Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 TECHMAT, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Vrbenská 2082, PSČ IČ: Společnost byla dnem zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 508

2 Profil společnosti Akciová společnost TECHMAT, a. s. vznikla na základě privatizačního projektu z bývalého státního podniku Technomat Praha dne 1. května Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchodování v oblasti technického zařízení budov. Komplexnost a šíře sortimentu obchodního zboží umožňuje uspokojovat požadavky zákazníků především v rámci jihočeského regionu. TECHMAT, a. s. je velkoobchodem, který chce i v budoucnu plnit svou nezastupitelnou roli v systému prodejních cest. Obchodní strategie společnosti se zaměřuje zejména na získávání nových a udržení stálých zákazníků prostřednictvím poskytování diferencovaných slev a uzavírání smluv na komplexní dodávky stavebním firmám. Prodávaný sortiment lze rozdělit do 4 základních skupin: ruční a elektrické nářadí, stavební a nábytkové kování, zámky vodoinstalační a topenářské zboží, včetně regulační a měřící techniky a izolačních materiálů, topidla, ohřívače vody a radiátory drobné manipulační prostředky, stavební potřeby, stavební příslušenství zařízení koupelen včetně obkladů a dlažeb. Společnost soustavně usiluje o získávání výhodnějších zdrojů nákupu za účelem snižování prodejních cen a udržení konkurenceschopnosti. Společnost organizuje ve spolupráci s výrobci a dodavateli odborná školení pro vlastní zaměstnance i zákazníky (sortiment, nové výrobky, montáž apod.). V roce 2015 bude společnost nadále snižovat stav pomaluobrátkových zásob, optimalizovat skladové zásoby a zvyšovat jejich obrátkovost. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Péče o ochranu životního prostředí je součástí pracovních postupů na všech obchodních střediscích celé a.s.. Společnost neprodukuje žádné škodlivé emise do ovzduší, z povahy činnosti společnosti nevznikají žádné odpadní technologické vody ani jiné nebezpečné látky. Servis vozového parku zabezpečují výhradně dodavatelské organizace, tudíž není nutné likvidovat použité oleje, pohonné hmoty apod. Jsou zpracovány plány odpadového hospodářství a hospodaření s obaly a společnost je členem celostátní organizace EKOKOM Praha. Zajištění vnitřního pořádku a pracovní kázně, vymezení pracovních povinností zaměstnanců a jejich práv vyplývajících z pracovněprávního vztahu vůči zaměstnavateli se řídí pracovním řádem. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Významné události v roce 2014 Z rozhodnutí představenstva společnost v roce 2014 neobnovila certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V roce 2014 byly v důsledku prodeje vyřazeny pozemky č. 562,563,640/1,640/2,641/2 v celkové pořizovací ceně Kč 245 tis. a hala s přístřeškem v pořizovací ceně Kč tis. v kú Vodňany. Dále byl vyřazen v důsledku prodeje osobní automobil VW Polo v pořizovací ceně Kč 145 tis, automobil Pickup v pořizovací ceně Kč 237 tis., vysokozdvižný vozík Linde v pořizovací ceně Kč tis., další vysokozdvižný vozík Linde v pořizovací ceně Kč tis. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Po rozvahovém dni žádné významné skutečnosti nenastaly. 2

3 Základní údaje o emitentovi : Obchodní firma: TECHMAT, a. s. Ulice: Vrbenská 2082 Obec: České Budějovice PSČ: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej Datum založení 1. května 1992 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 508. IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300 Československá obchodní banka, a. s., pobočka České Budějovice Základní kapitál: Vlastní kapitál: tis. Kč tis. Kč Emitent nemá účast na podnikání jiných českých ani zahraničních osob. Firma TranSoft a. s. (IČO ) je majitelem 69,90 % akcií. Akciová společnost TECHMAT nevydala kromě akcií z kupónové privatizace jiné cenné papíry. Nebylo zahájeno řízení o konkurzu či vyrovnání ani pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím, ani se nevedou soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5% obchodního majetku emitenta, a soudní, správní a rozhodčí řízení zahájená během posledních 2 účetních období nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. V roce 2014 společnost neuvedla na trh žádné nové významné výrobky, ani nerozvíjela nové významné činnosti. TECHMAT, a. s. nemá vlastní ani smluvně nabyté patenty a licence. V uplynulém roce nedošlo k významným změnám obchodních, výrobních ani odbytových podmínek. Obchodní střediska: České Budějovice, Český Krumlov, Vodňany, Prachatice, Třeboň Tržby za prodej zboží: r r r r (v tis. Kč) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: r r r r Provedené investice v posledních 4 letech : Investice celkem: r r r r (v tis. Kč) Z toho budovy a stavby : Pozemky Stroje a zařízení : Nedokončené investice Finanční investice: Společnost do akcií a dluhopisů jiných emitentů v letech neinvestovala. Výše dividendy na akcii za poslední 4 účetní období: r r r r ,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 3

4 Statutární a dozorčí orgány Předsta v enstv o TECHMAT, a. s. (s tav k ) Ing. Luděk Fürst *1978 Ing.Oldřich Grün *1951 Ing. Luděk Fürst *1951 předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva D o zorčí rada TECH MAT, a. s. (s t av k ) Ing. Ladislava Vespalcová *1951 Marta Fürstová *1955 Ing. Jan Fürst *1981 předsedkyně dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady 4

5 Charakteristika a podmínky emise akcií TECHMAT, a. s. Emisi akcií TECHMAT, a. s. v kupónové privatizaci byl přidělen kód ISIN CS Bylo vydáno akcií o jmenovité hodnotě Kč jako akcie na majitele. Celková hodnota emise činí Kč. Akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry. Na základě notářského zápisu NZ 257/2013 ze dne došlo na základě rozhodnutí valné hromady ke snížení jmenovité hodnoty kmenové akcie na novou hodnotu a to na 500 Kč. Akcie byly vydány na základě ukončené 1. vlny kupónové privatizace (podle zákona č. 92/1991 ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 171/1991 Sb. a ve znění pozdějších předpisů). Způsob vydávání akcií je uveden ve stanovách společnosti. Dnem (tj. dnem, ke kterému byly cenné papíry vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s.) se společnost stala emitentem neregistrovaných cenných papírů. Evidence o stavu a pohybu akcií, které jsou vydány v zaknihované podobě, je v souladu se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech vedena v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. Rozhodnutí o stanovení dividend spadá do působnosti valné hromady TECHMAT, a. s. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka a svolává ji představenstvo akciové společnosti. Práva akcionářů spojená s vlastnictvím akcie jsou uvedena ve Stanovách společnosti a sestávají: z práva na podíl ze zisku ve formě dividendy, z práva účastnit se valné hromady spojené s hlasovacím právem, z práva rozhodovat o změnách stanov, z práva rozhodovat o zrušení či fúzi společnosti a způsobu vypořádání zůstatku majetku společnosti, z práva rozhodovat o zvýšení základního kapitál emisí nových akcií. Další práva akcionáře vyplývají z obchodního zákoníku. Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů budou uveřejňovány na internetových stránkách společnosti a dále v obchodním věstníku. Výnosy z dividend jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem. Za představenstvo: Ing. Luděk Fürst v. r. předseda představenstva 5

6 Osoby odpovědné za výroční zprávu a ověření účetní závěrky : Osoby odpovědné za výroční zprávu : Ing.Oldřich Grün generální ředitel společnosti Osoby odpovědné za účetní závěrku : Ing. Monika Skorunková ekonomická ředitelka společnosti Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta, nebyly vynechány. Ing.Oldřich Grün v r. Ing. Monika Skorunková v.r. Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky: BDO CB, s. r. o. evidenční číslo 094 O. Ostrčila České Budějovice Ověřované období Auditoři: Ing. Vladimír Ambrož, ev. č. KA ČR 0129, Ing. Miroslav Souček, ev. č. KA ČR 1660 Asistenti auditora: Ing.Michaela Štěrbová, Ing. Josef Peleška 6

7

8

9 TECHMAT, a.s. IČ: Vrbenská 2082 České Budějovice ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (v celých tisících Kč) označ. AKTIVA Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

10

11 TECHMAT, a.s. IČ: Vrbenská 2082 Účetní období: až České Budějovice VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (DRUHOVÉ ČLENĚNÍ) K (v celých tisících Kč) označ. TEXT Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 14 0 N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 19 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 0 4 Mimořádný výsledek hospodaření 0 15

12

13 TECHMAT, a. s. IČ: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Za účetní období až (v celých tisících Kč) Řádek Text P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty příslušné účty účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty, rezerva na daň z příjmů a mimořádné náklady a výnosy) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+') A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. A.** Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) 14 0 A.5. A.6. Zaplacená daň z příjmů (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

14

15

16 A. Obecné a legislativní zásady 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: TECHMAT, a.s. Sídlo: Vrbenská 2082, České Budějovice Identifikační číslo: Datum založení: 1. května 1992 Právní forma: akciová společnost Rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích Číslo v rejstříku: Oddíl B, vložka 508 Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Rozvahový den: Na základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč byly vydány akcie na majitele jako zaknihované cenné papíry v počtu akcií. Akcionář % podíl na základním kapitálu TranSoft, a.s. 69,90 % individuální akcionáři (DIK) 30,10 % Celkem 100% Organizační struktura Řízením činnosti společnosti je pověřen generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem. Generální ředitel deleguje část svých pravomocí na odborné ředitele a vedoucí úseků v rozsahu stanoveném organizačním řádem a.s., pracovním řádem a platnými organizačními akty. Do přímé řídící působnosti generálního ředitele náleží ekonomický ředitel, obchodní ředitel, vedoucí marketingu. Organizačně je akciová společnost rozdělena na centrální obchodní středisko v Českých Budějovicích, obchodní středisko v Českém Krumlově, ve Vodňanech, v Prachaticích a v Třeboni. Statutární orgány společnosti Představenstvo TECHMAT, a.s Ing. Luděk Fürst ml. Ing. Oldřich Grün Ing. Luděk Fürst st. - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva Dozorčí rada TECHMAT, a.s. Ing. Ladislava Vespalcová Marta Fürstová Ing. Jan Fürst - předsedkyně dozorčí rady - místopředseda dozorčí rady - člen dozorčí rady Změny v obchodním rejstříku v roce 2014: V roce 2014 došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady a ke změně stanov společnosti, které se zcela přizpůsobily zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 2. Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v účetním období byl 24 (v minulém období 31), z toho: odborní ředitelé členové statutárních orgánů představenstva a dozorčí rady 1 pracovník 1 člen

17 Celkem Z toho členové stat. orgánů Osobní náklady tis. 112 tis. z toho řídící pracovníci tis. 112 tis. Mzdové náklady tis. 451 tis. Odměny členům orgánů společnosti 378 tis. 378 tis. Náklady na soc. zabezpečení tis. 281 tis. Sociální náklady Výše odměn, záloh a ostatního plnění řídících pracovníků a členů statutárních orgánů Celkem Členové stat. orgánů Odměny ze zisku: tantiemy 0 0 Půjčky 0 0 Ostatní plnění v nepeněžní formě 0 0 Osobní automobil v užívání 1 1 B. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu o účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků, uměleckých děl a nedokončených investic, je odepisována dle předpokládané doby a způsobu používání majetku. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, tento majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti.

18 Zásoby zboží Nakupované zásoby zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (zejm. dopravné, balné, poštovné, clo apod.). Výdeje zboží ze skladu jsou účtovány v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem. V roce 2014 byla vytvořena opravná položka k zásobám, vyplývající z identifikovaného snížení hodnoty dle 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve výši tis. Kč. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Způsob tvorby opravných položek Účetní opravné položky jsou tvořeny na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a dále dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek. K činí stav zákonných opravných položek k pohledávkám tis. Kč a účetních opravných položek 37 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Změny způsobu účtování, oceňování a výkaznictví Hodnoty srovnatelného období za rok 2013 v přehledu o peněžních tocích se neshodují s údaji, vykazovanými v minulé účetní závěrce, protože došlo k opravě hodnot, vykazovaných v nesprávných položkách, zejména položky Z Účetní výsledek z běžné činnosti před zdaněním, kde byl namísto této hodnoty v loňské závěrce vykázán celkový účetní výsledek před zdaněním a položky A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků, resp. C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků, protože splacení dlouhodobé zápůjčky od majoritního akcionáře v průběhu roku 2013 bylo vykázáno jako změna krátkodobých závazků, nikoli dlouhodobých, protože v účetní závěrce k byla výše dluhu nesprávně vykázána jako krátkodobá, nikoli dlouhodobá, ačkoli splatnost byla v té době stanovena na Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem České národní banky. C. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Rozdělení hospodářského výsledku minulého účetního období: Hospodaření roku 2013 skončilo ziskem ve výši 658 tis. Kč. Z rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 25. června 2014 tento zisk snížil ztrátu z min. let a byl zaúčtován na účet 429 Neuhrazená ztráta z minulých let.

19 2. Vlastní kapitál v tis. Kč Položka v tis. Kč Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy 0 0 Nerozdělený zisk min. let 0 0 Neuhrazená ztráta min. let Výsledek hospodaření běž. období Vlastní kapitál Pohledávky z obchodního styku v tis. Kč: Počet dnů po splatnosti 2014 do 90 dnů 485 do 180 dnů 115 nad 180 dnů Závazky z obchodního styku v tis. Kč: Počet dnů po splatnosti 2014 do 90 dnů 9 do 180 dnů 0 nad 180 dnů 0 Závazky po lhůtě splatnosti vznikly především vůči obchodním partnerům, se kterými se provádějí úhrady vzájemným zápočtem pohledávek a závazků. 5. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění K evidovala společnost splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v celkové výši 128 tis. Kč a splatné závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění v celkové výši 55 tis. Kč. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu Úvěrové výpomoci Společnost nečerpá žádný dlouhodobý úvěr. 7. Majetek Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč Budovy a haly Pozemky Samostatné movité věci Umělecká díla Drobný dlouhodobý majetek Pořizovací cena k Přírůstky Úbytky: při vyřazení Pořizovací cena k Oprávky k Zůstatková cena k

20 Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč software Pořizovací cena k Přírůstky 0 Úbytky 0 Pořizovací cena k Oprávky k Odpisy ú Oprávky k Zůstatková cena k Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku V roce 2014 byly v důsledku prodeje vyřazeny pozemky č. 562,563,640/1,640/2,641/2 v celkové pořizovací ceně Kč 245 tis. a hala s přístřeškem v pořizovací ceně Kč tis. v kú Vodňany. Dále byl vyřazen v důsledku prodeje osobní automobil VW Polo v pořizovací ceně Kč 145 tis, automobil Pick-up v pořizovací ceně Kč 237 tis., vysokozdvižný vozík Linde v pořizovací ceně Kč tis., další vysokozdvižný vozík Linde v pořizovací ceně Kč tis. Zbývající úbytky jsou přestavovány zejména výpočetní technikou. Tržní ocenění majetku Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek, jehož účetní hodnota by byla výrazně vyšší, než je jeho tržní hodnota. Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem Společnost neeviduje žádný zastavený majetek. Najatý dlouhodobý hmotný majetek Jmenovitě se jedná o majetek: Velkoprodejna a sklad 02 v Českém Krumlově Sklad a kancelář v Prachaticích Sklad a kancelář obchod. odd. v Třeboni Sklad Vodňany Kanceláře v Českých Budějovicích Roční nájem 663 tis. Kč 120 tis. Kč 351 tis. Kč 45 tis. Kč 121 tis. Kč Majetek neuvedený v rozvaze Společnost nepořídila v roce 2014 žádný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů, vyjma drobného hmotného majetku.

21 8. Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč r r r Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Přijaté úroky Ostatní finanční výnosy Mimořádné výnosy Výnosy celkem Dohadné položky aktiv a pasiv a) Dohadné položky aktivní 0 tis. Kč b) Dohadné položky pasivní 195 tis. Kč nevyfakturované dodávky energií: 194 tis. Kč nevyfakturované dodávky zboží: 1 tis. Kč Dohadné položky budou zúčtovány v roce Odložený daňový závazek a pohledávka Závazek z titulu: Odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy) rozdíl v Kč sazba dně celkem v Kč ,09 19 % Pohledávka z titulu: rozdíl sazba dně celkem v Kč v Kč a) opravných položek k zásobám % Celkové náklady na odměnu statutárnímu auditorovi Náklady na odměny statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky činily v roce 2014 částku Kč bez DPH. 12. Události po datu závěrky Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení této účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly na tuto účetní závěrku významný vliv. V Českých Budějovicích, dne

22 Tel.: Fax: BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti TECHMAT, a. s. Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TECHMAT, a. s., se sídlem Vrbenská 2082, České Budějovice, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti TECHMAT, a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ , registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

23 Tel.: Fax: BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TECHMAT, a. s. k a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období od do , v souladu s českými účetními předpisy. Jiné skutečnosti Účetní závěrku společnosti TECHMAT, a. s. k ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne vydal k této závěrce výrok bez výhrad." Zpráva o zprávě o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti TECHMAT, a. s. za období od do Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti TECHMAT, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli podle kritérií zákona o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. v platném znění a v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti TECHMAT, a. s. za období od do obsahuje významné věcné nesprávnosti. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti TECHMAT, a. s. s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti TECHMAT, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ , registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

24 Tel.: Fax: BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TECHMAT, a. s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Českých Budějovicích dne 10. dubna 2015 BDO CB s. r. o., evidenční číslo 094 zastoupená partnerem: Ing. Vladimír Ambrož evidenční číslo 0129 BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ , registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TranSoft a.s. Vrbenská 2082 České Budějovice PSČ 370 21 IČ: 15770281

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TranSoft a.s. Vrbenská 2082 České Budějovice PSČ 370 21 IČ: 15770281 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TranSoft a.s. Vrbenská 2082 České Budějovice PSČ 370 21 IČ: 15770281 Strana 2 (celkem 24) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: TranSoft a.s. Zápis: Obchodní rejstřík vedený

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vlastník vodárenské infrastruktury na Chrudimsku http://www.vakcr.cz e-mail: vak@vakcr.cz Výroční zpráva za rok 2012 Duben 2013 Obsah výroční zprávy:

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 30 000 35 588 27 501 31 377 41 694 20 000 10 000 0 2008 2009 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vlastník vodárenské infrastruktury na Chrudimsku http://www.vakcr.cz e-mail: vak@vakcr.cz Výroční zpráva za rok 2011 Duben 2012 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Obnovení obchodování akciemi společnosti na veřejném trhu Informační

Více

3 Úvodní slovo generálního ředitele. 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s.

3 Úvodní slovo generálního ředitele. 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s.

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

Profil společnosti. Vlastnická struktura a orgány společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti

Profil společnosti. Vlastnická struktura a orgány společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti Výroční zpráva 2014 Obsah Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2014 Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události Lidské zdroje Ochrana životního

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více