INFORMACE. Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF"

Transkript

1 INFORMACE Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF Úvod Proteinová pojiva jsou nedílnou souãástí nûkter ch barevn ch vrstev obrazû i polychromií a také se vyskytují v historick ch maltách a tucích, kam byla pfiidávána pro zlep ení jejich fyzikálních vlastností. Organické látky pfiidávané do malt mohou b t rozdûleny do dvou skupin. První jsou látky, které byly pouïívány jako plniva nebo v stuïn materiál. Do této skupiny patfií sláma, piliny a jiné rostlinné vláknité materiály nebo zvífiecí chlupy (napfiíklad koàské ãi kozí). Druhou skupinou jsou takové látky, které promûàují vlastnosti malt jiï ve velmi malé koncentraci. Mûní napfiíklad distribuci vody v ãerstvû pfiipravené maltû ãi rychlost jejího vysychání, pfii nûmï tyto látky zaãínají vût inou krystalizovat, a tím také mûnit vlastnosti ztvrdl ch malt (tab. I). V minulosti se pouïívala fiada rûzn ch Ïivoãi n ch a rostlinn ch pfiísad vejce (celá nebo jen bílky), mléko, tvaroh, pivo, ovocné Èávy, krev, melasa, cukr, slad, klihy, Ïelatina, sádlo, oleje, máslo a dal í. 1 S nástupem nov ch v robních technologií a pfiídavkû syntetick ch polymerních pfiísad v ak proteinová pojiva pouïívaná ve stavitelství postupnû vymizela. 2 V moderních maltovinách je nahradily syntetické polymerní disperze. Odhalení pfiídavku proteinového pojiva v maltách mû- Ïe pfiispût k vysvûtlení jejich neobvykl ch vlastností, jako je vysoká pevnost nebo nesmáãivost povrchu; u fresek pak jejich vût í stálost. 3 Správná identifikace proteinov ch pojiv je dûleïitá nejen z restaurátorského hlediska, ale také z pohledu kunsthistorikû, neboè lze napfiíklad zpûtnû zjistit technologické postupy star ch mistrû. Z hlediska historie umûní je urãení typu proteinového pojiva v závûsn ch obrazech nezbytné pro posouzení pouïité techniky, kterou bylo umûlecké dílo vytvofieno, a tím i pro roz ífiení technologick ch a v tvarn ch znalostí o jeho autorovi. MÛÏeme tak snáze pochopit v voj malífisk ch technik od stfiedovûku aï do souãasnosti. Metodu lze rovnûï vyuïít pfii rozeznávání malífisk ch kol, které bûhem generací dodrïovaly témûfi nemûnné zvyky pfii tvofiení umûleck ch dûl. Proto mûïe znalost proteinového sloïení pojiv napomoci i k urãení pravosti umûleckého díla. 4 V souãasnosti jsou provádûny pokusy o identifikaci proteinov ch pojiv v barevn ch vrstvách klasickou ãi pyrol zní plynovou chromatografií nebo vysokoúãinnou kapalinovou chromatografií (tab. II). Identifikace tûmito metodami je zaloïena na urãení pomûrû obsahu urãit ch aminokyselin charakteristick ch pro danou bílkovinu. V znamnou slabinou tohoto postupu je nebezpeãí nesprávného urãení relativního mnoïství jednotliv ch aminokyselin pfii velmi nízk ch koncentracích pojiva ve vzorku, zejména v dûsledku ztráty aminokyselin bûhem hydrol zy a díky vedlej ím reakcím (Maillardova reakce, oxidace, kondenzace prostfiednictvím novû vznikl ch vazeb mezi postranními fietûzci, dehydratace a podobnû). 5 Pfii identifikaci aminokyselin vysokoúãinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovou nebo fluorescenãní detekcí, plynovou chromatografií s plamenov m detektorem (GC-FID) nebo hmotnostním spektrometrem (GC-MS) dochází k interferencím s ionty Ca 2+, Cu 2+ afe 3+, které pocházejí z bûïn ch anorganick ch sloïek barevné vrstvy; 6 vliv iontû se pfii anal ze pomocí plynové chromatografie s plamenov m detektorem dafií odstranit pfiídavkem disodné soli kyseliny diamintetraoctové (Na 2EDTA neboli komplexon ãi Chelaton III). RÛzné metodiky plynové chromatografie nebo vysokoúãinná kapalinová chromatografie dokáïí identifikovat pouze klih, kasein a vejce; 7 kostní, králiãí a koïní klih stejnû jako rybí jsou pro tyto metody principiálnû nerozli itelné díky podobnému zastoupení stanovovan ch aminokyselin. PouÏití infraãervené spektroskopie s Fourierovou transformací k identifikaci proteinov ch pojiv je znaãnû limitováno nejen nepfiíznivou mezí detekce, ale hlavnû její nízkou selektivitou. Ve smûsi organick ch pojiv pak není snadné ani bezpeãné rozhodnout o pfiítomnosti proteinu, ale v Ïádném pfiípadû nelze urãit jeho druh. Stojí za to poznamenat, Ïe snahy o identifikaci proteinového pojiva v obrazech jsou doposud velmi ojedinûlé a jejich spolehlivost zdaleka nedosahuje poïadovan ch hodnot. Identifikace smûsi proteinov ch pojiv je pak pro tyto standardní metody principiálnû vylouãená. Identifikace proteinov ch pojiv v historick ch omítkách a maltách byla dlouhá léta opomíjena a v souãasné dobû se neprovádí; dosud totiï nebyl znám zpûsob, kter by tento obtíïn úkol zvládl. Pro identifikaci jednotliv ch proteinû se dnes v biochemii (respektive v jejím novû se konstituujícím odvûtví proteomice, tedy vûdû o bílkovinách) ãasto pouïívá tûpení specifick m enzymem, pfiiãemï hmotnost vznikl ch peptidov ch tûpû se urãí hmotnostní spektrometrií; je to takzvaná metoda peptidového mapování (obr. 3); následnû je moïno pomocí vefiejnû dostupn ch internetov ch databází, obvykle se znaãnou prûkazností, identifikovat studovan protein. V nedávné dobû jsme se jako první pokusili pouïít tohoto proteomického postupu pro identifikaci proteinû v pojivech barevn ch vrstev; pfiedbûïné, velmi slibné v sledky anal z jiï byly publikovány. 8 Vycházeli jsme z pfiedpokladu, Ïe pepti- 1 Obr. 1. Schematick nákres vnitfiního uspofiádání hmotnostního spektrometru MALDI-TOF. (Obr. Martin Strohalm) Poznámky 1 J. HO EK, J. MUK: Omítky historick ch staveb, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989; P. ROVNANÍKO- VÁ: Omítky. Chemické a technologické vlastnosti, STOP, Praha M. CRHOVÁ: Identifikace proteinov ch komponent v historick ch maltách pomocí hmotnostní spektrometrie, bakaláfiská práce V CHT, Praha B. SLÁNSK : Technika malby díl I., Malífisk a konzervaãní materiál, SNKLHU, Praha KUâKOVÁ: Identifikace proteinov ch pojiv v barevné vrstvû umûleck ch dûl metodou hmotnostní spektrometrie, diplomová práce V CHT, Praha M. P. COLOMBINI, F. MODUNGO: Characterisation of Proteinaceous Binders in Artistic Paintings by Chromatographic Techniques, in: J. Sep. Sci. 27, 2004, s J. De la CRUZ-CANIZARES, M. T. DOMÉNECH-CARBÓ, J. V. GIMENO-ADELANTADO, R. MATEO-CASTRO, F. BOSCH-REIG: Suppression of Pigment Interference in the Gas Chromatographic Analysis of Proteinaceous Binding Media in Paintings with EDTA, in: J. Chromatogr. A 1025, 2004, s M. P. COLOMBINI, F. MODUNGO, viz pozn. 5; M. CARBI- NI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO: Curie-point Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry in the Art field. The Characterization of Proteinaceous Binders, in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 10, 1996, s ; G. CHIAVARI, N. GANDINI, P. RUSSO, D. FABBRI: Characterisation of Standard Tempera Painting Layers Containing Proteinaceous Binders by Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry, in: Chromatographia 47, 1998, s ; I. BONADUCE, M. P. COLOMBINI: Gas Chromatography/Mass Spectrometry for the Characterisation of Organic Materials in Frescoes of the Monumental Cemetery of Pisa (Italy), in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 17, 2003, s R. HYNEK, S. KUCKOVA, J. HRADILOVA, M. KODICEK: Matrix-assisted Laser Desorption/ionization Time-of-flight Mass Spectrometry as a Tool for Fast Identification of Protein Binders in Color Layers of Paintings, in: Rapid. Commun. Mass Spectrom. 18, 2004, s. 1 5; S. KUCKOVA, I. NEMEC, R. HYNEK, J. HRADILOVA, T. GRYGAR: Analysis of Organic Colouring and Binding Components in Colour Layer of Art Work, in: Anal. Bioanal. Chem. 382, 2005, s INFORMACE 57

2 dová smûs vzniklá specifick m tûpením je pro dan protein mnohem typiãtûj í neï pomûr jednotliv ch aminokyselin (parametr uïívan v e zmínûn mi chromatografick mi metodami) a jednoznaãnû jej charakterizuje. Rozdíl mezi obûma pfiístupy mûïeme pfiirovnat ke snaze pfiifiadit neznám literární text urãitému autorovi. Jedinou moïností, jak toho dosáhnout, je nalézt slovní spojení ãi fráze, jichï pfiedpokládan autor s oblibou uïívá. I v pfiípadû, Ïe by na textu spolupracovalo více autorû, prozradí se pravdûpodobnû v ichni svou typickou frazeologií. Kdybychom text rozbili na jednotlivá slova (nebo dokonce písmena), ztíïili bychom si moïnost vysledovat nejdûleïitûj í charakteristiku autora (autorû), totiï jejich oblíbená slovní spojení. Rozbití vy í struktury na stavební kameny vede obecnû ke ztrátû informace. Analogicky, pokud srovnáváme struktury ãástí peptidového fietûzce jednotliv ch proteinû (které jsou pro nû vysoce charakteristické), máme daleko vût í nadûji na jejich správnou identifikaci neï v pfiípadû, kdy srovnáváme procentuální zastoupení jednotliv ch aminokyselin (v na í analogii slov, nebo dokonce písmen). Navíc peptidov pfiístup umoïàuje stanovit i nûkolik proteinû ve smûsi ( vedle sebe ), coï porovnávání pomûrû aminokyselin zásadnû neumoïàuje. Analogie s biochemick mi pokusy naznaãuje, Ïe tato metoda mûïe b t velmi citlivá; skuteãnû napfiíklad pro β-ka sein byl nalezen detekãní limit pouh ch 18 femtomolû, to je Díky tomu postaãuje pro anal zu proteinového pojiva v pfiípadû barevn ch vrstev obvykle ménû neï 0,5 µg vzorku. Vzorky lze analyzovat jak v podobû fragmentû ãi prá kû, tak i nábrusû. Jedním z dûvodû na eho úsilí o zavedení metody identifikace proteinû u historick ch omítek, malt a barevn ch vrstev pomocí hmotnostní spektrometrie je právû zmínûn extrémnû nízk detekãní limit. Pro ostatní analytické metody jsou tyto limity vïdy o nûkolik fiádû vy í a mnoïství spotfiebovaného vzorku je nesrovnatelnû vût í nejménû desetiny miligramû (tab. II). 10 Metodu enzymového rozkladu s následnou hmotnostní detekcí je moïné povaïovat témûfi za nedestruktivní, a proto po proteinové anal ze lze v echny formy vzorkû dále analyzovat jin mi metodami, napfiíklad prá kovou rentgenovou difrakcí. 2 3 vzorek peptidové tûpy identifikace proteinového pojiva tûpení enzymem (trypsidem) anal za hmotnostní spektrometrií + porovnání s referenãní knihovnou Tabulka I. Úãinek organick ch pfiísad na vlastnosti malt. 13 Nûkteré pfiísady jsou zafiazeny do více kategorií druhového oznaãení podle jejich rozdíln ch úãinkû na vlastnosti malt, které mohou b t i protichûdné podle jejich pfiidání do ãerstvé, ãi zavadlé malty. Druhové oznaãení Úãinek Pfiírodní látka urychlovaãe urychlují tuhnutí a zvy ují vajeãn bílek, krev, cukr, sádlo, tvaroh, krob poãáteãní pevnost malt zpomalovaãe prodluïují dobu cukr, melasa, ovocné Èávy, krev, vajeãn bílek, zpracovatelnosti malty lepek plastifikátory zlep ují zpracovatelnost, mléko, vajeãn bílek, tuky, oleje, cukr, kalafuna zhutàují ãerstvou maltu provzdu Àovaãe zlep ují trvanlivost slad, pivo, moã a mrazuvzdornost omítek tûsnicí a hydrofobní zaji Èují nepropustnost tuky, oleje, vosky, asfalt, cukerné materiály pfiísady pro vodu adheziva zlep ují adhezi malty kalafuna, Ïelatina, klih, kasein k podkladu zpevàovaãe zvy ují pevnost malt melasa, sirup, ovocné Èávy, tuky, oleje ztuïovací ãinidla upravují konzistenci malty kyselé mléko, kasein, s r, Ïitné tûsto, lepek, rostlinné gumy, krev, kolagen, Ïelatina Tabulka II. Pfiehled analytick ch metod pouïívan ch pro identifikaci proteinov ch pojiv. Metoda Sledovaná látka MnoÏství vzorku Detekãní limit [g] GC-FID AK 100 µg, , 15 Py-GC-MS AK 500 µg, 16 nûkolik µg, 17 HPLC-UV detekce AK , 18 HPLC-fluorescenãní detektor AK , 19 FT-IR proteiny ( NH 2) nûkolik mg (odhad) tûpení trypsinem + MS peptidy 0,5 µg, , 21 Vysvûtlivky k tabulce II.: AK = aminokyseliny / GC-FID (gas chromatography flame ionisation detector) = plynová chromatografie s plamenov m ionizaãním detektorem / FT-IR (Infrared spectroscopy with Fourier transformation) = infraãervená spektroskopie s Fourierovou transformací / HPLC (high performance liquid chromatography) = vysoce úãinná kapalinová chromatografie / MS (mass spectrometry) = hmotnostní spektrometrie / Py-GC-MS (pyrolysis gas chromatography mass spectrometry) = pyrol zní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Obr. 2. Fotografie hmotnostního spektrometru Bruker-Daltonics Biflex IV MALDI-TOF (laboratofi Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké koly chemicko-technologické). Obr. 3. Schematick postup peptidového mapování. Poznámky 9 Y. MA, Y. LU, H. ZENG, D. RON, W. MO, T. A. NEUBERT: Characterization of Phosphopeptides from Protein Digests Using Matrix-assisted Laser Desorption/ionization Time-of-flight Mass Spectrometry and Nanoelectrospray Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry, in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 15, 2001, s R. MATEO-CASTRO, J. V. GIMENO-ADELANTADO, F. BOSCH-REIG, A. DOMÉNECH-CARBÓ, M. J. CASAS- CATALÁN, L. OSETE-CORTINA, J. De la CRUZ-CANIZARES, M. T. DOMÉNECH-CARBÓ: Identification by GC-FID and GC-MS of Amino Acids, Fatty and Bile Acids in Binding Media Used in Works of Art, in: Fresenius J. Anal. Chem. 369, 2001, s ( ). 12. KUâKOVÁ, viz pozn Viz pozn Viz pozn. 5 a Viz M. CARBINI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO, cit. v pozn Viz G. CHIAVARI, N. GANDINI, P. RUSSO, D. FABBRI, cit. v pozn Viz I. BONADUCE, M. P. COLOMBINI, cit. v pozn Viz M. CARBINI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO, cit. v pozn TamtéÏ. 20 Viz R. HYNEK, S. KUCKOVA, J. HRADILOVA, M. KODICEK, cit. v pozn Viz pozn INFORMACE

3 4 5 Obr. 4. Hmotnostní spektrum vzorku barevné vrstvy obsahující dva typy proteinov ch pojiv ipky oznaãují vejce, koleãka králiãí klih. Obr. 5. Hmotnostní spektrum vzorku malty s koleãky oznaãujícími píky mléãn ch bílkovin. Experimentální ãást Jak jiï bylo fieãeno, pfii identifikaci proteinû metodou hmotnostní spektrometrie se pracuje s peptidy, které vznikají specifick m enzymov m rozkladem proteinov ch fietûzcû. Nejãastûji pouïívan m enzymem je trypsin tûpící proteinov fietûzec pouze na vazbách za bazick mi aminokyselinami lysinem a argininem. Vzniká tak charakteristická peptidová smûs pro kaïd protein takzvan finger print. Smûs je následnû analyzována hmotnostním spektrometrem, v na em pfiípadû Bruker-Daltonics Biflex IV MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption/ionisation time of flight, obr. 2 a 1) peptidové mapování. Nejdfiíve jsme vybudovali referenãní databázi obsahující peptidové tûpy, k nimï byly v internetové databázi Expasy 11 nalezeny proteiny obsaïené v pojivech; tímto zpûsobem jsme zpracovali nejpouïívanûj í bílkovinná pojiva, tedy Ïloutek, bílek, celé vejce, kasein, syrovátku, tvaroh, mléko a rûzné druhy klihû králiãí, koïní, kostní a rybí. U reáln ch vzorkû jsou získané hmotnosti peptidov ch tûpû porovnávány s referenãní databází a tak se identifikuje pfiíslu né proteinové pojivo. 12 V sledky Z rozsáhlého archivu hmotnostních spekter jsme vybrali charakteristickou ukázku identifikace smûsi proteinov ch pojiv v barevné vrstvû a stfiedovûké maltû. Ve vzorku (nábrusu) pocházejícím z obrazu ze zaãátku 20. století (obr. 4) bylo nalezeno celé vejce a králiãí klih. Tato pojiva pocházela z rûzn ch barevn ch vrstev vzorku jednalo se o klihov podklad a barevnou vrstvu. V maltû pocházející z mostní konstrukce byly identifikovány mléãné bílkoviny (obr. 5). Za zmínku stojí, Ïe pfii této metodû jsou v hmotnostním spektru vïdy obsaïeny píky, pro nûï v dan okamïik neexistuje pfiijatelná interpretace (napfiíklad píky 939,70 nebo 1023,64 na obr. 5); pro pfiifiazení spektra urãité bílkovinû (nebo smûsi bílkovin) jsou dûleïité jen ty píky, které se pfii pouïití daného kritéria pfiesnosti podafií pfiifiadit referenãnímu proteinu. Tyto zatím neidentifikované píky mohou odpovídat produktûm degradace proteinov ch pojiv a v budoucnu by tfieba mohly poskytnout informace o stárnutí, tedy pfiispût k odhadu stáfií studovan ch vzorkû. Závûr Hlavními v hodami popsané metody peptidového mapování k identifikaci proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech je: 1) velmi nízká spotfieba vzorku, která je mnohem niï í neï u jin ch analytick ch metod; 2) spolehlivost, protoïe identifikace je zaloïena na detekci cel ch peptidov ch tûpû a jejich porovnání s referenãní databází; 3) rychlost anal zy, kdy v sledky jsou získány bûhem nûkolika hodin; 4) moïnost anal zy rûzn ch typû vzorkû (fragmentû, nábrusû, tenk ch fiezû) bez jejich pfiedchozí úpravy. Navíc v nûkter ch pfiípadech se analyzovan vzorek tûpením nepo kodí, protoïe trypsin tûpí proteiny pouze z tenké povrchové vrstviãky, a je proto moïné, aby byl vzorek dále analyzován jin mi metodami. Metodiku lze tedy povaïovat za nedestruktivní, umoïàující navíc rozli it jednotlivá proteinová pojiva a jejich smûsi, obsaïené ve velmi nízk ch koncentracích i ve vzorcích nûkolik set let star ch. V âeské republice jsme zatím jedinou skupinou, která provádí tento speciální druh anal zy, a jsme naklonûni ke spolupráci s restaurátorsk mi ateliéry i v zkumn mi laboratofiemi. Rádi bychom podûkovali Ing. Martinu Strohalmovi za poskytnutí obrázku vnitfiního uspofiádání hmotnostního spektrometru. Práce vznikla za podpory Grantové agentury âeské republiky, projektu ãíslo 203/07/P360, a Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy, projektu ãíslo Radovan HYNEK, Milan KODÍâEK, tûpánka KUâKOVÁ Vesnické památkové rezervace a zóny názory obãanû, samosprávy a památkáfiû Úvod Pfiíspûvek se zab vá v sledky sociologického prûzkumu mezi obyvateli a pfiedstaviteli samospráv reprezentativního souboru vesnick ch památkov ch rezervací a zón a zástupcû Národního památkového ústavu. Jsou zde uvedeny jejich postoje k památkové ochranû, k bydlení v tûchto obcích a moïnostem vyu- Ïití památkov ch souborû pro cestovní ruch. Území, jehoï charakter a prostfiedí urãuje soubor nemovit ch kulturních památek, popfiípadû archeologick ch nálezû, mûïe vláda âeské republiky nafiízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci ( 5 odst. 1 zákona ã. 20/1987 Sb.). Prohlá ením skupiny vesnick ch památkov ch rezervací se naplnila dlouhodobá snaha památkové péãe o to, aby se také nejhodnotnûj í historické sídelní celky vesnického typu doãkaly zájmu a ochrany, které jim náleïí. Kopírovala ãi doplàovala se tím snaha, jeï dosáhla v sledku jiï dfiíve u nejv znamûj ích sídel mûstského typu, prohlá- en ch postupnû za mûstské památkové rezervace a mûstské památkové zóny. Dlouhodobé pfiípravy vyhla ování vesnick ch památkov ch rezervací (VPR) a vesnick ch památkov ch zón (VPZ) mûly i v hody. Oproti do té doby tradované pfiedstavû o památkovû hodnotné vesnici, zaloïené na vnûj kové atraktivnosti nejkompletnûji zachovan ch celkû s tradiãními dfievûn mi i mlad ími zdûn mi stavbami, se pouïila i dal í kritéria. Pfiíãinou byl nárûst vûdomostí o historické zástavbû vesnic, dosahovan uplatàováním prûzkumov ch metod, pouïívan ch do té doby právû pfii stavebnû-historick ch prûzkumech v mûstském prostfiedí. Ukázalo se, Ïe v nûkter ch oblastech se i na vesnicích zachovaly stavby nebo jejich ãásti mnohem star í, neï se dosud pokládalo za moïné. U zdûn ch, ale i dfievûn ch staveb jsme si zvykli na to, Ïe mezi nimi existují objekty z pozdního stfiedovûku, tedy z období je tû pfied tfiicetiletou válkou, a Ïe si v vojem ãasto nezadají s domy v historick ch mûstech. Neustál m oddalováním prohlá ení vesnick ch rezervací se sice na jedné stranû zkvalitàovalo poznání stavebního fondu v jednotliv ch vesnicích, ale souãasnû se také jejich zástavba velmi rychle mûnila, a to z památkového hlediska spí e k hor ímu, protoïe pováleãné devastace památkového fondu právû v kategorii takzvané lidové architektury patfiily k nejrozsáhlej ím. V okamïiku skuteãného prohlá ení byly sice v návrhu po zásluze dfiíve v podstatû neznámé vesnice, ale souãasnû tam jiï nebyly ty, jejichï fond byl uï v té dobû v raznû poznamenán neïádoucími zásahy, a to i demolicemi a úpravami. Zku enosti z památkové praxe v ak ukazují, Ïe kvalita v sledku v naprosté vût inû pfiípadû závisí pfiedev ím na pfiání stavebníka, tedy na jeho schopnosti pochopit, co mu pracovník památkové péãe doporuãuje. Velice by také prospûlo, kdyby lidé v kaïdé chránûné obci mohli snadno získat pfiehled o celé soustavû tûchto sídel, aby vûdûli, kolik takov ch obcí je v daném INFORMACE 59

4 regionu, které to jsou, a hlavnû ãím jsou zajímavé, v ãem spoãívá jejich hodnota a co je cenné právû na jejich obci a tfieba na jejich domû. Dá se oãekávat, Ïe jakmile se roz ífií povûdomí o chránûn ch vesnicích, vstoupí do hry zatím opomíjen prvek cestovního ruchu. Vesnice budou postupnû zv raznûny na mapách, turistick ch i automapách, a zaãne se zvy ovat pfiíliv náv tûvníkû v eho druhu: náhodn ch turistû i pouãen ch, specializovan ch zájemcû z domova i ciziny. Vesnická památková rezervace je území, jehoï charakter a prostfiedí urãuje soubor nemovit ch kulturních památek, popfiípadû archeologick ch nálezû. V souãasné dobû je to 61 souborû vesnické architektury. Vesnické památkové zóny jsou území sídelního útvaru nebo jeho ãásti s men ím podílem kulturních památek, historické prostfiedí nebo ãást krajinného celku, které vykazují v znamné kulturní hodnoty. V souãasné dobû je to 217 obcí nebo jejich ãástí. Cíl a metoda Cílem v zkumného projektu bylo zjistit, do jaké míry ovlivàuje památková ochrana souboru lidové architektury ve VPR a VPZ rozvoj venkovského prostoru. Hlavním smyslem práce bylo ovûfiit v sledky památkové ochrany a postoje obãanû, orgánû samosprávy i státní správy k této problematice a její dûsledky pro rozvoj vybran ch sídel. Do prûzkumu byly zahrnuty okresy s vy - ím poãtem chránûn ch území. VPR a VPZ zahrnuté do této studie jsou uvedeny v tabulce 1. etfiení bylo rozdûleno do 7 souborû a v jeho prûbûhu bylo osloveno 792 respondentû v 9 VPR a 53 VPZ. Poãet dotázan ch Tabulka 1. Seznam studovan ch VPR a VPZ. v jednotliv ch VPR a VPZ byl od 12 do 20. Vedle toho byli formou fiízeného rozhovoru osloveni pfiedstavitelé samospráv sledovan ch obcí a pracovník Národního památkového ústavu, jenï má uvedené obce ve svém referátu. Celkem bylo osloveno 47 starostû, 6 místostarostû a ve dvou pfiípadech lo o jiného zamûstnance obce. Rozhovor byl dále uskuteãnûn s 10 pracovníky Národního památkového ústavu. Dotazníkové etfiení probíhalo v druhé polovinû roku 2006 a zaãátkem roku âlánek hodnotí v sledky etfiení pro cel soubor, v nûkter ch pfiípadech porovnává postoje obyvatel jednotliv ch okresû, nûkdy srovnává názory obyvatel VPR a VPZ. Základní socio-demografická data respondentû jsou uvedena v tabulce 2, z níï je patrn vysok podíl dûchodcû (témûfi polovina), coï naznaãuje stárnutí vesnického obyvatelstva. Pracovní pfiíleïitost nachází v místû bydli tû jen ãtvrtina a v zemûdûlství nebo lesnictví pracuje pouze 15 % obyvatel sledovan ch obcí. Jen 17 % respondentû Ïije v památkovû chránûn ch nemovitostech, 6 % to pfiesnû neví a 77 % obyvatel Ïije v památkovû nechránûn ch objektech. V sledky a diskuse První otázka mûla rekrutaãní charakter a t kala se vztahu respondenta k obci. Strukturu odpovûdí vyjadfiuje graf 1. Tfii ãtvrtiny osloven ch obyvatel VPR a VPZ bydlí ve vlastním domû, zbytek zde bydlí v nájmu nebo ve vlastním rekreaãním objektu. Ukazuje se, Ïe v tûchto obcích nepfievládá druhé bydlení, ale vût inu tvofií obyvatelé, ktefií zde Ïijí a pracují. Druhá otázka: Jak dlouho jiï v této obci trvale nebo pfiechodnû pob váte? Odpovûdi jsou shrnuty na Okres VPR VPZ âeská Lípa Janovice, Lhota, Rané, Bukovec, Kravafie, Sloup, Tubo, Velenice Îìár âeské Budûjovice I Zábofií, Malé Chrá Èany, Vitín, Dynín, Zbudov, Bo ilec, Munice Mazelov, Plástovice âeské Budûjovice II Hola ovice Bovorovice, Opatovice, BoÏejov, Bfiehov, Dobãice, (památka UNESCO) RoÏnov, Kojákovice, Lipanovice Písek Budiãovice, Kra ovice, Kvûtov, Putim, Smrkovice, Tukleky, VarvaÏov, Zahrádka, Îebrákov PlzeÀ-sever Dolany, Dy ina, Hlince, Jarov, Ky ice, Lhota, Radûjov, Studená JindfiichÛv Hradec Pístina, PonûdráÏka, Pfiíbraz, Îíteã, Lutová, Nová Ves, + Znojmo Plaãovice, atov, Vratûnín DomaÏlice + Klatovy Kanice, Klenãí pod âerchovem, Pocinovice, StráÏ, Trhanov, Hrade ice, Ostfietice, PoleÀ, Velké Hydãice Poãet 9 53 Tabulka 2. Základní socio-demografická data respondentû. Pohlaví muï 48 % Kde pracujete? v místû bydli tû 25 % Ïena 52 % dojíïdím za prací 28 % Vûk do 17 let 3 % nepracuji 47 % % Pracuji jako podnikatel v zemûdûlství nebo lesnictví 9 % % podnikatel v ostatních oborech 7 % % zamûstnanec v zemûdûlství nebo lesnictví 6 % % zamûstnanec v ostatních oborech 22 % 56 a víc 29 % zamûstnanec ve vefiejném sektoru 8 % Vzdûlání vysoko kolské 6 % dûchodce 31 % stfiední 40 % studující 8 % základní nebo vyuãen 54 % nezamûstnan 3 % matefiská dovolená nebo v domácnosti 6 % grafu 2. Je patrné, Ïe pfievaïuje dlouhodob pobyt v obci. Nad 30 let jsou to témûfi dvû pûtiny obyvatel. Zji tûné koreluje s vysok m poãtem obyvatel dûchodového vûku, prûmûrná doba pobytu byla kolem 25 let. Dal í otázka zji Èovala, zda obyvatelé obcí vûdí o tom, Ïe jejich obec nebo její ãást byla prohlá ena VPR nebo VPZ. 52 % obyvatel o této skuteãnosti ví a zajímá se o tuto problematiku. Dal ích 37 % má o této skuteãnosti povûdomí. Pouze 9 % se to dozvûdûlo poprvé a 2 % to nezajímá (graf 3). Následující otázky se t kaly v hod a nev hod prohlá- ení obce VPR nebo VPZ a pfiínosu této skuteãnosti. Odpovûdi jsou shrnuty na grafech 4 a 5. Dvû tfietiny obyvatel vûdí nebo tu í, jaké v hody a nev hody prohlá- ení obce památkov m územím pfiiná í. Mezi v hodami byly uvádûny moïnosti získání dotací a zv ení atraktivity obce pro turisty. Jako nev hody byly nejãastûji zmiàovány problémy pfii stavbách a rekonstrukcích domû. To odpovídá i struktufie odpovûdí na dal í otázku, zda se respondenti setkali s tím, Ïe obec byla prohlá ena VPR nebo VPZ, pfii jednání na úfiadech. 39 % respondentû odpovûdûlo, Ïe ano. Jen 28 % obyvatel si myslí, Ïe prohlá ení obce VPR nebo VPZ nebylo pro obec pfiínosem. Na otázku Myslíte si, Ïe se starosta a obecní zastupitelstvo zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou va í obce? odpovûdûlo 61 % ano nebo spí- e ano, 30 % nevûdûlo, jak se k této otázce postavit, a jen 9 % si myslí, Ïe se zajímá nedostateãnû (graf 6). Na dal ím grafu 7 je uvedena struktura odpovûdí, které se t kaly emocionálního vztahu k obci. Témûfi dvû pûtiny obyvatel jsou na svou obec hrdé a 45 % je s bydlením v památkovû chránûném území spokojeno. Jen 5 % obyvatel je s bydlením nespokojeno. Bylo obtíïné odhadnout poãet turistû a náv tûvníkû v dan ch obcích. Proto jsme provedli pouze subjektivní hodnocení poãtu turistû obyvateli tûchto obcí. V sledek dotazování znázoràuje graf 8. Dvû tfietiny respondentû se domnívají, Ïe k nim turisté jezdí, z toho 28 % si myslí, Ïe velmi ãasto. Odpovûdi se v ak v znamnû li ily podle jednotliv ch regionû. Jak plyne z grafu 9, nejménû turistû jezdí do VPZ na PlzeÀsku, nejãastûji mûïeme potkat turisty v památkovû chránûn ch obcích b val ch okresû âeské Budûjovice a âeská Lípa. Paradoxní je, Ïe právû obyvatelé VPZ na PlzeÀsku jsou nejãastûji pfiesvûdãeni o tom, Ïe prohlá ení jejich obce VPZ bylo pfiínosem (64 %), zatímco na âeskolipsku je to jen 22 % a v jedné ãásti âeskobudûjovického okresu 24 %. Zv - en poãet turistû není vïdy povaïován obyvateli obce za pfiínos. Co by mûla va e obec udûlat pro to, aby k vám lidé jezdili na v lety a jako turisté?, znûla dal í otázka. KaÏd respondent mohl uvést maximálnû tfii odpovûdi. Na grafu 10 jsou odpovûdi sefiazeny podle ãetnosti. Nejãastûji si obyvatelé myslí, Ïe by se mûli zamûfiit na kvalitu komunikací, vefiejn ch prostranství a na pofiádek v obci. Druhá nejãastûj í odpovûì se t kala marketingu (infocentra, publikace a celkové propagace obce). Teprve na tfietím místû je poïadavek získat vefiejné prostfiedky na opravu domû v obci, pfiedev ím památkovû chránûn ch. Nejménû návrhû se t kalo vybudování restaurací, penzionû, sportovi È ãi pofiádání rûzn ch kulturních akcí. 60 INFORMACE

5 Pfii statistickém zpracování v sledkû etfiení byly také srovnávány postoje obyvatel VPR a VPZ. Dalo se oãekávat, Ïe obyvatelé vesnick ch památkov ch rezervací, kde je vy í podíl památkovû chránûn ch objektû, budou mít na nûkteré otázky ponûkud odli né názory. V tabulce 3 jsou uvedeny odpovûdi obyvatel VPR a VPZ, které se statisticky v znamnû li ily. Tak pfiedev ím obyvatelé VPR jsou lépe informováni o tom, Ïe jejich obec byla prohlá ena památkovou rezervací, jaké v hody to obci pfiiná í a ãastûji se s touto skuteãností setkali pfii jednání na úfiadech. Domnívají se, Ïe k nim mnohem ãastûji jezdí turisté, a jsou více hrdí na to, Ïe bydlí právû v takové obci. Je tû v raznûj í rozdíly se projevily u obyvatel Hola ovic, která jako VPR byla zapsána na Seznam svûtového kulturního dûdictví UNESCO (20 respondentû). Pfiestavitelé samosprávy byli dotazováni, zda má jejich obec zpracovanou územnû-plánovací dokumentaci a strategick plán rozvoje obce. Z 55 dotazníkû plyne, Ïe 33 obcí má zpracován územní plán, nûkolik obcí dokonce regulaãní plán. 12 obcí uvedlo, Ïe mají pouze urbanistickou studii, 10 obcí buì územnû-plánovací dokumentaci nemá vûbec, nebo ji pfiipravují, ãi mají jin, blíïe nespecifikovan dokument. Pfiekvapující je i vysok poãet strategick ch plánû, nebo alespoà plánû obnovy venkova (25). Prakticky v echny strategické plány byly zpracovány v rámci mikroregionû, jejichï ãleny jsou témûfi v echny obce. Takov plán pfiipravuje dal ích 14 obcí a 16 obcí ho nemá a zatím o nûm neuvaïuje. Na otázku, zda vyhlá ení obce VPR nebo VPZ bylo pfiínosem, odpovûdûlo 29 pfiedstavitelû obcí, Ïe ano nebo spí e ano, spí e ne 19 a 7 starostû nedovedlo tuto otázku posoudit. Mezi jednotliv mi regiony byly velké rozdíly a pfii podrobnûj ím zkoumání se ukazuje, Ïe postoje obãanû k této otázce znaãnû ovlivàuje starosta. Tam, kde o pfiínosu není pfiesvûdãen starosta, nejsou obvykle pfiesvûdãeni ani obyvatelé obce. Mezi hlavní v hody vyhlá ení vesnick ch památkov ch území fiadili zástupci obcí nejãastûji zachování architektonického a urbanistického vzhledu, jako druhá nejãastûj í v hoda byla uvádûna moïnost získávání dotací z krajû, ze státního rozpoãtu i z evropsk ch fondû. Dal- í v hodu vidí starostové v tom, Ïe jejich obec nav tíví vût í poãet lidí, ktefií se obdivují historick m domûm. Nejãastûji uvádûná nev hoda byla sloïitá rekonstrukce nejen památkovû chránûn ch objektû, ale i dal ích staveb na území VPR nebo VPZ. PoÏadavky památkov ch orgánû pak s sebou pfiiná ejí zv ené náklady na rekonstrukce. Obce trápí i dlouhé lhûty pfii vyjadfiování památkáfiû, coï stavebníky zdrïuje a dále prodraïuje stavby. Jedna obec je také souãástí chránûné krajinné oblasti a postoje CHKO a památkáfiû jsou ãasto protichûdné. Pfiesto se velká vût ina starostû vyjádfiila, Ïe jsou na svou obec hrdi a dobfie se jim zde bydlí. S negativním postojem jsme se nesetkali. Co se t ká jednání na úfiadech, byla kála odpovûdí velmi pestrá, od dobr ch zku eností pfies mírné rozpory s památkáfii aï po kritiku práce zamûstnancû Národního památkového ústavu. Ponûkud lep í postoj mûli starostové k jednání povûfien ch obecních úfiadû a témûfi v ichni hodnotili kladnû postoj krajsk ch úfiadû. INFORMACE 61

6 Tabulka 3. Rozdíly v názorech obyvatel VPR a VPZ. Typ památkové ochrany VPZ VPR Hola ovice Vím, Ïe obec byla prohlá ena VPR/Z a zajímám se o to Vím, jaké v hody prohlá ení VPR/Z obci pfiiná í Památková ochrana a jednání s úfiady Setkání s turisty velmi ãasto velmi ãasto nebo obãas Jsem na obec hrd Ponûkud z jiného úhlu to vidí pracovníci Národního památkového ústavu, ktefií nesouhlasí s názorem, Ïe památkáfii komplikují rekonstrukce. Reakce obyvatel dan ch obcí jsou rozmanité: od arogance pfies neuposlechnutí aï po pozitivní zku enosti. Nejlep í pfiístup k obnovû domû mají chalupáfii. Stálí obyvatelé mají vût inou z ekonomick ch dûvodû k poïadavkûm památkáfiû negativní postoj. Co se t ãe v hod památkové ochrany obcí, lze je vnímat ze dvou hledisek, a to ekonomického, kdy je zde díky památkové ochranû vy í ance získat dotace z fondû Evropské unie, a z hlediska morálního. Jedná se zejména o záchranu staveb typick ch pro venkov, kter si tím zachovává pûvodní ráz. Nev hodou je, Ïe ve keré nemovitosti, a to nejen památkovû chránûné, ale i ty, které se v památkové zónû nacházejí, musejí b t posouzeny z hlediska památkové péãe. To s sebou pfiiná í vy í náklady na opravy a údrïbu domû. Proto i postoje zaujímané obyvateli tûchto obcí k náv tûvám z památkového ústavu jsou individuální. Nûktefií projevují zájem o tuto problematiku sami, jiní jsou proti z dûvodu vysok ch finanãních nákladû. Postoje pfiedstavitelû obcí vûãi pracovníkûm Národního památkového ústavu jsou pfieváïnû pozitivní. Pfiípadné problémy jsou ochotni fie it. Prohlá ení obcí VPZ bylo z pohledu zamûstnance památkového ústavu jednoznaãn m pfiínosem. Aby obce zv ily zájem turistû a lidí, ktefií by sem chtûli pfiijet na v let, mûly by pro nû vybudovat informaãní centrum, kde by o dané obci získali podrobné informace a dobfie se v ní zorientovali. Obãané si myslí, Ïe pro pfiilákání turistû je nejdûleïitûj í pofiádek v obci a pfiedev ím úprava vefiejn ch prostranství. Postoje k dal ím otázkám, jako ãetnost turistû, v hody a nev hody památkové ochrany, jsou v souladu s názory obãanû i starostû. Souhrn a závûry V letech byl fie en projekt na téma Regionální rozvoj a plo ná ochrana souborû lidové architektury. Z 10 zadan ch diplomov ch prací bylo v termínu dokonãeno 7. Z celkového poãtu 61 VPR a 164 VPZ byl proveden v zkum v 9 VPR a 53 VPZ. V tûchto památkovû chránûn ch obcích bylo osloveno 792 respondentû. Lze tedy konstatovat, Ïe proveden a dokonãen v zkum souboru obcí a respondentû je dostateãnû reprezentativní, aby charakterizoval postoje obãanû památkovû chránûn ch vesnick ch území v âeské republice. Z provedeného v zkumu plynou tyto hlavní závûry: V památkovû chránûn ch vesnicích zdaleka nepfievládají rekreaãní objekty, ale 77 % obyvatel Ïije ve vlastních domech. Mezi obyvateli VPR a VPZ pfievládají ti, ktefií zde dlouhodobû bydlí, coï se projevuje také na vysokém podílu obyvatel dûchodového vûku. Zhruba tfii pûtiny obyvatel si uvûdomují v hody a nev hody bydlení v památkovû chránûn ch vesnick ch územích a asi ãtvrtina si myslí, Ïe prohlá ení obce VPR nebo VPZ nebylo pfiínosem. Témûfi dvû pûtiny obyvatel jsou hrdé na to, Ïe bydlí právû v tûchto obcích a pouze 5 % je s bydlením nespokojeno. PrÛmûrnû dvû tfietiny obyvatel se domnívají, Ïe k nim velmi ãasto nebo obãas jezdí turisté, aby si obec prohlédli. V tomto smûru jsou v ak velké rozdíly mezi sledovan mi regiony. Podíl odpovûdí nekoresponduje s podílem tûch, ktefií povaïují prohlá ení obce za VPR nebo VPZ za pfiínos. Pfiiliv turistû tedy pro nû není prioritou. Zv ení cestovního ruchu by bylo podle obyvatel VPR a VPZ dosaïeno pfiedev ím zlep ením kvality komunikací, vefiejn ch prostranství, pofiádku a vût í propagací tûchto obcí. U nûkter ch otázek se struktura odpovûdí v raznû li- ila mezi VPZ, VPR a památkou UNESCO (Hola ovice). Obyvatelé VPR a Hola ovic jsou lépe informováni o smyslu prohlá ení památkové ochrany a jeho v hodách ãi nev hodách a pravidelnûji se setkávají s touto problematikou pfii jednání na úfiadech. Jsou na svou obec ãastûji hrdí a jsou pfiesvûdãeni, Ïe k nim turisté jezdí velmi ãasto. Vût ina VPR a VPZ má zpracovanou územnû-plánovací dokumentaci alespoà na úrovni urbanistické studie. Pokud má obec zpracován strategick plán nebo alespoà plán rozvoje venkova, pak ãasto v rámci mikroregionu. Postoje starostû k dal ím otázkám, t kajícím se v hod a nev hod památkové ochrany, vztahu k úfiadûm a podobnû, se neli í od názorû obyvatel jejich obce. Pro jednotlivé obce velmi ãasto platí, Ïe pfievaïující názory obyvatel korelují s názorem starosty. Dalo by se fiíci, Ïe pfiedstavitel obce znaãnû ovlivàuje názory obyvatel, nebo se naopak pfiizpûsobuje náladám v obci. Pracovníci Národního památkového ústavu jsou jednoznaãnû pfiesvûdãeni o pfiínosu památkové ochrany souborû lidové architektury pro rozvoj tûchto obcí. Domnívají se, Ïe oni rozvoj obcí nekomplikují a pfii jednání s obãany se setkávají s celou kálou postojû od arogance aï po pozitivní pfiístup k poïadavkûm památkové ochrany. Pfiedev ím kladnû hodnotí pfiístup chalupáfiû ve srovnání se stál mi obyvateli. Jifií VANÍâEK Literatura: BURE, P., KABRADA, J., NAJDROVÁ, H.: Památková ochrana historick ch vesnic v âeské republice, Ministerstvo kultury âr, Praha 1996, 120 s. VANÍâEK, J.: âr marketingov nebo sociologick v zkum?, in: Marketing a komunikace 1, 2005, s VANÍâEK, J.: Problémy kvantitativního marketingového v zkumu v cestovním ruchu, C. O. T. Business, záfií COZLOVÁ, K., PE KOVÁ, L., HANZLÍâKOVÁ, M., DOUCHO- VÁ, I., HEJNÁ, V., METLIâKOVÁ, M., EBÁKOVÁ, A.: Regionální rozvoj a plo ná ochrana souborû lidové architektury v obcích vybraného okresu, diplomová práce, Jihoãeská univerzita, âeské Budûjovice INFORMACE

7 1 2 Nákupy do sbírek státních zámkû ve Vranovû nad Dyjí a Telãi Oddûlení hradû a zámkû ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu sleduje souãasné aukce starého umûní a vûnuje pozornost nabídkám ze sbírek soukrom ch sbûratelû. V loàském roce se pro státní zámek Vranov nad Dyjí podafiilo získat koupí z praïského soukromého majetku pozoruhodné dílo malífie Josefa Dorého ( ) Pohled na zámek Vranov nad Dyjí. Dokumentárnû a umûlecky cenná veduta datovaná rokem 1853 zachycuje kromû historického zámeckého areálu také vranovskou keramickou továrnu. Roku 1816 ji koupil majitel zdej ího panství a vranovského zámku hrabû Stanislav Mniszek. Autor obrazu malífi, kreslífi a rytec Josef Doré od zaãátku 30. let 19. století v této dílnû pracoval a roku 1867 se stal jejím fieditelem. Jak uvádí Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû: Ryl mnoho mûdûn ch desek podle návrhû i cizích pfiedloh na potisk nádob Od nûho oltáfiní obrazy v kostelích ve vranovském okresu. V museu znojemském ãetné jeho práce. 1 Literatura autora obrazu vzpomíná jako v estranného umûlce, zvládajícího fiadu malífisk ch ÏánrÛ. Produkci vranovské manufaktury a pûsobení Dorého je jiï po léta vûnována zaslouïená odborná pozornost. V areálu zámku byla uspofiádána pfiehledná v stava historické produkce továrny a u pfiíleïitosti 200. v roãí jejího zaloïení do lo roku 1999 k vydání publikace Vranovská kamenina. 2 Druh m cenn m ziskem v tomto pfiípadû do sbírky státního zámku v Telãi se v loàském roce stal obraz malífie Antonína Altmanna ( ), pracujícího pro majitele zdej ího zámku. Aukãní firma Meissner- -Neumann nabízela k prodeji umûlcûv Pohled do vnitfiní ãásti takzvaného Starého stavení zámku v Telãi pod myln m názvem Na dvofie italské vily. Jde pfiitom o dokumentárnû mimofiádnû cenn exponát, zachycující stav nejstar í ãásti nûkdej ího telãského hradního areálu vãetnû jiï neexistujících architektonick ch prvkû ãásti pravého kfiídla objektu. Dal í malífiem zobrazené partie stavby pfii vstupu do pfiízemních prostor a horního patra zûstaly do dne ních dnû témûfi nezmûnûny. V telãském depozitáfii jsou uloïeny jeho dvû popisné akvarelové kresby z roku Zachycují místo posledních chvil Ïivota manïelky Leopolda II. Podstatského z Lichten tejna Amálie, rozené Clary- -Aldringenové ( ). Jde o loïnici a pfiilehl salon hrabûnky na telãském zámku. 3 Lze pfiedpokládat, Ïe získané umûlcovo dílo vzniklo ve stejném období. 4 Antonín Altmann studoval na vídeàské Akademii u profesora Josefa Mössmera. Vûnoval se s úspûchem krajinomalbû a prosazoval se, podobnû jako jeho otec, daãick rodák Anton Altmann ( ), i jako rytec. Star í umûlcûv bratr krajináfi Josef Florián Altmann ( ) se stal restaurátorem umûleck ch dûl. Po doporuãení nákupní komisí ústfiedního pracovi - tû Národního památkového ústavu a posouzení komisí Ministerstva kultury do lo z prostfiedkû Ministerstva kultury k v kupu obou umûleckohistoricky i dokumentárnû cenn ch dûl do sbírek uveden ch státních zámkû. S obûma obrazy se náv tûvníci seznámí bûhem prohlídky jejich historick ch interiérû. Kvûta K ÍÎOVÁ Poznámky 1 Prokop TOMAN: Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû I., Praha 1947, s Jarmila NOVOTNÁ, Libor TURC, Miroslava JANÍâKOVÁ: Vranovská kamenina, Státní památkov ústav v Brnû, Brno Obû akvarelové kresby telãsk ch interiérû Antonína Altmanna jsme v roce 1997 vystavili na rakouském zámku Schallaburgu a publikovali v katalogu Zeugen der Intimität Privaträume der kaiserlichen Familie und des böhmischen Adels Aquarelle und Interieurs des 19. Jahrhunderts, Schallaburg 1997, ã. kat. 145, 146, s Obraz byl v aukci firmy Meissner-Neumann draïen jako dílo Alexandra Altmanna ( ). Obr. 1. Josef Doré ( ): Pohled na zámek Vranov nad Dyjí a keramickou továrnu, 1853, olej, plátno, 81 x 100 cm. (Reprofoto K. KfiíÏová) Obr. 2. Antonín Altmann ( ): Dvorek takzvaného Starého stavení na zámku v Telãi, patrnû kolem roku 1865, olej, plátno, 90 x 79 cm. (Foto K. KfiíÏová) Po kození Karlova mostu povodní v roce 1784 a jeho následné opravy PovodeÀ na Vltavû koncem února roku 1784 byla jednou z nejvût ích, které kdy Prahu postihly. Napáchala spoustu kod, v neposlední fiadû i na Karlovû mostû, jemuï tehdy je tû fiíkali Kamenn nebo PraÏsk. 1 V est a pûl století dlouhé historii mostu to bylo kromû povodní v letech 1432 a 1890 jeho nejváïnûj í po kození vûbec. O velké vodû v roce 1432, napáchan ch kodách a jejich odstraàování máme pouze minimum a navíc nejednoznaãn ch zpráv. 2 Naopak v pfiípadû povodnû v roce 1890 jich máme díky mûstskému inïen ru Josefu Soukupovi, kter obnovu mostu v letech fiídil, 3 celou fiadu. O po kození mostu povodní v roce 1784 a jeho opravách je spolehliv ch informacích zachováno uï ménû, navíc jsou rozpt lené v tehdej ích novinách, pozdûj í literatufie a archivu ãeského gubernia v Národním archivu v Praze. V poslední dobû guberniální archiválie studoval Pavel Zahradník v rámci stavebnû-historického prûzkumu Karlova mostu pro pfiípravu jeho nové generální opravy. 4 Zji tûné poznatky publikoval jednak v samostatném ãlánku o opravû mosteck ch soch po povodni roku Poznámky 1 Pojmenování KarlÛv most pouïil zfiejmû jako první Josef RUDL ve svém díle Die berühmte prager Karls-Brücke und ihre Statuen, Jakub VÍTOVSK : Historie v stavby ( ), in: Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, Praha 2007, s Josef SOUKUP: Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova, in: Zprávy Spolku architektû a inïen rû v království âeském 26, 1892, s ; T Ï: Administraãní zpráva obce královského hlavního mûsta Prahy za léta 1891 a 1892, s ; Archiv hlavního mûsta Prahy, fond MHMP, , sign. B 18/2, k. ã. B 1017 B 1019 a dal í. 4 Pavel ZAHRADNÍK: KarlÛv most. Stavebnû historick prûzkum. Dûjiny objektu, Národní památkov ústav, Praha INFORMACE 63

8 , 5 jednak v kapitole o opravách mostu v loni vydané monografii sedmnácti autorû o Karlovu mostu. 6 V druhém pfiípadû byl v ak limitován dan m rozsahem kapitoly, rekapitulující opravy mostu v irokém období od jeho zaloïení aï do konce 20. století, zfiejmû do ní tedy nemohl zafiadit v echny zji tûné nebo známé poznatky. To je ov em pro poznání celé historie Karlova mostu jako na í prvofiadé kulturní i technické památky rozhodnû koda. Zámûrem tohoto pfiíspûvku je proto podat souhrnn a co nejúplnûj í obraz osudû mostu v letech na základû jiï znám ch, ale i ménû znám ch nebo neznám ch informací. Pfiíãinou mimofiádnû velké povodnû na Vltavû koncem února 1784 byla náhlá obleva, která nastala po neobvykle tuhé zimû 27. února za vydatného de tû. 7 Ráno se zaãal na dva lokty siln led na Vltavû vzdouvat, pukat a pohybovat. Souãasnû s ním zaãala fieka pfiiná et utrïené vory a dal í dfievo z Podskalí, ale i strïené obytné, hospodáfiské a jiné objekty a jejich zafiízení, stromy, kefie a podobnû. Tím v ím, a hlavnû ledov mi krami se postupnû ucpávaly oblouky mostu a voda stále stoupala. Druh den v 6 hodin ráno pak ohromná ledová kra narazila do estého pilífie, jehoï podemleté návodní zhlaví se i s pfieváïnou ãástí vojenské stráïnice se ãtyfimi stráïn mi zfiítilo do Vltavy. 8 Pfied polednem 29. února se podobn m zpûsobem zfiítila i ãást návodního zhlaví osmého pilífie, pfiiãemï do vody spadl lev ze dvou andûlû po bocích sochy sv. Václava. Samotná socha i druh andûl sice na pilífii zûstaly, ale z obav o dal í po kození byly 8. bfiezna sejmuty. 9 Kromû uveden ch kod do lo k ãásteãnému po kození (odtrïení) návodního zhlaví pátého pilífie a v men í mífie i vût iny dal ích. Jak rychle povodeà zaãala, tak také rychle skonãila. Dne 1. bfiezna voda opadla natolik, Ïe bylo moïné obhlédnout a posoudit po kození tfií pilífiû i dal ích ãástí mostu. Uãinila tak sedmiãlenná odborná komise, která v sledky shrnula do zprávy guberniu z téhoï dne. 10 Zpráva podrobnû popisuje kody na estém (podle dne ního ãíslování pátém) pilífii se sochou sv. Franti ka Xaverského, 11 sedmém ( estém) pilífii s nûkdej í stráïnicí a devátém (osmém) pilífii se sochou sv. Václava a konstatuje po kození dal ích sedmi pilífiû i strïení vût iny ledolamû. Oblouky mostu a mostovka sice zûstaly celé, pfiesto musel b t provoz na mostû v raznû omezen a regulován. To ov em pro Prahu a moïnost spojení mezi Star m a Nov m Mûstem na pravém a Malou Stranou a Hradãanami na levém bfiehu Vltavy, které byly navíc novû (dvorsk m dekretem z 12. února 1784) spojeny v jedno mûsto, znamenalo mimofiádnou komplikaci. Proto se je tû v bfieznu pfiikroãilo k opravám mostu. JelikoÏ rok pfiedtím byl zru en mosteck úfiad a mûsto tím pfii lo o pfiíjmy z v bûru cla a m tného, muselo opravy z tohoto i jin ch dûvodû zaji Èovat ãeské gubernium. Opravy projektoval a fiídil inïen r Franti ek Leonard Herget, tehdy profesor na stavovské inïen rské kole, a navigaãní stavební fieditel Franti ek Traxal, provádûli je renomovaní praï tí stavitelé Ignác Palliardi a Matûj Hummel. Do znaãné míry se na nich podíleli i Ïenisté praïské posádky. OdstraÀování zfiícen ch ãástí pilífiû a pfiíprava jejich znovupostavení probíhaly rychle. Proto jiï 13. ãervence 1784 mohl b t do základu nové ãásti estého pilífie poloïen základní kámen a v nûm i cínová destiãka s nûmecky psan m pamûtním nápisem. 12 Po kození Karlova mostu a poãátek jeho oprav zobrazuje mûdiryt Karla Saltzera. 13 Je to témûfi fotograficky pfiesn pohled na v chodní ãást mostu mezi Staromûstskou mosteckou vûïí a osm m pilífiem od jihu. Patrná jsou pfiedev ím jiï prakticky odstranûná po kozená návodní zhlaví estého a osmého pilífie, zãásti odtrïené a popraskané totéï zhlaví pátého pilífie a ãásteãná po kození zhlaví zb vajících pilífiû. Z opravn ch prací je na rytinû patrná dokonãovaná spoleãná ochranná jímka kolem pilífiû ã. 5 a 6 s potrubími pro násyp mezi obû její païení, ãerpadly a Archimedov mi rouby pro odãerpávání vody; dále práce na jímce kolem pilífie ã. 8 a le ení na západní stranû pilífie ã. 2 a práce na nûm. Pod tímto pohledem je kromû legendy zobrazen i pûdorys v ech pilífiû vãetnû zákresu rozsahu po kození pilífiû ã. 5, 6 a 8, a také místo poloïení v e uvedeného základního kamene 13. ãervence 1784 v základu obnovovaného zhlaví estého pilífie. Navíc je zde zakreslena situace zbytkû Obr. 1. Praha, KarlÛv most, zimní povodeà s ledovodem, konec února 1784, mûdiryt J. Berka. (J. KOZÁK a kol.: Povodnû v ãesk ch zemích, Praha 2007) Obr. 2. Praha, KarlÛv most, pamûtní deska dvorního kamenického mistra Michaela Koma na osmém oblouku mostu, (Foto V. Rybafiík) Poznámky 5 Pavel ZAHRADNÍK: Oprava soch na Karlovû mostû po povodni z roku 1784, in: Zprávy památkové péãe 66, 2006, s Pavel ZAHRADNÍK: Opravy a poruchy, in: Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, Praha 2007, s Podrobnû o povodni Libor ELLEDER, Jan MUNZAR: Extrémní povodeà na Vltavû a Labi v únoru 1784 jako následek mimofiádn ch hydrometeorologick ch podmínek, in: Meteorologické zprávy 57, 2004, s Zfiítila se jen zadní (jiïní) ãást stráïnice a její prûãelí zûstalo stát (viz dobové rytiny J. Berky a F. Erbana). TotéÏ pí e a jména ãtyfi zahynul ch a jednoho zranûného stráïného uvádí Josef SVÁTEK: Ze staré Prahy, Praha 1899, od nûhoï jsou pfievzaty i nûkteré informace v tomto odstavci. 9 Socha i prav z andûlû (s replikou levého) jsou nyní v Lapidáriu Národního muzea. Torzo levého andûla bylo vyloveno z Vltavy pod osm m pilífiem aï koncem ledna 2004 a nyní je také v lapidáriu. 10 Národní archiv Praha, âeské gubernium publicum (dále jen NA, âg-publ), sign. B XXXIII/1, k. ã Po kozena byla jen návodní zhlaví druhého aï devátého pilífie, proto jsou ve spisech jejich pilífie obvykle oznaãovány podle soch (nebo stráïnice), které nad nimi tehdy stály. 12 Destiãka o rozmûrech 196 x 196 x 8 mm byla nalezena pfii odkr vání základu návodního zhlaví estého pilífie 9. listopadu 1891, viz Josef SOUKUP: Zpráva, cit. v pozn. 3, s. 83; nyní je umístûna v expozici PIS Na mostû o mostû vmalostranské mostecké vûïi. Fotografie její pfiední strany s nûmeck m nápisem je na s. 291 monografie Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, âesk pfieklad nápisu uvádûjí Jan FISCHER a Ondfiej FISCHER: PraÏské mosty, Praha 1981, s INFORMACE

9 3 Obr. 3. Praha, KarlÛv most, opravy mostu po kozeného povodní, 1784, mûdiryt K. Saltzer. (Fotoarchiv NPÚ) dvanácti pilífiû Juditina mostu v fieãi ti Vltavy, které bylo moïno kvûli sníïení hladiny v dûsledku protrïení Novoml nského a Dolnolodûckého jezu pozorovat a zamûfiit. Kamenické práce byly na základû protokolu ze 14. ãervna zadány dvornímu kamenickému mistrovi Michaelu Kommovi a vdovû Annû Krannerové. 15 Tyto práce byly zahájeny jiï 16. ãervna 1784, ale byly provázeny znaãn mi komplikacemi pro nedostatek kameníkû, skalníkû i povozû pro odvoz kamene. 16 Jako kámen byl pouïíván Ïehrovick pískovec, jak je uvedeno v blíïe nedatovaném návrhu smlouvy se staviteli Palliardim a Hummelem z roku Dne 21. ledna 1788 se konala draïba zb vajících neotesan ch kvádrû. 18 Úãast Michaela Komma (Koma) na opravách mostu dokládá dosud prakticky neznámá 19 pamûtní deska na v chodním úpatí 8. oblouku. Je z pískovce, uprostfied má v kruhu vytesan kamenick znak (zkfiíïená paliãka, kruïítko, úhelník, pice, dláto), kolem nûho nápis Michael Kom. Steinmetz Me. a v rozích ãíslice letopoãtu Roku 1784 byla provedena vût ina opravn ch prací celkem za zl. 189/20 kr., jak vypl vá z pfiehledu v dajû, sepsaného F. L. Hergetem a F. Traxalem 26. ledna Podle nûj to bylo za pfiedbûïná opatfiení hned po povodni, za zfiízení velké jímky u pilífiû ã. 5 a 6 a malé u pilífie ã. 8, za postavení nov ch zhlaví tûchto pilífiû, za opravu ostatních po kozen ch pilífiû, za zpevnûní oblouku mezi pilífii ã. 5 a 6 a postavení nov ch ledolamû. Zfiejmû je tû v roce 1784 byl most zamûfien a vznikl tak jeho vûbec první pfiesn plán, uloïen v archivu ãeského gubernia. 21 Ten, s nadpisem Plan und Auszug No. 7, kolorovan, nedatovan (podle nadpisu zfiejmû z roku 1785), podepsan F. L. Hergetem a F. Traxalem, zobrazuje v mûfiítku asi 1 : 437 pohled na most od jihu (zrcadlov ) a severu, mezi nimi pûdorys a dole pfiíãn fiez mostem. V obou pohledech (a téï v pûdorysu) jsou zakresleny ochranné vûnce kolem základû jiï opraven ch pilífiû ã. 5, 6 a 8 a pfieváïnû na západní stranû pilífie ã. 2. V pûdorysu je pak zakreslena spoleãná devítiboká jímka kolem pilífiû ã. 2 a 3 a samostatné sedmiboké jímky okolo pilífiû ã. 4, 7 a 9, které mûly b t provedeny a základy opraveny a zesíleny v roce ZpÛsob opravy, respektive znovupostavení návodních zhlaví pilífiû ã. 5, 6 a 8 v archivu ãeského gubernia doloïen není. To nejdûleïitûj í, jejich zaloïení na dnû fieky, lze ale pochopit ze zprávy Josefa Soukupa o rekonstrukci Karlova mostu po povodni v roce 1890, 22 která podrobnû popisuje a nákresem dokumentuje základ návodního zhlaví estého pilífie z roku 1784, odkryt 9. listopadu Na plo e asi 70 m 2 a v délce asi 11 m jej tvofiila soustava ml nsk ch kamenû o prûmûru asi 1 m a v ce 25 cm, uloïen ch vedle sebe nad uzly dubového ro tu. Mezery mezi nimi byly vyplnûny lomov m a ciheln m zdivem. Na jednom místû byl objeven základní kámen s v e uvedenou pamûtní deskou z 13. ãervence 1784, takïe základ musel b t dokonãen nejpozdûji k tomuto datu. Ro t byl uloïen na 80 základních a 112 puntovních pilotách s kovov mi botkami. Ve keré piloty byly hranûné a stejnû jako ro t z ãerveného dubu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe piloty byly zaráïeny jen do materiálu (písek, hlína, stavební rum), jímï byly zasypány v moly pod po kozen m zhlavím. Podobné pomûry popisuji a nákresem dokládám i u základu po kozeného zhlaví pátého pilífie. Zde byl také odkryt dubov ro t, ne v ak na celé plo e a vûãi ose zhlaví poloïen ikmo. Nebyl zaloïen na pilotách jako pfiedchozí, ale na v prûmûru cm velk ch balvanech diabasu (zelenokamu ãi Ïabáku ), vzájemnû k sobû dobfie pfiiléhajících. ZpÛsob opravy osmého pilífie v roce 1784 studoval Josef Soukup aï pfii pozdûj ím zaji Èování základû a v e doloïil nákresem z 13. fiíjna Zajímavé poznatky v tomto smûru pfiinesl i potápûãsk prûzkum základû osmého a devátého pilífie v letech a zejména jejich pfiímé ohledání pfii opravách v roce Pfii tûchto prûzkumech byly rovnûï zji tûny a zdokumentovány ochranné vûnce ãi jejich zbytky kolem základû obou pilífiû, jimiï byly po povodni v roce 1784 Poznámky 13 Karel Saltzer (Salzer) rytinu vytvofiil spolu se sv m mlad ím bratrem Ignácem nedlouho pfied svou smrtí 23. prosince 1784, viz Prokop TOMAN: Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû, II. díl, Praha Viz pozn O Michaelu Kommovi se nepodafiilo zjistit Ïádné dal í zprávy. Anna Krannerová (narozena asi v roce 1744) byla vdovou po kameníkovi Janu Krannerovi ( ) z Malé Strany ã. 320/III. Dne 21. listopadu 1786 se znovu provdala za kameníka Aloise Josefa Kollera (za svûdky jim byli Ignác Palliardi a Franti ek Traxal), kter se na úpravách mostu v jejich závûru také podílel, viz Pavel VLâEK a kol.: Encyklopedie architektû, stavitelû, zedníkû a kameníkû v âechách, Praha Václav RYBA ÍK: Kámen v dûjinách Karlova mostu, in: Kámen, 13, 2007, ã. 2, s Viz pozn Viz pozn ZmiÀuje se o ní jen Josef VESEL : KarlÛv kamenn most praïsk, Praha 1928, s. 68; její fotografie od Jifiího KAâERA, in: Zprávy památkové péãe 58, 1998, s Viz pozn NA, Presidium ãeského gubernia, sign. B-5, k. ã. 25. Je zaráïející, Ïe se o tomto cenném dokumentu v dosavadní literatufie zmiàuje jen Jifií STREIT: Divy staré Prahy, Praha 1958, fotokopie na s , a struãnû Pavel ZAHRADNÍK: Oprava soch na Karlovû mostû, in: Zprávy památkové péãe 66, 2006, s Josef SOUKUP: Zpráva, cit. v pozn. 3, s Ondfiej EFCÒ a kol., cit. v pozn. 2, s Jan MASOPUST: Projekãní fie ení ochrany základû pilífiû ã. 8 a 9 Karlova mostu, in: Zakládání staveb 17, 2005, ã. 2, s Jan ZEMÁNEK: Kamenn most aneb PrÛvodce zakládání Karlova mostu, in: Zakládání staveb 17, 2005, ã. 2, s (Zde je i fiada v kresû z oprav po povodni v roce 1890). INFORMACE 65

Obr. 1. Mikulãice (okres Hodonín), slovanské hradi tû, vyznaãení základû IV. kostela. (Foto Ladislav Bezdûk, 2010)

Obr. 1. Mikulãice (okres Hodonín), slovanské hradi tû, vyznaãení základû IV. kostela. (Foto Ladislav Bezdûk, 2010) RÒZNÉ Koordinace prací pro nominaci vybran ch lokalit âeské republiky na Seznam svûtového dûdictví UNESCO v letech 2006 2010 âeská republika je ãlenskou zemí Úmluvy o ochranû svûtového kulturního a pfiírodního

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

INFORMACE. Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû. Historické zprávy o textilní v bavû interiérû lechtick ch rezidencí

INFORMACE. Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû. Historické zprávy o textilní v bavû interiérû lechtick ch rezidencí INFORMACE Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû Textilie pfiedstavovaly v aristokratick ch interiérech v ech slohov ch období velmi v znamnou souãást celkového vybavení. Nesmírná rozmanitost

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

RÒZNÉ. Prezentace kulturního dûdictví prostfiednictvím lechtick ch rodû

RÒZNÉ. Prezentace kulturního dûdictví prostfiednictvím lechtick ch rodû RÒZNÉ Prezentace kulturního dûdictví prostfiednictvím lechtick ch rodû Feudalismus 1 je pojem, kter oznaãuje uspofiádání spoleãnosti (spoleãensk fiád), jehoï hlavním znakem je vztah k pûdû. 2 Pojem zaãali

Více

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù S rokem 2000 spojoval Památkov ústav v Brnû fiadu oãekávání a nadûjí, z nichï pouze nûkteré se doãkaly svého naplnûní. Pfielom tisíciletí

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Organokfiemiãitany v ãeské památkové praxi

Organokfiemiãitany v ãeské památkové praxi Organokfiemiãitany v ãeské památkové praxi NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ÚST EDNÍ PRACOVI Tù Práce NPÚ, svazek 1 Organokfiemiãitany v ãeské památkové praxi Sborník z konference Padesát let pouïívání organokfiemiãitanû

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

OSOBNÍ ZPRÁVY. G. A. Kuhfahl sask badatel o drobn ch kamenn ch památkách. Obr. 1. JUDr. Gustav Adolf Kuhfahl, 1870 1938.

OSOBNÍ ZPRÁVY. G. A. Kuhfahl sask badatel o drobn ch kamenn ch památkách. Obr. 1. JUDr. Gustav Adolf Kuhfahl, 1870 1938. OSOBNÍ ZPRÁVY G. A. Kuhfahl sask badatel o drobn ch kamenn ch památkách Pfied sedmdesáti lety, v pondûlí 6. ãervna 1938, zemfiel v nassavsk ch lázních Wiesbadenu, kde se léãil s tûïkou srdeãní chorobou,

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

RÒZNÉ. DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu. komentovan ch technologick ch prohlídek

RÒZNÉ. DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu. komentovan ch technologick ch prohlídek RÒZNÉ DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu komentovan ch technologick ch prohlídek A NOTACE: âlánek informuje o nové, inovativní formû prezentace stavebních památek ve správû NPÚ,

Více

RÒZNÉ. Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií

RÒZNÉ. Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií RÒZNÉ Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií Na klenbû chóru a v boãních lodích baziliky sv. Jifií byly postupnû od poloviny 19. století aï do 70. let století 20. objevovány

Více

PhDr. Jana Horneková v bûrová bibliografie

PhDr. Jana Horneková v bûrová bibliografie OSOBNÍ ZPRÁVY Rozlouãení s PhDr. Janou Hornekovou (4. 11. 1936 16. 3. 2007) Proslov v krematoriu v Praze-Stra nicích v pondûlí 26. bfiezna v 11 hodin VáÏená paní Markéto Horneková, váïen pane Horneku,

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS BULLETIN 1~2/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Redakce se omlouvá za zpoïdûní pfii vydávání Bulletinu UHS v roce 1998 Lubomír Slavíãek: Zpráva o ãinnosti

Více

J s m e s i l n o u a s t a b i l n í s p o l e ã n o s t í

J s m e s i l n o u a s t a b i l n í s p o l e ã n o s t í 7 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 Jsme silnou a stabilní spoleãností Vedení musí mít zpûtnou vazbu Na náv tûvû SVT Bene ov Stfielci LZ Konopi tû jsou nepfiekonatelní

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2006. Ročník VIII. Vyšlo 11. 8. 2006 Cena 10 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2006. Ročník VIII. Vyšlo 11. 8. 2006 Cena 10 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 11. 8. 2006 Cena 10 Kč V r mafiovské prûmyslové zónû se objeví investor. Zamûstná pfies pût desítek uchazeãû o práci O tfiímûsíãní

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

historické jádro Bratislavy dobré pfiíleïitosti. V znamnou oblastí Pifflovy pûsobnosti byla památková

historické jádro Bratislavy dobré pfiíleïitosti. V znamnou oblastí Pifflovy pûsobnosti byla památková OSOBNÍ ZPRÁVY Ke stému v roãí narození prof. Alfreda Piffla Rok 2007 je mimo jiné pfiipomínkou narození prof. Ing. arch. Dr. Techn. Alfreda Piffla, CSc., v znamného historika architektury, pedagoga, památkáfie,

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více

Krumlovû. Mezi jistû nezapomenutelné záïitky pro v echny zúãastnûné patfiila, vedle interiérû ãeskokrumlovského

Krumlovû. Mezi jistû nezapomenutelné záïitky pro v echny zúãastnûné patfiila, vedle interiérû ãeskokrumlovského RÒZNÉ Attingham Allumni 2007 cesta po hradech a zámcích Reprezentativní v bûr zámeck ch sídel, s nimiï jsou úãastníci Attinghamské letní koly pfii svém studijním pobytu v Anglii seznamováni, zahrnuje zámky

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Pfierov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Pfierov SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2013 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov. Pfierov 2013. Odpovûdn redaktor Jifií Lapáãek.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek 31. 5. byla zahájena v muzeu v stava malífiky Kamily

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

Editorial. Tomá DURDÍK. Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 2 / EDITORIAL

Editorial. Tomá DURDÍK. Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 2 / EDITORIAL Editorial Národní památkov ústav je instituce, která ze zákona plní celou plejádu závaïn ch úkolû na poli péãe o národní kulturní dûdictví, respektive památkov fond. V znamnou roli v jejich rámci hrají

Více