ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Uvnitř čísla. Ročník 2008 Číslo 40 březen Aktuality z akreditace chemických laboratoří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Uvnitř čísla. Ročník 2008 Číslo 40 březen 2008. 2 Aktuality z akreditace chemických laboratoří"

Transkript

1 ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR Ročník 2008 Číslo 40 březen EURACHEM v roce 2008 Vážení členové EURACHEM-ČR, sdružení EURACHEM-ČR vstupuje v letošním roce již do patnáctého roku své činnosti. Předpokládáme, že pro nás to bude opět rok klidné a usilovné práce zejména v oblastech, kde se nám tradičně daří, jako jsou vzdělávací a publikační činnost či práce v různých odborných a technických komisích. Již brzy bude k vydání připravena nová příručka řady KVALIMETRIE, která se jistě setká s velkým zájmem odborné veřejnosti, neboť bude věnována aktuálním tématům využití nejistot při posuzování shody a odhadu nejistot při vzorkování. Chceme pokračovat ve vydávání metodických listů i Zpravodaje v požadované tištěné formě a samozřejmě se budeme nadále podílet na pořádání různých kurzů a seminářů. Prostřednictvím sdružení 4E-CZ bychom dále chtěli rozvíjet spolupráci s akreditačními orgány, institucemi podílejícími se na tvorbě předpisů a norem či organizacemi zabývajícími se problematikou metrologie v oblasti chemických analýz. EURACHEM-ČR je respektovanou organizací a názory, které prezentuje, nejsou brány na lehkou váhu, byť pochopitelně nejsou vždy přijímány bez výhrad zejména našimi partnery působícími v jiných oblastech. Byli bychom rádi, kdyby se co nejširší okruh našich členů zapojil do diskuse nad aktuálními otázkami souvisejícími se zabezpečováním kvality v analytických laboratořích, ať už Uvnitř čísla 1 EURACHEM v roce Aktuality z akreditace chemických laboratoří 3 Accreditation and Quality Assurance 4 Informace jsou to otázky terminologie v chemické metrologii, či problémy spojené s vydáváním českých překladů technických norem. Přál bych si, vážení členové, aby i v následujícím roce byl EURACHEM-ČR vaši organizaci, jež vám bude přinášet užitečné informace, poskytovat prostor pro diskusi, prezentovat vaše názory a zastupovat vaše zájmy tak, aby členství v tomto sdružení bylo pro vás přínosem. Pavel Janoš 2 Aktuality z akreditace chemických laboratoří Český institut pro akreditaci, o.p.s. akreditoval do konce roku 2007 více než 500 zkušebních laboratoří, z toho zhruba dvě třetiny z nich mají v předmětu své akreditované činnosti chemické zkoušky. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na činnost zkušebních a kalibračních laboratoří uvádí obecné požadavky na zkušební činnost těchto laboratoří. Specifické požadavky pro chemické laboratoře jsou uvedeny v celé řadě dokumentů, které obecné požadavky normy rozpracovávají a upřesňují. Přesto se během posuzování splnění požadavků normy v těchto laboratořích vyskytnou problémy, které jsou pak řešeny garantem rozvoje akreditace chemických laboratoří, technickou komisí pro fyzikálněchemické zkoušky a na mezinárodní úrovni Výborem pro laboratoře Evropské akreditace (Laboratory Committee European Accreditation), který zasedá dvakrát do roka na jaře a na podzim. V roce 2007 řešila technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušky celou řadu sporných otázek, které se objevily při akreditaci chemických laboratoří. Jedním z těchto problémů byla i akreditace komerčně dostupných metod zkoušení ( ready-to-use test kit methods ) určených k testování v chemických zkušebních laboratořích. Požadavky pro akreditaci těchto metod musí vycházet z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC pro zkušební metody. Upřesnění těchto požadavků pro akreditaci metod specifikovaných výrobcem je obsahem dokumentu, který vypracovala výše

2 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 2 zmíněná technická komise a je zveřejněn na internetových stránkách ČIA. Technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušky dále řešila otázku správného definování zkoušek v příloze osvědčení o akreditaci, definování předmětu zkoušek a podobu odkazu na dokumentaci, podle které je akreditovaná zkouška prováděna. V současné době jsou zpracovávány všechny dostupné informace a k této problematice bude vydána příručka s jednotnými zásadami tvorby přílohy osvědčení o akreditaci. Příručka přinese i příklady uvádění akreditovaných zkoušek v příloze osvědčení. Cílem je dosažení jednotného přístupu vedoucích a odborných posuzovatelů ČIA k posuzování návrhů těchto příloh. V roce 2007 byl Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. vydán revidovaný dokument MPA Flexibilní rozsah akreditace laboratoří. Původní verze metodických pokynů byla rozšířena o informace pro flexibilní rozsah akreditace kalibračních laboratoří, byly zapracovány dvouleté zkušenosti z posuzování flexibilního rozsahu akreditace zkušebních laboratoří, byly přeformulovány některé požadavky tohoto dokumentu. Do dokumentu byly dále přidány další informace pro flexibilní rozsah akreditace zdravotnických laboratoří, které jsou akreditovány dle normy ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Metodický pokyn je k dispozici na internetových stránkách ČIA. Do budoucna se počítá s dalším výrazným zjednodušením podmínek získání flexibilního rozsahu akreditace. Vzhledem k tomu, že se reviduje mezinárodní dokument ILAC G: 18 The Scope of Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing, který se týká posuzování rozsahu akreditace, bude ČIA vzhledem k závazkům plynoucím z mezinárodních dohod vycházet ve svém přístupu k této problematice z tohoto mezinárodního dokumentu. Dalším problémem, kterým se zabývala výše zmíněná technická komise, je porovnání výsledku zkoušky s limity při současném zohlednění nejistoty analytického výsledku. Problémem je zcela evidentní rozpor v legislativních předpisech, které na jedné straně vyžadují akreditaci laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, na druhé straně ale vyžadují po laboratořích porovnání výsledků s limity uvedenými v legislativě bez uvážení nejistoty výsledku. Toto je v rozporu s požadavky výše zmíněné normy a dalších mezinárodních dokumentů (ILAC G 8 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification (based on measurements and tests in a laboratory) ). Posuzovatelé jsou pak při posuzování způsobilosti laboratoří nuceni tolerovat zcela zjevnou neshodu oproti normě ČSN EN ISO/IEC Technická komise navrhla jednání s příslušnými ministerstvy, předání všech dostupných informací k této problematice a řešení této situace v novelách legislativních předpisů. Český institut pro akreditaci o.p.s. připravuje zapojení českých akreditovaných laboratoří do služby vyhledávání akreditovaných subjektů, kterou poskytuje Evropská akreditace (The EA Search Facility for Accredited Services). Tato služba, která je dostupná na internetových stránkách umožňuje vyhledání akreditované laboratoře ve všech státech, které jsou členy Multilaterální dohody Evropské akreditace o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech a jsou již na tuto službu napojené. Česká republika je do této evropské služby prozatím zapojena oblastí akreditace kalibračních laboratoří, jsou připravovány podmínky pro připojení zkušebních laboratoří. Kontakty na tyto laboratoře by měly být na této adrese dostupné v dubnu K dispozici je i fulltextové vyhledávání, služba je zatím pro státy, které jsou členy Multilaterální dohody EA, zdarma. V oblasti mezilaboratorních porovnávání zkoušek byly vydány dva nové metodické pokyny ČIA. MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti přináší upřesňující požadavky ČIA na účast akreditovaných laboratoří v jednotlivých programech zkoušení způsobilosti. Změny byly provedeny zejména v příloze těchto MPA, v tzv. Národním dodatku, kde byly doplněny některé oblasti, ve kterých se vyžaduje častější úspěšná účast v programech zkoušení způsobilosti oproti požadavkům mezinárodních dokumentů. Důležitou poznámkou v tomto dokumentu je doporučení laboratořím, aby se účastnily programů zkoušení způsobilosti, které poskytují akreditovaní organizátoři programů zkoušení způsobilosti. Tito organizátoři jsou významným partnerem akreditovaných zkušebních laboratoří v péči o kvalitu poskytovaných výsledků, proto by laboratoře měly dbát na kvalitu těchto služeb. Pokud laboratoře využijí akreditovaných organizátoři, je pro ně Osvědčení o akreditaci organizátora dostatečnou zárukou kvality této služby. U neakreditovaných organizátorů, které nejsou ani jmenováni pilotními pracovišti ČIA pro tyto programy (viz MPA Zkoušení způsobilosti ), nenese ČIA zodpovědnost za kvalitu těchto služeb, přestože je pro informaci uvádí v Plánu MPZ na příslušný rok, který je uveřejněn na internetových stránkách ČIA. V MPA Požadavky na způsobilost organizátorů zkoušení způsobilosti se objevily změny pro posuzování způsobilosti v této oblasti, které odpovídají změnám uvedeným v dokumentu ILAC G 13 Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes. Tyto MPA byly zveřejněny počátkem roku 2008 a splnění těchto požadavků se bude povinně vyžadovat od Pro tuto oblast se také připravuje mezinárodní norma ISO Posuzování shody Všeobecné požadavky pro zkoušení způsobilosti, která upřesní a rozšíří požadavky akreditace organizátorů programů zkoušení způsobilosti. Vznik této zcela nové normy, která vychází z dřívějšího ISO GUIDE 43-1,2 Proficiency testing by interlaboratory comparison, umožní začlenění této oblasti akreditací do mezinárodních multilaterálních dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace, což zatím v důsledku absence normy nebylo možné. Laboratory Committee EA se na svých jednáních zabývá i dalšími okruhy problémů. Jedním z nich je i zajištění kvality analýz vod pro potřeby Rámcové směrnice pro vodní politiku spolupráce Evropské komise a Evropské akreditace. V návrhu tohoto dokumentu se objevil jednoznačný požadavek na akreditaci laboratoří, které poskytují výsledky pro monitoring vod dle požadavků této

3 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 3 směrnice, a dále akreditaci organizátorů zkoušení způsobilosti, kteří budou poskytovat programy, které budou šité na míru dle potřeb tohoto monitoringu. Výbor se dále zabýval otázkou poskytování služeb akreditovanými laboratořemi bez odkazu na akreditaci. Tyto služby jsou poskytovány za výhodnější ceny, než jsou ceny za akreditované služby. Výsledkem tohoto projednávání je doporučení akreditačním orgánům nepodporovat tyto aktivity. Na dokumentu, který by řešil tuto problematiku na mezinárodní úrovni se intenzivně pracuje. Projednávány byly opakovně otázky akreditace výrobců referenčních materiálů. V České republice zatím není tato služba zavedena, protože nebyla poptávka po tomto typu akreditace. Výbor pro laboratoře také projednává a schvaluje dokumenty, které vydává EUROLAB a EURACHEM. Tyto dokumenty, pokud je výbor doporučí jako poradní dokumenty k akreditaci laboratoří, jsou uveřejněny na internetových stránkách Evropské akreditace jako advisory documents. Na závěr by bylo potřeba znovu zdůraznit, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. je v České republice jediným akreditačním orgánem, který je členem multilaterální dohody EA o vzájemném uznávání a splňuje tak všechny požadavky kladené na akreditační orgány. Tyto požadavky jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO/IEC 17011:2004 Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány kreditující orgány posuzující shodu. Splnění požadavků této normy Českým institutem pro akreditace, o.p.s. posuzuje pravidelně mezinárodní tým posuzovatelů, který se také vyjadřuje ke shodě s těmito požadavky. Norma ČSN EN ISO/IEC v kapitole 1.6 v Poznámce 2 jednoznačně říká, že chce-li laboratoř získat akreditaci pro část svých zkušebních nebo kalibračních činností nebo pro všechny tyto činnosti, pak si má zvolit akreditační orgán, jehož činnost je v souladu s ISO/IEC Eva Klokočníková garant rozvoje akreditace chemických a mikrobiologických laboratoří, Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha zásadní pohled na tyto aspekty procesu automatizace. P.-Th. Wilrich: Robustní odhady teoretických standardních odchylek pro použití při mezilaboratorních experimentech zaměřených na přesnost (str ) Mezilaboratorní experimenty často obsahují výsledky odlišné od těch, které byly získány v dané laboratoři za podmínek opakovatelnosti, nebo v jiných laboratořích. Základní normou pro organizaci a vyhodnocení mezilaboratorních experimentů pro určení přesnosti metod měření je ISO Testy pro vyloučení odlehlých výsledků se provádějí za účelem detekce výrazně odlišných hodnot a rozhodnutí, zda tyto hodnoty ponechat pro analýzu nebo je vyloučit jako odlehlé. Proces vyloučení odlehlých hodnot, který může být poznamenán subjektivitou, lze nahradit použitím robustních odhadů směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Autor navrhuje použít Rousseeuwův koeficient Q n jako extrémně robustní a účinný odhad směrodatné odchylky. Dva příklady použití nové metody ukazují její účinnost. A. G.-Riba, A. Sahuquillo, R. Rubio, G. Rauret: Nový materiál pro kontrolu kvality pro mořskou environmentální analýzu (str ) Zavádění Rámcové směrnice o vodě a kritérií kvality sedimentů vzhledem k potenciální likvidaci těžených materiálů povede k velkému nárůstu analýz v laboratořích zaměřených na kontrolu životního prostředí v moři. Riziková analýza vyžaduje chemickou charakterizaci sedimentů (kovy, základní složení atd.) a potenciál uvolňování kovů při změně environmentálních podmínek. Článek popisuje přípravu materiálu pro kontrolu kvality typu přístavního sedimentu provedenou ve speciálně vybavené laboratoři University v Barceloně. Výsledky studií homogenity a stability ohledně celkového obsahu kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), extrahovatelných kovů po trojfázové postupné extrakci BCR-SEP a obsahu celkového uhlíku ukazují na vhodnost tohoto kontrolního materiálu pro rutinní multiparametrovou kontrolu kvality v laboratořích zabývajících se mořskou environmentální analýzou. 3 Accreditation and Quality Assurance 5-12/2007 ZÁJEMCI O PLNÉ TEXTY ČLÁNKŮ UVEDENÝCH DÁLE SE MOHOU OBRÁTIT NA SEKRETARIÁT EURACHEM-ČR (SPOJENÍ VIZ POSLEDNÍ STRANA ZPRAVODAJE). Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 5 / 2007 C. M. Hinckley: Kombinování mistake-proofing a japonského přístupu Jidoka k dosažení kvality v klinické chemii (str ) V souvislosti se špatným nastavením nebo zacházením s přístroji při automatickém způsobu práce dochází k neshodám a nerelevantním výsledkům. Používání automatizovaných zařízení proto vyžaduje aplikaci zabezpečení proti chybám. Japonský přístup zvaný JIDOKA (japonsky znamená automatizaci s lidským zásahem) poskytuje Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 6 /2007 C. M. Jackson, M. P. Esnouf, D. J. Winzor, D. L. Duewer: Definice a měření biologické aktivity: aplikace metrologických principů (str ) Článek se zabývá definicí biologické aktivity v analogii s rovnicí zabývající se vztahem termodynamické aktivity rozpuštěné látky k její koncentraci prostřednictvím aktivitního koeficientu. Biologická aktivita molekulární entity je definována jako A = cf, kde A je aktivita, c je látková koncentrace a f je parametr označovaný jako základní aktivita. Jednotky a rozměry jsou určeny typem aktivity, katalytickou (katal) nebo vazebnou (mol/l). Měřená látka je popsána rovnicí identifikující sledovanou entitu. Výhodou této definice je oddělení chemických charakteristik sledované entity jako jsou struktura a množství od stanovení biologické aktivity. Je třeba rozlišit případy stanovení aktivity u homogenního či nečistého materiálu a v obou případech zohlednit nejistotu měření.

4 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 4 E. Zeiller, E. Benetka, M. Koller, R. Schorn: Stanovení sušiny: jakou roli hraje v celkové nejistotě měření? (str ) Obsahy elementárních složek se obvykle uvádějí přepočtené na sušinu. Výrobci referenčních materiálů vyjadřují jejich referenční hodnoty v sušině a odkazují k definované metodě stanovení sušiny. Tento článek popisuje, jak odchylky a nejistoty korekčních faktorů sušiny ovlivňují hodnoty vyjadřované jako koncentrace v sušině. Byly sledovány vlivy faktorů jako např. použití různých metod sušení, pravdivosti teploty sušení, doby sušení, vlhkosti okolí a velikosti navážky použité pro stanovení sušiny u dvou referenčních materiálů IAEA. Byly pozorovány odchylky od navržených metod sušení, které vedly k diferencím až 5 % u korekčního faktoru na sušinu. Významnou roli při stanovení odhadu nejistoty hrají heterogenita vlhkosti vzorku a jeho hygroskopické chování během vážení. Jsou předloženy návrhy ohledně konkrétních zdrojů nejistoty při stanovení sušiny, které by měly být zahrnuty do kombinované nejistoty výsledků analýz. D. Zapata-García, M. Llauradó, G. Rauret: Zkušenosti se zavedením ISO při akreditaci univerzitní zkušební laboratoře (str ) Zkušenosti se zaváděním systému jakosti podle ISO a akreditací některých zkoušek v podmínkách univerzitní laboratoře jsou popsány na příkladu radiologické laboratoře životního prostředí. Zavedení systému kvality do univerzitních podmínek představuje obtížný úkol, protože situace i okolí tomu nejsou nakloněny. Zvláštní roli hraje spolupráce mnoha nezávislých jednotek univerzity a zapojení učitelů a mladých výzkumníků, kteří musí koordinovat všechny různé úkoly pro velký počet různých osob. Závěrem se konstatuje, že lze dosáhnout úplné implementace ISO a akreditace, což přivádí pracovníky univerzity do kontaktu s reálným světem a rozšiřuje jejich rozhled s pozitivním efektem na výzkumné studie i akademický obsah. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 7 /2007 F. Westphal, C. Franzelius, J. Schäfer, H. W. Schütz, G. Rochholz: Vývoj validované metody pro simultánní stanovení amfetaminu, metamfetaminu a metylendioxyamfetaminů v séru pomocí GC-MS po derivatizaci perfluorooktanoylchloridem (str ) Byla vyvinuta a validována jednoduchá a rychlá metoda simultánní detekce a stanovení amfetaminu, metamfetaminu, metylendioxyamfetaminu (MDA) a metylendioxyethylamfetaminu (MDEA) v lidském séru. Vzorky séra se extrahují cyklohexanem, derivatizují perflurorooktanylchloridem bez předchozího odpaření rozpouštědla a analyzují GC-MS v režimu SIM zaměřeném na vybrané ionty. Pro kvantifikaci se jako interní standardy používají deuterované analogy látek. Byly stanoveny meze detekce, meze stanovitelnosti (cca 20 ng/ml), vychýlení a přesnost v rámci dne a mezi dny. Kalibrační křivky byly lineární od meze stanovitelnosti do 800 ng/ml. H. Polkowska-Motrenko, M. Rossbach: Příprava a charakterizace materiálu Polské houby pro zkoušení způsobilosti s podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA ve Vídni (str ) Článek popisuje přípravu referenčního materiálu hub pro zkoušení způsobilosti v rámci projektu IAEA Interregional Technical Cooperation. Laboratoře ze 14 zemí dodaly výsledky pro testování homogenity a stanovení charakteristických hodnot. Byly stanoveny referenční hodnoty pro 11 prvků. Materiál byl použit pro zkoušení způsobilosti v Polsku, článek uvádí výsledky polských laboratoří a diskuzi k nim. B. Tepuš, M. Simonič: Nejistota výsledků stanovení TOC ve vzorcích vod (str ) Znalost koncentrace celkového organického uhlíku (TOC) v odpadních vodách umožňuje lepší využití technologie čištění odpadních vod. Článek popisuje vyhodnocení nejistot spojených se stanovením TOC v odpadní vodě metodou spalování s IČ detekcí odpovídající normě ISO 8245:1999. Jako hlavní zdroje nejistot byly identifikovány příspěvky kalibrace metodou nejmenších čtverců, opakovatelnosti, výtěžnosti a stability vzorků (podmínky uchovávání vzorků). Byla vypočtena relativní rozšířená nejistota 10 % pro rozsah 0,2 až 500 mg/l TOC, která zahrnuje i nejistotu vzorkování. H. R. Veenendaal, P. M. van Berkel, G. de Jong, P. K. Baggelaar: Nový přístup k hodnocení mikrobiologických výsledků v zkoušení způsobilosti v oblasti analýzy vod (str ) Vzhledem k relativně velkému rozptýlení výsledků mikrobiologických zkoušení způsobilosti nejsou z-skóre často schopna detekovat nulové nebo velmi nízké výsledky jako špatné. Článek popisuje použití upravených z- skóre založených na průměrné směrodatné odchylce 50 % nejvyšších výsledků. Kombinace upravených z-skóre pro čtyři vzorky umožňuje lepší posouzení výkonnosti každé laboratoře. J. B. Hansen, Ch. Grøn, U. Lund, B. Magnusson, A. Nordbotten, A. Oberender, M. H. Ramsey: Nejistoty vzorkování: workshop k vydání příručky Nordtestu o odhadu a řízení nejistoty vzorkování (str ) Workshop o nejistotě vzorkování probíhal v dánském Hillerødu dubna 2007 k vydání nové příručky o zabezpečení jakosti vzorkování a odhadu nejistoty vzorkování. Akce se zúčastnilo asi 60 delegátů z 15 evropských zemí, zastupujících instituce provádějící vzorkování, uživatele dat, výzkumné ústavy i akreditační orgány. Materiály z workshopu včetně příkladů, nástrojů a výpočtových pomůcek jsou dostupné na Příručka Nordtestu Uncertainty from sampling je dostupná na webové stránce Nordtestu jako technická zpráva Nordtestu číslo NT tec 604.

5 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 5 Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 8 (2007) M. Belli, S. L. R. Ellison, A. Fajgelj, I. Kuselman, U. Sansone, W. Wegscheider: Zavádění zkoušení způsobilosti pro limitovaný počet účastníků (str ) Článek se zaměřuje na metrologické aspekty výběru a použití zkoušení způsobilosti pro omezený počet zúčastněných laboratoří (20-30). Jsou diskutovány tři následující situace: 1) je dostupný adekvátní certifikovaný referenční matricový materiál nebo interní referenční materiál doložitelného původu 2) není dostupný adekvátní certifikovaný referenční matricový materiál, ale takový materiál či interní referenční materiál doložitelného původu mohou být aplikovány jako standardní přídavek či podobným způsobem 3) k dispozici je pouze interní referenční materiál s omezenou doložitelností původu. Autoři také diskutují vliv omezeného počtu účastníků na statistické vyhodnocení výsledků. Dále je srovnáváno použití různých skóre vhodných pro hodnocení výkonnosti laboratoří v těchto typech zkoušení způsobilosti. M. Suchánek, P. Robouch, Y. Aregbe, A. Herrero, P. Taylor: Využití analýzy násobné shody pro vyhodnocení mezilaboratorních porovnávání (str ) Článek se zaměřuje na mezilaboratorní porovnávání jako prostředek externí kontroly jakosti dle ISO/IEC 17025:2005. Cílem článku je pomocí netradičního hodnocení s využitím numerických i nenumerických dat účastníků IMEP-20 (stopové prvky v tuňácích) poskytnout další informace ohledně aplikovaných analytických metod a akreditačního/nominačního statusu. Autoři použili metodu analýzy násobné shody, pro kategorizaci číselných dat byly aplikovány techniky shlukové analýzy pro jednu proměnnou. Jako příklad byla použita data pro arzén. Způsob vyhodnocení dodatečných nečíselných informací použitý v článku může sloužit organizátorům zkoušení způsobilosti k modifikaci jejich dotazníků a laboratořím umožní lepší přehled o metodách stanovení různých analytů v různých matricích. Článek by měl sloužit jako vodítko při interpretaci dotazníků obvykle vydávaných pro různá schémata zkoušení způsobilosti. I. V. Boldyrev,J. A. Karpov, V. I. Paneva: Akreditační systém pro ruské analytické laboratoře a jeho vývoj (str ) Článek podává informace o ruském akreditačním systému analytických laboratoří SAAL, který nyní zahrnuje kromě chemických laboratoří zaměřených na kvantitativní analýzu také laboratoře analyzující ropu a benzín, vlastnosti stavebních materiálů, kaučuk, plasty, kovy aj. V současné době je v SAAL zapojeno přes 3000 akreditovaných laboratoří, 34 akreditačních orgánů a přes 200 auditorů sdružených ve Svazové agentuře pro technickou regulaci a měření. Dále jsou zde shrnuty informace o historii SAAL a jeho návaznosti na systém zákonů Ruské federace. H. Hacham, N. Tetro, S. Kochavi-Azolai, N. Stern, D. Mizrahi, A. Lisenker, E. Gazit: Sjednocení systémů zabezpečení jakosti v hygienických laboratořích v souladu s normami ISO 17025, ISO a ISO 9000: velká organizační změna (str ) Odbor hygienických laboratoří zahrnuje pět velkých laboratoří rozmístěných po celém území Izraele. Čtyři environmentální laboratoře zajišťují mikrobiologické a chemické zkoušení potravin a vody (akreditovány podle ISO od roku 1999), pátá laboratoř se zabývá virologickými zkouškami (certifikována podle ISO 9000 od roku 2003). Každá laboratoř působila nezávisle a vyvinula vlastní systém zabezpečení jakosti. V listopadu 2004 bylo přijato strategické rozhodnutí sjednotit systém zabezpečení jakosti pro všech pět laboratoří dle ISO 17025, ISO a ISO 9000, a vytvořit současně jednu laboratoř působící na více místech. Tento proces byl samozřejmě vnímán jako obrovská organizační změna a vyvolal proto určitý odpor ze strany manažerů jakosti i managementu laboratoří. Bylo nutné tento odpor překonat a současně podněcovat nápady na přebudování a tvorbu nové příručky jakosti a jednotných SOP. V září 2005 byla završena první fáze procesu, když byly všechny čtyři environmentální hygienické laboratoře úspěšně reakreditovány s jednotnou příručkou jakosti a částečně sjednocenými SOP. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 9 (2007) M. J. Guiomar, H. M. Lito, M. F. Camões, C. M. Viçoso: Zlepšení kvality potenciometrického měření ph (str ) Byly prováděny základní studie ph standardů založené na měření potenciálu v elektrochemické cele známé jako Harnedova cela, obsahující vodíkovou elektrodu a stříbroargentchloridovou referenční elektrodu. Měření byla prováděna ve ftalátovém pufru o koncentraci 0,05 mol kg -1. Jsou uvedeny výsledky týkající se studia vlivu kondenzace par na stěnách potenciometrické cely neponořené do termostatované lázně na naměřené hodnoty ph a na odpovídající nejistotu měření. Identifikace a kvantifikace tohoto jevu je příspěvkem k zlepšení výsledků primární metody měření ph. R. Kumar, P. Riyazuddin: Podhodnocení celkové koncentrace arsenu v podzemních vodách stanoveného technikou HS-AAS způsobené charakterem vzorků (str ) Podhodnocení celkové koncentrace arsenu v podzemních vodách stanoveného technikou HS-AAS může být způsobeno zmenšením kondicionovaného povrchu křemenného atomizátoru vlivem matrice stanovovaných vzorků. Tato změna je způsobena analýzou velkého počtu vzorků, které neobsahují měřitelná množství analytu. Zařazení nejvyššího standardu mezi vzorky a snížení koncentrace tetrahydridoboritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové snižuje chybu způsobenou tímto jevem.

6 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 6 L. G. Mackay, D. Burke, M. J. Welch, S. Tai, C. Mussell, G. O Connor, D. Sin, C. Wing-chi: Mezinárodní porovnávání 19-norandrosteronu v lidské moči: pilotní studie CCQM-P68 (str )) Pod záštitou Comité Consultatif pour la Quantité de Matière (CCQM) proběhlo v roce 2005 mezinárodní porovnávání CCQM-P68, které bylo koordinováno australským NMIA a zahrnovalo analýzu steroidu 19- norandrosteronu (19-NA) v lidské moči. 19-NA je hlavním metabolitem nandrolonu, obecně zneužívaného anabolika. Jako vzorek byla distribuována lyofilizovaná lidská moč obsahující 19-NA o koncentraci blízké limitu Světové antidopingové agentury (WADA) 2 ng/ml. Shoda 4 zúčastněných laboratoří byla velmi dobrá, RSD pouze 1,7 %, rozšířená nejistota na 95% hladině významnosti se pohybovala od 3,7 do 7,0 % na hladině 2,15 ng/g. S. S. -C. Tai, B. Xu, M. J. Welch: Stanovení 19- norandrosteronu v CCQM-P68. Výsledky NIST získané s použitím metody kapalinové chromatografii s tandemovou hmotnostní spektrometrii s izotopovým zřeďováním (str ) Tato metoda vyvinutá v NIST byla použita v mezinárodním srovnávání organizovaném australským NMIA. Výsledky z NISTu byly ve velmi dobré shodě s všemi ostatními účastníky srovnávání, kteří používali metody založené na kombinaci plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie. Byly vyhodnoceny všechny významné zdroje nejistoty měření, výsledná rozšířená nejistota měření byla menší než 5 % (koeficient rozšíření k = 2). C. Mussell, C. S. J. Wolff Briche, C. Hoply, G. O Connor: Stanovení 19-norandrosteronu v lidské moči plynovou chromatografií/hmotnostní spektrometrií s izotopovým zřeďováním: adaptovaná metoda pro CCQM-P6 (str ) Metoda byla použita v mezinárodní studii CCQM-P68, jedná se o modifikovanou verzi metody vyvinuté NMIA, která používá hydrolýzu a derivatizaci, poprvé popsanou na German Sports University. Je používána akreditovanými laboratořemi Světové antidopingové agentury. Oproti původní metodě byly modifikovány standardy. Byl použit 19-norandrosteron glucoronid jako kalibrační standard a 19-norandrosteron glucoronid-d4 jako izotopově značený vnitřní standard. Výsledky byly v dobré shodě s ostatními účastníky porovnávání. L. G. Mackay, D. Burke, F. -Ha Liu, N. Sousou, V. V. Vamathevan, J. Cuthbertson, C. Mussell, R. B. Myors: Vysoce spolehlivá metoda stanovení 19- norandrosteronu v lidské moči použitá ve studii CCQM- P68. (str ) Byla vyvinuta vysoce spolehlivá metoda IDMS pro stanovení 19-norandrosteronu v lidské moči. Byla ověřena analýzou certifikovaného referenčního materiálu CRM NMIA MX002. GC/HRMS následuje po hydrolýze, extrakci rozpouštědlem, HPLC frakcionaci a derivatizaci. Rozšířená nejistota byla menší než 4% na 95% hladině významnosti. Wing-Chi Cheng, Tsan-Sang Yau, Wai-Nang Cheng, Kok- Choi Cheng and Della Wai-Mei Sin: Stanovení 19- norandrosteronu v lidské moči plynovou chromatografií s izotopovým zřeďováním a hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením ( str ) Metoda ID GC-HRMS byla úspěšně použita ve srovnávací studii pro stanovení 19-NA, mez detekce byla 4 pg/g, RSD mezi jednotlivými výsledky byla menší než 2 %, rozšířená nejistota 4,7 % na 95% hladině významnosti. Největším příspěvkem k nejistotě je čistota referenčního materiálu a odezva kalibračního standardu. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 10 (2007) M. H. Ramsey, M. Thompson: Nejistota vzorkování v souvislosti s vhodností pro daný účel (str ) Vzorkování je integrální částí téměř všech chemických měření a často tvoří základní nebo dokonce dominantní příspěvek k nejistotě výsledků měření. Na rozdíl od analýzy bývá příspěvek nejistoty ze vzorkování obvykle ignorován. Skutečně málo je známo o nejistotách vzorkování, ačkoli v některých aplikačních oblastech převyšuje analytickou nejistotu, zvláště v případě surovinových (přírodních nebo průmyslových) materiálů. Autoři již v roce 1995 navrhli rámcovou koncepci a postupy pro studium, kvantifikaci a kontrolu nejistoty pocházející ze vzorkování, které obvykle předchází analýzu. Od té doby byly mnohé tyto myšlenky experimentálně použity a ukázaly se jako účelné. Článek shrnuje dosud známá data, publikované výsledky a vývoj v této oblasti. F. Pavese: Opakovaná pozorování v metrologii a zkoušení: modelování opakovaných a neopakovaných měření (str ) Aby bylo možno vybrat správný statistický nástroj, je třeba pro přesnou analýzu každého specifického problému pochopit, zda sada replikovaných měření se má považovat za opakovaná měření nebo ne. Analýza představená v článku osvětluje základní koncepty jako opakovatelnost, reprodukovatelnost, přesnost, systematická chyba, tak, jak jsou definovány v mezinárodních dokumentech a užívány v literatuře. C. Brasseur, F. Brose, A. Pilot, C. Douny, G. Eppe, G. Maghuin-Rogister, M.-L. Scippo: Validace analytické metody pro stanovení polyaromatických uhlovodíků v aroma kouře vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV detektorem, detektorem diodového pole nebo fluorescenčním detektorem (str ) Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s ultrafialovým, DA a fluorescenčním detektorem (HPLC- UV/DAD/FLD) byla použita k vypracování metody pro stanovení 16 polyaromatických uhlovodíků preferovaných EU v aroma kouře. Byly určeny meze detekce a kvantifikace, přesnost (opakovatelnost a mezilehlá přesnost), výtěžnost a nejistota měření, které byly v dobré shodě s požadavky na jakost v nařízení EU 627/2006 o PAU v aroma kouře.

7 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 7 J. Barbarosa, M. L. Ferreira, F. Ramos, M. I. Noronha da Silveira: Stanovení metabolitu furaltadonu 5- methylmorfolin-3-amino-2oxazolidinonu (AMOZ) kapalinovou chromatografií spojenou s tandemovou hmotnostní spektrometrií s elektrosprejem během nitrofuranové krize v Portugalsku (str ) Použití nitrofuranových veterinárních léčiv jako antibakteriální složky pro zvířata, která slouží jako potraviny, bylo v EU zakázáno v roce Protože nitrofurany rychle metabolizují, je třeba kontrolovat, zda nedochází k jejich ilegálnímu používání, na vzorcích poživatelných tkání metodou LC-MS/MS pro stanovení perzistentních metabolitů vázaných v tkáních. Zavedení této metody v Portugalsku od roku 2002 odhalilo přítomnost vázaného rezidua nitrofuranu 5-methylmorfolin-3-amino- 2oxazolidinonu (AMOZ) ve velkém počtu vzorků, zvláště v drůbežím mase. V posledních 4 měsících roku 2002 bylo analyzováno 226 vzorků a z nich bylo 78 nevyhovujících v důsledku přítomnosti AMOZ (61 brojlerů, 11 krůt, 5 křepelek a 1 prase). Článek popisuje analytická data získaná ze vzorků masa různých druhů prostřednictvím úřední portugalské kontroly během takzvané portugalské nitrofuranové krize. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 11 (2007) Kuselman, M. Belli, S. L. R. Ellison, A. Fajgelj, U. Sansone, W. Wegscheider: Srovnatelnost a kompatibilita výsledků zkoušení způsobilosti ve schématech pro omezený počet účastníků (str ) V článku jsou diskutovány srovnatelnost a kompatibilita výsledků zkoušení způsobilosti (PT) pro malý počet účastníků (méně než 20-30), prováděné za použití referenčních materiálů jako zkoumaných vzorků. Umístění referenčního materiálu v kalibrační hierarchii sady měřicích standardů určuje stupeň srovnatelnosti výsledků zkoušení způsobilosti, který může být v schématu dosažen. Toto hodnocení je ovšem ovlivněno komutabilitou (přiměřeností nebo stupněm shody) matricového referenčního materiálu užitého pro PT a rutinních vzorků. Kompatibilita výsledků PT je charakteristika skupinové výkonnosti laboratoří účastnících se PT a může být vyjádřena jako těsnost rozložení výsledků PT a rozložení dat referenčního materiálu. P. Serapinas: Zavedení cílové nejistoty do schémat zkoušení způsobilosti: zkušenosti v oblasti analýzy vod (str ) Byla zjištěna dobrá shoda mezi vyhodnocením dat ze zkoušení způsobilosti pro analýzy vod s využitím různých vyjádření skóre jako důsledek zavedení kritérií jakosti měření odpovídajících cílové nejistotě měření definované ve Směrnici EU pro pitnou vodu. Správnost vyhodnocení je určena nejistotou určené hodnoty a tato nejistota by měla korespondovat s cílovou nejistotou. V článku je prezentována modifikace zeta-skóre důkladnou aplikací cílové nejistoty. Tento způsob je vhodný pro obecnou prezentaci dat ze zkoušení způsobilosti. Přípustná odchylka je zahrnuta jako lineární člen na lineární škále měření, stejně jako při analýze nejistot. Ukazuje se důležitost zavedení cílové nejistoty měření do ostatních oblastí rutinních měření. S. de Mora, J.-P. Villeneuve, E. Wyse: Přehled laboratorních studií vedených IAEA pro kontaminaci moře kovy a organickými polutanty (str ) Jsou diskutovány environmentální studie moře prováděné IAEA a produkce referenčních materiálů pro stopové prvky a organické sloučeniny v různých matricích. IAEA organizovala 17 globálních mezilaboratorních studií pro řadu organických kontaminantů. Je vhodné zmínit zahrnutí velkého počtu kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB) a některých sterolů antropogenního původu. Současně proběhlo 11 světových mezilaboratorních porovnání pro stopové kovy v mořském prostředí, z nichž většina zahrnovala i stanovení methylrtuti. Tyto mezilaboratorní studie zlepšují výsledky jednotlivých laboratoří i regionálních laboratorních sítí, výsledky odhalují přetrvávající problémy při stanovení některých kovů a mnoha organických kontaminantů. J. Jürgens, L. Paama, I. Leito: Nejistota stanovení železa ve farmaceutických produktech UV-VIS spektrofotometrií a FAAS (str ) Byly porovnávány metody stanovení železa ve farmaceutických produktech UV/VIS spektrofotometrií a plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (FAAS) z hlediska bilance nejistot. Obě metody jsou selektivní pro železo, nebyl nalezena žádná interference jiné složky přítomné v matrici. U obou metod je největším příspěvkem nejistoty nelinearita kalibrační funkce. Jsou diskutovány a porovnávány jednotlivé příspěvky nejistot obou metod za použitých experimentálních podmínek. S. Rabinovich: K novému vydání Pokynu pro vyjádření nejistoty měření (str ) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM) představuje velmi významný dokument. Sjednocuje metody pro výpočet nejistoty měření a umožňuje konzistentní interpretaci a srovnávání výsledků měření bez ohledu kdo tyto výsledky pořídil a kde byly získány. Dokument byl vydán v roce 1995 a od té doby bylo zjištěno, že jeho doporučení nelze aplikovat na významný druh měření - nelineární nepřímá měření. Tato zpětná vazba vyvolala revizi GUM v pracovní skupině 1 Společného výboru pro návody v metrologii, která zahájila činnost v říjnu Chystaná revize GUM dává metrologické komunitě možnost zlepšit tento významný dokument tak, aby odrážel vývoj v metrologii probíhající od prvního vydání v roce Článek chce přispět k diskusi identifikací některých nedostatků v GUM a návrhy způsobů jeho zlepšení.

8 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 8 Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 12 (2007) O. Rienitz, D. Schiel, B. Güttler, M. Koch, U. Borchers: Výhodný a ekonomický přístup k dosažení vztažných hodnot návazných na SI použitelných v mezilaboratorních porovnáváních pitné vody (str ) Metrologicky návazné vztažné hodnoty přinášejí zásadní užitek pro mezilaboratorní porovnávání, protože mohou být použity k zajištění národní a mezinárodní srovnatelnosti výsledků. Zúčastněné laboratoře také získávají spolehlivý a neodchýlený vztažný bod k ověření správnosti svých výsledků. Tyto metrologicky návazné referenční hodnoty jsou získávány tzv. primárními metodami, které vyžadují enormní úsilí a výdaje. V rámci dvou národních mezilaboratorní porovnávání na analýzu pitných vod byl použit nový postup. Je založen pouze na stávajících datech, která byla shromážděna během porovnávání. Jako příklad bylo použito olovo, jehož metrologicky návazná vztažná hodnota byla odvozena z množství olova přidaného během přípravy vzorku a množství olova obsaženého v matriční pitné vodě použité pro přípravu těchto vzorků. Tímto postupem byl obsah v matrici vypočítán obdobně jako při metodě standardního přídavku. Byl sestaven bilance nejistot popisující vazbu na odpovídající jednotky SI. K validaci postupu byla použita IDMS jako primární metoda pro stanovení kadmia, chrómu, olova a niklu. Y. Spasova, S. Pommé, U. Wätjen: Vizualizace výsledků mezilaboratorního porovnávání v PomPlotu (str ) Práce představuje novou grafickou metodu, která je aplikována na výsledky mezilaboratorních porovnávání. I. Schumacher, P. Gorenbein, A. Raskin, I. Kuselman: Vývoj referenčního materiálu obidoxim chloridu: metrologický přístup k stanovení chromatografické čistoty ( ) Byl vyvinut postup stanovení čistoty obidoxim chloridu a příslušný referenční materiál byl vyroben a popsán. Vyrobený materiál může být použit jako kalibrační standard pro analytické pístroje a jako kontrolní vzorek při kontrole kvality pro stanovení obidoxim chloridu HPLC. M. Olejnik, T. Szprengier-Juszkiewicz, P. Jedziniak, J. Zmudzki: Může zkoušení způsobilosti vždy ověřit výkon laboratoře? Případ FAPAS PT 0270 (str ) V článku je diskutován případ FAPAS PT 0270 Doramectin a oxfendazon v ovčích játrech. Byly nalezeny rozdíly mezi dvěma analytickými metodami, které mohou být způsobeny metabolizmem oxfendazolu, který vytvoří vždy fenbendazol ve vzorku. Toto nebylo předem zadavatelem zkoušení způsobilosti sděleno. Vzhledem k velké nejistotě z-skóre nemohou být výsledky proto použity k vyhodnocení a přínos PT 0270 je sporný. X. Fuentes-Arderiu, M. Garcia-Panyella, D. Dot-Bach: Reprodukovatelnost mezi pracovníky při manuálním diferenciálním počítání leukocytů (str ) Při manuálním vizuálním diferenciálním počítání leukocytů může získaná hodnota záviset na examinátorovi. Na základě dvouměsíčního sledování čtyř pracovníků byly vypočteny variační koeficienty pro různé typy leukocytů. R. Becker, H. G. Buge, I. Nehls: Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v půdě: mezilaboratorní porovnávání a referenční materiály (str ) Jsou prezentovány výsledky mezilaboratorní variability pro stanovení AOX v průmyslově kontaminovaných půdách. Tří následných kol mezilaboratorních porovnávání se zúčastnilo 88 až 119 laboratoří. Jejich relativní směrodatné odchylky reprodukovatelnosti se pohybovaly mezi 7 až 20 % při koncentracích AOX mezi 10,9 až 268 mg/kg. Devatenáct laboratoří s dobrou výkonností bylo přizváno k certifikaci tří referenčních materiálů pro interní kontrolu kvality s certifikovanými hodnotami od 80 do 1349 mg/kg. 4 Informace Nový grafický design webových stránek V polovině prosince loňského roku byly uvedeny do provozu nové webové stránky v modernější a profesionálně zpracované grafické formě. Za první měsíc nové stránky navštívilo asi 200 lidí a mezi nejčastěji navštěvované stránky patří ty, které obsahují informace o Metodických listech a Kvalimetriích. Za zmínku snad stojí, že stránky shlédli i návštěvníci z Mexika či Jižní Koreje. Vzhledem k tomu, že jsme měli pozitivní reakce na strukturu webu, tak jsme do ní radikálně nezasahovali. Stránky můžete prohlížet i nadále na naší vlastní doméně Vytvoření nových stránek bylo financováno z grantových prostředků MŠMT (granty INGO: LA 311 a LA 312). David Milde Volby revizní komise EURACHEM-ČR Oznamujeme výsledek korespondenčních voleb revizní komise - byly zvoleny obě kandidátky Mgr. Alena Čapková a Ing. Daniela Miholová. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich záslužné činnosti. Výbor EURACHEM-ČR Zpravodaj EURACHEM-ČR. Vydalo sdružení EURACHEM-ČR jako neprodejnou publikaci pro potřebu svých členů. Pro tisk připravili J. Vilímec a Z. Plzák. Adresa redakce: * EURACHEM-ČR, Ústav analytické chemie, VŠCHT, Technická 5, Praha 6 ( (tajemník výboru), Internet : Číslo 40/2008 vyšlo Zpravodaj40fin

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Kontrola kvality, normy a akreditace L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Obsah Teorie kvality Definice Přehled norem Stav norem Druhy kontrol Kvalita Celkový souhrn vlastností a znaků výrobků nebo služeb,

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 5. 6. 2014 v ČOV Brno - Modřice, akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Účastníci společného odběru vzorků Labe Valy 5. 6. 9. 2011 Zpracovatelé: Ing. Petr Dolének, Povodí Labe, státní podnik Hradec

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Jednání se zúčastnili (prezenční listina ve formátu pdf je přiložena): prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

Jednání se zúčastnili (prezenční listina ve formátu pdf je přiložena): prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc. 4E-CZ www.4e.cz Zápis č. 21/11 ze zasedání Rady 4E-CZ Datum a místo jednání: 29. 9. 2011, Kurdějov Jednání se zúčastnili (prezenční listina ve formátu pdf je přiložena): za ČIA: za ČMI za EURACHEM-ČR za

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

DOKUMENT EA EA 4/18. Návod k určení úrovně a četnosti ve zkoušení způsobilosti

DOKUMENT EA EA 4/18. Návod k určení úrovně a četnosti ve zkoušení způsobilosti DOKUMENT EA EA 4/18 Návod k určení úrovně a četnosti ve zkoušení způsobilosti Překlad ČIA - prosinec 2010 1 EA 4/18 Tento dokument si klade za cíl podporovat harmonizaci přístupu akreditačních orgánů

Více

2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod

2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod 1. Úvod Tento metodický pokyn stanovuje kritéria odborné způsobilosti

Více

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ Petr Šmídl DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY IN VITRO klinická biochemie hematologie imunochemie (včetně serologie a imunologie) histopatologie mikrobiologie PRÁVNÍ A NORMATIVNÍ

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Prokazování kvality ve zkušebních laboratořích Vladimír Kocourek Praha, 2015 Systém managementu kvality: Koho zajímá kvalita ve výrobě či službách? Zainteresovaná

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělání Odborné vzdělávání Zaměření Chemik operátor Odborná oblast Chemik operátor Jednotky učení Celkový čas (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ Ing. Radka Hušková, Ing. Hana Tomešová Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody email: radka.huskova@pvk.cz ; hana.tomesova@pvk.cz Bromičnany jsou jedním

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation. ENplus. Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety. Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma

ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation. ENplus. Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety. Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation ENplus Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma Srpen 2015 1 ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation Vydavatel:

Více

ZZ SČZL 4/2014. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy za okolní teploty. Ing. Jan Wozniak, CSc.

ZZ SČZL 4/2014. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy za okolní teploty. Ing. Jan Wozniak, CSc. ZZ SČZL 4/2014 Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy za okolní teploty Ing. Jan Wozniak, CSc. CTN WOZNIAK Centrum technické normalizace Nr. 2009/0008/RS Základní úkoly organizátorů zkoušení způsobilosti

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Ročník 2013 Číslo 52 červenec 2013. 1 Jaké bude další směřování EURACHEM? 2 Nová norma ISO 15189 pro zdravotnické laboratoře

ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Ročník 2013 Číslo 52 červenec 2013. 1 Jaké bude další směřování EURACHEM? 2 Nová norma ISO 15189 pro zdravotnické laboratoře ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR Ročník 2013 Číslo 52 červenec 2013 1 Jaké bude další směřování EURACHEM? Zasedání Valného shromáždění a řídících orgánů EURACHEM je vždy příležitostí zamyslet se nad jeho dalším

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák (plzak@iic.cas.cz) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ENplus Handbook, Part 3 - Pellet Quality Requirements. ENplus. Schéma certifikace kvality pro dřevní pelety

ENplus Handbook, Part 3 - Pellet Quality Requirements. ENplus. Schéma certifikace kvality pro dřevní pelety ENplus Schéma certifikace kvality pro dřevní pelety Příručka ENplus Část 3: Požadavky na kvalitu pelet Srpen 2015 1 Vydavatel: ENplus Handbook, Part 3 - Pellet Quality Requirements European Pellet Council

Více

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Státní zdravotní ústav Praha 10, Šrobárova 48 Ing. Věra Vrbíková RNDr. Bohumil Kotlík Iveta Laňková Program zkoušení způsobilosti laboratoří pro škodliviny

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním Ing. Jan Král Úvodní teze Zásah do procesu se děje na základě měření.

Více

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 Informace pro zájemce o zkoušení způsobilosti CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více