STÁŽE. pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁŽE. pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol. www.bionanotech."

Transkript

1 STÁŽE pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2 Obsah Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky aktivních látek... 4 Projekt č. 3 Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky... 5 Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA

3 Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů Vedoucí stáže: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Během čtyř týdnů se student postupně a prakticky seznámí se všemi kroky při vývoji a výrobě nanovlákenných materiálů metodou elektrostatického zvlákňování s využitím technologií 4Spin. Bude seznámen s postupy k dosažení optimálních fyzikálně chemických vlastností roztoků a základními principy jejich zvláknění. Stěžejním úkolem studenta bude příprava nanovlákenných vrstev s pravidelným uspořádáním (tj. jednoose nebo víceose orientovaným) z vybraného materiálu. Procesní parametry vedoucí k optimálním výrobním procesům budou řešeny v rámci stáže. Připravené materiály budou dále charakterizovány z pohledu morfologie a mechanických, příp. i biologických a chemických vlastností. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. Andrady, A.L., Science and Technology of Polymer Nanofibers. Wiley Publication, ISBN: : p. 404 pages. 2. S. Ramakrishna, K.F., W. Teo, T. Lim, Z. Ma, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2005: p [+] odborné články přímo k dané problematice 4. Technologie 4Spin, Student bude pracovat ve špičkově vybavených laboratořích, kde jsou dostupné všechny potřebné experimentální přístroje pokrývající celý výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů. Přímo pro metodu elektrostatického zvlákňování jsou k dispozici sofistikované laboratorní zařízení 4Spin (také provozované v laboratoři s čistým režimem). Veškerá experimentální činnost bude provedena během prvních tří týdnů, poslední týden bude student zpracovávat výsledky. Výstup: Hlavním cílem stáže z pohledu výstupů je příprava nanovlákenných materiálů s precizní strukturou. Student po skončení své stáže zpracuje závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, kde shrne a vyhodnotí všechny dosažené výsledky svých experimentů. Kvalitně zpracované výsledky budou podkladem pro společnou publikaci v odborném časopise. 3

4 Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky aktivních látek Vedoucí stáže: Ing. Jiří Běťák Cílem projektu bude příprava nekonečných vláken z biopolymerů, dopovaných biologicky aktivní látkou (např. diklofenac, dexametazon). Dále budou studovány difúzní procesy při uvolňování aktivní látky z vlákenné struktury. Detekce bude provedena pomocí UV-VIS spektroskopie. Pro kontrolu chemické stability polymerního systému a stability uvolňované látky budou provedeny NMR analýzy. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři pro vývoj a výzkum mikrovláken po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec září. 1. Hladík, V.: Textilní vlákna, SNTL 1970 (či jiná literatura popisující tvorbu vláken metodou mokrého zvlákňování wet-spinning proces ) 2. Hokr, M.: Transportní procesy, TU Liberec, 2005 (či jakákoliv jiná publikace popisující difúzní procesy) 3. Matkovic, S.R., Valle, G.M, Briand, L.E: Quantitative analysis of ibuprofen in pharmaceutical formulations through FTIR spectroscopy, Latin American Applied Research, 2005 URL: 4. Chalabala, M.: Liekové formy, Osveta 1985 V rámci odborné stáže se student v prvním týdnu nejprve seznámí s technologií práce s polymerními materiály a jejich zpracování do formy nekonečných vláken. Následně bude vytvořena řada vláken o různé koncentraci aktivní látky. V průběhu 2. a 3. týdne budou prováděny studie relaxace aktivní látky z vlákenné struktury do fyziologického roztoku. Budou sestaveny a matematicky popsány Fickovské relaxační závislosti pro daný systém léčivo-vlákenná matrice pro různé teploty. Sledovanými proměnnými budou koncentrace léčiva v roztoku, teplota, čas a reziduální obsah léčiva ve vlákenné matrici. Pro detekci uvolněného léčiva do fyziologického roztoku bude použito UV-VIS spektroskopie. Chemická stabilita implementovaného léčiva po zvlákňovacích procesech bude sledována pomocí NMR spektroskopie. V průběhu 4. týdne bude sepisována závěrečná zpráva z provedených měření. Výstup: Laboratorní deník, závěrečná zpráva stran. 4

5 Projekt č. 3 Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D. V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi kys. Hyaluronové pro léčbu defektů kloubní chrupavky. Během čtyř týdnů by byl seznámen s tkáňovým inženýrstvím jak z obecného hlediska, tak i jak lze tento nový vědní obor využít při léčbě defektů kloubní chrupavky. Dále se scaffoldy na bázi kys. hyaluronové, které lze k léčbě využívat a s požadavky na jejich vlastnosti a to především z hlediska biokompatibility a mechanických vlastností. Dále s kultivací buněk zabudovaných do těchto scaffoldů a sledováním jejich viability, s požadavky a postupy pro jejich efektivní kultivaci, s vyhodnocováním jejich buněčné funkce a produkce mezibuněčné hmoty, a tím i kvality nově vznikající tkáně. Také by se seznámil se základy preklinických testů. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen září (po domluvě i jindy). 1. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number Ch. J. Little, N. K. Bawolin, X. Chen. Mechanical properties of natural cartilage and tissue engineered construct. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number C. Albrecht, B. Tichy, S. Nurnberger, S hosiner, L. Zak, S. Aldrian. Gene expression and cell differentiation in matrix-associated chondrocyte transplantation grafts: a comperative study. Ostheoarthritis and cartilage Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem tkáňové inženýrství a také s materiály pro léčbu defektů kloubní chrupavky. V druhé pak s přípravou materiálů do této oblasti na bázi kys. hyaluronové a s možnostmi optimalizace jejich mechanických vlastností. V třetí části s kultivací chondrocytů implementovaných do daných materiálů a metodami vyhodnocování jejich viability a funkce a to především z hlediska produkované extracelulární hmoty a tím i tvorby zárodků nové chrupavčité tkáně. V rámci stáže bude také krátce seznámen se základy preklinického testování těchto materiálů. Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. 5

6 Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu Vedoucí stáže: Ing. Tereza Halasová Stáž na téma Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu přinese účastníkovi širší teoretický i praktický přehled o jevu fluorescence a příbuzných fotoluminiscenční jevech, naučí jej prakticky tyto jevy studovat moderní instrumentací a poskytne komplexní náhled na danou problematiku. Stáž bude realizovaná v laboratořích Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT Brno. Student bude absolvovat stáž v Laboratoři fluorescenční spektroskopie po dobu 1 měsíce v celku. Preferovaný termín pro realizaci stáže pro rok 2013 je červenec nebo srpen, změna je však možná po osobní domluvě mezi studentem a vedoucím. 1. Valeur, B.: Molecular Fluorescence. Weinheim (Federal Republic of Germany) : WILEY-VCH Verlog GmbH 69469, s. ISBN X. 2. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy rd. ISBN Radeva, T.: Physical chemistry of polyelectrolytes. Marcel Dekker, Inc. 2001, s , ISBN Gaucher, G., Dufresne, M., Sant, V., Kang, N., Maysinger, D., Leroux, J.: Block copolymer micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled Release, 2005, č. 109, s Hrubý, M., Kučka, J., Kozempel, J., Lebeda, O.: Cílené polymerní nosiče léčiv v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy, 2006, č. 100., s Stáž bude rozdělena do třech etap, jedné teoretické a dvou praktických. Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického základu pro následující praktické etapy. Tato etapa je zařazena z důvodu srovnání informační úrovně účastníků. V rámci této teoretické části bude podrobně představena i instrumentace a základy vyhodnocování získaných luminiscenčních spekter jakož i příprava studovaných nanostruktur, jejich rozdělení a vlastnosti. Předpokládaná časová dotace: 4 dny. Následující etapa bude zaměřena na získávání luminiscenčních charakteristik fluoroforů z typických prostředí. Budou zvoleny zástupci polaritních a viskozitních fluorescenčních sond a bude provedena charakterizace jejich luminiscenčních vlastností, která bude zahrnovat měření emisních spekter, excitačních spekter, anisotropie (viskozitní sondy) a doba života v závislosti na změně polarity resp. viskozity. Předpokládaná časová dotace 6 dnů. (přístrojové vybavení viz.: 6

7 Poslední etapa bude zahrnovat laboratorní přípravu nanostruktur na bázi micelární koloidů a polymerních micel. Budou zvoleni zástupci kationaktivních, anionaktivních a neionogenních tenzidů, u nichž bude názorně předvedeno využití fluorescenčních sond ve studiu průběhu jejich agregace. Zároveň bude demonstrován vliv interakce těchto struktur se samotnými sondami, což naznačí kritické omezení této metody. Pomocí tzv. polaritních sond bude stanovena polarita micelárního jádra, jako zásadní řídící prvek využití těchto systémů v nanobiotechnologiích. Vliv teploty a iontové síly na tyto struktury bude studován pomocí vybraných viskozitních sond, kterými bude sledována změna viskozity micelárních jader. Poznatky z klasických tenzidů pak budou následně převedeny na systémy polymerních micel. Na interakci mezi polyaniontem (polystyrensulfonátem sodným) a zvoleným kationaktivním tenzidem bude demonstrován vliv formování nanostruktur typově vhodných pro systémy cílené distribuce léčiv. Tato etapa zahrnuje i základní vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. Předpokládaná časová dotace dnů. Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 7

8 Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů Vedoucí stáže: Radovan Buffa, Ph.D. Náplní stáže je syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které jsou vhodnými prekurzory pro přípravu hydrogelů. Součástí stáže je i optimalizace přípravy hydrogelů a základní studium jejich fyzikálních a chemických vlastností, případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Tyto materiály mají potenciální využití v tkáňovém inženýrství, v kosmetice a v medicíně. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže 1. Huerta-Angeles G.; Chládková D.; Šmejkalová D.; Buffa R., Velebny V.: Synthesis of highly substituted amide Hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their crosslinking via click chemistry, Carbohydrate polymers, 84, (2011). 2. Huerta-Angeles G., Chladkova D., Buffa R., Kettou S., Velebny V.: Amphoteric materials based on crosslinked HA, method of preparation thereof, materials containing entrappted active agents, methods of preparation thereof and use of said materials, CZ PV Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al.: Oxidized derivatives of hyaluronic acid, their preparation and modification, WO2011/ Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al: New method for preparation of oxidized hyaluronane and its modification. WO2011/ Buffa R., Jiří Běťák, Sofiane Kettou, Martina Hermannová, Lucie Pospíšilová, Vladimír Velebný: A novel DTPA crosslinking of hyaluronic acid and metal complexation thereof. Carbohydrate Research, 346, , Stáž bude rozdělena do tří částí, kde první tvoří teoretické školení a obeznámení se s metodami a postupy používanými v chemické laboratoři. Navazující praktická část se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů. Poslední část tvoří shrnutí výsledku a sepsání krátké závěrečné zprávy. První část stáže bude uskutečněna formou školení, ve kterém se student seznámí s technickým vybavením laboratoře, bezpečnostními předpisy a s metodami používanými při modifikaci biopolymerů a jejich charakterizací pomocí analytických metod. Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny Hlavní náplní praktické části bude syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které budou vhodnými prekurzory pro přípravu biokompatibilních hydrogelů. V případě úspěchu se bude pokračovat v optimalizaci přípravy hydrogelů a základnímu studiu jejich fyzikálních a chemických vlastností. Charakterizace meziproduktů pomocí spektroskopických metod jako NMR, 8

9 IČ, UV-Vis bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Vlastnosti finálních hydrogelů budou charakterizovány měřením jejich reologických vlastností a případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Předpokládaná časová dotace: dní Po kompletizaci výsledků bude následovat sepsání závěrečné zprávy, kde budou popsány všechny modifikační reakce a shrnuté trendy pozorované při optimalizaci přípravy hydrogelů v souvislosti s jejich stabilitou a reologickými vlastnostmi. Předpokládaná časová dotace: 3-4 dní Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 9

10 Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice Vedoucí stáže: Mgr. Jiří Mrázek Náplní stáže je příprava upkonverzních nanočástic materiálu NaREF 4 (RE = Y, Gd, Yb, Er). Účastník získá základní přehled v oblasti moderních nanomateriálů pro diagnostiku, vyzkouší si syntézu nanočástic a jejich charakterizaci pomocí analytických přístrojů. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři A214 po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červeneczáří. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. M. Haase a H. Schäfer, Upconverting Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, roč. 50, čís. 26, s , čer F. Wang et al., Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy, The Analyst, roč. 135, čís. 8, s. 1839, N. J. J. Johnson et al., Size-Tunable, Ultrasmall NaGdF 4 Nanoparticles: Insights into Their T1 MRI Contrast Enhancement, Chem. Mater., roč. 23, čís. 16, s , G. Jiang et al., An Effective Polymer Crosslinking Strategy to Obtain Stable Dispersions of Upconverting NaYF4 Nanoparticles in Buffers and Biological Growth Media for Biolabeling Applications, Langmuir, F. Wang et al., Tuning upconversion through energy migration in core shell nanoparticles, Nat Mater, roč. 10, čís. 12, s , pro V první části stáže bude probrán teoretický základ fungování a přípravy upkonverzních nanočástic. Praktická část bude spočívat v přípravě a charakterizaci nanočástic. Pro vybraná témata praktické části bude připraven pracovní postup s krátkou teorií v úvodu. První část stáže bude uskutečněna formou přednášek, ve kterých se student seznámí s problematikou upkonverzních nanočástic a jejich využitím v oblasti optického zobrazování in vitro a in vivo. Dále budou shrnuty hlavní analytické metody vhodné pro charakterizaci těchto nanočástic a na závěr bude představena výzkumná činnost školící laboratoře. Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny Náplní praktické části bude příprava upkonverzních nanočástic NaREF 4 (RE = Y, Gd, Yb, Er) metodou tepelné dekompozice a modifikace povrchu nanočástic s cílem připravit koloid stabilní za fyziologických podmínek. Předpokládaná časová dotace: dní Charakterizace nanočástic bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Student si bude moci vyzkoušet měření upkonverzních spekter, stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu 10

11 světla a přípravu vzorků pro stanovení koncentrace částic metodou ICP-OES. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dní Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. 11

12 Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus Vedoucí stáže: Mgr. Stanislav Pepeliaev, Ph.D. Vnášení cizorodé DNA do bakteriální buňky se zpravidla začíná enzymatickým vyštěpením genu zájmu a jeho následným vložením do vektoru, nejčastěji do plazmidu. Pro štěpení DNA se využívají enzymy restriktázy, pro následné spojení fragmentů pak ligázy, nejčastěji T4 DNA ligáza. Během procesu spojeni DNA fragmentu s plazmidem dochází ke vzniku směsi produktů, ve které jen malá část představuje vektor se správně orientovaným a vloženým fragmentem. Pro selekci transformantů se používají rozmanité genetické markery, obvykle geny rezistence k antibiotikům. Avšak přítomnost rezistence ještě neznamená, že ligace proběhla úspěšně, protože mohlo dojít k ligaci prázdného vektoru. Pro zjednodušení vytipování správných klonů se často používá systém modro-bílé selekce. Tento systém je založen na plazmidu, nesoucím LacZ gen, který propůjčuje buňce schopnost štěpit chromogenní substrát X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside). Tímto dochází k modrému zabarvení kolonií. Uprostřed sekvence LacZ genu se nachází MCS (angl. multiple cloning site, tedy mnohočetné klonovací místo). Při vložení DNA fragmentu do MCS se sekvence LacZ genu přeruší, buňka již nemůže štěpit X-gal a vytváří bílou kolonii. Takovéto bílé kolonie jsou vybrány pro další práci. Nedostatkem systému modro-bílé selekce je nutnost používat chromogenní substrát X-gal a látkuinduktor IPTG. To vše zvyšuje cenu práce, navíc IPTG je toxická pro bakteriální buňky. Proto navrhujeme systém barevné detekce správných transformantů, který nemá uvedené nedostatky. Místo LacZ genu by byl použít gen vhb (Vitreoscilla hemoglobin). Z tohoto genu se exprimuje bakteriální hemoglobin, který přidává buňkám červeno-oranžovou barvu. Při přerušení sekvence vhb genu, stejně jako pří modro-bíle selekci, se vytváří bílé kolonie. Restrikční místa pro nejčastěji používané endonukleázy budou vytvořena pomocí tichých mutací, to znamená takových, při kterých dojde k substituci báze v tripletu, která nemění aminokyselinu v budoucím bílkovinném řetězci. Cíle projektu jsou: - vytvořit nízko a středně kopiové shuttle-vektory pro expresi a mutagenezi s barevným rozlišením transformantů, které jsou schopní replikace v Escherichia coli a Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři po dobu 1 měsíce vcelku. Možný termín realizace bude po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže. 1. Suwanwong Y., Kvist M, Isarankura-Na-Ayudhya C., Tansila N., Bulow L., Prachayasittikul V. (2006) Chimeric antibody-binding Vitreoscilla hemoglobin (VHb) mediates redox-catalysis reaction: new insight into the functional role of VHb. Int. J. Biol. Sci., Isarankura-Na-Ayudhya C., Panpumthong P., Tangkosaku T., Boonpangrak S., Prachayasittiku V. (2008) Shedding light on the role of Vitreoscilla hemoglobin on cellular catabolic regulation by proteomic analysis. Int. J. Biol. Sci

13 3. Joshi M., Mande S., Dikshit K.L. (1998) Hemoglobin Biosynthesis in Vitreoscilla stercoraria DW: Cloning, Expression, and Characterization of a New Homolog of a Bacterial Globin Gene. Appl. Environ. Microbiol., 64(6): In silico silent mutagenesis. PCR. Elektroforéza v agarózovém gelu. Elektroporace. Restrikční štěpení. Ligace. Kultivace mikroorganismů na pevných a tekutých mediích. Výstup: Závěrečná zpráva (doporučeno min. 10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 13

14 Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet Vedoucí stáže: Mgr. Dzianis Smirnou Ph.D. Cílem stáže Moderní postupy fermentace Basidiomycet je naučit studenta teoretické i praktické aspekty submersní kultivace Basidiomycet a rozšířit přehled možností využití vyšších hub (Macrofungi) v biotechnologii. Student bude mít možnost seznámit se s moderním fermentačním zařízením, nastudovat postupy práce s vyššími houbami a vyzkoušet si různé strategie submersních kultivací. Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v biotechnologické laboratoři po dobu 1 měsíce. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec-srpen. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže 1. Fazenda M.L., Seviour R., McNeil B., Harvey L.M Submerged Culture. Fermentation of Higher Fungi : The Macrofungi. Advances in Applied Microbiology, V. 63. P Kim H.M., Paik S.Y., Ra K.S., Koo K.B., Yun J.W., Choi J.W Enhanced production of exopolysacharides by fed-batch culture of Ganoderma resinaceum DG The Journal of Microbiology. P Lee K.M., Lee S.Y., Lee H.Y Bistage control of ph for improving exopolysaccharide production from mycelia of Ganoderma lucidum in an air-lift fermentor. Journal of bioscience and bioengineering. V. 88 (6). P Tang Y.J., Zhong J.J Fed-batch fermentation of Ganoderma lucidum for hyperproduction of polysaccharide and ganoderic acid, Enzyme Microb. Technol. V.31. P Tang Y.J., Zhu L.W., Li H.M., Li D.S Submerged Culture of Mushrooms in Bioreactors Challenges, Current State-of-the-Art, and Future Prospects. Food Technol. Biotechnol. V.45 (3). P Xiang Zou Fed-batch fermentation for hyperproduction of polysaccharide and ergosterol by medicinal mushroom Agaricus brasiliensis. Process Biochemistry. V.41. P Praktická část stáže bude realizovaná na fermentačním zařízení INFORS AG (Švýcarsko). Jako testovací kultura bude používána vyšší houba Schizophyllum commune. Z důvodu časové náročnosti práce s basidiomycetami bude stáž rozdělena do čtyř etap a naplánována následujícím způsobem: Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického a praktického základu uchovávání kmenů a přípravy inokul pro zahájení submersní kultivace. Student se naučí principům manipulace se zařízením a přípravě fermentoru (kalibrace sond, čerpadel, sterilizace in situ, apod.). Předpokládaná časová dotace: 2-3 dny. 14

15 V rámci následující etapy bude provedena batch kultivace S. commune, během které budou monitorovány charakteristické parametry procesu: změna ph, po 2, narůst mycelia, morfologie pelet, produkce metabolitů, spotřeba zdroje uhlíku, apod. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dnů. Třetí etapa bude věnována kultivační strategii two-stage kultivaci. Na základě výsledků, získaných v batch kultivaci bude vybrán klíčový parametr a naplánován design fermentací. Předpokládaná časová dotace: 4-5 dnů. V poslední etapě bude zahájena fed-batch fermentace, budou analyzovány a zhodnoceny získané výsledky, porovnány mezi sebou a otestovány fermentační strategie a připravena závěrečná zpráva. Předpokládaná časová dotace: 7-10 dnů. Výstup : Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. 15

16 Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA Vedoucí stáže: Mgr. Kristina Nešporová Anotace projektu Kyselina hyaluronová (dále jen HA) v organismu uplatňuje nejen svoje fyzikální vlastnosti tím, že slouží jako hydratační složka tkáně, lubrikant a podporuje viskoelasticitu tkáně, ale je také velmi často spojována s regulací významných buněčných procesů jako je embryogeneze, diferenciace či migrace buněk. HA je významnou komponentou extracelulární matrix (dále jen ECM). Buňky epitelu a pojivové tkáně ji používají jako kostru pro umístění a uchycení v tkáni a zároveň jako oporu při migraci tkání. HA je těmito buňkami rozpoznávána specificky pomocí receptorů. Majoritními a nejvíce prozkoumanými receptory buněk pro HA je CD44 a RHAMM. Receptor CD44 je napojen na několik signálních drah, což podporuje roli HA jako signální molekuly. Jedním z buněčných procesů, který HA může ovlivňovat, je migrace buněk, při které se zase uplatňuje receptor RHAMM. Migrace buněk je nezbytná během jak fyziologických pochodů (embryogeneze, vývoj tkání), tak během patologických stavů jako je hojení rány či metastazování nádorových buněk. Během hojení rány je migrace dermálních fibroblastů z neporušené tkáně do místa defektu nutná pro reparaci poškozené tkáně. Migrace fibroblastů je stimulována prvotně cytokiny a růstovými faktory, avšak podpora migrace vlivem interakce s ECM, konkrétně s HA, je také předpokládána. Migrace nádorových buněk je naopak nežádoucím, při kterém nádorové buňky využívají svůj pericelulární hyaluronový obal a receptory CD44 a RHAMM. Cíl projektu Cílem stáže bude připravit kultury buněk s blokovanou expresí receptoru pro hyaluronan. Takto upravené buňky budou použity jako kontrola v pokusech studující efekty HA. Stáž bude realizována v srpnu Turley EA, Noble PWBourguignon LY (2002). Signaling properties of hyaluronan receptors. J Biol Chem. 277: Singer AJ and Clark RA (1999). Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 341: Chen WY and Abatangelo G (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen. 7: Naor D, Nedvetzki S, Golan I, et al (2002). CD44 in cancer. Crit Rev Clin Lab Sci. 39: Lauffenburger DA and Horwitz AF (1996). Cell migration: a physically integrated molecular process. Cell. 84: Bustin SA (2004). A-Z Quantitative PCR. International University Line, La Jolla CA , USA. 7. Paddison PJ, et al (2002). Short hairpin RNAs (shrnas) induce sequence-specific silencing in mammalian cells. Genes Dev. 16:

17 8. Ui-Tei K, et al (2004). Guidelines for the selection of highly effective sirna sequences for mammalian and chick RNA interference. Nucleic Acids Res. 32: : první dva dny seznámení se s laboratorním prostředím a vybavením, bezpečností práce a zásadami laboratorní práce v holdingu Contipro; čtení literatury další dva dny detailní naplánování pokusu, zahájení práce v laboratoři, příprava buněk Okamžité zahájení pokusu vyžaduje objednání všech potřebných chemikálií a materiálu v předstihu, aby byly k dispozici. Pokud by byl zájem ze strany stážisty, může si problematiku nastudovat předem a může pomáhat s výběrem a koupí chemikálií a materiálu : transfekce buněk příprava buněk podle standardních postupů zavedených v holdingu Contipro transfekce buněk podle návodu od výrobce transfekčního činidla ověření úspěšnosti blokace exprese CD44 pomocí metody qpcr změna v expresi mrna pro CD44 pomocí metody flow cytometry změna v produkci proteinu CD44 vyhodnocování dat pomocí softwarů příslušných přístrojů statistické vyhodnocení sepisování výsledků do závěrečné zprávy Výstup: Výstupem bude závěrečná zpráva z pokusu psaná v anglickém jazyce a skládající se z kapitol: 1) Literární úvod; 2) Metody a materiály; 3) Výsledky; 4) Diskuse; 5) Závěr; 6) Seznam zkratek; 7) Seznam použité literatury. 17

Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace Témata stáží

Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace Témata stáží Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace Témata stáží reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0272 Obsah Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů... 3 Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken

Více

Kyselina hyaluronová. Kyselina hyaluronová. Streptococcus equi subsp. produkovaná kyselina hyaluronová a. Autor prezentace: Mgr.

Kyselina hyaluronová. Kyselina hyaluronová. Streptococcus equi subsp. produkovaná kyselina hyaluronová a. Autor prezentace: Mgr. Kyselina hyaluronová Streptococcus equi subsp. zooepidemicus a jím produkovaná kyselina hyaluronová a glukuronidáza Marcela Tlustá Biotechnologická laborato Meyer a Palmer, 1934 Extracelulární matrix,

Více

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010 Průvodce T-exkurzí Petra Menyjarová 18.12.2010 Krátce o T-exkurzích T-exkurze je součástí projektu Vzdělání a rozvoj talentované mládeže JMK. Jsou určeny pro studenty středních škol se zájmem o přírodní

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře Barbara Kubešová Národní Tkáňové Centrum, a.s. vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky pro Advancedtherapiesa zpracovává tkáně a buňky

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Exprese rekombinantních proteinů

Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů je proces, při kterém můžeme pomocí různých expresních systémů vytvořit protein odvozený od konkrétního genu, nebo části genu. Tento protein

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Výzkum v komerční sféře

Výzkum v komerční sféře Výzkum v komerční sféře Holding Contipro Group Contipro Group Holding 100% české firmy servisní firma, zabezpečuje technický rozvoj, registrace, KŘJ, obchod, technické zabezpečení atd. výroba aktivních

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE

BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE Petr Zouhar, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; UK v Praze, PřF, Katedra fyziologie V této úloze se v hrubých rysech seznámíte s některými metodami používanými v běžné molekulárně

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Schéma průběhu transkripce

Schéma průběhu transkripce Molekulární základy genetiky PROTEOSYNTÉZA A GENETICKÝ KÓD Proteosyntéza je složitý proces tvorby bílkovin, který zahrnuje proces přepisu genetické informace z DNA do kratšího zápisu v informační mrna

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012) Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky

Více

FUNKČNÍ VZOREK. OPTIMALIZOVANÝ BIOKATALYZÁTOR LENTIKATS S IMOBILIZOVANÝMI KVASINKAMI SACCHAROMYCES sp. PRO BIOTECHNOLOGICKÉ APLIKACE

FUNKČNÍ VZOREK. OPTIMALIZOVANÝ BIOKATALYZÁTOR LENTIKATS S IMOBILIZOVANÝMI KVASINKAMI SACCHAROMYCES sp. PRO BIOTECHNOLOGICKÉ APLIKACE FUNKČNÍ VZOREK OPTIMALIZOVANÝ BIOKATALYZÁTOR LENTIKATS S IMOBILIZOVANÝMI KVASINKAMI SACCHAROMYCES sp. PRO BIOTECHNOLOGICKÉ APLIKACE AUTOŘI: Libuše Váchová 1, Zdena Palková 2, Radek Stloukal 3, Hana Sychrová

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ Anotace přednášek Název projektu: VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0004 Přednášející: RNDr. Oldřich Syrovátka,

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Počítačová chemie: Laboratoř za monitorem

Počítačová chemie: Laboratoř za monitorem T-Report Počítačová chemie: Laboratoř za monitorem Lektorka: Zora Střelcová Vypracovala: Eva Vojáčková Tématem T-Exkurze, kterou jsme absolvovala, byla počítačová/výpočetní chemie. Tento obor stojí na

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Program/Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze t í) Obor: Obecná a aplikovaná Obecná biochemie Biochemie mikroorganism a rostlin biochemie Molekulární

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad NanoCeva Řešitelská pracoviště Vysoké učení technické Brno (řešitel), Výzkumný ústav pletařský (spoluřešitel), Mendelova univerzita

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate Příloha I Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, živočišných druhů, způsobů podání, indikací/ochranných lhůt a žadatelů/držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Eva Kakosová 30. Listopadu 2011 Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky mezioborových studií,

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE Do stratosféry k lepšímu pochopení a využití kvantových teček v biosenzorech - Vypuštění experimentální stratosférické balónové platformy v rámci sítě STRATO NANOBIOLAB Spolupráce českých a slovenských

Více

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři Genetické mapování v přírodních populacích i v laboratoři Funkční genetika Cílem je propojit konkrétní mutace/geny s fenotypem Vzniklý v laboratoři pomocí mutageneze či vyskytující se v přírodě. Forward

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

Co je to genová terapie?

Co je to genová terapie? Obsah přednášky 1. Definice genové terapie 2. Typy a strategie genové terapie 3. Principy genového přenosu 4. Základní technologie genové terapie 5. Způsoby přenosu genů 6. Příklady využití genové terapie

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci PŘÍKLADY SOUČASNÝCH

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Témata bakalářské a diplomové práce Počátek řešení v roce 2012

Témata bakalářské a diplomové práce Počátek řešení v roce 2012 Laboratoř pokročilých průtokových technik 1. Téma: Use of mass spectrometry technique (MALDI-TOF) for the characterization of metallothionein in biological systems Anotace: Metallothioneins (MT) are intracellular,

Více