ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Uvnitř čísla. Ročník 2008 Číslo 40 březen Aktuality z akreditace chemických laboratoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR. Uvnitř čísla. Ročník 2008 Číslo 40 březen 2008. 2 Aktuality z akreditace chemických laboratoří"

Transkript

1 ZPRAVODAJ EURACHEM - ČR Ročník 2008 Číslo 40 březen EURACHEM v roce 2008 Vážení členové EURACHEM-ČR, sdružení EURACHEM-ČR vstupuje v letošním roce již do patnáctého roku své činnosti. Předpokládáme, že pro nás to bude opět rok klidné a usilovné práce zejména v oblastech, kde se nám tradičně daří, jako jsou vzdělávací a publikační činnost či práce v různých odborných a technických komisích. Již brzy bude k vydání připravena nová příručka řady KVALIMETRIE, která se jistě setká s velkým zájmem odborné veřejnosti, neboť bude věnována aktuálním tématům využití nejistot při posuzování shody a odhadu nejistot při vzorkování. Chceme pokračovat ve vydávání metodických listů i Zpravodaje v požadované tištěné formě a samozřejmě se budeme nadále podílet na pořádání různých kurzů a seminářů. Prostřednictvím sdružení 4E-CZ bychom dále chtěli rozvíjet spolupráci s akreditačními orgány, institucemi podílejícími se na tvorbě předpisů a norem či organizacemi zabývajícími se problematikou metrologie v oblasti chemických analýz. EURACHEM-ČR je respektovanou organizací a názory, které prezentuje, nejsou brány na lehkou váhu, byť pochopitelně nejsou vždy přijímány bez výhrad zejména našimi partnery působícími v jiných oblastech. Byli bychom rádi, kdyby se co nejširší okruh našich členů zapojil do diskuse nad aktuálními otázkami souvisejícími se zabezpečováním kvality v analytických laboratořích, ať už Uvnitř čísla 1 EURACHEM v roce Aktuality z akreditace chemických laboratoří 3 Accreditation and Quality Assurance 4 Informace jsou to otázky terminologie v chemické metrologii, či problémy spojené s vydáváním českých překladů technických norem. Přál bych si, vážení členové, aby i v následujícím roce byl EURACHEM-ČR vaši organizaci, jež vám bude přinášet užitečné informace, poskytovat prostor pro diskusi, prezentovat vaše názory a zastupovat vaše zájmy tak, aby členství v tomto sdružení bylo pro vás přínosem. Pavel Janoš 2 Aktuality z akreditace chemických laboratoří Český institut pro akreditaci, o.p.s. akreditoval do konce roku 2007 více než 500 zkušebních laboratoří, z toho zhruba dvě třetiny z nich mají v předmětu své akreditované činnosti chemické zkoušky. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na činnost zkušebních a kalibračních laboratoří uvádí obecné požadavky na zkušební činnost těchto laboratoří. Specifické požadavky pro chemické laboratoře jsou uvedeny v celé řadě dokumentů, které obecné požadavky normy rozpracovávají a upřesňují. Přesto se během posuzování splnění požadavků normy v těchto laboratořích vyskytnou problémy, které jsou pak řešeny garantem rozvoje akreditace chemických laboratoří, technickou komisí pro fyzikálněchemické zkoušky a na mezinárodní úrovni Výborem pro laboratoře Evropské akreditace (Laboratory Committee European Accreditation), který zasedá dvakrát do roka na jaře a na podzim. V roce 2007 řešila technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušky celou řadu sporných otázek, které se objevily při akreditaci chemických laboratoří. Jedním z těchto problémů byla i akreditace komerčně dostupných metod zkoušení ( ready-to-use test kit methods ) určených k testování v chemických zkušebních laboratořích. Požadavky pro akreditaci těchto metod musí vycházet z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC pro zkušební metody. Upřesnění těchto požadavků pro akreditaci metod specifikovaných výrobcem je obsahem dokumentu, který vypracovala výše

2 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 2 zmíněná technická komise a je zveřejněn na internetových stránkách ČIA. Technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušky dále řešila otázku správného definování zkoušek v příloze osvědčení o akreditaci, definování předmětu zkoušek a podobu odkazu na dokumentaci, podle které je akreditovaná zkouška prováděna. V současné době jsou zpracovávány všechny dostupné informace a k této problematice bude vydána příručka s jednotnými zásadami tvorby přílohy osvědčení o akreditaci. Příručka přinese i příklady uvádění akreditovaných zkoušek v příloze osvědčení. Cílem je dosažení jednotného přístupu vedoucích a odborných posuzovatelů ČIA k posuzování návrhů těchto příloh. V roce 2007 byl Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. vydán revidovaný dokument MPA Flexibilní rozsah akreditace laboratoří. Původní verze metodických pokynů byla rozšířena o informace pro flexibilní rozsah akreditace kalibračních laboratoří, byly zapracovány dvouleté zkušenosti z posuzování flexibilního rozsahu akreditace zkušebních laboratoří, byly přeformulovány některé požadavky tohoto dokumentu. Do dokumentu byly dále přidány další informace pro flexibilní rozsah akreditace zdravotnických laboratoří, které jsou akreditovány dle normy ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Metodický pokyn je k dispozici na internetových stránkách ČIA. Do budoucna se počítá s dalším výrazným zjednodušením podmínek získání flexibilního rozsahu akreditace. Vzhledem k tomu, že se reviduje mezinárodní dokument ILAC G: 18 The Scope of Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing, který se týká posuzování rozsahu akreditace, bude ČIA vzhledem k závazkům plynoucím z mezinárodních dohod vycházet ve svém přístupu k této problematice z tohoto mezinárodního dokumentu. Dalším problémem, kterým se zabývala výše zmíněná technická komise, je porovnání výsledku zkoušky s limity při současném zohlednění nejistoty analytického výsledku. Problémem je zcela evidentní rozpor v legislativních předpisech, které na jedné straně vyžadují akreditaci laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, na druhé straně ale vyžadují po laboratořích porovnání výsledků s limity uvedenými v legislativě bez uvážení nejistoty výsledku. Toto je v rozporu s požadavky výše zmíněné normy a dalších mezinárodních dokumentů (ILAC G 8 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification (based on measurements and tests in a laboratory) ). Posuzovatelé jsou pak při posuzování způsobilosti laboratoří nuceni tolerovat zcela zjevnou neshodu oproti normě ČSN EN ISO/IEC Technická komise navrhla jednání s příslušnými ministerstvy, předání všech dostupných informací k této problematice a řešení této situace v novelách legislativních předpisů. Český institut pro akreditaci o.p.s. připravuje zapojení českých akreditovaných laboratoří do služby vyhledávání akreditovaných subjektů, kterou poskytuje Evropská akreditace (The EA Search Facility for Accredited Services). Tato služba, která je dostupná na internetových stránkách umožňuje vyhledání akreditované laboratoře ve všech státech, které jsou členy Multilaterální dohody Evropské akreditace o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech a jsou již na tuto službu napojené. Česká republika je do této evropské služby prozatím zapojena oblastí akreditace kalibračních laboratoří, jsou připravovány podmínky pro připojení zkušebních laboratoří. Kontakty na tyto laboratoře by měly být na této adrese dostupné v dubnu K dispozici je i fulltextové vyhledávání, služba je zatím pro státy, které jsou členy Multilaterální dohody EA, zdarma. V oblasti mezilaboratorních porovnávání zkoušek byly vydány dva nové metodické pokyny ČIA. MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti přináší upřesňující požadavky ČIA na účast akreditovaných laboratoří v jednotlivých programech zkoušení způsobilosti. Změny byly provedeny zejména v příloze těchto MPA, v tzv. Národním dodatku, kde byly doplněny některé oblasti, ve kterých se vyžaduje častější úspěšná účast v programech zkoušení způsobilosti oproti požadavkům mezinárodních dokumentů. Důležitou poznámkou v tomto dokumentu je doporučení laboratořím, aby se účastnily programů zkoušení způsobilosti, které poskytují akreditovaní organizátoři programů zkoušení způsobilosti. Tito organizátoři jsou významným partnerem akreditovaných zkušebních laboratoří v péči o kvalitu poskytovaných výsledků, proto by laboratoře měly dbát na kvalitu těchto služeb. Pokud laboratoře využijí akreditovaných organizátoři, je pro ně Osvědčení o akreditaci organizátora dostatečnou zárukou kvality této služby. U neakreditovaných organizátorů, které nejsou ani jmenováni pilotními pracovišti ČIA pro tyto programy (viz MPA Zkoušení způsobilosti ), nenese ČIA zodpovědnost za kvalitu těchto služeb, přestože je pro informaci uvádí v Plánu MPZ na příslušný rok, který je uveřejněn na internetových stránkách ČIA. V MPA Požadavky na způsobilost organizátorů zkoušení způsobilosti se objevily změny pro posuzování způsobilosti v této oblasti, které odpovídají změnám uvedeným v dokumentu ILAC G 13 Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes. Tyto MPA byly zveřejněny počátkem roku 2008 a splnění těchto požadavků se bude povinně vyžadovat od Pro tuto oblast se také připravuje mezinárodní norma ISO Posuzování shody Všeobecné požadavky pro zkoušení způsobilosti, která upřesní a rozšíří požadavky akreditace organizátorů programů zkoušení způsobilosti. Vznik této zcela nové normy, která vychází z dřívějšího ISO GUIDE 43-1,2 Proficiency testing by interlaboratory comparison, umožní začlenění této oblasti akreditací do mezinárodních multilaterálních dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace, což zatím v důsledku absence normy nebylo možné. Laboratory Committee EA se na svých jednáních zabývá i dalšími okruhy problémů. Jedním z nich je i zajištění kvality analýz vod pro potřeby Rámcové směrnice pro vodní politiku spolupráce Evropské komise a Evropské akreditace. V návrhu tohoto dokumentu se objevil jednoznačný požadavek na akreditaci laboratoří, které poskytují výsledky pro monitoring vod dle požadavků této

3 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 3 směrnice, a dále akreditaci organizátorů zkoušení způsobilosti, kteří budou poskytovat programy, které budou šité na míru dle potřeb tohoto monitoringu. Výbor se dále zabýval otázkou poskytování služeb akreditovanými laboratořemi bez odkazu na akreditaci. Tyto služby jsou poskytovány za výhodnější ceny, než jsou ceny za akreditované služby. Výsledkem tohoto projednávání je doporučení akreditačním orgánům nepodporovat tyto aktivity. Na dokumentu, který by řešil tuto problematiku na mezinárodní úrovni se intenzivně pracuje. Projednávány byly opakovně otázky akreditace výrobců referenčních materiálů. V České republice zatím není tato služba zavedena, protože nebyla poptávka po tomto typu akreditace. Výbor pro laboratoře také projednává a schvaluje dokumenty, které vydává EUROLAB a EURACHEM. Tyto dokumenty, pokud je výbor doporučí jako poradní dokumenty k akreditaci laboratoří, jsou uveřejněny na internetových stránkách Evropské akreditace jako advisory documents. Na závěr by bylo potřeba znovu zdůraznit, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. je v České republice jediným akreditačním orgánem, který je členem multilaterální dohody EA o vzájemném uznávání a splňuje tak všechny požadavky kladené na akreditační orgány. Tyto požadavky jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO/IEC 17011:2004 Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány kreditující orgány posuzující shodu. Splnění požadavků této normy Českým institutem pro akreditace, o.p.s. posuzuje pravidelně mezinárodní tým posuzovatelů, který se také vyjadřuje ke shodě s těmito požadavky. Norma ČSN EN ISO/IEC v kapitole 1.6 v Poznámce 2 jednoznačně říká, že chce-li laboratoř získat akreditaci pro část svých zkušebních nebo kalibračních činností nebo pro všechny tyto činnosti, pak si má zvolit akreditační orgán, jehož činnost je v souladu s ISO/IEC Eva Klokočníková garant rozvoje akreditace chemických a mikrobiologických laboratoří, Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha zásadní pohled na tyto aspekty procesu automatizace. P.-Th. Wilrich: Robustní odhady teoretických standardních odchylek pro použití při mezilaboratorních experimentech zaměřených na přesnost (str ) Mezilaboratorní experimenty často obsahují výsledky odlišné od těch, které byly získány v dané laboratoři za podmínek opakovatelnosti, nebo v jiných laboratořích. Základní normou pro organizaci a vyhodnocení mezilaboratorních experimentů pro určení přesnosti metod měření je ISO Testy pro vyloučení odlehlých výsledků se provádějí za účelem detekce výrazně odlišných hodnot a rozhodnutí, zda tyto hodnoty ponechat pro analýzu nebo je vyloučit jako odlehlé. Proces vyloučení odlehlých hodnot, který může být poznamenán subjektivitou, lze nahradit použitím robustních odhadů směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Autor navrhuje použít Rousseeuwův koeficient Q n jako extrémně robustní a účinný odhad směrodatné odchylky. Dva příklady použití nové metody ukazují její účinnost. A. G.-Riba, A. Sahuquillo, R. Rubio, G. Rauret: Nový materiál pro kontrolu kvality pro mořskou environmentální analýzu (str ) Zavádění Rámcové směrnice o vodě a kritérií kvality sedimentů vzhledem k potenciální likvidaci těžených materiálů povede k velkému nárůstu analýz v laboratořích zaměřených na kontrolu životního prostředí v moři. Riziková analýza vyžaduje chemickou charakterizaci sedimentů (kovy, základní složení atd.) a potenciál uvolňování kovů při změně environmentálních podmínek. Článek popisuje přípravu materiálu pro kontrolu kvality typu přístavního sedimentu provedenou ve speciálně vybavené laboratoři University v Barceloně. Výsledky studií homogenity a stability ohledně celkového obsahu kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), extrahovatelných kovů po trojfázové postupné extrakci BCR-SEP a obsahu celkového uhlíku ukazují na vhodnost tohoto kontrolního materiálu pro rutinní multiparametrovou kontrolu kvality v laboratořích zabývajících se mořskou environmentální analýzou. 3 Accreditation and Quality Assurance 5-12/2007 ZÁJEMCI O PLNÉ TEXTY ČLÁNKŮ UVEDENÝCH DÁLE SE MOHOU OBRÁTIT NA SEKRETARIÁT EURACHEM-ČR (SPOJENÍ VIZ POSLEDNÍ STRANA ZPRAVODAJE). Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 5 / 2007 C. M. Hinckley: Kombinování mistake-proofing a japonského přístupu Jidoka k dosažení kvality v klinické chemii (str ) V souvislosti se špatným nastavením nebo zacházením s přístroji při automatickém způsobu práce dochází k neshodám a nerelevantním výsledkům. Používání automatizovaných zařízení proto vyžaduje aplikaci zabezpečení proti chybám. Japonský přístup zvaný JIDOKA (japonsky znamená automatizaci s lidským zásahem) poskytuje Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 6 /2007 C. M. Jackson, M. P. Esnouf, D. J. Winzor, D. L. Duewer: Definice a měření biologické aktivity: aplikace metrologických principů (str ) Článek se zabývá definicí biologické aktivity v analogii s rovnicí zabývající se vztahem termodynamické aktivity rozpuštěné látky k její koncentraci prostřednictvím aktivitního koeficientu. Biologická aktivita molekulární entity je definována jako A = cf, kde A je aktivita, c je látková koncentrace a f je parametr označovaný jako základní aktivita. Jednotky a rozměry jsou určeny typem aktivity, katalytickou (katal) nebo vazebnou (mol/l). Měřená látka je popsána rovnicí identifikující sledovanou entitu. Výhodou této definice je oddělení chemických charakteristik sledované entity jako jsou struktura a množství od stanovení biologické aktivity. Je třeba rozlišit případy stanovení aktivity u homogenního či nečistého materiálu a v obou případech zohlednit nejistotu měření.

4 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 4 E. Zeiller, E. Benetka, M. Koller, R. Schorn: Stanovení sušiny: jakou roli hraje v celkové nejistotě měření? (str ) Obsahy elementárních složek se obvykle uvádějí přepočtené na sušinu. Výrobci referenčních materiálů vyjadřují jejich referenční hodnoty v sušině a odkazují k definované metodě stanovení sušiny. Tento článek popisuje, jak odchylky a nejistoty korekčních faktorů sušiny ovlivňují hodnoty vyjadřované jako koncentrace v sušině. Byly sledovány vlivy faktorů jako např. použití různých metod sušení, pravdivosti teploty sušení, doby sušení, vlhkosti okolí a velikosti navážky použité pro stanovení sušiny u dvou referenčních materiálů IAEA. Byly pozorovány odchylky od navržených metod sušení, které vedly k diferencím až 5 % u korekčního faktoru na sušinu. Významnou roli při stanovení odhadu nejistoty hrají heterogenita vlhkosti vzorku a jeho hygroskopické chování během vážení. Jsou předloženy návrhy ohledně konkrétních zdrojů nejistoty při stanovení sušiny, které by měly být zahrnuty do kombinované nejistoty výsledků analýz. D. Zapata-García, M. Llauradó, G. Rauret: Zkušenosti se zavedením ISO při akreditaci univerzitní zkušební laboratoře (str ) Zkušenosti se zaváděním systému jakosti podle ISO a akreditací některých zkoušek v podmínkách univerzitní laboratoře jsou popsány na příkladu radiologické laboratoře životního prostředí. Zavedení systému kvality do univerzitních podmínek představuje obtížný úkol, protože situace i okolí tomu nejsou nakloněny. Zvláštní roli hraje spolupráce mnoha nezávislých jednotek univerzity a zapojení učitelů a mladých výzkumníků, kteří musí koordinovat všechny různé úkoly pro velký počet různých osob. Závěrem se konstatuje, že lze dosáhnout úplné implementace ISO a akreditace, což přivádí pracovníky univerzity do kontaktu s reálným světem a rozšiřuje jejich rozhled s pozitivním efektem na výzkumné studie i akademický obsah. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 7 /2007 F. Westphal, C. Franzelius, J. Schäfer, H. W. Schütz, G. Rochholz: Vývoj validované metody pro simultánní stanovení amfetaminu, metamfetaminu a metylendioxyamfetaminů v séru pomocí GC-MS po derivatizaci perfluorooktanoylchloridem (str ) Byla vyvinuta a validována jednoduchá a rychlá metoda simultánní detekce a stanovení amfetaminu, metamfetaminu, metylendioxyamfetaminu (MDA) a metylendioxyethylamfetaminu (MDEA) v lidském séru. Vzorky séra se extrahují cyklohexanem, derivatizují perflurorooktanylchloridem bez předchozího odpaření rozpouštědla a analyzují GC-MS v režimu SIM zaměřeném na vybrané ionty. Pro kvantifikaci se jako interní standardy používají deuterované analogy látek. Byly stanoveny meze detekce, meze stanovitelnosti (cca 20 ng/ml), vychýlení a přesnost v rámci dne a mezi dny. Kalibrační křivky byly lineární od meze stanovitelnosti do 800 ng/ml. H. Polkowska-Motrenko, M. Rossbach: Příprava a charakterizace materiálu Polské houby pro zkoušení způsobilosti s podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA ve Vídni (str ) Článek popisuje přípravu referenčního materiálu hub pro zkoušení způsobilosti v rámci projektu IAEA Interregional Technical Cooperation. Laboratoře ze 14 zemí dodaly výsledky pro testování homogenity a stanovení charakteristických hodnot. Byly stanoveny referenční hodnoty pro 11 prvků. Materiál byl použit pro zkoušení způsobilosti v Polsku, článek uvádí výsledky polských laboratoří a diskuzi k nim. B. Tepuš, M. Simonič: Nejistota výsledků stanovení TOC ve vzorcích vod (str ) Znalost koncentrace celkového organického uhlíku (TOC) v odpadních vodách umožňuje lepší využití technologie čištění odpadních vod. Článek popisuje vyhodnocení nejistot spojených se stanovením TOC v odpadní vodě metodou spalování s IČ detekcí odpovídající normě ISO 8245:1999. Jako hlavní zdroje nejistot byly identifikovány příspěvky kalibrace metodou nejmenších čtverců, opakovatelnosti, výtěžnosti a stability vzorků (podmínky uchovávání vzorků). Byla vypočtena relativní rozšířená nejistota 10 % pro rozsah 0,2 až 500 mg/l TOC, která zahrnuje i nejistotu vzorkování. H. R. Veenendaal, P. M. van Berkel, G. de Jong, P. K. Baggelaar: Nový přístup k hodnocení mikrobiologických výsledků v zkoušení způsobilosti v oblasti analýzy vod (str ) Vzhledem k relativně velkému rozptýlení výsledků mikrobiologických zkoušení způsobilosti nejsou z-skóre často schopna detekovat nulové nebo velmi nízké výsledky jako špatné. Článek popisuje použití upravených z- skóre založených na průměrné směrodatné odchylce 50 % nejvyšších výsledků. Kombinace upravených z-skóre pro čtyři vzorky umožňuje lepší posouzení výkonnosti každé laboratoře. J. B. Hansen, Ch. Grøn, U. Lund, B. Magnusson, A. Nordbotten, A. Oberender, M. H. Ramsey: Nejistoty vzorkování: workshop k vydání příručky Nordtestu o odhadu a řízení nejistoty vzorkování (str ) Workshop o nejistotě vzorkování probíhal v dánském Hillerødu dubna 2007 k vydání nové příručky o zabezpečení jakosti vzorkování a odhadu nejistoty vzorkování. Akce se zúčastnilo asi 60 delegátů z 15 evropských zemí, zastupujících instituce provádějící vzorkování, uživatele dat, výzkumné ústavy i akreditační orgány. Materiály z workshopu včetně příkladů, nástrojů a výpočtových pomůcek jsou dostupné na Příručka Nordtestu Uncertainty from sampling je dostupná na webové stránce Nordtestu jako technická zpráva Nordtestu číslo NT tec 604.

5 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 5 Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 8 (2007) M. Belli, S. L. R. Ellison, A. Fajgelj, I. Kuselman, U. Sansone, W. Wegscheider: Zavádění zkoušení způsobilosti pro limitovaný počet účastníků (str ) Článek se zaměřuje na metrologické aspekty výběru a použití zkoušení způsobilosti pro omezený počet zúčastněných laboratoří (20-30). Jsou diskutovány tři následující situace: 1) je dostupný adekvátní certifikovaný referenční matricový materiál nebo interní referenční materiál doložitelného původu 2) není dostupný adekvátní certifikovaný referenční matricový materiál, ale takový materiál či interní referenční materiál doložitelného původu mohou být aplikovány jako standardní přídavek či podobným způsobem 3) k dispozici je pouze interní referenční materiál s omezenou doložitelností původu. Autoři také diskutují vliv omezeného počtu účastníků na statistické vyhodnocení výsledků. Dále je srovnáváno použití různých skóre vhodných pro hodnocení výkonnosti laboratoří v těchto typech zkoušení způsobilosti. M. Suchánek, P. Robouch, Y. Aregbe, A. Herrero, P. Taylor: Využití analýzy násobné shody pro vyhodnocení mezilaboratorních porovnávání (str ) Článek se zaměřuje na mezilaboratorní porovnávání jako prostředek externí kontroly jakosti dle ISO/IEC 17025:2005. Cílem článku je pomocí netradičního hodnocení s využitím numerických i nenumerických dat účastníků IMEP-20 (stopové prvky v tuňácích) poskytnout další informace ohledně aplikovaných analytických metod a akreditačního/nominačního statusu. Autoři použili metodu analýzy násobné shody, pro kategorizaci číselných dat byly aplikovány techniky shlukové analýzy pro jednu proměnnou. Jako příklad byla použita data pro arzén. Způsob vyhodnocení dodatečných nečíselných informací použitý v článku může sloužit organizátorům zkoušení způsobilosti k modifikaci jejich dotazníků a laboratořím umožní lepší přehled o metodách stanovení různých analytů v různých matricích. Článek by měl sloužit jako vodítko při interpretaci dotazníků obvykle vydávaných pro různá schémata zkoušení způsobilosti. I. V. Boldyrev,J. A. Karpov, V. I. Paneva: Akreditační systém pro ruské analytické laboratoře a jeho vývoj (str ) Článek podává informace o ruském akreditačním systému analytických laboratoří SAAL, který nyní zahrnuje kromě chemických laboratoří zaměřených na kvantitativní analýzu také laboratoře analyzující ropu a benzín, vlastnosti stavebních materiálů, kaučuk, plasty, kovy aj. V současné době je v SAAL zapojeno přes 3000 akreditovaných laboratoří, 34 akreditačních orgánů a přes 200 auditorů sdružených ve Svazové agentuře pro technickou regulaci a měření. Dále jsou zde shrnuty informace o historii SAAL a jeho návaznosti na systém zákonů Ruské federace. H. Hacham, N. Tetro, S. Kochavi-Azolai, N. Stern, D. Mizrahi, A. Lisenker, E. Gazit: Sjednocení systémů zabezpečení jakosti v hygienických laboratořích v souladu s normami ISO 17025, ISO a ISO 9000: velká organizační změna (str ) Odbor hygienických laboratoří zahrnuje pět velkých laboratoří rozmístěných po celém území Izraele. Čtyři environmentální laboratoře zajišťují mikrobiologické a chemické zkoušení potravin a vody (akreditovány podle ISO od roku 1999), pátá laboratoř se zabývá virologickými zkouškami (certifikována podle ISO 9000 od roku 2003). Každá laboratoř působila nezávisle a vyvinula vlastní systém zabezpečení jakosti. V listopadu 2004 bylo přijato strategické rozhodnutí sjednotit systém zabezpečení jakosti pro všech pět laboratoří dle ISO 17025, ISO a ISO 9000, a vytvořit současně jednu laboratoř působící na více místech. Tento proces byl samozřejmě vnímán jako obrovská organizační změna a vyvolal proto určitý odpor ze strany manažerů jakosti i managementu laboratoří. Bylo nutné tento odpor překonat a současně podněcovat nápady na přebudování a tvorbu nové příručky jakosti a jednotných SOP. V září 2005 byla završena první fáze procesu, když byly všechny čtyři environmentální hygienické laboratoře úspěšně reakreditovány s jednotnou příručkou jakosti a částečně sjednocenými SOP. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 9 (2007) M. J. Guiomar, H. M. Lito, M. F. Camões, C. M. Viçoso: Zlepšení kvality potenciometrického měření ph (str ) Byly prováděny základní studie ph standardů založené na měření potenciálu v elektrochemické cele známé jako Harnedova cela, obsahující vodíkovou elektrodu a stříbroargentchloridovou referenční elektrodu. Měření byla prováděna ve ftalátovém pufru o koncentraci 0,05 mol kg -1. Jsou uvedeny výsledky týkající se studia vlivu kondenzace par na stěnách potenciometrické cely neponořené do termostatované lázně na naměřené hodnoty ph a na odpovídající nejistotu měření. Identifikace a kvantifikace tohoto jevu je příspěvkem k zlepšení výsledků primární metody měření ph. R. Kumar, P. Riyazuddin: Podhodnocení celkové koncentrace arsenu v podzemních vodách stanoveného technikou HS-AAS způsobené charakterem vzorků (str ) Podhodnocení celkové koncentrace arsenu v podzemních vodách stanoveného technikou HS-AAS může být způsobeno zmenšením kondicionovaného povrchu křemenného atomizátoru vlivem matrice stanovovaných vzorků. Tato změna je způsobena analýzou velkého počtu vzorků, které neobsahují měřitelná množství analytu. Zařazení nejvyššího standardu mezi vzorky a snížení koncentrace tetrahydridoboritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové snižuje chybu způsobenou tímto jevem.

6 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 6 L. G. Mackay, D. Burke, M. J. Welch, S. Tai, C. Mussell, G. O Connor, D. Sin, C. Wing-chi: Mezinárodní porovnávání 19-norandrosteronu v lidské moči: pilotní studie CCQM-P68 (str )) Pod záštitou Comité Consultatif pour la Quantité de Matière (CCQM) proběhlo v roce 2005 mezinárodní porovnávání CCQM-P68, které bylo koordinováno australským NMIA a zahrnovalo analýzu steroidu 19- norandrosteronu (19-NA) v lidské moči. 19-NA je hlavním metabolitem nandrolonu, obecně zneužívaného anabolika. Jako vzorek byla distribuována lyofilizovaná lidská moč obsahující 19-NA o koncentraci blízké limitu Světové antidopingové agentury (WADA) 2 ng/ml. Shoda 4 zúčastněných laboratoří byla velmi dobrá, RSD pouze 1,7 %, rozšířená nejistota na 95% hladině významnosti se pohybovala od 3,7 do 7,0 % na hladině 2,15 ng/g. S. S. -C. Tai, B. Xu, M. J. Welch: Stanovení 19- norandrosteronu v CCQM-P68. Výsledky NIST získané s použitím metody kapalinové chromatografii s tandemovou hmotnostní spektrometrii s izotopovým zřeďováním (str ) Tato metoda vyvinutá v NIST byla použita v mezinárodním srovnávání organizovaném australským NMIA. Výsledky z NISTu byly ve velmi dobré shodě s všemi ostatními účastníky srovnávání, kteří používali metody založené na kombinaci plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie. Byly vyhodnoceny všechny významné zdroje nejistoty měření, výsledná rozšířená nejistota měření byla menší než 5 % (koeficient rozšíření k = 2). C. Mussell, C. S. J. Wolff Briche, C. Hoply, G. O Connor: Stanovení 19-norandrosteronu v lidské moči plynovou chromatografií/hmotnostní spektrometrií s izotopovým zřeďováním: adaptovaná metoda pro CCQM-P6 (str ) Metoda byla použita v mezinárodní studii CCQM-P68, jedná se o modifikovanou verzi metody vyvinuté NMIA, která používá hydrolýzu a derivatizaci, poprvé popsanou na German Sports University. Je používána akreditovanými laboratořemi Světové antidopingové agentury. Oproti původní metodě byly modifikovány standardy. Byl použit 19-norandrosteron glucoronid jako kalibrační standard a 19-norandrosteron glucoronid-d4 jako izotopově značený vnitřní standard. Výsledky byly v dobré shodě s ostatními účastníky porovnávání. L. G. Mackay, D. Burke, F. -Ha Liu, N. Sousou, V. V. Vamathevan, J. Cuthbertson, C. Mussell, R. B. Myors: Vysoce spolehlivá metoda stanovení 19- norandrosteronu v lidské moči použitá ve studii CCQM- P68. (str ) Byla vyvinuta vysoce spolehlivá metoda IDMS pro stanovení 19-norandrosteronu v lidské moči. Byla ověřena analýzou certifikovaného referenčního materiálu CRM NMIA MX002. GC/HRMS následuje po hydrolýze, extrakci rozpouštědlem, HPLC frakcionaci a derivatizaci. Rozšířená nejistota byla menší než 4% na 95% hladině významnosti. Wing-Chi Cheng, Tsan-Sang Yau, Wai-Nang Cheng, Kok- Choi Cheng and Della Wai-Mei Sin: Stanovení 19- norandrosteronu v lidské moči plynovou chromatografií s izotopovým zřeďováním a hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením ( str ) Metoda ID GC-HRMS byla úspěšně použita ve srovnávací studii pro stanovení 19-NA, mez detekce byla 4 pg/g, RSD mezi jednotlivými výsledky byla menší než 2 %, rozšířená nejistota 4,7 % na 95% hladině významnosti. Největším příspěvkem k nejistotě je čistota referenčního materiálu a odezva kalibračního standardu. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 10 (2007) M. H. Ramsey, M. Thompson: Nejistota vzorkování v souvislosti s vhodností pro daný účel (str ) Vzorkování je integrální částí téměř všech chemických měření a často tvoří základní nebo dokonce dominantní příspěvek k nejistotě výsledků měření. Na rozdíl od analýzy bývá příspěvek nejistoty ze vzorkování obvykle ignorován. Skutečně málo je známo o nejistotách vzorkování, ačkoli v některých aplikačních oblastech převyšuje analytickou nejistotu, zvláště v případě surovinových (přírodních nebo průmyslových) materiálů. Autoři již v roce 1995 navrhli rámcovou koncepci a postupy pro studium, kvantifikaci a kontrolu nejistoty pocházející ze vzorkování, které obvykle předchází analýzu. Od té doby byly mnohé tyto myšlenky experimentálně použity a ukázaly se jako účelné. Článek shrnuje dosud známá data, publikované výsledky a vývoj v této oblasti. F. Pavese: Opakovaná pozorování v metrologii a zkoušení: modelování opakovaných a neopakovaných měření (str ) Aby bylo možno vybrat správný statistický nástroj, je třeba pro přesnou analýzu každého specifického problému pochopit, zda sada replikovaných měření se má považovat za opakovaná měření nebo ne. Analýza představená v článku osvětluje základní koncepty jako opakovatelnost, reprodukovatelnost, přesnost, systematická chyba, tak, jak jsou definovány v mezinárodních dokumentech a užívány v literatuře. C. Brasseur, F. Brose, A. Pilot, C. Douny, G. Eppe, G. Maghuin-Rogister, M.-L. Scippo: Validace analytické metody pro stanovení polyaromatických uhlovodíků v aroma kouře vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV detektorem, detektorem diodového pole nebo fluorescenčním detektorem (str ) Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s ultrafialovým, DA a fluorescenčním detektorem (HPLC- UV/DAD/FLD) byla použita k vypracování metody pro stanovení 16 polyaromatických uhlovodíků preferovaných EU v aroma kouře. Byly určeny meze detekce a kvantifikace, přesnost (opakovatelnost a mezilehlá přesnost), výtěžnost a nejistota měření, které byly v dobré shodě s požadavky na jakost v nařízení EU 627/2006 o PAU v aroma kouře.

7 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 7 J. Barbarosa, M. L. Ferreira, F. Ramos, M. I. Noronha da Silveira: Stanovení metabolitu furaltadonu 5- methylmorfolin-3-amino-2oxazolidinonu (AMOZ) kapalinovou chromatografií spojenou s tandemovou hmotnostní spektrometrií s elektrosprejem během nitrofuranové krize v Portugalsku (str ) Použití nitrofuranových veterinárních léčiv jako antibakteriální složky pro zvířata, která slouží jako potraviny, bylo v EU zakázáno v roce Protože nitrofurany rychle metabolizují, je třeba kontrolovat, zda nedochází k jejich ilegálnímu používání, na vzorcích poživatelných tkání metodou LC-MS/MS pro stanovení perzistentních metabolitů vázaných v tkáních. Zavedení této metody v Portugalsku od roku 2002 odhalilo přítomnost vázaného rezidua nitrofuranu 5-methylmorfolin-3-amino- 2oxazolidinonu (AMOZ) ve velkém počtu vzorků, zvláště v drůbežím mase. V posledních 4 měsících roku 2002 bylo analyzováno 226 vzorků a z nich bylo 78 nevyhovujících v důsledku přítomnosti AMOZ (61 brojlerů, 11 krůt, 5 křepelek a 1 prase). Článek popisuje analytická data získaná ze vzorků masa různých druhů prostřednictvím úřední portugalské kontroly během takzvané portugalské nitrofuranové krize. Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 11 (2007) Kuselman, M. Belli, S. L. R. Ellison, A. Fajgelj, U. Sansone, W. Wegscheider: Srovnatelnost a kompatibilita výsledků zkoušení způsobilosti ve schématech pro omezený počet účastníků (str ) V článku jsou diskutovány srovnatelnost a kompatibilita výsledků zkoušení způsobilosti (PT) pro malý počet účastníků (méně než 20-30), prováděné za použití referenčních materiálů jako zkoumaných vzorků. Umístění referenčního materiálu v kalibrační hierarchii sady měřicích standardů určuje stupeň srovnatelnosti výsledků zkoušení způsobilosti, který může být v schématu dosažen. Toto hodnocení je ovšem ovlivněno komutabilitou (přiměřeností nebo stupněm shody) matricového referenčního materiálu užitého pro PT a rutinních vzorků. Kompatibilita výsledků PT je charakteristika skupinové výkonnosti laboratoří účastnících se PT a může být vyjádřena jako těsnost rozložení výsledků PT a rozložení dat referenčního materiálu. P. Serapinas: Zavedení cílové nejistoty do schémat zkoušení způsobilosti: zkušenosti v oblasti analýzy vod (str ) Byla zjištěna dobrá shoda mezi vyhodnocením dat ze zkoušení způsobilosti pro analýzy vod s využitím různých vyjádření skóre jako důsledek zavedení kritérií jakosti měření odpovídajících cílové nejistotě měření definované ve Směrnici EU pro pitnou vodu. Správnost vyhodnocení je určena nejistotou určené hodnoty a tato nejistota by měla korespondovat s cílovou nejistotou. V článku je prezentována modifikace zeta-skóre důkladnou aplikací cílové nejistoty. Tento způsob je vhodný pro obecnou prezentaci dat ze zkoušení způsobilosti. Přípustná odchylka je zahrnuta jako lineární člen na lineární škále měření, stejně jako při analýze nejistot. Ukazuje se důležitost zavedení cílové nejistoty měření do ostatních oblastí rutinních měření. S. de Mora, J.-P. Villeneuve, E. Wyse: Přehled laboratorních studií vedených IAEA pro kontaminaci moře kovy a organickými polutanty (str ) Jsou diskutovány environmentální studie moře prováděné IAEA a produkce referenčních materiálů pro stopové prvky a organické sloučeniny v různých matricích. IAEA organizovala 17 globálních mezilaboratorních studií pro řadu organických kontaminantů. Je vhodné zmínit zahrnutí velkého počtu kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB) a některých sterolů antropogenního původu. Současně proběhlo 11 světových mezilaboratorních porovnání pro stopové kovy v mořském prostředí, z nichž většina zahrnovala i stanovení methylrtuti. Tyto mezilaboratorní studie zlepšují výsledky jednotlivých laboratoří i regionálních laboratorních sítí, výsledky odhalují přetrvávající problémy při stanovení některých kovů a mnoha organických kontaminantů. J. Jürgens, L. Paama, I. Leito: Nejistota stanovení železa ve farmaceutických produktech UV-VIS spektrofotometrií a FAAS (str ) Byly porovnávány metody stanovení železa ve farmaceutických produktech UV/VIS spektrofotometrií a plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (FAAS) z hlediska bilance nejistot. Obě metody jsou selektivní pro železo, nebyl nalezena žádná interference jiné složky přítomné v matrici. U obou metod je největším příspěvkem nejistoty nelinearita kalibrační funkce. Jsou diskutovány a porovnávány jednotlivé příspěvky nejistot obou metod za použitých experimentálních podmínek. S. Rabinovich: K novému vydání Pokynu pro vyjádření nejistoty měření (str ) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM) představuje velmi významný dokument. Sjednocuje metody pro výpočet nejistoty měření a umožňuje konzistentní interpretaci a srovnávání výsledků měření bez ohledu kdo tyto výsledky pořídil a kde byly získány. Dokument byl vydán v roce 1995 a od té doby bylo zjištěno, že jeho doporučení nelze aplikovat na významný druh měření - nelineární nepřímá měření. Tato zpětná vazba vyvolala revizi GUM v pracovní skupině 1 Společného výboru pro návody v metrologii, která zahájila činnost v říjnu Chystaná revize GUM dává metrologické komunitě možnost zlepšit tento významný dokument tak, aby odrážel vývoj v metrologii probíhající od prvního vydání v roce Článek chce přispět k diskusi identifikací některých nedostatků v GUM a návrhy způsobů jeho zlepšení.

8 Zpravodaj 40 - EURACHEM - ČR strana 8 Accred. Qual. Assur. ročník 12, č. 12 (2007) O. Rienitz, D. Schiel, B. Güttler, M. Koch, U. Borchers: Výhodný a ekonomický přístup k dosažení vztažných hodnot návazných na SI použitelných v mezilaboratorních porovnáváních pitné vody (str ) Metrologicky návazné vztažné hodnoty přinášejí zásadní užitek pro mezilaboratorní porovnávání, protože mohou být použity k zajištění národní a mezinárodní srovnatelnosti výsledků. Zúčastněné laboratoře také získávají spolehlivý a neodchýlený vztažný bod k ověření správnosti svých výsledků. Tyto metrologicky návazné referenční hodnoty jsou získávány tzv. primárními metodami, které vyžadují enormní úsilí a výdaje. V rámci dvou národních mezilaboratorní porovnávání na analýzu pitných vod byl použit nový postup. Je založen pouze na stávajících datech, která byla shromážděna během porovnávání. Jako příklad bylo použito olovo, jehož metrologicky návazná vztažná hodnota byla odvozena z množství olova přidaného během přípravy vzorku a množství olova obsaženého v matriční pitné vodě použité pro přípravu těchto vzorků. Tímto postupem byl obsah v matrici vypočítán obdobně jako při metodě standardního přídavku. Byl sestaven bilance nejistot popisující vazbu na odpovídající jednotky SI. K validaci postupu byla použita IDMS jako primární metoda pro stanovení kadmia, chrómu, olova a niklu. Y. Spasova, S. Pommé, U. Wätjen: Vizualizace výsledků mezilaboratorního porovnávání v PomPlotu (str ) Práce představuje novou grafickou metodu, která je aplikována na výsledky mezilaboratorních porovnávání. I. Schumacher, P. Gorenbein, A. Raskin, I. Kuselman: Vývoj referenčního materiálu obidoxim chloridu: metrologický přístup k stanovení chromatografické čistoty ( ) Byl vyvinut postup stanovení čistoty obidoxim chloridu a příslušný referenční materiál byl vyroben a popsán. Vyrobený materiál může být použit jako kalibrační standard pro analytické pístroje a jako kontrolní vzorek při kontrole kvality pro stanovení obidoxim chloridu HPLC. M. Olejnik, T. Szprengier-Juszkiewicz, P. Jedziniak, J. Zmudzki: Může zkoušení způsobilosti vždy ověřit výkon laboratoře? Případ FAPAS PT 0270 (str ) V článku je diskutován případ FAPAS PT 0270 Doramectin a oxfendazon v ovčích játrech. Byly nalezeny rozdíly mezi dvěma analytickými metodami, které mohou být způsobeny metabolizmem oxfendazolu, který vytvoří vždy fenbendazol ve vzorku. Toto nebylo předem zadavatelem zkoušení způsobilosti sděleno. Vzhledem k velké nejistotě z-skóre nemohou být výsledky proto použity k vyhodnocení a přínos PT 0270 je sporný. X. Fuentes-Arderiu, M. Garcia-Panyella, D. Dot-Bach: Reprodukovatelnost mezi pracovníky při manuálním diferenciálním počítání leukocytů (str ) Při manuálním vizuálním diferenciálním počítání leukocytů může získaná hodnota záviset na examinátorovi. Na základě dvouměsíčního sledování čtyř pracovníků byly vypočteny variační koeficienty pro různé typy leukocytů. R. Becker, H. G. Buge, I. Nehls: Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v půdě: mezilaboratorní porovnávání a referenční materiály (str ) Jsou prezentovány výsledky mezilaboratorní variability pro stanovení AOX v průmyslově kontaminovaných půdách. Tří následných kol mezilaboratorních porovnávání se zúčastnilo 88 až 119 laboratoří. Jejich relativní směrodatné odchylky reprodukovatelnosti se pohybovaly mezi 7 až 20 % při koncentracích AOX mezi 10,9 až 268 mg/kg. Devatenáct laboratoří s dobrou výkonností bylo přizváno k certifikaci tří referenčních materiálů pro interní kontrolu kvality s certifikovanými hodnotami od 80 do 1349 mg/kg. 4 Informace Nový grafický design webových stránek V polovině prosince loňského roku byly uvedeny do provozu nové webové stránky v modernější a profesionálně zpracované grafické formě. Za první měsíc nové stránky navštívilo asi 200 lidí a mezi nejčastěji navštěvované stránky patří ty, které obsahují informace o Metodických listech a Kvalimetriích. Za zmínku snad stojí, že stránky shlédli i návštěvníci z Mexika či Jižní Koreje. Vzhledem k tomu, že jsme měli pozitivní reakce na strukturu webu, tak jsme do ní radikálně nezasahovali. Stránky můžete prohlížet i nadále na naší vlastní doméně Vytvoření nových stránek bylo financováno z grantových prostředků MŠMT (granty INGO: LA 311 a LA 312). David Milde Volby revizní komise EURACHEM-ČR Oznamujeme výsledek korespondenčních voleb revizní komise - byly zvoleny obě kandidátky Mgr. Alena Čapková a Ing. Daniela Miholová. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich záslužné činnosti. Výbor EURACHEM-ČR Zpravodaj EURACHEM-ČR. Vydalo sdružení EURACHEM-ČR jako neprodejnou publikaci pro potřebu svých členů. Pro tisk připravili J. Vilímec a Z. Plzák. Adresa redakce: * EURACHEM-ČR, Ústav analytické chemie, VŠCHT, Technická 5, Praha 6 ( (tajemník výboru), Internet : Číslo 40/2008 vyšlo Zpravodaj40fin

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty ILAC ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří Číslo publikace: ILAC - G17:2002 Zavádění koncepce stanovení

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03 - 07 Politika ČIA pro účast v národních

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková Novinky v akreditaci laboratoří Eva Klokočníková Správní řád Nutno vždy podat na všechny změny v rozsahu akreditace žádost o vydání osvědčení o akreditaci Nemusí být vyplněny všechny údaje požadované v

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu Mgr. Martina Rejtharová Požadavky na laboratoře pro úřední stanovení reziduí Laboratoř musí

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-01 - 04 Zkoušení způsobilosti Tyto metodické

Více

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Kontrola kvality, normy a akreditace L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Obsah Teorie kvality Definice Přehled norem Stav norem Druhy kontrol Kvalita Celkový souhrn vlastností a znaků výrobků nebo služeb,

Více

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1 ASLAB Středisko pro posuzování laboratoří Posuzování odborné způsobilosti

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

NEJISTOTA MĚŘENÍ. David MILDE, 2014 DEFINICE

NEJISTOTA MĚŘENÍ. David MILDE, 2014 DEFINICE NEJISTOTA MĚŘENÍ David MILDE, 014 DEFINICE Nejistota měření: nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. POZNÁMKA 1 Nejistota

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Rozhodování o shodě se specifikací (limitem) Vladimír Kocourek Praha, 2016 Shoda se specifikací / limitem Posuzování shody se specifikací / limitem Cílem měření

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti STATISTICKÉ METODY V LABORATOŘÍCH Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Ing. Jan Král 2 A.Základní a terminologické normy 1 ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků)

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků) Externí hodnocení kvality (EHK) Petr Breinek BC_EHK_N2011 1 Externí hodnocení kvality (EHK) také: Zkoušení způsobilosti nepoužívat: Externí kontrola kvality (od 07/2011) norma ISO 17043 Doplňuje vnitřní

Více

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF IAF ID 2:2011 IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF Informativní dokument pro přechod akreditace systému managementu z normy ISO/IEC 17021:2006 1. vydání (IAF ID 2:2011) Mezinárodní

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Summer Workshop of Applied Mechanics June 2002 Department of Mechanics Faculty of Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010 DOKUMENT ILAC Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti Překlad ČIA - červenec 2011 2 Copyright ILAC 2010 ILAC podporuje oprávněné reprodukování této publikace nebo

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-04 - 07 Flexibilní rozsah akreditace

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu ČIA V návaznosti na změny v akreditačním systému

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby:

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby: INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH ASLAB ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2010 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3)

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Přesnost a správnost v metrologii V běžné řeči zaměnitelné pojmy. V metrologii a chemii ne! Anglický termín Measurement trueness Measurement

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně

Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně B.Friedecký, J.Kratochvíla, SEKK Pardubice Komutabilita-vlastnost RM Je podmíněna přiměřeností matrice RM a dostatečností její shody

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? (c) David MILDE Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza,

Více

Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440 Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Předchozí přednáška popsala laboratorní metodu jako

Více

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory Miroslav Perný Kontrola kvality analytických výsledků PŘESNOST SPRÁVNOST ANALYTICKÝ VÝSLEDEK INFORMACE O KONCENTRACI HLEDANÉHO ANALYTU METODY CHEMICKÉ

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 5. 6. 2014 v ČOV Brno - Modřice, akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Zpráva Program

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.70 Leden 2013 Kvalita vod Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod ČSN ISO 29201 75 7014 Water quality The variability of test results

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.30 2004 Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy ČSN ISO 10576-1 01 0241 Leden Statistical methods - Guidelines

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza, ). 2. Nalézt

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ 1999-2011 PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ EFFIVALIDATION 3 EffiChem your validation software Lesní 593, 679 71 Lysice http://www.effichem.com 2/57 EffiChem můţe vlastnit patenty, podané ţádosti o patenty, ochranné

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Účastníci společného odběru vzorků Labe Valy 5. 6. 9. 2011 Zpracovatelé: Ing. Petr Dolének, Povodí Labe, státní podnik Hradec

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu Veronika Sochorová Český institut pro akreditaci, o.p.s. Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 První strany závislé

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více