Teorie fikčních světů a architektura. Mariana Pytlounová Pančíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie fikčních světů a architektura. Mariana Pytlounová Pančíková"

Transkript

1 Teorie fikčních světů a architektura Mariana Pytlounová Pančíková Abstrakt V soudobé literární vědě se úspěšně prosazuje teorie fikčních světů, jejímž spoluzakladatelem je literární teoretik Lubomír Doležel. Na tuto školu navazuje i teorie empirického a modelového čtenáře a empirického a modelového autora, kterou definoval Umberto Eco. Snahou tohoto příspěvku je prověřit možnost aplikace uvedených dvou teorií na oblast architektury a urbanismu a pokusit se najít spojitost s architektonickou produkcí a recepcí. Úvod Při přípravě a rešerších týkajících se mé dizertační práce (Slovník periferie) jsem se setkala se zajímavou teorii z literární vědy s názvem teorie fikčních světů. Prozatím neuvažuji o zapracování teorie do svojí dizertace, i když ta se také zaobírá hranicí dvou světů, města a krajiny, shrnuté do pojmu periferie města. Mám dlouhodobý obecný zájem o prozkoumání fyzických i metafyzických hranic a rozhraní různých oblastí a o poznání zisků nebo ztrát, ke kterým nutně při přechodu z jedné do druhé dochází. Tato konference se příhodně zabývá vztahem mezi architektem, uživatelem a architektonickým dílem, využívám toho a pokusím se prověřit, zda fikční svět architektury a urbanismu existuje a jestli může pomoci při vylepšení vztahu mezi tvůrcem a uživatelem. Také naznačím aplikaci teorie empirického a modelového autora a čtenáře, která pracuje s očekáváními produkční a recepční strany vztahu, přičemž v našem případě architektonické dílo tvoří onu hranici dvou světů plnou nadějí i zklamání. 1 Fikční světy v literatuře Nejprve bych ráda představila teorii fikčních světů a jejího zakladatele. Lubomír Doležel (*1922) se narodil a do roku 1968 žil v Československu, poté emigroval a žil v Kanadě, od roku 2009 žije v Praze. Za své práce na poli literární teorie se dočkal celosvětového ohlasu, především za fikční světy, teorii, která úspěšně vstoupila do světové debaty a k níž se myšlenkově přihlásil například i Umberto Eco. 1 Fikční svět jako literárně-vědní pojem je jedním z produktů postmoderny a jejích věčně pochybovačných otázek, i když fikční světy se samozřejmě vyskytují v literatuře mnohem starší. Dalším důležitým pojmem je také možný svět, který zavedl už Gottfried Leibniz na přelomu 17. a 18. stol. Možné světy ztělesňují pouze abstraktní logickou kategorii možnosti a představují alternativní způsoby, jimiž by svět mohl být. 2 Fikční svět je konstruovaný autorem a rekonstruovaný čtenářem, není to svět aktuální (ve smyslu skutečný). Platí v něm pouze to, co tvrdí text (např. Karkulín ze střechy létá, žije na střeše jednoho domu ve Stockholmu), co se dá vyvodit (např. Stockholm je hlavní město Švédska) a jak tomu rozumí čtenář (např. 1 Nakladatelství Academia. Vyhledáno

2 Karkulín má na zádech motorek s vrtulí). Fikční světy jednotlivých literárních děl jsou tedy malé. Platí v nich jen to, co je řečeno, nikdy se o nich nedozvíme všechno. 3 Principem úspěšné aplikace je, že tvůrce (spisovatel) i pozorovatel (čtenář) přijmou tyto skutečnosti. Ve fikčním světě platí zvláštní zákonitosti a pravdivostní podmínky založené pouze na informacích poskytnutých textem samým. 4 Klíčovým hráčem při výstavbě fikčního světa je kromě autora i čtenář a jeho svobodné porozumění textu, to teprve on jej dotváří. Na rozdíl od klasického výkladu je podle teorie fikčních světů literární dílo otevřeno nespočetným výkladovým úrovním. Mezi literárním dílem (fikcí) a skutečností tak může probíhat neustálá interakce. 5 Pokud zde mluvím o literatuře, mám tím na mysli nejen uměleckou prózu, ale narativ (vyprávění) jako takový. Narativní promluvy jsou většinou zastoupeny právě v próze, ale narativní model vědeckých teorií je také legitimní výzkumná metoda. Zatímco mnozí čtenáři i kritikové čtou narativ výlučně pro jeho svět ( obsah ) a procházejí textem jako nezbytnou, ale nezávažnou transparencí, my budeme důrazně trvat na tom, že fikční svět je závislý na textu. Tvar fikčního světa je určen informací, která je explicitně nebo implicitně vyjádřena textem. 6 2 Fikční světy jiných oborů V knize Fikce a historie v období postmoderny Lubomír Doležel detailně nahlíží postmodernu a postmoderní podvratný pohled na dějiny ( historie = fikce ). Nebojí se v ní prohlásit: Posvátnou krávou historie byl postulát objektivity. Postmoderní mluvčí ho ostře kritizovali. Dále uznává, že historické světy jsou sice jen možnými rekonstrukcemi a že každý historický svět je subjektivní konstrukt, ale veškeré pochybnosti shrnuje přesvědčením, že historik profesionál je připravován k tomu, aby podrobil své osobní postoje nadosobním poznávacím úkolům. Ve Fikci a historii v období postmoderny se také opakovaně zmiňuje o možnostech aplikace své teorie na jiné oblasti a obory, než je umělecká próza nebo historie. Lubomír Doležel nabízí pojmový systém možných (a fikčních) světů i jako transdisciplinární rámec, který vyzařuje do mnoha oborů hybridní vědu nebo zastřešující makrovědu (jako podobné nástroje uvádí sémiotiku, kybernetiku a ekologii). Chápavě uvádí: Dnešní badatel zoufale bojuje se záplavou informací a tento boj je zvláště tuhý v bádání interdisciplinárním. Nabízí se jednoduchá cesta z této nesnadné situace: interpretovat problémy jiných oborů v termínech oboru vlastního. V případě literární vědy to nazývá literarizací poznání, která se vydává za definitivní překonání pozitivismu. 7 Jako zjednodušený příklad využití teorie fikčních světů v jiném oboru uvádí Doležel slova jaderného fyzika J. S. Bella: Do jaké míry jsou možné světy [kvantové fyziky] fikcemi? Jsou jako literární fikce tím, že jsou to svobodné výtvory lidské mysli. V teoretické fyzice ví někdy tvůrce od samého počátku, že jeho dílo je fikce. Častěji pozná teprve později, že se jednalo o fikci, a to tehdy, když je hypotéza prokázaná 2 recenze knihy Ruth Ronenové Možné světy v teorii literatury. Jiří Pechar. Vyhledáno recenze knihy Lubomíra Doležela Fikce a historie v období postmoderny. Maroslav Dobrý. Vyhledáno Lubomír Doležel. Heterocosmica: fikce a možné světy. Karolinum Lubomír Doležel. Narativní způsoby v české literatuře. Český spisovatel Lubomír Doležel. Fikce a historie v období postmoderny. Academia. Praha

3 jako falešná. Podobně i historikové konstruují modely minulosti s nadějí, že jejich možné příběhy mohou být pravdivé. 8 Oba příklady, historie a fyzika, napovídají, že je možné vystavět také fikční svět architektury a urbanismu a tím ponechat autorovi (architektovi) i čtenáři (uživateli) značnou míru svobody při produkci i recepci architektonického díla. 3 Teorie modelového a empirického čtenáře a autora Jak již bylo uvedeno přestože zní neuvěřitelně, že hvězda světového formátu Umberto Eco vychází z díla u nás málo známého česko-kanadského literárního vědce Lubomíra Doležela Eco úspěšně navazuje na teorii fikčních světů (a samozřejmě na jiné autory, např. na Wolfganga Isera), přidává k ní vlastní pojmy a nástroje a významně je polidšťuje. Ve své sbírce přednášek o literatuře přednesených na Harvardu Šest procházek literárními lesy podrobně a na příkladech uvádí čtyři podstatné osoby, které se podílí na výstavbě literárního díla i jeho fikčního světa. Podle Umberta Eca existují dva autoři a dva čtenáři. Empirický čtenář (skutečný, já, vy atd.) a modelový čtenář (jak si ho při psaní představuje autor), empirický autor (skutečný, konkrétní) a modelový autor (jak si ho při četbě představuje čtenář). Oba čtenáři i autoři se od sebe více či méně liší. Empiričtí čtenáři mohou číst mnoha způsoby a neexistuje žádné pravidlo, které by jim předepisovalo jak číst, protože často berou text jako nádobu pro své vlastní vášně, které mohou přicházet zvnějšku, mimo text, anebo které v nich text náhodou probouzí. 9 Proti nim stojí modelový čtenář. Je to jakýsi ideální typ, kterého text nechápe jen jako spolupracovníka, ale snaží se ho zároveň tvořit. Cílem, k němuž podle Eca lze dojít jedině opakovaným čtením téhož textu, je aby se z empirického čtenáře stal čtenář modelový. Empirický autor Eca nezajímá vůbec, jakkoliv chápe lákavost snahy poznat opravdového autora textu. Modelový autor nemusí být nějakým osvíceným hlasem ani nemusí představovat vytříbenou narativní strategii. Modelový autor jedná a odhaluje sám sebe. 10 Pokud si připustíme, že text, nebo chcete-li jazyk (v Ecově případě metafora procházka ), je pro výsledné dílo stejně důležitý jako příběh, nebo chcete-li obsah (v Ecově případě metafora les ), velice snadno se dostaneme k úvaze, že příběh se všemi svými postavami, událostmi a prostředími je vlastně jen médiem, nosičem toho podstatného a tím je text samotný, jeho úroveň, kvalita. A pro nás, empirické čtenáře je ohromným závazkem Ecovo přesvědčení, že text je lenivý nástroj, který vyžaduje od čtenáře značnou spolupráci. 4 Fikční svět architektury a urbanismu Po zevrubném vysvětlení obou literárních teorií zbývá už jen jejich názvosloví a principy aplikovat na svět architektury a urbanismu. Když budu parafrázovat Lubomíra Doležela a jeho prohlášení převrátím, budu interpretovat problémy vlastního oboru v termínech oboru jiného a pokusím se o architekturizaci 8 Lubomír Doležel. Fikce a historie v období postmoderny. Academia. Praha Umberto Eco. Šest procházek literárními lesy. Votobia. Olomouc Umberto Eco. Šest procházek literárními lesy. Votobia. Olomouc

4 poznání (viz výše Doleželova literarizace ). Využiji k tomu stejný formát jako ve své dizertaci, slovník, v tomto případě značně redukovaný. V první řadě tu máme tři úrovně světů: aktuální svět, možný svět a fikční svět. Aktuální svět architektury a urbanismu to je skutečný realizovaný stav umělého, člověkem konstruovaného prostředí. A přestože v něm aktivně žijeme a působíme, dokonce jej i fyzicky vytváříme, je mimo možnosti každého jednotlivce ho obsáhnout, popsat a pochopit celý. Dále je tu možný svět architektury a urbanismu možným světem rozumím především projekty a návrhy architektonických a urbanistických děl, ať jsou následně realizované nebo ne. Ty zobrazují a popisují, jak by svět měl nebo alespoň mohl vypadat. A konečně je zde fikční svět architektury a urbanismu. Ráda bych vyloučila jakékoliv nedorozumění ve věci významu pojmu fikční. Rozhodně v sobě nenese pejorativní podtext ve smyslu vymyšlený, odtržený od reality nebo klamavý. Spíše bych se klonila k definici malý (rovněž bez hanlivého přeneseného významu) svět nebo svět se specifickými zákonitostmi a pravdivostními podmínkami. Tento svět je vždy do značné míry nebo dokonce zcela abstraktní. Je budován ve dvou úrovních. Za prvé, naprosto logicky, jej konstruují, stejně jako ryze literární fikční světy, autoři textů o architektuře a urbanismu (praktikující architekti i teoretici architektury). Ale tím se dostáváme spíše zpět do literatury a literárních fikčních světů. Přestože mým oborem a zájmem, stejně asi jako většiny účastníků této konference, je právě oborové psaní, podstatnější pro konstrukci fikčního světa architektury a urbanismu je druhý způsob jeho výstavby, opravdová konstrukce světa. Tedy budování skrze samotná architektonická a urbanistická díla. Obě úrovně budování fikčního světa architektury a urbanismu, teoretickou a praktickou, ale od sebe nelze odtrhnout. Jen spolu jej dokážou vystavět kompletní a jen společným úsilím jej budou umět uhájit a obhájit v bouřlivé evoluci stavební produkce a celého aktuálního světa. Při určení fikčního světa architektury a urbanismu pak stačí nahradit pojem narativ pojmem architektonické dílo, přidat přívlastek architektonický před první složku konstrukce fikčního světa, které v předchozí části příspěvku v literatuře říkám text nebo jazyk a stejně tak přidat architektonický před druhou složku, kterou je obsah nebo příběh (tím můžeme rozumět sloh, styl, typologii atd.). Dále musíme nahradit architekt místo autor, uživatel architektury místo čtenář, kritik zůstává vždy kritikem a sloveso číst nehradit slovesy pozorovat a užívat. Výsledkem může být například transformovaná Doleželova věta, klíčová pro porozumění teorie fikčního světa architektury a urbanismu: Zatímco mnozí uživatelé a kritikové architektury pozorují a užívají architektonické dílo výlučně pro jeho architektonický obsah a procházejí architektonickým jazykem jako nezbytnou, ale nezávažnou transparencí, my budeme důrazně trvat na tom, že fikční svět architektury a urbanismu je závislý na architektonickém jazyku. Tvar fikčního světa je určen informací, která je explicitně nebo implicitně vyjádřena architektonickým jazykem. Jak již bylo uvedeno, pro výsledné dílo, ať už architektonické nebo literární, a podobu jeho fikčního světa, je provedení a kvalita jazyka stejně důležitá, dokonce důležitější, než jeho obsah či příběh. Otázkou ale zůstává, jestli návrhy a projekty (možný svět architektury a urbanismu) nejsou tím jediným pravým světem architektury a aktuální, skutečná architektura není jen pouhou interpretací, protože 26

5 podle Petra Kratochvíla prvotní interpretací není to, co o stavbě říkáme my, teoretici a kritici, ale stavba sama obdobně jako v hudbě je prvotní interpretací živý zvuk houslí, nikoliv slovo recenzenta. 11 Pokračováním v instalaci pojmového systému referenčních literárních teorií do světa architektury a urbanismu získám i čtyři kruciální aktéry, kteří zabydlují tento fikční svět, v jehož středu leží architektonické dílo: empirický uživatel architektury (skutečný, já, vy atd.) a modelový uživatel architektury (jak si ho při navrhování představuje architekt), empirický architekt (skutečný, konkrétní) a modelový architekt (jak si ho při pozorování a užívání architektury představuje uživatel architektury). Tím máme definováno vše potřebné pro závěr příspěvku k tématu konference. A nutno přiznat, že téma tvorby a přijetí díla je pro problémy současné architektury a urbanismu naprosto příznačné. 5 Architektura: produkce a recepce Není novinkou, že záleží nejen na tom, co je vysíláno, jaká je jeho forma i obsah, ale také komu a jakými prostředky, jak je to přijímáno a že je potřeba mít stále na zřeteli vztažnou soustavu. Za novou a potenciálně přínosnou považuji myšlenku převzetí konkrétních, vědecky propracovaných a uznaných nástrojů z literární vědy do teorie architektury. Praktikující architekti se inspirují nebo by se mohli a snad i měli inspirovat v literatuře. Z nedávných počinů v oboru je třeba zmínit například celou jednu ročenku architektury, podle jejíhož editora Petra Všetečky je poetika více než kdy dříve určující pro naši schopnost rozlišení mezi dobrou architekturou a ostatními stavebními výtvory 12. Ve stejné knize v rozhovoru Zdeněk Fránek vyjmenovává celou řadu svých literárních inspirací. Svatopluk Sládeček v jiném rozhovoru přiznává, jak důležitým zdrojem je pro něj český poetismus. 13 A tak i my neprojektující píšící bychom mohli hledat paralely nejen v próze, ale i v literární vědě. Teoretická úroveň (architektonické texty) a praktická úroveň (architektonické dílo) výstavby fikčního světa architektury a urbanismu jsou podle mého názoru dvě nedílné součásti jednoho úsilí. Tím se teoretici, kritici a píšící architekti dostávají ve vztahu architektura: produkce a recepce na stranu produkce. Samozřejmě, že architektonické dílo také konzumují a hodnotí, stejně jako empiričtí uživatelé architektury a dokonce i jako ostatní empiričtí architekti, ale jejich názor a způsob přijetí díla je nesporným aktem výstavby fikčního světa a součástí architektonické produkce. Společnou snahou teorie i praxe je zasáhnout co nejvíce empirických uživatelů architektury a to takovým způsobem, aby recepce architektonického díla byla co nejvíce podobná ideální recepci modelového uživatele architektury a aby obrázek modelového architekta byl co nejlepší. Je nutné se smířit s faktem, že při přenosu produkce-recepce vždy nutně dochází k určitému stupni nedorozumění až nepochopení, protože materiál pocházející z aktuálního světa musí na hranici světů projít podstatnou proměnou. 14 Ale vybudováním otevřeného, přátelského světa architektury a urbanismu a přijetím skutečnosti, že je fikční (tzn. malý a plný 11 Petr Kratochvíl. O smyslu interpretace architektury. Habilitační přednáška Petr Všetečka. Česká architektura Prostor. Praha Mariana Pančíková. Partyzán s tužkou. Časopis Projekt 03/ Lubomír Doležel. Heterocosmica: fikce a možné světy. Karolinum

6 vlastních pravd a zákonitostí) je možné kvalitu vztahu produkce-recepce zlepšit, v podstatě bez ohledu na kvalitu architektonického díla samotného. To empiričtí architekti a teoretici (empiričtí autoři) určují slovem i skutkem tvar fikčního světa architektury a urbanismu a reflexí empirických uživatelů architektury jsou schopní pracovat s tím, jaký bude modelový uživatel architektury. Pro ujasnění a definici fikčních a možných světů architektury a urbanismu bude nezbytné vypracovat řadu případových studií, tak jako to provedli Lubomír Doležel (Narativní způsoby v české literatuře) i Umberto Eco (Šest procházek literárními lesy). Pro svou časovou náročnost nemohou být součástí tohoto příspěvku, který si klade jedinou ambici a to je získání zpětné vazby od kolegů a zjištění, jestli jsou uvedené teorie vhodné k dalšímu zkoumání Konkrétní příklady z praxe mohou být předmětem mého dalšího výzkumu, namátkou vybírám: - Soutěž na Národní knihovnu v Praze - Obytný soubor Hanspaulka - Le Corbusierova tvroba 28

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI Soňa Schneiderová JAK NE PSAT DIPLOMOVOU PRÁCI Jak nepsat diplomovou práci Soňa Schneiderová Oponent: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. Publikace vychází v rámci projektu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více