Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK"

Transkript

1 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zařízení Tišnov Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK Autor : Pracoviště : por. Ing. Jan Hrdlička HZS JmK Zařízení Tišnov Tišnov prosinec, 2013

2 OBSAH ÚVOD Odběr vzorku pevných látek Odběr vzorku pevné látky na zpevněném povrchu Odběr vzorku pevné látky na nezpevněném povrchu Odběr vzorku kontaminované půdy Odběr vzorku kapalných látek Odběr unikajících kapalin ze zásobníků Odběr kapalin uniklých na zpevněný povrch Odběr kontaminovaných povrchových vod NCHL Odběr znečistěných vod z definované hloubky Odběr vzorku pitné vody z vodovodu, či studny Odběr vzorku plynných látek Odběr vzorku do odběrového vaku Odběr vzorku do adsorpční kapaliny Odběr vzorku na adsorbční trubičky Odběr vzorku na SPME vlákno Průvodka vzorku Transport vzorku do laboratoře Skladování vzorku...16 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ PŘÍLOHA : PRŮVODKA VZORKU

3 ÚVOD Odběr vzorku je jedna z nejdůležitějších činností chemického průzkumu. Je to první krok k úspěšné identifikaci neznámé chemické látky případně k identifikaci znečišťující látky ve vodě, půdě či vzduchu. Pokud je tento první krok proveden špatně nemůže dojít ke správné identifikaci případně kvantifikaci chemické látky, byť vzorky zpracovává sebelepší laboratoř vybavená nejmodernějšími přístroji a nejlepšími analytiky. Odběr vzorku je komplexní činnost, kterou musí provádět vyškolený příslušník, uvědomující si náročnost tohoto kroku a mající aspoň základní a dílčí znalosti v oblasti zpracování vzorku pro následnou analýzu. Na rozdíl od Armády ČR či komerčních laboratoří zabývající se odběrem vzorku pro specifické látky, ve specifických matricích, jednotky HZS provádějí odběr vzorků v daleko širším měřítku, jelikož předem není známo o jakou skupinu či o jakou konkrétní látku jde. Lze pouze předem specifikovat o jaké skupenství se jedná i když i toto pravidlo často není naplněno. Problematiku odběru vzorku u HZS nelze jednoznačně rozdělit na odběr vzorku kapaliny, pevné látky a plynu, ale tyto skupiny musí být ještě rozvedeny do dalších podskupin a ty do dalších oddílů. Odběr vzorku JPO je řešen v Řádu chemické služby, nicméně v praxi se setkáváme s tím, že jednotky tuto problematiku neznají případně nedisponují předepsaným vybavením, které udává Řád chemické služby. Rovněž informace uvedené v Řádu chemické služby jsou často velmi obecné. Odběr vzorku NCHL je prováděn za účelem : 1) Detekce NCHL (zda-li je NCHL přítomna v prostředí), 2) Identifikace znečišťující NCHL (zjištění o jakou látku/směs látek jde), 3) Kvantifikace znečišťující NCHL (zjištění jaká koncentrace identifikovaných NCHL se v prostoru nalézá). Před odběrem vzorku je vhodné mít zpracovaný plán vzorkování. Plánem vzorkování je schopnost zodpovědět si vždy na níže uvedené otázky a na základě odpovědí zvolit vhodný postup odběru včetně vhodných odběrových nádob. 1) Jaké skupenství vzorku budu odebírat? 2) Budu vzorkovat koncentrovanou NCHL, či NCHL je rozptýlena v matrici (vodě, půdě, vzduchu, apod.)? 3) Co chci v odebraném vzorku stanovit (druhy analýz)? 4) Chci provádět pouze identifikaci nebo i kvantifikaci? 5) Jsem vybaven na tento druh odběru? 6) Jsem schopen transportovat vzorek do CHL? 7) V případě, že ne jsem schopen ho správně uložit, skladovat do doby transportu? V praxi u HZS se setkáváme s níže uvedenými chybami při vzorkování: 1) Použití nevhodných odběrových nádob, 2) Vzorkování nedostatečného objemu vzorku, 3) Neoznačení vzorků (popis odběrových láhví), 4) Nevyplnění/špatné vyplnění průvodky vzorků (sdělení základních informací o odběru vzorku), 2

4 5) Špatně zvolený postup vzorkování, 6) Zanesení kontaminace při vzorkování či transportu, 7) Nevhodné skladování vzorku, 8) Pozdní transport odebraného vzorku do CHL (dny). Obecně lze tedy říct, že odběr vzorku je komplexní činnost zahrnující od výběru vhodné odběrové nádoby a vzorkovacího zařízení, přes výběr vhodného místa vzorkování přes samotné provedení odběru vzorku a popsání takto odebraného vzorku včetně vyplnění předepsané dokumentace po uložení, transport a předání vzorku do příslušné laboratoře. Veškerá tato činnost musí být provedena precizně a bezchybně, aby byl zaručen při součastném provedení správné laboratorní analýzy správný výsledek analýzy. Tato metodiky pro odběry vzorků je zpracována v souladu s Řádem chemické služby a v souladu s normami ČSN EN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Odběr vzorku pevných látek Odběr vzorku pevných látek je poměrně nenáročným odběrem, nicméně je potřeba respektovat alespoň základní pravidla odběru. 1.1 Odběr vzorku pevné látky na zpevněném povrchu Takový odběr je velmi jednoduchý, jelikož často nedochází ke kontaminaci samotného vzorku NCHL matricí tzn. zpevněným povrchem. Jako příklad lze uvést bílý prášek rozsypaný na chodbě budovy. Odběr se provede pomocí vhodného prostředku např. nerezové polévkové lžíce, v případě podezření na NCHL, která by mohla s kovem reagovat nebo v případě některých výbušnin je vhodné použít plastové lžíce, či seřízlou Pasteurovu pipetu. Následně se vzorek vkládá do vhodných odběrových nádob. Ty se volí dle charakteru látky. Vhodnou nádobou může být nová čistá zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem. Tato sklenice je poměrně inertní proti široké škále pevných chemických látek. Odebírá se takové množství, které nám dovolují okolnosti zásahu, pokud je kontaminace povrchu NCHL nízká, provede se sběr veškerého množství NCHL ze zpevněného povrchu. V takovém případě by měl být objem odebraného vzorku do 700 ml. Pokud je kontaminace NCHL rozsáhlejší, odebere se množství vzorku dle objemu odběrové nádoby maximálně však do 200 ml. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr vzorku pevné látky na zpevněném povrchu: 1) Čím odebrat nerezová/plastová lžíce, lopatka, špachtle, 2) Do čeho odebrat - zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialka 20 ml, v některých případech 500 ml HDPE vak uzavíratelný, 3) Jaký objem cca 200 ml, případně dle nádoby. 3

5 1.2 Odběr vzorku pevné látky na nezpevněném povrchu Takový odběr vzorku je již složitějším, jelikož často dochází ke kontaminaci samotného vzorku NCHL matricí tzn. nezpevněným povrchem Jako příklad lze uvést bílý prášek rozsypaný v pískovišti. V tomto případě se snažíme při odběru nabrat co největší koncentraci vzorkované NCHL a co nejméně matrice (nezpevněného povrchu). Odběr je pak prováděn stejnými prostředky a do stejných odběrových nádob jako u odběru vzorku ze zpevněného povrchu. Odebírá se takové množství, které nám dovolují okolnosti zásahu, pokud je kontaminace povrchu NCHL nízká, provede se sběr veškerého množství NCHL z nezpevněného povrchu. V takovém případě by měl být objem odebraného vzorku do 700 ml. Pokud je kontaminace NCHL rozsáhlejší, odebere se množství vzorku dle objemu odběrové nádoby maximálně však do 200 ml. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr vzorku pevné látky na nezpevněném povrchu: 1) Čím odebrat nerezová/plastová lžíce, lopatka, špachtle, 2) Do čeho odebrat - zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialka 20 ml, v některých případech 500 ml HDPE vak uzavíratelný, 3) Jaký objem cca 200 ml, případně dle nádoby. Dbát na odběr co největší koncentrace vzorkované NCHL a co nejméně matrice (nezpevněného povrchu). 1.3 Odběr vzorku kontaminované půdy Půda může být kontaminovaná jak pevnou NCHL, tak kapalnou, či plynnou látkou. Z poslední jmenovanou kontaminací se v praxi u HZS setkáváme nejméně. Nejčastější kontaminací půdy bývá kontaminace kapalnou NCHL. Při odběru vzorku kontaminované půdy kapalinou, či pevnou látkou postupujeme stejně přičemž u kontaminace kapalinou musíme počítat s lepším a hlubším průnikem kapaliny do půdy v závislosti na fyzikálních vlastnostech kapaliny. Při vzorkování je žádoucí provést odběr vzorku v místě nejvyšší kontaminace, pokud lze toto místo identifikovat senzoricky, či pomocí měřících přístrojů (PID detektor). V případě, že ho nelze identifikovat provede se vzorkování v místě nejpravděpodobnější kontaminace. Při tomto druhu odběru je bezpodmínečně nutné provést odběr slepého vzorku, tzn. odebrat vzorek v místě, kde jsme si 100% jisti, že se kontaminace od neznámé NCHL, případně hledané NCHL, nenalézá. Toto místo by mělo být vhodně vzdáleno, nebo například na vyvýšeném místě, než je místo vzorkování ostrého vzorku. Vzorkování slepého vzorku by mělo být provedeno čistým odběrovým nářadím, pokud je k dispozici, pokud není provede se nejdřív odběr slepého vzorku a pak použitým nářadím se odebere vzorek ostrý. Množství odebraného vzorku se řídí rozsahem a druhem kontaminace NCHL. Pokud je kontaminace rozsáhlejší provede se odběr vzorku na ploše 25x25 cm do hloubky 10 cm, v případě kontaminace kapalnými látkami. V případě kontaminace pevnými látkami je možné hloubku zmenšit na cca 3 cm. 4

6 Některé látky mohou pronikat do větších hloubek půdy, pro tento druh odběru se využívají odběrové vrtáky. V případě předpokládaného průniku NCHL do hlubších vrstev půdy je potřeba provést odběr pomocí odběrového vrtáku. Tyto typy odběrů jsou však u HZS vzácné. Po odběru vzorku se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Následně se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr vzorku kontaminované půdy: 1) Čím odebrat nerezová lžíce, lopatka, rýč, odběrový vrták, 2) Do čeho odebrat nejčastěji minimálně 2 zavařovacích sklenice s TWIST OFF uzávěrem, pokud se odebírá větší množství vzorku (25x25x10cm), větší část vzorku se odebere do plastových HDPE uzavíratelných vaků dle rozsahu kontaminace. Tyto vaky se následně vloží do plynotěsných obalů pro přepravu NCHL, 3) Jaký objem min 1,4 l, případně dle rozsahu kontaminace. Odebírat v místě předpokládané co největší kontaminace a součastně odebrat slepý vzorek v místě, kde se nepředpokládá kontaminace NCHL. 2 Odběr vzorku kapalných látek Odběr vzorku kapalných látek je poměrně technicky nenáročným odběrem, nicméně je potřeba respektovat aspoň základní pravidla odběru. Odběr kapalných vzorků lze rozdělit do několika skupin. 2.1 Odběr unikajících kapalin ze zásobníků Odběr unikajících kapalin lze realizovat při dodržení bezpečnostních pokynů přímo do odběrových nádob. Jako odběrová nádoba může být opět použita zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem. Samozřejmě volba odběrové nádoby se odvíjí od charakteru látky. Sklenice nelze použít za předpokladu, že unikající látka je vysoce agresivní vůči sklu, případně dokáže v krátkém čase porušit uzávěr sklenice. V takových případech je potřeba použít jinou vhodnou nádobu například z PP, PE, PET materiálu, či jiných materiálů. Odebírá se takové množství, které nám dovolují okolnosti zásahu a dle objemu použité odběrové nádoby maximálně však do 200 ml. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr unikajících kapalin ze zásobníků: 1) Čím odebrat přímo do odběrové nádoby, naběračka, stříkačka, apod. 2) Do čeho odebrat - zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialka 20 ml, 3) Jaký objem minimálně 20 ml, případně dle nádoby a charakteru látky. 5

7 2.2 Odběr kapalin uniklých na zpevněný povrch Volba vhodného odběrového prostředku se odvíjí dle vrstvy, množství a charakteru uniklé látky. Pokud je uniklá látka na zpevněném povrchu v dostatečné vrstvě může se k odběru použít odběrová lžíce, případně, injekční stříkačka nebo Pasteurova pipeta. Odběrová nádoba se volí dle množství a charakteru látky. Ze zpevněného povrchu se snažíme nabrat co nejvíce látky. Stejně jako v předchozích případech lze využít sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialky apod. Pokud uniklá látka na zpevněném povrchu není v dostatečné vrstvě, která by umožňovala použít výše uvedené odběrové prostředky, je potřeba provést stěr. Stěr se provádí pomocí čisté lékařské vaty ve velikosti chomáče cca 5x5 cm. Pomocí tohoto vatového chomáče se stírá kontaminovaná plocha nejdříve na sucho zleva do prava a zpět a pak se shora dolu a zpět. Pokud se provádí stěr již zaschlé chemické látky, provede se nejdřív stěr na sucho a následně stěr pomocí navlhčené vaty destilovanou vodou (polární), etanolem (polární), acetonem (polární) a dichlormethanem (nepolární) v uvedeném pořadí. Stěr se provádí v místě předpokládané kontaminace, kdy se snažíme setřít v případě menší plochy kontaminace veškerou kontaminaci. V případě kontaminace větší plochy se stěr provádí v místě nejvyšší koncentrace kontaminované NCHL na ploše 30x30 cm. Provedené stěry se vloží samostatně do odběrových láhví (vialka, zavařovací sklenice). Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru, typ stěru (použité rozpouštědlo) a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr kapalin uniklých na zpevněný povrch: 1) Čím odebrat nerezová lžíce, pipeta, stříkačka, Pasteurova pipeta, apod., 2) Do čeho odebrat - zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialka 20 ml, 3) Jaký objem minimálně 20 ml, případně dle nádoby a charakteru látky. Shrnutí odběr kapalin uniklých na zpevněný povrch - stěr: 1) Čím odebrat vatový chomáč 5x5 cm z lékařské vaty suchý, následně navlhčený destilovanou vodou, etanolem, acetonem a dichlormethanem (co rozpouštědlo to samostatný chomáč lékařské vaty a zvlášť vložená do vialky, či zavařovací sklenice), 2) Do čeho odebrat - zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, vialka 20 ml, 3) Stěr nejdřív na sucho, pak vlhčený vodou, etanolem, acetonem, dichlormethanem. 2.3 Odběr kontaminovaných povrchových vod NCHL Vzorkování kontaminovaných povrchových vod NCHL je nejčastější činností JPO z oblasti odběru vzorku. Při tomto druhu odběru vzorku je zvlášť důležité provést odběr správně a do správných nádob jelikož vzorky odebrané JPO často bývají použity v důkazním řízení ve správním, či soudním řízení. Vzorkování povrchové vody se provádí do zábrusových sklenic o objemu cca 1 l, případně do čistých nových zavařovacích sklenic s TWIST OFF uzávěrem (Obrázek 1). Nejčastěji se vzorkuje z povrchu hladiny, kdy je možné vzorkovat přímo 6

8 do odběrové nádoby, případně využít odběrových prostředků jako jsou nerezová naběračka, nebo teleskopická tyč s odběrovou nádobou. Pokud jsou použity vzorkovací prostředky je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby byly vždy čisté a nedošlo k přenesení kontaminace. Při odběru je vhodné provést proplach jak odběrových prostředků, tak odběrové nádoby. Vzorkování z povrchu hladiny se snažíme provést tak, aby odběr vzorku proběhl v místě pravděpodobné nejvyšší kontaminace. Pokud se jedná o vzorkování vody, kde došlo k uhynutí ryb je vhodné před vzorkováním pokud je to možné provést stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, ph a tepoty vody. Pokud to není možné odebere se vzorek vody přímo do odběrové nádoby tak, aby v odběrové nádobě nevznikla vzduchová bublina. To se provede tak, že odběrová láhev se naplní až po hrdlo zábrusu do něhož se spustí zábrusová zátka, která vytlačí přebytečnou vodu a zamezí tak vzniku vzduchové bubliny. Při vzorkování povrchových vod zejména vodních toků, kde je přítomna neznámá NCHL, je většinou žádoucí provést odběr vzorků v různých místech včetně odběru slepého vzorku. Slepý vzorek se odebírá v dostatečné vzdálenosti od místa předpokládané kontaminace, tzn. v místech kde jsme si jisti, že hledaná NCHL není. U vodních toků je nutné brát v úvahu průtok vodního toku a v případě úniku NCHL např. z odpadní roury do vodního toku je potřeba počítat s průtokem v odpadní rouře a s průtokem vodního toku. Je-li průtok vodního toku nižší než průtok v odpadní rouře je nanejvýš žádoucí provést odběr slepého vzorku dostatečně daleko od místa soutoku, jelikož může dojít k pronikání kontaminace NCHL částečně proti proudu. Rovněž při vzorkování vodních toků je žádoucí odebrat více vzorků v různých vzdálenostech od přepokládaného místa kontaminace (úniku). Analýzou těchto vzorků pak získáváme informace o transportu NCHL po vodním toku, způsobu ředění NCHL a informace kam až byla kontaminace NCHL zanesena, respektive kde až došlo k takovému naředění, které je bezpečné pro životního prostředí. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Tento druh vzorkování se provádí nejčastěji u tekoucích vod (potoků a řek), ale i stojatých vod (jezer, rybníků, lagun apod.). Shrnutí odběr kontaminovaných povrchových vod NCHL: 1) Čím odebrat naběračka, teleskopická tyč s nádobou nebo přímo do odběrové nádoby, 2) Do čeho odebrat zábrusová láhev 1 l, zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, 3) Jaký objem cca 1000 ml, případně i více, láhev musí být plná bez přítomnosti vzduchové bubliny. 4) Kde odebrat v místě nejvyšší kontaminace a v dalších místech ve směru toku ostré vzorky, v dostatečné vzdálenosti proti proudu vodního toku slepý vzorek. 7

9 Obrázek 1 Odběrová souprava pro odběr vzorku vody 2.4 Odběr znečistěných vod z definované hloubky Pro tento druh odběrů se využívají speciální odběrové válce, které se na cejchovaném pásmu, či laně spustí do vhodné hloubky, kde se provede vzorkování. Vztlakem vody dojde k naplnění odběrového válce kontaminovanou vodou. Aby tato voda při vytahování odběrového válce neunikla je ve válci ocelová kulička, která ucpe spodní otvor válce. Vzorkovaná voda se pak z válce vypouští pomocí speciální trubičky do vhodné odběrové nádoby, kterou je zábrusová láhev o objemu cca 1 l, případně nová čistá zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem. Při odběru je vhodné provést proplach jak odběrového válce, tak odběrové nádoby. Odběrové válce jsou k dispozici pouze ve vybavení chemických laboratoří HZS krajů. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Tento druh vzorkování se používá při odběru vzorku z jezer, rybníků, stojatých i tekoucích vod, případně studní. Shrnutí odběr znečistěných vod z definované hloubky: 1) Čím odebrat odběrové válce (nerez, plast, sklo) v závislosti na charakteru látky, 2) Do čeho odebrat zábrusová láhev 1 l, zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, 3) Jaký objem cca 1000 ml, případně i více, láhev musí být plná bez přítomnosti vzduchové bubliny. 8

10 2.5 Odběr vzorku pitné vody z vodovodu, či studny Před zahájením vlastního odběru vzorku je potřeba odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné a další nástavce, dále je vhodné nechat vodu asi 10 minut odtéct, abychom získali reálný vzorek. Následně se voda odebere přímo do odběrové nádoby, kterou je zábrusová láhev o objemu cca 1 l, případně nová čistá zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem. Při odběru je vhodné provést opakovaný proplach odběrové nádoby. V případě odběru vody ze studny, která není vybavená pumpou je potřeba provést províření vody ve studni. To se provádí opakovaným spouštěním a vytahováním odběrového zařízení do studny. V případě odběru vzorku ze studny vybavené pumpou, je vhodné provést odběr cca 5 kbelíků vody, před samotným vzorkováním. Pak se provede opakované vypláchnutí odběrové nádoby vzorkovanou vodou a následně samotný odběr přímo do odběrové láhve. Láhev se vzorkem musí být plná bez přítomnosti vzduchové bubliny. Následně se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Shrnutí odběr vzorku pitné vody z vodovodu, či studny: 1) Čím odebrat odběr přímo do odběrové nádoby, 2) Do čeho odebrat zábrusová láhev 1 l, zavařovací sklenice s TWIST OFF uzávěrem, 3) Jaký objem cca 1000 ml, případně i více, láhev musí být plná bez přítomnosti vzduchové bubliny. 3 Odběr vzorku plynných látek Nejčastějším odběrem plynných látek je odběr vzorku vzduchu, který je kontaminovaný neznámou chemickou látkou ve formě par či aerosolů. Rovněž může být prováděn odběr vzorku plynu koncentrované plynné látky. Tyto odběry jsou však v praxi výjimečné. Obecně platí, že odběr vzorku plynu jakoukoliv níže popsanou metodou se provádí : - ve venkovním prostředí v místě nejvyšší koncentrace NCHL a pokud ji neznáme, tak 20 až 30 cm nad terénem, - ve vnitřním prostředí v místě nejvyšší koncentrace NCHL a pokud ji neznáme, tak v 1 až 1,5 m výšky (výška dýchací zóny) a minimálně 1 m od zdi místnosti. Níže jsou uvedeny různé způsoby odběru vzorku vzduchu. 3.1 Odběr vzorku do odběrového vaku K odběru vzorku do odběrového vaku jsou používány speciální odběrové vaky z inertního materiálu, jakým je Tedlar, FlexFilm, či jiné materiály. V ojedinělých případech lze používat i levnější urovaky. Odběrový vak se připojí k odběrovému čerpadlu a provede se naplnění vaku dle objemu. Doporučované objemy jsou minimálně 2 litry. Alternativně lze k naplnění vaku použít stříkačku o objemu 150 ml. Před samotným odběrem se vak propláchne vzorkovaným plynem. 9

11 Po odběru se provede popis jednotlivých odběrových vaků. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. 3.2 Odběr vzorku do adsorpční kapaliny Tento druh odběru vzorku je u HZS používaný jen minimálně. Sorpční kapalina o určitém objemu se nalije do promývačky, či inpingeru a připojí na čerpadlo. Čerpadlo pak po určitou dobu prosává kontaminovaný vzduch přes sorpční kapalinu. Kontaminanty se zachytí v sorpční kapalině, kterou je následně možno přímo analyzovat. Jako sorpční kapaliny mohou být použity rozpouštědla jako je demineralizovaná voda, methanol, ethanol, dichlormethan, aceton, heptan a jiné. K odběru vzorku tímto způsobem se v chemické laboratoři Zařízení Tišnov používá inpinger napojený na CHP-71 (Obrázek 2). Inpinger se naplní 10 ml vhodného rozpouštědla, kterým se prosává kontaminovaný vzduch nejméně 30 min. Průtok vzduchu při vložených dvou neotevřených detekčních trubičkách, dvou trubičkách bez detekční vrstvy a nastaveném regulátoru průtoku vzduchu na CHP-71 na maximum je cca 1 l/min. Tento průtok může být však ovlivněn napětím použitých akumulátorů a těsností přístroje. Po prosátí se provede přelití adsorpční kapaliny z inpingeru do čisté 20 ml vialky, nebo se provede přímé stanovení (měření ph, vodivosti, UV-VIS spektrometrie) V případě převedení do odběrové nádoby se provede popis jednotlivých odběrových nádob. Popis musí obsahovat datum a čas vzorkování, místo odběru, použité rozpouštědlo a číslo vzorku. Po provedení popisu vzorků se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. Obrázek 2 Odběr vzorku do sorpční kapaliny 10

12 3.3 Odběr vzorku na adsorbční trubičky Nejčastěji používané odběrové trubičky jsou trubičky obsahující sorbent aktivní uhlí. Prosáváním této trubičky dochází k zachycování kontaminantů na aktivním uhlí, čímž dojde k zakoncentrování kontaminantů na trubičce. Následně se provede extrakce kontaminantů z aktivního uhlí pomocí extrakčního činidla, kterým je nejčastěji sirouhlík, dichlormethan, aceton, methanol a další. V chemické laboratoři Zařízení Tišnov je kromě trubiček s aktivním uhlím používána i trubička pro termodesorbční zařízení UNITY II od firmy Markes obsahující jako sorbent Tenax. Tento druh sorbentu je výrazně citlivější pro těkavé organické látky, než je tomu u aktivního uhlí. Metodika pro odběr vzorku neznámých těkavých organických látek ze vzduchu pomocí trubiček s aktivním uhlím ORBO-32 nebo s tenaxovými trubičkami pro termodesorbční zařízení UNITY II. Určení: Odběr vzorků z ovzduší kontaminované neznámou těkavou organickou látkou. Odběr vzorku se provádí jednou odběrovou trubičkou napojenou přes silikonovou hadičku (délka cca 3 cm) na vstupní filtr chemického průkazníku CHP-71. Místo odběru: - ve venkovním prostředí v místě nejvyšší koncentrace NCHL a pokud ji neznáme, tak 20 až 30 cm nad terénem, - ve vnitřním prostředí v místě nejvyšší koncentrace NCHL a pokud ji neznáme, tak v 1 až 1,5 m výšky (výška dýchací zóny) a minimálně 1 m od zdi místnosti. Délka odběru: je stanovena v závislosti na použité odběrové trubičce (aktivní uhlí ORBO-32 minimálně 30 minut, tenaxová trubička pro termodesorbční zařízení UNITY II minimálně 10 minut). Doba prosávání trubičky se řídí koncentrací látky v ovzduší, vzhledem k tomu, že ji neznáme byla dle zkušeností ze zásahové činnosti stanovena na minimálně minut. V případě, že používáme detekční techniku, například PID detektor, který nám stanovuje koncentraci kontaminantů v řádech desítek ppm, může být doba prosávání zkrácena na polovinu. Délka prosávání včetně způsobu prosávání (průtok) musí být zaznačena do průvodky vzorku. Princip trubičky: trubička se sorbentem pracuje na principu adsorpce neznámých látek vyskytující se v ovzduší na sorbentu (aktivní uhlí nebo Tenax). Sorbent je látka s velkým vnitřním povrchem do kterého se adsorbují neznámé látky. Kapacita sorbentu je vysoká, proto je možno prosávat desítky minut v závislosti na koncentraci dané látky v ovzduší. Postup přípravy vzorkovacího zařízení: - připravíme si chemický průkazník CHP-71 tak, že do prvních dvou pozic bloku pro průkazníkové trubičky (neoznačené a zeleně označené) vložíme neotevřené jakékoliv průkazníkové trubičky. Do zbylých dvou pozic bloku pro 11

13 průkazníkové trubičky označené žlutě a červeně se vloží trubičky bez detekčních vrstev 1 (Obrázek 3). Obrázek 3 typy trubiček vložené do bloku CHP-71 - na vstupu do CHP-71 se vstupní filtr nedává, ale víčko filtru se dobře utěsní teflonovou páskou a dotažením, přes silikonové těsnění. - na vstup se nasadí silikonová hadička o délce cca 3 cm na niž se připojí otevřená ORBO-32 trubička s aktivním uhlím bílou vatou dopředu nebo tenaxová trubička drážkou dopředu (Obrázek 4). K otevření trubičky s aktivním uhlím můžeme použít ulamovač (součást soupravy k CHP-71), 1 tyto trubičky lze objednat a nechat si vyrobit na zakázku u firmy dodávající průkazníkové trubičky pro CHP

14 Obrázek 4 směr prosávání tenaxové trubičky - průkazník CHP-71 se zapne a nastaví průtok čerpadla regulátorem v případě ORBO-32 trubičky na maximum v případě tenaxové trubičky na minimum (Obrázek 5), Obrázek 5 CHP-71 připravený k odběru vzduchu na tenaxovou trubičku - po prosátí trubičku uzavřeme pomocí červených ucpávek 2, kovových matiček 3 (Obrázek 6), vložíme do PE sáčku a popíšeme. Vyplníme průvodku vzorku a předáme příslušníkovi výjezdové skupiny chemické laboratoře Zařízení Tišnov nebo neprodleně transportujeme do laboratoře. 2 V případě ORBO-32 trubiček s aktivním uhlím 3 V případě tenaxových trubiček pro termodesorbční zařízení UNITY II 13

15 Obrázek 6 Uzavření sorbčních trubiček pro odběr vzorku vzduchu (Tenax a ORBO-32) Na tenaxovou trubičku lze vzorkovat pasivně, či aktivně. Pasivní vzorkování znamená, že trubička se položí do místa s předpokládanou nejvyšší koncentrací neznámé chemické látky ve vzduchu a nechá se co nejdéle sorbovat (minimálně 60 minut). Aktivním vzorkováním se rozumí prosáváním trubičky pomocí vhodného čerpadla po vhodně zvolený čas viz. výše. 3.4 Odběr vzorku na SPME vlákno Technika SPME se využívá převážně v laboratorních podmínkách, nicméně za určitých okolností se dá použít i při terénním vzorkování. Toto vzorkování může být stejně jako u tenaxové trubičky pro termodesorbční zařízení UNITY II pasivní nebo aktivní. Pro aktivní vzorkování se využívá čerpadlo CHP-71 upravené jako při použití ve spojení s ORBO-32 trubičkou s aktivním uhlím, jenom s tím rozdílem, že na vstup do čerpadla se místo trubičky připojí skleněná trubička ve tvaru písmena T, přičemž jeden konec, je napojen na čerpadlo, do druhého je přes septum připojeno vhodné SPME vlákno a třetím koncem vstupuje kontaminovaný vzduch k SPME vláknu (Obrázek 7 a 8), kde dochází k adsorbci těkavých organických látek ze vzduchu. Pasivní vzorkování na SPME vlákno se provádí v závislosti na přepokládané koncentraci NCHL ve vzduchu minimálně však 60 minut. Aktivní vzorkování na SPME vlákno se provádí v závislosti na přepokládané koncentraci NCHL ve vzduchu minimálně však 20 minut. Po provedení vzorkování se ke každému vzorku vyhotoví průvodka, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu. 14

16 Obrázek 7 Odběr vzorku na SPME vlákno Obrázek 8 SPME směr toku vzorkovaného vzduchu přes SPME vlákno 4 Průvodka vzorku Je základní dokument, který musí být dodán spolu ze vzorkem. Průvodka vzorku obsahuje údaje potřebné k následné laboratorní analýze. Bez kompletně vyplněné průvodky nelze provézt analýzu a dodat výsledky do správných rukou. Průvodka vzorku je uvedena v příloze tohoto dokumentu. 15

17 5 Transport vzorku do laboratoře Transport vzorku do laboratoře musí proběhnout co nejrychleji v závislosti na okolnosti zásahu. Vzorek transportovaný do laboratoře musí : - být správně zabalen v závislosti na charakteru vzorku minimálně však do plynotěsného HDPE sáčku a přepravního plynotěsného kontejneru na NCHL, - být dekontaminovaný vhodným dekontaminačním činidlem s dostatečnou dobu působení a to jak obal vzorku, tak přepravní kontejner, - být přiložena správně vyplněná průvodka vzorku, - být transportován v nákladovém prostoru vozidla, je nepřípustné vzorky transportovat v prostoru pro posádku vozidla, - být transportován do laboratoře pokud možno co nejrychleji a za vhodných podmínek (chlad, temno apod.) 6 Skladování vzorku Pokud události zásahu neumožňují rychlý transport vzorku do laboratoře, je žádoucí odebraný vzorek uchovat za vhodných podmínek, aby nedošlo k nežádoucím chemickým změnám vzorku. Naprosto nevhodné podmínky jsou přímé sluneční záření, vysoká (>25 C) nebo příliš nízká teplota (<0 C), vhodnou teplotou pro uchování většiny odebraných vzorků je 2-8 C a temné prostředí. V žádném případě není možné vzorek uchovávat na požární stanici, jelikož stanice nejsou vybaveny prostory pro skladování vzorků. Rovněž v případě vzorků obsahující vysoce toxické látky by mohlo dojít ke kontaminaci požární stanice. Výjezdová skupina CHL Zařízení Tišnov disponuje výjezdovými vozidly a prostory, které jsou vybaveny jak technickými prostředky pro transport a prostory pro skladování vzorků obsahující všechny druhy NCHL. Postupy popsané v tomto materiálu jsou považovány za vhodné k následnému používání v praxi. Nicméně nestanovují pevná pravidla pro každý případ a nemohou nahradit zručnost, zkušenost a úsudek. Zejména nepředvídané okolnosti mohou vyžadovat žádoucí změny. 16

18 Seznam použitých zkratek a symbolů ČR HDPE HZS CHL CHP-71 JPO NCHL PE PET PID PP UV-VIS SPME Česká republika vysokohustotní polyethylen Hasičský záchranný sbor chemická laboratoř chemický průkazník membránové čerpadlo jednotka požární ochrany nebezpečné chemické látky polyethylen polyethylentereftalát Fotoionizační detektor polypropylen ultrafialová a viditelná spektrometrie mikroextrakce na tuhé fázi 17

19 Příloha : Průvodka vzorku IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ: Vzorek odebral: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zařízení Tišnov Cihlářská ulice Tišnov PRŮVODKA VZORKU Vzorek odebrán dne: v hodin: Místo odběru vzorku včetně prostorové lokalizace (GPS): Slepý vzorek: ANO NE Způsob (technika) odběru: Popis vzorku (skupenství, barva, těkavost, zápach, obal, údaje ze štítku obalu apod.): Předpokládaný typ kontaminace a příznaky úniku: Předběžné výsledky průzkumu a detekce: Meteorologická situace v místě odběru (teplota, rychlost a směr větru): Požadavky na analýzu: (identifikace látky, možné ohrožení) Vzorek předal: Vzorek převzal: Jméno: Dne : Jméno: Dne : Podpis: Funkce: Podpis: Funkce: Výsledky analýzy hlásit (komu): Jméno: Tel.: Termín: UPOZORNĚNÍ vzorky s nekompletně vyplněnou průvodkou nebudou analyzovány!!! 18

Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK

Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zařízení Tišnov Metodika odběru vzorku pro identifikaci neznámých chemických látek JPO HZS JmK Autor : Pracoviště : por. Ing. Jan Hrdlička HZS JmK Zařízení

Více

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE ALDEHYDŮ A KETONŮ VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE ALDEHYDŮ A KETONŮ VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. M. Mikešová Výtisk č. : 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od: 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí

Více

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75) Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE ( č. 37, 39-75) 37 Stanovení odolnosti proti teplu ochranných oděvů, rukavic a obuvi pro hasiče 37.1 Zkouška sálavým teplem ČSN EN ISO 6942 ČSN EN 1486, čl. 6.2

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Vzorkování kapalin 1

Vzorkování kapalin 1 Vzorkování kapalin 1 PŘENOSNÉ RUČNÍ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin Pro spouštění a navíjení sond pro odběr kapalin spouštěných jedním lanem. Lanko je možné objednat

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství Ing. Pavla Šebestová Odběr vzorků z vodních nádrží, řek a potoků Tento projekt je spolufinancován

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Hustopeče, 13.11.2013 Organická hnojiva & BRO co ÚKZÚZ vzorkuje?

Více

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE VYSOKÁ ŠKOLA CEICKO-TECNOLOICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí ODELY SORPCE VOC V ZEINÁC VS. ETODY STATICKÉ EAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE Veronika Kučerová Doc. Ing. Josef Janků, CSc.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. O-897/IZS-006 raha 9. října 006 listů: 7 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. generální ředitel

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 30.12.2016 5:20: Katalog / Laboratorní pomůcky / ace / Nástavce a filtrační špičky na injekční stříkačky Nástavec filtrační na injekční stříkačky MACHEREY-NAGEL Jednoúčelové nástavce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů 2012 Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů, které jsou určené pro odběr vzorků kapalin, většiny sypkých a pastovitých látek

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, nám. Courieových 886/2, Praha 1- Staré Město, půda Měření bylo provedeno

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Nástroje pro odběr vzorků Tools for Sample Taking

Nástroje pro odběr vzorků Tools for Sample Taking Nástroje pro odběr vzorků Tools for Sample Taking Václav Helán 1, Martin Bogumský 2, Vladimír Bogumský 2 1 2 THETA ASE, s.r.o., P.S. 103, 737 01 Český Těšín E-mail: 2theta@2theta.cz 2 SPL Bohumín Volba

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO bude proveden v souladu s doporučením EK 2004/787/ES o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY MĚŘENÍ POVRCHOVÉ (PLOŠNÉ) KONTAMINACE strana: 1 /počet stránek 12 POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 1.1. Přístroje:... 3 1.2.

Více

pprap. Michal Kraft Dekontaminace

pprap. Michal Kraft Dekontaminace pprap. Michal Kraft Dekontaminace Co je dekontaminace? Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému odstranění nebezpečné látky (dále jen kontaminant ). Vzhledem

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, náměstí Courieových 886/2, Praha 1 Staré Město, půda. Měření bylo provedeno

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO : RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO : RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO 19458 : 2007 RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha . Obecná část Odkazy na normativní dokumenty Jakost vod Odběry vzorků ČSN EN 25667 1: Pokyny pro návrh programu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3. K a. Hasící technika. l o. v přípravě

LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3. K a. Hasící technika. l o. v přípravě LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3 Hasící technika K at a l o v přípravě g RMAK 20 RMAK 20 Univerzální RMAK hasící 20 zádový vak Univerzální hasící zádový vak slouží při hašení drobných

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 6 - Gradientové systémy V případě separace složitých vzorků musí být složení mobilní fáze v průběhu analýzy měněno. Změna složení

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Testování filtrů na vodu Buscraftshop.cz

Testování filtrů na vodu Buscraftshop.cz Testování filtrů na vodu Buscraftshop.cz 17.10.2016 byl započat velký test dodaných zařízení na čištění vody - filtrů na vodu. Není sice správné vše označovat jako filtry, protože kupříkladu zařízení Steripen

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 06.04. 2009 Datum revize: 09.10. 2008 Název výrobku: MOPAR De icer K05103040EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Veřejná zakázka s názvem

Veřejná zakázka s názvem Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace

Více

1) ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa

1) ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 4K ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy ČSN P CEN/TS 14405 Tomáš Bouda 1), Petr Podhájecký 2) 1) ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST. 6.9. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (Bl) ( 19 ) (22) Přihlášeno 30 06 86 (21) PV 4867-86.1

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (Bl) ( 19 ) (22) Přihlášeno 30 06 86 (21) PV 4867-86.1 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (Bl) (22) Přihlášeno 30 06 86 (21) PV 4867-86.1 (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/164 G 21 H 3/02 H 01 J 49/04 ÚŘAD PRO

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000 Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení PŮDNÍ OBJEMOVÝ DENZITOMETR Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321 362

Více

Expoziční scénáře pro Diethyléther

Expoziční scénáře pro Diethyléther Výroba Formulace Koncové použití Spotřebitelské použití Expoziční scénáře pro Diethyléther Určená použití Číslo scénáře SU PC PROC AC ERC 1 X 3, 8, 9 NA 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 NA 1, 4, 6a 2 X 3, 8, 9 NA

Více

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY Petr Kohout Forsapi s.r.o. Václav Durďák, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1.

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-8/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 7 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-PSTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQ ISO 9001 0 8. umožňují vložení ačních vložek (ů) do potrubních rozvodů. Konstrukce plastových boxů jsou uzpůsobeny pro vložení všech běžných typů

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek kompostárna Slavičín Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: JOGA Luhačovice s.r.o. 5.9.2013 10.9.2013 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 CZ_2017_2 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k

Více

č.. 4: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

č.. 4: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Pedologické praktikum - téma č.. 4: Odběr r půdnp dních vzorků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní vzorek je část matrice

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Expozice rozkladným produktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu

Expozice rozkladným produktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu Expozice rozkladným produktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu V. Stránský, I. Vančáková, I. Kučerová (SZÚ Praha, ZÚ Hradec Králové, KHS Hradec Králové) Co je to vulkanizace Vulkanizace je chemický

Více

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1 Legislativní požadavky na shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů s ohledem na jejich aktivitu, radionuklidové složení a fyzikálně chemické vlastnosti Petr Kovařík Centrum nakládání s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více