P O L I K O a. s. Š a r d i c e 7 7 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O L I K O a. s. Š a r d i c e 7 7 8"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a P O L I K O a. s. Š a r d i c e P S Č IČ: DIČ : CZ Strana 1 z celkem 5

2 Výroční zpráva POLIKO a.s. Šardice za rok Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky POLIKO a.s., vznikla dne 11. března 1994 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti zaznamenané ve výpise z obchodního rejstříku. Akciová společnost POLIKO Šardice má vydaných ks akcií v nominální hodnotě Kč. Mezi akcionáře s nejvyšším počtem akcií patří následující podniky. ZEMAS a.s. Čejč ks akcií tj. 71,18% ZEMAGRO s.r.o. Strážovice ks akcií tj. 27,69% Představenstvo společnosti je se sešlo v tomto roce celkem 7x. Na jednotlivých jednáních byli přítomni vždy všichni členové představenstva a jednání byl přizván předseda dozorčí rady a vedení společnosti. Na svých jednáních představenstvo řešilo potřeby akciové společnosti ať už provozní nebo ostatní záležitosti spojené s činností společnosti. Nyní bych chtěl rozebrat celý rok postupně, jakým způsobem probíhala sklizeň po jednotlivých plodinách. Sezóna pro naší akciovou společnost začala již tradičně sklizní ječmene. Bylo zpracováno následující množství: ZEMAS a.s. Čejč 1 118,66 t Dále jsme pokračovali od sklizní řepky, které bylo zpracováno následující množství: ZEMAS a.s. Čejč 2 132,62 t celkem 2 132,62 t Nárůst objemu ve srovnání s rokem 2013 je o 53,88 t, to je o 3 % Souběžně se zpracováním řepky probíhal od 7.7. do návoz a následné zpracování pšenice, která byla pro jednotlivé podniky zpracována v následujícím množství Strana 2 z celkem 5

3 ZEMAS a.s. Čejč 3 659,00 t Drobní soukr. zemědělci 149,00 t celkem 3 808,00 t U této plodiny je značný pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 744,64 t. V procentickém vyjádření pak nárůst činí 8,43 %. Z ekonomického hlediska byla sklizeň ječmene, řepky a pšenice maximálně urychlena, což znamená úsporu mzdových nákladů a energie. Slunečnice Sklizeň a následné zpracování začalo od Návoz slunečnice byl následující: Drobní soukr. zemědělci 349,58 t U slunečnice je nárust zpracovaného množství a to o 21,24 t oproti r. 2013, což představuje 7 % produkce této komodity. Sklizeň kukuřice. Návoz a zpracování kukuřice začal a probíhal po jednotlivých podnicích následovně: ZEMAS a.s. Čejč 7 240,14 t COMAGRIN Praha 269,02 t ELITA Brno 375,44 t CEZEA Čejč 188,02 t Drobní soukr. zemědělci 1 373,62 t celkem 9 446,24 t U této plodiny je největší nárust objemu a rozdíl činí ve srovnání s rokem předcházejícím t, tj. nárust o 25,65 %. Celá sklizeň díky vstřícné spolupráci mezi jednotlivými podniky byla maximálně urychlena a bylo tím minimalizováno zbytečné plýtvání nákladů (mzdy a energie). Celkové množství materiálu, které bylo zpracováno v a.s. POLIKO v roce 2014 činilo ,10 t, tj. nárůst o 1 196,14 t, což představuje zvýšení produkce o dalších o 8 % proti roku 2013 ( nárust 19,9%). Strana 3 z celkem 5

4 Představenstvo a.s. celý tento běh roku 2014 sledovalo a podílelo se společně s vedením společnosti na operativním řešení problémů provozních, ale také pracovních výsledků či jiných záměrů společnosti. Vzhledem k vlastnímu zpracování jednotlivých komodit společnosti ZEMAGRO ve svém středisku se společnost zaměřila na co nejefektivnější využití zpracovatelské kapacity a na zpracování pro ostatní dodavatele a to zejména získáním nových dodavatelů na zpracování komodit - soukromých zemědělců z blízkého okolí. Celý tento zjednodušený průřez činnosti společnosti je doprovázen následujícími vybranými ekonomickými výsledky: Výnosy: v tisících Kč tržby za služby pomocných činností tržby za služby nevýrobních činností ostatní provozní výnosy ze zaniklých závazků Celkem Náklady: v tisících Kč náklady na zemní plyn náklady na elektrickou energii náklady na opravy mzdové a osobní náklady odměny statutárních orgánů z toho: zdravotní pojištění sociální pojištění odpisy majetku Výsledek hospodaření před zdaněním zisk Kč. 2. Další finanční a nefinanční informace 2a. Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným mimořádným skutečnostem. 2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti. Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. 2c. Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 2d. Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně právní vztahy jsou uzavřeny dle předpisů platných v České republice. Strana 4 z celkem 5

5 2e. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 2f. Informace požadované podle zvláštních předpisů. 2f1. Žádné vlastní obchodní podíly akcie nebyly pořizovány. 2f2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66a obchodního zákoníku je samostatnou přílohou výroční zprávy. 2f3. Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací. 3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledků hospodaření účetní jednotky. 3a. Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty. 3b. Účetní jednotka nevykazuje cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti. 4. Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy ( včetně výroku auditora ) V Šardicích dne 30. dubna Jindřich Lípový Ing. Svatopluk Müller ředitel a.s. předseda představenstva Strana 5 z celkem 5

6 Zpráva o vztazích dle 82 ZoK za rok 2014 Sestavuje : POLIKO a.s. IČ ZEMAS, a. s. IČO : , se sídlem Čejč 3, PSČ: disponuje 71,18 % hlasovacích práv akciové společnosti POLIKO a.s., IČO : se sídlem Šardice 778, PSČ: Je tedy její ovládající osobou. 1. V účetním období r byly mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající společností ZEMAS, a. s. a ovládanou společností POLIKO a. s. uzavřeny smlouvy o poskytování služeb při: - sušení ječmene zpracováno 1 118,00 t cena těchto služeb celkem 157 tis. Kč (bez DPH) - sušení hustě setých obilovin zpracováno 3 659,00 t cena těchto služeb celkem 344 tis. Kč - sušení kukuřice zpracováno cena těchto služeb celkem - sušení olejnin - řepky a slunečnice řepka zpracováno cena těchto služeb celkem 7 240,14 t tis. Kč 2 132,62 t 290 tis. Kč Služby byly ovládanou osobou poskytovány osobě ovládající za ceny, které byly pro poskytování služeb odsouhlaseny všemi akcionáři a zásadně byly pro všechny akcionáře stejné. Ovládající osoba nebyla ovládanou osobou nijak cenově zvýhodňována. 2. Předseda představenstva ZEMAS, a. s. je místopředsedou představenstva akciové společnosti POLIKO. Mezi akciovou společností POLIKO a předsedou jejího představenstva je uzavřena Smlouva o výkonu funkce člena představenstva na základě které předseda představenstva pobírá odměnu za výkon funkce člena (resp. předsedy) představenstva. Obdobné smlouvy jako s předsedou představenstva uzavřela akciová společnost také s ostatními členy představenstva a dozorčí rady pro výkon jejich funkcí. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhodla v souladu s ustanovením 187/1 písm. g) valná hromada akciové společnosti.

7 -2- Podmínky pro odměňování všech členů představenstva jsou rovnocenné. Taktéž podmínky pro odměňování členů dozorčí rady jsou rovnocenné. 3. Jiné smlouvy, než ty, které jsou výše uvedeny nebyly v účetním období r mezi propojenými osobami uzavřeny. Jiné právní úkony nebyly mezi propojenými osobami učiněny. Ovládající osoba neuplatnila vůči ovládané osobě v účetním období r žádná opatření. 4. Vzájemné zápočty r mezi propojenými osobami bylo vzájemně započteno 93 tis. Kč. Tyto zápočty byly realizovány v běžném obchodním styku a mezi osobami byly použity běžné ceny v obvyklém obchodním styku. Prohlášení statutárního orgánu: Vzhledem k výše uvedenému je možno učinit závěr, že ze smluv mezi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě v účetním období r žádná újma. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je úplná a správná. V Šardicích dne 23. března Ing. Svatopluk Müller předseda představenstva POLIKO a.s., Šardice

8 - 3 - Vyjádření dozorčího orgánu: Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti POLIKO a.s. Šardice i dozorčí rada v dané společnosti. Po přezkoumání "Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami" sestavené ovládanou osobou, statutárním orgánem společnosti POLIKO a.s., IČO se sídlem v Šardicích 778, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1269, ze dne 23. března 2015 dozorčí rada konstatuje, že neshledala nedostatků v této zprávě a její úplnosti. Datum: Za dozorčí radu POLIKO a.s., Šardice Ing. David Ševela... předseda DR

9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): POLIKO a.s. Šardice 778, Šardice IČ : Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: zpracování zemědělských komodit Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutár.orgánu

10 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA + Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) POLIKO a.s. ke dni ( v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní IČ jednotky Šardice 778, Šardice označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 3 movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek stránka 1 z 4

11 + označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období stránka 2 z 4

12 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek stránka 3 z 4

13 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost zpracování zemědělských komodit Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou stránka 4 z 4

14 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky POLIKO a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Šardice 778, Šardice Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Stránka 1 z 2

15 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Stránka 2 z 2

16 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. Obecné údaje Název a sídlo: POLIKO a.s. Šardice 778, PSČ IČ : DIČ: CZ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání dle OR: poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Datum vzniku: Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: Jméno fyzické a práv. osoby procento podílu na zákl. kap ZEMAS a.s., Čejč 71,18 % (3 274 ks akcií á Kč) Popis změn a dodatků, provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Změny byly provedeny jen v obsazení představenstva a dozorčí rady na základě voleb na mimořádné valné hromadě. Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Žádné změny nebyly provedeny Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy: Jméno Příjmení Titul Členem orgánu Svatopluk Müller Ing. předseda představenstva Pavel Holešínský Ing. místopředseda představenstva Tomáš Mokrý místopředseda představenstva Zdeněk Kotuč Ing. člen představenstva David Ševela Ing. předseda dozorčí rady Jindřich Lípový člen dozorčí rady Ilona Šicová člen dozorčí rady Název a sídlo obchodní společnosti či družstva v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu s uvedením výše podílu. Uvádějí se i případné smluvní dohody mezi společníky, akcionáři, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků: Účetní jednotka nemá podíly na základním kapitálu u jiných podniků. 1

17 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období z toho řídících pracovníků 2 2 Výše osobních nákladů v členění dle výkazu ZZ - zaměstnanci mzdové náklady (521,522) tis tis. náklady na sociál. a zdr. zabezp. (524 až 526) 929 tis. 971 tis. z toho výše osobních nákladů na řídící pracovníky mzdové náklady (521,522) 688 tis. 608 tis. náklady na sociál. a zdr. zabezp. (524 až 526) 255 tis. 237 tis. Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích org. 343 tis. 415 tis. Výhody poskytnuté akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně bývalých členů v peněžní i naturální formě: Žádné výhody nebyly poskytnuty. III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Způsob ocenění: a) zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava,provize,clo,pojistné apod.) z vnitropodnikových služeb přeprava a vlastní náklady na úpravu nakoupeného materiálu. Úbytky ze skladu se evidují v průměrných cenách, vypočítávaných z aktuálního stavu po každé změně stavu v skladové evidenci. b) hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve výši vlastních nákladů. Reprodukční pořizovací cena nebyla použita. Účetní odpisy jsou stanoveny shodně s daňovými se zohledněním skutečné doby používání. Ke stanovení účetních odpisů je tedy rozhodující datum zařazení resp. vyřazení jednotlivého majetku. - zrychlený odpis není prováděn na žádném druhu majetku. DlM je odepisován rovnoměrně. Do roku 1998 včetně byl majetek účetně odepisován ve výši procenta daňových odpisů. Od roku 1999 je účetně odepisováno daňovými sazbami platnými v předchozích letech. Změna byla provedena z důvodu zrychlení daňových odpisů za účelem zachování původní metody účetního odepisování. V roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 daňové odpisy zastaveny. V roce 2010, 2011 byly daňové odpisy u většiny majetku uplatněny. V roce 2012 byly daňové odpisy u veškerého majetku zastaveny. V roce 2013, 2014 byly daňové odpisy u vybraných druhů majetku uplatněny. Drobný dlouhodobý majetek účtujeme při nákupu na účet , odkud je evidován na účtu a současně proúčtován do nákladů při zařazení na účet

18 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) rozpis hmotného majetku na hlavní skupiny (třídy) s uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku Poř. cena Oprávky Budovy, haly, stavby Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní tech. zař Dopravní prostředky Inventář Celkem b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s uvedením pořizovací ceny oprávek k tomuto majetku : účetní jednotka nevlastní. c) hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: není žádný d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd): Budovy Ost.mov. OdlIM Zvířata a stavby věci účet 025 zákl.stáda CELKEM účet 021 účet022 28,029 účet 026 A Pořiz. cena k Přírůstky nákup vlast. režie ostat.pořízení Výdaje prodej likvidace,vyřaz. B. Pořiz. cena k

19 OPRÁVKY C Počáteční stav Zvýšení odpisy zůst.cena vyřaz Snížení vyřaz. z evid. D konečný stav e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. evidovaný drobný majetek ) vedený na účtu : DKP ve výši 631 tis. r ve výši 624 tis. f) rozpis majetku zatíženého zástavním právem: není žádný g) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: není žádný h) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů: nejsou žádné 2. P o h l e d á v k y a) souhrnná výše pohledávek po splatnosti tis. r tis. b) pohledávky k podnikům ve skupině : Zemas a.s., Čejč tis. r tis. c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: nejsou (3.3) Vlastní kapitál a) popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období K žádné změně vlastního kapitálu mimo dodažený HV nedošlo. b) rozdělení zisku, poř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Zisk r bude použit na úhradu ztrát předcházejících účetních období a na povinnou tvorbu rezervního fondu. c) Základní kapitál, akciová společnost počet a druh akcií -akcie na jméno ks nominální výše akcií Kč nesplacená část vkladu 0 lhůty splatnosti vkladu splaceno 4

20 4. Z á v a z k y a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: tis. r tis. b) závazky k podnikům ve skupině : nejsou c) závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: nejsou d) závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva: nejsou e) dlouhodobé bankovní úvěry nejsou f) odložený daňový závazek nebo pohledávka O odložené daňové povinnosti nebylo od roku 2004 účtováno, jelikož výpočtem byla vyhodnocena daňová pohledávka. Její uplatnění v následujících letech je málo pravděpodobné. g) splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení r tis. Kč h) splatné závazky na zdravotní pojištění r tis. Kč i) daňové nedoplatky nejsou j) náklady na povinný audit účetní závěrky roku tis. Kč. 5. Zákonné a ostatní rezervy Rezervy v účetní jednotce nejsou vytvořeny. 6. V ý n o s y Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku - v členění : tuzemsko tis. Kč zahraničí r tuzemsko tis. Kč zahraničí Výdaje na výzkum V účetní jednotce nebyly vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj ani k získání nových vědeckých a technických znalostí. 8. Údaje o přeměnách : Společnost neprošla přeměnou V Šardicích, dne 24. dubna 2015 Za POLIKO a.s., Šardice... Ing. Svatopluk Müller předseda představenstva 5

21 ke dni: Přehled o peněžních tocích (cash flow) (v tisicích Kč) Název a sídlo účetní jednotky: IČ: POLIKO a.s Šardice Označení Ukazatel řád. Hodnota P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 48 *** PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (bez účtů 591 až 596) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjímkou ZC prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 5 5 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(do výnosů "-", do nákladů "+") 6 0 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 7 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčto vané výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 9 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního kapitálu a mim. položkami A.2. Změna stavu nepen. složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov.činnosti (+/-)aktiv.účtů čas.rozl.a doh.účtů akt A.2.2. Změna stavu krát.závazků z prov.činnosti(+/-),pasiv.účtů čas.rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 14 0 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 15 0 prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky 18 0 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daně za min.období (-) 19 0 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 20 0 výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř.činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 21 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti *** PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 0 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 26 0 *** PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky 28 0 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a pen. Ekvivalentů z titulu zvýšení zákl.kapitálu, 29 0 event. rezerv.fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-) 30 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 31 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 32 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 33 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně, 34 0 vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se spol. v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Sestaveno Podpis statutárního orgánu Podpisový záznam

22 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky POLIKO a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště IČ Šardice 778, Šardice Položka vlastního kapitálu Základní kapitál zapsaný v OR (účet 411) Základní kapitál nezapsaný v OR Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (účet 252) Dílčí součet 1 ( ) Emisní ážio (účet 412) Ostatní kapitálové fondy (účet 413) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (účet 414) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (účet 418) Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond (účty 421, 422) Statutární fondy a ostatní fondy (účty 423, 427) Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) Neuhrazená ztráta minulých let a jiný výsledek (účet 429, 425) Zisk/ztráta za účetní období po zdanění (účet 710) Dílčí součet 2 ( ) Součet (Dílčí součet 1 + Dílčí součet 2) Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Končený zůstatek Vyplacené dividendy Poznámka: V posledním sloupci "vyplacené dividendy" se uvede částka vyplacených dividend u zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2012 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2011 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice Výroční zpráva 2014 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219 U Dvora 190 687 51 Nivnice www.lineanivnice.cz hello@lineanivnice.cz Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Výroční zpráva 2013. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice

Výroční zpráva 2013. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice Výroční zpráva 2013 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219 U Dvora 190 687 51 Nivnice www.lineanivnice.cz hello@lineanivnice.cz Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO LINEA NIVNICE,a.s. / U Dvora 190 / 687 51 Nivnice - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SPOLEČNOST LINEA NIVNICE, A.S. BYLA ZALOŽENA 1. LEDNA 1994.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO LINEA NIVNICE,a.s. / U Dvora 190 / 687 51 Nivnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 SPOLEČNOST LINEA NIVNICE, A.S. BYLA ZALOŽENA 1. LEDNA 1994.

Více

1.4. 2 0 1 4 3 1. 3. 2 0 1 5

1.4. 2 0 1 4 3 1. 3. 2 0 1 5 A G R I L O U Č E Ň, a. s., L O U Č E Ň 5 2 I Č O : 2 5 1 4 4 1 8 OR MS PRAHA, B 481 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 1.4. 2 1 4 3 1. 3. 2 1 5 S C H V Á L E N O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D O U 2 4. Č

Více