UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav pletařský Středoevropský technologický institut v Brně UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV Pavel Kopel a kolektiv Certifikovaná metodika, Brno 2013

2

3 Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav pletařský Středoevropský technologický institut v Brně UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV Pavel Kopel a kolektiv Certifikovaná metodika, Brno 2013

4 UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV (metodická pomůcka pro veterinární praxi- certifikovaná metodika) Lektorovali: Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. Univerzita Obrany, Hradec Králové Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ing. Jiří Kolouch Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Tato publikace vznikla v souvislosti s řešením projektu Technologické agentury České republiky NanoCeva TA ČR TA Doporučená citace: Pavel Kopel, Dagmar Chudobová, Iva Blažková, Romana Konečná, Markéta Komínková, Ludmila Krejčová, Vojtěch Adam, Jiří Skládanka, Ivo Provazník, Karel Bastl, René Kizek: Uhlíkové nanotransportéry terapeutických léčiv, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 36 s., ISBN Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně. ISBN:

5 Tato práce vznikla v rámci projektu NANOCEVA Vývoj a inovace nových materiálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad TA Řešitelská pracoviště: Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pletařský, a.s. Mendelova univerzita v Brně Středoevropský technologický institut v Brně

6 Obsah Anotace...8 Annotation...8 Seznam použitých zkratek...9 Úvod Cíl metodiky Problematika uhlíkových nanomateriálů Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné Grafen Fulereny Terapeutický transport Protinádorová aktivita Vlastní popis metodiky Chemikálie a měření ph Syntéza fullerenů s doxorubicinem Konjugáty s konstantní koncentraci fullerenů a různých koncentrací doxorubicinu Konjugáty s konstantní koncentrací doxorubicinu a různými koncentracemi fullerenů Příprava LB media Příprava vzorku pro anlýzu HPLC V experimentu in vivo Výsledky a diskuse Analytické metody pro stanovení konjugátů fullerenů s doxorubicinem Stanovení antimikrobiální aktivity Spektrometrická charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Stanovení interkakce pomocí elektrochemie Stanovení interakce pomocí HPLC...15

7 4.5 Stanovneí interakce pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE - LIF) Ex vivo metody Antimikrobiální aktivita konjugátů DOX-fullerenů Spektrální vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Elektrochemické vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů HPLC a CE charakterizace konjugátů.dox-fullerenů Charakterizace in vivo Závěrečné poznámky Srovnání novosti postupů Popis uplatnění metodiky Výhledy do budoucna Ekonomické aspekty...27 Použitá literatura...28 Seznam publikací předcházejících metodice...33 Poděkování...34

8 Anotace Uhlíkové nanomateriály, včetně fullerenů, mají nejen unikátní strukturu a elektrické vlastnosti, ale také se ukazují jako potencionální zhášeč a antioxidant. Jejich struktura spolu s cytostatiky jako například doxorubicinem může pomoci odstranit nebo zmírnit některé z nežádoucích vedlejších účinků, vylepšit možnost transportu léčiva a pomocí buněčného vychytávání se selektivně uvolňovat do nádorových buněk díky ph regulaci. V této studii byl povrch fullerenů oxidován pomocí koncentrované kyseliny dusičné, která umožnila jednoduché fulleren-doxorubicinové spojení založené na π-π vazbách a hydrofilních interakcí s karboxylickými skupinami. Síla nekovalentních vazeb je založena na ph. Při nízkém ph je aminoskupina doxorubicinu protonována, nicméně při vyšším ph je aminoskupina deprotonována, výsledkem jsou vyšší hydrofobní interakce s povrchem fullerenů. Kapilární elektroforéza a vysoko účinná kapalinová chromatografie (HPLC) byly použity pro charakterizaci výsledných komplexů. Cytotoxicita byla hodnocena na konjugaci s bakteriální kulturou Staphylococcus aureus, která byla dále aplikována do kuřecího embrya pro zobrazování in vivo. Annotation The carbon nanomaterials, including fullerenes, not only have a unique structure and electronic properties, but also show as a potential quencher and an antioxidant. Their structure together with cytostatic agents such as doxorubicin can help eliminate or reduce some of the undesirable side-effects, enhance the possibility of using a drug transport and using cellular uptake, they can be selectively released into the tumor cells through ph control. In this study, fullerene surface oxidized using concentrated nitric acid, which allowed easy fullerene-doxorubicin concentration based on π - π bonds and hydrophilic interactions with carboxylic groups. The strength of non-covalent bonds is based on the ph. At low ph the amino group of doxorubicin is protonated, however, at higher ph the amino group is deprotonated, the result is greater hydrophobic interaction with the surface of the fullerene. Capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography (HPLC) were used to characterize the resulting complexes. Cytotoxicity was assessed by conjugation to Staphylococcus aureus and finally were administered to the chick embryo for in vivo imaging. Klíčová slova: Doxorubicin, fullereny, transport léčiv, klinická analýza, nanomedicína Keywords: Doxorubicin, fullerenes, drug delivery, clinical analysis, nanomedicine

9 Seznam použitých zkratek DOX - doxorubicin HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC-ED - vysokoúčinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí HPLC-UV - vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV-VIS detekcí CE-LIF kapilární elektroforéza s laserem-indukovanou fluorescenční detekcí AFM mikroskopie atomárních sil TEM transmisní elektronová mikroskopie CVD technika par o nízkých teplotách RF-CVD radiofrekvenční technika par o nízkých teplotách MP-CVD mikrovlnná technika par o nízkých teplotách LB médium Luria Bertani médium SWV square wave voltametrie HMDE visící rtuťová kapková elektroda TFA kyselina trifluoroctová UV-VIS ultrafialovo-viditelná spektroskopie

10 Úvod Nanomateriály jsou v dnešní době enormně atraktivní téměř ve všech vědních oborech. Proto není divu, že jejich aplikace v medicíně je tak široce zkoumána. Bylo prozkoumáno jak diagnostické, tak terapeutické využití různých druhů nanočástic. Kovy a polovodičové nanomateriály jsou užívány pro zobrazování a vizualizace, magnetické částice jsou použity pro hypertermickou terapii a další nanomateriály jsou použity pro transport léčiv. Prominentní místo mezi nanomateriály patří uhlíkovým nanomateriálům jako jsou nanotrubice, fullereny a grafeny díky jejich unikátním fyzickým a chemickým vlastnostem. π-π stohování efektu může být využito pro konjugaci aromatických molekul na povrchu všech polyaromatických uhlíkových nanomateriálů. Navíc fullereny a jejich deriváty byly studovány pro jejich efektivnost potlačovat různé volné radikály a reaktivnost některých oxidantních druhů, tedy potencionálně jako radikálový zhášeč a antioxidant v biologických systémech které by chránil před oxidačním stresem a toxicitou způsobenou cytostatickými léčivy [1-4]. Kombinace ochranných vlastností fullerenů a jejich schopností pro transport léčiv jsou velmi atraktivní pro protinádorové terapie [5, 6]. Při použití klinicky vysoce efektivního protinádorového léčiva paklitaxelu, bylo zjištěno, že kovalentní konjugát C 60 pro lipofilní pomalé uvolňování systému zvyšuje terapeutickou účinnost [7]. Doxorubicin (DOX), další vysoce účinné cytostatikum protinádorové léčby [8], byl také konjugován s fullereny a uhlíkovými nanotrubicemi, jejichž cílem je zmírnit vedlejší indukované toxické účinky DOX [1, 9, 10] a zlepšení léků [11-14]. Kromě toho, že optické vlastnosti DOX poskytují možnost sledovat molekuly a konjugáty pomocí fluorescence na bázi techniky, jako je například hodnocení nanocarrier DOX v buňkách bez dalších fluorescenčních značek [15]. Obecně platí, že spojení mezi DOX a povrchem fullerenů je zajištěna kovalentní vazbou [6, 16], nebo nespecifickou interakcí po aktivaci povrchu kyselou oxidací [11]. V této studii je využívána jednoduchá metoda konjugace fullerenu s doxorubicinem a charakterizace konjugátů pomocí spektrálních metod, elektrochemické analýzy, kapilární elektroforézy a kapalinové chromatografie. A konečně, je uvedeno sledování účinku připravených konjugátů na bakteriální buňky, jakož i in vivo zobrazování na kuřecí embrya. 1 Cíl metodiky Cílem této metodiky je charakterizovat analytické využití vazby účinného cytostatika doxorubicinu na různé formy uhlíkových nanočástic. Metodika popisuje využití struktury nanomateriálů v kombinaci s cytostatikem ke zmírnění vedlejších účinků léčiv, zlepšení jejich transportu a uvolňování se do nádorových buněk. Testování komplexu léčivo-nanomateriál bylo provedeno na bakteriální kultuře Staphylococcus aureus, která pro in vivo zobrazení byla aplikována do biologického vzorku v podobě kuřecí tkáně. 2 Problematika uhlíkových nanomateriálů 2.1 Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné Uhlíkové nanotrubice jsou pro své jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti předmětem studia již po řadu let. Z hlediska možných modifikací je důležité vzít v úvahu rozdílné chování zakončení nanotrubic oproti stěnám, tyto konce jsou mnohem reaktivnější. Defekty stěn uhlíkové trubice jsou dalšími potenciálními vazebnými prostory. V případě vystavení uhlíkových nanotrubic působení oxidačních vlastností kyselin dochází k lokální tvorbě karboxylových, ketonových, alkoholových a esterových skupin [19, 20]. Tyto skupiny představují kotevní místa pro různé modifikační partnery, například biomolekuly. Způsoby modifikací uhlíkových nanotrubic mohou být rozděleny do tří hlavních skupin: vznik kovalentní vazby (chemická sorpce) mezi modifikačními skupinami s nanotrubicemi pomocí chemické nebo elektrochemické aktivace fyzická vazba modifikační skupiny na povrch uhlíkových nanotrubic další různé metody modifikace (inkorporace nanotrubic do filmů modifikovaných elektrod). Schéma 1: Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné 10

11 První způsob modifikace představuje vznik kovalentní vazby mezi modifikační skupinou a strukturou uhlíkové nanotrubice, tento princip může být dále rozčleněn do skupin podle charakteristického činidla použitého k procesu modifikace. Prvním činidlem pro modifikaci uhlíkových nanotrubic je diazonium, tento princip je založen na účinku volných radikálů generovaných elektrochemickou oxidací nebo redukcí dané sloučeniny. Pro tyto účely je nejčastěji použito aryldiazonium [21, 22]. Proces je iniciován jednoelektronovou redukcí cílenou na didusík, volné radikály jsou generovány za použití elektrické energie. Následně jsou připojeny kovalentní vazbou na povrch jednostěnných uhlíkových nanotrubic. Byla pozorována polymerizace jednotlivých modifikačních skupin: R=NO 2, Br, CH 2 Cl, SO 3 H a COOH. Výsledkem bylo usazení daného polymeru na arylový řetězec. Tloušťka pokryvu struktury může být ovlivněna úpravou hodnoty magnitudy a hodnoty použitého potenciálu [23]. Jedním z hlavních problémů elektricky aktivované modifikace je fakt, že množství derivovaných uhlíkových nanotrubic je omezené a bývá náročné odstranit produkt z povrchu elektrody. Alternativou s vyššími výnosy je použití objemové deprivatizace [23]. Nejpoužívanějším způsobem pro přípravu modifikovaných karboxylovaných uhlíkových nanotrubic je postup, při kterém jsou nanotrubice míchány spolu s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Modifikace karboxylovými skupinami je zajištěna přítomností silného oxidačního činidla. Škála chemických funkčních skupin použitelných pro karboxylaci uhlíkových nanotrubic (esterifikace, vazba přes amidové vazby) je omezena pouze chemickou schopností vytvářet kovalentní vazby v inkriminované molekule. Fyzikální adsorpce je úzce spojena s procesem modifikace biologických látek. V roce 1991 byla použita metoda výbojového oblouku k přípravě uhlíkových nanotrubic [17]. Nanotrubice jsou vytvářeny mezi dvěma vodou chlazenými elektrodami při vysokých teplotách (1700 C) v héliové atmosféře při podtlaku. Takto připravené uhlíkové nanotrubice disponují menšími strukturními defekty než trubice připravené jinými metodami. Vertikálně zarovnané uhlíkové nanotrubice byly připraveny výbojem vodíkového oblouku při použití čistého prášku grafitu, jako zdroje uhlíků bez nutnosti katalyzátoru [18]. Aktivace vodíkových radikálů a tepelný efekt oblouku a elektrické pole obklopující okolí oblouku, mohou hrát významnou roli při tvorbě uhlíkových nanotrubic bez použití katalyzátoru. Další metoda použitá speciálně pro přípravu jednostěnných uhlíkových nanotrubic o vysoké čistotě je aplikace metody laserové ablace Nd:YAG a CO 2 laseru, kde je za pomocí energie produkované laserem odpařován grafit [18, 24]. Laserová ablace niklu a železa s reaktivním plamenovým prostředím za účelem katalýzy in situ slouží k tvorbě nanočástic. Ablace Fe a CO-obohaceného plamene produkuje jednostěnné nanotrubice, ablace niklu v acetylenem obohaceném plamenu produkuje uhlíková nanovlákna [25]. Jednostěnné uhlíkové nanotrubuce mohou být navíc syntetizovány ve velmi krátkých časových intervalech v řádech milisekund. V dnešní praxi je používána technika par o nízkých teplotách (CVD), a to z důvodů lepší kontroly růstu, zarovnání, poloměru, délky, čistoty a hustoty uhlíkových nanotrubic [26]. Oxid uhelnatý nebo uhlovodíky, sloužící jako zdroj uhlíku jsou zahřívány na C s použitím přechodného kovu, jako katalyzátoru slouží k podpoře vzniku nanotrubic [27]. Technika použití par o nízkých teplotách je vhodnou metodou s dobře kontrolovanými reakčními podmínkami pro produkci uhlíkových nanotrubic o vysoké hodnotě čistoty. Pro přípravu uhlíkových nanotrubic je obvykle nutná přítomnost katalyzátoru, dále byly vyvinuty tyto metody pro přípravu jsou vyvinuty CVD metody: termální, plazmou obohacená (PE), za přítomnosti vody, za přítomnosti kyslíku [28], mikrovlnná plasma (MP-CVD) [29, 30] nebo radiofrekvenční CVD (RF-CVD) [31]. Nejpoužívanějšími katalyzátory v CVD jsou přechodné kovy Fe, Co a Ni, zatímco co nejběžnějšími substráty jsou Ni, Si, SiO 2, Cu, Cu/Ti/Si, ocel, grafit, wolframová fólie, oxid křemeny s mezoporézní strukturou a zeolity [32]. Vliv složení a morfologie katalyzátoru nanočástic na tvorbu uhlíkových nanotrubic vytvořených metodou CVD byl shrnut v článku [33]. Přizpůsobováním podmínek pro co nejdelší aktivitu katalyzátorů bylo po 12 hodinách procesu dosaženo vertikálně zarovnaných uhlíkových nanotrubic o délce 1 mm. Byl pozorován přímý vliv tloušťky železného katalyzátoru na délku CNTs. Použitím různých tlouštěk katalyzátorů bylo dosaženo syntézy jednostěnných, dvoustěnných a mnohostěnných uhlíkových nanotrubic s výnosem okolo 80 %. Efekt vrstev Al 2 O 3 byl shledán jako stěžejní pro kontrolovanou syntézu. Byla provedena kontrolovaná syntéza jednostěnných nanotrubic a sítí nanovláken za použití Fe/Al 2 O 3 katalyzátoru za změny hydrogenačních a tepelných podmínek [34]. Mechanismus tvorby je založen na katalýze nanoisland analýzy za použití mikroskopie atomárních sil. Byla pozorovna příprava dvoustěnných nanotrubic za katalýzy mezoporézním křemenem plněného Fe a Co za vysoké teploty. K přípravě dvojstěnných uhlíkových nanočástic vedlo použití zeolitů jako substrátů a acetylenu rozptýleného v kovových částicích (Co/Fe) při teplotě okolo 900 C [35]. Rhenium je vhodný katalyzátor pro syntézu jednostěnných, dvojstěnných a mnohostěnných nanotrubic s přesně definovaným průměrem a počtem stěn. Metody skeno- 11

12 Schéma 2: Struktura plátu grafenu jednoduché vrstvy a dvouvrstvy dochází při syntéze grafitu na niklovém katalyzátoru [51-53]. Při syntéze grafenu z plátků karbidu křemičitého za vysoké teploty (1300 C) [54, 55], hodnot blížících se extrémním vakuu a atmosférického tlaku, dochází k odpařování křemíku, tato metoda slouží k přípravě plátkového grafenu [56, 57]. Možností jak připravit jednovrstevné nebo více vrstevné plochy grafenu je použití mědi s uhlíkem ke katalýze syntézy [58, 59]. Metodou mikromechanické exofoliace lze připravit grafen. Tento grafen dosahuje vysoké kvality, takto elektricky izolovaný grafen je vhodný pro studium fyzikálních a dalších vlastností, nelze však vytvořit vrstvy o větší ploše [60, 61]. Exofoliace grafitu v rozpouštědle byla zjištěna, jako další metoda přípravy disperze grafitu v různých organických rozpouštědlech, jako jsou dimethylformamid, N-methylpyrolidon v ultrazvukové lázni. Grafen přiopravený touto metodou však dosahuje poměrně malých ploch. Byl připraven roztok grafenu o koncentraci 0,01 mg/ml pomocí defoliace grafitu v N-methylpyrolidonu. Jednotlivé pláty grafenu byly detekovány pomocí Ramanovy spektroskopie, transmisní elektronové mikroskopie a elektronové difrakce. Výsledkem této metody byl zisk jednovrstevných plátů grafenu o výtěžnosti 1 %, tento výnos by mohl být teoreticky navýšen na 7-12 % pomocí další optimalizace metody. Jako vedlejší produkty syntézy grafenu pomocí N-methylpyrolidonu mohou být poloprůsvitné vodivé filmy a vodivé materiály různých tvarů [62]. Grafen může být dále získán redukcí koloidní disperze oxidů grafitu, jako redukční činidlo může být použit například hydrazin [63], hydrochinon [64], tetrahydro-borat sodný nebo kyselina askorbová [65, 66]. Redukce je možná také teplem, což byla vyhodnocena jako, účinná a na náklady dostupná metoda [67-69]. Nejčastější metodou pro přípravu oxidu grafitu je Hummers metoda [69]. To zahrnuje oxidaci grafitu pomocí manganistanu draselného a kyseliny sírové. Soli grafitu připravené interakcí grafitu se silnými kyselinami, jako jsou kyselina sírová, kyselina dusičná nebo chloristá bývají použity jako prekurzory pro přípravu oxidů grafitu [70]. Ekologickou a snadnou metodou přípravy grafenových nanoplátů modifikovaných kolagenem je použití kolagenu jako redukčvací a transmisivní elektronové mikroskopie, Ramanovy spektroskopie a magnetického stanovení prokázaly tvorbu tubulárních, vysoce uspořádaných a průměrově charakteristických nanotrubic. Byla porovnána tvorba nanotrubic za použití Re katalyzátoru s metodou využívající konvenčních kovových katalyzátorů Fe, Co a Ni [36]. Použitím hierarchicky mnohovrstevnatého katalyzátoru byla prokázána vysoce kontrolovaná tvorba uhlíkových nanotrubic o vysoké hustotě a kvalitě [37, 38]. Skenovací/transmisivní elektronovou mikroskopií, mikroskopií atomárních sil, Ramanovou spektroskopií a numerické simulace dokázaly, že změna sekundární a terciární vrstvy může způsobovat modifikaci výsledných vlastností řady uhlíkových nanotrubic [39]. Seskupení s nejvyšší povrchovou hustotou vertikálně zarovnaných nanotrubic jsou produkovány za využití hierarchických kup nanočástic železa, hliníkových a křemíkových vrstev. Výsledky jsou vysvětleny vlivem struktury katalyzátoru na míru vodivosti uhlíku. Lze využít maximálního množství nanočástic jako aktivního katalyzátoru [40]. Zprostředkováním krátkých pulsů acetylenu do soustavy syntézy jednostěnných uhlíkových nanotrubic pomocí CVD v methanové atmosféře bylo docíleno dramatického zvýšení magnitudy o tři řády, a to i bez nutnosti zvýšení hustoty katalyzátoru a snížení kvality nanotrubic [41]. 2.2 Grafen Grafen je nanomateriál jehož struktura je tvořena atomy uhlíku uspořádanými jako ve vrstvách grafitu. Jednotlivé atomy uhlíků jsou navzájem vázány velmi pevnými sp 2 hybridizovanými vazbami. Jedná se o nejpevnější známý materiál na světě. Unikátní dvoudimenzionální rozsáhle konjugované struktury zajišťují skvělou tepelnou vodivost [42], výjimečné elektrické [43-45] a mechanické vlastnosti [46]. Chování elektronů v struktuře grafenu podporuje teorii Kleinova paradoxu. Struktury jsou uvažovány jako vhodný transportér nabitých nosičů [47]. Předchozí studie potvrdily, že grafen disponuje lepšími adsorpčními vlastnostmi než jiné uhlíkové materiály, jako jsou uhlíkové nanotrubice [48]. Adsorpční schopnosti materiálů obecně závisí na pórovité struktuře a aktivní ploše materiálu [49]. Hodnota 260 m 2 /g je průměrnou hodnotou aktivní plochy grafenu a teoretická hodnota velikosti jednoho póru grafenu činní 2,98 nm. Předpokládá se, že při modifikaci struktury grafenových nanoplátů záporně nabitými funkčními skupinami může být významně ovlivněna adsorpční schopnost vazby kationtů kovů díky statickým interakcím. Příprava grafenu užitím CVD na epitaxně uzavřeném kovovém povrchu vedla k zavedení termínu monolayer of graphite [50]. K syntéze 12

13 ního činidla. Role kolagenu je dvojí, na jedné straně slouží jako funkční skupina při modifikaci grafenu, na straně druhé je použit jako redukční činidlo pro přípravu grafenu samotného. Kolagenem modifikované pláty disponují biokompatibilotou, výbornou stabilitou ve vodném prostředí a řadě fyziologických roztoků, buněčných medií a sér, především v posledním zmíněném případě je tato vlastnost stěžejní pro použití grafenu v oboru biomedicíny [71]. 2.3 Fulereny Fullereny jsou modifikace uhlíku známé od roku Obecný vzorec těchto látek je Cn, molekuly fullerenů jsou složeny z 20 a více uhlíků, přičemž uhlíky jsou umístěny ve vrcholech mnohostěnů, celé fullereny jsou pak tvořeny cyklickými strukturami o 5 a 6 uhlících. Fullereny vznikají laserovým odpařováním grafitu, v elektrickém oblouku mezi grafitovými elektrodami nebo extrakcí ze spalin uhlíku [72]. Nejznámější molekulou je fulleren C 60, který disponuje nejdokonalejším kulovým tvarem a svým tvarem připomíná fotbalový míč. Jedná se o kolmý ikosaedr skládající se z 32 stěn (12 pětiúhelníků a 20 šestiúhelníků). Jednotlivé atomy uhlíku jsou vázány trigonálními sp 2 hybridizonanými orbitaly. Přičemž jednotlivé atomy jsou spojeny třemi δ-vazbami a jednou π-vazbou. I přes klasifikaci fullerenu jako látky anorganické, se tyto molekuly mohou podílet na řade typicky organických reakcí. Deriváty fullerenů, spojené s jinými nebo do nich uzavřených atomy, se nazývají fulleridy [73]. Vnitřní prostředí molekuly fullerenu je vysoce odolné vůči vnějším vlivům díky své struktuře. Využití fullerenů se nabízí v širokém spektru odvětví, jedním z nevlivnějších je biomedicína a výzkum v oblastí cíleného doručování léčiv, kde by mohl být fulleren využit jako vhodná obalová struktura pro transport chemoterapeutik, antibiotik či jiných molekul léčiv [74, 75]. Dalším možným uplatněním je využití v oboru techniky, kdy je využívaná supravodivost těchto látek, při uzavření alkalického kovu do struktury fullerenu dosahují supravodivých vlastností i při teplotách vyšších než 18 K. Fullereny disponují atraktivními fotochemickými, elektrochemickými a fyzikálními vlastnostmi v kombinaci širokými možnostmi uzavírání derivátů do struktury molekuly. Navzdory své nízké rozpustnosti ve fyziologických médiích jsou uvažovány jako potencionální prostředky při aplikaci léčiv v medicíně [76]. Fullereny jsou atraktivní především díky svým unikátním fyzikálním a chemickým vlastnostem, možností interagovat s biomolekulami a včlenění do buněčné membrány [77]. Molekuly fullerenu C 60 mají redukční schopnosti, jejich antioxidační aktivita je podobná chinonu a vitaminu E [78, 79]. Molekula C 60 je věnována největší pozornost. Metoda syntézy fullerenů pomocí obloukového výboje mezi grafitovými elektrodami v héliové atmosféře 200 Torr je nejběžněji používanou [80]. Výpar uhlíku v tomto stavu vede k tvorbě sazí, které obsahují přibližně 15 % fullerenů (13 % C 60, a 2 % C 70 ). Tato směs je poté separována pomocí kapalinové chromatografie [76]. 2.4 Terapeutický transport Přesné řízení transportu nanočástic a biomolekul je stěžejní požadavek při vývoji a inovacích technologií, jejichž cílem je zajistit transport léčiv v rámci lidského těla. Při vývoji je nutné zacílit se také na co největší účinnost léčiv při co nejnižší koncentraci [81]. Pro tyto účely jsou vhodné uhlíkové modifikace nanočástic, jako jsou grafeny, fullereny a uhlíkové trubice. Schopností modifikovaných nanočástic je možnost vázat ligand na jejich povrch a poté jej doručit na cílené místo za využití fyzikálních a chemických vlastností nanočástic. Takto mohou být transportovány a distribuovány molekuly léčiv v lidském těle, při léčbě lokálních infekcí, nádorových onemocnění a pooperační péči v transplantační chirurgii [82, 83]. Takováto schopnost by umožnila nejen použití léčiva na daném místě, ale také možnost distribuovat léčivo v pravidelných dávkách, tak aby bylo dosaženo stálé hladiny koncentrace nebo ho dávkovat v čase podle potřeby [84, 85]. Byly studovány vlastnosti nanotrubic poskytující možnost pasivní kontroly dávkování řady molekul využitelných k medicinským účelům, tento proces probíhá na principu difuze, která je dána průměrem uhlíkového nanomateriálu [86-88]. Poznatky z výzkumu potvrdily nulový řád propustnosti nanotrubic pro různé druhy analytů obsahujících molekuly různých velikostí, tvarů a náboje [89]. Mechanismus fyzikálních vlastností tekutých transpotrérů obsahujících nanočástice nebyl doposud zformulován, a to kvůli složitému popisu distribuce náboje u vysoce vázaných soustav, prostorovým vazbám a interakcím na povrchu molekul, které probíhají vnanoměřítku, také převažují povrchové vlastnosti nad objemovými, díky velké aktivní ploše nanočástic [90, 91]. Tyto účinky zajišťují, že vlastnosti tekutého transportéru nejsou ovlivněny koncentrací nanočástic a pro stanovení jejich vlastností nemůže být uvažování běžné hydrodynamické parametry [92-94]. Využití transportérů je velkou příležitostí především v odvětví onkologie, kde se běžně používají látky chemoterapeutika [95]. Jednou z používaných látek v boji s rakovinou je doxorubicin, látka která je sice vhodná k inhibici rakoviného bujení, její použití s sebou však mnohé negativní vedlejší účinky, jako jsou cytotoxicita a kardiotoxicita [96, 97]. Pro efektivnější léčbu je nutné snížit dávku goxorubicinu při zachování účinnosti [98]. Toho lze docílit zacílením vyšší koncentrace látky na určité místo. Pro tyto 13

14 účely se využívá nejrůznějších biomolekul, které se určitým způsobem konjugují s doxorubicinem [99]. Jako vhodné transportéry jsou zvažovány lipozómy, polymerní micely a uhlíkové nanomateriály, jako jsou fullereny, a uhlíkové nanotrubice [100]. Právě uhlíkové nano trubice a fullereny představují vhodný materiál pro konjugaci s molekulami doxorubicinu, který je schopný se vázat na uhlíkový skelet [101]. Jednostěnné uhlíkové nanotrubice mohou být modifikovány protilátkami a nízkomolekulárním naváděcím činidlem pro zaručení vysoké účinnosti a snadného vstupu do buňky [102]. Takovéto konjugáty mohou být nosiči poměrně velkého množství doxorubicinu vázaných interakcí π-π vazeb [103]. Možnost kontrolovaného uvolnění léčiva z molekuly je závislá na průměru uhlíkových nanotrubic, tudíž je možné dávkovat látku do lidského těla použitím konjugátů doxorubicinu s uhlíkovými nanotrubicemi o různých průměrech [104]. Pro lepší vazebné vlastnosti a kompatibilitu ve vodném prostředí jsou konjugáty doxorubicinu s uhlíkovými nanotrubicemi modifikovány syntetickými polymery, jako je poly(fenylacetylen), nebo přírodními polymery (kyselina hyaluronová, chitosan) [105, 106]. 2.5 Protinádorová aktivita Doxorubicin je protinádorové léčivo nebo-li chemoterapeutikum řadící se do skupiny Anthracyklinových antibiotik. Je hojně používaný řadě onkologických onemocnění, jako jsou nádory, včetně akutních lymfoblastických a myeloblastických leukénií, maligním limfomům, sarkomům měkkých tkání a kostí, také však rakovinám prsu, vaječníků, prostaty, močového měchýře a žaludečním a plicním karcinomům [107]. Inhibice je způsobována několika mechanismy, které do svého procesu zahrnují především DNA a RNA. Působením doxorubicinu dochází k interakci, která vede k inhibici replikace DNA a transkripce RNA, dále k tvorbě volných radikálů, které poškozují DNA helix a vytvářejí volné radikály, poškozující lipidové membrány. Dochází k peroxidaci lipidů a odštěpení MDA, alkylaci DNA, inaktivace helikázy a topoizomerázy II [108]. Použití doxorubicinu je však limitováno jeho nízkou schopností selektivity a vysokou mírou cytotoxicity, kardiotoxicity včetně projevů dilatační kardyomyopatie a městnavého selhání srdce [109]. 3 Vlastní popis metodiky 3.1 Chemikálie a měření ph Byl použit acetonitril v HPLC čistotě (> 99,9%, v/v) od firmy Merck (Darmstadt, Německo). Chemikálie používané v této studii byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA) v čistotě ACS (pokud není uvedeno jinak splňují chemikálie specifikace American Chemical Society). Mycí roztoky byly připraveny ve vodě MiliQ získané pomocí reverzní osmózy Aqual 25 (Aqual s.r.o., Brno, Česká republika). Deionizovaná voda se dále čistí za použití přístroje, Direct-Q 3 UV systému čištění vody vybaveném UV lampou od Millipore (Billerica, Massachusetts, USA). Měrný elektrický odpor byl založen 18 MΩ. Hodnota ph byla měřena pomocí ph metru WTW inolab (Weilheim, Německo). 3.2 Syntéza fullerenů s doxorubicinem Konjugáty s konstantní koncentrací fullerenů a různých koncentrací doxorubicinu Fullereny (5 mg, Sigma - Aldrich ) byly čištěny v koncentrované HNO 3 (70 % v ACS vodě, 1 cm 3 ) po dobu 15 min v ultrazvukové lázni a třepány (1400 rpm, 90 C, 15 min, Thermomixer komfort, Eppendorf, Německo). Roztok se odstředil ( g, 20 C, 15 min, centrifuga 5417R, Eppendorf) a kyselina byla odstraněna. Fullereny byly promyty v 1 cm 3 ACS vody (7x) až bylo dosaženo neutrálního ph. Nakonec byly resuspendovány v 1 cm 3 ACS vody. Poté bylo padesát mikrolitrů roztoku fullerenů smíseno s 0,5 cm 3 doxorubicinu a vytvořena koncentrační řada DOX (1 000 g/cm 3, 500 g/cm 3, 250 g/cm 3, 125 g/cm 3, 63 g/cm 3, 31 g/cm 3 v ACS vodě) ve zkumavkách (2 cm 3 ). Roztok se podrobil ultrazvuku v ultrazvukové lázni po dobu 15 minut, po 5 minutách v ultrazvuku byl přidán 1 cm 3 pufru fosforečnanu sodného (ph 7,5). Roztok byl vortexován po dobu 24 hodin a následně centrifugován za použití Amicon 3 K (4500 g, 20 C, 15 min, na radiálních filtrech pro čištění vzorku a koncentrace, EMD Millipore Corporation, Billerica, USA). Roztok byl následně promyt pufrem fosforečnanu sodného (ph 7,5) a centrifugace se opakovala. Nakonec byl roztok fullerenů a doxorubicinu doplněn do 1 ml ACS vodou Konjugáty s konstantní koncentrací doxorubicinu a různými koncentracemi fullerenů Fullereny byly upraveny stejně jako v metodě a byla připravena jejich koncentrační řada (2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 mg/cm 3 ). Koncentrace DOX byla použita 500 µg/cm Příprava LB media V 1 dm 3 sterilizované MilliQ vody (18 MΩ) bylo rozpuštěno 10 g tryptonu, 5 g kvasničného extraktu, 5 g NaCl - (Sigma Aldrich, St. Louis, USA). Směsbyla autoklávována a po vychlazení uložena do temného a chladného prostoru. 14

15 3.4 Příprava vzorku pro anlýzu HPLC Vzorky tkáně byly obroušeny v třecí misce pomocí tekutého dusíku a propláchnuty fosfátovým pufrem. Dále byly vzorky narušeny pomocí ultrazvukové jehly. Následně byly vzorky promíchány (5 min) a centrifugovány (25000 g, 4 C, 20 min). K vzorkům byla přidána kyselina trifluoroctová (TFA, 5%, v/v) a odstřeďování se opakovalo. Supernatant byl použit pro analýzu DOX pomocí HPLC-ED. 3.5 V experimentu in vivo In vivo distribuce doxorubicinu s fullerenu uvnitř těla byla studována u kuřecích embryí. Vejce (ISA Brown) byly inkubovány v RCOM 50 MAX inkubátoru (Gyeongnam, Korea) o teplotě 37,5 C a relativní vlhkosti vzduchu 45%. (Vejce byla automaticky otáčena každé 2 hodiny). Bylo použito 0,25 cm 3 fullerenu s DOX (31, 63, 125, 250, 500 mg/cm 3 ) a aplikováno injekčně do vaječného žloutku pěti vajec s kuřecím embryem (stáří 17 pracovních dní). Vejce byla inkubována po dobu 4 hodin při teplotě 37,5 C. Po inkubaci byla skořápka odstraněna a byly odebrány vzorky orgánů. Ty byly následně homogenizovány a analyzovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED), v souladus protokolem popsaným v následujících kapitolách. 4 Výsledky a diskuse 4.1 Analytické metody pro stanovení konjugátů fullerenů s doxorubicinem Stanovení antimikrobiální aktivity Pro vyhodnocení antimikrobiálního účinku fullerenů byla u doxorubicinu a konjugátu fulleren-doxorubicin změřena absorbance pomocí přístroje Multiskan EX (Thermo Fisher Scientific, Německo) a následně byla provedena analýza v podobě růstových křivek. Bakteriální kultura Staphylococcus aureus byla kultivována v LB médiu Staphylococcus aureus byl zředěn pomocí LB média na absorbanci 0,1 při vlnové délce 600 nm za použití spektrofotometru SPECORD 210 (Analytik Jena Německo). Kultura ( KTJ/ml) byla smíchána s různými koncentracemi (1 g/cm 3, 2 g/cm 3, 4 g/cm 3, 8 g/cm 3, 16 g/cm 3, 31 g/cm 3, 63 g/cm 3, 125 g/cm 3, 250 g/cm 3, 500 g/cm 3 a 1000 g/cm 3 ) doxorubicinu v ACS vodě, fulerenu nebo fulerenu s doxorubicinem. Měření bylo provedeno v čase t = 0 min, pak každých 30 minut po dobu 24 hodin při teplotě 37 C a při vlnové délce 620 nm. Zpočátku jsme pozorovali vliv všech složek na buňky Staphylococcus aureus a jejich vhodnost pro stanovení. Výsledky vyjádřené jako růstové křivky je možné vidět na Obr. 2. Jedním ze způsobů, jak prokázat antimikrobiální aktivitu studovaného sloučeniny, je studium růstových křivek [76]. Pomocí těchto křivek a statistických metod, je možné určit hodnotu IC 50 vyjadřující koncentraci potřebnou pro 50% inhibici růstu [110]. 4.2 Spektrometrická charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Absorbanční a fluorescenční skeny všech měření byly získány pomocí mikrotitračních destiček TECAN infinite M200 PRO (Grödig, Rakousko). 50 l tohoto roztoku bylo analyzováno na Costar mikrotitrační destičce (UV deska s 96 jamkami, Corning Inc., Corning, USA). Absorbance byla měřena v rozsahu 230 až 800 nm. Fluorescenční spektrum bylo měřeno za použití excitační vlnové délky 480 nm a emisní spektrum nm (emisní vlnová délka: velikost kroku: 5nm, zisk: 100, počet záblesků: 5). 4.3 Stanovení interkakce pomocí elektrochemie Stanovení interakce DOX a fullerenů bylo provedeno pomocí square-wave voltametrie (SWV) s použitím 663 VA Stand (Metrohm, Herisau, Švýcarsko), který je vybaven standardní celou a třemi elektrodami. Tří elektrodový systém se skládal z pracovní rtuťové kapkové elektrody (HMDE) s kapkou o povrchu 0,4 mm 2, referenční Ag/AgCl/3M KCl elektrody a pomocné platinové elektrody. Pro zpracování dat byl použit software GPES 4.9. Analyzované vzorky byly před měřením deoxygenovány propláchnutím argonem ( %). Jako elektrolyt byl použit acetátový pufr (0,2M CH 3 COOH a CH 3 COONa, ph 5,0). Elektrolyt byl nahrazen před každou analýzou. Parametry měření: prodleva 120 s; depozice potenciálu 0,0 V, doba akumulace 120 s, ekvilibrační čas 2 s, počáteční potenciál 0.0 V, konečný potenciál -1,7 V, potenciálový krok 0,005 V, modulační amplituda 0,0250 V, objem měřící cely: 1 cm 3 (0,005 cm 3 vzorku a 0,995 cm 3 acetátového pufru). 4.4 Stanovení interakce pomocí HPLC Vzorky byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou a UV-VIS detekcí (HPLC-ED nebo HPLC-UV). HPLC systém se skládal ze dvou chromatografických čerpadel působících v rozmezí 0,001 až 9,999 cm 3 /min (Model 582 ESA a Model 584 ESA, ESA Inc., Chelmsford, MA), jako stacionární fáze byla použita reversní fázová kolona Zorbax Eclipse AAA C18 (150 x 4.6, 3.5 nm, Agilent Technologies, USA) a Coulochem elektrochemický detektor. Detektor obsahuje jednu elektrochemickou průtokovou celu o malém průtokovém objemu (Model 5040, ESA, USA), který se skládá z pracov- 15

16 ní elektrody ze skelného uhlíku a hydrogen-palladiové elektrody referenční a pomocné a Coulochem III jako řídící modul. Oba detektory i kolona byly temperovány. Dále byl použit absorpční detektor LaChrom Elite L s jedinou vlnovou délkou (485 nm), Hitachi (Berkshire, Velká Británie). Vzorek (0,020cm 3 ) byl aplikován pomocí autosampleru (Model 542 HPLC, ESA, USA). V průběhu analýzy byly vzorky uchovávány v karuselu při 8 C. Kolona byla temperována na teplotu 30 C. Průtok byl 1 cm 3 /min. Mobilní fáze se skládala z: (a) vodný roztok 0,05M Na 2 HPO 4 s 0,05 % triethylaminu (ph 4,6 byla upravena kyselinou citrónovou) a (b) acetonitril. Detekce separovaných látek byla provedena při 400 mv. Čas analýzy byl 20 minut. Vzorky byly před analýzou 10x naředěny. 4.5 Stanovneí interakce pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE - LIF) Měření bylo provedeno kapilární elektroforézou Beckman P/ACE MDQ (USA) s laserovou indukovanou fluorescenční detekcí (λ ex = 488 nm, λ em = 600 nm). Byla použita odkrytá kapilára z křemenného skla ( L tot =63,5cm, L e ff =54,5cm a ID = 75 m). Základním elektrolytem byl 100 mm fosfátový pufr o ph 5 s 60 M sperminem a 70 % acetonitrilem (v/v). Separace byla provedena při 25 kv s hydrodynamickou injektací po dobu 15 sekund a tlaku 34 mbar. Před analýzou byly vzorky 100x naředěny. 4.6 Ex vivo metody DOX a konjugát DOX s fullereny byly aplikovány injekčně do prsní kuřecí embryonální svalové tkáně. Fluorescence byla detekována Carestream in vivo Xtreme Imaging System (Carestream Health Inc., Rochester, USA). Tento přístroj je vybaven 400 W zdrojem xenonového světla. Vyzařované světlo bylo zachyceno kamerou 4MP CCD. Excitační vlnová délka byla nastavena na 480 nm a emise byla měřena při 600 nm. Ostatní parametry byly stanoveny takto: doba expozice - 2s, binning - 2 2, f-stop - 1,1, zorné pole - 11,5 11,5 cm. Snímky byly zpracovány pomocí programu Carestream molecular imaging. Sada roztoků: a) čistého doxorubicinu v různých koncentracích, b) fullerenů v různých koncentracích, c) konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace fullerenu a různých koncentrací DOX, a d) konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace DOX a různých koncentrací fullerenů. Obr. 1: Příprava fullerenů na bázi konjugace fullerenu a doxorubicinu 4.7 Antimikrobiální aktivita konjugátů DOX-fullerenů Růst kultury vystavené devíti koncentracím DOX (0, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 63, 125 mg/cm 3 ), je znázorněn na Obr. 2A. Dílčí a celková inhibice růstu byla pozorována při použití koncentrací 4 mg/cm 3 a 31 mg/cm 3, resp. aplikace fullerenů na kultury S. aureus neovlivnilo růst buněk, jak je znázorněno na Obr. 2B. V případě vystavení buněčné kultury konjugátu DOX-fullerenů připravených za konstantní koncentrace fullerenů a různé koncentrace DOX, nebyla inhibice růstu pozorována v žádné testované koncentraci (obr. 2C). I přesto, že z poklesu růstových křivek bylo zřejmé, že můžeme dojít k závěru, že antimikrobiální účinek DOX je mírně potlačen za přítomnosti fullerenů. Největší vliv u všech testovaných roztoků na kultury S. aureus byl pozorován, když roztoky konjugátu DOX-fullerenů byly připraveny při stálé koncentraci DOX a různé koncentrace fullerenů (obr. 2D). V tomto případě, i nejnižší koncentrace fullerenů (2,5 mg/cm 3 ), způsobilo inhibici růstu. Získané výsledky byly ověřeny statistickými výpočty hodnot IC50, kdy nejnižší hodnota byla 1,3 mg/cm 3 (koncentrace fullerenů) určená pro poslední testované varianty (obr. 2D). Je třeba zdůraznit, že tato hodnota IC 50 je vyjádřena pro konjugát DOX-fullerenů, kde koncentrace DOX je 500 g/cm 3, a ta se používá samostatně, k celkové inhibici růstu buněk. Na základě těchto výsledků je možné učinit závěr, že fullereny mají významný ochranný účinek proti toxicitě DOX. 4.8 Spektrální vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Slibné výsledky získané pomocí kultury S. aureus nás povzbudily k dalšímu zkoumání vlastností konjugátů DOX- -fullerenů. Spektroskopická charakterizace je znázorněna na Obr. 3. Absorpční spektra konjugátů připravených s využitím stálé koncentrace fullerenů a zvýšení koncentrace DOX vykazuje zvětšení signálu v ultrafialové oblasti a byla také pozorována v pásmu s maximem při 480 nm (obr. 3A). 16

17 Obr. 2: Studium antimikrobiální aktivity všech složek na buňky S. aureus formou růstových křivek. 2A působení DOX na kulturu v koncentracích (0; 1; 2; 3; 4; 8; 16; 31; 63 a 125 µg/cm 3 ), IC 50 =3,4 µg/cm 3. 2B působení fullerenů na kulturu v koncentracích (2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 mg/cm 3 ), IC 50 =7,6 mg/cm 3. 2C působení konstantní koncentrace fullerenů a koncentrační řady DOX (0; 8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/cm 3 ), IC 50 =3,4 µg/cm 3. 2D působení konstantní koncentrace doxorubicinu a různých koncentrací fullerenů (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/cm 3 ), IC 50 =1,3 mg/cm 3. Modrá křivka (2A, 2B, 2C, 2D) znázorňuje kontrolní měření růstu kultury S. aureus bez ovlivnění jinými substancemi. Tyto signály patří k molekulám DOX adsorbovaných na molekuly fullerenů. Absorpční spektra fullerenů bez DOX jsou uvedeny na Obr. 3B a vykazují kontinuální profil bez výrazného maxima buď v UV oblasti nebo ve viditelné oblasti spektra. Nicméně může být hodnota absorbance (při všech vlnových délkách) použita pro stanovení koncentrace fullerenů, jak ukazuje detail na obr. 3B, kde je absorbance při 480 nm vynesena v závislosti na koncentraci fullerenů. Vzhledem k fluorescenční vlastnosti DOX mohou být konjugáty DOX-fulleren analyzovány fluorescenční spektrometrií. Maximální intenzita fluorescenční emise konjugátů byla detekována při 600 nm (obr. 3C), která je stejná jako vlnová délka samotného DOX. Významné snížení fluorescence bylo pozorováno v závislosti na zvyšující se koncentraci DOX použitého pro přípravu konjugátů DOX-fullerenů. Fluorescenční intenzity na vlnové délce 600 nm v závislosti na koncentraci DOX jsou vyneseny na Obr. 3C. Porovnáním intenzity fluorescence DOX a konjugátů DOX-fullerenů v lineární oblasti bylo zjištěno, že 47,8 % DOX použitého pro přípravu konjugátů byl zachován a adsorboval se na povrch molekuly fullerenů. Aby se zjistil podíl fullerenů na fluorescenční emise konjugovaných komplexů, byla použita emisní spektra různých koncentrací fullerenů získané při excitační vlnové délce 480 nm (obr. 3D). Byl pozorován mírný, avšak statisticky nevýznamný trend snižování intenzity fluorescence při 600 nm, jak je znázorněno v detailu na Obr. 3D. 17

18 Obr. 3: A) spektrofotometrické stanovení absorpčních spekter konjugátů fullerenů o stálé koncentraci a DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml), pozorovány změny signálů při stoupající koncentraci při vlnové délce v UV spektru a 480 nm. B) Spektrofotometrické stanovení spektra konjugátů fullerenu o koncentracích 2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml nevykazují specifické zvýšení signálu. A, B (λ= nm). C) fluorescenční spektra konjugátů fullerenu o konstantní koncentraci a DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml). Maximální fluorescenční aktivita při vlnové délce 600 nm. D) fluorescenční aktivita fullerenu (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml) mírné snižování intenzity při vlnové délce 600 nm. C, D (λ= nm) 4.9 Elektrochemické vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Kromě optické charakterizace připravených konjugátů byla provedena i elektrochemická (obr. 4). Použitím square-wave voltametrie, bylo zjištěno, že samotný DOX vykazuje jeden pík při potenciálu -0,47 V (hodnoty nejsou uvedeny, ale odpovídají literatuře [76]), nicméně konjugáty DOX-fulleren signál významně změnily. Dva vrcholy byly pozorovány s maximy při potenciálu -0,47V a -0,51V. Voltamogramy pro konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace fullerenů a různých koncentrací DOX (8, 16, 31, 63, 125, 250 a 500 mg/cm 3 ), jsou uvedeny na Obr. 4A. Ve třech nejnižších koncentracích DOX (8, 16, a 31 mg/cm 3 ), byl signál pod mezí detekce metody. U zbývajících koncentrací DOX (63, 125, 250 a 500 mg/cm 3 ), byl pozorován lineární trend závislosti koncentrace DOX, jak je znázorněno na detailu v obr. 4A. Byla vyhodnocena plocha píku, protože se jedná o nejobecnější a vhodnou metodu pro kvantifikaci tohoto zápisu. V závislosti na měnící se koncentraci DOX se mění výška jednotlivých píků. Se zvyšující se koncentrací DOX roste výška píku 1, zatímco výška píku 2 se snižuje. 18

19 V případě konjugátů DOX-fullerenů připravených s využitím konstantní koncentrace DOX a různých koncentraci fullerenů byl pozorován opačný trend. I přesto, že čistý fulleren je elektrochemicky aktivní, neposkytuje v pozorovaném rozsahu potenciálu žádný pík. Na tomto místě je třeba poznamenat, že elektrochemické inaktivace fullerenu je spojena se zde uvedenou metodou detekce. Naproti tomu aplikace fullerenu v elektrochemickém výzkumu je velmi rozšířená [76]. Konjugát DOX s fullereny způsobil významný pokles obou vrcholů v závislosti na zvyšujícím se množství fullerenů použitých pro konjugáty DOX-fullerenů. Voltamogramy jsou uvedeny na Obr. 4B a jak z grafu vyplývá, plocha píku je lineárně závislá na koncentraci fullerenů. Toto chování může být vysvětleno tím, že zvyšující se množství fullerenů v roztoku působí jako izolátor a brání přepravě elektronů mezi elektrodou a DOX molekul. Obr. 4: Elektrochemická charakterizace připravených konjugátů. 4A interakce doxorubicinu (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 mg/cm 3 ) s konstantní koncentrací fullerenů. Maxima Peak 1 (-0,47 V) a Peak 2 (-0,5 V), s roustoucí koncentrací doxorubicinu zvyšování Peak 1 a snižování Peak 2. 4B interakce konstantní koncentrace doxorubicinu s fullereneny (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml). Lineární trend poklesu signálů Peak 1 a Peak 2 se stoupající koncentrací fullerenů 4.10 HPLC a CE charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Adsorpce DOX molekul na molekuly fullerenů vede ke vzniku mnoha komplexů s různými stechiometrickými vlastnostmi, které nemohou být odhaleny stacionárními analýzami, a proto bylo využito různých separačních metod včetně HPLC a CE. Abychom získali více informací o vlastnostech připravených konjugátů byly využity tři různé detekční techniky - HPLC-UV, HPLC-ED a CE-LIF. Výsledky pro konjugáty připravené s využitím stálé koncentrace fullerenů a měnící se koncentrace DOX jsou uvedeny na Obr. 5. Bylo zjištěno, že retenční čas DOX je 5,9 minuty za použitých podmínek HPLC (data nejsou uvedena). Fullereny nebyly pozorovány nejspíše pro jejich nepolární povahu, která vylučuje možnost separace na reverzní fázi [76]. To lze usoudit z výsledků zobrazených na Obr. 5A, kde zvyšující se množství aplikovaného DOX vedlo ke zvýšení píku s retenčním časem 5,9 minuty. Závislost výšky píku na koncentraci aplikovaného DOX odpovídá u obou elektrochemických stanovení (Obr. 5A) výsledkům detekce absorbance HPLC. Obě závislosti vykazují lineární trend s koeficient determinace R 2 0,9927 a 0,995. Na druhou stranu analýza CE-LIF odhalila tvorbu různých komplexů fullerenů a DOX (Obr. 5B). Vzhledem k tomu, že fullereny nevykazují fluorescenci po excitaci 488 nm jsou zobrazeny touto metodou pouze konjugáty. Nejvyšší pík v elektroferogramu představuje nejhojněji zastoupený komplex, ale tvorba dalších komplexů je prokázána přítomností ostatních píků v rozsahu 9-11 a minut, s rostoucí intenzitou v závislosti na aplikované koncentraci DOX. Závislost výšky píku (hlavní vrchol) na koncentraci aplikovaného DOX je zobrazen na detailu Obr. 5B. Získaná závislost lze vyjádřit polynomem rovnice charakterizující rostoucí trend signálu podle koncentrace DOX. 19

20 Obr. 5: Využití různých detekčních technik pro stanovení vlastností připravených konjugátů DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml) s konstantní koncentrací fullerenů. A) stanovení HPLC-UV/ED, detekce konjugátů v retenčním čase 5,9 min, trend rostoucího signálu se zvyšující se koncentrací DOX. B) stanovení CE-LIF detekce konjugátů DOX-fulerrenů v migračním čase 9-11 a min, se zvyšující se koncentrací DOX byl zvyšován signál konjugátů Obr. 6: Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro posouzení záznamů konjugátů doxorubicinu a fullerenů v závislosti na rozdílné koncentraci fullerenů (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/l). A) HPLC-ED/UV zobrazení signálů konjugátů v retenčním čase 6 min, zvyšující se signál se zvyšující se koncentrací fullerenů. B) zobrazení signálů konjugátů pomocí CF-LIF v migračním čase 8,5 min (Peak 1) a 12,8 min (Peak 2). Trend zvyšujících se signálů se zvyšující se koncentrací fullerenů 20

21 Výsledky získané pro sadu roztoků připravených s použitím konstantní koncentrace DOX a různých koncentrací fullerenů jsou uvedeny na Obr. 6. Výsledky HPLC ukazují rostoucí trend v závislosti na zvyšující se koncentraci fullerenů, jak je uvedeno na detailu obr. 6A. Přítomnost píků v chromatogramu kromě hlavního píku s migrační dobou 5,9 minuty jsou způsobeny nečistotami v DOX. Nicméně konjugáty signál DOX zvyšují s rostoucí koncentrací, jak je zobrazeno na obr. 6A. Výsledky pro soubor vzorků připravených s použitím konstantní koncentrací DOX a různých koncentrací fullerenů, analyzovaných pomocí CE-LIF jsou uvedeny na obr. 6B. Hlavní vrcholy s migrační dobou 8,5 minuty (vrchol 1) vykazují rostoucí signál v závislosti na zvyšující se koncentraci fullerenů. Podobně vrcholy v oblasti s migrační dobou 12,8 minuty vykazují vyšší signál v případě použití 12,5 mg/cm 3 fullerenů než v případě nižších koncentrací, jak je znázorněno na detailu Obr. 6B. Obr. 8: Fluorescence doxorubicinu (500 µg/ml v methanolu) v kapiláře v různých hloubkách v tkáni: (A) kapilára v hloubce 4 mm; (B) kapilára v hloubce 5 mm; (C) kapilára v hloubce 6 mm; (D) klesající intenzita fluorescence s hloubkou umístění kapiláry s doxorubicinem v tkáni Obr. 7: Fluorescenční signál zvyšující se s aplikovaným objemem. Doxorubicin aplikovaný do hloubky 5 mm v objemu 100 až 300 μl, koncentrace doxorubicinu: 63 μg/ml, excitační filtr: 480 nm, emisní filtr: 600 nm, přístroj: Carestream In-Vivo Xtreme Imaging Systém 4.11 Charakterizace in vivo Možnosti detekce konjugátů DOX-fulleren v živém organizmu byly testovány na doxorubicinu, který byl aplikován do svalové tkáně. Doxorubicin byl injekčně aplikován do svalové tkáně a byla detekována jeho fluorescence v závislosti na aplikovaném objemu a hloubce vpichu (Carestream In-vivo Xtreme Imaging Systém). Při aplikaci byla injekční stříkačka pevně upevněna na stojanu, aby bylo zajištěno stejné místo vpichu při opakovaných aplikacích doxorubicinu do tkáně. Injekční stříkačka však vykazovala nepřesné dávkování nízkých objemů, proto byla k aplikaci zvolena infúzní souprava s peristaltickou pumpou Pump P-1, Amesham Biosciences, AP Czech). Pumpa zajistila výrazně lepší opakovatelnost v aplikovaném objemu (50 μl) léčiva (RSD 5%). Se vzrůstajícím množstvím léčiva ( μl) aplikovaným do tkáně lineárně roste plocha prostorové distribuce doxorubicinu v tkáni (Obr.7). Rovněž byl zaznamenán významný lineární růst intenzity fluorescence doxorubicinu. Dále bylo zjištěno, že po aplikaci doxorubicinu do svalové tkáně k prostorové distribuci dochází téměř okamžitě a k dalšímu viditelnému rozšiřování plochy fluorescenčního signálu již nedochází ani po delším čase (3 hodiny), síla signálu se však mírně zvyšuje z důvodu distribuce v ose z (směrem dolů, tzn. k detektoru). Doxorubicin byl aplikován do různých hloubek tkáně a při těchto aplikacích byla zaznamenána špatná opakovatelnost intenzity záření doxorubicinu. Proto byla použita tenká kapilára (Ø 1 mm) naplněná doxorubicinem, tím bylo zamezeno prosakování doxorubicinu tkání a zároveň byla snadno stanovena hloubka, v níž se doxorubicin nacházel. Doxorubicin (500 µg/ml v methanolu) uzavření v kapiláře byl dobře detekovatelný i v hloubce 6 mm. Fluorescenčních vlastností doxorubicinu je možné využít při pozorování distribuce doxorubicinu vázaného na fulerény. Nakonec bylo sledováno chování konjugátů DOX- fullerenů v živém organizmu, aby se ověřil jejich velký potenciál pro dopravu a cílené dávkování cytostatik. Toto pozorování in vivo je možné vzhledem k vynikajícím fluorescenčním vlastnostem DOX [76]. Kromě toho, jak již bylo uvedeno výše, vykazují fullereny ochranné vlastnosti proti toxickým účinkům DOX. Kuřecí embrya byla vyjmuta ze skořápky a DOX nebo konjugáty DOX-fullerenů byly aplikovány do tkáně prsního svalů. Fluorescence peří a autoflorescence svalové tkáně bylo eliminováno softwarem. Vzhledem k dobrým fluorescenčním vlastnostem DOX bylo možné pozorovat rozdělení konjugátů DOX-fullerenů ve svalové tkáni. Fluorescence detekovaná v kuřatech z čistého roztoku DOX (V = 100 l, c = 500 mg/cm 3 ), vstřikovaného 5 mm pod kůži je znázorněno na Obr. 7A. Průměrná inten- 21

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm,

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories Munich Manufacturing Biogenníaminy pro HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories München, Germany Biogenníaminy

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin

Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin Teoretická část: vysvětlení principu ionexové (iontové) chromatografie, příprava vzorku pro analýzu aminokyselin (kyselá a alkalická hydrolýza), derivatizace

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Marcela Vlčnovská 1, Kristýna Šmerková 1, Simona Dostálová 2, Jiří Sochor 1, René Kizek 1* 1 Ústav chemie

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA (c) -2008 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo látku

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více