STÁŽE. pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁŽE. pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol. www.bionanotech."

Transkript

1 STÁŽE pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2 Obsah Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky aktivních látek... 4 Projekt č. 3 Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky... 5 Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA

3 Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů Vedoucí stáže: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Během čtyř týdnů se student postupně a prakticky seznámí se všemi kroky při vývoji a výrobě nanovlákenných materiálů metodou elektrostatického zvlákňování s využitím technologií 4Spin. Bude seznámen s postupy k dosažení optimálních fyzikálně chemických vlastností roztoků a základními principy jejich zvláknění. Stěžejním úkolem studenta bude příprava nanovlákenných vrstev s pravidelným uspořádáním (tj. jednoose nebo víceose orientovaným) z vybraného materiálu. Procesní parametry vedoucí k optimálním výrobním procesům budou řešeny v rámci stáže. Připravené materiály budou dále charakterizovány z pohledu morfologie a mechanických, příp. i biologických a chemických vlastností. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. Andrady, A.L., Science and Technology of Polymer Nanofibers. Wiley Publication, ISBN: : p. 404 pages. 2. S. Ramakrishna, K.F., W. Teo, T. Lim, Z. Ma, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2005: p [+] odborné články přímo k dané problematice 4. Technologie 4Spin, Student bude pracovat ve špičkově vybavených laboratořích, kde jsou dostupné všechny potřebné experimentální přístroje pokrývající celý výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů. Přímo pro metodu elektrostatického zvlákňování jsou k dispozici sofistikované laboratorní zařízení 4Spin (také provozované v laboratoři s čistým režimem). Veškerá experimentální činnost bude provedena během prvních tří týdnů, poslední týden bude student zpracovávat výsledky. Výstup: Hlavním cílem stáže z pohledu výstupů je příprava nanovlákenných materiálů s precizní strukturou. Student po skončení své stáže zpracuje závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, kde shrne a vyhodnotí všechny dosažené výsledky svých experimentů. Kvalitně zpracované výsledky budou podkladem pro společnou publikaci v odborném časopise. 3

4 Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky aktivních látek Vedoucí stáže: Ing. Jiří Běťák Cílem projektu bude příprava nekonečných vláken z biopolymerů, dopovaných biologicky aktivní látkou (např. diklofenac, dexametazon). Dále budou studovány difúzní procesy při uvolňování aktivní látky z vlákenné struktury. Detekce bude provedena pomocí UV-VIS spektroskopie. Pro kontrolu chemické stability polymerního systému a stability uvolňované látky budou provedeny NMR analýzy. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři pro vývoj a výzkum mikrovláken po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec září. 1. Hladík, V.: Textilní vlákna, SNTL 1970 (či jiná literatura popisující tvorbu vláken metodou mokrého zvlákňování wet-spinning proces ) 2. Hokr, M.: Transportní procesy, TU Liberec, 2005 (či jakákoliv jiná publikace popisující difúzní procesy) 3. Matkovic, S.R., Valle, G.M, Briand, L.E: Quantitative analysis of ibuprofen in pharmaceutical formulations through FTIR spectroscopy, Latin American Applied Research, 2005 URL: 4. Chalabala, M.: Liekové formy, Osveta 1985 V rámci odborné stáže se student v prvním týdnu nejprve seznámí s technologií práce s polymerními materiály a jejich zpracování do formy nekonečných vláken. Následně bude vytvořena řada vláken o různé koncentraci aktivní látky. V průběhu 2. a 3. týdne budou prováděny studie relaxace aktivní látky z vlákenné struktury do fyziologického roztoku. Budou sestaveny a matematicky popsány Fickovské relaxační závislosti pro daný systém léčivo-vlákenná matrice pro různé teploty. Sledovanými proměnnými budou koncentrace léčiva v roztoku, teplota, čas a reziduální obsah léčiva ve vlákenné matrici. Pro detekci uvolněného léčiva do fyziologického roztoku bude použito UV-VIS spektroskopie. Chemická stabilita implementovaného léčiva po zvlákňovacích procesech bude sledována pomocí NMR spektroskopie. V průběhu 4. týdne bude sepisována závěrečná zpráva z provedených měření. Výstup: Laboratorní deník, závěrečná zpráva stran. 4

5 Projekt č. 3 Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D. V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi kys. Hyaluronové pro léčbu defektů kloubní chrupavky. Během čtyř týdnů by byl seznámen s tkáňovým inženýrstvím jak z obecného hlediska, tak i jak lze tento nový vědní obor využít při léčbě defektů kloubní chrupavky. Dále se scaffoldy na bázi kys. hyaluronové, které lze k léčbě využívat a s požadavky na jejich vlastnosti a to především z hlediska biokompatibility a mechanických vlastností. Dále s kultivací buněk zabudovaných do těchto scaffoldů a sledováním jejich viability, s požadavky a postupy pro jejich efektivní kultivaci, s vyhodnocováním jejich buněčné funkce a produkce mezibuněčné hmoty, a tím i kvality nově vznikající tkáně. Také by se seznámil se základy preklinických testů. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen září (po domluvě i jindy). 1. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number Ch. J. Little, N. K. Bawolin, X. Chen. Mechanical properties of natural cartilage and tissue engineered construct. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number C. Albrecht, B. Tichy, S. Nurnberger, S hosiner, L. Zak, S. Aldrian. Gene expression and cell differentiation in matrix-associated chondrocyte transplantation grafts: a comperative study. Ostheoarthritis and cartilage Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem tkáňové inženýrství a také s materiály pro léčbu defektů kloubní chrupavky. V druhé pak s přípravou materiálů do této oblasti na bázi kys. hyaluronové a s možnostmi optimalizace jejich mechanických vlastností. V třetí části s kultivací chondrocytů implementovaných do daných materiálů a metodami vyhodnocování jejich viability a funkce a to především z hlediska produkované extracelulární hmoty a tím i tvorby zárodků nové chrupavčité tkáně. V rámci stáže bude také krátce seznámen se základy preklinického testování těchto materiálů. Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. 5

6 Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu Vedoucí stáže: Ing. Tereza Halasová Stáž na téma Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu přinese účastníkovi širší teoretický i praktický přehled o jevu fluorescence a příbuzných fotoluminiscenční jevech, naučí jej prakticky tyto jevy studovat moderní instrumentací a poskytne komplexní náhled na danou problematiku. Stáž bude realizovaná v laboratořích Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT Brno. Student bude absolvovat stáž v Laboratoři fluorescenční spektroskopie po dobu 1 měsíce v celku. Preferovaný termín pro realizaci stáže pro rok 2013 je červenec nebo srpen, změna je však možná po osobní domluvě mezi studentem a vedoucím. 1. Valeur, B.: Molecular Fluorescence. Weinheim (Federal Republic of Germany) : WILEY-VCH Verlog GmbH 69469, s. ISBN X. 2. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy rd. ISBN Radeva, T.: Physical chemistry of polyelectrolytes. Marcel Dekker, Inc. 2001, s , ISBN Gaucher, G., Dufresne, M., Sant, V., Kang, N., Maysinger, D., Leroux, J.: Block copolymer micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled Release, 2005, č. 109, s Hrubý, M., Kučka, J., Kozempel, J., Lebeda, O.: Cílené polymerní nosiče léčiv v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy, 2006, č. 100., s Stáž bude rozdělena do třech etap, jedné teoretické a dvou praktických. Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického základu pro následující praktické etapy. Tato etapa je zařazena z důvodu srovnání informační úrovně účastníků. V rámci této teoretické části bude podrobně představena i instrumentace a základy vyhodnocování získaných luminiscenčních spekter jakož i příprava studovaných nanostruktur, jejich rozdělení a vlastnosti. Předpokládaná časová dotace: 4 dny. Následující etapa bude zaměřena na získávání luminiscenčních charakteristik fluoroforů z typických prostředí. Budou zvoleny zástupci polaritních a viskozitních fluorescenčních sond a bude provedena charakterizace jejich luminiscenčních vlastností, která bude zahrnovat měření emisních spekter, excitačních spekter, anisotropie (viskozitní sondy) a doba života v závislosti na změně polarity resp. viskozity. Předpokládaná časová dotace 6 dnů. (přístrojové vybavení viz.: 6

7 Poslední etapa bude zahrnovat laboratorní přípravu nanostruktur na bázi micelární koloidů a polymerních micel. Budou zvoleni zástupci kationaktivních, anionaktivních a neionogenních tenzidů, u nichž bude názorně předvedeno využití fluorescenčních sond ve studiu průběhu jejich agregace. Zároveň bude demonstrován vliv interakce těchto struktur se samotnými sondami, což naznačí kritické omezení této metody. Pomocí tzv. polaritních sond bude stanovena polarita micelárního jádra, jako zásadní řídící prvek využití těchto systémů v nanobiotechnologiích. Vliv teploty a iontové síly na tyto struktury bude studován pomocí vybraných viskozitních sond, kterými bude sledována změna viskozity micelárních jader. Poznatky z klasických tenzidů pak budou následně převedeny na systémy polymerních micel. Na interakci mezi polyaniontem (polystyrensulfonátem sodným) a zvoleným kationaktivním tenzidem bude demonstrován vliv formování nanostruktur typově vhodných pro systémy cílené distribuce léčiv. Tato etapa zahrnuje i základní vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. Předpokládaná časová dotace dnů. Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 7

8 Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů Vedoucí stáže: Radovan Buffa, Ph.D. Náplní stáže je syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které jsou vhodnými prekurzory pro přípravu hydrogelů. Součástí stáže je i optimalizace přípravy hydrogelů a základní studium jejich fyzikálních a chemických vlastností, případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Tyto materiály mají potenciální využití v tkáňovém inženýrství, v kosmetice a v medicíně. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže 1. Huerta-Angeles G.; Chládková D.; Šmejkalová D.; Buffa R., Velebny V.: Synthesis of highly substituted amide Hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their crosslinking via click chemistry, Carbohydrate polymers, 84, (2011). 2. Huerta-Angeles G., Chladkova D., Buffa R., Kettou S., Velebny V.: Amphoteric materials based on crosslinked HA, method of preparation thereof, materials containing entrappted active agents, methods of preparation thereof and use of said materials, CZ PV Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al.: Oxidized derivatives of hyaluronic acid, their preparation and modification, WO2011/ Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al: New method for preparation of oxidized hyaluronane and its modification. WO2011/ Buffa R., Jiří Běťák, Sofiane Kettou, Martina Hermannová, Lucie Pospíšilová, Vladimír Velebný: A novel DTPA crosslinking of hyaluronic acid and metal complexation thereof. Carbohydrate Research, 346, , Stáž bude rozdělena do tří částí, kde první tvoří teoretické školení a obeznámení se s metodami a postupy používanými v chemické laboratoři. Navazující praktická část se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů. Poslední část tvoří shrnutí výsledku a sepsání krátké závěrečné zprávy. První část stáže bude uskutečněna formou školení, ve kterém se student seznámí s technickým vybavením laboratoře, bezpečnostními předpisy a s metodami používanými při modifikaci biopolymerů a jejich charakterizací pomocí analytických metod. Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny Hlavní náplní praktické části bude syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které budou vhodnými prekurzory pro přípravu biokompatibilních hydrogelů. V případě úspěchu se bude pokračovat v optimalizaci přípravy hydrogelů a základnímu studiu jejich fyzikálních a chemických vlastností. Charakterizace meziproduktů pomocí spektroskopických metod jako NMR, 8

9 IČ, UV-Vis bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Vlastnosti finálních hydrogelů budou charakterizovány měřením jejich reologických vlastností a případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Předpokládaná časová dotace: dní Po kompletizaci výsledků bude následovat sepsání závěrečné zprávy, kde budou popsány všechny modifikační reakce a shrnuté trendy pozorované při optimalizaci přípravy hydrogelů v souvislosti s jejich stabilitou a reologickými vlastnostmi. Předpokládaná časová dotace: 3-4 dní Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 9

10 Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice Vedoucí stáže: Mgr. Jiří Mrázek Náplní stáže je příprava upkonverzních nanočástic materiálu NaREF 4 (RE = Y, Gd, Yb, Er). Účastník získá základní přehled v oblasti moderních nanomateriálů pro diagnostiku, vyzkouší si syntézu nanočástic a jejich charakterizaci pomocí analytických přístrojů. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři A214 po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červeneczáří. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. M. Haase a H. Schäfer, Upconverting Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, roč. 50, čís. 26, s , čer F. Wang et al., Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy, The Analyst, roč. 135, čís. 8, s. 1839, N. J. J. Johnson et al., Size-Tunable, Ultrasmall NaGdF 4 Nanoparticles: Insights into Their T1 MRI Contrast Enhancement, Chem. Mater., roč. 23, čís. 16, s , G. Jiang et al., An Effective Polymer Crosslinking Strategy to Obtain Stable Dispersions of Upconverting NaYF4 Nanoparticles in Buffers and Biological Growth Media for Biolabeling Applications, Langmuir, F. Wang et al., Tuning upconversion through energy migration in core shell nanoparticles, Nat Mater, roč. 10, čís. 12, s , pro V první části stáže bude probrán teoretický základ fungování a přípravy upkonverzních nanočástic. Praktická část bude spočívat v přípravě a charakterizaci nanočástic. Pro vybraná témata praktické části bude připraven pracovní postup s krátkou teorií v úvodu. První část stáže bude uskutečněna formou přednášek, ve kterých se student seznámí s problematikou upkonverzních nanočástic a jejich využitím v oblasti optického zobrazování in vitro a in vivo. Dále budou shrnuty hlavní analytické metody vhodné pro charakterizaci těchto nanočástic a na závěr bude představena výzkumná činnost školící laboratoře. Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny Náplní praktické části bude příprava upkonverzních nanočástic NaREF 4 (RE = Y, Gd, Yb, Er) metodou tepelné dekompozice a modifikace povrchu nanočástic s cílem připravit koloid stabilní za fyziologických podmínek. Předpokládaná časová dotace: dní Charakterizace nanočástic bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Student si bude moci vyzkoušet měření upkonverzních spekter, stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu 10

11 světla a přípravu vzorků pro stanovení koncentrace částic metodou ICP-OES. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dní Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. 11

12 Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus Vedoucí stáže: Mgr. Stanislav Pepeliaev, Ph.D. Vnášení cizorodé DNA do bakteriální buňky se zpravidla začíná enzymatickým vyštěpením genu zájmu a jeho následným vložením do vektoru, nejčastěji do plazmidu. Pro štěpení DNA se využívají enzymy restriktázy, pro následné spojení fragmentů pak ligázy, nejčastěji T4 DNA ligáza. Během procesu spojeni DNA fragmentu s plazmidem dochází ke vzniku směsi produktů, ve které jen malá část představuje vektor se správně orientovaným a vloženým fragmentem. Pro selekci transformantů se používají rozmanité genetické markery, obvykle geny rezistence k antibiotikům. Avšak přítomnost rezistence ještě neznamená, že ligace proběhla úspěšně, protože mohlo dojít k ligaci prázdného vektoru. Pro zjednodušení vytipování správných klonů se často používá systém modro-bílé selekce. Tento systém je založen na plazmidu, nesoucím LacZ gen, který propůjčuje buňce schopnost štěpit chromogenní substrát X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside). Tímto dochází k modrému zabarvení kolonií. Uprostřed sekvence LacZ genu se nachází MCS (angl. multiple cloning site, tedy mnohočetné klonovací místo). Při vložení DNA fragmentu do MCS se sekvence LacZ genu přeruší, buňka již nemůže štěpit X-gal a vytváří bílou kolonii. Takovéto bílé kolonie jsou vybrány pro další práci. Nedostatkem systému modro-bílé selekce je nutnost používat chromogenní substrát X-gal a látkuinduktor IPTG. To vše zvyšuje cenu práce, navíc IPTG je toxická pro bakteriální buňky. Proto navrhujeme systém barevné detekce správných transformantů, který nemá uvedené nedostatky. Místo LacZ genu by byl použít gen vhb (Vitreoscilla hemoglobin). Z tohoto genu se exprimuje bakteriální hemoglobin, který přidává buňkám červeno-oranžovou barvu. Při přerušení sekvence vhb genu, stejně jako pří modro-bíle selekci, se vytváří bílé kolonie. Restrikční místa pro nejčastěji používané endonukleázy budou vytvořena pomocí tichých mutací, to znamená takových, při kterých dojde k substituci báze v tripletu, která nemění aminokyselinu v budoucím bílkovinném řetězci. Cíle projektu jsou: - vytvořit nízko a středně kopiové shuttle-vektory pro expresi a mutagenezi s barevným rozlišením transformantů, které jsou schopní replikace v Escherichia coli a Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři po dobu 1 měsíce vcelku. Možný termín realizace bude po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. Suwanwong Y., Kvist M, Isarankura-Na-Ayudhya C., Tansila N., Bulow L., Prachayasittikul V. (2006) Chimeric antibody-binding Vitreoscilla hemoglobin (VHb) mediates redox-catalysis reaction: new insight into the functional role of VHb. Int. J. Biol. Sci., Isarankura-Na-Ayudhya C., Panpumthong P., Tangkosaku T., Boonpangrak S., Prachayasittiku V. (2008) Shedding light on the role of Vitreoscilla hemoglobin on cellular catabolic regulation by proteomic analysis. Int. J. Biol. Sci

13 3. Joshi M., Mande S., Dikshit K.L. (1998) Hemoglobin Biosynthesis in Vitreoscilla stercoraria DW: Cloning, Expression, and Characterization of a New Homolog of a Bacterial Globin Gene. Appl. Environ. Microbiol., 64(6): In silico silent mutagenesis. PCR. Elektroforéza v agarózovém gelu. Elektroporace. Restrikční štěpení. Ligace. Kultivace mikroorganismů na pevných a tekutých mediích. Výstup: Závěrečná zpráva (doporučeno min. 10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 13

14 Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet Vedoucí stáže: Mgr. Dzianis Smirnou Ph.D. Cílem stáže Moderní postupy fermentace Basidiomycet je naučit studenta teoretické i praktické aspekty submersní kultivace Basidiomycet a rozšířit přehled možností využití vyšších hub (Macrofungi) v biotechnologii. Student bude mít možnost seznámit se s moderním fermentačním zařízením, nastudovat postupy práce s vyššími houbami a vyzkoušet si různé strategie submersních kultivací. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v biotechnologické laboratoři po dobu 1 měsíce. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec-srpen. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže 1. Fazenda M.L., Seviour R., McNeil B., Harvey L.M Submerged Culture. Fermentation of Higher Fungi : The Macrofungi. Advances in Applied Microbiology, V. 63. P Kim H.M., Paik S.Y., Ra K.S., Koo K.B., Yun J.W., Choi J.W Enhanced production of exopolysacharides by fed-batch culture of Ganoderma resinaceum DG The Journal of Microbiology. P Lee K.M., Lee S.Y., Lee H.Y Bistage control of ph for improving exopolysaccharide production from mycelia of Ganoderma lucidum in an air-lift fermentor. Journal of bioscience and bioengineering. V. 88 (6). P Tang Y.J., Zhong J.J Fed-batch fermentation of Ganoderma lucidum for hyperproduction of polysaccharide and ganoderic acid, Enzyme Microb. Technol. V.31. P Tang Y.J., Zhu L.W., Li H.M., Li D.S Submerged Culture of Mushrooms in Bioreactors Challenges, Current State-of-the-Art, and Future Prospects. Food Technol. Biotechnol. V.45 (3). P Xiang Zou Fed-batch fermentation for hyperproduction of polysaccharide and ergosterol by medicinal mushroom Agaricus brasiliensis. Process Biochemistry. V.41. P Praktická část stáže bude realizovaná na fermentačním zařízení INFORS AG (Švýcarsko). Jako testovací kultura bude používána vyšší houba Schizophyllum commune. Z důvodu časové náročnosti práce s basidiomycetami bude stáž rozdělena do čtyř etap a naplánována následujícím způsobem: Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického a praktického základu uchovávání kmenů a přípravy inokul pro zahájení submersní kultivace. Student se naučí principům manipulace se zařízením a přípravě fermentoru (kalibrace sond, čerpadel, sterilizace in situ, apod.). Předpokládaná časová dotace: 2-3 dny. 14

15 V rámci následující etapy bude provedena batch kultivace S. commune, během které budou monitorovány charakteristické parametry procesu: změna ph, po 2, narůst mycelia, morfologie pelet, produkce metabolitů, spotřeba zdroje uhlíku, apod. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dnů. Třetí etapa bude věnována kultivační strategii two-stage kultivaci. Na základě výsledků, získaných v batch kultivaci bude vybrán klíčový parametr a naplánován design fermentací. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dnů. V poslední etapě bude zahájena fed-batch fermentace, budou analyzovány a zhodnoceny získané výsledky, porovnány mezi sebou a otestovány fermentační strategie a připravena závěrečná zpráva. Předpokládaná časová dotace: 7-10 dnů. Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 15

16 Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA Vedoucí stáže: Mgr. Kristina Nešporová Anotace projektu Kyselina hyaluronová (dále jen HA) v organismu uplatňuje nejen svoje fyzikální vlastnosti tím, že slouží jako hydratační složka tkáně, lubrikant a podporuje viskoelasticitu tkáně, ale je také velmi často spojována s regulací významných buněčných procesů jako je embryogeneze, diferenciace či migrace buněk. HA je významnou komponentou extracelulární matrix (dále jen ECM). Buňky epitelu a pojivové tkáně ji používají jako kostru pro umístění a uchycení v tkáni a zároveň jako oporu při migraci tkání. HA je těmito buňkami rozpoznávána specificky pomocí receptorů. Majoritními a nejvíce prozkoumanými receptory buněk pro HA je CD44 a RHAMM. Receptor CD44 je napojen na několik signálních drah, což podporuje roli HA jako signální molekuly. Jedním z buněčných procesů, který HA může ovlivňovat, je migrace buněk, při které se zase uplatňuje receptor RHAMM. Migrace buněk je nezbytná během jak fyziologických pochodů (embryogeneze, vývoj tkání), tak během patologických stavů jako je hojení rány či metastazování nádorových buněk. Během hojení rány je migrace dermálních fibroblastů z neporušené tkáně do místa defektu nutná pro reparaci poškozené tkáně. Migrace fibroblastů je stimulována prvotně cytokiny a růstovými faktory, avšak podpora migrace vlivem interakce s ECM, konkrétně s HA, je také předpokládána. Migrace nádorových buněk je naopak nežádoucím, při kterém nádorové buňky využívají svůj pericelulární hyaluronový obal a receptory CD44 a RHAMM. Cíl projektu Cílem stáže bude připravit kultury buněk s blokovanou expresí receptoru pro hyaluronan. Takto upravené buňky budou použity jako kontrola v pokusech studující efekty HA. Stáž bude realizována v srpnu Turley EA, Noble PWBourguignon LY (2002). Signaling properties of hyaluronan receptors. J Biol Chem. 277: Singer AJ and Clark RA (1999). Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 341: Chen WY and Abatangelo G (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen. 7: Naor D, Nedvetzki S, Golan I, et al (2002). CD44 in cancer. Crit Rev Clin Lab Sci. 39: Lauffenburger DA and Horwitz AF (1996). Cell migration: a physically integrated molecular process. Cell. 84: Bustin SA (2004). A-Z Quantitative PCR. International University Line, La Jolla CA , USA. 7. Paddison PJ, et al (2002). Short hairpin RNAs (shrnas) induce sequence-specific silencing in mammalian cells. Genes Dev. 16:

17 8. Ui-Tei K, et al (2004). Guidelines for the selection of highly effective sirna sequences for mammalian and chick RNA interference. Nucleic Acids Res. 32: : první dva dny seznámení se s laboratorním prostředím a vybavením, bezpečností práce a zásadami laboratorní práce v holdingu Contipro; čtení literatury další dva dny detailní naplánování pokusu, zahájení práce v laboratoři, příprava buněk Okamžité zahájení pokusu vyžaduje objednání všech potřebných chemikálií a materiálu v předstihu, aby byly k dispozici. Pokud by byl zájem ze strany stážisty, může si problematiku nastudovat předem a může pomáhat s výběrem a koupí chemikálií a materiálu : transfekce buněk příprava buněk podle standardních postupů zavedených v holdingu Contipro transfekce buněk podle návodu od výrobce transfekčního činidla ověření úspěšnosti blokace exprese CD44 pomocí metody qpcr změna v expresi mrna pro CD44 pomocí metody flow cytometry změna v produkci proteinu CD44 vyhodnocování dat pomocí softwarů příslušných přístrojů statistické vyhodnocení sepisování výsledků do závěrečné zprávy Výstup: Výstupem bude závěrečná zpráva z pokusu psaná v anglickém jazyce a skládající se z kapitol: 1) Literární úvod; 2) Metody a materiály; 3) Výsledky; 4) Diskuse; 5) Závěr; 6) Seznam zkratek; 7) Seznam použité literatury. 17

Studentská vědecká a odborná činnost 2015

Studentská vědecká a odborná činnost 2015 Studentská vědecká a odborná činnost 2015 Textil 3. červen 2015 Technická univerzita v Liberci Univerzitní náměstí 1410/1 budova G, 461 17 Liberec Recenzent: Maroš Tunák Editor: Veronika Šafářová Technická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta chemická Ústav fyzikální a spotřební chemie RNDr. Vladimír Velebný, CSc. Hyaluronan biopolymer pro tkáňové inženýrství Hyaluronan biopolymer for tissue engineering

Více

Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice. Zuzana Krpalová

Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice. Zuzana Krpalová Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice Zuzana Krpalová Bakalářská práce 2012 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

Přehled nabídky témat stáží studentů SŠ na VŠ pro školní rok 2009-2010

Přehled nabídky témat stáží studentů SŠ na VŠ pro školní rok 2009-2010 - Instituce Vedoucí stáže Téma Anotace 1 AV ČR ÚŽFG Buchtová Marcela, RNDr., 2 AV ČR + VFU +MOU ÚŽFG Matalová Eva, doc. RNDr., 3 MU FI Lexa Matej,, PhD. Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch Využití

Více

VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha. ití GMO pro ské. i nepotravinářsk

VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha. ití GMO pro ské. i nepotravinářsk VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha pod patronací MŽP ČR Možnosti využit ití GMO pro potravinářsk ské i nepotravinářsk ské účely Praha, 13.březen 2008 Tento materiál byl vydán s podporou projektů MŽP ČR /750/1/35/GMO/07

Více

B I O. Sedmnáctý ročník Číslo 3/2007. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I O. Sedmnáctý ročník Číslo 3/2007. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I O Sedmnáctý ročník Číslo 3/2007 PR SPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

RECENZE. Jan-Christer Janson: Protein Purification: Principles, High Resolution Methods, and Applications

RECENZE. Jan-Christer Janson: Protein Purification: Principles, High Resolution Methods, and Applications RECENZE Mirsky Vladimir M., Yatsimirsky Anatoly (eds.): Artificial Receptors for Chemical Sensors Vydal Wiley-VCH Weinheim, 1. vydání, 2011, 470 stran, pevná vazba, 202 obrázků (33 barevných), cena 138,-

Více

Žádost o akreditaci studijního programu

Žádost o akreditaci studijního programu Žádost o akreditaci studijního programu Škola Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Čtyřletý doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (P2820) Chemistry, technology

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 2014 výzkum inovace vzdělávání REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc +420 585634973 http://www.rcptm.com

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

B I PROSPECT. Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin (P2901) Studijní obor Potravinářská chemie (2901V021) Forma studia: prezenční i kombinované

Více

RECENZE. Fahd Al-Mulla (ed.): Formalin-Fixed Paraffin- Embedded Tissues: Methods and Protocols Methods in Molecular Biology 724

RECENZE. Fahd Al-Mulla (ed.): Formalin-Fixed Paraffin- Embedded Tissues: Methods and Protocols Methods in Molecular Biology 724 RECENZE Fahd Al-Mulla (ed.): Formalin-Fixed Paraffin- Embedded Tissues: Methods and Protocols Methods in Molecular Biology 724 Vydal Humana Press, 2011, pevná vazba, 312 stran, 57 obrázků, cena 117,65

Více

Přehled anotací podpořených prací SOČ ve školním roce 2011/2012

Přehled anotací podpořených prací SOČ ve školním roce 2011/2012 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu z.s.p.o. Podpora středoškolské odborné činnosti Přehled anotací podpořených prací SOČ ve školním roce 2011/2012 Brno 2012 Poděkování Za všechny zapojené studenty

Více

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a a UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie,

Více

Cytotoxicita nízkomolekulárních produktů syntézy polyanilinu. Bc. Jana Hrušková

Cytotoxicita nízkomolekulárních produktů syntézy polyanilinu. Bc. Jana Hrušková Cytotoxicita nízkomolekulárních produktů syntézy polyanilinu Bc. Jana Hrušková Diplomová práce 2015 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Využití Ramanovy spektroskopie v potravinářství Applications of Raman Spectroscopy in Food Science. Romana Čapáková

Využití Ramanovy spektroskopie v potravinářství Applications of Raman Spectroscopy in Food Science. Romana Čapáková Využití Ramanovy spektroskopie v potravinářství Applications of Raman Spectroscopy in Food Science Romana Čapáková Bakalářská práce 2012 B ve Zlíně, Fakulta technologická 2 B ve Zlíně, Fakulta technologická

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Žádosti o novou akreditaci navazujícího magisterského programu

Žádosti o novou akreditaci navazujícího magisterského programu Žádosti o novou akreditaci navazujícího magisterského programu Chemie pro medicínské aplikace Název oboru: Chemie pro medicínské aplikace Forma studia: prezenční studium Žadatel: Fakulta chemická Purkyňova

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Využití nanotechnologií jako moderních nástrojů v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií Matěj Sklenář Brno 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor 06

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 25 Číslo 2/2015 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 25th Volume, No.

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

Studium komplexů chitosanu s ionickým tenzidem. Bc. Darina Heimová

Studium komplexů chitosanu s ionickým tenzidem. Bc. Darina Heimová Studium komplexů chitosanu s ionickým tenzidem Bc. Darina Heimová Diplomová práce 2015 Darina Heimová Příjmení a jméno:. TTDK Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Žádost o akreditaci studijního programu

Žádost o akreditaci studijního programu Žádost o akreditaci studijního programu Škola Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Doktorský studijní program Fyzikální chemie (P1404) Studijní obor Fyzikální chemie (1404V001) Akreditační komise

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více