DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PROGRAMY 2014"

Transkript

1 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším zájemcům. Cílem SFRB je zajistit prostředky na podporu a rozvoj bydlení bez omezení stavu státního rozpočtu a udržitelnosti této podpory pro budoucnost. Nosným programem SFRB bude i v roce 2014 program PANEL 2013+, na opravy a modernizace bytových domů, a to v plánované výši 600 mil.kč. Novinkou v rozpočtu státního fondu pro rok 2014 je cca 288 milionů korun z evropských fondů, které prostřednictvím Holdingového fondu SFRB budou poskytnuty v programu JESSICA (celkem 600 milionů korun do roku 2015). Program PANEL Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, Výše úrokové sazby a V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění, výše je omezena v souladu s pravidly poskytování podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3). Výše nesmí přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. doba splatnosti Doba splácení Dobu splácení lze ve smlouvě o poskytnutí sjednat nejdéle na 30 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí. Na žádost příjemce může být počátek splácení jistiny odložen nejdéle na dobu do 2 měsíců od ukončení opravy nebo modernizace. Na žádost příjemce může Fond upravit dobu splácení. Celková doba splácení nesmí překročit dobu stanovenou ve větě první. výše úroku s fixací na celou dobu splácení do 10 let referenční sazba Evropské unie 0,75% Fond může požadovat okamžité splacení, a) dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví domu nebo bytu na jinou osobu a nový vlastník nepřevezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části nebo zbývající část není dostatečně zajištěna, b) pokud se zjistí, že příjemce poskytl nesprávné Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie let referenční sazba Evropské unie 0,75% + 1% p.a let referenční sazba Evropské unie 0,75% + 2% p.a. 1

2 EUROREVIT TIMES údaje, na základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí, nebo porušil podmínky uvedené v 6 odst. 5 až 7, c) je-li příjemce v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy, d) nabude-li právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně účelu užívání domu nebo bytu nebo o odstranění domu. Veřejná podpora Úvěr lze poskytnout jestliže a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené níže, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci v bodě 1-9 prokazatelně nevyžaduje, b) písemná žádost o úvěr je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu, Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout podporu 1 Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby 11 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí 20 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky 31 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny 2 Sanace statických poruch nosné konstrukce 3 Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště 4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí 5 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště 6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály 7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. 8 Vyregulování otopné soupravy 10 Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí 12 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soupravy 13 Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty 14 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud 15 Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněným řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly 16 Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů 17 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody 9 Oprava nebo výměna rozvodů 18 Modernizace otopné soustavy zdravotních instalací včetně využití obnovitelných zdrojů a plynu energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles c) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě ), d) opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona, e) úvěr je dostatečně zajištěn. 19 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 2 nařízení. Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty 22 Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí 23 Instalace termosolárních panelů 24 Zasklení lodžií nebo balkónů 25 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby 26 Oprava vnitřních stěn a stropů 27 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách 28 Oprava komunikačních prostor 29 Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení 30 Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. Žádost o úvěr (1) Žádost o úvěr obsahuje a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu,je-li žadatelem podnikající fyzická osoba, 32 Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody 33 Změny dispozičního řešení bytu 34 Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží 35 Projektové práce, projektová dokumentace 36 Statický posudek 37 Revize technického zařízení budov 38 Získání průkazu energetické náročnosti budovy c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba. (2)K žádosti o úvěr žadatel přiloží a)doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr, b) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně, c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno

3 trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku, d)čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) za poslední 3 roky, e) projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, f) průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií, g)rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, h) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr, ch)v případech, kdy stav domu prokazatelně nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci, potvrzení o této skutečnosti vydané osobou podle písmene e). Není-li (1) žádost Není-li o úvěr žádost úplná, o vyzve úvěr Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o úvěr, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Fond může žadatele vyzvat také k doplnění dalších podkladů potřebných k posouzení účelu a schopnosti žadatele úvěr splácet. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, smlouvu o poskytnutí nelze uzavřít. Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel na písemnou výzvu Fondu doloží a) oprávněnost plánované opravy nebo modernizace některým z těchto dokladů nebo prohlášení: 1. pravomocné stavební povolen nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, nebo doklad o oznámení certifikátu autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, 2. souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, nebo 3. prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a) smlouvu o provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud stavbu neprovádí sám žadatel b) doklad prokazující splnění podmínky podle 3 odst. 3 písm. c). Smlouva o, podmínky čerpání Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí finanční prostředky, může předložit žadateli návrh smlouvy o poskytnutí. Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí žadateli tuto skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu. Nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy o poskytnutí, nebude úvěr poskytnut. Čerpání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí. Oprava nebo modernizace domu musí být ukončena do 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí. Po dobu splácení, nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí, nelze užívat dům nebo byt k jiným účelům než k bydlení. Pokud bude vydáno rozhodnutí o odstranění domu, na jehož opravu nebo modernizaci byl úvěr poskytnut, je příjemce povinen oznámit tuto skutečnost Fondu, a to do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Smlouva o poskytnutí musí obsahovat ujednání o smluvní pokutě především pro případ, že příjemce je v prodlení se zaplacením splátek ve sjednané výši nebo nedodrží podmínky výše uvedené. 3

4 Program JESSICA Program Jessica bude pilotně otestován ve znevýhodněných zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) a budou jej moci využít všichni vlastníci bytových domů v těchto územních oblastech 41 měst ČR. Program JESSICA je finančním nástrojem Integrovaného operačního programu IOP a doplňuje končící programové období Evropských strukturálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM. Toto označení představuje problémové území ve vybraných městech, které je typické řadou negativních jevů od špatného stavu bydlení a z toho plynoucích sociálních problémů až po celkovou kvalitu života v těchto zónách. Cílem Operačního programu IOP bylo pomoci těmto městům s obnovou problémových zón například z hlediska infrastruktury a občanské vybavenosti. Komu je JESSICA určená obcím bytovým družstvům či obchodním společnostem dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům Společenstvím vlastníků bytových jednotek Kraj Hlavní výhody fixace úroků po celou dobu splácení s možností bezplatného splacení části nebo celého délka splatnosti až 30 let možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku) výše až 90% způsobilých výdajů realizace Středočeský Jihočeský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Města spolufinancování, tj, kofinancování minimálně 10% nebo minimálně 25 % výdajů investičního záměru podle toho, jestli žadatel čerpal v posledních 3 letech nějakou formu dotace či zvýhodněného výše od 1 milionu korun do 120 milionů korun vázanost užívaní žadatel nesmí změnit způsob užívání bytového domu po dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy Vybrané oblasti se schváleným integrovaným plánem rozvoje města v České republice Kladno, Mladá Boleslav, Příbram České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice Karlovy Vary, Cheb Děčín, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Litvínov, Jirkov Liberec, Jablonec nad Nisou Hradec Králové, Náchod Pardubice, Chrudim Třebíč Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav Olomouc, Přerov Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Orlová, Český Těšín, Kopřivnice, Bohumín, Nový Jičín 4 Výše Program JESSICA umožní získat úvěr maximálně do 90% způsobilých výdajů na modernizaci či rekonstrukci bytového domu. Procentuelní výše poskytnutého zvýhodněného závisí na prokázání schopnosti Příjemce splatit úvěr ve stanovené lhůtě splatnosti a zároveň na faktoru, zda v minulosti čerpal nějakou formu veřejné podpory

5 (např. dotační program Zelená úsporám, PANEL, apod.) a má k dispozici volný limit v rámci podpory malého rozsahu, tj. De minimis. V případě vyčerpání tohoto limitu, může Příjemce žádat maximálně o 75% způsobilých výdajů. Náklady spojené s projektem, včetně neuznatelných nákladů, může žadatel hradit z vlastních zdrojů či jiných finančních prostředků, které nejsou z jiné veřejné podpory. Způsobilé výdaje investované do společných částí bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku. Způsobilé výdaje jsou Zateplení domu - zateplení obvodových stěn/pláště domu, výměna oken a vnějších dveří, zateplení střechy, spodního obytného podlaží či vstupních prostor, zateplení vnitřních konstrukcí budovy Rekonstrukce či modernizace jednotlivých konstrukčních částí atiky, lodžie, výměna balkonů, zábradlí, rekonstrukce či modernizace společných prostor chodby, schodiště, střecha Odstranění statických poruch nosné zdi, základové zdi, stropní konstrukce Pořízení, rekonstrukce či modernizace technického vybavení domu nové rozvody televizního signálu, internetu, modernizace otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, výměna rozvodů tepla, plynu nebo vody, modernizace vzduchotechniky, vybudování či modernizace výtahů, modernizace vstupních dveřních systémů, montáž elektronického zabezpečení vchodů, výměna elektrických kabelů ve společných částech domu a přívod k jednotlivým elektroměrům (společná část - například splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu - začíná od paty domu) Sanace základů a hydroizolace spodní stavby DPH u neplátců, u plátců pouze v případě, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu Výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření pokud jsou zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje před podepsáním úvěrové smlouvy výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti pořízení staveb a použitého zařízení služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, projektová dokumentace neinvestiční výdaje, náklady na výběrová a zadávací řízení DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce, který se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tento zákonný postup nedodržel. Komplexnost Získání na rekonstrukci či modernizaci bytového domu není podmíněno komplexností prací. Vlastník domu tedy může nízkoúročený dlouhodobý úvěr využít podle aktuálních potřeb domu či finančních možností v rozsahu od 1 milionu korun až do 120 milionů korun za jeden projekt. Zahájit realizace je však možné až po schválení žádosti o úvěr a následném podpisu smlouvy. Doba splatnosti Výše úroků s fixací po celou dobu splácení Do 10 let Referenční sazba Evropské unie 0,58% let Referenční sazba Evropské unie 0,58% + 1% let Referenční sazba Evropské unie 0,58% + 2% Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s. 5

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 175 Rozeslána dne 27. prosince 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 175 Rozeslána dne 27. prosince 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 175 Rozeslána dne 27. prosince 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 468. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 1. 5. 2009) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční a

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1. 12. 2008) Navrhovatel programu: Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 2. 4. 2008) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení Poskytovatel podpory: 1. Předmět a účel

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

REVITALIZACE bytového domu 2014

REVITALIZACE bytového domu 2014 REVITALIZACE bytového domu 2014 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Název: Bytové družstvo Škvárovna Sídlo: Strašice 438, PSČ 338 45 Předseda: Petr Spurný I. Současná situace Vzhledem

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. ze dne 25. července 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL http://zateplujeme.cz/ Přílohy č. 1: Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových

Více

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Vztahují se na: Záruky za bankovní úvěry M-záruky PANEL P-záruky PANEL Dotace na úhradu úroků příjem žádostí byl pozastaven ke dni 13. 8. 2010 Znění

Více

Studie návratnosti energeticky úsporných opatření FOTO OBJEKTU. Společenství vlastníků Brněnská 33 a 35 v Plzni. Brněnská 33 a 35, Plzeň

Studie návratnosti energeticky úsporných opatření FOTO OBJEKTU. Společenství vlastníků Brněnská 33 a 35 v Plzni. Brněnská 33 a 35, Plzeň PORADENSKÉ CENTRUM DŮM PLNÝ ÚSPOR 28. října 375/9 110 00 Praha 1 - Staré Město Kontaktní osoba: Iveta Daňhová Telefon: 608064220 E-mail: danhova@dumplnyuspor.cz Studie návratnosti energeticky úsporných

Více

Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti

Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7845 v konečném znění Věc: Státní podpora č N 342/2008 Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti Pane ministře, Oblast intervence

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.)

Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.) Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.) Nařízení vlády č. 468/2012 Sb. nově umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fondu) poskytovat

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Verze 1.2 8.4. 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU...4 2. OBLASTI A PODOBLASTI PODPORY PROGRAMU...6 2.1. FORMA A PODMÍNKY

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Vztahují se na: Záruky za bankovní úvěry M-záruky PANEL P-záruky PANEL Dotace na úhradu úroků Znění platné k 1. 5. 2009 1 Cílem těchto pokynů je usnadnit

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více