UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav pletařský Středoevropský technologický institut v Brně UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV Pavel Kopel a kolektiv Certifikovaná metodika, Brno 2013

2

3 Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav pletařský Středoevropský technologický institut v Brně UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV Pavel Kopel a kolektiv Certifikovaná metodika, Brno 2013

4 UHLÍKOVÉ NANOTRANSPORTÉRY TERAPEUTICKÝCH LÉČIV (metodická pomůcka pro veterinární praxi- certifikovaná metodika) Lektorovali: Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. Univerzita Obrany, Hradec Králové Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ing. Jiří Kolouch Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Tato publikace vznikla v souvislosti s řešením projektu Technologické agentury České republiky NanoCeva TA ČR TA Doporučená citace: Pavel Kopel, Dagmar Chudobová, Iva Blažková, Romana Konečná, Markéta Komínková, Ludmila Krejčová, Vojtěch Adam, Jiří Skládanka, Ivo Provazník, Karel Bastl, René Kizek: Uhlíkové nanotransportéry terapeutických léčiv, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 36 s., ISBN Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně. ISBN:

5 Tato práce vznikla v rámci projektu NANOCEVA Vývoj a inovace nových materiálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad TA Řešitelská pracoviště: Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pletařský, a.s. Mendelova univerzita v Brně Středoevropský technologický institut v Brně

6 Obsah Anotace...8 Annotation...8 Seznam použitých zkratek...9 Úvod Cíl metodiky Problematika uhlíkových nanomateriálů Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné Grafen Fulereny Terapeutický transport Protinádorová aktivita Vlastní popis metodiky Chemikálie a měření ph Syntéza fullerenů s doxorubicinem Konjugáty s konstantní koncentraci fullerenů a různých koncentrací doxorubicinu Konjugáty s konstantní koncentrací doxorubicinu a různými koncentracemi fullerenů Příprava LB media Příprava vzorku pro anlýzu HPLC V experimentu in vivo Výsledky a diskuse Analytické metody pro stanovení konjugátů fullerenů s doxorubicinem Stanovení antimikrobiální aktivity Spektrometrická charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Stanovení interkakce pomocí elektrochemie Stanovení interakce pomocí HPLC...15

7 4.5 Stanovneí interakce pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE - LIF) Ex vivo metody Antimikrobiální aktivita konjugátů DOX-fullerenů Spektrální vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Elektrochemické vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů HPLC a CE charakterizace konjugátů.dox-fullerenů Charakterizace in vivo Závěrečné poznámky Srovnání novosti postupů Popis uplatnění metodiky Výhledy do budoucna Ekonomické aspekty...27 Použitá literatura...28 Seznam publikací předcházejících metodice...33 Poděkování...34

8 Anotace Uhlíkové nanomateriály, včetně fullerenů, mají nejen unikátní strukturu a elektrické vlastnosti, ale také se ukazují jako potencionální zhášeč a antioxidant. Jejich struktura spolu s cytostatiky jako například doxorubicinem může pomoci odstranit nebo zmírnit některé z nežádoucích vedlejších účinků, vylepšit možnost transportu léčiva a pomocí buněčného vychytávání se selektivně uvolňovat do nádorových buněk díky ph regulaci. V této studii byl povrch fullerenů oxidován pomocí koncentrované kyseliny dusičné, která umožnila jednoduché fulleren-doxorubicinové spojení založené na π-π vazbách a hydrofilních interakcí s karboxylickými skupinami. Síla nekovalentních vazeb je založena na ph. Při nízkém ph je aminoskupina doxorubicinu protonována, nicméně při vyšším ph je aminoskupina deprotonována, výsledkem jsou vyšší hydrofobní interakce s povrchem fullerenů. Kapilární elektroforéza a vysoko účinná kapalinová chromatografie (HPLC) byly použity pro charakterizaci výsledných komplexů. Cytotoxicita byla hodnocena na konjugaci s bakteriální kulturou Staphylococcus aureus, která byla dále aplikována do kuřecího embrya pro zobrazování in vivo. Annotation The carbon nanomaterials, including fullerenes, not only have a unique structure and electronic properties, but also show as a potential quencher and an antioxidant. Their structure together with cytostatic agents such as doxorubicin can help eliminate or reduce some of the undesirable side-effects, enhance the possibility of using a drug transport and using cellular uptake, they can be selectively released into the tumor cells through ph control. In this study, fullerene surface oxidized using concentrated nitric acid, which allowed easy fullerene-doxorubicin concentration based on π - π bonds and hydrophilic interactions with carboxylic groups. The strength of non-covalent bonds is based on the ph. At low ph the amino group of doxorubicin is protonated, however, at higher ph the amino group is deprotonated, the result is greater hydrophobic interaction with the surface of the fullerene. Capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography (HPLC) were used to characterize the resulting complexes. Cytotoxicity was assessed by conjugation to Staphylococcus aureus and finally were administered to the chick embryo for in vivo imaging. Klíčová slova: Doxorubicin, fullereny, transport léčiv, klinická analýza, nanomedicína Keywords: Doxorubicin, fullerenes, drug delivery, clinical analysis, nanomedicine

9 Seznam použitých zkratek DOX - doxorubicin HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC-ED - vysokoúčinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí HPLC-UV - vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV-VIS detekcí CE-LIF kapilární elektroforéza s laserem-indukovanou fluorescenční detekcí AFM mikroskopie atomárních sil TEM transmisní elektronová mikroskopie CVD technika par o nízkých teplotách RF-CVD radiofrekvenční technika par o nízkých teplotách MP-CVD mikrovlnná technika par o nízkých teplotách LB médium Luria Bertani médium SWV square wave voltametrie HMDE visící rtuťová kapková elektroda TFA kyselina trifluoroctová UV-VIS ultrafialovo-viditelná spektroskopie

10 Úvod Nanomateriály jsou v dnešní době enormně atraktivní téměř ve všech vědních oborech. Proto není divu, že jejich aplikace v medicíně je tak široce zkoumána. Bylo prozkoumáno jak diagnostické, tak terapeutické využití různých druhů nanočástic. Kovy a polovodičové nanomateriály jsou užívány pro zobrazování a vizualizace, magnetické částice jsou použity pro hypertermickou terapii a další nanomateriály jsou použity pro transport léčiv. Prominentní místo mezi nanomateriály patří uhlíkovým nanomateriálům jako jsou nanotrubice, fullereny a grafeny díky jejich unikátním fyzickým a chemickým vlastnostem. π-π stohování efektu může být využito pro konjugaci aromatických molekul na povrchu všech polyaromatických uhlíkových nanomateriálů. Navíc fullereny a jejich deriváty byly studovány pro jejich efektivnost potlačovat různé volné radikály a reaktivnost některých oxidantních druhů, tedy potencionálně jako radikálový zhášeč a antioxidant v biologických systémech které by chránil před oxidačním stresem a toxicitou způsobenou cytostatickými léčivy [1-4]. Kombinace ochranných vlastností fullerenů a jejich schopností pro transport léčiv jsou velmi atraktivní pro protinádorové terapie [5, 6]. Při použití klinicky vysoce efektivního protinádorového léčiva paklitaxelu, bylo zjištěno, že kovalentní konjugát C 60 pro lipofilní pomalé uvolňování systému zvyšuje terapeutickou účinnost [7]. Doxorubicin (DOX), další vysoce účinné cytostatikum protinádorové léčby [8], byl také konjugován s fullereny a uhlíkovými nanotrubicemi, jejichž cílem je zmírnit vedlejší indukované toxické účinky DOX [1, 9, 10] a zlepšení léků [11-14]. Kromě toho, že optické vlastnosti DOX poskytují možnost sledovat molekuly a konjugáty pomocí fluorescence na bázi techniky, jako je například hodnocení nanocarrier DOX v buňkách bez dalších fluorescenčních značek [15]. Obecně platí, že spojení mezi DOX a povrchem fullerenů je zajištěna kovalentní vazbou [6, 16], nebo nespecifickou interakcí po aktivaci povrchu kyselou oxidací [11]. V této studii je využívána jednoduchá metoda konjugace fullerenu s doxorubicinem a charakterizace konjugátů pomocí spektrálních metod, elektrochemické analýzy, kapilární elektroforézy a kapalinové chromatografie. A konečně, je uvedeno sledování účinku připravených konjugátů na bakteriální buňky, jakož i in vivo zobrazování na kuřecí embrya. 1 Cíl metodiky Cílem této metodiky je charakterizovat analytické využití vazby účinného cytostatika doxorubicinu na různé formy uhlíkových nanočástic. Metodika popisuje využití struktury nanomateriálů v kombinaci s cytostatikem ke zmírnění vedlejších účinků léčiv, zlepšení jejich transportu a uvolňování se do nádorových buněk. Testování komplexu léčivo-nanomateriál bylo provedeno na bakteriální kultuře Staphylococcus aureus, která pro in vivo zobrazení byla aplikována do biologického vzorku v podobě kuřecí tkáně. 2 Problematika uhlíkových nanomateriálů 2.1 Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné Uhlíkové nanotrubice jsou pro své jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti předmětem studia již po řadu let. Z hlediska možných modifikací je důležité vzít v úvahu rozdílné chování zakončení nanotrubic oproti stěnám, tyto konce jsou mnohem reaktivnější. Defekty stěn uhlíkové trubice jsou dalšími potenciálními vazebnými prostory. V případě vystavení uhlíkových nanotrubic působení oxidačních vlastností kyselin dochází k lokální tvorbě karboxylových, ketonových, alkoholových a esterových skupin [19, 20]. Tyto skupiny představují kotevní místa pro různé modifikační partnery, například biomolekuly. Způsoby modifikací uhlíkových nanotrubic mohou být rozděleny do tří hlavních skupin: vznik kovalentní vazby (chemická sorpce) mezi modifikačními skupinami s nanotrubicemi pomocí chemické nebo elektrochemické aktivace fyzická vazba modifikační skupiny na povrch uhlíkových nanotrubic další různé metody modifikace (inkorporace nanotrubic do filmů modifikovaných elektrod). Schéma 1: Uhlíkové nanotrubice jednostěnné a vícestěnné 10

11 První způsob modifikace představuje vznik kovalentní vazby mezi modifikační skupinou a strukturou uhlíkové nanotrubice, tento princip může být dále rozčleněn do skupin podle charakteristického činidla použitého k procesu modifikace. Prvním činidlem pro modifikaci uhlíkových nanotrubic je diazonium, tento princip je založen na účinku volných radikálů generovaných elektrochemickou oxidací nebo redukcí dané sloučeniny. Pro tyto účely je nejčastěji použito aryldiazonium [21, 22]. Proces je iniciován jednoelektronovou redukcí cílenou na didusík, volné radikály jsou generovány za použití elektrické energie. Následně jsou připojeny kovalentní vazbou na povrch jednostěnných uhlíkových nanotrubic. Byla pozorována polymerizace jednotlivých modifikačních skupin: R=NO 2, Br, CH 2 Cl, SO 3 H a COOH. Výsledkem bylo usazení daného polymeru na arylový řetězec. Tloušťka pokryvu struktury může být ovlivněna úpravou hodnoty magnitudy a hodnoty použitého potenciálu [23]. Jedním z hlavních problémů elektricky aktivované modifikace je fakt, že množství derivovaných uhlíkových nanotrubic je omezené a bývá náročné odstranit produkt z povrchu elektrody. Alternativou s vyššími výnosy je použití objemové deprivatizace [23]. Nejpoužívanějším způsobem pro přípravu modifikovaných karboxylovaných uhlíkových nanotrubic je postup, při kterém jsou nanotrubice míchány spolu s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Modifikace karboxylovými skupinami je zajištěna přítomností silného oxidačního činidla. Škála chemických funkčních skupin použitelných pro karboxylaci uhlíkových nanotrubic (esterifikace, vazba přes amidové vazby) je omezena pouze chemickou schopností vytvářet kovalentní vazby v inkriminované molekule. Fyzikální adsorpce je úzce spojena s procesem modifikace biologických látek. V roce 1991 byla použita metoda výbojového oblouku k přípravě uhlíkových nanotrubic [17]. Nanotrubice jsou vytvářeny mezi dvěma vodou chlazenými elektrodami při vysokých teplotách (1700 C) v héliové atmosféře při podtlaku. Takto připravené uhlíkové nanotrubice disponují menšími strukturními defekty než trubice připravené jinými metodami. Vertikálně zarovnané uhlíkové nanotrubice byly připraveny výbojem vodíkového oblouku při použití čistého prášku grafitu, jako zdroje uhlíků bez nutnosti katalyzátoru [18]. Aktivace vodíkových radikálů a tepelný efekt oblouku a elektrické pole obklopující okolí oblouku, mohou hrát významnou roli při tvorbě uhlíkových nanotrubic bez použití katalyzátoru. Další metoda použitá speciálně pro přípravu jednostěnných uhlíkových nanotrubic o vysoké čistotě je aplikace metody laserové ablace Nd:YAG a CO 2 laseru, kde je za pomocí energie produkované laserem odpařován grafit [18, 24]. Laserová ablace niklu a železa s reaktivním plamenovým prostředím za účelem katalýzy in situ slouží k tvorbě nanočástic. Ablace Fe a CO-obohaceného plamene produkuje jednostěnné nanotrubice, ablace niklu v acetylenem obohaceném plamenu produkuje uhlíková nanovlákna [25]. Jednostěnné uhlíkové nanotrubuce mohou být navíc syntetizovány ve velmi krátkých časových intervalech v řádech milisekund. V dnešní praxi je používána technika par o nízkých teplotách (CVD), a to z důvodů lepší kontroly růstu, zarovnání, poloměru, délky, čistoty a hustoty uhlíkových nanotrubic [26]. Oxid uhelnatý nebo uhlovodíky, sloužící jako zdroj uhlíku jsou zahřívány na C s použitím přechodného kovu, jako katalyzátoru slouží k podpoře vzniku nanotrubic [27]. Technika použití par o nízkých teplotách je vhodnou metodou s dobře kontrolovanými reakčními podmínkami pro produkci uhlíkových nanotrubic o vysoké hodnotě čistoty. Pro přípravu uhlíkových nanotrubic je obvykle nutná přítomnost katalyzátoru, dále byly vyvinuty tyto metody pro přípravu jsou vyvinuty CVD metody: termální, plazmou obohacená (PE), za přítomnosti vody, za přítomnosti kyslíku [28], mikrovlnná plasma (MP-CVD) [29, 30] nebo radiofrekvenční CVD (RF-CVD) [31]. Nejpoužívanějšími katalyzátory v CVD jsou přechodné kovy Fe, Co a Ni, zatímco co nejběžnějšími substráty jsou Ni, Si, SiO 2, Cu, Cu/Ti/Si, ocel, grafit, wolframová fólie, oxid křemeny s mezoporézní strukturou a zeolity [32]. Vliv složení a morfologie katalyzátoru nanočástic na tvorbu uhlíkových nanotrubic vytvořených metodou CVD byl shrnut v článku [33]. Přizpůsobováním podmínek pro co nejdelší aktivitu katalyzátorů bylo po 12 hodinách procesu dosaženo vertikálně zarovnaných uhlíkových nanotrubic o délce 1 mm. Byl pozorován přímý vliv tloušťky železného katalyzátoru na délku CNTs. Použitím různých tlouštěk katalyzátorů bylo dosaženo syntézy jednostěnných, dvoustěnných a mnohostěnných uhlíkových nanotrubic s výnosem okolo 80 %. Efekt vrstev Al 2 O 3 byl shledán jako stěžejní pro kontrolovanou syntézu. Byla provedena kontrolovaná syntéza jednostěnných nanotrubic a sítí nanovláken za použití Fe/Al 2 O 3 katalyzátoru za změny hydrogenačních a tepelných podmínek [34]. Mechanismus tvorby je založen na katalýze nanoisland analýzy za použití mikroskopie atomárních sil. Byla pozorovna příprava dvoustěnných nanotrubic za katalýzy mezoporézním křemenem plněného Fe a Co za vysoké teploty. K přípravě dvojstěnných uhlíkových nanočástic vedlo použití zeolitů jako substrátů a acetylenu rozptýleného v kovových částicích (Co/Fe) při teplotě okolo 900 C [35]. Rhenium je vhodný katalyzátor pro syntézu jednostěnných, dvojstěnných a mnohostěnných nanotrubic s přesně definovaným průměrem a počtem stěn. Metody skeno- 11

12 Schéma 2: Struktura plátu grafenu jednoduché vrstvy a dvouvrstvy dochází při syntéze grafitu na niklovém katalyzátoru [51-53]. Při syntéze grafenu z plátků karbidu křemičitého za vysoké teploty (1300 C) [54, 55], hodnot blížících se extrémním vakuu a atmosférického tlaku, dochází k odpařování křemíku, tato metoda slouží k přípravě plátkového grafenu [56, 57]. Možností jak připravit jednovrstevné nebo více vrstevné plochy grafenu je použití mědi s uhlíkem ke katalýze syntézy [58, 59]. Metodou mikromechanické exofoliace lze připravit grafen. Tento grafen dosahuje vysoké kvality, takto elektricky izolovaný grafen je vhodný pro studium fyzikálních a dalších vlastností, nelze však vytvořit vrstvy o větší ploše [60, 61]. Exofoliace grafitu v rozpouštědle byla zjištěna, jako další metoda přípravy disperze grafitu v různých organických rozpouštědlech, jako jsou dimethylformamid, N-methylpyrolidon v ultrazvukové lázni. Grafen přiopravený touto metodou však dosahuje poměrně malých ploch. Byl připraven roztok grafenu o koncentraci 0,01 mg/ml pomocí defoliace grafitu v N-methylpyrolidonu. Jednotlivé pláty grafenu byly detekovány pomocí Ramanovy spektroskopie, transmisní elektronové mikroskopie a elektronové difrakce. Výsledkem této metody byl zisk jednovrstevných plátů grafenu o výtěžnosti 1 %, tento výnos by mohl být teoreticky navýšen na 7-12 % pomocí další optimalizace metody. Jako vedlejší produkty syntézy grafenu pomocí N-methylpyrolidonu mohou být poloprůsvitné vodivé filmy a vodivé materiály různých tvarů [62]. Grafen může být dále získán redukcí koloidní disperze oxidů grafitu, jako redukční činidlo může být použit například hydrazin [63], hydrochinon [64], tetrahydro-borat sodný nebo kyselina askorbová [65, 66]. Redukce je možná také teplem, což byla vyhodnocena jako, účinná a na náklady dostupná metoda [67-69]. Nejčastější metodou pro přípravu oxidu grafitu je Hummers metoda [69]. To zahrnuje oxidaci grafitu pomocí manganistanu draselného a kyseliny sírové. Soli grafitu připravené interakcí grafitu se silnými kyselinami, jako jsou kyselina sírová, kyselina dusičná nebo chloristá bývají použity jako prekurzory pro přípravu oxidů grafitu [70]. Ekologickou a snadnou metodou přípravy grafenových nanoplátů modifikovaných kolagenem je použití kolagenu jako redukčvací a transmisivní elektronové mikroskopie, Ramanovy spektroskopie a magnetického stanovení prokázaly tvorbu tubulárních, vysoce uspořádaných a průměrově charakteristických nanotrubic. Byla porovnána tvorba nanotrubic za použití Re katalyzátoru s metodou využívající konvenčních kovových katalyzátorů Fe, Co a Ni [36]. Použitím hierarchicky mnohovrstevnatého katalyzátoru byla prokázána vysoce kontrolovaná tvorba uhlíkových nanotrubic o vysoké hustotě a kvalitě [37, 38]. Skenovací/transmisivní elektronovou mikroskopií, mikroskopií atomárních sil, Ramanovou spektroskopií a numerické simulace dokázaly, že změna sekundární a terciární vrstvy může způsobovat modifikaci výsledných vlastností řady uhlíkových nanotrubic [39]. Seskupení s nejvyšší povrchovou hustotou vertikálně zarovnaných nanotrubic jsou produkovány za využití hierarchických kup nanočástic železa, hliníkových a křemíkových vrstev. Výsledky jsou vysvětleny vlivem struktury katalyzátoru na míru vodivosti uhlíku. Lze využít maximálního množství nanočástic jako aktivního katalyzátoru [40]. Zprostředkováním krátkých pulsů acetylenu do soustavy syntézy jednostěnných uhlíkových nanotrubic pomocí CVD v methanové atmosféře bylo docíleno dramatického zvýšení magnitudy o tři řády, a to i bez nutnosti zvýšení hustoty katalyzátoru a snížení kvality nanotrubic [41]. 2.2 Grafen Grafen je nanomateriál jehož struktura je tvořena atomy uhlíku uspořádanými jako ve vrstvách grafitu. Jednotlivé atomy uhlíků jsou navzájem vázány velmi pevnými sp 2 hybridizovanými vazbami. Jedná se o nejpevnější známý materiál na světě. Unikátní dvoudimenzionální rozsáhle konjugované struktury zajišťují skvělou tepelnou vodivost [42], výjimečné elektrické [43-45] a mechanické vlastnosti [46]. Chování elektronů v struktuře grafenu podporuje teorii Kleinova paradoxu. Struktury jsou uvažovány jako vhodný transportér nabitých nosičů [47]. Předchozí studie potvrdily, že grafen disponuje lepšími adsorpčními vlastnostmi než jiné uhlíkové materiály, jako jsou uhlíkové nanotrubice [48]. Adsorpční schopnosti materiálů obecně závisí na pórovité struktuře a aktivní ploše materiálu [49]. Hodnota 260 m 2 /g je průměrnou hodnotou aktivní plochy grafenu a teoretická hodnota velikosti jednoho póru grafenu činní 2,98 nm. Předpokládá se, že při modifikaci struktury grafenových nanoplátů záporně nabitými funkčními skupinami může být významně ovlivněna adsorpční schopnost vazby kationtů kovů díky statickým interakcím. Příprava grafenu užitím CVD na epitaxně uzavřeném kovovém povrchu vedla k zavedení termínu monolayer of graphite [50]. K syntéze 12

13 ního činidla. Role kolagenu je dvojí, na jedné straně slouží jako funkční skupina při modifikaci grafenu, na straně druhé je použit jako redukční činidlo pro přípravu grafenu samotného. Kolagenem modifikované pláty disponují biokompatibilotou, výbornou stabilitou ve vodném prostředí a řadě fyziologických roztoků, buněčných medií a sér, především v posledním zmíněném případě je tato vlastnost stěžejní pro použití grafenu v oboru biomedicíny [71]. 2.3 Fulereny Fullereny jsou modifikace uhlíku známé od roku Obecný vzorec těchto látek je Cn, molekuly fullerenů jsou složeny z 20 a více uhlíků, přičemž uhlíky jsou umístěny ve vrcholech mnohostěnů, celé fullereny jsou pak tvořeny cyklickými strukturami o 5 a 6 uhlících. Fullereny vznikají laserovým odpařováním grafitu, v elektrickém oblouku mezi grafitovými elektrodami nebo extrakcí ze spalin uhlíku [72]. Nejznámější molekulou je fulleren C 60, který disponuje nejdokonalejším kulovým tvarem a svým tvarem připomíná fotbalový míč. Jedná se o kolmý ikosaedr skládající se z 32 stěn (12 pětiúhelníků a 20 šestiúhelníků). Jednotlivé atomy uhlíku jsou vázány trigonálními sp 2 hybridizonanými orbitaly. Přičemž jednotlivé atomy jsou spojeny třemi δ-vazbami a jednou π-vazbou. I přes klasifikaci fullerenu jako látky anorganické, se tyto molekuly mohou podílet na řade typicky organických reakcí. Deriváty fullerenů, spojené s jinými nebo do nich uzavřených atomy, se nazývají fulleridy [73]. Vnitřní prostředí molekuly fullerenu je vysoce odolné vůči vnějším vlivům díky své struktuře. Využití fullerenů se nabízí v širokém spektru odvětví, jedním z nevlivnějších je biomedicína a výzkum v oblastí cíleného doručování léčiv, kde by mohl být fulleren využit jako vhodná obalová struktura pro transport chemoterapeutik, antibiotik či jiných molekul léčiv [74, 75]. Dalším možným uplatněním je využití v oboru techniky, kdy je využívaná supravodivost těchto látek, při uzavření alkalického kovu do struktury fullerenu dosahují supravodivých vlastností i při teplotách vyšších než 18 K. Fullereny disponují atraktivními fotochemickými, elektrochemickými a fyzikálními vlastnostmi v kombinaci širokými možnostmi uzavírání derivátů do struktury molekuly. Navzdory své nízké rozpustnosti ve fyziologických médiích jsou uvažovány jako potencionální prostředky při aplikaci léčiv v medicíně [76]. Fullereny jsou atraktivní především díky svým unikátním fyzikálním a chemickým vlastnostem, možností interagovat s biomolekulami a včlenění do buněčné membrány [77]. Molekuly fullerenu C 60 mají redukční schopnosti, jejich antioxidační aktivita je podobná chinonu a vitaminu E [78, 79]. Molekula C 60 je věnována největší pozornost. Metoda syntézy fullerenů pomocí obloukového výboje mezi grafitovými elektrodami v héliové atmosféře 200 Torr je nejběžněji používanou [80]. Výpar uhlíku v tomto stavu vede k tvorbě sazí, které obsahují přibližně 15 % fullerenů (13 % C 60, a 2 % C 70 ). Tato směs je poté separována pomocí kapalinové chromatografie [76]. 2.4 Terapeutický transport Přesné řízení transportu nanočástic a biomolekul je stěžejní požadavek při vývoji a inovacích technologií, jejichž cílem je zajistit transport léčiv v rámci lidského těla. Při vývoji je nutné zacílit se také na co největší účinnost léčiv při co nejnižší koncentraci [81]. Pro tyto účely jsou vhodné uhlíkové modifikace nanočástic, jako jsou grafeny, fullereny a uhlíkové trubice. Schopností modifikovaných nanočástic je možnost vázat ligand na jejich povrch a poté jej doručit na cílené místo za využití fyzikálních a chemických vlastností nanočástic. Takto mohou být transportovány a distribuovány molekuly léčiv v lidském těle, při léčbě lokálních infekcí, nádorových onemocnění a pooperační péči v transplantační chirurgii [82, 83]. Takováto schopnost by umožnila nejen použití léčiva na daném místě, ale také možnost distribuovat léčivo v pravidelných dávkách, tak aby bylo dosaženo stálé hladiny koncentrace nebo ho dávkovat v čase podle potřeby [84, 85]. Byly studovány vlastnosti nanotrubic poskytující možnost pasivní kontroly dávkování řady molekul využitelných k medicinským účelům, tento proces probíhá na principu difuze, která je dána průměrem uhlíkového nanomateriálu [86-88]. Poznatky z výzkumu potvrdily nulový řád propustnosti nanotrubic pro různé druhy analytů obsahujících molekuly různých velikostí, tvarů a náboje [89]. Mechanismus fyzikálních vlastností tekutých transpotrérů obsahujících nanočástice nebyl doposud zformulován, a to kvůli složitému popisu distribuce náboje u vysoce vázaných soustav, prostorovým vazbám a interakcím na povrchu molekul, které probíhají vnanoměřítku, také převažují povrchové vlastnosti nad objemovými, díky velké aktivní ploše nanočástic [90, 91]. Tyto účinky zajišťují, že vlastnosti tekutého transportéru nejsou ovlivněny koncentrací nanočástic a pro stanovení jejich vlastností nemůže být uvažování běžné hydrodynamické parametry [92-94]. Využití transportérů je velkou příležitostí především v odvětví onkologie, kde se běžně používají látky chemoterapeutika [95]. Jednou z používaných látek v boji s rakovinou je doxorubicin, látka která je sice vhodná k inhibici rakoviného bujení, její použití s sebou však mnohé negativní vedlejší účinky, jako jsou cytotoxicita a kardiotoxicita [96, 97]. Pro efektivnější léčbu je nutné snížit dávku goxorubicinu při zachování účinnosti [98]. Toho lze docílit zacílením vyšší koncentrace látky na určité místo. Pro tyto 13

14 účely se využívá nejrůznějších biomolekul, které se určitým způsobem konjugují s doxorubicinem [99]. Jako vhodné transportéry jsou zvažovány lipozómy, polymerní micely a uhlíkové nanomateriály, jako jsou fullereny, a uhlíkové nanotrubice [100]. Právě uhlíkové nano trubice a fullereny představují vhodný materiál pro konjugaci s molekulami doxorubicinu, který je schopný se vázat na uhlíkový skelet [101]. Jednostěnné uhlíkové nanotrubice mohou být modifikovány protilátkami a nízkomolekulárním naváděcím činidlem pro zaručení vysoké účinnosti a snadného vstupu do buňky [102]. Takovéto konjugáty mohou být nosiči poměrně velkého množství doxorubicinu vázaných interakcí π-π vazeb [103]. Možnost kontrolovaného uvolnění léčiva z molekuly je závislá na průměru uhlíkových nanotrubic, tudíž je možné dávkovat látku do lidského těla použitím konjugátů doxorubicinu s uhlíkovými nanotrubicemi o různých průměrech [104]. Pro lepší vazebné vlastnosti a kompatibilitu ve vodném prostředí jsou konjugáty doxorubicinu s uhlíkovými nanotrubicemi modifikovány syntetickými polymery, jako je poly(fenylacetylen), nebo přírodními polymery (kyselina hyaluronová, chitosan) [105, 106]. 2.5 Protinádorová aktivita Doxorubicin je protinádorové léčivo nebo-li chemoterapeutikum řadící se do skupiny Anthracyklinových antibiotik. Je hojně používaný řadě onkologických onemocnění, jako jsou nádory, včetně akutních lymfoblastických a myeloblastických leukénií, maligním limfomům, sarkomům měkkých tkání a kostí, také však rakovinám prsu, vaječníků, prostaty, močového měchýře a žaludečním a plicním karcinomům [107]. Inhibice je způsobována několika mechanismy, které do svého procesu zahrnují především DNA a RNA. Působením doxorubicinu dochází k interakci, která vede k inhibici replikace DNA a transkripce RNA, dále k tvorbě volných radikálů, které poškozují DNA helix a vytvářejí volné radikály, poškozující lipidové membrány. Dochází k peroxidaci lipidů a odštěpení MDA, alkylaci DNA, inaktivace helikázy a topoizomerázy II [108]. Použití doxorubicinu je však limitováno jeho nízkou schopností selektivity a vysokou mírou cytotoxicity, kardiotoxicity včetně projevů dilatační kardyomyopatie a městnavého selhání srdce [109]. 3 Vlastní popis metodiky 3.1 Chemikálie a měření ph Byl použit acetonitril v HPLC čistotě (> 99,9%, v/v) od firmy Merck (Darmstadt, Německo). Chemikálie používané v této studii byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA) v čistotě ACS (pokud není uvedeno jinak splňují chemikálie specifikace American Chemical Society). Mycí roztoky byly připraveny ve vodě MiliQ získané pomocí reverzní osmózy Aqual 25 (Aqual s.r.o., Brno, Česká republika). Deionizovaná voda se dále čistí za použití přístroje, Direct-Q 3 UV systému čištění vody vybaveném UV lampou od Millipore (Billerica, Massachusetts, USA). Měrný elektrický odpor byl založen 18 MΩ. Hodnota ph byla měřena pomocí ph metru WTW inolab (Weilheim, Německo). 3.2 Syntéza fullerenů s doxorubicinem Konjugáty s konstantní koncentrací fullerenů a různých koncentrací doxorubicinu Fullereny (5 mg, Sigma - Aldrich ) byly čištěny v koncentrované HNO 3 (70 % v ACS vodě, 1 cm 3 ) po dobu 15 min v ultrazvukové lázni a třepány (1400 rpm, 90 C, 15 min, Thermomixer komfort, Eppendorf, Německo). Roztok se odstředil ( g, 20 C, 15 min, centrifuga 5417R, Eppendorf) a kyselina byla odstraněna. Fullereny byly promyty v 1 cm 3 ACS vody (7x) až bylo dosaženo neutrálního ph. Nakonec byly resuspendovány v 1 cm 3 ACS vody. Poté bylo padesát mikrolitrů roztoku fullerenů smíseno s 0,5 cm 3 doxorubicinu a vytvořena koncentrační řada DOX (1 000 g/cm 3, 500 g/cm 3, 250 g/cm 3, 125 g/cm 3, 63 g/cm 3, 31 g/cm 3 v ACS vodě) ve zkumavkách (2 cm 3 ). Roztok se podrobil ultrazvuku v ultrazvukové lázni po dobu 15 minut, po 5 minutách v ultrazvuku byl přidán 1 cm 3 pufru fosforečnanu sodného (ph 7,5). Roztok byl vortexován po dobu 24 hodin a následně centrifugován za použití Amicon 3 K (4500 g, 20 C, 15 min, na radiálních filtrech pro čištění vzorku a koncentrace, EMD Millipore Corporation, Billerica, USA). Roztok byl následně promyt pufrem fosforečnanu sodného (ph 7,5) a centrifugace se opakovala. Nakonec byl roztok fullerenů a doxorubicinu doplněn do 1 ml ACS vodou Konjugáty s konstantní koncentrací doxorubicinu a různými koncentracemi fullerenů Fullereny byly upraveny stejně jako v metodě a byla připravena jejich koncentrační řada (2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 mg/cm 3 ). Koncentrace DOX byla použita 500 µg/cm Příprava LB media V 1 dm 3 sterilizované MilliQ vody (18 MΩ) bylo rozpuštěno 10 g tryptonu, 5 g kvasničného extraktu, 5 g NaCl - (Sigma Aldrich, St. Louis, USA). Směsbyla autoklávována a po vychlazení uložena do temného a chladného prostoru. 14

15 3.4 Příprava vzorku pro anlýzu HPLC Vzorky tkáně byly obroušeny v třecí misce pomocí tekutého dusíku a propláchnuty fosfátovým pufrem. Dále byly vzorky narušeny pomocí ultrazvukové jehly. Následně byly vzorky promíchány (5 min) a centrifugovány (25000 g, 4 C, 20 min). K vzorkům byla přidána kyselina trifluoroctová (TFA, 5%, v/v) a odstřeďování se opakovalo. Supernatant byl použit pro analýzu DOX pomocí HPLC-ED. 3.5 V experimentu in vivo In vivo distribuce doxorubicinu s fullerenu uvnitř těla byla studována u kuřecích embryí. Vejce (ISA Brown) byly inkubovány v RCOM 50 MAX inkubátoru (Gyeongnam, Korea) o teplotě 37,5 C a relativní vlhkosti vzduchu 45%. (Vejce byla automaticky otáčena každé 2 hodiny). Bylo použito 0,25 cm 3 fullerenu s DOX (31, 63, 125, 250, 500 mg/cm 3 ) a aplikováno injekčně do vaječného žloutku pěti vajec s kuřecím embryem (stáří 17 pracovních dní). Vejce byla inkubována po dobu 4 hodin při teplotě 37,5 C. Po inkubaci byla skořápka odstraněna a byly odebrány vzorky orgánů. Ty byly následně homogenizovány a analyzovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED), v souladus protokolem popsaným v následujících kapitolách. 4 Výsledky a diskuse 4.1 Analytické metody pro stanovení konjugátů fullerenů s doxorubicinem Stanovení antimikrobiální aktivity Pro vyhodnocení antimikrobiálního účinku fullerenů byla u doxorubicinu a konjugátu fulleren-doxorubicin změřena absorbance pomocí přístroje Multiskan EX (Thermo Fisher Scientific, Německo) a následně byla provedena analýza v podobě růstových křivek. Bakteriální kultura Staphylococcus aureus byla kultivována v LB médiu Staphylococcus aureus byl zředěn pomocí LB média na absorbanci 0,1 při vlnové délce 600 nm za použití spektrofotometru SPECORD 210 (Analytik Jena Německo). Kultura ( KTJ/ml) byla smíchána s různými koncentracemi (1 g/cm 3, 2 g/cm 3, 4 g/cm 3, 8 g/cm 3, 16 g/cm 3, 31 g/cm 3, 63 g/cm 3, 125 g/cm 3, 250 g/cm 3, 500 g/cm 3 a 1000 g/cm 3 ) doxorubicinu v ACS vodě, fulerenu nebo fulerenu s doxorubicinem. Měření bylo provedeno v čase t = 0 min, pak každých 30 minut po dobu 24 hodin při teplotě 37 C a při vlnové délce 620 nm. Zpočátku jsme pozorovali vliv všech složek na buňky Staphylococcus aureus a jejich vhodnost pro stanovení. Výsledky vyjádřené jako růstové křivky je možné vidět na Obr. 2. Jedním ze způsobů, jak prokázat antimikrobiální aktivitu studovaného sloučeniny, je studium růstových křivek [76]. Pomocí těchto křivek a statistických metod, je možné určit hodnotu IC 50 vyjadřující koncentraci potřebnou pro 50% inhibici růstu [110]. 4.2 Spektrometrická charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Absorbanční a fluorescenční skeny všech měření byly získány pomocí mikrotitračních destiček TECAN infinite M200 PRO (Grödig, Rakousko). 50 l tohoto roztoku bylo analyzováno na Costar mikrotitrační destičce (UV deska s 96 jamkami, Corning Inc., Corning, USA). Absorbance byla měřena v rozsahu 230 až 800 nm. Fluorescenční spektrum bylo měřeno za použití excitační vlnové délky 480 nm a emisní spektrum nm (emisní vlnová délka: velikost kroku: 5nm, zisk: 100, počet záblesků: 5). 4.3 Stanovení interkakce pomocí elektrochemie Stanovení interakce DOX a fullerenů bylo provedeno pomocí square-wave voltametrie (SWV) s použitím 663 VA Stand (Metrohm, Herisau, Švýcarsko), který je vybaven standardní celou a třemi elektrodami. Tří elektrodový systém se skládal z pracovní rtuťové kapkové elektrody (HMDE) s kapkou o povrchu 0,4 mm 2, referenční Ag/AgCl/3M KCl elektrody a pomocné platinové elektrody. Pro zpracování dat byl použit software GPES 4.9. Analyzované vzorky byly před měřením deoxygenovány propláchnutím argonem ( %). Jako elektrolyt byl použit acetátový pufr (0,2M CH 3 COOH a CH 3 COONa, ph 5,0). Elektrolyt byl nahrazen před každou analýzou. Parametry měření: prodleva 120 s; depozice potenciálu 0,0 V, doba akumulace 120 s, ekvilibrační čas 2 s, počáteční potenciál 0.0 V, konečný potenciál -1,7 V, potenciálový krok 0,005 V, modulační amplituda 0,0250 V, objem měřící cely: 1 cm 3 (0,005 cm 3 vzorku a 0,995 cm 3 acetátového pufru). 4.4 Stanovení interakce pomocí HPLC Vzorky byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou a UV-VIS detekcí (HPLC-ED nebo HPLC-UV). HPLC systém se skládal ze dvou chromatografických čerpadel působících v rozmezí 0,001 až 9,999 cm 3 /min (Model 582 ESA a Model 584 ESA, ESA Inc., Chelmsford, MA), jako stacionární fáze byla použita reversní fázová kolona Zorbax Eclipse AAA C18 (150 x 4.6, 3.5 nm, Agilent Technologies, USA) a Coulochem elektrochemický detektor. Detektor obsahuje jednu elektrochemickou průtokovou celu o malém průtokovém objemu (Model 5040, ESA, USA), který se skládá z pracov- 15

16 ní elektrody ze skelného uhlíku a hydrogen-palladiové elektrody referenční a pomocné a Coulochem III jako řídící modul. Oba detektory i kolona byly temperovány. Dále byl použit absorpční detektor LaChrom Elite L s jedinou vlnovou délkou (485 nm), Hitachi (Berkshire, Velká Británie). Vzorek (0,020cm 3 ) byl aplikován pomocí autosampleru (Model 542 HPLC, ESA, USA). V průběhu analýzy byly vzorky uchovávány v karuselu při 8 C. Kolona byla temperována na teplotu 30 C. Průtok byl 1 cm 3 /min. Mobilní fáze se skládala z: (a) vodný roztok 0,05M Na 2 HPO 4 s 0,05 % triethylaminu (ph 4,6 byla upravena kyselinou citrónovou) a (b) acetonitril. Detekce separovaných látek byla provedena při 400 mv. Čas analýzy byl 20 minut. Vzorky byly před analýzou 10x naředěny. 4.5 Stanovneí interakce pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE - LIF) Měření bylo provedeno kapilární elektroforézou Beckman P/ACE MDQ (USA) s laserovou indukovanou fluorescenční detekcí (λ ex = 488 nm, λ em = 600 nm). Byla použita odkrytá kapilára z křemenného skla ( L tot =63,5cm, L e ff =54,5cm a ID = 75 m). Základním elektrolytem byl 100 mm fosfátový pufr o ph 5 s 60 M sperminem a 70 % acetonitrilem (v/v). Separace byla provedena při 25 kv s hydrodynamickou injektací po dobu 15 sekund a tlaku 34 mbar. Před analýzou byly vzorky 100x naředěny. 4.6 Ex vivo metody DOX a konjugát DOX s fullereny byly aplikovány injekčně do prsní kuřecí embryonální svalové tkáně. Fluorescence byla detekována Carestream in vivo Xtreme Imaging System (Carestream Health Inc., Rochester, USA). Tento přístroj je vybaven 400 W zdrojem xenonového světla. Vyzařované světlo bylo zachyceno kamerou 4MP CCD. Excitační vlnová délka byla nastavena na 480 nm a emise byla měřena při 600 nm. Ostatní parametry byly stanoveny takto: doba expozice - 2s, binning - 2 2, f-stop - 1,1, zorné pole - 11,5 11,5 cm. Snímky byly zpracovány pomocí programu Carestream molecular imaging. Sada roztoků: a) čistého doxorubicinu v různých koncentracích, b) fullerenů v různých koncentracích, c) konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace fullerenu a různých koncentrací DOX, a d) konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace DOX a různých koncentrací fullerenů. Obr. 1: Příprava fullerenů na bázi konjugace fullerenu a doxorubicinu 4.7 Antimikrobiální aktivita konjugátů DOX-fullerenů Růst kultury vystavené devíti koncentracím DOX (0, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 63, 125 mg/cm 3 ), je znázorněn na Obr. 2A. Dílčí a celková inhibice růstu byla pozorována při použití koncentrací 4 mg/cm 3 a 31 mg/cm 3, resp. aplikace fullerenů na kultury S. aureus neovlivnilo růst buněk, jak je znázorněno na Obr. 2B. V případě vystavení buněčné kultury konjugátu DOX-fullerenů připravených za konstantní koncentrace fullerenů a různé koncentrace DOX, nebyla inhibice růstu pozorována v žádné testované koncentraci (obr. 2C). I přesto, že z poklesu růstových křivek bylo zřejmé, že můžeme dojít k závěru, že antimikrobiální účinek DOX je mírně potlačen za přítomnosti fullerenů. Největší vliv u všech testovaných roztoků na kultury S. aureus byl pozorován, když roztoky konjugátu DOX-fullerenů byly připraveny při stálé koncentraci DOX a různé koncentrace fullerenů (obr. 2D). V tomto případě, i nejnižší koncentrace fullerenů (2,5 mg/cm 3 ), způsobilo inhibici růstu. Získané výsledky byly ověřeny statistickými výpočty hodnot IC50, kdy nejnižší hodnota byla 1,3 mg/cm 3 (koncentrace fullerenů) určená pro poslední testované varianty (obr. 2D). Je třeba zdůraznit, že tato hodnota IC 50 je vyjádřena pro konjugát DOX-fullerenů, kde koncentrace DOX je 500 g/cm 3, a ta se používá samostatně, k celkové inhibici růstu buněk. Na základě těchto výsledků je možné učinit závěr, že fullereny mají významný ochranný účinek proti toxicitě DOX. 4.8 Spektrální vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Slibné výsledky získané pomocí kultury S. aureus nás povzbudily k dalšímu zkoumání vlastností konjugátů DOX- -fullerenů. Spektroskopická charakterizace je znázorněna na Obr. 3. Absorpční spektra konjugátů připravených s využitím stálé koncentrace fullerenů a zvýšení koncentrace DOX vykazuje zvětšení signálu v ultrafialové oblasti a byla také pozorována v pásmu s maximem při 480 nm (obr. 3A). 16

17 Obr. 2: Studium antimikrobiální aktivity všech složek na buňky S. aureus formou růstových křivek. 2A působení DOX na kulturu v koncentracích (0; 1; 2; 3; 4; 8; 16; 31; 63 a 125 µg/cm 3 ), IC 50 =3,4 µg/cm 3. 2B působení fullerenů na kulturu v koncentracích (2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 mg/cm 3 ), IC 50 =7,6 mg/cm 3. 2C působení konstantní koncentrace fullerenů a koncentrační řady DOX (0; 8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/cm 3 ), IC 50 =3,4 µg/cm 3. 2D působení konstantní koncentrace doxorubicinu a různých koncentrací fullerenů (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/cm 3 ), IC 50 =1,3 mg/cm 3. Modrá křivka (2A, 2B, 2C, 2D) znázorňuje kontrolní měření růstu kultury S. aureus bez ovlivnění jinými substancemi. Tyto signály patří k molekulám DOX adsorbovaných na molekuly fullerenů. Absorpční spektra fullerenů bez DOX jsou uvedeny na Obr. 3B a vykazují kontinuální profil bez výrazného maxima buď v UV oblasti nebo ve viditelné oblasti spektra. Nicméně může být hodnota absorbance (při všech vlnových délkách) použita pro stanovení koncentrace fullerenů, jak ukazuje detail na obr. 3B, kde je absorbance při 480 nm vynesena v závislosti na koncentraci fullerenů. Vzhledem k fluorescenční vlastnosti DOX mohou být konjugáty DOX-fulleren analyzovány fluorescenční spektrometrií. Maximální intenzita fluorescenční emise konjugátů byla detekována při 600 nm (obr. 3C), která je stejná jako vlnová délka samotného DOX. Významné snížení fluorescence bylo pozorováno v závislosti na zvyšující se koncentraci DOX použitého pro přípravu konjugátů DOX-fullerenů. Fluorescenční intenzity na vlnové délce 600 nm v závislosti na koncentraci DOX jsou vyneseny na Obr. 3C. Porovnáním intenzity fluorescence DOX a konjugátů DOX-fullerenů v lineární oblasti bylo zjištěno, že 47,8 % DOX použitého pro přípravu konjugátů byl zachován a adsorboval se na povrch molekuly fullerenů. Aby se zjistil podíl fullerenů na fluorescenční emise konjugovaných komplexů, byla použita emisní spektra různých koncentrací fullerenů získané při excitační vlnové délce 480 nm (obr. 3D). Byl pozorován mírný, avšak statisticky nevýznamný trend snižování intenzity fluorescence při 600 nm, jak je znázorněno v detailu na Obr. 3D. 17

18 Obr. 3: A) spektrofotometrické stanovení absorpčních spekter konjugátů fullerenů o stálé koncentraci a DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml), pozorovány změny signálů při stoupající koncentraci při vlnové délce v UV spektru a 480 nm. B) Spektrofotometrické stanovení spektra konjugátů fullerenu o koncentracích 2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml nevykazují specifické zvýšení signálu. A, B (λ= nm). C) fluorescenční spektra konjugátů fullerenu o konstantní koncentraci a DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml). Maximální fluorescenční aktivita při vlnové délce 600 nm. D) fluorescenční aktivita fullerenu (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml) mírné snižování intenzity při vlnové délce 600 nm. C, D (λ= nm) 4.9 Elektrochemické vlastnosti konjugátů DOX-fullerenů Kromě optické charakterizace připravených konjugátů byla provedena i elektrochemická (obr. 4). Použitím square-wave voltametrie, bylo zjištěno, že samotný DOX vykazuje jeden pík při potenciálu -0,47 V (hodnoty nejsou uvedeny, ale odpovídají literatuře [76]), nicméně konjugáty DOX-fulleren signál významně změnily. Dva vrcholy byly pozorovány s maximy při potenciálu -0,47V a -0,51V. Voltamogramy pro konjugáty DOX-fullerenů připravené za použití stálé koncentrace fullerenů a různých koncentrací DOX (8, 16, 31, 63, 125, 250 a 500 mg/cm 3 ), jsou uvedeny na Obr. 4A. Ve třech nejnižších koncentracích DOX (8, 16, a 31 mg/cm 3 ), byl signál pod mezí detekce metody. U zbývajících koncentrací DOX (63, 125, 250 a 500 mg/cm 3 ), byl pozorován lineární trend závislosti koncentrace DOX, jak je znázorněno na detailu v obr. 4A. Byla vyhodnocena plocha píku, protože se jedná o nejobecnější a vhodnou metodu pro kvantifikaci tohoto zápisu. V závislosti na měnící se koncentraci DOX se mění výška jednotlivých píků. Se zvyšující se koncentrací DOX roste výška píku 1, zatímco výška píku 2 se snižuje. 18

19 V případě konjugátů DOX-fullerenů připravených s využitím konstantní koncentrace DOX a různých koncentraci fullerenů byl pozorován opačný trend. I přesto, že čistý fulleren je elektrochemicky aktivní, neposkytuje v pozorovaném rozsahu potenciálu žádný pík. Na tomto místě je třeba poznamenat, že elektrochemické inaktivace fullerenu je spojena se zde uvedenou metodou detekce. Naproti tomu aplikace fullerenu v elektrochemickém výzkumu je velmi rozšířená [76]. Konjugát DOX s fullereny způsobil významný pokles obou vrcholů v závislosti na zvyšujícím se množství fullerenů použitých pro konjugáty DOX-fullerenů. Voltamogramy jsou uvedeny na Obr. 4B a jak z grafu vyplývá, plocha píku je lineárně závislá na koncentraci fullerenů. Toto chování může být vysvětleno tím, že zvyšující se množství fullerenů v roztoku působí jako izolátor a brání přepravě elektronů mezi elektrodou a DOX molekul. Obr. 4: Elektrochemická charakterizace připravených konjugátů. 4A interakce doxorubicinu (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 mg/cm 3 ) s konstantní koncentrací fullerenů. Maxima Peak 1 (-0,47 V) a Peak 2 (-0,5 V), s roustoucí koncentrací doxorubicinu zvyšování Peak 1 a snižování Peak 2. 4B interakce konstantní koncentrace doxorubicinu s fullereneny (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/ml). Lineární trend poklesu signálů Peak 1 a Peak 2 se stoupající koncentrací fullerenů 4.10 HPLC a CE charakterizace konjugátů DOX-fullerenů Adsorpce DOX molekul na molekuly fullerenů vede ke vzniku mnoha komplexů s různými stechiometrickými vlastnostmi, které nemohou být odhaleny stacionárními analýzami, a proto bylo využito různých separačních metod včetně HPLC a CE. Abychom získali více informací o vlastnostech připravených konjugátů byly využity tři různé detekční techniky - HPLC-UV, HPLC-ED a CE-LIF. Výsledky pro konjugáty připravené s využitím stálé koncentrace fullerenů a měnící se koncentrace DOX jsou uvedeny na Obr. 5. Bylo zjištěno, že retenční čas DOX je 5,9 minuty za použitých podmínek HPLC (data nejsou uvedena). Fullereny nebyly pozorovány nejspíše pro jejich nepolární povahu, která vylučuje možnost separace na reverzní fázi [76]. To lze usoudit z výsledků zobrazených na Obr. 5A, kde zvyšující se množství aplikovaného DOX vedlo ke zvýšení píku s retenčním časem 5,9 minuty. Závislost výšky píku na koncentraci aplikovaného DOX odpovídá u obou elektrochemických stanovení (Obr. 5A) výsledkům detekce absorbance HPLC. Obě závislosti vykazují lineární trend s koeficient determinace R 2 0,9927 a 0,995. Na druhou stranu analýza CE-LIF odhalila tvorbu různých komplexů fullerenů a DOX (Obr. 5B). Vzhledem k tomu, že fullereny nevykazují fluorescenci po excitaci 488 nm jsou zobrazeny touto metodou pouze konjugáty. Nejvyšší pík v elektroferogramu představuje nejhojněji zastoupený komplex, ale tvorba dalších komplexů je prokázána přítomností ostatních píků v rozsahu 9-11 a minut, s rostoucí intenzitou v závislosti na aplikované koncentraci DOX. Závislost výšky píku (hlavní vrchol) na koncentraci aplikovaného DOX je zobrazen na detailu Obr. 5B. Získaná závislost lze vyjádřit polynomem rovnice charakterizující rostoucí trend signálu podle koncentrace DOX. 19

20 Obr. 5: Využití různých detekčních technik pro stanovení vlastností připravených konjugátů DOX (8; 16; 31; 63; 125; 250 a 500 µg/ml) s konstantní koncentrací fullerenů. A) stanovení HPLC-UV/ED, detekce konjugátů v retenčním čase 5,9 min, trend rostoucího signálu se zvyšující se koncentrací DOX. B) stanovení CE-LIF detekce konjugátů DOX-fulerrenů v migračním čase 9-11 a min, se zvyšující se koncentrací DOX byl zvyšován signál konjugátů Obr. 6: Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro posouzení záznamů konjugátů doxorubicinu a fullerenů v závislosti na rozdílné koncentraci fullerenů (2,5; 5; 7,5; 10 a 12,5 mg/l). A) HPLC-ED/UV zobrazení signálů konjugátů v retenčním čase 6 min, zvyšující se signál se zvyšující se koncentrací fullerenů. B) zobrazení signálů konjugátů pomocí CF-LIF v migračním čase 8,5 min (Peak 1) a 12,8 min (Peak 2). Trend zvyšujících se signálů se zvyšující se koncentrací fullerenů 20

21 Výsledky získané pro sadu roztoků připravených s použitím konstantní koncentrace DOX a různých koncentrací fullerenů jsou uvedeny na Obr. 6. Výsledky HPLC ukazují rostoucí trend v závislosti na zvyšující se koncentraci fullerenů, jak je uvedeno na detailu obr. 6A. Přítomnost píků v chromatogramu kromě hlavního píku s migrační dobou 5,9 minuty jsou způsobeny nečistotami v DOX. Nicméně konjugáty signál DOX zvyšují s rostoucí koncentrací, jak je zobrazeno na obr. 6A. Výsledky pro soubor vzorků připravených s použitím konstantní koncentrací DOX a různých koncentrací fullerenů, analyzovaných pomocí CE-LIF jsou uvedeny na obr. 6B. Hlavní vrcholy s migrační dobou 8,5 minuty (vrchol 1) vykazují rostoucí signál v závislosti na zvyšující se koncentraci fullerenů. Podobně vrcholy v oblasti s migrační dobou 12,8 minuty vykazují vyšší signál v případě použití 12,5 mg/cm 3 fullerenů než v případě nižších koncentrací, jak je znázorněno na detailu Obr. 6B. Obr. 8: Fluorescence doxorubicinu (500 µg/ml v methanolu) v kapiláře v různých hloubkách v tkáni: (A) kapilára v hloubce 4 mm; (B) kapilára v hloubce 5 mm; (C) kapilára v hloubce 6 mm; (D) klesající intenzita fluorescence s hloubkou umístění kapiláry s doxorubicinem v tkáni Obr. 7: Fluorescenční signál zvyšující se s aplikovaným objemem. Doxorubicin aplikovaný do hloubky 5 mm v objemu 100 až 300 μl, koncentrace doxorubicinu: 63 μg/ml, excitační filtr: 480 nm, emisní filtr: 600 nm, přístroj: Carestream In-Vivo Xtreme Imaging Systém 4.11 Charakterizace in vivo Možnosti detekce konjugátů DOX-fulleren v živém organizmu byly testovány na doxorubicinu, který byl aplikován do svalové tkáně. Doxorubicin byl injekčně aplikován do svalové tkáně a byla detekována jeho fluorescence v závislosti na aplikovaném objemu a hloubce vpichu (Carestream In-vivo Xtreme Imaging Systém). Při aplikaci byla injekční stříkačka pevně upevněna na stojanu, aby bylo zajištěno stejné místo vpichu při opakovaných aplikacích doxorubicinu do tkáně. Injekční stříkačka však vykazovala nepřesné dávkování nízkých objemů, proto byla k aplikaci zvolena infúzní souprava s peristaltickou pumpou Pump P-1, Amesham Biosciences, AP Czech). Pumpa zajistila výrazně lepší opakovatelnost v aplikovaném objemu (50 μl) léčiva (RSD 5%). Se vzrůstajícím množstvím léčiva ( μl) aplikovaným do tkáně lineárně roste plocha prostorové distribuce doxorubicinu v tkáni (Obr.7). Rovněž byl zaznamenán významný lineární růst intenzity fluorescence doxorubicinu. Dále bylo zjištěno, že po aplikaci doxorubicinu do svalové tkáně k prostorové distribuci dochází téměř okamžitě a k dalšímu viditelnému rozšiřování plochy fluorescenčního signálu již nedochází ani po delším čase (3 hodiny), síla signálu se však mírně zvyšuje z důvodu distribuce v ose z (směrem dolů, tzn. k detektoru). Doxorubicin byl aplikován do různých hloubek tkáně a při těchto aplikacích byla zaznamenána špatná opakovatelnost intenzity záření doxorubicinu. Proto byla použita tenká kapilára (Ø 1 mm) naplněná doxorubicinem, tím bylo zamezeno prosakování doxorubicinu tkání a zároveň byla snadno stanovena hloubka, v níž se doxorubicin nacházel. Doxorubicin (500 µg/ml v methanolu) uzavření v kapiláře byl dobře detekovatelný i v hloubce 6 mm. Fluorescenčních vlastností doxorubicinu je možné využít při pozorování distribuce doxorubicinu vázaného na fulerény. Nakonec bylo sledováno chování konjugátů DOX- fullerenů v živém organizmu, aby se ověřil jejich velký potenciál pro dopravu a cílené dávkování cytostatik. Toto pozorování in vivo je možné vzhledem k vynikajícím fluorescenčním vlastnostem DOX [76]. Kromě toho, jak již bylo uvedeno výše, vykazují fullereny ochranné vlastnosti proti toxickým účinkům DOX. Kuřecí embrya byla vyjmuta ze skořápky a DOX nebo konjugáty DOX-fullerenů byly aplikovány do tkáně prsního svalů. Fluorescence peří a autoflorescence svalové tkáně bylo eliminováno softwarem. Vzhledem k dobrým fluorescenčním vlastnostem DOX bylo možné pozorovat rozdělení konjugátů DOX-fullerenů ve svalové tkáni. Fluorescence detekovaná v kuřatech z čistého roztoku DOX (V = 100 l, c = 500 mg/cm 3 ), vstřikovaného 5 mm pod kůži je znázorněno na Obr. 7A. Průměrná inten- 21

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad NanoCeva Řešitelská pracoviště Vysoké učení technické Brno (řešitel), Výzkumný ústav pletařský (spoluřešitel), Mendelova univerzita

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit Modifikace uhlíku

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Z Technologie prekurzorů léčiv onkologických onemocnění Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda Umístění práce: AS58 1 1 ÚVOD Platinová cytostatika tvoří nejvýznamnější

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013 Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz bsah prezentace 1 Pokročilé AFM módy Kontaktní mód - Konstatní výška - Konstantní síla - Chybový profil - Modulace

Více

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Mgr. Pavel Odráška, Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Lucie Gorná, R. Vejpustková a doc. Luděk

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel PharmDr. Doležalová, Mgr.Odráška, Mgr. Gorná, Vejpustková, R., doc.mgr.bláha,ph.d. Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Profesní

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Zpráva o postupu projektu TA03010189

Zpráva o postupu projektu TA03010189 Zpráva o postupu projektu TA03010189 Efektivní separace Laktoferinu z kravského mléka Vypracovalo: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 2014 V rámci spolupráce s Regionálním centrem

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vybrané technologie povrchových úprav Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Metody vytváření tenkých vrstev Vakuové metody dnes nejužívanější CVD Chemical vapour deposition PE CVD

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více