Účetní uzávěrka a účetní závěrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a účetní závěrka"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví Účetní uzávěrka a účetní závěrka Bakalářská práce Autor: Kateřina Dvořáková Bankovní management, komerční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Milada Ješkeová Praha Duben 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chotyni dne Kateřina Dvořáková

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Miladě Ješkeové za vedení a odbornou pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Poděkování též patří vedení společnosti XY s.r.o. za poskytnutí jejich účetní závěrky a dalších informací potřebných pro vytvoření této práce.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je sestavení účetní závěrky vybrané společnosti podle české právní úpravy s využitím znalostí z odborné literatury a vybraných právních předpisů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá procesem účetní uzávěrky, tedy veškerými konečnými operacemi. Další kapitola pojednává o procesu účetní závěrky. Třetí kapitola sleduje proces účetní uzávěrky a závěrky ve vybrané společnosti. Klíčová slova Účetní uzávěrka, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výsledek hospodaření. Annotation: The aim of this bachelor thesis is the compilation of the financial statements of a selected company under applicable Czech laws, with the use of knowledge obtained from professional literature and selected laws and regulations. The thesis is subdivided into three chapters. The first chapter deals with the process of financial closing, i.e., the full range of final operations. The second chapter deals with the process of preparing the financial statements. The third chapter describes the process of financial closing and preparing financial statements in a selected company. Keywords: Financial closing, financial statements, balance sheet, profit and loss statement, earnings.

5 Obsah 1. Účetní uzávěrka Přípravné práce inventarizace Inventura Sestavení inventurních soupisů Porovnání skutečného stavu se stavem účetním Vypořádání inventarizačních rozdílů Operace k poslednímu dni období Kurzové rozdíly Časové rozlišení Dohadné položky Opravné položky Rezervy Ostatní Uzavření účetních knih, zjištění HV, výpočet daně Uzavření účetních knih Zjištění výsledku hospodaření Výpočet daně Odložená daň z příjmů Účetní závěrka Výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Ověření auditorem Zveřejnění účetní závěrky Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti XY s.r.o Základní informace o společnosti Účetní uzávěrka Inventarizace Časové rozlišení

6 Opravné položky Kurzové rozdíly Doúčtování posledních účetních operací Výpočet odložené daně Sestavení daňového přiznání Uzavření účetních knih Výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Závěr

7 Úvod Proces účetní uzávěrky a účetní závěrky je završením celoročního chodu společnosti. Jedná se o proces mnoha operací, které účetní období společnosti zakončí, umožní vykázat její činnost a společnost poté může splnit zákonnou povinnost o podání přiznání k dani z příjmů a zveřejnění výkazů ve sbírce listin. Cílem práce je vysvětlení průběhu účetní uzávěrky a účetní závěrky v podniku a zároveň její sestavení podle aktuálních právních předpisů. V této práci se tedy budu věnovat především zákonu o účetnictví, zákonu o dani z příjmů a dalším zákonům a vyhláškám souvisejícími s účetní závěrkou. Ke zpracování této bakalářské práce jsem během účetní uzávěrky ve společnosti XY, s.r.o. použila metody pozorování a dále metody zkoumání jednotlivých zákonů, které jsou s účetní uzávěrkou a závěrkou spojeny. Tato bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly se věnují teoretické části a třetí kapitola uvádí část praktickou. První kapitola této práce pojednává o vyhotovení účetní uzávěrky. Popisuje proces inventarizace, jednotlivé operace, které je nutné zaúčtovat k poslednímu dni účetního období, následné uzavření účetní knih a výpočet výsledku hospodaření. Další kapitola uvádí informace o účetní závěrce. Popisuje výkazy, které je společnost povinna zveřejnit ve sbírce listin, povinnost ověření závěrky auditorem a povinnost zveřejnění účetní závěrky. Ve třetí kapitole je popsán proces účetní uzávěrky a závěrky na konkrétní společnosti. Jedná se o firmu XY s.r.o., která se zabývá textilní výrobou. 7

8 1. Účetní uzávěrka Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyplívá, že je každá účetní jednotka povinna sestavit roční účetní závěrku. Účetní závěrce předchází proces účetní uzávěrky, který sestává z několika fází. Nejprve musí proběhnout inventarizace, což je vlastně příprava na účetní uzávěrku. Na základě zjištěných inventarizačních rozdílů upravíme koncové stavy jednotlivých účtů, aby se shodovaly se skutečným stavem majetku a závazků. Následuje doúčtování operací k poslednímu dni účetního období. Tato fáze se týká především doúčtování kurzových rozdílů, časového rozlišení, dohadných a opravných položek a rezerv. Poslední fází účetní uzávěrky je zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně a uzavření účetních knih. Během celého procesu jsme povinni zajistit úplnost, průkaznost a správnost účetnictví: ujistit se, zda jsou zaúčtovány všechny účetní případy ke konci účetního období, které s tímto obdobím souvisejí; vyloučit účetní případy, které se týkají následujícího účetního období; provést veškeré práce související s inventarizací majetku, tj. doúčtovat manka a škody, přebytky a opravné položky; doúčtovat nevyfakturované dodávky; doúčtovat materiál na cestě; doúčtovat kurzové ztráty a zisky u majetku a závazků; doúčtovat pohledávky u pojistných událostí, u kterých nebyla do konce roku potvrzena výše náhrady. 1 V průběhu procesu účetní uzávěrky a závěrky jsme povinni dodržovat několik základních zásad účetnictví. Tyto zásady jsou zapracovány do zákona o účetnictví. První a nejdůležitější zásadou je zásada věrného a poctivého zobrazení, která je uvedena v 7 a 8. Je nadřazena všem ostatním zásadám. Říká, že jsme povinni vykázat v účetní závěrce reálné finanční a majetkové postavení účetní jednotky, které odpovídá skutečnostem nastalých v průběhu účetního období. Další důležitou zásadou je zásada věcné a časové souvislosti, která je uvedena v 3 odst. 1. Ta říká, že účetní případy musí být zaúčtovány v účetním období, se kterým věcně a časově souvisí. 1 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

9 Zásada stálosti metod uplatněných při vedení účetnictví je popsána v 7 odst. 4. Tato zásada říká, že účetní jednotka nesmí v následujícím účetním období změnit účetní metody používané v daném období. Zásada opatrnosti, uvedená v 25 a 26 souvisí s oceňováním majetku a závazků a vykazováním hospodářského výsledku. Uvádí, že musíme do účetnictví promítnout všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Další ze zásad je zákaz kompenzace, která je upravena v 7 odst. 6. Tato zásada vyjadřuje zákaz vzájemného vyrovnání nákladů a výnosu. 2 Proces účetní uzávěrky a účetní závěrky upravují především tyto právní předpisy: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; České účetní standardy pro podnikatele; Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Přípravné práce inventarizace Inventarizaci provádí inventarizační komise, kterou určí vedení účetní jednotky. Účetní jednotka během tohoto procesu ověřuje skutečný stav a srovnává ho se stavem uvedeným v účetnictví. Inventarizaci musí být schopna prokázat finančnímu úřadu během daňové kontroly a auditorovi. Inventarizaci můžeme rozdělit podle rozsahu nebo podle druhu. Podle rozsahu jí dělíme na úplnou, týkající se veškerého majetku, nebo dílčí, ta se týká jen určité části majetku. Druhové rozdělení inventarizace je na periodickou a průběžnou. Periodickou inventarizaci můžeme ještě rozdělit na řádnou, která se provádí k poslednímu dni účetního období, 2 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, str. 33 9

10 a mimořádnou, prováděnou například na základě ukončení činnosti podniku, při změně odpovědných osob, změně organizace podniku nebo při jiných mimořádných událostech. Průběžnou inventarizaci je možné provádět pouze u zásob nebo u dlouhodobého majetku, který je ve stálém pohybu. Termín takovéto inventarizace si účetní jednotka stanovuje sama. Inventarizace probíhá v těchto fázích: inventura; sestavení inventurních soupisů; porovnání skutečného stavu se stavem účetním; vypořádání inventarizačních rozdílů Inventura Inventuru dělíme na fyzickou a dokladovou část. Fyzická inventura se provádí u majetku hmotné povahy. Například u dlouhodobého hmotného majetku zjišťujeme jeho množství, místo umístění a použití. Peníze v pokladnách jsou přepočítávány a jsou vystaveny výčetky bankovek podle jednotlivých druhů měn. Na výčetce je uveden název společnosti, dále pak datum, ke kterému je inventura prováděna, počet jednotlivých druhů bankovek, celková částka, datum inventury a podpisy osob, které inventuru prováděly. Stav hotovosti v pokladně k Kč počet ks stav celkem 5.000, , ,- atd. Stav hotovosti v pokladně celkem Pramen: vlastní vypracování U inventury zásob musíme ověřit skutečný stav přepočítáním, přeměřením nebo zvážením. 3 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

11 Současně bychom měli prověřit kvalitu a způsob ocenění inventarizovaných zásob. Zásoby se oceňují několika technikami: skutečná pořizovací cena (metoda FIFO); vážený průměr proměnlivý; vážený průměr periodický. Technika oceňování skutečnou pořizovací cenou se provádí metodou FIFO (First-in, First-out). Podstatou této metody je ocenění zásob nejprve nejstarší cenou. Oceňování metodou vážený průměr proměnlivý se provádí tak, že po každém nákupu zásob vypočítáme průměrnou cenu, za kterou nakoupené zásoby vydáváme až do dalšího přírůstku zásob. Pro tento způsob oceňování je nutné znát nejen hmotný stav materiálu na skladě, ale také jeho peněžní vyjádření. hodnota zásob na skladě v Kč na PC= množství zásob na skladě na počátku období+ hodnota přírůstku v Kč za období počátku období+ přírůstky množství za období Pro metodu váženého průměru periodického používáme průměr ceny za určité zásoby za určité období. Nikdy se nepoužívá období delší než jeden měsíc. Tato cena se poté používá pro všechny výdeje zásob v následujícím období až do výpočtu další průměrné ceny. Výpočet je stejný jako u metody vážený průměr proměnlivý s tím rozdílem, že pořizovací cenu nepočítáme při každém přírůstku zásob. 4 Jestliže není možné provést fyzickou inventuru v poslední den účetního období, je možné ji provést v předchozích čtyřech měsících, popřípadě v prvním měsíci následujícího období. Musíme ale prokázat stav majetku na konci účetního období, tedy fyzickou inventuru opravenou o přírůstky a úbytky majetku za dobu od dokončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě od začátku účetního období do okamžiku ukončení inventury v prvním měsíci následujícího účetního období. 5 Dokladovou inventuru provádíme v takových případech, kde není možné provést inventuru fyzickou. Můžeme ji použít například tak, že si písemně ověříme výši závazků a pohledávek, nebo zůstatky v bankách a úvěry, které nám byly bankami poskytnuty. 4 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 11

12 Sestavení inventurních soupisů Po provedení inventur musíme jejich výsledky zapsat do inventurních soupisů. 6 Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) skutečný stav majetku a závazků zjištěných fyzickou nebo dokladovou inventarizací a to tak, aby bylo možno je jednoznačně určit; b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a); c) podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace; d) způsob zjišťování skutečných stavů; e) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury; f) okamžik zahájení inventury; g) okamžik ukončení inventury Porovnání skutečného stavu se stavem účetním Porovnáme například zásoby s údaji na skladových kartách, dlouhodobý majetek s inventárními kartami, nebo peníze s pokladní knihou. Během inventarizace zásob porovnáváme jejich ocenění s užitnou hodnotou. Účelem je zjistit zda mají zásoby: vyšší užitnou hodnotu; nižší užitnou hodnotu. Jestliže mají vyšší užitnou hodnotu, o přírůstku zásob nijak neúčtujeme. Respektujeme tím zásadu opatrnosti. Podle této zásady musíme do výše zisku promítnout veškeré předpokládané ztráty, znehodnocení majetku a rizika, i když ještě nenastaly a jejich přesnou výši nevíme. Důležité je nenadhodnocovat aktiva a nepodceňovat pasiva. Tuto zásadu realizujeme pomocí opravných položek a rezerv. Pokud při inventarizaci zjistíme druhou variantu, tedy nižší užitnou hodnotu zásob, jejichž cena neodpovídá ceně, která je uvedena v účetnictví, musíme zásoby ocenit cenou nižší. Tím se sníží hodnota zásob na skladě. 6 Příloha č. 2 - Inventurní soupis - vzor 7 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 12

13 Vypořádání inventarizačních rozdílů Po ukončení inventarizace musíme vyrovnat všechny vzniklé rozdíly. Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním můžeme přijít na tyto tři skutečnosti: manko; přebytek; žádoucí stav. Za manko označujeme případ, kdy je skutečný stav nižší než stav v účetnictví, popřípadě schodek u peněžní hotovosti a cenin. Mankem nejsou technické a technologické ztráty, které vznikají například rozprachem, vysycháním nebo v zásobovacím a odbytovém procesu. Takovéto ztráty nazýváme mankem do normy (501, 504/112, 132). Každá účetní jednotka by měla mít stanovena manka do normy vnitřním předpisem. Jinak způsobené ztráty, například krádež, apod., nazýváme mankem nad normu (549/112, 132). Tyto případy posuzujeme zejména podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákoníku práce o odpovědnosti za škodu. Přebytkem rozumíme stav, kdy je skutečný stav vyšší než účetní (112, 132/648). Takový případ posuzujeme podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné a o majetkovém prospěchu. 8 Žádoucí stav je ideální, je to takový stav, kdy skutečný stav odpovídá účetnímu. Při vyhodnocení inventarizace zásob a zjištění nižší užitné hodnoty zásob, musíme vyhodnotit, zda se jedná o snížení přechodného nebo trvalého charakteru. Jestliže se jedná o trvalé snížení hodnoty zásob, účtujeme o tomto případě jako o škodě, tudíž ji zaúčtujeme na nákladový účet 549 Manka a škody. Prokážeme-li vinu za vzniklé manko odpovědnému zaměstnanci, předepíšeme mu náhradu škody (335/648). Úhradu škody můžeme provést buď srážkou ze mzdy zaměstnance (331/335), nebo úhradou na účet společnosti, popř. do pokladny (221, 211/335). V případě přechodného snížení zásob (hodnota zásob se v budoucnosti vrátí na původní), vytvoříme opravnou položku na snížení hodnoty zásob (559/191, 196). Zaúčtování inventarizačních rozdílů zásob záleží také na tom, jaké účtování zásob si účetní jednotka zvolí. Existují tyto dva způsoby: periodický; průběžný odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 13

14 Periodický způsob účtování zásob, v našem účetnictví označovaný jako způsob B, nezajišťuje průběžné záznamy o pohybu zásob. Teprve na konci účetního období, po provedení fyzické inventury, se počítá stav zásob a s ním spojené náklady. Účetní jednotka tento způsob účtování používá, pokud nepotřebuje informace o stavu zásob v průběhu účetního období. Pořízení zásob se účtuje rovnou do nákladů (501, 504/321). Na konci účetního zaúčtuje stav skladu a inventarizační rozdíly na účet 112 Materiál na skladě nebo 132 Zboží na skladě a v prodejnách. Účtuje-li účetní jednotka průběžným způsobem, označován jako způsob A, udržuje informace o stavu zásob na stále aktuální bázi. Tento způsob evidence ulehčuje přípravu účetních výkazů a rozhodování manažerů. Kdykoli v průběhu období je možné zjistit stav zásob na skladě a zároveň i jejich hodnotu. Skutečný stav zásob je povinně porovnáván k okamžiku sestavování účetní závěrky. Nákup zásob není účtován rovnou do nákladů, ale jako pořízení zásob (111, 131/321). Následně je převeden na sklad (112, 132/111, 131). Teprve při skutečné spotřebě nebo prodeji je účtován na nákladový účet (501, 504/112, 132). 9 Manka a přebytky zásob můžeme vzájemně vyrovnávat pouze v případě, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a inventarizační rozdíly vznikly ve stejném období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zásob, například v důsledku podobného balení zásob. 10 Inventarizační rozdíly mohou vzniknout také u dlouhodobého majetku. V tomto případě musíme odlišit, zda se jedná o odpisovaný nebo neodpisovaný majetek. U manka odpisovaného majetku zaúčtujeme zůstatkovou cenu majetku na účet 549 Manka a škody proti účtu ze skupiny 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo ze skupiny 08 Oprávky k dlouhodobému majetku. Zároveň tento majetek vyřadíme. Vyřadit majetek můžeme také, pokud je nepotřebný či nevyužitelný. V takovýchto případech probíhá vyřazení majetku například formou prodeje, likvidace, darováním, apod. Jedná-li se o přebytek, zaúčtujeme inventarizační rozdíl na vhodný účet ze skupiny 01 Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný proti účtu oprávek. V případě manka neodpisovaného majetku zaúčtujeme zůstatkovou cenu na účet 549 proti účtu ze skupiny 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Při zaúčtování přebytku 9 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, str odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 14

15 použijeme účet ze skupiny 03 proti účtu ze skupiny 41 Základní kapitál a kapitálové fondy Operace k poslednímu dni období K poslednímu dni účetního období musíme doúčtovat účetní případy, které se k danému účetnímu období věcně a časově vztahují. Dále musíme přecenit konečné stavy pokladen, bankovních účtů, závazky a pohledávky. Operace k poslednímu dni, které musíme provést, například jsou: doúčtování kurzových rozdílů, časového rozlišení, odpisů, dohadných a opravných položek či rezerv Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly se využívají u závazků a pohledávek, bankovních účtů, pokladen a majetku vedených v cizí měně při přepočtu jejich hodnoty na konci účetního období. V tomto případě musíme podle zákona o účetnictví použít kurz České národní banky k poslednímu dni období. 12 Používají se zde účty 563 Kurzové ztráty a 663 Kurzové zisky proti účtům skupin 21 Peníze, 22 Účty v bankách, 25 Krátkodobý finanční majetek, 31 Pohledávky a 32 Závazky Časové rozlišení Při posuzování jednotlivých účetních případů musíme dodržovat zásadu věrného zobrazení skutečnosti. Pro dodržení této zásady musíme dbát na to, aby v daném účetním období byly zúčtovány veškeré náklady a výnosy, které s tímto obdobím souvisí. Zároveň je nutné vyloučit náklady a výnosy, které by mohly být v běžném účetním období zaúčtovány, ale týkají se příštích období. Časové rozlišení provádíme u nákladů, výdajů, příjmů a výnosů, které proběhly v jednom účetním období, ale časově a věcně patří do období následujícího. Při časovém rozlišení 11 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, str odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 15

16 známe částku v Kč, čeho se operace přesně týká, období, ke kterému se částka vztahuje a kdy operace nastala nebo nastane. Časové rozlišení nákladů a výnosů účtujeme na těchto účtech: 381 Náklady příštích období; 382 Komplexní náklady příštích období; 383 Výdaje příštích období; 384 Výnosy příštích období; 385 Příjmy příštích období. Náklady příštích období jsou částky uhrazené účetní jednotkou v daném období, které částečně nebo zcela náleží do následujícího účetního období. Takto účtujeme například dopředu uhrazené nájemné nebo předplatné. Účet 381 v takovýchto případech nahrazuje nákladový účet a je to účet aktivní. Jestliže se stane, že úhrada proběhne až v následujícím účetním období a náklad spadá do daného účetního období, jedná se o výdaje příštích období. Tento případ se může stát, pokud platíme nájemné zpětně. Účet 383 nahrazuje například účet 221 nebo 211. Komplexní náklady příštích období jsou souhrnem různých druhů nákladů, vztahujících se k určitému účelu, například k přípravě a zprovoznění výroby nového výrobku. Aby neovlivnily výsledek hospodaření, musíme je zaúčtovat na účet 555 Zúčtování komplexních nákladů příštích období (555/382), a tím je z nákladů vyloučit. Výnosy příštích období rozumíme takové částky, které jsme přijaly v daném období, ale službu poskytneme až v období následujícím. Například když nám při pronájmu zaplatí odběratel nájem na další rok dopředu. Účet 384 nahrazuje výnosový účet a je účtem pasivním. Pokud proběhne úhrada až v následujícím účetním období, než do kterého výnos spadá, jedná se příjem příštího období. Účet 385 nahrazuje například účet 221 nebo Dohadné položky Dohadné účty aktivní a pasivní jsou položky, které můžeme pouze odhadovat. Nemáme na ně žádný doklad, ale časově a věcně náleží do nákladů nebo výnosů daného roku, a proto je v něm musíme zaúčtovat. Mezi dohadné položky aktivní řadíme především pohledávky, u kterých nevíme přesnou částku, ale jako výnos náleží do běžného období. Patří sem například vzniklá škoda a dosud 13 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

17 pojišťovnou nevyúčtovaná výše náhrady škody, výnosové úroky, odhad částek za pronájem licencí nebo jiných majetkových práv. Tyto částky zaúčtujeme na účet 388 Dohadné účty aktivní proti výnosovému účtu (388/6xx). Dohadné položky pasivní neúčtujeme jako běžný závazek, ale do běžné účetního období náleží. Patří sem především nevyfakturované dodávky. Částku, která bude v budoucnu vyfakturována, zjistíme například podle dodacího listu a zaúčtujeme na účet 389 Dohadné účty pasivní proti nákladům (5xx/389) Opravné položky Opravné položky vytváří účetní jednotka pouze k majetkovým účtům v případech snížení ocenění majetku v účetnictví, které bylo prokázáno inventarizací. Vytváří se pouze v případech, kdy snížení ocenění není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nemůžeme je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. 15 Tvorba opravných položek se účtuje na nákladový účet 558 Tvorba zákonných opravných položek, popřípadě na účet 559 Tvorba opravných položek (jestliže je opravná položka tvořena nad rámec zákonné výše) proti účtu oprávek. Účty oprávek se liší podle toho, k jakému majetku se oprávky vztahují. Jde-li o účty majetku je protiúčtem účet ze skupiny 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo ze skupiny 08 Oprávky k dlouhodobému majetku. U zásob jsou oprávkové účty zařazeny do účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám, při vytváření opravné položky pro krátkodobý finanční majetek používáme skupinu účtů 29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku. 16 Účet 391 Opravné položky k pohledávkám používáme v případě, že existuje riziko nezaplacení pohledávky. Rizikovost pohledávky rozlišujeme na: pochybné, u nichž je riziko, že nebudou zaplaceny; sporné, je veden soudní spor o jejich zaplacení; nedobytné, u nichž se upustilo od vymáhání pro jejich trvalou nedobytnost MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 16 Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné položky 17 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

18 U pochybné a sporné pohledávky vytváří jednotka opravnou položku a tím snižuje pohledávku (558/391). Jestliže pomine riziko nebo je pohledávka odepsána jako nedobytná, zrušíme opravnou položku (391/558). 18 K nepromlčeným pohledávkám splatným po , jejichž hodnota v okamžiku vzniku nepřesahuje částku ,- Kč, můžeme v daném období vytvořit opravné položky až do výše 20% neuhrazené hodnoty pohledávky. Podmínkou je, že je tato pohledávky více než 6 měsíců po splatnosti. Jestliže chceme vytvářet vyšší opravné položky, musí být ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, správní nebo soudní řízení a tohoto řízení se musíme účastnit. Od konce splatnosti pohledávky uplynulo více než: 12 měsíců, opravná položka až do výše 33% neuhrazené hodnoty pohledávky; 18 měsíců, opravná položka až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky; 24 měsíců, opravná položka až do výše 66% neuhrazené hodnoty pohledávky; 30 měsíců, opravná položka až do výše 80% neuhrazené hodnoty pohledávky; 36 měsíců, opravná položka až do výše 100% neuhrazené hodnoty pohledávky. 19 Přesahuje-li výše pohledávky částku ,- Kč, splňuje předchozí podmínky a od konce její splatnosti uplynulo více než: 6 měsíců, opravná položka až do výše 20% neuhrazené hodnoty pohledávky; 12 měsíců, opravná položka až do výše 33% neuhrazené hodnoty pohledávky; 18 měsíců, opravná položka až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky; 24 měsíců, opravná položka až do výše 66% neuhrazené hodnoty pohledávky; 30 měsíců, opravná položka až do výše 80% neuhrazené hodnoty pohledávky; 36 měsíců, opravná položka až do výše 100% neuhrazené hodnoty pohledávky. 20 Pokud je na určitý majetek vytvořena rezerva, není možné na něj vytvořit opravnou položku. Zjistíme-li v průběhu inventarizace závazků, že je jejich částka vyšší než hodnota v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale částka navýšení se zaúčtuje přímo na účet závazků proti příslušnému nákladovému účtu Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné položky 19 8a odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 20 8a odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 21 Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné položky 18

19 Rezervy Rezervy jsou dlouhodobé cizí zdroje majetku. Jsou vytvářeny na krytí dlouhodobě existujících rizik spojených s činností podniku. Tvorba rezervy se účtuje do nákladů a tím snižujeme hospodářský výsledek společnosti ve prospěch budoucích účetních období. Při tvorbě rezerv známe účel, na který jsou tvořeny, ale většinou neznáme přesnou částku a období čerpání. Je tvořena procentem z určitého základu nebo absolutní částkou ve prospěch pasivních účtů rezerv podle účelu rezervy. 22 Rezervy dělíme na: zákonné; ostatní. Tvorba zákonných rezerv je stanovena zákonem o rezervách. Určuje tvorbu rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku s dobou odepisování delší než 5 a více let, rezervy v pojišťovnictví a bankovnictví. Tvorba rezerv je daňově účinným nákladem. Účtuje se na nákladový účet 552 Tvorba zákonných rezerv proti účtu 451 Rezervy zákonné. Nevyčerpaná rezerva se převádí do dalšího účetního období. V případě, že nedošlo k riziku, na něž byla rezerva tvořena, musíme ji zrušit (451/552). Od jsou jednotky povinny ukládat finanční prostředky na tvorbu rezerv na opravy dlouhodobého majetku nebo pěstební činnost na samostatný účet v bance. Tyto prostředky mohou být čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny. Ostatní rezervy jsou nedaňovým nákladem a vytvářejí se podle vnitřní směrnice společnosti. Řadíme sem například rezervy na daň z příjmů, restrukturalizaci, záruční opravy a obchodní rizika. Účtují se na příslušný nákladový účet proti účtu 459 Ostatní rezervy. Pokud v okamžiku sestavení účetní závěrky neznáme daňovou povinnost, účetní jednotka vytváří rezervu na daň z příjmů. Do nákladů zahrne předpokládanou výši daně. Když je v následujícím účetním období daň přesně vyčíslena a zaúčtována, je rezerva na daň zrušena. Pro zaúčtování rezervy používáme účet 599 Rezerva na daň z příjmů (599/459). Mezi ostatní rezervy patří také rezerva na restrukturalizaci. Tím rozumíme např. programy související se změnou činnosti podniku. Jedná se o přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, utlumení nebo ukončení části nebo celé podnikatelské činnosti. Rezervu lze tvořit a čerpat jen na přímé náklady, které jsou nutné k ukončení programu restrukturalizace. 22 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

20 Jde o mimořádně vynakládané náklady, proto tvorbu rezervy účtujeme do mimořádných nákladů na účet 584 Tvorba rezerv (584/459) Ostatní U dlouhodobého majetku zaznamenáváme jeho opotřebení v účetnictví účetními odpisy. Jedná se o postupné odepisování majetku do nákladů společnosti. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán, který uvádí soupis veškerého odepisovaného dlouhodobého majetku s určením procenta opotřebení a používá se jako účetní doklad pro zaúčtování a výpočet odpisů. Odpis se vypočítává ze vstupní ceny majetku. Způsob výpočtu a provedení odpisu stanovuje účetní jednotka a uvádí jej ve vnitřní směrnici. Majetek se odepisuje maximálně do výše 100% jeho vstupní ceny. Postup odepisování musí být uveden na inventární kartě k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku společně s názvem majetku, daňovými odpisy, datem zařazení apod. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účetní jednotka vypočítá daňové odpisy. Tyto odpisy jsou daňově uznatelným nákladem. Zákon o dani z příjmů dělí majetek do šesti skupin a určuje jejich dobu odepisování a odpisové sazby. odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 30, odst. 1 Daňové odpisy mohou být stanoveny: rovnoměrným (lineárním) způsobem odepisování; zrychleným (degresivním) způsobem odepisování. 23 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

21 Vybraným způsobem odepisování musí účetní jednotka odepisovat majetek po celou dobu jeho životnosti. Roční odpis vypočítaný rovnoměrným způsobem určíme jako jednu setinu součinu vstupní vstupní cena sazba ceny a dané roční odpisové sazby. Tedy odpis=. 24 Jestliže se jedná 100 o nový majetek zařazený do odpisových skupin 1 až 3, jehož jsme prvním vlastníkem, můžeme navýšit sazbu odepisování o 10%. Jiné odpisové sazby se udávají pro zvýšenou vstupní cenou, což je cena navýšená o technické zhodnocení majetku. odpisová Roční odpisová sazba rovnoměrné odepisování skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou VC , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 31, odst. 1 U zrychleného odepisování vypočteme odpis v prvním roce jako podíl vstupní ceny a odpisové sazby určené pro první rok odepisování. vstupní cena Odpis=. V dalších letech sazba odpis vypočítáme jako podíl dvojnásobné zůstatkové ceny a rozdílu odpisové sazby a počtu let, po které byl majetek již odepisován. byl majetek odepisován. 25 zůstatková cena Odpis= 2, n = počet let, po které sazba n odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 21

22 odpisová Roční odpisová sazba zrychlené odepisování skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou VC Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 32, odst. 1 Na konci účetního období se může stát, že v účetnictví máme fakturu, ale ještě nedošlo zboží, nebo zboží došlo, ale chybí k němu faktura. V takových případech musíme chybějící případ doúčtovat. Jestliže máme fakturu, ale do konce účetního období jsme neobdrželi materiál, účtujeme o něm jako o materiálu na cestě. Fakturu zaúčtujeme jako obvykle (111/321) a účet 112 Materiál na skladě nahradíme účtem 119 Materiál na cestě. Pokud se stane, že dojde do podniku faktura až v novém roce a materiál ještě v roce starém, vyhotovíme interní doklad (cenu použijeme např. z dodacího listu) a zaúčtujeme jako dohadnou položku (111/389) Uzavření účetních knih, zjištění HV, výpočet daně Po doúčtování operací k poslednímu dni účetních období může uzavřít účetní knihy. Po jejich uzavření nesmíme již do účetnictví daného období přidávat další účetní zápisy. Na základě uzavřených účetních knih zjistíme výsledek hospodaření a poté vypočteme daň z příjmů, kterou je společnost povinna zaplatit Uzavření účetních knih Mezi účetní knihy řadíme: deník; hlavní kniha; 22

23 knihy analytických účtů; knihy podrozvahových účtů. Nejprve musíme zjistit obraty stran Má dáti a Dal, konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy u účtů nákladových a výnosových. Jejich zůstatky převedeme na závěrkové účty, kterými jsou účet 710 Účet zisků a ztrát (převod nákladových a výnosových účtů) a účet 702 Konečný účet rozvažný (převod aktivních a pasivních účtů). 26 Účetní knihy otevírají účetní jednotky: ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví; k první dni účetního období; ke dni vstupu společnosti do likvidace; ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení zůstatku po likvidaci ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem; ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs; ke dni následujícímu po dni, kdy nastanou účinky zrušení konkursu; ke dni, ke kterému nastanou účinky schválení reorganizačního plánu; ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu; ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení; ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis. Účetní knihy uzavírají účetní jednotky: ke dni zániku povinnosti vést účetnictví; k poslednímu dni účetního období; ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace; ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společnosti nebo družstev; ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs; ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu; ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu; ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu; ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení; 26 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

24 ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis. 27 Jakmile je schválena účetní závěrka, nesmí účetní jednotka přidávat jakékoliv další účetní záznamy do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny společnosti. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejdéle však do konce následujícího účetního období, můžeme přidávat zápisy, pouze pokud obsah položek neodpovídá skutečnému stavu a sestavit novou účetní závěrku podle zákona o účetnictví Zjištění výsledku hospodaření Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Může být kladný zisk, záporný ztráta, nebo se mohou náklady rovnat výnosům, což je ale téměř nepravděpodobné. Je důležitý z hlediska: posouzení hospodářské situace podniku; zjištění stavu závazků, majetku, pohledávek a výše nákladů a výnosů; účetní výsledek hospodaření je podkladem pro výpočet daně z příjmů; posouzení ekonomické situace společnosti z hlediska bank, pojišťoven, akcionářů, finančních úřadu a veřejnosti; výše zisku je důležitý údaj pro výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti podniku; zisk je nástrojem hmotné zainteresovanosti (podíly na zisku, dividendy); zisk je zdrojem dalšího financování společnosti z vlastních zdrojů. 29 Výsledek hospodaření můžeme rozdělit na: provozní zjistíme odečtením provozních nákladů (účtové skupiny 50 55) od provozních výnosů (skupiny 60 64); finanční zjistíme odečtením finančních nákladů (účtové skupiny 56 57) od finančních výnosů (skupina 66); mimořádný zjistíme odečtením mimořádných nákladů (účtové skupiny 58) od mimořádných výnosů (skupina 68). Po sečtení provozního a finančního výsledku hospodaření získáme zisk (ztrátu) z běžné činnosti. Mimořádný výsledek hospodaření je zisk (ztráta) z mimořádné činnosti odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 28 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, str MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

25 Abychom zjistili výsledek hospodaření, musíme zůstatky z uzavřených výsledkových účtů převést na účet 710 a zůstatky z uzavřených rozvahových účtů převést na účet 702. Zjištěný zisk (ztrátu) převedeme z účtu 710 na účet Výpočet daně Základem daně je rozdíl mezi daňovými příjmy a náklady daného účetního období upravených o daňově neuznatelné položky. 30 Mezi daňově neuznatelné položky, které je nutné připočítat k účetnímu zisku, patří: cestovné nad limit stanovený právním předpisem; náklady na reprezentaci; odměny členům orgánů společnosti a družstva; pojištění nad rámec zákonné výše; ostatní sociální náklady nad rámec zákonné výše; dědická daň; darovací daň; nesmluvní pokuty a penále; přirážky k základním úplatám za znečišťování ovzduší a vypouštění odpadních vod; pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí; kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy; dary; tvorba rezerv mimo zákonných; tvorba opravných položek mimo zákonných; manka a škody přesahující náhrady za ně. Následně od účetního zisku odečteme výnosy: zdaněné srážkou u zdroje výplaty (dividendy, úroky); osvobozené od daně (např. z malých vodních elektráren). 31 Poté upravíme daňový základ o položky, které můžeme podle zákona o daních z příjmů odečíst: ztráta z předchozího zdaňovacího období; zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 31 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

26 hodnota darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám aj., ve výši minimálně 2 000,- Kč, maximálně lze odečíst 5 % ze základu daně. Vypočtený základ daně zaokrouhlíme na celé tisíce dolů a použijeme danou sazbu daně pro příslušné daňové období. Vypočtená daň může být ještě ponížena o částku: ,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením; ,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 32 Konečnou daň z příjmů zaúčtujeme na účet 591 Daň z příjmů z běžné činnosti proti účtu 341 Daň z příjmů Odložená daň z příjmů Účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, s výjimkou akciových společností, sestavujících účetní závěrku v plném rozsahu, účtují a vykazují odloženou daň. Ostatní jednotky mohou, ale nemusí, tuto daň účtovat a vykazovat. 33 Odložená daň vzniká z rozdílu mezi účetním a daňovým pohledem na náklady a výnosy v účetnictví. Náklady a výnosy zaúčtované v účetnictví nemusí být daňově uznatelnými položkami, tudíž výsledek hospodaření nemusí být stejný jako daňový základ. Účelem odložené daně je co nejvíc přiblížit daňový základ s účetním výsledkem hospodaření. Tato daň nemá žádný dopad na placení daně z příjmů. Jestliže jednotka tuto daň nezaúčtuje, nadhodnocuje (podhodnocuje) tím disponibilní zisk. Odloženou daň rozlišujeme na odloženou daňovou pohledávku a odložený daňový závazek. Pohledávka představuje úsporu na dani v budoucích obdobích, zatímco závazek předpokládá v budoucnu vyšší závazek na dani z příjmů a tím snižuje disponibilní zisk, čímž zabraňuje např. výplatě podílu na zisku. Mezi náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu mohou vzniknout trvalé a přechodné rozdíly. Trvalé rozdíly jsou takové náklady nebo výnosy, které jsou vedeny v účetnictví, ale nikdy nebudou daňově uznatelné (například náklady na reprezentaci, rozdíl mezi výší odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 26

27 škody a její úhradou, dědická a darovací daň). Takové rozdíly nejsou podkladem pro vznik odložené daně. Jestliže jsou účetní náklady a výnosy daňově uznatelné, ale v jiném účetním období, než je období, v kterém jsou zaúčtovány, jedná se o přechodné rozdíly. Tyto rozdíly mohou být zdanitelné nebo odčitatelné. Zdanitelné přechodné rozdíly představují odložený daňový závazek. Řadíme mezi ně například: odpisy; pohledávky ze smluvních sankcí (penále, úroky z prodlení); nepeněžité kapitálové vklady aj. Odčitatelné přechodné rozdíly představují odloženou daňovou pohledávku. Mezi tyto rozdíly patří: nezaplacené závazky z titulu sankcí (jsou daňově uznatelné až po jejich zaplacení); nezaplacené daňové závazky (např. daň z nemovitostí); nezaplacené zdravotní a sociální pojištění; opravné položky k zásobám; daňová ztráta aj. 34 Výpočet je založen na závazkové metodě, která vychází z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou rozumíme postup, kdy bude odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření za daně období uplatněna v období pozdějším, tudíž při výpočtu použijeme sazbu daně z příjmů platnou pro období, ve kterém daňovou pohledávku nebo závazek uplatníme. 35 Rozvahový přístup je přechodný rozdíl mezi daňovou základnou aktiv a pasiv a jejich hodnotou uvedenou v rozvaze. 36 Odloženou daňovou pohledávku nebo závazek zjistíme jako součin přechodných rozdílů a sazbou daně z příjmů, která je určena pro dané účetní období zákonem o dani z příjmů. V prvním roce účtování se část odložené daně, vztahující se k předchozímu účetnímu období, zaúčtuje na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 Nerozdělená ztráta minulých let a část vztahující se k běžnému období na účet 592 Odložená daň z běžné činnosti nebo na účet 594 Odložená daň z mimořádné činnosti. V následujících letech účtujeme na účtu 481 Odložený daňový závazek a pohledávka zvýšení nebo snížení odložené daně vypočtené z přechodných rozdílů MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 27

28 2. Účetní závěrka Po zaúčtování všech účetních operací a uzavření účtů hlavní knihy můžeme přejít do fáze sestavení účetní závěrky. Existuje několik druhů účetních závěrek: řádná; mimořádná; mezitímní; konsolidovaná. Každá účetní jednotka sestavuje řádnou účetní závěrku k poslednímu dni účetního období. V ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Pro řádnou a mimořádnou závěrku je charakteristické, že ke dni sestavení účetní závěrky se uzavírají účetní knihy. Účetní jednotka je povinna uvádět data dle stavu ke konci rozvahového dne. Jestliže musíme sestavit uzávěrku kdykoli v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne, jedná se o uzávěrku mezitímní. Sestavuje se v případě, že to vyžadují zvláštní právní předpisy, například při změně právní formy. V takovýchto případech se neuzavírají účetní knihy. 38 Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje účetní jednotka, která je v pozici ovládající osoby nebo uplatňuje podstatný vliv v jiné společnosti. 39 Účetní závěrka musí obsahovat: název účetní jednotky; sídlo; identifikační číslo; právní formu účetní jednotky; předmět podnikání; rozvahový den; okamžik sestavení účetní závěrky; podpisový záznam statutárního orgánu. 40 Sestavuje se buď v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit závěrku takové účetní jednotky, které nejsou povinny mít závěrku ověřenou auditorem. 37 Český účetní standard pro podnikatele č. 003 Odložená daň vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 28

29 V praxi sestavují větší podniky závěrku častěji, např. měsíčně. Je to především za účelem předání výkazů bance, v případě, že má společnost úvěr, nebo za účelem interního použití pro řízení účetní jednotky. Nejedná se o účetní závěrku, ale pouze o pracovní výstupy z účetnictví. Nepodléhá tedy pravidlům stanoveným zákonem a vyhláškou o účetnictví. Proto je vhodné, aby účetní jednotka stanovila vnitřní předpis, který bude určovat pravidla pro tyto výkazy. V takovýchto případech si musíme dát pozor, aby výkazy nebyly označovány pojmy danými zákonem o účetnictví 18 odst. 1, a to: rozvaha (bilance); výkaz zisků a ztrát; příloha; přehled o peněžních tocích; přehled o změnách vlastního kapitálu. Místo názvu rozvaha musíme použít např. název bilance aktiv a pasiv a místo názvu výkaz zisku a ztráty např. název výsledovka. 41 Účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu v členských státech Evropské unie, používají pro sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. Jedná se o standardy IAS (International Accounting Standards), které jsou postupně nahrazovány standardy IFRS (International Financial Reporting Standards) Výkazy Účetní uzávěrku tvoří: rozvaha; výkaz zisku a ztráty; příloha. Může také obsahovat přehled peněžních toků nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Výkazy obsahují informace, které slouží pro posouzení majetkové a finanční situace podniku. Slouží jako podklad pro řízení a plánování do budoucnosti. Informace z výkazů slouží také odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 42 19a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 29

30 finančnímu úřadu, statistické správě, bankám a společníkům. Informují o struktuře majetku, závazků, kapitálu, nákladů, výnosů a o výsledku hospodaření Rozvaha Rozvaha obsahuje informace o aktivech a pasivech. Aktiva jsou členěna podle likvidnosti majetku od nejméně likvidních po vysoce likvidní. V rozvaze se aktiva uvádějí v běžném účetním období jako: brutto hodnota (pořizovací cena, jmenovitá hodnota); korekce (oprávky, opravné položky); netto hodnota (rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcí). Dále je uvedena netto hodnota aktiv za předchozí účetní období. Základní skupiny aktiv v rozvaze jsou: A. Pohledávky za upsaný základní kapitál; B. Dlouhodobý majetek; C. Oběžná aktiva; D. Časové rozlišení. Pasiva jsou v rozvaze uváděna za běžné a předchozí účetní období. Základní skupiny pasiv v rozvaze: A. Vlastní kapitál; B. Cizí zdroje; C. Časové rozlišení. Každá z výše uvedených skupin se dělí podrobněji podle ekonomického obsahu. 44 Položky v nulové výši za minulé i běžné období se v rozvaze neuvádějí. Jednotlivé položky se označují kombinací velkých písmen, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky označené arabskou číslicí mohou být sloučeny v těchto případech: nejde-li o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace jednotky; přispívá-li sloučení k větší srozumitelnosti informací a zároveň musí být sloučené položky uvedeny jednotlivě v příloze MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

31 Celková netto hodnota aktiv se vždy musí rovnat celkové hodnotě pasiv Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty, v některých případech pojmenovávaný jako výsledovka, je přehledem výnosů a nákladů podniku. Od roku 2003 se každá účetní jednotka může rozhodnout, zda bude tento výkaz sestavovat v druhovém nebo účelovém členění. V případě, že se rozhodne pro účelové členění, je povinna uvést druhové členění v příloze účetní závěrky. 46 Mezisoučty, které jsou na výkazu uvedeny, rozdělují výsledek hospodaření na provozní, finanční a mimořádný. Jednotlivé náklady a výnosy jsou uvedeny v běžném a minulém období. 47 U výkazu zisku a ztráty platí stejné označování jednotlivých položek a jejich slučování jako u rozvahy Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je stanoven ministerstvem financí. Lze ji zpracovat formou tabulek i popisným způsobem, v plném nebo zkráceném rozsahu. Účetní jednotka zde uvádí: obecné údaje; informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování; doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Obecnými údaji rozumíme informace o účetní jednotce, které ji charakterizují. Řadíme sem především informace o účetní jednotce podle zákona, zejména podle 18 odst. 2, zákona o účetnictví. Jedná se o obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, právní formu, předmět činnosti, rozvahový den, okamžik vzniku účetní závěrky, datum vzniku účetní jednotky, popřípadě datum zahájení činnosti, údaje o fyzických či právnických osobách, majících podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce, popis změn a dodatků provedených v daném účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku, seznam 45 4 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 47 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

32 členů statutárních a dozorčích orgánů a další zásadní změny, ke kterým v průběhu účetního období došlo. Dále v příloze účetní jednotka uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období, odměny statutárním orgánům, výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby, poskytnutá zajištění a jiná plnění společníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů. Jinými plněními se v tomto případě rozumí plnění v peněžní i nepeněžní formě, např. bezplatné užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, platby důchodového pojištění, apod. Dalšími údaji, které je účetní jednotka povinna uvést, jsou informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách a způsobech odepisování a oceňování, jaké druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnuje do pořizovacích cen, změny v ohodnocování oproti předchozímu účetnímu období, způsob stanovení opravných položek a přepočtů cizích měn. Doplňujícími informacemi účetní jednotka vysvětluje každou významnou položku rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Zvlášť uvede významné údaje, které nejsou na výkazech samostatně vykázány. Především se jedná o doměrky splatné daně z příjmů za minulé období, rozpis odloženého daňového závazku/pohledávky, rozpis rezerv, bankovních úvěrů, rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí, nehmotného majetku, informace o leasingu, výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, rozpis změn vlastního kapitálu, rozdělení zisku, přijaté dotace na investiční a provozní účely apod Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích neboli cash flow, je jednou z metod finanční analýzy podniku. Uvádí informace o: stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku daného období; tvorbě peněžních prostředků jednotlivých činností; použití těchto prostředků dle jednotlivých činností; stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci daného období; celkovém peněžním toku za dané období vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 49 MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press, str

33 Peněžním tokem rozumíme přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, vznikající při činnosti podniku za určité období. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti a ceniny (účtová skupina 21 Peníze), prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu (skupina 22 Účty v bankách), popřípadě účtová skupina 26 Převody mezi finančními účty. Pod pojmem peněžní ekvivalent rozumíme krátkodobý finanční majetek, který je snadno směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků, např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou. 50 Na základě správně sestaveného cash flow dokáže účetní jednotka odhalit příčiny platební neschopnosti, i když na základě účetní závěrky vykazuje zisk. Přehled o peněžních tocích členíme na provozní, investiční a finanční činnost. Provozní činností rozumíme základní výdělečnou činnost jednotky, kterou nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční, např. přírůstek krátkodobých pohledávek a závazků, zásob, krátkodobých úvěrů, rezervy. Investiční činnost je pořízení a prodej dlouhodobého majetku, poskytování úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za činnost provozní, např. přírůstek stálých aktiv a odpisy. Finanční činnost je taková, která má za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých/krátkodobých závazků, např. přírůstek dlouhodobých pohledávek a závazků, dlouhodobých úvěrů, kapitálových fondů, atd. Sečtením těchto tří částí získáme výsledek celkového cash flow Přehled o změnách vlastního kapitálu Tento přehled podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Jednotka vyčíslí vyplacené dividendy zdroje, ze kterých bylo čerpáno. 51 Měl by zde být uveden počáteční a konečný zůstatek, přírůstky a úbytky hodnoty vlastního kapitálu a popis změny Ověření auditorem Zákon o účetnictví ukládá povinnost ověřit účetní závěrku auditorem těmto účetním jednotkám: vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 33

34 akciovým společnostem; ostatním obchodním společnostem a družstvům; zahraniční osoby, které podnikají na území České republiky; státní podniky. Zároveň udává několik podmínek, které tyto společnosti musí splnit ke konci daného účetního období a období bezprostředně předcházejícího. Jsou to tyto tři podmínky: aktiva celkem jsou více než 40 milionů Kč; čistý roční obrat je více než 80 milionů Kč; průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v průběhu účetního období více než 50. Aktivy celkem rozumíme jejich netto hodnotu. Čistý roční obrat je výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem měsíců, ve kterých účetní jednotka fungovala, a vynásobená dvanácti. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se určuje podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Akciové společnosti podléhají auditu, pokud splní jednu z uvedených tří podmínek. Ostatní obchodní společnosti teprve po splnění dvou podmínek. Výše uvedené účetní jednotky nejsou povinny mít ověřenou závěrku auditorem, jestliže byla závěrka sestavena v průběhu konkurzu nebo pokud nastanou účinky schválení reorganizačního plánu. 52 Auditor je specialista, který obdržel od Komory auditorů rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost. Touto činností se rozumí provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření podniku, ověřování úplnosti, průkaznosti a správnosti účetních záznamů a ověřování jiných ekonomických informací. 53 Zpráva auditora musí obsahovat základní informace o účetní jednotce, jako jsou obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, právní forma, dále rozsah provedeného auditu, výrok auditora a popis všech skutečností neobsažených ve výroku. Výrok auditora musí vyjadřovat, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví v souladu se zákony. Může být bez výhrady, s výhradou, nebo může auditor výrok odmítnout, jestliže není schopen se k auditu vyjádřit zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 53 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 34

35 2.3. Zveřejnění účetní závěrky Všechny účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu ve Sbírce listin obchodního rejstříku. Výroční zpráva obsahuje informace o minulém vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Musí také informovat: o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy; o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky; o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje; o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích; zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí. Tato zpráva obsahuje také účetní závěrku a zprávu auditora, popřípadě další dokumenty. 55 Součástí výroční zprávy je také zpráva o propojených osobách. Ta se sestavuje tehdy, není-li uzavřena ovládací smlouva. Sestavuje ji statutární orgán do 3 měsíců od skončení účetního období. Obsahuje informace o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále se v ní uvádí smlouvy uzavřené v posledním účetním období mezi propojenými osobami, jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob a všechna ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou. 56 Účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku, které nepodléhají auditu, mají povinnost zveřejnit pouze účetní závěrku. Auditované společnosti zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu do 30 dnů od jejího ověření auditorem a schválení příslušným orgánem, nejpozději však do konce následujícího období bez ohledu na to, zda byla ověřena auditorem a schválena. Tyto účetní jednotky jsou povinny zveřejnit také zprávu o auditu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 56 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, str a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 35

36 3. Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti XY s.r.o. Cílem této kapitoly je analyzovat uzávěrkové operace vybrané společnosti. Ta si nepřála být jmenována, proto ji v této práci pojmenuji jako společnost XY s.r.o. Použiji údaje, které mi společnost sama poskytla. Společnost mi povolila přístup ke kompletnímu účetnictví a zároveň umožnila, abych se účastnila celého procesu uzávěrky a závěrky. Analyzovaným rokem je rok Podklady pro výpočet výsledku hospodaření byly použity ze dvou základních výkazů, a to rozvahy a výkazu zisku a ztráty a z daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Tyto výkazy jsou volně dostupné na internetových stránkách obchodního rejstříku ve sbírce listin. Účetní závěrka je sestavena podle účetních předpisů platných k Výkazy společnosti XY s.r.o. jsou uvedeny v příloze č. 4 a 5 této bakalářské práce Základní informace o společnosti Společnost byla založena v roce 1994 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která převzala výrobu od předchozího majitele. Výroba se traduje již od roku 1884, tudíž nová společnost převzala většinu původních zákazníků. Jediným společníkem je rakouská společnost, která je zároveň stoprocentním vlastníkem. Jednatel je ředitel této rakouské společnosti. Základní kapitál je ,- Kč. Předmětem činnosti této firmy je textilní výroba. Společnost účtuje o zásobách způsobem A, tedy průběžným způsob a je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. Účetním a zdaňovacím obdobím je běžný kalendářní rok. Firma zaměstnává 87 zaměstnanců. Aktiva společnosti jsou větší než 40 milionů Kč, roční obrat je vyšší než 80 milionů Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců je větší než 50, proto společnost podléhá povinnému auditu. Z toho důvodu sestavuje výkazy v plném rozsahu. Více než 67% produkce je do zahraničí, z tohoto důvodu vede společnost bankovní účet nejen v korunách, ale i v eurech. Zároveň vede pokladnu v eurech a ve zlotých. Účetní jednotka používá k přepočtu pro závazky a pohledávky denní kurz stanovený Českou národní bankou a pro bankovní účty a pokladny pevný kurz stanovený Českou národní bankou vždy k 1. dni 36

37 čtvrtletí. Na konci účetního období přepočítává závazky, pohledávky a stavy na bankovních účtech a v pokladnách vedených v cizí měně, aktuální kurzem České národní banky. Vnitropodnikové směrnice si společnost sestavuje sama podle svých potřeb. Podílí se na sestavování kolektivní smlouvy, která se každý rok vypracovává nová. V příloze č. 1 je uveden vzorový účtový rozvrh, kterým se společnost řídí Účetní uzávěrka Společnost má své účetní oddělení, které se zabývá přijímáním a zaúčtováním vydaných a přijatých faktur, vedením skladové evidence, příjímáním a vydáváním pokladních dokladů, zaúčtování bankovních výpisů a veškeré další účetní agendy. Zároveň provádí uzávěrkové a závěrkové operace. Daňové přiznání k dani z příjmů sestavuje daňový poradce, který tyto výstupy překládá také do německého jazyka a výsledky prezentuje vedení společnosti. Účetní evidence je vedena pomocí účetního softwaru BYZNYS ERP a mzdového softwaru Mzdy V následujících kapitolách bude popsán proces jednotlivých uzávěrkových operací Inventarizace Cílem inventarizace je ověření skutečného stavu majetku a závazků evidovaných v účetnictví. Z důvodu velkého množství majetku provádí inventarizaci šest skupin zaměstnanců, určených ředitelem společnosti. Provádí fyzickou inventarizaci majetku, materiálu zboží a pokladen a dokladovou inventarizaci např. závazků, pohledávek a zůstatků na bankovních účtech. Z důvodu celozávodní dovolené byla fyzická inventarizace prováděna první dva dny dovolené, kdy byla zastavena výroba. Dokladová inventarizace byla prováděna první týden nového roku. Ve společnosti XY s.r.o. jsem se zúčastnila těchto fyzických inventarizací: inventarizace dlouhodobého majetku Tato inventarizace byla uskutečněna 19. prosince 2011 fyzickým přepočítáním. Společnost vede analytickou evidenci účtu 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Tento účet je rozdělený na Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Stroje, přístroje a zařízení a Dopravní prostředky. Se stejnou analytikou vede k těmto účtům účty oprávek. 37

38 Komise navrhla vyřazení tří kancelářských křesel, vysavače, fotoaparátu, tiskárny, notebooku a dvou strojů z důvodů nefunkčnosti v celkové pořizovací ceně ,- Kč a v zůstatkové hodnotě 0,- Kč. Vyřazením budou sníženy účty a Dále byly vyřazeny tkalcovské a žakárové stroje, kompresor, klimatizační jednotka a topná vložka v celkové pořizovací ceně ,- Kč, jejichž zůstatková hodnota byla 0,- Kč. Vyřazením byly poníženy účty a Byl sepsán protokol o vyřazení tohoto majetku. Na účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku zůstaly nezařazené stroje z minulých let ve výši ,- Kč, které nikdy nebyly zařazeny do užívání, z důvodu změny technologie. K této částce bude vytvořena opravná položka ve výši ,- Kč. Dále jsou zde stroje, které byly pořízeny v prosinci 2011 a budou zařazeny v lednu Inventurní soupis souhlasil se skutečným stavem majetku a byl podepsán odpovědnými osobami. inventarizace materiálu Inventarizace byla uskutečněna ve dnech 19. a 20. prosince fyzickým přepočítáním. K inventarizaci jsou použity inventurní soupisy z evidence, což podle mého názoru zkresluje konečný výsledek, protože se členové komise, i když to nemusí být chtěné, snaží materiál napasovat na konečné stavy uvedené v evidenci. Možná také z toho důvodu nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na doporučení auditorů byly vytvořeny opravné položky ve výši 50% k materiálům, které byly více než rok bez pohybu. Byl sepsán inventurní soupis a podepsán odpovědnými osobami. inventarizace nedokončené výroby Inventarizace byla uskutečněna ve dnech 19. a 20. prosince. Byly zjištěny přebytky ve výši ,- Kč a manko ve výši ,- Kč. Přebytek byl zaúčtován na účet 121 Nedokončená výroba proti účtu 611 Změna stavu nedokončené výroby a manko na účet 501 Spotřeba materiálu proti účtu 121. Rozdíly nejčastěji vznikají tím, že při manipulování nejsou odepsány při příjmu nebo odběru z meziskladu. Odpisy provádí více pracovníku. K odstranění popsaných nedostatků bych doporučila proškolení pracovníků, nebo určit například dva pracovníky, kteří budou mít mezisklad na starost, a nikdo jiný do tohoto skladu nebude mít přístup. inventarizace výrobků Inventarizace byla provedena ve dnech 19. a 20. prosince 2011 fyzickým přepočítáním. Pracovníci provádějící inventarizaci obdrželi čisté papíry a postupně přepočítávali veškeré výrobky. Tento způsob inventarizace je podle mého názoru nejvhodnějším řešením, jelikož ukáže skutečný a ničím neovlivněný stav skladu. 38

39 Inventarizací byly zjištěny přebytky ve vši ,- Kč, které byly přijaty na sklad. Chybějící výrobky ve výši ,- Kč byly odepsány ze skladu a zaúčtovány na účet 501 Spotřeba materiálu, jelikož rozdíl je nižší, než je povolená výše odpadovosti. Tyto rozdíly vznikají nejčastěji tím, že nejsou odepisovány vzorky poskytnuté zákazníkům, kteří se ověřují vhodnost při jejich výrobě. Byly odepsány výrobky, které již neodpovídaly kvalitativním požadavkům, ztratily elasticitu, pevnost a barvu. Dále výrobky, které byly již zastaralé a neodpovídaly požadavkům zákazníků a také výrobky, které byly špinavé. Komise o těchto výrobcích sepsala protokol a přiložila doklad o jejich likvidaci. Hodnota těchto výrobků byla zaúčtována na účet 548 Ostatní provozní náklady proti účtu 123 Výrobky. Na doporučení auditorů byly vytvořeny opravné položky ve výši 30% k výrobkům, které byly více než rok bez pohybu. Inventurní soupis byl opět podepsán odpovědnými osobami. inventarizace pokladen Inventarizace byla provedena 19. prosince 2011 fyzickým přepočítáním. Společnost vede pokladny v korunách, eurech a zlotých. Jednotlivé měny byly fyzicky přepočítány a zapsány do výčetek, jejichž podoba je uvedena v kapitole Následně byly jednotlivé výčetky podepsány osobami, které se inventarizace účastnily. Po odsouhlasení s účetním stavem byly konečné stavy valutových pokladen přepočítány kurzem České národní banky k V pokladně se zlotými nebyl evidován již druhým rokem žádný pohyb a v nejbližší době není žádný další pohyb předpokládán. Proto bych doporučila tuto pokladnu zrušit. inventarizace cenin Inventarizace byla provedena 19. prosince 2011 fyzickým přepočítáním. Ceniny, které společnost používá, jsou známky a stravenky. Oba druhy cenin byly přepočítány. U známek byly jednotlivé hodnoty zapsány do obdobné výčetky, jaká byla použita u inventarizace pokladen. U stravenek byl sepsán seznam sériových čísel jednotlivých stravenek. Výčetka i seznam byly podepsány osobami, které se počítání účastnily. V prvním týdnu nového roku následovaly dokladové inventarizace. Inventarizace bankovních účtů proběhla porovnáním výpisu z účtu z s účetním stavem. Byly odeslány formuláře o odsouhlasení zůstatku do jednotlivých bank. Společnost vlastní čtyři bankovní účty, dva v korunách a dva v eurech. Jeden z eurových účtů je vedený 39

40 u německé banky. Konečné stavy účtů v zahraniční měně byly přepočítány kurzem České národní banky k Dále byla provedena dokladová inventarizace pohledávek a závazků k Po zkontrolování a odsouhlasení s účetním stavem byly rozeslány odsouhlasení významnějším odběratelům a dodavatelům. Následně byl proveden přepočet závazků a pohledávek vedených v cizích měnách kurzem České národní banky k Při inventarizaci byly vybrány nedobytné pohledávky z důvodu zániku společnosti a byl proveden daňově neuznatelný odpis pohledávky ve výši ,- Kč, který byl zaúčtován na účet 559 Tvorba opravných položek proti účtu 391 Opravná položka k pohledávkám. Na účtu 314 Poskytnuté provozní zálohy byl zjištěn zůstatek ve výši ,- Kč. Jednalo se o dlouhodobé zálohy poskytnuté společnostem CCS a Shell. Společnost tyto firmy telefonicky požádala o písemné potvrzení záloh, které byly obratem zaslány a přiloženy k inventurním soupisům. Společnost má od své rakouské matky zapůjčené stroje na základě smlouvy o pronájmu. Posledního prosince tedy obdržela fakturu za jejich pronájem. K té bylo potřeba dopočítat srážkovou daň ve výši 5% z fakturované částky, která byla zaúčtována na účet Daň z příjmů srážková daň. Po uhrazení daně vystaví příslušný Finanční úřad potvrzení o zaplacení, které bude odesláno rakouské společnosti a ty ho uplatní u svého Finančního úřadu. Posléze společnosti tuto daň v plné výši uhradí. Dokladovou inventarizací bylo také zjištěno, že nebyla uhrazena daň z přidané hodnoty za měsíc listopad a nedopatřením bylo zaplaceno na dani z nemovitosti o 2.000,- Kč méně. Ihned po zjištění byly nedostatky odstraněny. Na účet 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku bylo na základě rozhodnutí jediného společníka zaúčtováno ,- EUR ze zisku společnosti Časové rozlišení Abychom zajistili věcnou a časovou správnost, musíme zkontrolovat, zda zaúčtované položky s daným účetním obdobím souvisí. Společnost eviduje zůstatky na účtech 381 Náklady příštích období, 384 Výnosy příštích období a 389 Dohadné účty pasivní. Na účtu 381 Náklady příštích období má společnost na straně MD zaúčtované přijaté faktury, které věcně a časově souvisejí s následujícím účetním obdobím, tedy s rokem Jedná se o různá pojištění, předplatné, inzerce a registraci domény. Dále se na tomto účtu 40

41 na straně MD vyskytují záporné částky. V roce 2010 vložila společnost do občanského sdružení zabývajícího se technickými textiliemi ,- Kč. Tyto peníze byly určeny na veletrh pořádaný v roce V roce 2011 tedy byly náklady na tento veletrh z účtu 381 postupně odepisovány. Na straně D jsou interním dokladem zúčtované náklady z faktur z předchozího účetního období, které s daným obdobím věčně i časově souvisí. Bylo tedy zkontrolováno, zda na jsou na účtu opravdu zaúčtovány pouze náklady příštích období. Žádné jiné položky, které by na tento účet nepatřily, nebyly zjištěny. Účet 384 Výnosy příštích období obsahuje na straně MD částky vynaložené na zprovoznění programu, na který společnost získala dotaci. Tato dotace ale bude schválena až v roce Na straně D je zaúčtován předpis části dotace proti účtu 347 Ostatní dotace. Zbytek dotace je zaúčtován na účtech Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a Pořízení dlouhodobého hmotného majetku proti účtu 347. Toto rozdělení zaúčtování dotace bylo provedeno na doporučení auditorů. Posledním účtem z této skupiny je účet 389 Dohadné účty pasivní. Tento účet obsahuje na straně D položky, které věcně a časově souvisí s aktuální účetním obdobím, ale budou vyfakturovány až v následujícím období a jejich přesnou výši tudíž ještě neznáme. Jedná se o faktury za vodné, stočné a telefony Opravné položky Dle sestavy nezaplacených pohledávek společnost vytvořila daňově uznatelné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle 8a odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Byla vytvořena opravná položka ve výši 20% rozvahové hodnoty pohledávek v době jejich vzniku, která činila ,- Kč. K internímu dokladu byl přiložen soupis pohledávek, na který byla opravná položka vytvořena Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly byly provedeny přepočtem konečných stavů zahraničních měn v pokladnách a na bankovních účtech kurzem České národní banky k Tyto přepočty byly v případě, že byla aktuální hodnota větší než původní, zaúčtovány na účet 663 Kurzové zisky a v opačném případě na účet 563 Kurzové ztráty. 41

42 Dále je nutné přecenit veškeré závazky a pohledávky vedené v cizích měnách kurzem České národní banky k Přecenění pokladen, účtů i závazků a pohledávek provádí software sám, zadáním kurzu a spuštěním příslušného příkazu. Pro kontrolu správnosti přecenění závazků a pohledávek byla vytvořena tabulka s jejich přepočtem, viz příklad v následující tabulce. Variabilní symbol Datum uskutečnění Částka v EUR Kurz při vystavení Částka v Kč Kurz k Částka po přecenění Kurzový rozdíl v Kč ,20 25, ,99 25, ,76 67, ,00 25, ,00 25, , ,00 Pramen: vlastní vypracování V tabulce je v prvním případě uvedena pohledávka, u které vznikl na konci účetního období zisk. Ten bude zaúčtován na účty 311/663. V druhém případě se jedná o závazek a společnosti vznikl opět kurzový zisk, který bude zaúčtován na účty 321/663. Tímto způsobem jsou přeceněny a zaúčtovány kurzové rozdíly u konečných stavů v pokladnách, bankách a u neuhrazených závazků a pohledávek k položkově Doúčtování posledních účetních operací Na základě rozhodnutí jediného společníka byl zisk společnosti rozdělen takto: na účet Fond sociálních a kulturních potřeb bylo zaúčtováno ,- Kč; na účet 421 Zákonný rezervní fond bylo zaúčtováno 5% ze zisku, tedy ,- Kč; na účet 364 Závazky ke společníkům bylo zaúčtováno ,- EUR, tedy ,- Kč; na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let zaúčtováno ,91 Kč Výpočet odložené daně Pro výpočet odložené daně použijeme v tomto případě rozdíl mezi daňovými a účetním odpisy ve výši ,- Kč, k němu přičteme nedoplatek na dani z nemovitosti ve výši 2.000,- Kč a opravné položky ve výši ,- Kč. Celkovou částku vynásobíme 19ti procenty. Výslednou částku ve výši ,- Kč zaúčtujeme na účty 481 Odložený daňový závazek a pohledávka proti účtu 592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená. 42

43 Po zaúčtování odložené daně můžeme přejít k uzavření účetních knih Sestavení daňového přiznání Sestavením daňového přiznání je pověřen daňový poradce. Pro výpočet základu daně z příjmů musíme ponížit výsledek hospodaření o daňově neuznatelné položky, odečíst rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, částku ze strany D z účtu 559 Tvorba opravných položek a dary. Vypočítaný základ daně zaokrouhlíme na tisícikoruny dolu a vypočteme daň. Tu jsme ponížili o slevu na dani dle 35 odst. 1 písm. a) za zaměstnance se zdravotním postižením. ř. 10 Výsledek hospodaření před zdaněním Kč ř. 40 Daňově neuznatelné náklady 513 Náklady na reprezentaci Kč Ostatní služby-neuznatelné Kč 532 Nedoplatek daně z nemovitosti Kč 543 Dary Kč 544 Smluvní pokuty Kč 545 Ostatní pokuty a penále Kč Odpis pohledávek Kč 559 Tvorba opravných položek Kč Celkem Kč ř. 50 Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy Kč ř. 112 Částky dle 23 odst. 3 písm. c) Kč ř. 220 Základ daně Kč ř. 260 Odečet darů Kč ř. 270 Zaokrouhlený základ daně Kč ř. 290 Daň Kč ř. 300 Sleva na dani 35 odst. 1 písm. a) Kč ř. 340 Celková daň Kč Pramen: vlastní vypracování Na základě výpočtu daně budou vypočteny zálohy na daň z příjmů ve výši ,- Kč. Posledním účtováním, které bude před uzavřením účetním knih provedeno, bude zaúčtování odložené daně Uzavření účetních knih Pro uzavření účetních knih použijeme příkaz v softwaru, který jejich konečné uzavření provede. Výnosové a nákladové účty jsou předeny na účet 710 Účet zisků a ztrát, čímž 43

44 se tyto účty vynulují. Zůstatky na rozvahových účtech jsou převedeny na účet 702 Konečný účet rozvažný. Poté jsou převedeny na účet 701 Počáteční účet rozvažný. Tímto procesem je účetní jednotka připravena na účtování nového účetního období. Následně účetní systém vytvoří rozvahu a výkaz zisku a ztráty k poslednímu dni účetního období Výkazy Společnost sestavuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a přílohu k účetní závěrce, a ty podává spolu s přiznáním k dani z příjmů na příslušný finanční úřad a do sbírky listin. Společnost nesestavuje cash flow, což je podle mého názoru chyba. Měla by větší přehled o finanční situaci a platební schopnosti. Součástí účetní závěrky je zpráva auditora, výroční zpráva a zpráva o propojených osobách. Výkazy byly sestaveny dle vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě obratové předvahy uvedené v příloze č Rozvaha Rozvaha obsahuje informace o aktivech a pasivech. Veškeré hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. Aktiva a pasiva se vždy musí rovnat. Řádky s nulovými hodnotami se neuvádějí. Pro sestavení výkazů použijeme obratovou předvahu společnosti. Vyplněná rozvaha v příloze č. 4 je pro přehlednost uvedena i s nulovými řádky. Aktiva jsou rozdělena do čtyř sloupců s číselnými hodnotami. První tři se týkají aktuálního účetního období, a to brutto hodnota, korekce a netto hodnota. Čtvrtý sloupec obsahuje netto hodnotu předchozího účetního období. Základní rozdělení aktiv je na pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. Společnost nemá žádné pohledávky za upsaný základní kapitál, tudíž část A. můžeme přeskočit. Začneme tedy vyplňováním části B. Dlouhodobý majetek. Tato část se dělí na dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční. Do nehmotného majetku na řádek B. I. 3. Software zapíšeme částku ze stejně pojmenovaného účtu 013 a do korekce v tomto řádku částku z účtu 073 Oprávky k software. Stejným způsobem budeme postupovat i u ostatních druhů 44

45 dlouhodobého majetku. Do řádku B. Dlouhodobý majetek poté vyplníme celkový součet všech druhů dlouhodobého majetku. Další částí je část C. Oběžná aktiva. Ta se dělí na čtyři další části zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Zásoby obsahují hodnoty z účtové skupiny 1 Zásoby. Na řádek C. I. 1. Materiál zapíšeme částky z účtů 112 Materiál na skladě a 119 Materiál na cestě a do sloupce korekce zapíšeme částku z účtu 191 Opravná položka k materiálu. Obdobně vyplníme i následující dva řádky, tedy nedokončená výroba a polotovary, což je hodnota účtu 121 Nedokončená výroba, a výrobky, účet 123 Výrobky a 194 Opravná položka k výrobkům. V části C. II. Dlouhodobé pohledávky vyplníme řádek C. II. 8. Odložená daňová pohledávka, do kterého zapíšeme vypočtenou odloženou daň, kterou najdeme na účtu Odložený daňový závazek a pohledávka. Následuje část C. III. Pohledávky z obchodních vztahů. V této části vyplníme řádek C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů, do kterého uvedeme částku z účtu 311 Odběratelé a zároveň do sloupce korekce hodnotu účtu 391 Opravná položka k pohledávkám. V řádku C. III. 6. Stát - daňové pohledávky jsou uvedeny pohledávky z účtů 347 Ostatní dotace a 349 Vyrovnávací účet pro daň z přidané hodnoty, na který společnost účtuje DPH uvedenou na fakturách, z kterých náklad spadá do jednoho měsíce a daň z přidané hodnoty až do měsíce následujícího. Do řádku C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy doplníme částku z účtu 314 Poskytnuté provozní zálohy. Řádek C. III. 9. Jiné pohledávky obsahuje částku z účtu 335 Pohledávky za zaměstnanci, na kterém jsou vedeny půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále pokračujeme částí C. IV. Krátkodobé finanční prostředky, do které doplníme částky z účtové skupiny 21 Peníze a 22 Účty v bankách. Poslední částí aktiv v rozvaze je část D. I. Časové rozlišení. V této části vyplníme v našem případě řádek D. I. 1. Náklady příštích období, do kterého zapíšeme částku ze stejně pojmenovaného účtu, účtu 381. Nyní můžeme začít vyplňovat část rozvahy obsahující pasiva. Ta se dělí na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Pasiva jsou rozdělena pouze do dvou sloupců uvádějících číselné hodnoty týkající se aktuálního a předchozího účetního období. Část A. Vlastní kapitál je rozdělena na základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného období. Do řádku A. I. 1. Základní kapitál doplníme částku z účtu 411 Základní kapitál. K vyplnění dalšího řádku, kterým je řádek A. II. 1. Ostatní kapitálové 45

46 fondy, použijeme stejně nazvaný účet 413. Dále vyplníme část A. III. nazvanou Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. V řádku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond použijeme účet 421 Zákonný rezervní fond. Do řádku A. III. 2. Statutární a ostatní fondy doplníme koncový stav účtu 427 Ostatní fondy, což je v našem případě fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého společnost přispívá zaměstnancům na stravenky, rehabilitaci a půjčky. Dalším řádkem je řádek A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let, který nalezneme na účtu 428. Posledním řádkem této části je A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období, který můžeme dosadit až po sestavení výkazu zisku a ztráty. V části B. Cizí zdroje doplníme do řádku B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů částky z účtů 321 Dodavatelé a 325 Ostatní závazky. Do řádku B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení doplníme účet 364 Závazky ke společníkům při rozdělení zisku. Dalším řádkem v této části je řádek B. III. 5. Závazky k zaměstnancům, do kterého vyplníme částku z účtu 331 Zaměstnanci. Do řádků B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění spadá účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Řádek B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace obsahuje závazky z účtů 341 Daň z příjmů, 342 Ostatní přímé daně, 343 Daň z přidané hodnoty a 345 Ostatní daně a poplatky. Posledním řádkem této části je řádek B. III. 10. Dohadné účty pasivní. Do tohoto řádku doplním částku ze stejně pojmenovaného účtu, a to účtu 389. Následuje část C. Časové rozlišení, která je poslední částí celé rozvahy. V této části vyplníme v našem případě pouze řádek C. I. 2. Výnosy příštích období, do kterého doplníme částku ze stejně nazvaného účtu Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je přehledem výnosů a nákladů podniku. Výkaz obsahuje dva sloupce, které uvádějí hodnoty ve sledovaném a v minulém účetním období. Vyplněný výkaz zisku a ztráty je uveden v příloze č. 5. Základní rozdělní výkazu zisku a ztráty je na provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření. Začneme tedy vyplňováním první části výkazu, na základě které dostaneme provozní výsledek hospodaření. Společnost nemá žádné tržby z prodeje zboží, takže řádek I. Tržby 46

47 z prodeje zboží nebudeme vyplňovat. Ze stejného důvodu necháme nulový i řádek A. Náklady vynaložené na prodané zboží. V řádku II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb uvedeme hodnotu účtů 601 Tržby za vlastní výrobky a 602 Tržby z prodeje služeb. Do řádku II. 2. Změna stavu zásob doplníme součet účtů 611 Změna stavu nedokončené výroby a 613 Změna stavu výrobků. Do další části, tedy části B. Výkonová spotřeba, doplníme do řádku B. 1. Spotřeba materiálu a zásob hodnotu účtů 501 Spotřeba materiálu a 502 Spotřeba energie a do řádku B. 2. Služby celkovou hodnotu všech účtů ze skupiny 51 Služby. V části C. Osobní náklady doplníme do řádku C. 1. Mzdové náklady hodnotu stejně pojmenovaného účtu 521. Do řádku C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění vložíme součet účtů 524 Zákonné sociální pojištění a 525 Ostatní sociální pojištění. Posledním řádkem, který v této části budeme vyplňovat, je řádek C. 4. Sociální náklady, do kterého doplníme hodnotu účtu 527 Zákonné sociální náklady. Dále pokračujeme částí D. Daně a poplatky, do které vyplníme součet účtů ze skupiny 53 Daně a poplatky a částí E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, do které doplníme hodnotu stejně pojmenovaného účtu 551. V části III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a části F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu doplníme do jednotlivých řádků hodnoty ze stejně pojmenovaných účtů ze skupin 64 Jiné provozní výnosy a 54 Jiné provozní náklady. Následuje část G. Změna stavu rezerv a opravných položek, do které doplníme hodnotu účtů 558 Tvorba zákonných opravných položek a 559 Tvorba opravných položek. Do oddílu IV. Ostatní provozní výnosy dosadíme hodnotu stejně nazvaného účtu 648 a do oddílu H. Ostatní provozní náklady doplníme součet hodnot účtů 543 Dary, 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, 545 Ostatní pokuty a penále, 546 Odpis pohledávek, 548 Ostatní provozní náklady. Všechny předchozí uvedené hodnoty nám dají částku, která vyjadřuje provozní výsledek hospodaření. V části N. Nákladové úroky doplníme částku z účtu 562 Úroky. Do oddílu XI. Ostatní finanční výnosy dosadíme hodnotu účtů 663 Kurzové zisky a 668 Ostatní finanční výnosy. Následuje řádek O. Ostatní finanční náklady, do kterého doplníme hodnoty účtů 563 Kurzové ztráty a 568 Ostatní finanční náklady. Po odečtení řádků N. a O. od řádku XI. dostaneme finanční výsledek hospodaření. 47

48 Posledními řádky, které musíme vyplnit, jsou řádky Q. 1. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná, do kterého doplníme hodnotu stejně pojmenovaného účtu, a to účtu 591, a Q. 2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená, do nějž dosadíme hodnotu účtu 592. Součtem provozního a finančního výsledku hospodaření a následným odčtením součtu řádků Q. 1. a Q. 2. dostaneme výsledek hospodaření za běžnou činnost, který je v tomto případě i výsledek hospodaření za účetní období. Výsledek hospodaření před zdaněním je součtem provozního a finančního výsledku hospodaření Příloha k účetní závěrce Také přílohu společnosti sestavuje daňový poradce. Uvádí v ní obecné údaje o společnosti, jako jsou název a sídlo společnosti, datum vzniku společnosti, rozvahový den a další ze základních údajů. Dále jsou zde uvedeny údaje o počtu zaměstnanců, mzdových a sociálních nákladech, používaných účetních metodách, způsobech oceňování majetku a další doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 48

49 4. Závěr Tato práce se zabývala kompletním procesem účetní uzávěrky a závěrky. V práci byly popsány všechny důležité operace, které v tuto dobu probíhají. Dle mého názoru je na sestavování účetní závěrky nejobtížnější částí neustálé sledování změn v legislativě a správná aplikace novelizovaných zákonů a vyhlášek na danou společnost. V první části práce jsem se zaměřila na teoretický postup jednotlivých operací, které je nutné při účetní uzávěrce provést. Popsala jsem je srozumitelně i pro osoby, které se v této oblasti vyznají jen zběžně. Dohledání jednotlivých procesů je poměrně časově náročné, především vzhledem rozložení v různých právních předpisech. Druhá kapitola zahrnovala teoretický přehled procesu účetní závěrky, tedy sestavení jednotlivých výkazů, jejich ověření auditorem a následné uveřejnění v obchodním rejstříku. Poslední kapitolou bylo sestavení účetní závěrky na vybrané společnosti s využitím znalostí z odborné literatury a vybraných právních předpisů. První část této kapitoly měla za účel seznámit čtenáře s danou společností. Následuje proces účetní uzávěrky, kde jsem popsala konkrétní případy uzávěrkových operací, a poté sestavení účetní závěrky. Celý proces účetní závěrky ve vybrané společnosti proběhl v souladu s příslušnými právními předpisy. Byly dodrženy všechny zásady účetnictví. Účetnictví je úplné, srozumitelné, přehledné a je vedeno průkazným způsobem. Na základě nedostatků zjištěných při účetní uzávěrce bych společnosti doporučila řádné proškolení pracovníků, během inventarizace zásob nepoužívat sestavy z účetního programu kvůli zkreslení skutečného stavu zásob a zrušení nevyužívané pokladny vedené v cizí měně. Dle mého názoru byl cíl této bakalářské práce splněn. 49

50 Seznam použité literatury: [1] BŘEZINOVÁ, H. Základy účetnictví. 1. vyd. Praha : BIVŠ, s. ISBN [2] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN [3] MRKOSOVÁ, J. Účetnictví vyd. Brno : Computer Press a.s., s. ISBN [4] STROUHAL, J.; ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví Velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno : Computer Press a.s., s. ISBN Periodika [1] Daně, účetnictví - vzory a případy č. 12/ Český Těšín : Poradce, s. ISSN [2] Poradce č vyd. Český Těšín : Poradce, s.r.o., s. ISSN Legislativní předpisy [1] České účetní standardy pro podnikatele. [2] Opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. [3] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. [4] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. 50

51 Internetové zdroje [1] Účtová osnova pro podnikatele [online]. Dostupné z WWW: [2] Inventurní soupis vzor [online]. Dostupné z WWW: [3] Uspořádání a označování položek rozvahy [online]. Dostupné z WWW: [4] Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty [online]. Dostupné z WWW: [5] Formuláře rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu [online]. Dostupné z WWW: Ostatní [1] osobní konzultace s Ing. Miladou Ješkeovou [2] seminář Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2011, Ing. Ivana Pilařová [3] seminář Novela zákonů o daních a účetnictví v roce 2011, Ing. Ivana Pilařová [4] seminář Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví 2011, Ing. Ivana Pilařová 51

52 Seznam příloh Příloha č. 1 - Účtová osnova Příloha č. 2 - Inventurní soupis - vzor Příloha č. 3 - Obratová předvaha Příloha č. 4 - Rozvaha Příloha č. 5 - Výkaz zisku a ztrát 52

53 Účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a sbírky 04 - Pořízení dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pořízení dlouhodobého finančního majetku 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Realizovatelné cenné papíry a podíly Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky podnikům ve skupině Ostatní půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke zřizovacím výdajům Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Příloha č Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku Opravná položka k poskytnutým zálohám Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Opravná položka k nabytému majetku Oprávky k opravné položce k nabytému majetku Účtová třída 1 - Zásoby 11 - Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě 12 - Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata 13 - Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě 19 - Opravné položky k zásobám Opravná položka k materiálu Opravná položka k nedokončené výrobě Opravná položka k polotovarům vlastní výroby Opravná položka k výrobkům Opravná položka ke zvířatům Opravná položka ke zboží 1

54 Účtová třída 2 - Finanční účty 21 - Peníze Peníze Pokladna Ceniny 22 - Účty v bankách Bankovní účty 23 - Běžné bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry 24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Dlužné cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti Ostatní realizovatelné cenné papíry Pořizování krátkodobého finančního majetku 26 - Převody mezi finančními účty Peníze na cestě 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 31 - Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky 32 - Závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 34 - Zúčtování daní a dotací Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Dotace ze státního rozpočtu Ostatní dotace 35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky k podnikům ve skupině Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Pohledávky za společníky při úhradě ztráty Ostatní pohledávky za společníky Pohledávky k účastníkům sdružení 36 - Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k podnikům ve skupině Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Ostatní závazky ke společníkům Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení 37 - Jiné pohledávky a závazky Pohledávky z prodeje podniku Závazky z koupě podniku Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky z pronájmu Pohledávky z emitovaných dluhopisů Nakoupené opce Prodané opce Jiné pohledávky Jiné závazky 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Opravná položka k pohledávkám Vnitřní zúčtování Spojovací účet při sdružení Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy Základní kapitál Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2

55 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Změny základního kapitálu 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární fondy Ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 43 - Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 45 - Rezervy Rezervy zákonné Ostatní rezervy 46 - Bankovní úvěry Bankovní úvěry 47 - Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině 473 -Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka Odložený daňový závazek a pohledávka 49 - Individuální podnikatel Účet individuálního podnikatele Účtová třída 5 - Náklady 50 - Spotřebované nákupy Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 51 - Služby Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby 52 - Osobní náklady Osobní náklady Mzdové náklady Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti Odměny členům orgánů společnosti a družstva Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Sociální náklady individuálního podnikatele Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 - Daně a poplatky Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky 54 - Jiné provozní náklady Jiné provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady Manka a škody 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tvorba zákonných rezerv Tvorba ostatních rezerv Zúčtování komplexních nákladů příštích období Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku Tvorba zákonných opravných položek Tvorba opravných položek 56 - Finanční náklady Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění majetkových cenných papírů Náklady z finančního majetku Náklady z derivátových operací Ostatní finanční náklady Manka a škody na finančním majetku 57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 58 - Mimořádné náklady Mimořádné náklady Náklady na změnu metody Škody Tvorba rezerv Ostatní mimořádné náklady Tvorba opravných položek 59 - Daně z příjmů a převodové účty Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 3

56 593 - Daň z příjmů z mimořádné činností - splatná Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená Dodatečné odvody daně z příjmů Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Převod provozních nákladů Převod finančních nákladů Účtová třída 6 - Výnosy 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob Změny stavu vnitropodnikových zásob Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovaru Změna stavu výrobku Změna stavu zvířat 62 - Aktivace Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitropodnikových služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů Zúčtování rezerv Zúčtování opravných položek 68 - Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy Výnosy ze změny metody Zúčtování rezerv Ostatní mimořádné výnosy Zúčtování opravných položek 69 - Převodové účty Převod provozních výnosů Převod finančních výnosů Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 70 - Účty rozvažné Počáteční účet rozvažný Konečný účet rozvažný 71 - Účet zisků a ztrát Účet zisků a ztrát 75 až 79 - Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví Jiné provozní výnosy Jiné provozní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z odepsaných pohledávek Ostatní provozní výnosy 65 - Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů Zúčtována zákonných rezerv Zúčtování ostatních rezerv Zúčtování komplexních nákladů příštích období Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku Zúčtování zákonných opravných položek Zúčtování opravných položek 66 - Finanční výnosy Finanční výnosy Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z derivátových operaci Ostatní finanční výnosy 58 Účtová osnova pro podnikatele dostupná na www: tupy/priloha1.aspx 4

57 Inventurní soupis - vzor Příloha č. 2 Pramen: 1

58 Obratová předvaha Příloha č. 3 1

59 Pramen: vlastní vypracování 2

60 Rozvaha Příloha č. 4 1

61 2

62 3

63 Pramen: 4

64 Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 5 1

65 Pramen: 2

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více