OBSAH HNUTÍ HARE KRŠNA Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH HNUTÍ HARE KRŠNA Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU"

Transkript

1 HNUTÍ HARE KRŠNA Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU Martin Fárek Se svými zpívajícími prùvody v ulicích velkých mìst, nepøehlédnutelnou misijní èinností v podobì prodeje knih, ale také velkými festivaly, je hnutí Hare Kršna (anglickou zkratkou také ISKCON) jednou z nejviditelnìjších alternativních náboženských skupin u nás. Než se pustím do krátkého pøedstavení struktury a obsahu tématu tohoto èísla, chci vyslovit podìkování redakci Dingiru za pozvání, abych se podílel se na jeho koncepci. Inspirací mi byla publikace The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant (Hnutí Hare Kršna: Post-charismatické osudy pøesazeného náboženství), kterou editovali Edwin F. Bryant a Maria L. Ekstrand. V této nedávné knize totiž zaznívají rùzné hlasy: akademiètí badatelé prezentují své analýzy, souèasní i bývalí èlenové hnutí se vyjadøují k osobì zakladatele i k rùzným, nìkdy velmi kontroverzním událostem z dnes již více než ètyøicetileté historie organizace. Aèkoliv ani jedna z uvedených stran nemusí souhlasit s názory tìch druhých, považuji za dùležitou skuteènost, že zde zaznìly všechny tyto rùzné hlasy. Pøi studiu souèasných náboženských skupin se badatel chtì nechtì dostává do složité sítì vzájemnì propletených vztahù a zájmù. On sám je pøitom souèástí celkového obrazu a alespoò na zaèátku by tedy mìl naslouchat všem úèastníkùm svého pøíbìhu. Autoøi a mluvèí následujících èlánkù byli osloveni právì s tímto zámìrem: aby si ètenáøi mohli vyslechnout hlasy z rùzných perspektiv. Èlánek z mého pera je vìnován zakladateli hnutí Hare Kršna - A. È. Bhaktivédántovi Svámínovi. Snažím se alespoò ve struènosti nastínit, z jaké tradice vycházel, jak pøedstavoval dávnou indickou tradici oddanosti ke Kršnovi v prostøedí Spojených státù 60. a 70. let, a také poukazuji na nìkolik jeho specifických dùrazù pøi výkladu višnuistického uèení a praxe. Mgr. Jaroslav Klepal se zabývá pojetím božstva Kršny z pohledu kulturní antropologie. Pøíspìvek vychází z autorova dlouhodobého terénního výzkumu, základu jeho diplomové práce. Jaroslav Klepal je v souèasné dobì doktorandem na Ústavu etnologie filozofické fakulty UK v Praze. Na poèátky hnutí Hare Kršna u nás zavzpomínal Tomáš Kobes (Tattvadarší dás), jeden z prvních vážných oddaných Kršny v komunistickém Èeskoslovensku a pozdìji pøekladatel øady knih a pøednášek do èeštiny. Jeho vzpomínky jsou doprovázeny nìkolika málo známými fotografiemi. Tattvadarší dása už nìkolik let provozuje internetové stránky kde se snaží dát prostor rùzným liniím tradice hnutí Hare Kršna. K historii hnutí v Èeské republice se vyjadøuje i jeho místní statutární vedoucí Antonín Valer (Trilókátma dás). Dozvídáme se v nìm o pùsobení skupinky oddaných v pohnutých dnech revoluce 1989, a dále o pøevážnì misijních èinnostech organizace v dalších letech až do souèasnosti. Èlánek doplòují krátké rozhovory se souèasnými vedoucími pražského Centra pro védská studia a farmy Kršnùv dvùr. Pokud hovoøíme o hnutí Hare Kršna, je na místì zmínit také jeho bývalé èleny, kteøí se nakonec rozhodli pro uèitele z jiných kršnovských skupin. Rozhovory s tìmito žáky mají pøiblížit jejich pohled na vìc. K tématu se vztahuje rovnìž èerstvá reportáž z oslav Èaitanjova narození tak, jak probíhaly 3. bøezna letošního roku na Kršnovì dvoøe v Mìsteèku u Benešova. O své zážitky se podìlili Martin Koøínek a fotograf Vojtìch Tutr. Zajímavým fenoménem je Hnutí za obrodu ISKCONu (IRM), které vystupuje pøedevším proti souèasnému oficiálnímu pojetí duchovního uèitele v organizaci. Po krátkém uvedení následuje pøíbìh Václava Dvoøáka, který žil nìkolik let na farmì Kršnùv dvùr, a pak si našel cestu až ke zmínìnému reformnímu hnutí. Tento pøíbìh téma hnutí Hare Kršna v Dingiru završuje. n OBSAH Tichá revoluce (Michal Malý)... 2 Zahranièí Nevìøící a registrace (Zdenìk Vojtíšek)... 5 Z domova Støípky promìn v èeském satanismu... 6 (Luboš Majzlík) Téma Misionáø a teolog oddanosti ke Kršnovi... 8 (Martin Fárek) Kršnovy každodenní intervence (Jaroslav Klepal).. 11 Poèátky hnutí Hare Kršna u nás (Tattva-darší dás) Oddaní u nás po roce 1989 (Trilokátma dás) Reportáž Den na rozezpívané ekofarmì (Martin Koøínek) Rozhovor O dùležitosti gurua (Martin Fárek) Téma Kdo následuje Prabhupádu? (Martin Fárek / Václav Dvoøák) Info-servis Události Rejstøík Recenze A. Kvasnièková: Náboženství jako kolektivní pamì (Miloš Mrázek) Práce studentù Èo sa stalo v hnutí Nazaret (Iveta Husenicová) Dopisy

2 Posun v nauce o zákazu transfúzí u svìdkù Jehovových TICHÁ REVOLUCE Michal Malý Asi nejdiskutovanìjší a nejvíce kontroverzní rys náboženství svìdkù Jehovových - nauka o zákazu transfúzí krve, se pozvolna mìní. Od zcela radikálního postoje odmítajícího témìø vše, co mìlo nìco spoleèného s lékaøským použitím krve, který byl direktivnì nastolen v roce 1945, dochází ke zmìnám umožòujícím svìdkùm používat èásti krve (frakce) a též mnohé døíve zapovìzené lékaøské postupy.. Jak bylo ukázáno v èlánku Svìdkové Jehovovi a otázka krve. Èí volba a èí svìdomí, 1 prošla nauka svìdkù Jehovových o zákazu transfúzí krve bìhem let mnoha zmìnami. Nìkteré z nich znamenaly zcela protichùdné obraty v postojích. Napøíklad jen bìhem let se ètyøikrát zmìnil pohled na pøípustnost èi nepøípustnost pøijímání krevního séra. V roce 1967 byly v èasopise Strážná vìž 2 pøirovnány transplantace orgánù ke kanibalismu, a zákaz transplantací byl oficiálnì odvolán až v roce Tyto a mnohé další významné pøevraty v uèení vedly mnoho svìdkù ke zkoumání vlastního svìdomí. Protože je tato nauka spjata s otázkou života a smrti, vzniklo v roce 1997 v øadách svìdkù Jehovových disidentské hnutí Spojenectví svìdkù Jehovových za reformu v otázce krve. 3 Nejvýznamnìjší zmìna V roce 2000, kromì jiného také jako dùsledek vzrùstajícího celosvìtového tlaku tohoto disidentského hnutí, došlo ke dvìma zásadním zmìnám v oficiálním postoji Spoleènosti Strážná vìž v nauce o zákazu transfúzí krve. Prùlomové prohlášení se objevilo v nenápadné zmínce v èlánku ve Strážné vìži z 15. èervna Bylo zde uvedeno, že Nìkteøí køes ané odmítají transfúze plné krve, èervených krvinek, bílých krvinek, destièek èi plazmy. Souhlasí však, aby jim lékaø podal frakce získané z tìchto základních složek. Pokud však jde o frakce tìchto základních složek, musí se každý køes an po dùkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základì svého svìdomí. Co zmínka o krevních frakcích znamenala? Pøedevším další zmatek. Jednak v myslích svìdkù Jehovových, protože pochopení souèasného postoje vyžaduje již znaèné znalosti o složení a zpùsobu použití krve, jednak i mezi lékaøi, kteøí sice tyto znalosti mají, ale jsou zmateni postojem, který znamená, že svìdkové sice deklarují svoje odmítání krve, ale zároveò mohou pøijmout èásti krve ve formì frakcí. Kromì plné krve mají svìdkové odmítat transfúze ètyø základních složek (neboli frakcí) krve - èervených krvinek, bílých krvinek, destièek a plazmy. To mùže znamenat v nìkterých pøípadech neøešitelný medicínský problém, nebo napøíklad za destièky, které je nutné èasto podávat u dìtí léèených cytostatiky, zatím neexistuje žádná náhrada. Mùže to vést k pøerušení léèby a smrti malého pacienta, který by se jinak s vysokou pravdìpodobností mohl zcela uzdravit. Frakce z frakcí Z èlánku však vyplynulo, že je možné pøijímat frakce z frakcí (ze základních složek) krve. Je to podobné, jakoby nìkdo øekl: Nesmíš si koupit dùm (plná krev). Nesmíš si koupit ani byty v tomto domì (základní frakce). Ale smíš si koupit jakoukoliv místnost v kterémkoliv bytì tohoto domu (frakce z frakcí). Odmítání transfúze krve má dle svìdkù v první øadì náboženský dùvod, nikoliv zdravotní. Nauka je založena na tøech základních textech z Bible: zákaz jedení krve byl dán Noemovi (1. Mojžíšova 9,3-4), kodifikován v mojžíšském zákonì (3. Mojžíšova 17,13-14) a pøenesen na køes- any (Skutky 15,28-29). Se svìdky Jehovovými bylo již o tìchto textech svedeno verbálnì mnoho bitev èasto s patovým výsledkem. Logické vysvìtlení, proè je možné pøijímat frakce z frakcí a zároveò nepøijímat frakce základní, v tìchto textech ale nemá oporu. Jediné zdùvodnìní, které svìdkové Jehovovi ve své literatuøe nabízejí pro podporu tohoto postoje, nemá náboženský, ale medicínský pùvod. Strážná vìž 5 uvádí pøíklad oddìleného krevního obìhu matky a plodu v jejím lùnì. Bariéru mezi nimi tvoøí placenta, pøes niž mohou nìkteré frakce krve vzájemnì pøecházet. V èlánku je øeèeno: To, že nìkteré bílkovinné složky plasmy pøirozenì pøecházejí do krve jiného jedince (plodu), mùže být další vìcí k úvaze, když se køes an rozhoduje, zda pøijme injekce malých složek plasmy. Revoluce, èi lépe evoluce spoèívá právì v možnosti pøijímání frakcí, které byly v roce 1961 výslovnì ve Strážné vìži 6 zakázány: Jestliže máme dùvod vìøit, že nìkterý produkt obsahuje krev nebo frakci z krve jestliže nálepka øíká, že tablety obsahují hemoglobin je to z krve a køes ané vìdí, aniž by se museli ptát, že se musí vyvarovat takových pøípravkù. To je velmi významný posun, dávající pøedevším lékaøùm mnohem širší možnosti v léèbì pacientù, odmítajících transfúze krve. Exkomunikace Druhá zásadní zmìna, k níž došlo v roce 2000, se týká vykonávání církevního soudu. Od roku do roku 2000 platilo, že svìdek Jehovùv, který pøijal transfúzi krve a úèinnì nelitoval svého èinu, mohl být na základì posouzení svého pøípadu právním výborem ze sboru vylouèen - exkomunikován. Od dubna roku 2000 již nejsou za pøijetí transfúze krve vylouèeni ani nekající se høíšníci, ale je na nì pohlíženo jako na ty, kteøí svým jednáním a pøetrvávajícím postojem dávají najevo, že si nadále nepøejí být svìdky Jehovovými, a sami se oddìlili od sboru Jehovova lidu. 7 Ve svém dùsledku se na toho, kdo se oddìlil, pohlíží stejnì jako na vylouèeného. Na èlovìka, který se sám oddìlí z jakéhokoliv dùvodu od svìdkù Jehovových, jsou uplatòovány stejné sankce jako na toho, kdo byl vylouèen. Svìdkové Jehovovi se nestýkají a ani ne- Odpadlíci jsou osoby, které úmyslnì rozšiøují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyuèují svìdkové Jehovovi (tvrdošíjnì na nich trvají a mluví o nich). Z knihy Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991:

3 komunikují žádným zpùsobem (vèetnì spoleèenského pozdravu) s žádným bývalým èlenem. Jedinou výjimku mají pøíbuzní, pokud žijí s bývalým svìdkem ( vylouèeným èi oddìleným ) v jedné domácnosti. Pokud nìkdo porušuje toto opatøení a nelituje toho, mùže být za kontakt s bývalým svìdkem též exkomunikován. 8 Dùvodem zmìny v trestu bylo pravdìpodobnì zlepšit image svìdkù Jehovových vùèi veøejnosti. Díky této procedurální zmìnì (zmìnì slova) již mohou svìdkové veøejnì prohlásit, že za pøijetí transfúze krve nevyluèují. 9 Krevní frakce a nové lékaøské postupy pøi léèbì s krví V literatuøe svìdkù nadále vycházely zmínky poukazující na tu kterou složku krve jako na pøípustnou. Ústøedí svìdkù publikovalo v interním bulletinu Naše služba Království v listopadu 2006 èlánek shrnující souèasné stanovisko: Jaký je mùj názor na krevní frakce a na lékaøské postupy, které se týkají mé vlastní krve? 10 Èlánek obsahuje pøehled v souèasné dobì oficiálnì nepøijatelných a vìtšiny pøijatelných zpùsobù použití krve. Sice se zde nezdùrazòují žádné zmìny v postoji ke krvi, ale ètenáøùm jsou zde pokládány zkoumavé otázky ve zcela jiném duchu než kdy døíve. Mají jednoznaènì za cíl pøesvìdèit svìdky, aby striktnì neodmítali frakce krevních složek, a to v rozsahu, který je pro mnohé z nich pøekvapující. Ohlednì zdržování se frakcí (vyjma plazmy, èervených a bílých krvinek a destièek) je v èlánku øeèeno: Bible neposkytuje konkrétní pokyny, které by se frakcí týkaly. A dále jsou položeny otázky: Jsem si vìdom toho, že odmítnutím veškerých krevních frakcí vlastnì odmítnu nìkteré léky, jež se používají napøíklad proti virovým èi jiným onemocnìním nebo ke zvýšení srážlivosti krve, aby se zastavilo krvácení? Dokázal bych lékaøi vysvìtlit, proè urèité krevní frakce odmítám, nebo naopak jsem ochoten je pøijmout? To je jistì ze strany ústøedí svìdkù Jehovových velmi revoluèní vyjádøení, zvláštì ve svìtle již výše zmínìné citace z roku 1961, která øíkala, že když produkt obsahuje krev nebo frakci z krve køes ané se musí vyvarovat takových pøípravkù. K èlánku jsou pøipojeny dva dotazníky. První vyjmenovává rùzné frakce z krve a jejich lékaøské využití. U každé z nich je zvláš pøipojena otázka: Tvé osobní rozhodnutí, které musíš udìlat pøijímám (albumin, imunoglobuliny, srážlivé faktory, hemoglobin, hemin, interferony) nebo (je) nepøijímám? Poprvé tak svìdkové Jehovovi díky této tabulce vidí vedle sebe dva póly zákazu - nepøijímají žádnou krev a zároveò mohou pøijímat krev po èástech. Druhý dotazník pak vyjmenovává nìkteré lékaøské postupy, pøi nichž je využívána vlastní krev. Tyto postupy jsou diskutovány z toho dùvodu, že svìdkové odmítají autotransfúzi, tedy odbìr vlastní krve, která je pozdìji v pøípadì potøeby vrácena zpìt. V èlánku se také novì nenápadnì objevuje zrušení dalšího tabu v postupech pøi využití vlastní krve: totiž, že krev, která jednou opustila tìlo, má být vylita (5. Mojžíšova 12,23-24), a již se nemá do žil vrátit. Doposud svìdkové trvali na tom, že krev, která opustila tìlo (doslova pøerušil se její trvalý obìh ), se již nemùže do tìla vrátit. 11 Aby mohli již døíve využívat mimotìlního krevního obìhu, dialýzy nebo sbìru krve z rány, hovoøili o tom, že pokud nebyl pøerušen krevní obìh v systému mimotìlních hadièek, vakù, filtrù a dalších, mùže køes an na metodu pohlížet tak, že pøístroj je jakoby prodloužením jeho krevního obìhu, 12 a na tuto krev neplatí zákon o vylití do zemì. Zpùsob kladení otázek nyní spíše pùsobí jako tichý tlak na øadové svìdky, aby rozšíøili škálu postupù, které pøijímají: Dovolí mi moje svìdomí považovat krev, která je odvedena z mého tìla a jejíž proudìní se možná i na urèitou dobu zastavilo, stále za souèást mého tìla, a nemusí být tudíž,vylita na zem? Trápilo by moje biblicky školené svìdomí, kdyby mi pøi lékaøském postupu byla odebrána krev a potom byla nìjak upravena a vrácena zpìt do mého tìla? Uvìdomuji si, že pokud odmítám veškeré (zdùraznìno ústøedím i ve zdrojovém textu) lékaøské postupy, pøi nichž se využívá pacientova vlastní krev, odmítám tím i takové postupy, jako je dialýza nebo mimotìlní krevní obìh? Napøíklad pro urèení diagnózy nebo pøi léèbì se mùže používat metoda znaèení krve. Pacientovi je odebráno urèité množství krve, do které je pak pøidán lék èi diagnostická látka, a krev je následnì vrácena pacientovi do tìla. Doba, po kterou je krev mimo tìlo, mùže být rùzná pøijímám (takový postup), za urèitých okolností pøijímám, (a nebo jej) odmítám? Svìdkové tedy nyní oficiálnì mohou pøipustit, že krev, která opustila jejich tìlo a ani s ním není spojena nepøerušeným obìhem, se mùže vrátit zpìt. Dokonce se hovoøí o tom, že doba, po kterou je krev mimo tìlo, mùže být rùzná. Svìdek mùže nyní pøipustit, aby krev byla mimo jeho tìlo minuty i hodiny (napøíklad pøi ozaøování vlastní krve uskladnìné ve vacích mimo tìlo). Nesmí však pøipustit, aby byl pøerušen obìh dny èi 2-3 týdny, což je obvyklá doba odbìrù pro autotransfúzi. Výše uvedený biblický text z 5. Mojžíšovy neposkytuje opodstatnìní pro takový èasový rozdíl. V tomto pøípadì se jedná o èistì organizaèní pravidlo, které nelze obhájit náboženským postojem založeným na Bibli. Tiché oveèky Svìdkové Jehovovi deklarují, že jejich uctívání je naukovì celosvìtovì sjednocené. V pøípadì ohrožení vlastního života nebo života svých dìtí a nejbližších se však èást svìdkù tiše oddìlila od nauky zákazu transfúzí. Uplatòují v podstatì politiku pasivní rezistence. Tiše udìlají, co jim svìdomí v takové situaci dovolí udìlat, tedy vèetnì pøijetí oficiálnì nepovolených složek krve, a nehovoøí o tom. Pochopitelnì, nìkteøí pak 3

4 žijí s vnitøním pocitem høíchu, protože jejich skutek je dále èas od èasu konfrontován s kategorickými prohlášeními v literatuøe Spoleènosti Strážná vìž. V literatuøe, která má v oèích svìdkù zcela zásadní slovo prakticky ve všem, co dìlají. Kolik svìdkù je takovými tichými oveèkami, které prošly svoji vlastní tichou evolucí svìdomí? Na tuto otázku se nedá snadno odpovìdìt. Zkušenosti lékaøù, kteøí léèí svìdky, a nìkteré seriozní lékaøské výzkumy dokazují, že až 50% pacientù z øad svìdkù v kritické situaci pøi rozhodování o dalším postupu opouští svùj odmítavý postoj a pøijímá transfúze nepovolených složek krve. 13 To je velmi dùležitá informace pro všechny zdravotnické pracovníky, nebo je zøejmé, že trpìlivým vysvìtlováním a vstøícným neodsuzujícím postojem je možné proniknout pøes bariéru nauèených frází a pouèek, jimiž jsou svìdkové vybaveni, a dosáhnout zmìny v jejich postoji. Jistì v mnoha pøípadech pøispìje k úspìchu i v tichosti uzavøená dohoda mezi lékaøem a pacientem - svìdkem o zachování záležitosti v tajnosti. To platí pøedevším vùèi spolukøes anùm, kteøí v dobré víøe pøed tím bojovali spolu s pacientem za léèbu bez použití krve. Legalizace skupiny nelegalizuje její veškerou èinnost Parlamentní shromáždìní Rady Evropy v rezoluci o sektách v Evropì pøijaté v roce 1996 uvádí, že mnohé náboženské skupiny s rysy sekt jsou v èlenských státech legalizované. Tato legalizace však není potvrzením, že veškerá èinnost tìchto skupin je legální. Jmenovitì se to týká porušování lidských práv, zneužívání a sexuálního obtìžování dìtí a omezování osobní svobody v rámci skupiny. Výbor ministrù Rady Evropy na svém 765. zasedání deklaroval, že je nutné na jednu stranu respektovat principy náboženské svobody a vyvarovat se diskriminace, ale na druhé stranì je nutné chránit lidskou dùstojnost nejzranitelnìjších lidí, zejména dìtí osob patøících do takových skupin. Klíèový význam pøikládá informování veøejnosti a uplatòování zákonných norem na ochranu vùèi takovým praktikám. Rozšíøení hranic zachrání další životy Není možné si nalhávat, že by souèasná oficiální verze nauky svìdkù o zákazu transfúzí krve, zjednodušenì charakterizovaná slovy nepøijímáme krev, ale pøijímáme krev po èástech, byla jednoduše pochopitelná. V myslích mnohých svìdkù nìkteré staré informace strnule pøetrvávají. Dodnes si mnoho svìdkù myslí, že se krví pøenášejí rysy osobnosti, a též jsou pøesvìdèeni, že pøi dialýze, mimotìlním obìhu èi sbìru krve z rány se nikdy nezastaví a nepøeruší obìh èásti krve, která je mimo jejich tìlo. Pozitivní zprávou pro všechny je, že každým, by nepatrným rozšíøením hranic v této oblasti budou zachránìny další životy. n Literatura Život je svatý. Svìdkové Jehovovi a otázka krve. Brno: L. Marek; Poznámky 1 MALÝ, M., Svìdkové Jehovovi a otázka krve. Èí volba a èí svìdomí? Dingir 8 (3), 2005, str Questions From Readers: Is there any Scriptural objection to donating one s body for use in medical research or to accepting organs for transplant from such a source. Watchtower. November 15, 1967; 88(22): Cílem Spojenectví svìdkù Jehovových za reformu v otázce krve je pomocí poskytování necenzurovaných informací jak svìdkùm Jehovovým, tak jejich pøíbuzným, zdravotníkùm a všem dalším zainteresovaným osobám dosáhnout zmìny v této nauce. A to do té míry, aby každý svìdek Jehovùv mohl zastávat vlastní názor na otázku krve nezávisle na pokynech z ústøedí a bez hrozby pøípadných sankcí. Hnutí vyvíjí svoji èinnost pøedevším pomocí internetových stránek Nové svìtlo v otázce krve - (v originále 4 Otázky ètenáøù: Pøijímají svìdkové Jehovovi nìjaké léèebné pøípravky pocházející z krve? Strážná vìž. 15. èervna 2000; 121(12): Otázky ètenáøù: Pøijímají svìdkové Jehovovi injekce krevních složek jako imunoglobulin nebo albumin? Strážná vìž. 1. èervna 1990, (11/17): Questions from Readers: How can one tell if meat purchased from a butcher or in some other market has been properly bled? Also, how can one tell if cold-meat loaves, pastry or preparations sold by druggists contain any blood or blood fractions? Watchtower. November ;82 (20): Statement to media. Jehovah s Witnesses Public Affairs Office. June Odpadlictví. Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991: Aby dosáhli zákonné registrace v Bulharsku, prohlásili v roce 1998 pøed Evropským soudním dvorem zástupci Spoleènosti Strážná vìž, že co se týká transfúzí èlenové mají svobodnou volbu v rozhodnutí za sebe i své dìti, bez jakékoliv kontroly èi sankcí ze strany organizace.... Communiqué issued by the Secretary to the European Commission of Human Rights, INFOR- MATION NOTE No. 148, on the 276th Session of the European Commission of Human Rights, Strasbourg, Monday 2 March - Friday 13 March Jaký je mùj názor na krevní frakce a na lékaøské postupy, které se týkají mé vlastní krve? Naše služba Království. Listopad 2006; 49 (11): Jak mùže krev zachránit náš život. New York: Watchtower Bible and Tract Society; Život a krev - zacházíš s nimi jako s posvátnými? Sjednoceni v uctívání jediného pravého Boha. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991: GYAMFI, C., BERKOWITZ, R. L., Responses by Pregnant Jehovah s Witnesses on Health Care Proxies. Obstet Gynecol. September 1, ;104(3): Èást dotazníku z èlánku Jaký je mùj názor na krevní frakce a na lékaøské postupy, které se týkají mé vlastní krve? Naše služba Království. Listopad 2006;49(11):3-6. Autor se angažuje ve Spojenectví svìdkù Jehovových za reformu v otázce krve (http://www.krev.info). Je svìdek Jehovùv a nepøeje si být vylouèen ze spoleèenství svìdkù - proto používá pseudonym Michal Malý. Redakce Dingiru jeho pøání zùstat v anonymitì respektuje. 4

5 Poslanecká iniciativa Nemùžeme samozøejmì posoudit, zda se v pøípadì Ateistické církve nevìøících jedná o vážnì mínìný pokus, o recesi, anebo dokonce o snahu využít státní pøíspìvek, který je registrovaným náboženským spoleènostem pøiznáván. Pro poslední možnost by svìdèilo to, že nejvìtší pozornost je v jinak velmi struèném návrhu vìnována knìžím, tedy osobám, vykonávajícím duchovenskou èinnost, na niž slovenský stát finanènì pøispívá. Na veøejnosti se zase spíše mluví o recesi, pøi níž údajnì bohatý podnikatel Bušo využil své zamìstnance jako ty, kdo se hlásí k jeho církvi. K tomuto vysvìtlení se patrnì kloní i poslanec Ján Podmanický, který pro Slovenský rozhlas øekl, že sa zaèínajú objaz a h r a n i è í Malá, ale zajímavá èást pøíbìhu registrace církví na Slovensku NEVÌØÍCÍ A REGISTRACE Zdenìk Vojtíšek V minulém èísle referoval èasopis Dingir o okolnostech registrace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnù (CJKSPD) ve Slovenské republice a vyjádøil pøesvìdèení, že slovenský zákon, který registraci upravuje, je špatný a mohl být i špatnì aplikován. (Reakce na tento èlánek je uvedena v rubrice dopisy.) Za pouhé tøi mìsíce od publikace èlánku se v otázce zákona 308/1991 Zb. na Slovensku událo mnoho nového. Podle zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloèností je v souèasnosti registrováno 17 subjektù. Ètrnáct z nich získalo registraci ještì pøed pøijetím tohoto zákona (nìkteré - stejnì jako v Èesku - již za Rakouska-Uherska) a jejich registrace byla pouze recipována. Na základì archivního dokumentu byla tato recepce roku 2001 dodateènì pøiznána i Novoapoštolské církvi. Za dobu platnosti zákona tak byly zaregistrovány pouze dvì náboženské spoleènosti na základì splnìní jeho podmínek. Jako nejtìžší z tìchto podmínek se pøitom jeví poèet 20 tis. lidí, kteøí by se k registrující se náboženské spoleènosti hlásili. Splnit tuto podmínku se podaøilo zatím jen svìdkùm Jehovovým (roku 1993), u nichž není pochybnost o tom, že jejich poèet danou hranici skuteènì pøevyšuje, a v loòském roce mormonùm (CJKSPD). Ti získali registraci ovšem pouze díky tomu, že mezi ty, kdo se hlásí k této církvi, byli zahrnuti i její náhodnì oslovení sympatizanti. Ateistická cirkev neveriacich Široký výklad pojmu hlásit se by se ale nadále nemusel osvìdèovat. Poslanci ¼udmila Mušková a Ján Podmanický si to patrnì uvìdomili v souvislosti se žádostí o registraci, již podala Ateistická církev nevìøících, a navrhli novelu zákona. Této církvi se totiž podaøilo sebrat na své podpisové archy tolik podpisù, že hranici 20 tisíc snadno pøekroèila. Spolu s podpisovými archy pak Ministerstvu kultury SR církev pøedala 14. záøí 2006 i návrh na registraci. 1 Návrh kromì jiného obsahoval tuto základní charakteristiku církve: Všeobecná cirkev združujúca ¾udí, ktorí súhlasia s hodnotami a vierou, ktoré Ateistická cirkev neveriacich presadzuje v súlade s platným právom v teritóriu jej pôsobenia. Uèení církve a její poslání bylo formulováno témìø identicky s touto charakteristikou. Uèením je presadzovanie dobra a pravdy v súlade s platným právom v teritóriu jej pôsobenia a posláním církve pak šírenie dobra a pravdy o poznaní o bohu a veciach svetských v súlade s platným právom v teritóriu jej pôsobenia. Dobro a pravda jsou v odstavci Základné èlánky viery definovány jednoznaènì: Èo je dobro a èo je pravda, urèuje Najvyšší. Nejvyšší také ustanovuje všechny útvary církve (napø. kulturní útvar, obranný útvar apod.), ustanovuje a odvolává všechny knìze církve, urèuje interní pøedpisy, zpùsob výkonu bohoslužeb nebo vedení církevní administrativy. Zkrátka, všetky oprávnenia vo všetkých veciach má Najvyšší. Nejvyšším byl na celou dobu svého života ustanoven JUDr. Roman Bušo, jeden ze tøí èlenù pøípravného výboru a jeho zplnomocnìnec. V základním dokumentu se dále uvádí: Pre prípad smrti Najvyššieho nového Najvyššieho ustanovuje najstarší dediè Najvyššieho a ak takého niet, ten, ktorého predchádzajúci Najvyšší urèil v závete a takáto osoba s ustanovením súhlasí, a ak takého niet, ten, kto vložil ako dar na úèet cirkvi najneskôr 30 dní pred smr ou Najvyššieho najväèšiu sumu peòazí prepoèítanú na menu platnú v sídle Ateistickej cirkvi neveriacich. Návrh na registraci Ateistické církve nevìøících pùsobí velmi nepromyšlenì, až ledabyle a není možné si pøedstavit, že by organizace s takovým základním dokumentem mohla reálnì fungovat. O jakémkoli pùsobení tohoto spoleèenství pøed podáním návrhu na registraci ostatnì není nic známo. Ministerské odmítnutí Zásadních nedostatkù návrhu si kupodivu registrující orgán, Ministerstvo kultury Slovenské republiky, nijak zvláš nevšímá. Svoje rozhodnutí o odmítnutí registrace 2 opírá v podstatì pouze o slova 4 zákona 308/1991 Zb. V tomto paragrafu je jako církev a náboženská spoleènost definována jako združenie osôb rovnakej náboženskej viery. Odmítavé rozhodnutí øeditele církevního odboru Jána Jurana argumentuje tím, že Ateistická církev nevìøících je cirkvou neveriacich, v dôsledku èoho ju nemožno považova za cirkev alebo náboženskú spoloènos v zmysle zákona è. 308/1991 Zb.... Bylo by možné diskutovat o tom, zda ateismus není možné považovat za osobitý náboženský projev. I deklarativnì nevìøící lidé mohou utvoøit organizaci, která nese rozhodující atributy náboženské spoleènosti. Takovou organizací je napø. Pozitivistická církev, založená na základì ateistického náboženství humanity, jež formuloval Auguste Comte ( ). Tato církev, dodnes existující v Brazílii, má své chrámy, obøady i napø. Pozitivistický katechismus. - Návrh Ateistické církve nevìøících na jednom místì výslovnì hovoøí o poznaní o bohu, èímž je náboženským spoleènostem pøibližuje jistì alespoò na dohled. Ale dùležitìjší než tato otázka je podle našeho názoru to, že argumentace Ministerstva kultury vyvolává dojem, že i velmi špatnì pøipravený návrh na registraci spolu s 20 tisíci podpisù by mìl nadìji na úspìch, pokud by se nejednalo o nevìøící. ð Dokonèení na další stranì dole v rámeèku. 5

6 z d o m o v a Øíkají, že chtìjí promìnit život v jeden velký a krásný rituál STØÍPKY PROMÌN V ÈESKÉM SATANISMU Luboš Majzlík Když se èeská Církev Satanova po La Veyovì smrti rozešla s americkou First Church of Satan, informoval o tomto faktu na jejích webových stránkách ještì Jiøí Valter. Brzy poté však i tento zakladatel èeské Církve Satanovy oznámil svùj odchod do ústraní. A sami satanisté oèekávali s napìtím, kdo ho v jeho funkci nahradí. Zmìny, jimiž však mìla Církev Satanova projít na cestì k založení Prvního Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy, se ukázaly jako komplexnìjší. Pokusím se je v tomto èlánku struènì pøiblížit. Základ ucelené satanistické filosofie položil už Anton Szandor LaVey ( ) ve svých spisech. Satanský klíè k poznávání podvodníkù, 1 popøípadì Satanské devatero, 2 nebo dokonce Devìt satanských høíchù 3 jsou zøetelnou snahou zformovat nejen ony negativní aspekty satanismu (spojené už s užívaným symbolem Satan ), ale pokusit se dát základ i tìm pozitivním - vytvoøit novou filosofii. Pomiòme teï fakt, zda (nebo jakým zpùsobem) se to povedlo. Tento psaný základ zde prostì je (alespoò pro èleny Církve Satanovy). Decentralizace Církve Satanovy po smrti A. S. LaVeye Ze samotných základních kamenù, položených LaVeyem, se i ve Spojených státech vyvinuly rùzné postoje jednotlivých satanistù (nemluvì o oddìlení nové skupiny - Setova Chrámu). A dokonce sám LaVey dle svých vlastních slov znechucenì ponechal americkou First Church of Satan (FCS) svému osudu, protože podle nìj se do ní dostali lidé, kteøí mají daleko k jím prosazovanému ideálu hrdého, samostatného, svobodného a všestrannì se rozvíjejícího èlovìka. 4 Tím ovšem položil novì i základ jakési decentralizaci, která sice mìla být FCS vlastní, ale ve své dobì byla ponìkud omezena LaVeyovým výrazným vlivem. Èeská Církev Satanova se rozešla s americkou FCS krátce po LaVeyovì smrti 29. øíjna Podle J. Valtera to bylo proto, že èlenové FCS požádali èeskou poboèku o peníze (LaVey jim po své smrti nic neodkázal), což je podle Valtera zcela v rozporu s naší filosofií. 5 I èeská Církev Satanova má ovšem své literární zázemí, na které mohli její èlenové v dobì svých oèekávaných zmìn navazovat. Tvoøí ho Jiøí Valter svou knihou Rozhovory se Satanem, 6 v níž se pokouší shrnout svùj pohled na satanistickou filosofii. 7 V tomtéž duchu, by nìkdy odlišnými metodami, pracuje s tímto tématem také Petr Egoista Balák v knize Satanovo ego. 8 Klade však menší dùraz na magii - hlavnì na tu vyšší - a více se zamìøuje na materialismus a pozici novì pøírodního èlovìka. Jak už jsem uvádìl, prvním krokem ve vývoji èeské Církve Satanovy byl rozchod s americkou FCS. Následoval však také odchod Jiøího Valtera. Na svých stránkách (v Prvním Oficiálním Vyhlášení Prvního Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy) o nìm píší sami satanisté, že Valter pøi svém odchodu požádal pražskou poboèku, aby øízení Církve Satanovy pøevzala. Jak známo, Valter øídil svou poboèku v Brnì. Pražští satanisté oèekávali, že se vedoucí pozice ujme jejich SECOND MASTER Pavel Brndiar. Ten však, jak se dále uvádí na internetové stránce, navrhnul, aby byla místo toho založena jakási Rada Tøinácti. Ta se následnì také stala øídícím orgánem ð Dokonèení z pøedchozí strany. vova skupiny s recesistickým nádychom, ktoré zistili, že je tu nejednoznaènos zo zákona a zaèali tento zákon zneužíva... 3 Ján Podmanický a ¼udmila Mušková proto podali návrh na novelizaci zákona 308/ 1991 Zb. Chtìjí ho zpøesnit tak, aby v poètu 20 tisíc hlásících se nemohli být zahrnuti sympatizanti, ale pouze plnoletí èlenové. Cirkev alebo náboženská spoloènos, ktorá bude žiada o registráciu, tak bude musie predloži èestné vyhlásenie svojich veriacich o ich èlenstve a príslušnosti k cirkvi. 4 Podle téhož zdroje se zpøesnìním podmínek souhlasí i vláda Slovenské republiky. Deník Sme uvádí, že souhlasí i Ministerstvo kultury. Jeho tiskový mluvèí Jozef Bednár uvedl, že ministerstvo novelu považuje za možnos ochrany pred rôznymi neštandardnými náboženskými skupinami a recesistickými skupinami. 5 Na zaèátku bøezna novelu podpoøil i školský výbor Parlamentu. Problém, o nìmž jsme referovali v minulém èísle, by tedy napøíštì nemusel nastat. Registrace církví a náboženských spoleèností ve Slovenské republice zùstává velmi tìžká. Poèet 20 tisíc pøíslušníkù by bylo - podle našeho názoru - tøeba výraznì snížit a toto snížení vyvážit jednak úpravou podmínek pøístupu registrovaných subjektù k výhodám, které jim stát chce poskytovat, jednak dùslednìjším pøístupem registrujícího orgánu ke kvalitì návrhù na registraci. Zpøesnìní zákona proces registrace sice zprùhlední, ale základní problém velmi tìžké dostupnosti registrace neøeší a skuteèné øešení mùže ještì oddálit. n Poznámky 1 Návrh na registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich, evidován MK SR po èíslem 16271/06. 2 Rozhodnutie o odmietnutí registrácie, , èíslo MK 4457/ / Poslance Podmanického citoval Maroš Stano ve zprávì Sprísnenie registrácie cirkví Radiožurnálu Slovenského rozhlasu Zpráva je dostupná na showsprava&id=36363&lang=1. 4 Marián Klenko, predseda Republikovej rady ¼S - HZDS, v èlánku Registrácia cirkví, dostupném na task=view&id=1873&itemid=49. 5 Jozefa Bednára citoval èlánek Registrácia cirkví bude asi ažšia v deníku Sme, dostupném na sme.sk/c/ /registracia-cirkvi-bude-asi-tazsia. html. PhDr. Zdenìk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je odborným asistentem na Husitské teologické fakultì UK a šéfredaktorem èasopisu Dingir. 6

7 z d o m o v a Církve Satanovy a její èlenové se rekrutovali nejen z dlouholetých aktérù Církve, ale zøejmì i z adeptù, kteøí byli èleny teprve krátce. Rada tak má tvoøit dokonalý prùøez èlenskou základnou. Byl také zmìnìn název na První Èesko-Slovenský Chrám Církve Satanovy (PCHCS). Další zmìny Oficiálnì deklarované zmìny jsou tyto (je u nich uvedeno i srovnání s pøedchozím stavem): Pøijetí každého nového èlena bude pøedcházet osobní pohovor. Døíve pøijímal Valter jen na základì dotazníkù a životopisu. Pøi pohovoru bude žadatel o èlenství podroben blíže nespecifikovaným IQ testùm. Bude-li zjištìno, že se jedná o osobu, jejíž èlenství by pro První Èesko-Slovenský Chrám mohlo být pøínosem, obdrží uchazeè nový dotazník a na místì jej vyplní. Jeho odpovìdi pak budou peèlivì vyhodnoceny a teprve poté bude rozhodnuto, zda bude žadatel pøijat. (Nové dotazníky mají vyplnit i stávající èlenové Prvního Èesko-Slovenského Chrámu.) Jednorázový pøijímací poplatek byl zvýšen z 300,- na 1.000,- Kè. Pokud jde o budoucí èinnost Prvního Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy, bylo rozhodnuto: - lépe koordinovat èinnost Chrámu v ÈR s cílem systematicky a úèinnì pùsobit na názory veøejnosti, a pøispívat tak k objasòování a rozšiøování satanské filosofie; - dvakrát do roka vydávat tzv. Poselství plamene, které bude zasíláno jednotlivým poboèkám; v pøípadì schválení obsahu Poselství vìtšinou èlenù poboèky budou instrukce, resp. plán èinnosti v nìm obsažený, pro èleny poboèky závazný; - jednou do roka uskuteènit spoleèné setkání pøedních èlenù jednotlivých poboèek Chrámu v brnìnském centru PCHCS za úèelem výmìny zkušeností a podání zpráv o èinnosti. 9 K tìmto deklarovaným zmìnám je tøeba dodat, že Pavel Brndiar mì v rozhovoru, který jsem s ním vedl, upozoròoval i na zámìr pøenést vìtší pozornost souèasných èlenù na pravidelnou a èastìjší magickou praxi. Pøi pøechodu z novice na uènì by se pak mìl nový èlen magicky napojit na myšlenkový a energetický proud Chrámu, tzv. Obøad v chrámu satanistù v Praze - Kyjích. Foto: Luboš Wišniewski - MF Plus. egregor. A toto napojení, jak øíká Brndiar, má být hlavnì pøínosné právì pro jeho magickou praxi. A pokud se zdá, že nový adept by s tímto pojetím nebyl v souladu, pøiznává Pavel Brndiar, že je schopen mu snahu o èlenství i rozmlouvat, by by se tøeba jinak jevila jeho osoba pro satanismus vhodná. Právì magické praxe se týkají i nìkteré další zmìny, jako napøíklad Brndiarova pøipravovaná kniha Ceremonie a rituály k uctìní mýtu Cthulhu, která má zpøístupnit èlenùm Prvního Èesko-Slovenského Chrámu rituály, pøipravené podle Lovercraftova Necronomiconu. 10 Další zmìnou, kterou je možno v èinnosti Prvního Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy pozorovat, je zvýšená snaha o kontakt s veøejností. Nedávno pøedstavili dva èlenové Rady Tøinácti, Libor Hejtmánek a Pavel Brndiar, své postoje i na pùdì Evangelické teologické fakulty v Praze 11 a vystoupili také v diskusním poøadu na slovenské televizi. Tato aktivita je ovšem obrácena nejen mimo Chrám k široké veøejnosti, ale i do vlastních øad. Na poøad dne se tak dostávají vedle témat obrany Chrámu pøed nìkterými mediálními (a vìtšinou vskutku neopodstatnìnými) útoky i nìkteré vnitøní problémy. 12 Dlouhodobým diskusním prostøedím jsou webové stránky. 13 Zde se také nastoluje otázka, jestli pøes pøetrvávající dùraz na absolutnì individuální pøístup svých èlenù nejsou pøece jen urèité meze této maximalizace individuality. Napøíklad opakované téma zásadního odmítnutí jakékoliv kriminální èinnosti, která bývá nìkdy se satanismem spojována, ale i zmiòovaný zvýšený dùraz na magickou praxi tak ukazuje, že i ve skupinì, jejíž alfou a omegou je osobní rozvoj individuality, existují urèité meze, jejichž pøekroèení staví dotyèného jedince mimo hranice této skupiny. Jinak øeèeno - existuje typ chování, který pøípadného žadatele o èlenství pøedem diskvalifikuje, stejnì jako by diskvalifikoval i stávajícího èlena, pokud by takový typ chování pøijal za svùj. Na druhou stranu Pavel Brndiar v rozhovoru 14 nìkolikrát upozoròoval na to, že si neosobují právo hlásat nìjaký správný satanismus. Lidé, kteøí tvoøí První Èesko-Slovenský Chrám Církve Satanovy, jsou podle nìj skuteèní individualisté, pro které je èinnost v Chrámu hlavnì pøínosem v jejich magické praxi. Míra omezení èlenù tak nejspíš nepøekraèuje omezení, jež nalezneme v každé skupinì, která má svùj spoleèný ideový rámec. Satanistická filosofická pozice však také zdaleka není jen apriorním odsudkem jiných pøístupù, i když pochopitelnì s køes ansky nebo i jinak nábožensky smýšlejícími lidmi by svùj postoj ke svìtu sluèovali tìžko. Jisté antiteze vùèi køes anství jsou jedním z pilíøù této filosofie. O zdánlivé nadøazenosti satanismu potom Pavel Brndiar øíká, že své oznaèení podzemní elita vnímají s urèitou nadsázkou. Jedním z cílù, který si satanisté svou mediální aktivitou pøejí dosáhnout, je podle nìj hlavnì oèištìní satanismu od mediálních nánosù a pøijetí jeho pozice spoleèností jako pøijatelné varianty duchovního a magického konání. n Poznámky 1 VESELÝ, Josef, Satanismus, Vodnáø, Praha, 2003, s LAVEY, Anton Szandor, Satanská bible, Reflex, Praha, 1991, s VESELÝ, Josef, Satanismus... s Ibid., s Ibid., s VALTER, Jiøí, Rozhovory se Satanem, vlastní náklad, Brno, Stejnì jako v knize VALTER, Jiøí, Nové satanské rituály, vlastní náklad, Brno, nedatováno. 8 BALÁK, Egoista Petr, Satanovo ego, Prostìjov, VESELÝ, Josef, Satanismus... s Howard Phillips Lovercraft ( ) zmiòuje ve svých povídkách fiktivní dílo Necronomicon, èímž se pokouší vytvoøit urèitý systém bohù, démonù, mimozemských bytostí a dalších tvorù, kteøí usilují o nadvládu nad zemí - tzv. mýtus Cthulhu. Po Lovercraftovì smrti vznikl teprve skuteèný text Necronomiconu a to hned v nìkolika variantách. 11 Semináø se konal Viz napø.: BRNDIAR, P., Jací chceme být a jací vlastnì jsme? in: VESELÝ, Satanismus... s com. 14 Rozhovor autora s Pavlem Brndiarem dne Luboš Majzlík (*1980), básník a publicista, v souèasné dobì dokonèuje magisterské studium na katedøe filosofie a religionistiky v Pardubicích. 7

8 t é m a A. È. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - MISIONÁØ A TEOLOG ODDANOSTI KE KRŠNOVI Martin Fárek Zakladatel hnutí Hare Kršna - A. È. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - se narodil 1. záøí 1896 v Kalkatì. Rodièe dali chlapci jméno Abhaj Èaran. Otec Gaura Móhan Dé obchodoval s látkami, matka Radžáni peèovala o domácnost, jak tehdy bylo zvykem. Rodina byla pøíbuzná s bohatým rodem Mullikù. Oba rodièe byli zbožní višnuisté, a Abhaj s nimi už od malièka chodíval do Kršnova chrámu. Vzpomínal, jak se úèastnili višnuistických svátkù, a také, jak vídal otce veèer provádìt tradièní rituál (púdžu) pøed domácím oltáøem. Už od dìtství byl veden ke zpívání devocionálních písní a sám cítil potøebu vìnovat se višnuistickým rituálùm. Díky podpoøe rodièù se Abhajovi dostalo kvalitního vzdìlání a v období první svìtové války zaèal studovat na Scottish Church College, jedné z nejlepších vysokých škol v britské Indii. Na studiích ponìkud polevila ještì z dìtství pocházející oddanost a mladý muž tehdy pøestal provádìt rituální uctívání Kršny. Svými zanícenými proslovy jej zaujal spolužák Subháš Èandra Bose, budoucí významný vùdce boje proti Britùm. Mezi politikou a náboženstvím Konec první svìtové války pøinesl indickým politickým ambicím velké zklamání: Britové nesplnili své neurèité sliby ohlednì udìlení samosprávy (výmìnou za indickou podporu v první svìtové válce), naopak v nìkterých Abhaj Èaran Dé jako duchovní uèitel. Fotografie z publikací ISKCON. Èaitanjova tradice a její reformátoøi moderní doby V širokém a pestrém spektru višnuistických smìrù se tradice Šrí Èaitanji ( ) vyznaèuje silnì emotivní oddaností (bhakti) ke svému bohu - Kršnovi. Kršnu považoval Èaitanja a jeho žáci za pùvodní podobu božství, transcendentní absolutní osobnost. Hlavním zpùsobem rozvoje oddanosti bylo Èaitanjovi zpívání mnohých Kršnových jmen. Bengálský reformátor zde navázal na velmi starou tradici teologického chápání zvuku. Už dávné védské rituály byly doprovázeny zpìvem hymnù a recitací manter, a jejich znìní bylo považováno za naprosto zásadní pro úspìch obìti. V Upanišadách najdeme øadu úvah o mocném, prvotním zvuku, nìkdy pøepisovaném jako óm. V teistických tradicích Indie byla zvuková teologie dále rozvíjena a pøedevším praktikována. Zjednodušenì lze øíci, že podle višnuistického pojetí se Bùh a jeho jméno od sebe neliší (øíká se, že je to brahma v podobì zvuku - šabda-brahman). Recitací a zpìvem božích jmen je tedy možné vstoupit do pøímého kontaktu s milovaným Božstvem a nakonec dosáhnout stavu èisté oddanosti. Èaitanja sám a poté jeho významní žáci vìnovali znaènou pozornost správnému zpívání, které musí nezbytnì doprovázet nejen èistá inence, ale také ctnostný život. 3 Nutno rovnìž poukázat na egalitáøský chaoblastech tvrdì zasáhli proti všem projevùm nespokojenosti. 1 Jednou z vùdèích postav politické scény byl už tehdy M. K. Gándhí, který prosazoval ideje rozhodného, ale nenásilného odporu. Gándhího politické myšlení bylo ukotveno v jeho duchovním náhledu na svìt, pøedstavovalo vlastnì aplikaci ideálù pravdivého a soucitného života v této oblasti. Gándhí sám žil tehdy velmi skromným a rozjímáním naplnìným životem, èasto se postil a snažil se být pøíkladem svého uèení. Na Abhaje Èarana tím velmi zapùsobil, nebo mu Gándhího život pøipadal poctivìjší než život øady asketù, s nimiž se dosud setkal. Mladý muž se stal Gándhího stoupencem a v rámci bojkotu všeho britského odmítl v roce 1921 pøevzít diplom, èímž se de facto vzdal plodu nìkalikaletého studia, pøedpokladu velké kariéry. Abhajùv otec pro tehdy již ženatého syna sehnal práci v chemických laboratoøích významného podnikatele Bose. Abhaj Èaran Dé se v následujících letech vìnoval pøedevším zajištìní rodiny; s manželkou Rádharání mìli pìt dìtí. V roce 1923 se poprvé setkal s Bhaktisiddhántou Sarasvatím, asketickým uèitelem Èaitanjova smìru. 2 Bhaktisiddhánta mladého muže pøesvìdèil o tom, že duchovní život je v podstatì nezávislý na konkrétních politických podmínkách, a že je také dùležitìjší než snahy o osvobození Indie od britské nadvlády. Tak zaèal dlouholetý vztah s uèitelem, který pro Abhaje znamenal urèitý návrat k višnuistické tradici jeho dìtství a zároveò její prohloubení. A byl to právì Bhaktisiddhánta Sarasvatí, kdo nabádal svého vzdìlaného žáka, aby pøekládal devocionální kršnovské texty do angliètiny a rozšíøil Èaitanjovo poselství zpívání Kršnových jmen i do západního svìta. Zde je tøeba uvést alespoò základní pøehled o Èaitanjovì tradici a zejména o reformách, které v jejím rámci provedli Bhaktisiddhánta Sarasvatí, ale pøedtím už jeho otec Bhaktivinód Thákur. 8

9 t é m a rakter Èaitanjova uèení: podle nìj je láska ke Kršnovi pøirozenì vlastní všem živým bytostem, a tak nehledìl na pùvod, spoleèenské postavení, ba ani na vzdìlání svých žákù. Pro vývoj této tradice v moderní dobì bylo významné pùsobení Kédarnátha Datty Bhaktivinóda ( ). Znal dobøe nejen staré višnuistické spisy, ale také øadu moderních západních autorù. Pokusil se o syntézu západního kritického myšlení s tradicí a rozvinul zajímavý hermeneutický pøístup, v jehož jádru je rozlišování mezi záležitostmi mystického èi transcendentního charakteru a záležitosmi tohoto svìta. Zatímco transcendentní záležitosti jsou logickým úvahám nedostupné, témata našeho svìta bychom naopak mìli analyzovat, a napomoci tak pokroku v jejich pochopení. Tak mohl Bhaktivinóda v rozporu s tradicí napøíklad datovat Bhágavata-puránu nìkdy do desátého století po Kr., a pøitom to nijak neotøáslo jeho vírou v platnost transcendentního poselství textu. Bhaktivinóda byl také pøesvìdèen o nezbytných reformách sociálního života èaitanjovské tradice a indické spoleènosti obecnì. Bhaktivinódovy vize se pak do jisté míry pokoušel naplnit jeden z jeho synù, Bimal Prasád Datta ( ), jehož už ovšem známe pod jeho asketickým jménem Bhaktisiddhánta Sarasvatí. V praktické rovinì pokraèoval v tištìní èasopisù a knih višnuistické provenience a navíc založil v roce 1920 organizaci Gaudíja Math. Bhaktisiddhántovi žáci pracující v této organizaci se zamìøili na misijní èinnost, budovali nová centra a chrámy po celé Indii a ve tøicátých letech nìkolik asketù vyrazilo i do Evropy a získalo tam nìkolik pøíznivcù pro svou cestu. Pøípravy na misii a první roky v USA Bhaktisiddhántovo nabádání k misijní èinnosti v angliètinì vzal Abhaj Èaran Dé vážnì. V dobì druhé svìtové války zaèal vydávat na své náklady èasopis Návrat k Bohu (Back to Godhead) a pøipravoval anglický pøeklad Bhagavad-gíty s komentáøem. Jeho devocionální aktivity se však nesetkávaly s velkým pochopením u manželky ani u pøíbuzných. Aèkoliv v té dobì vedl už delší dobu vlastní podnikání v oblasti farmacie, práce jako taková ho zøejmì neuspokojovala. V pohnutých letech po druhé svìtové válce psal dopisy vùdèím osobnostem indického osvobozeneckého hnutí (vèetnì Gándhího), v nichž je vyzýval k pøijetí oddanosti a duchovní vize obrody Indie. Na výzvu pøítele založil v roce 1952 višnuistickou Ligu oddaných ve mìstì Džhansi a i když zprvu slibný projekt nakonec neuspìl, v následujících letech se stále více vìnoval psaní, shánìní penìz na tisk a šíøení svého èasopisu. S manželkou a dospìlými dìtmi se stýkal stále ménì, až se v roce 1959 rozhodl v duchu indických tradic stát asketou (sannjásinem). Pøijal jméno Bhaktivédánta Svámí a zaèal pracovat na svém velkém díle - pøekladu a komentáøi Bhágavata-purány, rozsáhlého višnuistického textu. Nìkolik let žil v chrámu Rádhá-Damódara ve Vrndávanu, jednom z nejvýznamnìjších poutních míst višnuistù. Nakonec se mu podaøilo pøeložit do angliètiny a vydat ve tøech svazcích první zpìv Bhágavata-purány. S kufrem svých pøekladù a s nìkolika dolary vyrazil na nákladní lodi Džaladuta do Spojených státù. Psal se rok 1965 a ve Spojených státech rostla nespokojenost mladých s rozbíhající se válkou ve Vietnamu, pøetrvávající diskriminací èernochù a také s konzumní orientací spoleènosti. Bhaktivédánta Svámí považoval protest mladých za projev opravdového duchovního hledání a po roce úsilí si získal skupinku stoupencù právì mezi hippies v New Yorku. V roce 1966 s nimi založil Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kršny (angl. zkratkou ISKCON). Záhy otevøel také støedisko v Los Angeles a v nìkolika dalších mìstech USA. Jak se skupina žákù rozrùstala, zaèal je Svámí Bhaktivédánta uèit nejen zpívání tradièních bengálských a sanskrtských písní, ale také èaitanjovské teologii a v neposlední øadì rituálu. Socha svobody, Prabhupáda a Džaluduta. Montáž z prezentaèní brožury ISKCON. V pøípadì rituálního uctívání obrazù èi soch Kršny se mu v západním svìtì postupnì podaøilo zavést celý složitý rituál s gesty, úklonami, modlitbami, mantrami, atd. V centru dìní však stále zùstávalo silnì emocionální zpívání Hare Kršna mantry, které Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda po Èaitanjovì vzoru poøádal i na veøejnosti. Jak zpívání mezi hippies vypadalo, ukazuje i závìr slavného filmu Vlasy. I v prostøedí hippies však Prabhupáda trval na tom, aby jeho vážnì aspirující žáci dodržovali etické a dietetické zásady tradice. Zdùraznil pøedevším stravu bez masa a vajec, vzdání se alkoholu, tabáku a jiných omamných látek, sexualitu omezenou do manželského svazku a také vyhýbání se hazardním hrám. Ze zakládací listiny Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kršny (ISKCON) a. Systematicky propagovat duchovní poznání v široké spoleènosti a vzdìlávat všechny lidi v technikách duchovního života, aby tak byla napravena nerovnováha životních hodnot, a aby bylo dosaženo skuteènéu jednoty a míru na svìtì. b. Propagovat uvìdomování si (vìdomí) Kršny tak, jak je zjeveno v Bhagavad Gítì a Šrímad Bhágavatamu. c. Vést èleny Spoleènosti blíž k sobì navzájem a blíž ke Kršnovi, prvotní bytosti, a tak v èlenech a vùbec v široké spoleènosti rozvíjetitiv ideu, že každá duše je souèástí a èásteèkou Božské (Kršnovy) povahy. d. Uèit a povzbuzovat samkírtanové hnutí, sborové zpívání svatých Božích jmen tak, jak to bylo zjeveno v uèení Šrí Èaitanji Maháprabhua. e. Budovat pro èleny a širokou spoleènost svatá místa transcendentních zábav, zasvìcená Kršnovì osobnosti. f. Pøivádìt èleny blíže k sobì, aby se spoleènì uèili jednoduššímu a pøirozenìjšímu životnímu stylu. g. S ohledem na dosažení výše uvedených zámìrù publikovat a rozšiøovat periodika, èasopisy, knihy a jiné písemnosti. (11. èervence 1966) 9

10 t é m a I pøes pøísné požadavky øady žákù indického gurua rostly, centra vznikla rovnìž v Kanadì a ve Velké Británii a na jaøe 1970 mìla organizace dvacet šest støedisek a nìkolik set èlenù. K popularitì hnutí Hare Kršna pøispìl také zájem a podpora skupiny Beatles. Zejména George Harrison se velmi zajímal o zpívání, což se projevilo kromì jiného i vydáním desky My Sweet Lord. George Harrison také vìnoval novému hnutí venkovské sídlo nedaleko Londýna. Zpívejte a prodávejte knihy Indický uèitel se stále držel své vize mohutné misijní èinnosti prostøednictvím šíøení èasopisù a knih. Velmi disciplinovanì každý den vstával (témìø vždy mezi jednou a druhou hodinou ranní) a vìnoval se pøekladùm a komentáøùm višnuistických textù. Bhagavad-gítu vydal nejprve v nakladatelství McMillan, ale zároveò jeho žáci zaèali vydávat èasopis Návrat k Bohu a v roce 1971 založili vlastní nakladatelství (Bhaktivedanta Book Trust) v Los Angeles. Spolu s masovou publikací Prabhupádových knih a pøekladù zaèíná také jejich poulièní a podomní prodej. V této dobì došlo k zásadnímu kroku: misijní prodej literatury se stal hlavním zdrojem financování støedisek organizace. A tak se pùvodnì èistì misijní zápal pro šíøení Èaitanjova odkazu stával, i když zprvu nenápadnì, také honbou za ziskem. 4 Bhaktivédánta Svámí své žáky v prodejním zápalu podporoval, nebo v každé prodané knize vidìl naplnìní pøání svého duchovního uèitele. A také rostoucí pøíjem z prodeje vítal, nebo pøedevším z nìj byly financovány stavby tøí velkých chrámù organizace v Indii. Až v posledních dvou letech svého života se starý uèitel dozvídal o podvodných taktikách, se kterými pøišli nìkteøí jeho vynalézaví žáci. 5 Proti podvodnému lákání penìz pøi misijním prodeji rozhodnì vystupoval, nicménì tyto techniky byly vlastnì výsledkem dùrazu na zisk z prodeje a také soutìživosti, která se v tomto ohledu mezi støedisky organizace rozvinula. Tìžko øíci, nakolik byl starý uèitel informován o rùzných krocích svých žákù. Nezapomeòme, že se v roce 1976 dožil osmdesáti let, a poèet jeho žákù v té dobì vzrostl na nìkolik tisíc. Intenzivní cestování, snaha dokonèit pøeklad a komentáø Bhágavata-purány a dohled nad indickými projekty vyžadoval Bhaktivedanta Manor, velká usedlost s chrámem hnutí Hare Krišna u Londýna. Foto: Zdenìk Vojtíšek. mnoho jeho èasu a sil. Øízení rychle se rozrùstající organizace svìøil fakticky do rukou skupiny starších žákù (od roku 1970 byla formálnì ustavena Governing Body Comission - GBC - jako ústøední øídící orgán hnutí Hare Kršna). Prabhupádùv odkaz Zakladatel hnutí Hare Kršna zemøel 14. listopadu 1977 v chrámu své organizace v indickém Vrndávanu. Zanechal po sobì úctyhodný korpus literatury: jeho pøeklady a komentáøe zásadních višnuistických textù tvoøí malou knihovnu. Nedokonèená Bhágavata-purána je v osmnácti svazcích, Èaitanjùv støedovìký životopis Èaitanja-èaritámrta v devíti svazcích, pøièemž vìtšina jednotlivých svazkù má kolem tisíce stránek, a k tomu je tøeba pøièíst dalších asi ètyøicet ménì objemných knih. Øada Bhaktivédántových pøednášek a konverzací byla rovnìž zaznamenána a vydána v knižní podobì, stejnì jako nìkolik svazkù jeho korespondence s žáky. Z mnoha višnuistických témat, která rozpracoval, zde pochopitelnì mohu vybrat jen nìkolik. Bhaktivédánta Svámí kladl ve svém uèení velký dùraz na pochopení rozdílu mezi vlastním já (duší) a tìlem. Podle Bhagavad-gíty je vlastní já (átman) èlovìka obklopeno jemným tìlem (inteligence, myšlení, cítìní, apod.) a jemné tìlo pak prostupuje fyzickým tìlem. Bhaktivédánta pøi objasòování rozdílu mezi trvalým vìdomým já a tìlem rád používal pøirovnání k øidièi a jeho automobilu. V duchu èaitanjovské tradice vysvìtloval, že skuteènou povahou duše je její láskyplný a zároveò služebnický vztah k Bohu - Kršnovi. Tento vztah prý døímá v srdci všech živých bytostí, ale je zakryt nevìdomostí a z ní plynoucími touhami po pomíjivých vìcech. Skuteèná nejvnitønìjší povaha já tak zùstává chycena v osidlech falešných pøedstav o sobì a svém vlastnictví. Dokonce i touha po osvobození je z pohledu oddanosti stále ještì sobecká, a mùže být na pøekážku cíli - èisté oddanosti Bohu. 6 Jako exegeta starých indických textù se Bhaktivédánta Svámí držel èaitanjovské tradice, pøesto mùžeme v této oblasti urèit nìkteré jeho specifické dùrazy. Nejednoho ètenáøe jeho knih pøekvapí znaèný fundamentalismus ve výkladu. Prabhupáda evidentnì považoval celý korpus višnuistických textù za bezchybný, zjevený, a tudíž nekritizovatelný celek. Najdeme sice v jeho výkladech rozlišení mezi filosofickou a neplodnou spekulací, ale prakticky své žáky pøíliš k hermeneutickým úvahám nepovzbuzoval. Zatímco významný myslitel èaitanjovské tradice Bhaktivinóda doporuèoval kritickou analýzu (vèetnì historické i jiné kritiky) tìch èástí višnuistických textù, které se týkají materiálního svìta, Prabhupáda pøijímal všechny jejich výroky jako nejvyšší autoritu. Odtud vznikla i známá kontroverze ohlednì (ne)možnosti pøistání lidí na Mìsíci, nebo na základì popisu vesmíru z Bhágavata-purány Prabhupáda pøinejmenším po nìjakou dobu odmítal samotnou možnost takové kosmické cesty. 7 V rámci svých nìkdy velmi kritických poznámek èasto vystupoval proti neosobnímu pojetí nejvyšší transcendentní skuteènosti, èímž ovšem pokraèoval ve stylu svého uèitele Bhaktisiddhánty. Prabhupádovým ð Dokonèení vpravo dole v rámeèku. Z dopisu papeži Pavlovi VI. Základem uèení Šrímad Bhágavatamu je, že jakákoli náboženská víra, která pomáhá èlovìku rozvinout lásku k Bohu, bez jakýchkoli motivací a bez vlivu jakýchkoli hmotných podmínek, je transcendentním náboženstvím. Lidská podoba života je zvláštì urèena k tomuto cíli, konkrétnì k probuzení døímající lásky k Bohu. V souèasnosti se naneštìstí lidé zajímají pøedevším o smyslový požitek, neboli zvíøecí èást lidského žití, a jejich uvìdomování si Boha postupnì upadá. To je velmi nebezpeèná tendence, a jelikož Vaše Svatost je hlavou nejvìtší náboženské skupiny, myslím, že bychom se mìli setkat a sestavit program vzájemné spolupráce. (3. srpna 1968) 10

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ Zdenìk Vojtíšek Delší pobyt v nemocnici byl pro mne loni - kromì mnoha nepøíjemností - též zážitkem v oboru religionistiky. Vnímal jsem, jak je role lékaøù blízká jejich knìžským

Více

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU KAM ZAØADIT JÓGU Zdenìk Vojtíšek Každý z nás slyšel o skupinì Falun-kung, od roku 1999 pronásledované èínskými úøady. Ale co je vlastnì Falun-kung? Pro milióny lidí je to kondièní cvièení, jakých jsou

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach)

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach) POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? Ivan O. Štampach Podle realistického pohledu na náboženskou scénu souèasného svìta nejsou dnes už hlavním problémem rozdíly mezi vyznáními èi mezi náboženstvími,

Více

OBSAH NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA

OBSAH NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA Zdenìk Vojtíšek V tomto èasopise jsme již mnohokrát konstatovali, že zájem o náboženství v souèasnosti zøetelnì vzrùstá. V rámci toho roste i zájem o studium náboženství. Jedním

Více

OBSAH. také v tomto èísle se setkáváme s nìkolika novými autory. Tvùrce hlavního

OBSAH. také v tomto èísle se setkáváme s nìkolika novými autory. Tvùrce hlavního Vážení ètenáøi, také v tomto èísle se setkáváme s nìkolika novými autory. Tvùrce hlavního èlánku tématu Škola a náboženství (a také dvou dalších èlánkù) je redaktor uèitelských novin Lukáš Doubrava. Na

Více

OBSAH NA VZESTUPU. Aèkoli to z pozice Evropanù mùžeme pøehlédnout, jednou. nesouhlas. Jinak by to bylo divné. Události poslední tøetiny roku 2001

OBSAH NA VZESTUPU. Aèkoli to z pozice Evropanù mùžeme pøehlédnout, jednou. nesouhlas. Jinak by to bylo divné. Události poslední tøetiny roku 2001 Vážení ètenáøi, rozhodli jsme se ke zmìnì ohlášeného tématu. Místo inzerovaného novopohanství jsme s ohledem na zvýšený zájem o islám zpracovali toto svìtové náboženství. Zmìna mi zpoèátku pøipadala vhodná,

Více

OBSAH KONEC SVÌTA A BUDOUCÍ BLAŽENOST DINGIR PØIPRAVUJE JIŽ 10. ROÈNÍK VSTUPTE DO 10. ROÈNÍKU S NÍM. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH KONEC SVÌTA A BUDOUCÍ BLAŽENOST DINGIR PØIPRAVUJE JIŽ 10. ROÈNÍK VSTUPTE DO 10. ROÈNÍKU S NÍM. (Zdenìk Vojtíšek) KONEC SVÌTA A BUDOUCÍ BLAŽENOST Zdenìk Vojtíšek K èlovìku patøí pohled do budoucnosti, a tedy nadìje, nebo pøedevším díky nadìji je možné zvládnout pøítomné obtíže. A i kdyby se je zvládnout nepodaøilo,

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

OBSAH KDYŽ TEORIE VYVOLÁVAJÍ POCIT OHROŽENÍ

OBSAH KDYŽ TEORIE VYVOLÁVAJÍ POCIT OHROŽENÍ KDYŽ TEORIE VYVOLÁVAJÍ POCIT OHROŽENÍ Zdenìk Vojtíšek Zkoumání pùvodu života a pùvodu èlovìka není možné udržet pod laboratorním sklíèkem vìdy. Vìdní obory, které se tímto zkoumáním zabývají nebo které

Více

PROÈ DINGIR. V èervnu 2008 v Praze pøednášel a meditoval zenový mnich Fumon Nakagawa róši. K èlánku na stranì 104. Foto: Vladimír Slavík.

PROÈ DINGIR. V èervnu 2008 v Praze pøednášel a meditoval zenový mnich Fumon Nakagawa róši. K èlánku na stranì 104. Foto: Vladimír Slavík. PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme POHANÉ MEZI NÁMI DNES Ivan O. Štampach I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme rùznost náboženství, pøece jen bìžnì pokládáme pohanství za vzdálenou a zapomenutou podobu náboženství.

Více

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ Zdenìk Vojtíšek Je to bìžná, ale velmi trefná metafora: rozejít se s náboženským pøesvìdèením a (nebo) se spoleèenstvím, které ho sdílí, je podobné rozchodu s nejbližším

Více

OBSAH TAM A ZASE ZPÁTKY

OBSAH TAM A ZASE ZPÁTKY Vážení ètenáøi, dìkuji, že jste s pochopení pøijali, že toto èíslo vychází témìø o mìsíc pozdìji, než by mìlo. Dùvodem byl mùj studijní pobyt v zahranièí. Aèkoli je díky e-mailu možné pohodlnì komunikovat

Více

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ 6. POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ Pastoraèní poradce, který porozumìl místu nových náboženských hnutí ve spoleènosti a zákonitostem jejich vývoje (3. kapitola) a který zároveò porozumìl

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

OBSAH. Matádží velmi silný. Podobnì i èeské gnostièky Katarína Kuòová a Hana

OBSAH. Matádží velmi silný. Podobnì i èeské gnostièky Katarína Kuòová a Hana DUCHOVNÍ VÙDKYNÌ Zdenìk Vojtíšek Žen v èelech náboženských skupin bychom nalezli desítky. Ze zakladatelek samostatných skupin pøipomeòme Helenu Petrovnu Blavatskou (1831-1891), jejíž Theosofická spoleènost

Více

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU ODPADLÍK

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU ODPADLÍK 7. POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU ODPADLÍK V 5. kapitole jsme stanovili dva cíle pastoraèního poradenství pro odpadlíky. Prvním cílem je dovést klienta ke specifikaci jeho problému a pomoci mu ho

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

S L O V A. o práci vìdecké, filosofické a umìlecké. Myšlenka, schopnost umìlecké tvorby

S L O V A. o práci vìdecké, filosofické a umìlecké. Myšlenka, schopnost umìlecké tvorby ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2001 Cesta do Labského dolu. Foto Jan Smit FAKULTNÍ NEMOCNICE A MY Již koncem 19. století vyslovil Émile Durkheim (1858-1917) myšlenku,

Více

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR Dìti modrého boha Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna Miloš Mrázek DINGIR Podìkování Dìkuji všem, kteøí mi pomohli vytvoøit tento text. Zvláštì Martinu Fárkovi, Tomáši Kobesovi a Antonínu Valerovi za

Více

Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt

Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 4 Roèník VIII. Prosinec 2002 Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt Lidové noviny se opìt vyznamenaly. Jejich pøíloha Orientace ze dne

Více

JINÝ RYTMUS OBSAH. ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Všem dìkujeme za rozvíjející se spolupráci.

JINÝ RYTMUS OBSAH. ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Všem dìkujeme za rozvíjející se spolupráci. Vážení ètenáøi, na stránkách tohoto èísla Dingiru se setkáte opìt s nìkolika novými autory: s absolventem Husitské teologické fakulty UK Ladislavem Hajnalem, publicistkou Vìrou Noskovou, hudební pedagožkou

Více