Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010"

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010 Významné události ve sledovaném období: a se konal mezinárodní workshop projektu APENCOT s cílem identifikovat rizika současného stavu ochrany ES ČR proti terorismu a další kriminální činnosti poţádala dopisem ČEPS, a.s., distribuční společnosti o pozastavení vydávání kladných stanovisek k novým ţádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren schválil auditor Ernst & Young Audit, s.r.o. účetní závěrku ČEPS, a.s., za rok 2009 a vydal výrok bez výhrad byl opětovně zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., voleným zaměstnanci, Milan Peisert byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi ČEPS, a.s., a Policií České republiky. - V dubnu byla zaloţena 100% dceřiná společnost ČEPS, a.s. - PREVRO, a.s., s celkovým základním kapitálem 2,0 mil. Kč byl v obci Hladké Ţivotice nedaleko Fulneku poloţen základní kámen výstavby nové transformovny. Společná investice společností ČEPS, a.s., a ČEZ Distribuce, a.s., významně pomůţe v řešení současné situace nedostatku volného výkonu pro připojování nových odběratelů v Moravskoslezském kraji se konala řádná valná hromada ČEPS, a.s., která schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, řádnou účetní závěrku za rok 2009, návrh na rozdělení zisku a objem finančních prostředků na sponzorské dary a schválila společnost Ernst & Young Audit, s. r. o. jako auditora pro účely ověření účetní závěrky za rok 2010 a Současně vzala na vědomí zprávu dozorčí rady ČEPS, a.s., a schválila změnu stanov. Valná hromada vydala kladné stanovisko k investičnímu záměru akce TR Čechy Střed a se v Pavlově u Mikulova sešli vrcholní představitelé provozovatelů PS České republiky a Slovenské republiky a podepsali dvoustrannou dohodu o spolupráci provozních útvarů a dispečinků proběhlo v sídle společnosti cvičení jednotek integrovaného záchranného systému pod názvem OHEŇ ukončil ÚOHS šetření ČEPS, a.s., které probíhalo na základě došlých podnětů týkajících se pozastavení vyřizování ţádostí o připojení fotovoltaických a větrných elektráren. Úřad neshledal jednání společnosti v rozporu se zákonem. - Společná platforma pro výměnu dat a bezpečností analýzy (CTDS) zahájila v červenci zkušební provoz. Provozní data předává 11 středoevropských TSO zvolila dozorčí rada ČEPS, a.s., členem představenstva Vladimíra Tošovského, který byl více jak rok ministrem průmyslu a obchodu ČR se uskutečnilo mimořádné zasedání představenstva ČEPS, a.s., které zvolilo Vladimíra Tošovského předsedou představenstva. Místopředsedou představenstva se stal Petr Zeman. Zároveň ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú /0100, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka 5597

2 se stal Vladimír Tošovský generálním ředitelem ČEPS, a.s. Dalšími členy představenstva zůstávají Milan Kovařík, Miroslav Vrba a Zbyněk Boldiš proběhlo jednání odborných týmů ČEPS, a.s., a SEPS, a.s., navazující na setkání představenstev 1. a Tématy jednání byly projekt Grid Control Cooperation (GCC) a společný vyrovnávací trh. - V polovině září proběhly v rozvodně Hradec u Kadaně závěrečné testy mimořádných zapojení (propojení dvou samostatných rozvoden Hradec Západ a Hradec Východ), které umoţní minimalizovat negativní vlivy přetěţování PS a zvýší zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek elektřiny na území ČR. - V říjnu bylo vydáno stavební povolení pro stavbu nové TR 400/110 kv Kletné, proběhlo předání staveniště a byla zahájena stavba se konala mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s., která rozhodla o novém investičním záměru Rozšíření, rekonstrukce a přeústění vedení v rozvodně Kočín. Hodnota této investice přesahuje 3,3 mld. Kč. Dále valná hromada odvolala z dozorčí rady ČEPS, a.s., Robina Schinka a novými členy dozorčí rady byli zvoleni Vladimír Šiška a Ladislav Libý a znovu zvolen byl František Kostka proběhlo v prostorách transformovny Čechy Střed cvičení jednotek integrovaného záchranného systému. Akce nesla název BOMBA byl opětovně zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., voleným zaměstnanci, Karel Pícl byla schválena a publikována Aukční pravidla pro rok Prováděním aukcí přeshraničních kapacit pro všechny profily ČEPS, a.s., a ostatních provozovatelů přenosových soustav v rámci CEE regionu byla pověřena aukční kancelář CAO v Německu ČEPS rozšířila vnitrodenní trh s přeshraničními kapacitami (intra-day) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE). ČEPS je společným místem pro přidělování přeshraniční kapacity v rámci vnitrodenního energetického trhu pro 7 provozovatelů přenosových soustav v rámci CEE regionu. - Návazně na ustanovení článku 20 stanov společnosti byl rozhodnutím představenstva společnosti s účinností od stanoven rozsah působnosti jednotlivých členů představenstva v rámci jejich samostatného výkonu obchodního vedení společnosti. Zároveň byly v systemizaci funkčních míst ČEPS zrušeny funkce GŘ a výkonných ředitelů. Stávající organizační úseky jsou podřízeny přímo příslušným členům představenstva. Praha, dne

3 1. Struktura výnosů a nákladů za rok l Ukazatel m.j. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výnosy celkem tis. Kč z toho: Tržby za rezervaci kapacity (aukce) tis. Kč Tržby za systémové služby vč.vyrovnání tis. Kč Ostatní tržby z prodeje služeb PPS tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Finanční výnosy tis. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů tis. Kč z toho : Podpůrné služby tis. Kč Ostatní proměnné náklady tis. Kč Ostatní provozní náklady tis. Kč Finanční náklady tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč eden září 2009 V průběhu roku 2010 nenastaly ţádné mimořádné události, způsobené nepříznivým počasím nebo poruchami v přenosové soustavě ČR ani v sousedních zemích, se kterými je naše přenosová soustava propojena. Do výsledků hospodaření ČEPS, a.s., se v porovnání s rokem 2009 promítla zvýšená spotřeba elektrické energie v České republice i v okolních zemích Evropy, se kterými je přenosová soustava ČEPS, a.s., propojena a tím výrazně vzrostly výnosy ČEPS, a.s. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Výnosy ČEPS, a.s., dosáhly v roce 2010 celkem ,7 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2009 o 1 150,1 mil. Kč více. Došlo k výraznému nárůstu rozhodující poloţky výnosů, kterou jsou systémové sluţby. V porovnání s rokem 2009 jsou vyšší o 1 137,4 mil. Kč. Struktura výnosů: trţby za systémové sluţby 57,6 %, trţby z aukcí 3,1 %, ostatní trţby z prodeje sluţeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) 38,2 %, ostatní provozní výnosy tvoří 1 % a 0,1 % finanční výnosy. Podle očekávání pokračoval další pokles trţeb za rezervaci kapacity na přeshraničních profilech (aukce) a to o 222,5 mil. Kč proti roku Uvedený pokles je způsoben zejména propojením českého a slovenského denního trhu s elektřinou. Jiţ v září 2009 byly nahrazeny denní explicitní aukce na společném přeshraničním profilu mezi ČR a SR implicitní aukcí v rámci společného denního trhu, coţ znamenalo pro ČEPS, a.s., také úbytek výnosů. Mění se i struktura těchto trţeb, na významu získávají příjmy z měsíčních a denních aukcí na úkor ročních aukcí. Pokles finančních výnosů byl způsoben niţšími úrokovými sazbami Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly v roce 2010 hodnoty ,7 mil. Kč, z toho proměnné náklady představují 73,3 %. Objemově nejvýznamnější poloţkou proměnných nákladů zůstávají podpůrné sluţby (83,5%). V porovnání s rokem 2009 celkové náklady před zdaněním vzrostly jen o 3,9 mil. Kč, z toho proměnné náklady poklesly o 216 mil. Kč (především nákup energie na krytí ztrát) a stálé náklady vzrostly o 219,9 mil. Kč (vliv vyšších nákladů na opravy, odpisů, sluţeb)

4 Struktura stálých provozních nákladů sledovaného období: výkonová spotřeba 28,4 % (990,7 mil. Kč), osobní náklady 14,5 % (504,7 mil. Kč), odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 54,3 % (1 890,1 mil. Kč) a ostatní provozní náklady 2,8 % (97 mil. Kč). Finanční náklady tvoří nákladové úroky (23,1 %), zbývající část tvoří kurzové ztráty a náklady související s akviziční činností Výsledek hospodaření Za rok 2010 byl dosaţen hospodářský výsledek před zdaněním 2 114,9 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2009 o 1 146,1 mil. Kč více. Hodnota výsledku hospodaření po zdanění za rok 2010 je 1 701,7 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 jde o nárůst ve výši 924 mil. Kč Přidaná hodnota V roce 2010 dosáhla přidaná hodnota 4 550,8 mil. Kč, tj. 766 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu tohoto roku došlo k růstu všech sledovaných ukazatelů produktivity práce především vlivem vyššího zisku, resp. trţeb. 3. Stavy zaměstnanců K byl fyzický stav zaměstnanců 501 (492 k ). Nové nástupy se týkají především nástupů na dlouhodobě neobsazená místa. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil Zajištění finančních zdrojů Stav na bankovním trhu v České republice byl v průběhu roku 2010 pod vlivem doznívající globální ekonomické krize. Provozní financování probíhalo v průběhu celého roku plynule. Všechny splatné závazky byly vţdy uhrazeny v termínech splatnosti. V říjnu byl čerpán dlouhodobý úvěr u Evropské investiční banky v celkové výši 1,1 mld. Kč na profinancování vybraných investičních akcí. Celkový stav dlouhodobých a krátkodobých závazků k činil mil. Kč, z toho odloţený daňový závazek 1462,7 mil. Kč a bankovní úvěry 2 848,8 mil. Kč

5 V červnu byly vyplaceny dividendy a tantiémy ve výši 376,7 mil. Kč. Sráţková daň 65,1 mil. Kč byla zaplacena v červenci. Dočasně volné peněţní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s vyuţitím depozitních směnek, termínovaných vkladů a korporátních směnek. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 3,5 mil. Kč, závazky po lhůtě splatnosti nebyly ţádné. V průběhu sledovaného období jsme disponovali u našich spolupracujících bank s kontokorentními rámci v celkové hodnotě mil. Kč. V průběhu roku pokračovala spolupráce s Komerční bankou a.s., ČSOB a.s., Citibank Europe plc, ING Bank N.V., Českou spořitelnou, a.s., a s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v roce 2010 vynaloţeno 2,6 mld. Kč, do uţívání byly převedeny investice téměř za 1,9 mld. Kč. V roce 2010 začal v ČEPS, a.s., rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové poţadavky tuzemských zákazníků i poţadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. V květnu byla zahájena výstavba nové transformovny v obci Hladké Ţivotice u Fulneku, která bude dána do provozu na konci roku 2011 s transformačním výkonem 700 MW. V rozvodnách Hradec Západ a Hradec Východ se podařilo zrealizovat opatření, díky němuţ bylo moţné minimalizovat nebezpečí přetěţování soustavy, ke kterému dochází kaţdoročně v podzimních měsících v souvislosti s nadměrnou výrobou elektřiny z větrných zdrojů instalovaných v Baltském a v Severním moři. V roce 2010 se jako zásadní při prosazování rozvoje přenosové soustavy jevilo řešení územní problematiky liniových staveb a nalezení nových koridorů. Potřeby posílení přenosových schopností soustavy se proto zaměřují na výstavbu vícenásobných vedení s vyuţitím stávajících linek a jejich koridorů. Intenzivní přípravné práce byly v roce 2010 prováděny i v souvislosti s rozšířením a modernizací transformovny 400/110 kv Kočín a v souvislosti s výstavbou nového dvojitého vedení 400 kv Kočín Mírovka. Obě uvedené akce jsou klíčovými akcemi v rámci zajištění připravenosti přenosové soustavy na připojení nových bloků v elektrárně Temelín. Pokračovala postupná modernizace stávajících transformoven přenosové soustavy a jejich přechod do reţimu dálkového ovládání

6 ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za rok 2010 Výkaz zisku a ztráty (v tis.kč) Rok Rok Rok Rok Rok (modifikovaná podoba) Výkony a prodej zboží z toho:tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží z toho:spotřeba materiálu a energie celkem Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Změna stavu rezerv,oprav. položek a nákl.příšt.období Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady *Provozní hospodářský výsledek Zúčtování rezerv a oprav.položek do finančních výnosů Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti Jiné finanční výnosy z toho:výnosové úroky Jiné finanční náklady z toho:nákladové úroky daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená *Hospodářský výsledek z finančních operací vč.daně z příjmů za běžnou činnost **Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady z toho:daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná *Mimořádný hospodářský výsledek ***Hospodářský výsledek za účetní období OS - očekávaná skutečnost Peněžní toky (cash flow) v tis.kč k k k k k P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.provozní činnosti před zdaněním A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C.*** Čistý peněžní tok vztahujícíc se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období

7 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k k k Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva k k k k k Počet zaměstnanců (fyzický) Objem přenesené energie (GWh) na vstupu bez ST Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu bez ST 1,44 1,33 1,19 1,14 1,06 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 0,00 1,52 3,63 10,53 12,10 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 1 082,9 760,5 731,4 571,0 766,0-7 -

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Významné události ve sledovaném období: - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 4. 9. 2013 proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické

Více

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Finanční část pololetní zprávy 2005 3 Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní

Více

42,2 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát. 3,5 mil. počet odběrných míst. 10,5 mld. Kč investice

42,2 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát. 3,5 mil. počet odběrných míst. 10,5 mld. Kč investice REVÝROČNÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Uvědomujeme si důležitost pomáhat potřebným. Společenská odpovědnost proto vstupuje do všech každodenních činností naší společnosti. Naším

Více

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Obsah Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Strana Podnikatelská činnost společnosti a stav jejího majetku Výsledky hospodaření 9 Akcionáři

Více

vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003

vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 vce 30.4.2004 12:03 Stránka 100 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003

Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Severočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality, spolehlivosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998. VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998. VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ V LETECH 1996 AŽ 1998 Ukazatel Měrná jednotka 1996 1997 1998 Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč 8 110

Více

Základní údaje. Statutární orgány. Kontaktní údaje. Představenstvo. Dozorčí rada. Sídlo: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9

Základní údaje. Statutární orgány. Kontaktní údaje. Představenstvo. Dozorčí rada. Sídlo: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9 Výroční zpráva 2009 Obsah Základní údaje 2 Statutární orgány 2 Kontaktní údaje 2 Organizační struktura společnosti 4 Licence a oprávnění 4 Výpis z živnostenského rejstříku 4 Základní kapitál a vlastnická

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva 1999 1

Výroční zpráva 1999 1 1 Výroční zpráva 1999 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Profil společnosti 4 Základní údaje 4 Historie 4 Charakteristika činnosti a postaveni na domácím a zahraničním trhu 4 Statutární a dozorčí

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Výroční zpráva 2008. Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz

Výroční zpráva 2008. Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz Výroční zpráva 2008 Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5

Více

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě Výroční zpráva 2011 ČEZ Teplárenská, a.s. Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě zajišťuje komplexní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 celkem 1 805 1 715 1 499 1

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality,

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 563/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více