KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice. (předložený Komisí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice. (předložený Komisí)"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006)710 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (předložený Komisí) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. V souladu s kapitolou VII Charty OSN přijala Rada bezpečnosti OSN dne 14. října 2006 rezoluci č (2006), v níž odsoudila jaderný pokus, který Korejská lidově demokratická republika (dále jen severní Korea ) provedla dne 9. října Rada bezpečnosti OSN rozhodla, že všechny členské státy OSN uplatní vůči severní Koreji tato omezující opatření: a) Zákaz exportu citlivého zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji jaderných programů, výrobě balistických střel a vývoji dalších zbraní hromadného ničení severní Koreje, b) Zákaz nákupu citlivého zboží a technologie od severní Koreje, c) Zákaz exportu luxusního zboží, d) Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů a orgánů zapojených do uvedených severokorejských programů nebo poskytujících podporu těmto programům, a e) Omezení vstupu osobám zodpovědným za politiku severní Koreje ve vztahu k jejím jaderným programům, výrobě balistických střel a vývoji dalších zbraní hromadného ničení severní Koreje a jejich rodinným příslušníkům. OSN pořídí seznamy věcí, osob, subjektů a orgánů, jichž se týkají omezující opatření, vyjma výčtu luxusního zboží. 2. V zájmu provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č (2006) připravuje Rada společný postoj 2006/ /SZBP, kterým se stanoví postup Společenství při provádění některých omezujících opatření. 3. Omezující opatření týkající se citlivého zboží a technologie, luxusního zboží a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů spadají do oblasti působnosti Smlouvy a nelze je přiměřeně uplatnit na základě stávající právní úpravy. 4. Členské státy mohou uplatnit omezení vstupu na základě platné právní úpravy, včetně nařízení (ES) č. 539/2001, v němž jsou vyjmenovány třetí země, jejichž státní příslušníci musejí mít při překračování vnějších hranic víza, a země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 5. Komise proto navrhuje provést formou nového nařízení Rady všechna omezující opatření uvedená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č (2006), s výjimkou omezení vstupu. CS 2 CS

3 Návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy, s ohledem na společný postoj 2006/[ ]/SZBP ze dne [ ] listopadu 2006 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice 1, s ohledem na návrh Komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Dne 14. října 2006 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č (2006), v níž odsoudila jaderný pokus, který Korejská lidově demokratická republika (dále jen severní Korea ) provedla dne 9. října Rada bezpečnosti OSN se usnesla, že mezinárodní mír a bezpečnost jsou nepochybně ohroženy a že všechny členské státy OSN by měly přijmout řadu opatření. (2) Společný postoj 2006/ /SZBP počítá s provedením omezujících opatření uvedených v rezoluci č (2006), zejména zákazu exportu citlivého zboží a technologie, jež by mohly přispět k rozvoji jaderných programů, výrobě balistických střel a jakýchkoli zbraní hromadného ničení severní Koreje jakož i zákazu poskytování souvisejících služeb a zákazu nákupu citlivého zboží a technologie od severní Koreje, zákazu exportu luxusního zboží a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů a orgánů zapojených do výše uvedených severokorejských programů nebo poskytujících podporu těmto programům. (3) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto, především aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, jsou k jejich provedení, pokud jde o Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství. Pro účely tohoto nařízení se za území Společenství považuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených. (4) Co se týče exportu do a importu ze severní Koreje, toto nařízení se odchyluje od platných právních předpisů, které stanoví obecná pravidla pro export a import ze 1 Úř. věst L [ ], [ ] , s [ ]. CS 3 CS

4 třetích zemí, zejména od nařízení (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 2. (5) Je třeba vyjasnit, jak postupovat při získávání souhlasu s exportem citlivého zboží a technologie a s poskytováním související technické pomoci. (6) Z praktických důvodů by měla být Komise vybavena pravomocí zveřejňovat seznam citlivého zboží a technologií, který schválí sankční výbor nebo Rada bezpečnosti OSN, a bude-li to vhodné, doplňovat do něj nebo v něm měnit referenční čísla z kombinované nomenklatury, která jsou uvedena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 3. (7) Komise by měla být také oprávněna měnit v případě nutnosti výčet luxusního zboží s ohledem na vymezení či pokyny, které sankční výbor případně přijme pro ulehčení provádění omezujících opatření ohledně luxusního zboží nebo za účelem ochránění zájmů Společenství, se zohledněním seznamů luxusního zboží pořízených jinými státy. (8) Z praktických důvodů by měla být Komise také nadána pravomocí měnit seznam osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být zmrazeny. (9) Členské státy by měly stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení. Stanovené sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující. (10) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost; PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Pro účely tohoto nařízení se: Článek 1 1. sankčním výborem rozumí: výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č (2006); 2. severní Koreou se rozumí Korejská lidově demokratická republika; 3. technickou pomocí rozumí jakákoliv technická pomoc, která se týká oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb a která může probíhat formou instruktáže, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí nebo dovedností nebo konzultací; včetně ústní formy pomoci; 2 3 Úř. věst. L 159, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 394/2006 (Úř. věst. L 74, , s. 1). Úř. věst. L 256, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 179, , s. 26). CS 4 CS

5 4. finančními prostředky" rozumí finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné: a) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje; b) vklady u finančních ústavů a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a dluhové cenné papíry; c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích; d) úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené; e) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky; f) akreditivy, nákladní listy, dodací listy; a g) dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo na finančních zdrojích. 5. zmrazením finančních prostředků rozumí zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia. 6. hospodářskými zdroji rozumí aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb. 7. zmrazením hospodářských zdrojů rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením. 8. územím Společenství rozumí území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených. 1. Zakazuje se: Článek 2 a) přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet citlivé zboží a technologii, včetně programového vybavení vyjmenovaného v příloze I, původem ze Společenství nebo odjinud, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v severní Koreji, anebo k použití v severní Koreji, jakož i diplomatickým misím severní Koreje, ať jsou kdekoli; b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a). CS 5 CS

6 2. Příloha I obsahuje tyto náležitosti: a) bitevní tanky, obrněná bojová vozidla, velkorážní dělostřelecké systémy, bitevní letadla, bitevní vrtulníky, válečné lodě, rakety a raketové systémy podle jejich definice pro účely rejstříku konvenčních zbraní OSN, b) materiál nebo věci související se zbožím uvedeným pod písmenem a) včetně náhradních dílů a programového vybavení tak, jak je definoval Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, a c) další položky, materiály, vybavení a technologie, včetně programového vybavení, které by mohly přispět k rozvoji jaderných programů, vývoji balistických střel či jiných zbraní hromadného ničení podle rozhodnutí Sankčního výboru Rady bezpečnosti OSN. 3. Je zakázáno nakupovat, dovážet či dopravovat citlivé zboží a technologie uvedené v Příloze I, pokud dotyčná položka pochází ze severní Koreje nebo pokud je o ní známo, že se někdy vyskytovala na území severní Koreje. 4. Odstavec 3 se nevztahuje na silniční dopravu poskytovanou v rámci území severní Koreje. Zakazuje se: Článek 3 a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc v souvislosti s citlivým zbožím nebo technologií uvedenými v Příloze I a v souvislosti s dodávkou, výrobou, údržbou a používáním zboží vyjmenovaného v Příloze I fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům v severní Koreji nebo za účelem jeho používání v severní Koreji, anebo diplomatickým misím severní Koreje, ať se nacházejí kdekoli; b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti s citlivým zbožím nebo technologií uvedenými v Příloze I, včetně zejména grantů, úvěrů a pojištění vývozních úvěrů na prodej, dodávku, převod či vývoz takových předmětů nebo na poskytování související technické pomoci fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům v severní Koreji nebo za účelem jeho používání v severní Koreji, anebo diplomatickým misím severní Koreje, ať se nacházejí kdekoli; c) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) nebo b). Článek 4 1. Bude-li v tom kterém konkrétním případě shledáno, že je nutná výjimka z čl. 2 odst. 1 nebo čl. 3 písm. a), dotčený prodávající, dodavatel, převádějící strana, vývozce nebo poskytovatel služeb může příslušným orgánům členského státu uvedeným v Příloze II podat řádně odůvodněnou žádost. Členský stát, který žádost obdržel a CS 6 CS

7 který takovou výjimku shledá odůvodněnou, předloží žádost o zvláštní povolení Radě bezpečnosti OSN. 2. Příslušný orgán vyrozumí další členské státy a Komisi o každé žádosti o povolení předložené Radě bezpečnosti OSN podle odstavce Příslušné orgány členských států uvedených v Příloze II mohou povolit prodej, dodávku, převod, vývoz nebo poskytnutí technické pomoci za takových podmínek, jaké považují za vhodné, pokud Rada bezpečnosti OSN schválila žádost o zvláštní povolení. Zakazuje se: Článek 5 a) přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží vyjmenované v Příloze III fyzickým nebo právnickým osobám v severní Koreji nebo k jejich použití v severní Koreji, anebo diplomatickým misím severní Koreje, ať se nacházejí kdekoli; b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a). Článek 6 1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze IV, a finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha IV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které sankční výbor Rady bezpečnosti OSN označil jako a) osoby, subjekty a orgány zapojené do rozvoje jaderných programů, výroby balistických střel a vývoje dalších zbraní hromadného ničení severní Koreje nebo poskytující podporu takovým programům, anebo b) osoby, subjekty a orgány jednající jménem nebo na pokyn takových osob, subjektů či orgánů. 2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze IV, nebo v jejich prospěch. 3. Zakazuje se jakákoli vědomá nebo úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2. CS 7 CS

8 Článek 7 1. Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou: a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze III a na nich závislých členů rodiny, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéku, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby; b) určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; anebo c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; a za podmínky, že dotčený členský stát vyrozuměl sankční výbor o rozhodnutí a o svém úmyslu schválit povolení a sankční výbor proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po vyrozumění. 2. Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členského státu uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, pokud členský stát toto rozhodnutí oznámil sankčnímu výboru a pokud tento výbor toto rozhodnutí schválil. 3. Dotyčný příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o všech povoleních udělených podle odstavců 1 a 2. Článek 8 Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky: a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem zástavního práva zřízeného soudem, správním orgánem nebo rozhodčím soudem před 14. říjnem 2006 nebo rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu vyneseného před tímto dnem; b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v rámci limitů stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky; CS 8 CS

9 c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze IV; d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě; e) členský stát oznámil uvedené zástavní právo nebo rozhodnutí sankčnímu výboru. Článek 9 1. Ustanovení čl. 6 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím ve Společenství v případech, kdy přijímají peněžní prostředky převáděné od třetích osob na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu, v připsání takových peněžních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčený finanční nebo úvěrový ústav musí o těchto převodech neprodleně informovat příslušné orgány. 2. Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nepoužijí na doplňování zmrazených účtů o úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, pokud veškeré takové úroky či jiné výnosy jsou zmrazeny podle čl. 6 odst. 1. Článek Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány: a) neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, ve kterých jsou rezidenty nebo ve kterých mají sídlo, uvedeným v příloze IV, jakékoli informace, které by podpořily plnění ustanovení tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 6, a předají takové informace, přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů, Komisi; b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při veškerém ověřování těchto informací. 2. Jakékoli dodatečné informace přímo obdržené Komisí se dají k dispozici příslušným orgánům daného členského státu. 3. Každá informace poskytnutá nebo obdržená na základě tohoto článku musí být použita pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo obdržena. Článek 11 Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, učiněné v dobré víře na základě toho, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost jakéhokoli druhu na straně fyzické nebo právnické osoby provádějící nařízení, nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti. CS 9 CS

10 Článek 12 Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, o obtížích s vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů. Komise je oprávněna: Článek 13 a) Měnit přílohu I na základě rozhodnutí sankčního výboru nebo Rady bezpečnosti OSN, případně doplňovat referenční čísla z kombinované nomenklatury uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, b) Měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy; c) Měnit přílohu III za účelem upřesnění či přizpůsobení tam obsaženého seznamu se zohledněním vymezení či návodu, které případně schválí sankční výbor, jakož i seznamů pořízených jinými jurisdikcemi, anebo doplňovat referenční čísla z kombinované nomenklatury uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, bude-li to nezbytné a vhodné; a d) měnit přílohu IV na základě rozhodnutí sankčního výboru nebo Rady bezpečnosti OSN. Článek Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 2. Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí jejich další pozdější změny. Toto nařízení se použije na: Článek 15 a) území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru; b) palubu letadel a plavidel pod jurisdikcí některého členského státu, c) na všechny fyzické osoby uvnitř či vně Společenství, které jsou státními příslušníky členského státu, d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány založené nebo zřízené podle práva členského státu; CS 10 CS

11 e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Společenství. Článek 16 Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ]. Za Radu předseda / předsedkyně CS 11 CS

12 PŘÍLOHA I Zboží a technologie uvedené v článku 2 A. Zboží 1. Bitevní tanky, tj. pásová nebo kolová samohybná obrněná bojová vozidla s vysokou mobilitou v terénu a vysokou úrovní vlastní ochrany o váze nejméně 16,5 tun bez nákladu a vysoce pohyblivým kanónem ráže nejméně 75 milimetrů. 2. Obrněná bojová vozidla, tj. pásová nebo kolová samohybná vozidla s pancéřováním a schopností jízdy v terénu buď: a) určená a vybavená pro převoz posádky složené nejméně ze čtyř příslušníků pěchoty nebo b) s integrální nebo organickou výzbrojí ráže nejméně 20 milimetrů nebo vyzbrojená odpalovačem protitankových střel. 3. Velkorážní dělostřelecké systémy, tj. dělo, houfnice, dělostřelecké zbraně s vlastnostmi děla a houfnice, minometu či raketometu schopné útočit na pozemní cíle především nepřímou střelbou o ráži 75 milimetrů a více. 4. Bitevní letadla, tj. létající dopravní prostředky s fixními křídly či s proměnlivou geometrií křídel vyzbrojené a vybavené k útočení na cíle s použitím řízených střel, neřízených raket, bomb, kulometů, kanónů nebo jiné ničivé výzbroje. 5. Útočné vrtulníky, létající dopravní prostředky s otáčivou vrtulí vybavené protipancéřovými řízenými střelami vzduch-země nebo vzduch-vzduch a integrovaným systémem na zaměřování a řízení palby z těchto zbraní. 6. Válečné lodě, tj. plavidla nebo ponorky o standardním výtlaku 500 tun a více a s výbavou a výzbrojí pro vojenské účely. 7. Rakety nebo raketové systémy, tj. a) řízené nebo neřízené střely, balistické střely nebo střely s plochou dráhou letu schopné nést hlavici s ničivou náloží a s doletem nejméně 25 kilometrů, b) prostředky určené nebo přizpůsobené k vystřelování takových střel či raket, pokud nespadají do kategorie I až IV, a c) přenosné protiletecké systémy (MANPADS) (bude doplněno podle vhodnosti) B. Technologie (bude doplněno podle vhodnosti) PŘÍLOHA II CS 12 CS

13 Seznam příslušných orgánů uvedených v článcích 4, 7, 8 a 10 (vyplní členské státy) BELGIE ČESKÁ REPUBLIKA DÁNSKO NĚMECKO ESTONSKO ŘECKO ŠPANĚLSKO FRANCIE IRSKO ITÁLIE KYPR LOTYŠSKO LITVA LUCEMBURSKO MAĎARSKO MALTA NIZOZEMSKO RAKOUSKO POLSKO PORTUGALSKO SLOVINSKO SLOVENSKO FINSKO ŠVÉDSKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CS 13 CS

14 Adresa pro oznámení Evropské komisi: European Commission DG External Relations Ředitelství A. Krizová platforma a koordinace politiky v rámci SZBP Unit A2. Krizové řízení a prevence konfliktů CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) Fax: (32-2) PŘÍLOHA III Luxusní zboží uvedené v článku 5: Poznámka: Tento seznam je prozatímní, jelikož Rada bezpečnosti OSN zatím nezveřejnila definici luxusního zboží ani jejich výčet. 1. Čistokrevní plemenní koně a velmi cenní chovní koně 2. Plazi a exotičtí ptáci 3. Kaviár a kaviárové náhražky 4. Lanýže a přípravky z nich 5. Vína (včetně šumivých), destiláty a lihoviny 6. Doutníky a doutníčky 7. Parfémy, toaletní vody a drahá líčidla, kosmetické a kožní přípravky 8. Výrobky z kůže, cestovní potřeby, kabelky a podobné předměty vysoké hodnoty 9. Drahé oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na materiál) 10. Koberce s ručně vázanými uzlíky, ručně tkané koberce, 11. Ručně tkané tapiserie 12. Perly, drahé kameny a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží 13. Mince, které nejsou oběživem CS 14 CS

15 14. Pouzdra z drahého kovu nebo kovu plátovaného drahým kovem 15. Drahé stolní nádobí z porcelánu a kameniny a jemná keramika 16. Drahé užitkové a okrasné stolní nádobí ze skla 17. Drahé elektronické předměty pro domácí použití 18. Drahé elektrické či elektronické nebo optické přístroje na pořizování záznamů a přehrávání 19. Luxusní dopravní prostředky určené k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři a jejich příslušenství a náhradní díly 20. Drahé hodiny a hodinky a jejich součástky 21. Drahé hudební nástroje 22. Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti PŘÍLOHA IV Seznam osob, subjektů a orgánů uvedený v článku 6 A. Fyzické osoby (bude doplněno podle vhodnosti) B. Právnické osoby, subjekty a orgány (bude doplněno podle vhodnosti) CS 15 CS

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 66/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.8.2010 KOM(2010) 459 v konečném znění 2010/0240 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.3.2012 Úřední věstník Evropské unie L 88/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 23.12.2012 005.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R0329 CS 21.12.2011 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 9.12.2011 KOM(2011) 887 v konečném znění 2011/0433 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 L 229/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP 27.7.2010 Úřední věstník Evropské unie L 195/39 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000R1346 CS 08.07.2011 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000

Více

Úřední věstník C 84. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 53 30. března 2010. České vydání. Oznámení č.

Úřední věstník C 84. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 53 30. března 2010. České vydání. Oznámení č. Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5163 C 84 České vydání Informace a oznámení Svazek 53 30. března 2010 Oznámení č. Obsah Strana 2010/C 84/01 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství

Více

PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé PROZATÍMNÍ DOHODA o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen Společenství, REPUBLIKA SRBSKO, dále

Více

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Úplné znění k 1. 1. 2007 31992R2913 CS 01.01.2007 2 / 96 Tento dokument je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost orgány Společenství neodpovídají

Více

2006R1013 CS 16.05.2010 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 opřepravě odpadů

2006R1013 CS 16.05.2010 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 opřepravě odpadů 2006R1013 CS 16.05.2010 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

Více

Přehled legislativních podkladů

Přehled legislativních podkladů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha Oddělení JPD Praha pro Cíl 2 Přehled legislativních podkladů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu. (předložený Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu. (předložený Komisí) CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.8.2008 KOM(2008) 516 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (předložený Komisí) CS CS

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0593 CS 24.07.2008 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 2006R1013 CS 26.05.2014 009.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Text s významem pro EHP) - oprava, Úř. věst. L 70,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) CS 15/01/2009 Společný posto SPOLEČNÝ POSTOJ RADY ze dne 17. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 5.6.2015 L 141/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, KTEROU SE ZAKLÁDÁ PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH

Více

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen Společenství, na jedné

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ

Více

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu...

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu... OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím,

Více