Úhrada klienti Úhrada smluvně PP Celkem: Neuhraze no Hodnoty jsou v tisících Kč 20

21 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY - ROK 2011 Pojišťov Součet na ,7 50,6 55,6 54,9 53,7 55,1 53,6 44,8 43,7 50,2 49,0 52,0 619,9 VZP 201-0,3 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,3 6,9 VOZP ,1 13,0 13,7 16,0 17,5 14,8 12,9 15,4 17,6 20,9 20,9 12,5 188,3 OZP bank a pojišťov en ZP 6,7 5,9 6,9 9,2 6,4 6,2 6,6 6,4 6,2 6,4 6,2 6,5 79,6 MV Celkem: 76,8 69,8 76,2 80,6 77,6 76,1 73,1 66,6 67,5 77,5 78,6 74,3 894,7 Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ - PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK DOMOV SENIORŮ 1. pololetí Počet vykázaných 28 (38%) 28 (39%) 25 (35%) 25 (35%) 19 (27%) 21 (29%) klientů Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných 17 (23%) 24 (33%) 25 (34%) 20 (28%) 21 (29%) 26 (36%) klientů Průměrná částka za klienta

22 Pečovatelská sluţba Střediska sociálních sluţeb MČ Praha 9 v roce 2011 Pečovatelská sluţba je po reorganizaci rozdělena na úsek Dům s pečovatelskou sluţbou (dále jen DPS) a terénní sluţba. Terénní sluţba je rozdělena na úsek mobilních pracovníků, kteří zajišťují rozvoz obědů, nákupy, praní prádla a další sluţby pro které je výhodná mobilita pracovníků. Dalším úsekem jsou terénní pracovníci, kteří vykonávají úkony přímé obsluţné péče, ve smyslu osobní hygieny, péče o domácnost a další úkony dopomoci péče o vlastní osobu. Terénní pečovatelská sluţba V roce 2011 poskytovala terénní pečovatelská sluţba úkony průměrně 460 klientům. Nejčastěji poskytovanou sluţbou byl dovoz obědů. Personální zajištění sluţby: 15 pečovatelů a pečovatelek ( terén 6, rozvoz obědů 9 ) 3 pečovatelky DPS 1 vedoucí a zástupkyně pro DPS 1 zástupkyně pro terénní pracovníky 1 vedoucí pečovatelské sluţby ( 4 muţi, 17 ţen ) 22

23 Rok 2011 byl prvním rokem, kdy PS pracovala dle nového organizačního schématu zástupců vedoucích pracovníků pro DPS a terén. Tento systém se plně osvědčil a potvrdil nutnost schopnosti vzájemné zastupitelnosti na úrovni vedoucích pracovníků, ale i řadových pracovníků. Podařilo se nám stabilizovat pracovní tým. Zajistit kvalifikaci všech pracovníků dle zákona a organizačně i personálně zajistit plynulý rozvoz obědů v sobotu, neděli a svátky i v období zvýšených nemocností a dovolených. V souladu s celkovou změnou v systému poskytování pečovatelské sluţby jsme začali intenzivně pracovat na zavádění standardů kvality v sociálních sluţbách. Spolupracujeme s externím odborníkem na školení pracovníků v individuálním plánování sluţby s klientem. Jedná se o odborníka z praxe, který nás provází celým systémem a poskytuje nám nezávislý pohled na sluţbu. Nejpodstatnější změnou v oblasti PS bylo v roce 2011 přestěhování PS do nově rekonstruovaných prostorů v Hejnické ulici. Zde nalezli naši pracovníci konečně pracovní a technické zázemí odpovídající náročnosti jejich práce. Strava pro rozvoz obědů se vaří v místní zrekonstruované kuchyni. Nově zde poskytujeme donášku obědů i v jídelně, kam někteří naši klienti docházejí. Dokoupili jsme další nádoby na obědy s termoobaly a pracovali na zlepšení kvality převozu a předání stravy klientům: urychlení dávkování porcí do nádob a termoobalů v souvislosti s udrţením teploty jídla. Prvním přibliţně deseti klientům na kaţdé trase rozvozu obědů, kteří dostávají stravu nejdříve, předáváme tuto i s termoobalem, aby měla v době oběda odpovídající teplotu. Jídelnu v odpoledních hodinách v úterý, středu a ve čtvrtek poskytujeme pro aktivity Klubu seniorů Hejnická, kteří zde mají nejrůznější krouţky, cvičí a zabývají se ručními pracemi. Při pohledu zpět na rok 2011 se domnívám, ţe došlo k výraznému kvalitativnímu posunu v organizaci PS, přístupu k zaměstnancům a v kvalitě celkové atmosféry v týmu, coţ se zcela jistě projevuje i v přístupu ke klientům a v kvalitě sluţby. 23

24 V roce 2012 se zaměříme na dosaţení kvalitního a efektivního poskytování PS zlepšením organizace práce. Chtěli bychom, aby kaţdý klient, kterému poskytujeme dováţku oběda, dostával stravu v termoobalu a sluţba byla maximálně sociální tzn. spojena s dalšími úkony. Chceme dořešit technicky i organizačně lepší mytí nádobí. 24

25 Dům s pečovatelskou sluţbou Dům s pečovatelskou sluţbou je nájemní bytový dům, ve kterém je poskytována pečovatelská sluţba. K dispozici je 110 garsoniér o velikosti cca 30m2 s předsíní, koupelnou a kuchyňskou linkou. Z toho je 8 bezbariérových bytů. Byt si nájemník vybavuje vlastním nábytkem. Nájemníci mohou chovat v bytě domácí zvířata. Obyvatelé mohou uţívat společné prostory domu: klubovna, knihovna, internet, jídelna a přilehlé zahrady. Byty v DPS jsou určeny starobním a invalidním důchodcům s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Ţádost o přidělení nájemního bytu v DPS posuzuje sociálně-zdravotní komise Střediska sociálních sluţeb, sloţená ze sociálních pracovníků, zdravotníků a dalších zaměstnanců SSS. Po posouzení a vyhodnocení je ţádost zařazena do pořadníku. Při uvolnění kapacity je ţádost zaslána ke schválení Magistrátu hl. m. Praha a radě MČ Praha 9. Jestliţe je ţádost schválena, je zájemce osloven k uzavření nájemní smlouvy. Obyvatelům DPS je poskytována pečovatelská sluţba. Pečovatelskou sluţbu vyuţívá průměrně 85 klientů za měsíc. Sluţbu poskytujeme v bytech klientů, ve středisku osobní hygieny, v jídelně. Personálně zajišťují pečovatelskou sluţbu 3 pečovatelky a 1 vedoucí. Fakultativní sluţbu masáţe dochází kaţdé úterý vykonávat kvalifikovaný masér. V prostorách DPS má pronajatou místnost kadeřnice, její sluţby vyuţívají nájemníci. V DPS je Klub seniorů, který po celý rok pořádal a zajišťoval řadu nádherných kulturních akcí pro obyvatele. Kaţdý týden probíhalo promítání filmů v klubovně. V dubnu uspořádal vernisáţ obrazů a uměleckých výrobků. Autoři děl byli z řad nájemníků. V říjnu zajišťoval vystoupení skupiny Alla Breve - středověká hudba s tanci. V měsíci prosinci pořádal výlet vánoční Prahou, a řadu dalších kulturních akcí. 25

26 Kaţdé úterý vede nájemnice DPS rehabilitační cvičení na ţidlích v klubovně. Za zmínku stojí květnové vystoupení country skupiny Nový úsvit. Tento koncert zajistila pro obyvatele pečovatelka. Nájemnice DPS během roku 2011 uskutečnila několik tanečních vystoupení se svojí country skupinou Meduňky. V květnu v zahradách a společných prostorech domu DPS probíhaly Letní slavnosti Střediska sociálních sluţeb s bohatým doprovodným programem: Ţiţkovanka Petra Soviče, Dixieboys-dixilend, vystoupení hereček pí. Nadi Konvalinkové, Květy Fialové, Miriam Kantorkové a řady dalších. DPS úzce spolupracuje s přilehlým Domovem seniorů. Obyvatelé DPS mohou docházet i na kulturní akce, které probíhají v Domově seniorů. Sociální pracovnice z Domova seniorů pořádají v DPS bezplatné tréninky pamětí. Nájem v DPS stále činí 50,- Kč/m2 měsíčně, zvyšují se zatím pouze poplatky za energie, vodu apod. Nájmy zpracovává firma, která připravuje pro nájemníky vyúčtování. Všechny byty byly průběţně v roce 2011 obsazeny, přirozenou cestou byly další byty opět uvolněny (úmrtí, odstěhování). V současné době evidujeme 107 ţádostí, z toho 34 ţadatelů odmítá okamţité uzavření nájemní smlouvy. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Kuchyně Středisko sociálních sluţeb (SSS) v současné době provozuje tři kuchyně. V domově seniorů, dětských jeslích a také v srpnu nově otevřenou kuchyni v objektu v Hejnické ulici na Stříţkově. Do objektu byla přestěhována Pečovatelská sluţba a obědy pro seniory Prahy 9 se tak rozváţí z nových prostor. Tyto prostory nakládky obědů splňují všechny hygienické normy současné doby. Ke kuchyni patří i krásná nová veřejná jídelna, kde se stravují senioři z okolí a personál PS. V jídelně jsou téţ pořádány různé kulturní a vzdělávací akce pro seniory Prahy 9. Své akce tu pořádá Klub seniorů. Dále zajišťujeme celodenní stravu pro klienty Denního stacionáře. V kuchyni DS připravujeme stravu pro klienty DS, DPS a pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS. V jídelně DS se stravuje personál SSS. Naším cílem pro příští období je zavést do DS více druhů jídel k obědu pro další zkvalitnění naší sluţby. Klienti by si mohli vybrat pokrm dle své chuti. Pro seniory poskytujeme 6 druhů diet (D2, 3, 4, 9, 9/2 a 9/4) Kvalita stravy je na vysoké úrovni a pod kontrolou nutriční terapeutky, která dbá na správné pouţívání surovin a přímo kontroluje kvalitu pokrmů a podílí se i na sestavování jídelníčků. Do jídelníčků jsme zařadili nová jídla dle přání klientů a také s ohledem na nové trendy zdravého stravování. Došlo ke zvýšení mnoţství pokrmů připravovaných z ryb a přibylo zeleniny v různých formách. V roce 2011 nebyla řešena ţádná zásadní stíţnost na kvalitu a mnoţství pokrmu. Všechny kontroly Hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Nadále vycházíme maximálně vstříc poţadavkům strávníků při výdeji stravy. Donáška ke stolu personálem SSS je ve všech jídelnách jiţ samozřejmostí. Kuchyně zajistila všechny plánované akce pro klienty DS, jako je grilování na zahrádce, velikonoční, mikulášské a vánoční balíčky. Byla opět zajištěna večeře na Štědrý den i pro klienty DPS. V roce 2011 se počet pokrmů zvýšil o 2,18% proti roku

33 Důvodem byla větší obsazenost klienty DS, navýšení obědů pro PS do terénu a také otevření nové kuchyně a příliv nových strávníků z okolí. Počet porcí vydaných z kuchyně DS resp. Hejnické za rok 2011: - Snídaně / 92 - Přesnídávky / 83 - Obědy / Svačiny / Večeře / 25 - II. večeře 6236 / 0 Celkem Denní stacionář Hejnická Od byla registrována nová sociální sluţba Denní stacionář Hejnická (v textu dále DsH). Díky zahájení této sluţby jsme zároveň rozšířili i okruh obyvatel, kterým můţeme nabídnout pomoc při řešení jejich nepříznivé ţivotní situace. DsH je ambulantní sluţba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Sluţba je klientům k dispozici v kaţdý pracovní den od 6:30 hod. do 17:30 hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme nejen péči, ale i moţnost odebírat stravu. Vzhledem k tomu, ţe je našim cílem poskytovat komplexní sluţbu, nabízíme kromě jiného i zprostředkování dopravy do a z DsH. Posláním DsH je pomoc klientům udrţovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Samotnému otevření sluţby však předcházelo několik měsíců nezbytných příprav k jejímu následnému zahájení a příjmu klientů. Byla vypracována stěţejní pravidla pro poskytování sluţby, na jejichţ základě jsme poţádali o registraci. Následně proběhlo vybavování prostor nábytkem a doplňky vhodnými pro naši cílovou skupinu klientů. Prostory DsH jsou vybaveny například speciálními polohovacími křesly, ve kterých mohou klienti v průběhu dne odpočívat, ale i dalším, účelově vybraným nábytkem a doplňky. 33

34 Průběh poskytování sluţby Klienti přicházejí do DsH vţdy v ranních hodinách, svrchní oblečení a osobní věci si mohou ukládat do uzamykatelné šatní skříňky. Příchody klientů probíhají zhruba do 9:00 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti, lehkému kondičnímu cvičení, ale také ručním pracím, společně se podílí na výzdobě prostor DsH, ale i veřejné jídelny, která je umístěna v přízemí domu. V odpoledních hodinách se klienti mohou věnovat např. přípravě drobného občerstvení, pečení, hraní deskových her, poslechu hudby či sledování televize. V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase. Klienti mohou v průběhu dne odebírat svačiny, obědy, ale i večeře. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních sluţbách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, kaţdý z klientů má k dispozici svého klíčového" pracovníka, se kterým můţe své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je i zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje ţadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní sloţku poskytované sluţby, řeší případné náměty, připomínky a stíţnosti k poskytované sluţbě. Kromě jiného v průběhu poskytování sluţby komunikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování sluţby a její vnitřní pravidla. Klienti DsH První klienty vyuţívající sluţeb DsH jsme přivítali koncem srpna Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Klienti nemusí sluţbu vyuţívat denně, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální sluţby si vybírají jednotlivé dny v týdnu, ve kterých nás navštíví. V současné době má s DsH uzavřenou smlouvu 7 klientů, dva ţadatelé nemohli být ze zdravotních důvodů do sluţby přijati. 34

35 35

36 36

37 Aktivizace seniorů Středisko sociálních sluţeb MČ Praha 9 provozovalo během roku 2011 čtyři aktivní kluby seniorů. V Nemocniční ul. ve Vysočanech, v Domě s pečovatelskou sluţbou v Novovysočanské ul. ve Vysočanech, v Harrachovské ul. na Proseku a v nově vzniklém na Stříţkově v Hejnické ul. Klub seniorů v Harrachovské na Proseku plně fungoval prostřednictvím Společenského centra pro seniory a osoby se zdravotním postiţením v rámci aktivizace seniorů i osob se ZP. V rámci celotýdenního pravidelného programu, někdy s aktivitami i v sobotu nebo neděli, se konaly mimo jiné v pondělí dopoledne deskové hry, pravidelná cvičení jak břišních tanců, vţdy v pondělí odpoledne, kterých se zúčastňovalo během celého roku pravidelně v průměru 23 lidí, nově zahájeného cvičení v úterý dopoledne pro muţe 55+, kterého se začalo zúčastňovat zatím do 10 seniorů, tak cvičení s prvky jógy včetně relaxace a meditace v průměru původně z 22 lidí, se později utvořily 4 skupiny po 12 osobách, celkem 48 seniorek, ve středu dopoledne a ve čtvrtek dopoledne, tak i zdravotního cvičení na ţidlích vţdy ve středu odpoledne v průměru 15 lidí; speciálního cvičení pro seniory v Letňanech se pravidelně zúčastňovalo, z tehdy zaniklého klubu seniorů v Hejnické na Stříţkově (nyní jiţ obnoveného po rekonstrukci) v průměru 10 lidí. Nejnavštěvovanější aktivitou během celého roku jiţ pravidelně byla Kavárnička pro starší a pokročilé včetně Čajovny, kam docházelo v průměru 36 lidí. Tréninků paměti se zúčastňovalo v průměru 29 lidí, Dílen alias Klubu šikovných rukou v průměru 22 lidí. Přednášek RNDr. Mrázka, CSc. se zúčastnilo asi cca v 22 lidí; přednášek PhDr. Karkulové v průměru 31 lidí. Základů sebeobrany pro seniory, který vedl úspěšně PaedDr. Bobuski, se pravidelně účastnilo cca přes 20 seniorů. V pátek dopoledne docházelo na deskové hry asi kolem 6 seniorů. Na Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni seniorů se v říjnu přišlo podívat 49 lidí. Vystoupení dívčí vokální skupiny Cosmetic Tussues si radostně a s nadšením vyposlechlo 32 seniorů v rámci Vánočního večírku Klubu důchodců. Vystoupení dětí ze 2 mateřských školek přihlíţelo 38 lidí. Pátečního odpoledního Kurzu výpočetní 37

38 techniky, vedené lektorkou pí. Petrou Borešovou v IC Prosek, se pravidelně se zúčastní 15 lidí. Bazar kvalitní oděvy, které mohou ještě někomu poslouţit a přinést radost, navštívilo v průměru 30 lidí. V lednu aţ květnu se zúčastňovalo pravidelné výuky angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, v průměru (za obě kategorie) 48 lidí. Dále jsme navštívili společně během roku WORLD of EXPO BEAUTY Mezinárodní veletrh v O2 Aréně, Muzeum Kampa, Uměleckoprůmyslové museum, Národní galerii, Praţský hrad, České muzeum hudby, Muzeum čokolády, Minervu poradnu a prodejní veletrh zdraví a esoteriky, včetně přednášek a seminářů, alternativní a přírodní medicíny a EZOTERU, vycházku na Petřín, projíţďku lanovkou. Poté návštěvu zámků, výletů do nejbliţšího okolí nebo turistických výletů do Ctěnic, s prohlídkou Vinoře, do Chval, do Brandýsa nad Labem, do Klánovic, do lesa, do Úval, zpět vláčkem do Libně, do muzea másla v Máslovicích, do Solné jeskyně, do Botanické zahrady i na Slupi, do Zoologické zahrady, do skleníku FATA MORGANA; vycházky s hůlkami Nordic Walking. Dále pak dvou Zahradních slavností se známými a zajímavými hosty např. Květou Fialovou, Naďou Konvalinkovou, vystoupením country skupiny, za účasti hudební skupiny Ţiţkovanka, která hrála k tanci a k poslechu, se zúčastnilo asi 80 lidí jak v Novovysočanské, tak na Proseku. Ve spolupráci se SPCCH se konal výlet na lodičkách a projíţďka po Vltavě, a i několik jejich přednášek za účasti fundovaných odborníků coby lektorů. V listopadu a v prosinci během celého období byla zahájena rekonstrukce všech WC a sociálního zázemí, získáním grantu od MHMP, coţ způsobilo zmatky, kam docházet na toilety, ale i to jsme zvládli. Za výsledek to stálo. V rámci prosincových svátků se programu a všech aktivit zúčastnilo pouze tolik lidí, kteří nalezli odvahu připravované programy absolvovat s očekávanými obtíţemi. Další program jako např. návštěva Praţského jezulátka, kostel Panny Marie Vítězné, návštěva Vánoční Nerudovky, Kostel u Kajetánů betlémy, Jesličky navštívil předpokládaný počet seniorů. Náš program vycházel pravidelně jednou za měsíc v měsíčníku Devítka; i na webových stránkách. Byly podány celkem 2 ţádosti o grant na MČ Praha 9, na MHMP 2 ţádosti. Po schválení grantů se senioři a osoby se ZP zúčastnili i celodenního a půldenního výletu v ČR a byli velice spokojeni. V následujícím roce 2012 se pestrá nabídka sluţeb ještě během celého roku rozšíří např. od 38

39 ledna o pravidelnou výuku anglického jazyka jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, od února o bridţ, později o různé hry, pétanque, seznamovací pátky, taneční párty v multifunkční zahradě, včetně jiţ zahájené a plánované tradice letních zahradních slavností, aj. Vedení SSS P9 vyšlo ochotně seniorům v Hejnické na Střížkově vstříc a poskytlo jim moţnost klubových činností v jídelně objektu. Tím byly obnoveny částečně aktivity, kdy se začali pravidelně scházet senioři na cvičení v rámci rehabilitačního tělocviku, vţdy v pondělí odpoledne, pod vedením zkušené fyzioterapeutky (20 lidí). Ve středu odpoledne se začala scházet pravidelně skupina seniorů s kazateli Církve bratrské ze Ţiţkova nad Biblí, jejím výkladu, a i jako moţnosti řešení obtíţných ţivotních situací (15 lidí). Pravidelné čtvrtky odpoledne jiţ tradičně patří ke klubovým posezením se sousedy a kamarády při kávě, čaji, čokoládě a vzájemným předáváním zkušeností, včetně ručních prací, hraní karet, deskových her, povídání o knihách atp (do 10 lidí). V prosinci se uskutečnilo Adventní odpoledne s hosty Ester Janečkovou z ČT a pěveckým sborem Církve bratrské na Ţiţkově (zúčastnilo se 82 spokojených seniorů). Oproti tomu naopak v klubu seniorů v Nemocniční v tomto roce se počet seniorů sníţil (celkem ani ne 10). Jednak stářím některých seniorek, z důvodu vysoké a opakované nemocnosti, včetně úrazu a i hospitalizace. Vedení se bude zamýšlet, jakým způsobem rozšířit zájem seniorů o aktivizaci ve Vysočanech, nebo případného pozdějšího zrušení klubu. V klubu seniorů v DPS Novovysočanská se pravidelně scházelo během roku seniorů. Pravidelná cvičení se konala v úterý dopoledne cca seniorů. Poté tréninky paměti do 10 seniorů. Pravidelně ve čtvrtek probíhalo promítání filmů - do 15 seniorů. Dále nepravidelná setkání v knihovně (do 10 lidí) při půjčování knih a rozmlouváním o nich. Nezávisle na tom setkávání ke všem ţivotním jubileím. Půldenní výlet do Dobříše; Vánoční výlet Prahou, půldenní (20 lidí). Perspektivy a cíle: Koordinovat všechny kluby tak, aby se senioři mohli zúčastňovat všech, nebo co nejvíce aktivit, byli pravidelně informováni, nalézali nová přátelství, byli především co nejvíce aktivní sami; aby nešlo o jejich pouhý pasivní příjem. Radost v jejich podzimu ţivota. 39

40 Stávající stav klubů na území MČ Praha 9: Adresa Klub seniorů Harrachovská Klub seniorů Nemocniční Klub seniorů Novovysočanská Klub seniorů Hejnická Dětské jesle Dětské jesle byly v roce 2010 zaregistrovány jako nestátní zdravotnické zařízení. Pečujeme o děti od 1 roku do 3 let, nabízíme klidný a pravidelný denní reţim, který přináší dětem pocity jistoty a bezpečí, ale zároveň i stále nové podněty během krátkých pravidelných a za den několikrát se opakujících výchovných zaměstnání. O děti pečuje na třech odděleních šest zdravotních sestřiček s dlouholetou praxí, tři pomocnice, jeden kuchař s pomocnicí a vedoucí sestra jeslí. Děti jsou rozděleny na jednotlivá oddělení podle věku. Kaţdé oddělení v průběhu roku pořádá tematické akce (diskotéka, Halloween - maškarní, Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Velikonoce, čarodějnice maškarní, Dětský den, výroba dárků ke konci roku na památku, fotografování v průběhu roku). Pořádáme krom našich hlavních aktivit rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, umisťujeme informace na internetu a zohledňujeme zvyšující se nároky na poskytování této sluţby. Nadále pro děti umoţňujeme návštěvu zájmového krouţku, které pořádá Mateřské centrum Fialka (tanečky) a to 1x týdně. V květnu 2011 se do jeslí přihlásilo 104 uchazečů, přijato pro školní rok 2011/2012 bylo 38 dětí, 12 dětí zůstávalo ve stavu z předchozího roku. Z celkového počtu přihlášených je 83 zájemců z MČ Praha 9 a 23 z jiných městských částí (Praha 8, 18, 14). Kapacita našeho zařízení je max. 50 dětí, kapacita je plně obsazena. Všechny děti jsou z Městské části Praha 9. 40

41 Za přispění Městské části Praha 9 byl zrekonstruován prostor bývalé prádelny, v brzké době bude zde zahájen provoz dětského klubu. Měsíc Klubíčko Stav 2010 Klubíčko Stav Leden 9960,- Kč 74705,- Kč ,- Kč ,- Kč Únor 9080,- Kč 82285,- Kč 14510,- Kč ,- Kč Březen 12870,- Kč 95100,- Kč 10910,- Kč ,- Kč Duben 14440,- Kč 95970,- Kč 8420,- Kč ,- Kč Květen 12870,- Kč 98520,- Kč 6175,- Kč ,- Kč Červen 13600,- Kč 98310,- Kč 6730,- Kč ,- Kč Červenec 7090,- Kč 84480,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Srpen 0,- Kč 0,- Kč 9510,- Kč 79040,- Kč Září 4225,- Kč 89465,- Kč 6895,- Kč 79785,- Kč Říjen 7935,- Kč 99030,- Kč 14730,- Kč 85120,- Kč Listopad 5060,- Kč 97120,- Kč 10980,- Kč 95750,- Kč Prosinec 8200,- Kč 91820,- Kč 11080,- Kč 95576,- Kč Součet ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Počet návštěv dětí v rámci hlídací sluţby Klubíčko Měsíc Klubíčko 2010 Klubíčko 2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 14 0 Srpen 0 45 Září Říjen Listopad Prosinec Součet

42 Ekonomické ukazatele V hlavní činnosti poskytujeme sluţby pro obyvatele DS, děti v Dětských jeslích v Českolipské, pečovatelskou sluţbu pro pečované osoby Prahy 9 i o víkendech a svátcích (terénní, v DPS, v bývalém penzionu v Hejnické ulici), kluby seniorů a klub mládeţe Harfica. V doplňkové činnosti provádíme realitní činnost pronájem bytových a nebytových prostor v DS ve stacionáři, ubytovně v Harrachovské, společnosti Duha v Českolipské, nové firmě Rekonix, kadeřnici v DPS Novovysočanská a stravovací činnost obědy pro cizí strávníky. Na provoz nového objektu, včetně sluţeb, byl schválen navýšený rozpočet, který byl vyčerpán. V roce 2011 jsme obdrţeli z MPSV státní dotaci na poskytování pečovatelské sluţby a sociální sluţby v Denním stacionáři Hejnická. Bohuţel se nepodařilo zajistit řádný pronájem velké části budovy v Hejnické. Nájemní smlouva byla uzavřena s firmou, která zajišťuje sociální sluţby, tak, jak byl původní koncept, ale firma bohuţel neplnila své povinnosti a smlouva byla vypovězena. V současné době hledáme vhodného nájemce, který by doplňoval naše sluţby. V roce 2011 byly podány dvě ţádosti o podporu z ESF. Obdrţeli jsme dva granty na podporu činnosti klubů seniorů, grant - dar z MHMP na pečovatelskou sluţbu a dva granty na platy pracovníků pečovatelské sluţby a klubů seniorů. Koncem roku jsme obdrţeli investiční grant na bezbariérovou úpravu v objektu v Harrachovské ulici. S ohledem na zisky z VHČ jsme v tomto roce investovali do oprav a zkvalitnění zahrady v Harrachovské ulici a do dílčích oprav ve všech objektech, které slouţí pro doplňkovou činnost. Ve II. polovině roku jsme zvýšili základní mzdu zdravotním sestrám v jeslích, které byly v souladu s novelami katalogu prací zařazeny do vyšších tříd. V roce 2011 došlo k velké opravě výtahů v DS a k mnoha opravám strojů a zařízení v úseku stravování, prádelenského zařízení a vozového parku. 42

43 Organizace během I. pololetí 2011 obdrţela státní dotaci jen na částečné pokrytí platů pracovníků pečovatelské sluţby ve výši 1, ,- Kč, avšak na provoz DS bohuţel neobdrţela ţádnou dotaci. Po podrobném rozboru přiznaných dotací jsme došli k závěru, ţe ţádná příspěvková organizace městské části, která provozuje Domov seniorů neobdrţela dotaci, ale přesto jsme se nadále snaţili o získání alespoň části poţadovaných finančních prostředků potřebných pro zabezpečení provozu DS. Vzhledem k našim opakovaným ţádostech jsme obdrţeli grant z MHMP ve výši ,- Kč na platy pracovníků v sociálních sluţbách v DS, dále ,- Kč na podporu sluţeb, které navazují a doplňují sociální sluţby v Klubech seniorů a grant dar z ÚMČ ve výši ,- Kč, také na posílení činnosti v klubech seniorů a ,- Kč na posílení platů pečovatelek a koordinátorů v pečovatelské sluţbě. Koncem roku jsme obdrţeli státní dotaci na nově otevřenou sociální sluţbu v Hejnické ve výši ,- Kč a investiční grant ve výši ,- na bezbariérovost v klubu seniorů v Harrachovské. Výsledky hospodaření za rok 2011 Finanční situace a) Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS M. č. Praha Vlastní činnost Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele Granty-dary od zřizovat. Státní dotace z MPSV Granty z MHMP Vlastní činnost 43

44 Celkové náklady za rok 2011 byly vyčerpány na 101,3 % vůči upravenému rozpočtu. Z toho v poloţce opravy bylo čerpání ve výši 102,5 % vzhledem k větší neplánované nutné opravě zařízení v úseku kuchyně a opravě výtahů, v poloţce spotřeby energií ve výši 110,9% vzhledem k odhadům spotřeby energií i v nově vybudovaném objektu. Dále v poloţce spotřeba materiálu ve výši 101,8 % vzhledem k nutným nákupům spotřebního materiálu a dalšího potřebného vybavení pro nový objekt, do kterého se stěhovala celá pečovatelská sluţba a byla zařizována nová vývařovna, ze které je distribuována strava pro pečované osoby Prahy 9 a cestovné bylo přečerpáno o 100,- Kč vzhledem k většímu počtu sluţebních cest. V ostatních poloţkách je čerpání niţší. Celkové výnosy za rok 2011 byly ve výši 102,4 % vzhledem k větším trţbám hlavně z ubytování od klientů DS a za zdravotní úkony v DS od zdravotních pojišťoven. Celková úspora za rok 2011 z hlavní činnosti činí ,- Kč vzhledem k úsporným opatřením při rozjezdu dalšího velkého objektu a navýšení rozpočtu z grantu aţ koncem roku, kdy jiţ nebylo moţné realizovat potřebné nákupy zařízení vzhledem k delším dodacím lhůtám. b) Doplňková činnost organizace Celkové náklady za rok 2011 byly vyčerpány na 99,3 %. Z toho vyšší čerpání o 3 % bylo v poloţce opravy a údrţba vzhledem k nutné údrţbě v DPS a Harrachovské a o 1 % ve spotřebě energií. V ostatních poloţkách rozpočtu je čerpání niţší. Celkové výnosy za rok 2011 byly ve výši 99,5 % vzhledem k dluţnému nájemnému obyvatel DPS a firmy Rosebelle s.r.o. v novém objektu Hejnická. Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši ,- Kč. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok 2011 bylo ve výši 100 %. 44

45 Čerpání OON za rok 2011 bylo ve výši 99,9 %. V roce 2011 bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči navýšenému limitu ve výši 91,6 % vzhledem k odchodu několika zaměstnanců, k zajišťování zástupů za MD, k dočasnému zkrácení pracovních úvazků, k postupnému nabírání zaměstnanců pro nové středisko v Hejnické i k úsporným opatřením vzhledem k rozjezdu a postupnému naplňování klientů do nové sociální sluţby a postupnému dofinancování platů pracovníků z více zdrojů. b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok 2011 bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu. Čerpání OON v roce 2011 bylo ve výši 99,2 % vůči upravenému rozpočtu. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v roce 2011 bylo ve výši 100 % vůči rozpisu organizace, který činil 1,5 pracovníka. Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 100 %. Z IF bylo celkem čerpání ve výši 2, ,- Kč na nákup zařízení DS (velkokapacitní, pánev, vana), zhodnocení majetku objekt Harrachovská, DS (EPS elektronický protipoţární systém a jističe, samozavírání dveří v DS, bezbariérovost- vstupy, WC,sprch.zázemí klub seniorů) a výpočetní techniku. Z celkové výše 2, ,- Kč poskytnutých finančních prostředků určených účelově na příslušné investice bylo nedočerpáno 128,- Kč, které vracíme zřizovateli. Z RF bylo celkem čerpání ve výši ,- Kč na opravy a údrţbu (revize,kontroly), nákup zdravot. vozíku pro klienty DS, platy pracovníků pečovatelské sluţby z grantu-daru a na dopravné aktivizační sluţby (zájezdy) seniorů z klubů seniorů. Obdrţené granty, dary granty a poskytnuté státní dotace jsme v roce 2011 plně vyčerpali. Z FO bylo celkem čerpání ve výši ,- Kč jako mimořádné odměny. 45

46 Závěr Organizace sestává z mnoha středisek, hospodaří s velkým objemem finančních prostředků a plní stanovené cíle a poslání. Městská část má zájem na poskytování kvalitních sluţeb, podporuje jejich rozvoj a prostřednictvím organizace postupně k tomuto cíli směřuje. Změna systému financování sociálních sluţeb nás směřuje k novému pohledu na poskytování těchto sluţeb, postupně jednotlivá střediska reorganizujeme, tak, aby byla samofinancovatelná, či aby měla co nejmenší ztráty. Také oslovujeme donátory a ty, co chtějí pomáhat s prosbami o pomoc. Významní sponzoři v roce 2011 Jmenovitě chci poděkovat firmě Oresi kuchyně za sponzorský dar v podobě montáţe kuchyňské linky do prostor DsH. Pouţité zkratky: SSS Středisko sociálních sluţeb KS Kluby seniorů PS Pečovatelská sluţba DS Domov seniorů DPS Dům s pečovatelskou sluţbou KD Klub pro děti KD Klub pro děti DsH Denní stacionář Hejnická 46

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva. Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech.

Výroční zpráva. Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech. Výroční zpráva 2010 Zpráva o organizaci, jejím hospodaření, úkolech a plánech. Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Novovysočanská 505/8, Praha 9 284827237 284829042 Právní forma: příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2012. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2012. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov) Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2012 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva Středisko sociálních služeb Městské Části Praha 9

Výroční zpráva Středisko sociálních služeb Městské Části Praha 9 2012 Výroční zpráva Středisko sociálních služeb Městské Části Praha 9 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9, uplynulý rok 2012 byl opět plný změn. Částečně

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2014 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2013. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2013. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov) Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2013 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2014 V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2012 1 PEČOVATELSKÁ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Denní stacionář Hejnická Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov PROVOZNÍ ŘÁD Denního stacionáře HEJNICKÁ (v textu dále jen Stacionář) Směrnice č. 3/2011

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více