ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 číslo jednací: 39 Cm 160/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Milošem Zbránkem ve věci žalobce: GESTORE v.o.s., IČ, se sídlem Na Lánech 30, Lány, PSČ Litomyšl, insolvenční správce dlužníka PD - 5 s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Lipová Alej 695/1, PSČ , právně zastoupeného Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem se sídlem Čechyňská 419/14a, Brno, proti žalovanému: Tomáš Cvrk, nar , trvale bytem Tanvald, Raisova 192, PSČ , právně zastoupenému JUDr. Ĺubomírem Fockem, advokátem se sídlem Náprstkova 276/2, PSČ Praha 1, o zaplacení částky ,00 Kč s příslušenstvím, t a k t o : I. Žaloba, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku ,00 Kč s příslušenstvím, s e z a m í t á. II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši ,60 Kč k rukám právního zástupce žalovaného.

2 Pokračování 2 39 Cm 160/2013 O d ů v o d n ě n í : Žalobou ze dne , doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, dne , se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalovanému uloženo zaplatit mu částku celkem ,00 Kč s příslušenstvím. Žalobce je insolvenčním správcem úpadce společnoisti PD 5 s.r.o. Úpadce prodal společnosti Extra Oil s.r.o. nemovitosti, za které mu kupující společnost měla ve splátkách uhradit ,00 Kč. Kupující tuto částku uhradil postupně ve splátkách na dva účty úpadce, a to částku ,00 Kč na účet /2050 a ,00 Kč na účet /2050. Tyto finanční prostředky se ale na účtech úpadce nenachází, úpadce z nich nehradil žádné své závazky, ani nebyly vloženy do pokladny. Žalovaný byl jediným jednatelem úpadce, tedy jedinou osobou, která měla právo s prostředky nakládat. Žalovaný tak nejednal s péčí řádného hospodáře a podle ustanovení 132/2 ve spojení s 194/5 obch. zákoníku tak odpovídá za škodu ve výši neoprávněně vybraných peněžních prostředků. Žalovaný se ve věci nevyjádřil. Na jednání nařízené na den se bez omluvy nedostavil a ani nepožádal z důležitého důvodu o odročení. Spolu s předvoláním k jednání byl i poučen o následcích nedostavení se k tomuto jednání ve smyslu ustanovení 153b odst. 1 občanského soudního řádu. Žalobce při prvním ústním jednání, které se ve věci konalo dne , navrhl vydání rozsudku pro zmeškání. Proti rozsudku pro zmeškání podal odvolání spojené s návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání žalovaný. Prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že v době, kdy mu bylo doručeno předvolání k jednání soudu se nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody na základě rozsudku 50 T 5/2007 vydaného KS Ústí nad Labem dne Žalovanému tedy nebyla doručena žaloba ani předvolání na první nařízené jednání a nebyl tedy o následcích nedostavení se poučen. Jeho neúčast na prvním nařízeném jednání byla z omluvitelných důvodů. Usnesením 39 Cm 160/ ze dne soud vynesený rozsudek pro zmeškání zrušil a nařídil ve věci jednání. Na jednání dne , které se konalo v nepřítomnosti žalobce, jež se omluvil, navrhla právní zástupkyně žalovaného provedení důkazu obsahem trestního spisu KRPA 39951/TČ Z usnesení MS v Praze na č.l.3-6 soud zjistil, že dne byl zjištěn úpadek dlužníka PD -5 s.r.o. Z usnesení MS v Praze na č.l.7 soud zjistil, že do funkce insolvenčního správce dlužníka PD-5 s.r.o byl dne ustanoven žalobce. Z kupní smlouvy na č.l.6-13 trestního spisu (dále TS) a dodatku na č.l.9-10 soud zjistil, že dlužník zastoupený žalovaným jako jednatelem prodal společnosti Extra oil s.r.o. nemovitosti. Kupní cena byla stanovena na ,00 Kč a měla být uhrazena ve splátkách na účty /2050 a /2050.

3 Pokračování 3 39 Cm 160/2013 Z výpisu z účtu a pokladních dokladů na č.l soud zjistil, že žalovaný z účtu dlužníka /2050 vybral ve dnech celkem ,00 Kč vždy poté, co na účet byla připsána splátka kupní ceny od společnosti Extra oil s.r.o. Z dohody o zrušení smlouvy a návrhu na vklad na č.l TS soud zjistil, že žalobce a společnost Extra oil s.r.o. se dohodou ze dne dohodli na zrušení kupní smlouvy ze dne a nemovitosti touto kupní smlouvou převedené na Extra oil s.r.o. byly převedeny zpět na úpadce PD 5 s.r.o. Z výpovědi žalovaného na č.l TS soud zjistil, že žalovaný byl jediným společníkem a jednatelem úpadce, jednal však podle instrukcí pana Jecha, kterému také předával vyzvednuté peníze z účtu. Jednatele a společníkem se stal namísto pana Vondráčka, rovněž na žádost pana Jecha. Pan Jech opakovaně vkládal peníze na účet a on je opakovaně vybíral. Jech chtěl žalovaného napálit. Zůstaly by mu nemovitosti a žalovanému dluh u České spořitelny, to si později žalovaný uvědomil a s Jechem se nepohodli. Jech rovněž vypracoval text kupní smlouvy. Kupujícím byla Extra oil, kterou zastupoval Mráz. Žalovaný měl ještě jiné společnosti, MATUM s.r.o., ICELKAND s.r.o. Jech měl přístup na účty MATUM a PD- 5. Peníze od Extra oil předával panu Jechovi, později mu Jech řekl, že z obchodu sešli a nemovitosti byly vráceny. Vybíral i účet společnosti MATUM, rovněž tyto peníze předával panu Jechovi. Domnívá se, že Jech tyto peníze zase poslal na účet MATUMU a poslal ho je vybrat. Z výpovědi Aleše Vondráčka na č.l TS soud zjistil, že byl společníkem a jednatelem úpadce. Když se dostala výstavba penzionu do problémů, spojil se s panem Jechem, který nabídl vyřešení situace, když se nemovitosti přepíší na jeho firmu Extra oil. Jech dal do PD-5 svého člověka - žalovaného, nejdříve jen jako jednatele, později jako jediného společníka. Do společnosti Extra oil přišel naopak kamarád p. Vondráka, který pracoval v bance, p. Mráz. Nepamatuje si, jak byla kupní cena hrazena, když se ale nemovitosti vrátily na PD-5, Extra oil se ani nepřihlásila do insolvence. Jak to proběhlo s vypořádáním kupní ceny za vrácenou nemovitost, neví. Protože osoby jednající za PD-5 i Extra oil byly z konsorcia pana Jecha, asi udělali nějaký zápočet. Z výpovědi Aleše Mráze na č.l TS soud zjistil, že na žádost p. Vondráčka působil ve společnosti Extra oil, byl i společníkem, později svůj podílů převedl. Neplatil nic při nákupu podílu, ani nic nedostal při převodu. Podepsal jak kupní smlouvu na nemovitosti s PD-5, tak později s žalobcem dohodu o vrácení nemovitosti zpět společnosti PD-5. Z pokladních dokladů na č.l soud zjistil, že žalovaný v období od do vybral z účtu společnosti ,00 Kč. Z výpovědi Antonína Jecha na č.l TS soud zjistil, že jmenovaný nepřišel s žádnými podklady ohledně obchodování společností Extra oil a PD-5, žalovaného do PD 5 nedával, obrátili se na něj bratři Vondráčkové, aby řešil jejich dluh u České spořitelny, byl ochoten půjčit Extra oil peníze, fakticky půjčí ,00 Kč. Nikdy nepřijal v hotovosti žádné peníze, i když to tvrdí p. Štefánek, nic mu neříká společnost MATUM, nikdy nepřijal

4 Pokračování 4 39 Cm 160/2013 peníze od žalovaného, nepodepsal výběrové pokladní doklady, i když podpis je jeho podpisu podobný. Z výpovědí Vladimíra Šmidta a Petra Dittricha na č.l soud zjistil, že jmenovaní byli požádáni Antonínem Štefánkem, aby na účet společnosti Extra oil opakovaně skládali finanční hotovost, kterou jim předtím předal Antonín Štefánek. Z výpovědi Antonína Štefánka na č.l TS soud zjistil, že jako jednatele jej do společnosti Extra oil dosadil pan Jech, měl dispoziční právo k účtu společnosti. Podíl ve společnosti nabyl na základě přání pana Jecha, ten také vše zařizoval. Nevzpomíná si, že by předával hotovost panu Šmidtovi a Dittrichovi. Pokud vybíral nebo vkládal na účet společnosti peníze, dělal tak podle pokynů pana Jecha. Z výpovědi Františka Holáta na č.l soud zjistil, že jmenovaný asi 3x vložil na účet společnosti Extra oil hotovost, zda to bylo přes ,00 Kč si již nevzpomíná, činil tak na žádost pana Vondráčka. Z výpovědi Ing. Miloše Bačíka na č.l ts soud zjistil, že jmenovaný jednal za žalobce ve věci vrácení nemovitostí do podstaty. Tyto nemovitosti byly vráceny a následně prodány v dražbě. Ze společnosti Extra oil se nikdo nepřihlásil s pohledávkou v insolvenčním řízení. Dohoda o zrušení kupní smlouvy neřeší otázku kupní ceny, pokud by Extra oil měla pocit, že na kupní cenu plnila, mohla se s pohledávkou přihlásit. Za Extra oil jednal pan Mráz a nezmínil se, že by Extra oil něco plnila. Z výpovědi Mgr. Marka Indry na č.l TS soud zjistil, že ze strany Extra oil nebyla kupní cena nejspíš uhrazena, to dovozoval z toho, že Extra oil nechtěla nic vrátit. Z výpovědi Pavla Šilhana na č.l TS soud zjistil, že spolupracoval s Antonínem Jechem, dosazoval ho jako jednatele do různých společností. Pan Jech se stýkal s bratry Vondráčkovými a na základě spolupráce s nimi byl žalovaný jmenován do funkce jednatele PD-5. S žalovaným jednal pan Jech. Žalovaný poslechl, co mu bylo nařízeno. Z Úředního záznamu na č.l.231 TS soud zjistil, že mimo protokol Pavel Šilhan uvedl, že v době uzavření kupní smlouvy bude v PD-5 nastrčená osoba žalovaný a PD-5 i se Cvrkem se odepíšou. To se nepovedlo, způsobil to asi žalovaný, který začal dělat pro druhou partu. Domnívá se, že společnost, která nakonec nemovitost vydražila je nějak napojena na Vondráčkovy. Po provedeném dokazování soud zjistil následující skutkový stav. Skupina osob držící podíly v různých společnostech, mj. i ve společnosti úpadce, se pokusila ze společnosti úpadce vyvést nemovitý majetek a poté ponechat prázdnou společnost PD-5 svému osudu a neuspokojeným věřitelům. Mozky operace byli bratři Vondráčkovi a Antonín Jech. Smysl operace spočíval v tom, že společnost Extra oil odkoupí od úpadce nemovitosti a kupní cenu bude hradit ve splátkách. Tato společnost ve skutečnosti neměla prostředky na zakoupení nemovitosti. Každou poslanou splátku z jejího účtu proto podle pokynů vybral žalovaný, který plnil roli bílého koně a předal ji do dispozice osob ovládajících Extra oil.

5 Pokračování 5 39 Cm 160/2013 Prostřednictvím dalších nastrčených osob (Šmidt, Holát, Dittrich) byly peníze vloženy zpět na účet Extra oil a posléze zaslány opět jako splátka kupní ceny a proces se opakoval. Touto recyklací jediné splátky byl vytvořen dojem, že je kupní cena ze strany Extra oil splácena, jen jsou všechny splátky ihned v hotovosti vybírány jednatelem PD-5 (žalovaným) a mizí neznámo kam. Ve skutečnosti se jednalo o fiktivní operace a Extra oil na kupní cenu fakticky nic nezaplatila. Žalobce požadoval úhradu ,00 Kč, což byla smlouvou dohodnutá kupní cena, ale předložil důkazy, které svědčí pouze o tom, že na jeho účet přišlo a následně bylo vybráno ,00 Kč. I kdyby se jednalo o skutečné splátky kupní ceny, rozdíl v nedoplatku do ,00 Kč by žalobce nemohl vymáhat po žalovaném, ale po dlužníkovi společnosti Extra oil, která nezaplatila kupní cenu v plné výši. Proč žalobce požadoval celou kupní cenu soudu nevysvětlil a protože se nedostavil na žádné jednání soudu, nemohl být poučen k doplnění tvrzení a označení důkazů dle 118 a odst.1,3 OSŘ. Podstatnější je však jiná okolnost. Jak vyplynulo z listinných důkazů v trestním spise, mezi žalobcem a společností Extra oil došlo k uzavření dohody, který od počátku rušil uzavřenou kupní smlouvu na předmětnou nemovitost. Společnost Extra oil vrátila do majetkové podstaty uvedenou nemovitost a byly provedeny příslušné zápisy v katastru nemovitostí. Sám žalobce pak nemovitost v dražbě prodal. Toto okolnost opomněl v žalobním návrhu zmínit. Žalobce tak po žalovaném požaduje vyplacení kupní ceny za prodej, aniž by cokoliv prodal. Společnost Extra oil si zjevně byla vědoma fiktivního charakteru převodů na účet společnosti PD-5, neboť nepožadovala vrácení zaplacené části kupní ceny ani tuto svou pohledávku za úpadcem nepřihlásila do insolvenčního řízení. Žalobci tak z majetkové podstaty ničeho neubylo a nemůže po žalovaném z titulu náhrady škody ničeho požadovat. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle 142 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch. Soud však nepřiznal žalovaným, resp. jeho právním zástupcem, požadovaný počet úkonů. Žalovaným tvrzené četné porady s klientem jsou stejně reálné jako platby za nemovitost od společnosti Extra oil, které pak žalovaný vybíral z účtu. Žalovaným nebyly tyto porady nijak doloženy a ze skutečnosti, že po několikahodinových poradách navrhnul právní zástupce soud jediný důkaz připojení trestního spisu, má soud za to, že se jedná o pokus o umělé navyšování příjmů právního zástupce žalovaného. Soud nepřiznal ani odměnu za účast na jednání dne , neboť provedení tohoto jediného důkazního návrhu, mohl navrhnout soudu písemně a nikoliv až na jednání dne , aby soud kvůli provedení důkazu musel jednání odročit. Žalovanému tak byly přiznány tři úkony právní pomoci (převzetí zastoupení, odvolání proti rozsudku pro zmeškání, účast na jednání dne ) po ,00 Kč, tři režijní paušály po 300,00 Kč, cestovní výdaje na jednání dne Praha Liberec a zpět 244 km 1.992,00 Kč, náhradu za ztrátu času za 6 půlhodin 726,00 Kč vč. DPH, DPH 21% z odměny ,60 Kč. Celkem ,60 Kč. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e m o ž n o podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky Liberec. U odvolání proti výroku číslo I. tohoto rozsudku

6 Pokračování 6 39 Cm 160/2013 mohou být odvolacím důvodem pouze vady uvedené v 205 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání ( 153b občanského soudního řádu). Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. V Liberci dne 26. března 2015 Za správnost vyhotovení: Daniela Vyhlasová Mgr. Miloš Zbránek, v.r. soudce

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á. MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO 276 02 231, se sídlem v Praze 5, Žitavského 496,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 102/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

7 VZV 18/2008-1582 V Praze dne 27. září 2010 OBŽALOBA

7 VZV 18/2008-1582 V Praze dne 27. září 2010 OBŽALOBA VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE odbor závažné hospodářské a finanční kriminality nám. Hrdinů 1300 140 65 Praha 4 e-mail: vsz.pha@vsz.pha.justice.cz tel.: 2611 96 111 fax: 2611 96 851 7 VZV 18/2008-1582

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 30T 9/2013-1612 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne 20.6.2014 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Miroslava Muchy

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Mgr. Roman

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSBR 27 INS 6965/2011 1 VSOL 824/2012-A-98 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 20/2003-96 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. Jana Passera v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 9/2012-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 81/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

SPOR O ZAPLACENÍ ČÁSTKY 120 000 Kč Návrh na změnu žalobního návrhu dle ust. 95 o. s. ř.

SPOR O ZAPLACENÍ ČÁSTKY 120 000 Kč Návrh na změnu žalobního návrhu dle ust. 95 o. s. ř. Okresní soud v Litoměřicích Na valech 525/12 412 97 Litoměřice K č.j. Ro 1184/2003 Žalobce: Ladislav Novák, nar. 25. 2. 1946 trv. bytem Někrasova 1006, 160 00 Praha 6 Žalovaný: Emilián Novotný, r. č. 431001/951

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 127/2006-140 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

Soudní spory, kde je žalován Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Soudní spory, kde je žalován Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci S t r á n k a 1 Přehled soudních sporů: Soudní spory, kde je žalován Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci sp.zn.: 7 C 418/2007 soud: Okresní soud v Berouně petit: o poskytnutí náhrady ve smyslu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29.1.2015 Bod pořadu jednání: Imobilien Zpracoval: odbor, oddělení: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 18/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně P. M.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 333 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Natašou Reichlovou v právní věci žalobce: Jan Mareš, nar. 13.11.1961, Jánský vršek 310/4, Praha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 31/2007-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Jednací číslo: 23 C 639/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Novotnou ve věci žalobkyně: HARVARD CAPITAL and CONSULTING, a.s. v likvidaci,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 49/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

Kapitola 1 NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ: OPRAVNÉ A JINÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY VADNÝCH ROZHODNUTÍ 1

Kapitola 1 NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ: OPRAVNÉ A JINÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY VADNÝCH ROZHODNUTÍ 1 OBSAH Seznam použitých zkratek.... 6 Úvod... 7 KAPITOLA 1 NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ: OPRAVNÉ A JINÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY VADNÝCH ROZHODNUTÍ... 9 KAPITOLA 2 ODVOLÁNÍ... 16 KAPITOLA 3 DOVOLÁNÍ, ŽALOBA PRO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 44/2014-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 102/2005-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

32C 184/2008. s e ž a l o b a z a m í t á. pokračování 2

32C 184/2008. s e ž a l o b a z a m í t á. pokračování 2 Číslo jednací: - 334-349 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jaroslavou Lobotkovou ve věci žalobce: MUDr. Mgr. Ivan Langer, bytem 8. května 25, Olomouc,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 25Co 60/2013-219 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Krejsové a soudců JUDr. Ireny Paterové a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více