Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit."

Transkript

1 Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit

2 Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré - Co se skrývá za bludným kořenem, V říši obrů a z knihy plné námětů pro předškolní děti od nakl. Portál - Rok s krtkem. Děti tak mohou od začátku školního roku vstoupit do SVĚTA POZNÁNÍ (přírody). Provázet je bude pohádková postavička KRTEK, kamarád všech zvířátek, který má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony se začíná orientovat ve světě tím, že jej pozoruje, poznává, zkoumá Děti tak mají příležitost přírodu poznávat všemi smysly a nalézt v ní spoustu tajemství. Mohou vnímat její krásu i každodenní změny; pozorovat zvířátka, hmyz ; naslouchat zpěvu ptáků a jiným zvukům; cítit vůni květů, kůry, plodin ; ochutnávat jedlé plody; hmatem určovat kůru stromů, jemnost mechu Aby vzdělávací proces fungoval úspěšně, využijeme třech základních pilířů: 1) Pozorovat objevovat - zkoumat 2) Přemýšlet představit si 3) Prožívat - tvořit Chtěly bychom dětem ukázat přírodu z méně známé strany a vložit jim do srdce touhu ochraňovat přírodu, která se sama neumí bránit. Na tom, jak se bude vyvíjet příroda na naší planetě Zemi závisí, jak se k tomu postaví nastupující generace a tou jsou naše děti. JEN TO, CO ČLOVĚK MILUJE, BUDE TAKÉ CHRÁNIT - 2 -

3 PODZIM Kouzelný svět podzimu Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům Raduj se z přírodních krás, ale nenič je - 3 -

4 ZÁŘÍ IB : MAGICKÝ SVĚT SMYSLŮ Podtémata: Já, můj domov a MŠ seznámení s kamarády - (příběh - plyšový krteček se uprostřed kroužku dětí vyhrabe z hlíny Kde jsem se to vyhrabal? Tady jsem ještě nikdy nebyl. Jé tady je dětí, tady se mi líbí, asi se tu usadím /z knihy Rok s krtkem str. 19/ Vzájemné představování s dětmi, různé podoby jména Anna- Anička-Andulka jakou podobu máš nejraději?...), rozhovor s dětmi Co jsi dělal o prázdninách? S čím si rád x nerad hraješ? (doma x v MŠ), Co máš x nemáš rád? (jídlo, barvy, chování ), Jakou mám značku? Líbí se ti ve školce? Našel sis kamaráda? Půjčil bys kamarádovi hračku, kdyby tě o to požádal? Jak byste to udělali? - scénka - nácvik básně Kamarád, omalovánka Krteček dle výběru - zpěv známých písniček - seznamovací hry, PH Na bublinu, Na peška, Na kolečko seznámení s novým prostředím mateřské školy, orientace na oddělení - prohlídka školky (umývárna, záchody, šatna, ostatní Lístečky noví kamarádi, kuchyně, ateliér, keramická dílna, ředitelna, zahrada ) vytvoření pravidel třídy společně s dětmi - co se nám líbí x co ne při společném hraní? přivést děti otázkami k vytvoření pravidel třídy upevňování návyků u dětí - ukázat dětem správný postup činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí - samostatnost, umět požádat o pomoc druhé bezpečnost dětí U Krtečka na zahrádce ovoce x zelenina - poslech pohádky Jak se krtek stal zahradníkem /z knihy Krtkův rok str. 33/ - Co roste na stromě a co na záhoně? rozhovor ukázka čerstvého O x Z porovnání s obrázky ochutnávka - Na kuchaře vyrábíme ovocný salát (krájení přineseného ovoce z domova) - nácvik básně Vitamín - nácvik písně Pod naším okýnkem, Schovávaná s jablíčkem - Ovoce x zelenina dle výběru tupování houbičkou - barvy U Jezinky v lese charakteristika podzimu - (rozhovor nad obrázky porovnání léto x podzim znaky - 4 -

5 podzimní květiny růže, astry, jiřiny - pojmenovat části květiny, co potřebuje aby rostla - návštěva prodejny květin u MŠ prohlídka kytiček kouzelné byliny - léčivé x jedovaté, houby jedlé x jedovaté, - příprava léčivého nápoje ( bezinková šťáva, šípkový čaj ) básně a písně o podzimu Záměry: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb Dílčí cíle: Rozvoj a užívání všech smyslů Uvědomění si vlastního těla Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění) Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) Vytváření základů pro práci s informacemi Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti ) Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - 5 -

6 Vzdělávací nabídka: činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním smyslové a psychomotorické hry jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky námětové hry a činnosti spontánní hra činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím Očekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Zvládnout sebeobsluhu Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - 6 -

7 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co to je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) - 7 -

8 ŘÍJEN IB: BAREVNÝ SVĚT PODZIMU Podtémata: Stromoví skřítci stromy x keře - důležitost lesa (kyslík, dřevo ), pozorování - zbarvování listů, lisování listů, plody, vůně, tvar, sběr tajemství dřeva - vosy stavba vosího hnízda výroba papíru Neotesánek - citově podložené příběhy o slušném chování Dráčku, leť počasí - ( slunko, mlha, vánek, vítr, rosa, déšť ) zvyky - pouštění draka, opékání brambor v popelu Polní procházka živá a neživá příroda - pozorování živé a neživé přírody hlína, kámen, písek sklizeň - brambory, řepa, zelí ( využití techniky, hlodavci ) - využití pohádek ( O řepě, Otesánek ) Poslední vlaštovka ptáci na podzim - vzhled, kde žijí, potrava, houfování, příprava na odlet do teplých krajin, jak pomáháme těm, kteří zůstávají Záměry: Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka, a poznání Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) Dílčí cíle: Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - 8 -

9 Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině ) Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků prohlížení a čtení knížek komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost (výtvarné, hudební) estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové ) sledování příběhů a pohádek obohacující citový život dítěte výlety do okolí - 9 -

10 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity podporující sbližování dětí aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost ) v jednání lidí přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, počasí, rostliny, živočichové, roční období) práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (les, louka, rybník apod.) Očekávané výstupy: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, podobu a rozdíl uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Spolupracovat s ostatními Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se

11 takto chovají) Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

12 Podtémata: Podzim pokračuje LISTOPAD IB: TAJEMSTVÍ LESA hry s přírodninami - sestavování, lepení, herbáře, kaštanová zvířátka - péče o vhodné prostředí třídění odpadu ( jeho hromadění) Návštěva u Smolíčka příprava zvířátek na zimu - sypání ptáčkům do krmítka zvykání na zimu - lesní zvířata veverka, ježek, zajíc - proč se živočichové ukládají k zimnímu spánku, kdo spí a kdo ne - pohádky se zvířátky s mravním ponaučením O Smolíčkovi, O Budulínkovi, O třech medvědech, O Koblížkovi, O Červené Karkulce, - pohádka Budka dramatizace - PH Na spící medvědy - naši malí spolubydlící ( hmyz, pavouci, kteří zalézají do domů ), Halloween Dušičky x Halloween - vysvětlení svátku vzpomínka na zemřelé - Setkání rodičů a dětí -Slavnosti světýlek, - dlabání dýně, papírové lampiony, převleky strašidla - noční dobrodruzi světlušky, můry, netopýři Těšíme se na Vánoce příprava na vystoupení dětí - nácvik, dárky výroba dárečků - Čert, Mikuláš, Anděl dle výběru uč. - dárky pod stromeček výzdoba - Setkání rodičů a dětí Vánoční aranžmá s floristkou - vánoční výzdoba s dětmi ( vysvětlení blížících se svátků narození Ježíška, adventní kalendář )

13 Záměry: Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá Dílčí cíle: Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Rozvoj kooperativních dovedností seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Vzdělávací nabídka: příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

14 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) příležitosti pro hry a rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty ) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí) praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí Očekávané výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí) Zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými

15 hudebními nástroji apod.) Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem ) Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) Sledovat a vyprávět příběh, pohádku Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit Postupovat a učit se podle instrukcí Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Rozhodovat o svých činnostech Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích) Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí) Dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fér Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory )

16 ZIMA Zimní radovánky Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům Pomáhej všude tam, kde je tvé pomoci zapotřebí

17 Podtémata: Čekání na Mikuláše PROSINEC IB: ZVONKY ZVONÍ, VÁNOCE VONÍ výroba dárků - dokončování přednes a zpěv Mikulášská nadílka - tradice, zvyky - překonat strach z převlečených bytostí - cvičení s bramborou, se stuhami (ocásky) - rozhovory o zážitcích z Mikuláše a čerta kreslení, malování, modelování Objevujeme kouzlo Vánoc seznámení s adventním obdobím - tradice, zvyky (vánoční vyzdobení třídy, natrhání Barborky, jmelí, narození Ježíška četba vánočních příběhů, zdobení vánočního stromečku, - tajemné vyprávění u zapálených svíček na Adventním věnci - nácvik básní, písní, tanečku na besídku - výroba dárečků, přáníček Vánoční čas oslava Vánoc - vystoupení pro rodiče, rozdání dárků, společné posezení - návštěva dětí ze ZŠ vystoupení, předání dárků - návštěva speciální školy Korálek - návštěva dětí ze Stacionáře shlédnutí vystoupení společné posezení, hraní - setkání s důchodci v pečovatelském domě přednes básní, zpěv koled dárečky - zdobení vánočního stromečku v lese pro zvířátka vánoční kapr - vycházka ke kádi s kapry pozorování, vyprávění o základních podmínkách života ryb, druhy, čím se živí, jejich vzhled, užitek, práce rybářů, vztah lidí k přírodě, údržba vodních toků

18 Záměry: Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích Přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry Dílčí cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka ) Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) Rozvoj schopnosti sebeovládání Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti ) Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat Rozvoj společenského i estetického vkusu Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

19 Vzdělávací nabídka: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty hudební a hudebně pohybové hry a činnosti činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (číslice, písmena, piktogramy, značky, symboly, obrazce) činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, hněvu, zlosti, úzkosti apod.) hry na téma rodiny, přátelství apod. sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) přípravy a realizace společných zábav a slavností v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

20 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

21 LEDEN IB:BÍLÁ ZIMA Podtémata: My tři králové seznámení s tradicí - vztahy mezi lidmi (pomoc druhým, dary tří králů, zneužívání moci, lidské vlastnosti ) - zpěv písně My tři králové, Koleda, koleda, Štěpáne - výroba královské koruny (jména tří králů) - přání do nového roku (návštěva dětí z 1. lístečku) vyprávění zážitků z Vánoc hry s novými hračkami - podporovat dětská přátelství, dodržovat pravidla her Paní Zima znaky zimy - pokračujeme ve sledování změny počasí ( sníh, plískanice, mráz ) - barva zimy, oblékání, zdraví - pokusy se sněhem, ledem - jak žijí zvířátka (péče o ně, sypání ptáčkům, zimní spánek) v bludišti stop - hra Na stopaře - sledování různých stop ve sněhu - poznávání ( sádrové odlitky, tiskátka, ) - prohlížení encyklopedií, srovnávání zimní sporty - jaké sporty nám zima umožňuje? - přiblížit hrozící nebezpečí laviny v horách (práce horské služby), na rybníce (slabý led, utonutí), rampouchy (neolizovat, špína, bacily), teple se oblékat (nastydnutí) (propojit i s každodenním nebezpečím, které nám hrozí elektřina, doprava upozornit na zákazové cedule ) zimní básně a písně Eskymácká zima eskymáci - vnímat život v multikulturní společnosti ( porovnání - eskymáci x černoši - vzhled, oblečení, kde žijí, počasí, zvířata - ukázka na mapě, glóbusu) - zvířátka na kře (z polystyrenu), výroba eskymáka, iglú - společenská hra Děti světa - pracovní listy, omalovánky - stavba iglú

22 Těšíme se do školy budu školákem - rozdíl školka x škola, rozhovor na téma velká škola (upozornit na důležitost soustředění, pozornost, příprava, kontrola, pečlivost, čistota, dodržení času, udržení kamarádství, dodržování pravidel ) hra na školu - hra s písmenky, čísly, stavebnicemi - skládání, rozkládání, sestavování, porovnávání, řazení - práce s knihou (popis, porovnávání, sestavení děje, vyprávění ) - příprava předškoláků (testování adresa, barvy, geom.tvary, sluch. a zraková paměť, prostor. orientace, čas. vztahy, zvířata a mláďata, O x Z, lidské tělo, dny v týdnu, zač. a konc. písmeno, opaky, držení tužky, prac.listy, rytmizace, zpěv, přednes ) návštěva 1. třídy 14.ZŠ - seznámení s výukou, zapojení se do výuky - setkání s kamarády

23 Záměry: Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb Dílčí cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Vytváření základů pro práci s informacemi Získání relativní citové samostatnosti Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030,16300 Praha 6 Řepy, IČO: 7097416 pracoviště MŠ Fialka, Brunnerova 3/1011, 16300 Praha 6 Řepy, tel. 235314003, 739652664 PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více