INFORMACE. Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF"

Transkript

1 INFORMACE Identifikace proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF Úvod Proteinová pojiva jsou nedílnou souãástí nûkter ch barevn ch vrstev obrazû i polychromií a také se vyskytují v historick ch maltách a tucích, kam byla pfiidávána pro zlep ení jejich fyzikálních vlastností. Organické látky pfiidávané do malt mohou b t rozdûleny do dvou skupin. První jsou látky, které byly pouïívány jako plniva nebo v stuïn materiál. Do této skupiny patfií sláma, piliny a jiné rostlinné vláknité materiály nebo zvífiecí chlupy (napfiíklad koàské ãi kozí). Druhou skupinou jsou takové látky, které promûàují vlastnosti malt jiï ve velmi malé koncentraci. Mûní napfiíklad distribuci vody v ãerstvû pfiipravené maltû ãi rychlost jejího vysychání, pfii nûmï tyto látky zaãínají vût inou krystalizovat, a tím také mûnit vlastnosti ztvrdl ch malt (tab. I). V minulosti se pouïívala fiada rûzn ch Ïivoãi n ch a rostlinn ch pfiísad vejce (celá nebo jen bílky), mléko, tvaroh, pivo, ovocné Èávy, krev, melasa, cukr, slad, klihy, Ïelatina, sádlo, oleje, máslo a dal í. 1 S nástupem nov ch v robních technologií a pfiídavkû syntetick ch polymerních pfiísad v ak proteinová pojiva pouïívaná ve stavitelství postupnû vymizela. 2 V moderních maltovinách je nahradily syntetické polymerní disperze. Odhalení pfiídavku proteinového pojiva v maltách mû- Ïe pfiispût k vysvûtlení jejich neobvykl ch vlastností, jako je vysoká pevnost nebo nesmáãivost povrchu; u fresek pak jejich vût í stálost. 3 Správná identifikace proteinov ch pojiv je dûleïitá nejen z restaurátorského hlediska, ale také z pohledu kunsthistorikû, neboè lze napfiíklad zpûtnû zjistit technologické postupy star ch mistrû. Z hlediska historie umûní je urãení typu proteinového pojiva v závûsn ch obrazech nezbytné pro posouzení pouïité techniky, kterou bylo umûlecké dílo vytvofieno, a tím i pro roz ífiení technologick ch a v tvarn ch znalostí o jeho autorovi. MÛÏeme tak snáze pochopit v voj malífisk ch technik od stfiedovûku aï do souãasnosti. Metodu lze rovnûï vyuïít pfii rozeznávání malífisk ch kol, které bûhem generací dodrïovaly témûfi nemûnné zvyky pfii tvofiení umûleck ch dûl. Proto mûïe znalost proteinového sloïení pojiv napomoci i k urãení pravosti umûleckého díla. 4 V souãasnosti jsou provádûny pokusy o identifikaci proteinov ch pojiv v barevn ch vrstvách klasickou ãi pyrol zní plynovou chromatografií nebo vysokoúãinnou kapalinovou chromatografií (tab. II). Identifikace tûmito metodami je zaloïena na urãení pomûrû obsahu urãit ch aminokyselin charakteristick ch pro danou bílkovinu. V znamnou slabinou tohoto postupu je nebezpeãí nesprávného urãení relativního mnoïství jednotliv ch aminokyselin pfii velmi nízk ch koncentracích pojiva ve vzorku, zejména v dûsledku ztráty aminokyselin bûhem hydrol zy a díky vedlej ím reakcím (Maillardova reakce, oxidace, kondenzace prostfiednictvím novû vznikl ch vazeb mezi postranními fietûzci, dehydratace a podobnû). 5 Pfii identifikaci aminokyselin vysokoúãinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovou nebo fluorescenãní detekcí, plynovou chromatografií s plamenov m detektorem (GC-FID) nebo hmotnostním spektrometrem (GC-MS) dochází k interferencím s ionty Ca 2+, Cu 2+ afe 3+, které pocházejí z bûïn ch anorganick ch sloïek barevné vrstvy; 6 vliv iontû se pfii anal ze pomocí plynové chromatografie s plamenov m detektorem dafií odstranit pfiídavkem disodné soli kyseliny diamintetraoctové (Na 2EDTA neboli komplexon ãi Chelaton III). RÛzné metodiky plynové chromatografie nebo vysokoúãinná kapalinová chromatografie dokáïí identifikovat pouze klih, kasein a vejce; 7 kostní, králiãí a koïní klih stejnû jako rybí jsou pro tyto metody principiálnû nerozli itelné díky podobnému zastoupení stanovovan ch aminokyselin. PouÏití infraãervené spektroskopie s Fourierovou transformací k identifikaci proteinov ch pojiv je znaãnû limitováno nejen nepfiíznivou mezí detekce, ale hlavnû její nízkou selektivitou. Ve smûsi organick ch pojiv pak není snadné ani bezpeãné rozhodnout o pfiítomnosti proteinu, ale v Ïádném pfiípadû nelze urãit jeho druh. Stojí za to poznamenat, Ïe snahy o identifikaci proteinového pojiva v obrazech jsou doposud velmi ojedinûlé a jejich spolehlivost zdaleka nedosahuje poïadovan ch hodnot. Identifikace smûsi proteinov ch pojiv je pak pro tyto standardní metody principiálnû vylouãená. Identifikace proteinov ch pojiv v historick ch omítkách a maltách byla dlouhá léta opomíjena a v souãasné dobû se neprovádí; dosud totiï nebyl znám zpûsob, kter by tento obtíïn úkol zvládl. Pro identifikaci jednotliv ch proteinû se dnes v biochemii (respektive v jejím novû se konstituujícím odvûtví proteomice, tedy vûdû o bílkovinách) ãasto pouïívá tûpení specifick m enzymem, pfiiãemï hmotnost vznikl ch peptidov ch tûpû se urãí hmotnostní spektrometrií; je to takzvaná metoda peptidového mapování (obr. 3); následnû je moïno pomocí vefiejnû dostupn ch internetov ch databází, obvykle se znaãnou prûkazností, identifikovat studovan protein. V nedávné dobû jsme se jako první pokusili pouïít tohoto proteomického postupu pro identifikaci proteinû v pojivech barevn ch vrstev; pfiedbûïné, velmi slibné v sledky anal z jiï byly publikovány. 8 Vycházeli jsme z pfiedpokladu, Ïe pepti- 1 Obr. 1. Schematick nákres vnitfiního uspofiádání hmotnostního spektrometru MALDI-TOF. (Obr. Martin Strohalm) Poznámky 1 J. HO EK, J. MUK: Omítky historick ch staveb, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989; P. ROVNANÍKO- VÁ: Omítky. Chemické a technologické vlastnosti, STOP, Praha M. CRHOVÁ: Identifikace proteinov ch komponent v historick ch maltách pomocí hmotnostní spektrometrie, bakaláfiská práce V CHT, Praha B. SLÁNSK : Technika malby díl I., Malífisk a konzervaãní materiál, SNKLHU, Praha KUâKOVÁ: Identifikace proteinov ch pojiv v barevné vrstvû umûleck ch dûl metodou hmotnostní spektrometrie, diplomová práce V CHT, Praha M. P. COLOMBINI, F. MODUNGO: Characterisation of Proteinaceous Binders in Artistic Paintings by Chromatographic Techniques, in: J. Sep. Sci. 27, 2004, s J. De la CRUZ-CANIZARES, M. T. DOMÉNECH-CARBÓ, J. V. GIMENO-ADELANTADO, R. MATEO-CASTRO, F. BOSCH-REIG: Suppression of Pigment Interference in the Gas Chromatographic Analysis of Proteinaceous Binding Media in Paintings with EDTA, in: J. Chromatogr. A 1025, 2004, s M. P. COLOMBINI, F. MODUNGO, viz pozn. 5; M. CARBI- NI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO: Curie-point Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry in the Art field. The Characterization of Proteinaceous Binders, in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 10, 1996, s ; G. CHIAVARI, N. GANDINI, P. RUSSO, D. FABBRI: Characterisation of Standard Tempera Painting Layers Containing Proteinaceous Binders by Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry, in: Chromatographia 47, 1998, s ; I. BONADUCE, M. P. COLOMBINI: Gas Chromatography/Mass Spectrometry for the Characterisation of Organic Materials in Frescoes of the Monumental Cemetery of Pisa (Italy), in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 17, 2003, s R. HYNEK, S. KUCKOVA, J. HRADILOVA, M. KODICEK: Matrix-assisted Laser Desorption/ionization Time-of-flight Mass Spectrometry as a Tool for Fast Identification of Protein Binders in Color Layers of Paintings, in: Rapid. Commun. Mass Spectrom. 18, 2004, s. 1 5; S. KUCKOVA, I. NEMEC, R. HYNEK, J. HRADILOVA, T. GRYGAR: Analysis of Organic Colouring and Binding Components in Colour Layer of Art Work, in: Anal. Bioanal. Chem. 382, 2005, s INFORMACE 57

2 dová smûs vzniklá specifick m tûpením je pro dan protein mnohem typiãtûj í neï pomûr jednotliv ch aminokyselin (parametr uïívan v e zmínûn mi chromatografick mi metodami) a jednoznaãnû jej charakterizuje. Rozdíl mezi obûma pfiístupy mûïeme pfiirovnat ke snaze pfiifiadit neznám literární text urãitému autorovi. Jedinou moïností, jak toho dosáhnout, je nalézt slovní spojení ãi fráze, jichï pfiedpokládan autor s oblibou uïívá. I v pfiípadû, Ïe by na textu spolupracovalo více autorû, prozradí se pravdûpodobnû v ichni svou typickou frazeologií. Kdybychom text rozbili na jednotlivá slova (nebo dokonce písmena), ztíïili bychom si moïnost vysledovat nejdûleïitûj í charakteristiku autora (autorû), totiï jejich oblíbená slovní spojení. Rozbití vy í struktury na stavební kameny vede obecnû ke ztrátû informace. Analogicky, pokud srovnáváme struktury ãástí peptidového fietûzce jednotliv ch proteinû (které jsou pro nû vysoce charakteristické), máme daleko vût í nadûji na jejich správnou identifikaci neï v pfiípadû, kdy srovnáváme procentuální zastoupení jednotliv ch aminokyselin (v na í analogii slov, nebo dokonce písmen). Navíc peptidov pfiístup umoïàuje stanovit i nûkolik proteinû ve smûsi ( vedle sebe ), coï porovnávání pomûrû aminokyselin zásadnû neumoïàuje. Analogie s biochemick mi pokusy naznaãuje, Ïe tato metoda mûïe b t velmi citlivá; skuteãnû napfiíklad pro β-ka sein byl nalezen detekãní limit pouh ch 18 femtomolû, to je Díky tomu postaãuje pro anal zu proteinového pojiva v pfiípadû barevn ch vrstev obvykle ménû neï 0,5 µg vzorku. Vzorky lze analyzovat jak v podobû fragmentû ãi prá kû, tak i nábrusû. Jedním z dûvodû na eho úsilí o zavedení metody identifikace proteinû u historick ch omítek, malt a barevn ch vrstev pomocí hmotnostní spektrometrie je právû zmínûn extrémnû nízk detekãní limit. Pro ostatní analytické metody jsou tyto limity vïdy o nûkolik fiádû vy í a mnoïství spotfiebovaného vzorku je nesrovnatelnû vût í nejménû desetiny miligramû (tab. II). 10 Metodu enzymového rozkladu s následnou hmotnostní detekcí je moïné povaïovat témûfi za nedestruktivní, a proto po proteinové anal ze lze v echny formy vzorkû dále analyzovat jin mi metodami, napfiíklad prá kovou rentgenovou difrakcí. 2 3 vzorek peptidové tûpy identifikace proteinového pojiva tûpení enzymem (trypsidem) anal za hmotnostní spektrometrií + porovnání s referenãní knihovnou Tabulka I. Úãinek organick ch pfiísad na vlastnosti malt. 13 Nûkteré pfiísady jsou zafiazeny do více kategorií druhového oznaãení podle jejich rozdíln ch úãinkû na vlastnosti malt, které mohou b t i protichûdné podle jejich pfiidání do ãerstvé, ãi zavadlé malty. Druhové oznaãení Úãinek Pfiírodní látka urychlovaãe urychlují tuhnutí a zvy ují vajeãn bílek, krev, cukr, sádlo, tvaroh, krob poãáteãní pevnost malt zpomalovaãe prodluïují dobu cukr, melasa, ovocné Èávy, krev, vajeãn bílek, zpracovatelnosti malty lepek plastifikátory zlep ují zpracovatelnost, mléko, vajeãn bílek, tuky, oleje, cukr, kalafuna zhutàují ãerstvou maltu provzdu Àovaãe zlep ují trvanlivost slad, pivo, moã a mrazuvzdornost omítek tûsnicí a hydrofobní zaji Èují nepropustnost tuky, oleje, vosky, asfalt, cukerné materiály pfiísady pro vodu adheziva zlep ují adhezi malty kalafuna, Ïelatina, klih, kasein k podkladu zpevàovaãe zvy ují pevnost malt melasa, sirup, ovocné Èávy, tuky, oleje ztuïovací ãinidla upravují konzistenci malty kyselé mléko, kasein, s r, Ïitné tûsto, lepek, rostlinné gumy, krev, kolagen, Ïelatina Tabulka II. Pfiehled analytick ch metod pouïívan ch pro identifikaci proteinov ch pojiv. Metoda Sledovaná látka MnoÏství vzorku Detekãní limit [g] GC-FID AK 100 µg, , 15 Py-GC-MS AK 500 µg, 16 nûkolik µg, 17 HPLC-UV detekce AK , 18 HPLC-fluorescenãní detektor AK , 19 FT-IR proteiny ( NH 2) nûkolik mg (odhad) tûpení trypsinem + MS peptidy 0,5 µg, , 21 Vysvûtlivky k tabulce II.: AK = aminokyseliny / GC-FID (gas chromatography flame ionisation detector) = plynová chromatografie s plamenov m ionizaãním detektorem / FT-IR (Infrared spectroscopy with Fourier transformation) = infraãervená spektroskopie s Fourierovou transformací / HPLC (high performance liquid chromatography) = vysoce úãinná kapalinová chromatografie / MS (mass spectrometry) = hmotnostní spektrometrie / Py-GC-MS (pyrolysis gas chromatography mass spectrometry) = pyrol zní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Obr. 2. Fotografie hmotnostního spektrometru Bruker-Daltonics Biflex IV MALDI-TOF (laboratofi Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké koly chemicko-technologické). Obr. 3. Schematick postup peptidového mapování. Poznámky 9 Y. MA, Y. LU, H. ZENG, D. RON, W. MO, T. A. NEUBERT: Characterization of Phosphopeptides from Protein Digests Using Matrix-assisted Laser Desorption/ionization Time-of-flight Mass Spectrometry and Nanoelectrospray Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry, in: Rapid Commun. Mass Spectrom. 15, 2001, s R. MATEO-CASTRO, J. V. GIMENO-ADELANTADO, F. BOSCH-REIG, A. DOMÉNECH-CARBÓ, M. J. CASAS- CATALÁN, L. OSETE-CORTINA, J. De la CRUZ-CANIZARES, M. T. DOMÉNECH-CARBÓ: Identification by GC-FID and GC-MS of Amino Acids, Fatty and Bile Acids in Binding Media Used in Works of Art, in: Fresenius J. Anal. Chem. 369, 2001, s ( ). 12. KUâKOVÁ, viz pozn Viz pozn Viz pozn. 5 a Viz M. CARBINI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO, cit. v pozn Viz G. CHIAVARI, N. GANDINI, P. RUSSO, D. FABBRI, cit. v pozn Viz I. BONADUCE, M. P. COLOMBINI, cit. v pozn Viz M. CARBINI, R. STEVANATO, M. ROVEA, P. TRALDI, D. FAVRETTO, cit. v pozn TamtéÏ. 20 Viz R. HYNEK, S. KUCKOVA, J. HRADILOVA, M. KODICEK, cit. v pozn Viz pozn INFORMACE

3 4 5 Obr. 4. Hmotnostní spektrum vzorku barevné vrstvy obsahující dva typy proteinov ch pojiv ipky oznaãují vejce, koleãka králiãí klih. Obr. 5. Hmotnostní spektrum vzorku malty s koleãky oznaãujícími píky mléãn ch bílkovin. Experimentální ãást Jak jiï bylo fieãeno, pfii identifikaci proteinû metodou hmotnostní spektrometrie se pracuje s peptidy, které vznikají specifick m enzymov m rozkladem proteinov ch fietûzcû. Nejãastûji pouïívan m enzymem je trypsin tûpící proteinov fietûzec pouze na vazbách za bazick mi aminokyselinami lysinem a argininem. Vzniká tak charakteristická peptidová smûs pro kaïd protein takzvan finger print. Smûs je následnû analyzována hmotnostním spektrometrem, v na em pfiípadû Bruker-Daltonics Biflex IV MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption/ionisation time of flight, obr. 2 a 1) peptidové mapování. Nejdfiíve jsme vybudovali referenãní databázi obsahující peptidové tûpy, k nimï byly v internetové databázi Expasy 11 nalezeny proteiny obsaïené v pojivech; tímto zpûsobem jsme zpracovali nejpouïívanûj í bílkovinná pojiva, tedy Ïloutek, bílek, celé vejce, kasein, syrovátku, tvaroh, mléko a rûzné druhy klihû králiãí, koïní, kostní a rybí. U reáln ch vzorkû jsou získané hmotnosti peptidov ch tûpû porovnávány s referenãní databází a tak se identifikuje pfiíslu né proteinové pojivo. 12 V sledky Z rozsáhlého archivu hmotnostních spekter jsme vybrali charakteristickou ukázku identifikace smûsi proteinov ch pojiv v barevné vrstvû a stfiedovûké maltû. Ve vzorku (nábrusu) pocházejícím z obrazu ze zaãátku 20. století (obr. 4) bylo nalezeno celé vejce a králiãí klih. Tato pojiva pocházela z rûzn ch barevn ch vrstev vzorku jednalo se o klihov podklad a barevnou vrstvu. V maltû pocházející z mostní konstrukce byly identifikovány mléãné bílkoviny (obr. 5). Za zmínku stojí, Ïe pfii této metodû jsou v hmotnostním spektru vïdy obsaïeny píky, pro nûï v dan okamïik neexistuje pfiijatelná interpretace (napfiíklad píky 939,70 nebo 1023,64 na obr. 5); pro pfiifiazení spektra urãité bílkovinû (nebo smûsi bílkovin) jsou dûleïité jen ty píky, které se pfii pouïití daného kritéria pfiesnosti podafií pfiifiadit referenãnímu proteinu. Tyto zatím neidentifikované píky mohou odpovídat produktûm degradace proteinov ch pojiv a v budoucnu by tfieba mohly poskytnout informace o stárnutí, tedy pfiispût k odhadu stáfií studovan ch vzorkû. Závûr Hlavními v hodami popsané metody peptidového mapování k identifikaci proteinov ch pojiv v umûleck ch dílech je: 1) velmi nízká spotfieba vzorku, která je mnohem niï í neï u jin ch analytick ch metod; 2) spolehlivost, protoïe identifikace je zaloïena na detekci cel ch peptidov ch tûpû a jejich porovnání s referenãní databází; 3) rychlost anal zy, kdy v sledky jsou získány bûhem nûkolika hodin; 4) moïnost anal zy rûzn ch typû vzorkû (fragmentû, nábrusû, tenk ch fiezû) bez jejich pfiedchozí úpravy. Navíc v nûkter ch pfiípadech se analyzovan vzorek tûpením nepo kodí, protoïe trypsin tûpí proteiny pouze z tenké povrchové vrstviãky, a je proto moïné, aby byl vzorek dále analyzován jin mi metodami. Metodiku lze tedy povaïovat za nedestruktivní, umoïàující navíc rozli it jednotlivá proteinová pojiva a jejich smûsi, obsaïené ve velmi nízk ch koncentracích i ve vzorcích nûkolik set let star ch. V âeské republice jsme zatím jedinou skupinou, která provádí tento speciální druh anal zy, a jsme naklonûni ke spolupráci s restaurátorsk mi ateliéry i v zkumn mi laboratofiemi. Rádi bychom podûkovali Ing. Martinu Strohalmovi za poskytnutí obrázku vnitfiního uspofiádání hmotnostního spektrometru. Práce vznikla za podpory Grantové agentury âeské republiky, projektu ãíslo 203/07/P360, a Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy, projektu ãíslo Radovan HYNEK, Milan KODÍâEK, tûpánka KUâKOVÁ Vesnické památkové rezervace a zóny názory obãanû, samosprávy a památkáfiû Úvod Pfiíspûvek se zab vá v sledky sociologického prûzkumu mezi obyvateli a pfiedstaviteli samospráv reprezentativního souboru vesnick ch památkov ch rezervací a zón a zástupcû Národního památkového ústavu. Jsou zde uvedeny jejich postoje k památkové ochranû, k bydlení v tûchto obcích a moïnostem vyu- Ïití památkov ch souborû pro cestovní ruch. Území, jehoï charakter a prostfiedí urãuje soubor nemovit ch kulturních památek, popfiípadû archeologick ch nálezû, mûïe vláda âeské republiky nafiízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci ( 5 odst. 1 zákona ã. 20/1987 Sb.). Prohlá ením skupiny vesnick ch památkov ch rezervací se naplnila dlouhodobá snaha památkové péãe o to, aby se také nejhodnotnûj í historické sídelní celky vesnického typu doãkaly zájmu a ochrany, které jim náleïí. Kopírovala ãi doplàovala se tím snaha, jeï dosáhla v sledku jiï dfiíve u nejv znamûj ích sídel mûstského typu, prohlá- en ch postupnû za mûstské památkové rezervace a mûstské památkové zóny. Dlouhodobé pfiípravy vyhla ování vesnick ch památkov ch rezervací (VPR) a vesnick ch památkov ch zón (VPZ) mûly i v hody. Oproti do té doby tradované pfiedstavû o památkovû hodnotné vesnici, zaloïené na vnûj kové atraktivnosti nejkompletnûji zachovan ch celkû s tradiãními dfievûn mi i mlad ími zdûn mi stavbami, se pouïila i dal í kritéria. Pfiíãinou byl nárûst vûdomostí o historické zástavbû vesnic, dosahovan uplatàováním prûzkumov ch metod, pouïívan ch do té doby právû pfii stavebnû-historick ch prûzkumech v mûstském prostfiedí. Ukázalo se, Ïe v nûkter ch oblastech se i na vesnicích zachovaly stavby nebo jejich ãásti mnohem star í, neï se dosud pokládalo za moïné. U zdûn ch, ale i dfievûn ch staveb jsme si zvykli na to, Ïe mezi nimi existují objekty z pozdního stfiedovûku, tedy z období je tû pfied tfiicetiletou válkou, a Ïe si v vojem ãasto nezadají s domy v historick ch mûstech. Neustál m oddalováním prohlá ení vesnick ch rezervací se sice na jedné stranû zkvalitàovalo poznání stavebního fondu v jednotliv ch vesnicích, ale souãasnû se také jejich zástavba velmi rychle mûnila, a to z památkového hlediska spí e k hor ímu, protoïe pováleãné devastace památkového fondu právû v kategorii takzvané lidové architektury patfiily k nejrozsáhlej ím. V okamïiku skuteãného prohlá ení byly sice v návrhu po zásluze dfiíve v podstatû neznámé vesnice, ale souãasnû tam jiï nebyly ty, jejichï fond byl uï v té dobû v raznû poznamenán neïádoucími zásahy, a to i demolicemi a úpravami. Zku enosti z památkové praxe v ak ukazují, Ïe kvalita v sledku v naprosté vût inû pfiípadû závisí pfiedev ím na pfiání stavebníka, tedy na jeho schopnosti pochopit, co mu pracovník památkové péãe doporuãuje. Velice by také prospûlo, kdyby lidé v kaïdé chránûné obci mohli snadno získat pfiehled o celé soustavû tûchto sídel, aby vûdûli, kolik takov ch obcí je v daném INFORMACE 59

4 regionu, které to jsou, a hlavnû ãím jsou zajímavé, v ãem spoãívá jejich hodnota a co je cenné právû na jejich obci a tfieba na jejich domû. Dá se oãekávat, Ïe jakmile se roz ífií povûdomí o chránûn ch vesnicích, vstoupí do hry zatím opomíjen prvek cestovního ruchu. Vesnice budou postupnû zv raznûny na mapách, turistick ch i automapách, a zaãne se zvy ovat pfiíliv náv tûvníkû v eho druhu: náhodn ch turistû i pouãen ch, specializovan ch zájemcû z domova i ciziny. Vesnická památková rezervace je území, jehoï charakter a prostfiedí urãuje soubor nemovit ch kulturních památek, popfiípadû archeologick ch nálezû. V souãasné dobû je to 61 souborû vesnické architektury. Vesnické památkové zóny jsou území sídelního útvaru nebo jeho ãásti s men ím podílem kulturních památek, historické prostfiedí nebo ãást krajinného celku, které vykazují v znamné kulturní hodnoty. V souãasné dobû je to 217 obcí nebo jejich ãástí. Cíl a metoda Cílem v zkumného projektu bylo zjistit, do jaké míry ovlivàuje památková ochrana souboru lidové architektury ve VPR a VPZ rozvoj venkovského prostoru. Hlavním smyslem práce bylo ovûfiit v sledky památkové ochrany a postoje obãanû, orgánû samosprávy i státní správy k této problematice a její dûsledky pro rozvoj vybran ch sídel. Do prûzkumu byly zahrnuty okresy s vy - ím poãtem chránûn ch území. VPR a VPZ zahrnuté do této studie jsou uvedeny v tabulce 1. etfiení bylo rozdûleno do 7 souborû a v jeho prûbûhu bylo osloveno 792 respondentû v 9 VPR a 53 VPZ. Poãet dotázan ch Tabulka 1. Seznam studovan ch VPR a VPZ. v jednotliv ch VPR a VPZ byl od 12 do 20. Vedle toho byli formou fiízeného rozhovoru osloveni pfiedstavitelé samospráv sledovan ch obcí a pracovník Národního památkového ústavu, jenï má uvedené obce ve svém referátu. Celkem bylo osloveno 47 starostû, 6 místostarostû a ve dvou pfiípadech lo o jiného zamûstnance obce. Rozhovor byl dále uskuteãnûn s 10 pracovníky Národního památkového ústavu. Dotazníkové etfiení probíhalo v druhé polovinû roku 2006 a zaãátkem roku âlánek hodnotí v sledky etfiení pro cel soubor, v nûkter ch pfiípadech porovnává postoje obyvatel jednotliv ch okresû, nûkdy srovnává názory obyvatel VPR a VPZ. Základní socio-demografická data respondentû jsou uvedena v tabulce 2, z níï je patrn vysok podíl dûchodcû (témûfi polovina), coï naznaãuje stárnutí vesnického obyvatelstva. Pracovní pfiíleïitost nachází v místû bydli tû jen ãtvrtina a v zemûdûlství nebo lesnictví pracuje pouze 15 % obyvatel sledovan ch obcí. Jen 17 % respondentû Ïije v památkovû chránûn ch nemovitostech, 6 % to pfiesnû neví a 77 % obyvatel Ïije v památkovû nechránûn ch objektech. V sledky a diskuse První otázka mûla rekrutaãní charakter a t kala se vztahu respondenta k obci. Strukturu odpovûdí vyjadfiuje graf 1. Tfii ãtvrtiny osloven ch obyvatel VPR a VPZ bydlí ve vlastním domû, zbytek zde bydlí v nájmu nebo ve vlastním rekreaãním objektu. Ukazuje se, Ïe v tûchto obcích nepfievládá druhé bydlení, ale vût inu tvofií obyvatelé, ktefií zde Ïijí a pracují. Druhá otázka: Jak dlouho jiï v této obci trvale nebo pfiechodnû pob váte? Odpovûdi jsou shrnuty na Okres VPR VPZ âeská Lípa Janovice, Lhota, Rané, Bukovec, Kravafie, Sloup, Tubo, Velenice Îìár âeské Budûjovice I Zábofií, Malé Chrá Èany, Vitín, Dynín, Zbudov, Bo ilec, Munice Mazelov, Plástovice âeské Budûjovice II Hola ovice Bovorovice, Opatovice, BoÏejov, Bfiehov, Dobãice, (památka UNESCO) RoÏnov, Kojákovice, Lipanovice Písek Budiãovice, Kra ovice, Kvûtov, Putim, Smrkovice, Tukleky, VarvaÏov, Zahrádka, Îebrákov PlzeÀ-sever Dolany, Dy ina, Hlince, Jarov, Ky ice, Lhota, Radûjov, Studená JindfiichÛv Hradec Pístina, PonûdráÏka, Pfiíbraz, Îíteã, Lutová, Nová Ves, + Znojmo Plaãovice, atov, Vratûnín DomaÏlice + Klatovy Kanice, Klenãí pod âerchovem, Pocinovice, StráÏ, Trhanov, Hrade ice, Ostfietice, PoleÀ, Velké Hydãice Poãet 9 53 Tabulka 2. Základní socio-demografická data respondentû. Pohlaví muï 48 % Kde pracujete? v místû bydli tû 25 % Ïena 52 % dojíïdím za prací 28 % Vûk do 17 let 3 % nepracuji 47 % % Pracuji jako podnikatel v zemûdûlství nebo lesnictví 9 % % podnikatel v ostatních oborech 7 % % zamûstnanec v zemûdûlství nebo lesnictví 6 % % zamûstnanec v ostatních oborech 22 % 56 a víc 29 % zamûstnanec ve vefiejném sektoru 8 % Vzdûlání vysoko kolské 6 % dûchodce 31 % stfiední 40 % studující 8 % základní nebo vyuãen 54 % nezamûstnan 3 % matefiská dovolená nebo v domácnosti 6 % grafu 2. Je patrné, Ïe pfievaïuje dlouhodob pobyt v obci. Nad 30 let jsou to témûfi dvû pûtiny obyvatel. Zji tûné koreluje s vysok m poãtem obyvatel dûchodového vûku, prûmûrná doba pobytu byla kolem 25 let. Dal í otázka zji Èovala, zda obyvatelé obcí vûdí o tom, Ïe jejich obec nebo její ãást byla prohlá ena VPR nebo VPZ. 52 % obyvatel o této skuteãnosti ví a zajímá se o tuto problematiku. Dal ích 37 % má o této skuteãnosti povûdomí. Pouze 9 % se to dozvûdûlo poprvé a 2 % to nezajímá (graf 3). Následující otázky se t kaly v hod a nev hod prohlá- ení obce VPR nebo VPZ a pfiínosu této skuteãnosti. Odpovûdi jsou shrnuty na grafech 4 a 5. Dvû tfietiny obyvatel vûdí nebo tu í, jaké v hody a nev hody prohlá- ení obce památkov m územím pfiiná í. Mezi v hodami byly uvádûny moïnosti získání dotací a zv ení atraktivity obce pro turisty. Jako nev hody byly nejãastûji zmiàovány problémy pfii stavbách a rekonstrukcích domû. To odpovídá i struktufie odpovûdí na dal í otázku, zda se respondenti setkali s tím, Ïe obec byla prohlá ena VPR nebo VPZ, pfii jednání na úfiadech. 39 % respondentû odpovûdûlo, Ïe ano. Jen 28 % obyvatel si myslí, Ïe prohlá ení obce VPR nebo VPZ nebylo pro obec pfiínosem. Na otázku Myslíte si, Ïe se starosta a obecní zastupitelstvo zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou va í obce? odpovûdûlo 61 % ano nebo spí- e ano, 30 % nevûdûlo, jak se k této otázce postavit, a jen 9 % si myslí, Ïe se zajímá nedostateãnû (graf 6). Na dal ím grafu 7 je uvedena struktura odpovûdí, které se t kaly emocionálního vztahu k obci. Témûfi dvû pûtiny obyvatel jsou na svou obec hrdé a 45 % je s bydlením v památkovû chránûném území spokojeno. Jen 5 % obyvatel je s bydlením nespokojeno. Bylo obtíïné odhadnout poãet turistû a náv tûvníkû v dan ch obcích. Proto jsme provedli pouze subjektivní hodnocení poãtu turistû obyvateli tûchto obcí. V sledek dotazování znázoràuje graf 8. Dvû tfietiny respondentû se domnívají, Ïe k nim turisté jezdí, z toho 28 % si myslí, Ïe velmi ãasto. Odpovûdi se v ak v znamnû li ily podle jednotliv ch regionû. Jak plyne z grafu 9, nejménû turistû jezdí do VPZ na PlzeÀsku, nejãastûji mûïeme potkat turisty v památkovû chránûn ch obcích b val ch okresû âeské Budûjovice a âeská Lípa. Paradoxní je, Ïe právû obyvatelé VPZ na PlzeÀsku jsou nejãastûji pfiesvûdãeni o tom, Ïe prohlá ení jejich obce VPZ bylo pfiínosem (64 %), zatímco na âeskolipsku je to jen 22 % a v jedné ãásti âeskobudûjovického okresu 24 %. Zv - en poãet turistû není vïdy povaïován obyvateli obce za pfiínos. Co by mûla va e obec udûlat pro to, aby k vám lidé jezdili na v lety a jako turisté?, znûla dal í otázka. KaÏd respondent mohl uvést maximálnû tfii odpovûdi. Na grafu 10 jsou odpovûdi sefiazeny podle ãetnosti. Nejãastûji si obyvatelé myslí, Ïe by se mûli zamûfiit na kvalitu komunikací, vefiejn ch prostranství a na pofiádek v obci. Druhá nejãastûj í odpovûì se t kala marketingu (infocentra, publikace a celkové propagace obce). Teprve na tfietím místû je poïadavek získat vefiejné prostfiedky na opravu domû v obci, pfiedev ím památkovû chránûn ch. Nejménû návrhû se t kalo vybudování restaurací, penzionû, sportovi È ãi pofiádání rûzn ch kulturních akcí. 60 INFORMACE

5 Pfii statistickém zpracování v sledkû etfiení byly také srovnávány postoje obyvatel VPR a VPZ. Dalo se oãekávat, Ïe obyvatelé vesnick ch památkov ch rezervací, kde je vy í podíl památkovû chránûn ch objektû, budou mít na nûkteré otázky ponûkud odli né názory. V tabulce 3 jsou uvedeny odpovûdi obyvatel VPR a VPZ, které se statisticky v znamnû li ily. Tak pfiedev ím obyvatelé VPR jsou lépe informováni o tom, Ïe jejich obec byla prohlá ena památkovou rezervací, jaké v hody to obci pfiiná í a ãastûji se s touto skuteãností setkali pfii jednání na úfiadech. Domnívají se, Ïe k nim mnohem ãastûji jezdí turisté, a jsou více hrdí na to, Ïe bydlí právû v takové obci. Je tû v raznûj í rozdíly se projevily u obyvatel Hola ovic, která jako VPR byla zapsána na Seznam svûtového kulturního dûdictví UNESCO (20 respondentû). Pfiestavitelé samosprávy byli dotazováni, zda má jejich obec zpracovanou územnû-plánovací dokumentaci a strategick plán rozvoje obce. Z 55 dotazníkû plyne, Ïe 33 obcí má zpracován územní plán, nûkolik obcí dokonce regulaãní plán. 12 obcí uvedlo, Ïe mají pouze urbanistickou studii, 10 obcí buì územnû-plánovací dokumentaci nemá vûbec, nebo ji pfiipravují, ãi mají jin, blíïe nespecifikovan dokument. Pfiekvapující je i vysok poãet strategick ch plánû, nebo alespoà plánû obnovy venkova (25). Prakticky v echny strategické plány byly zpracovány v rámci mikroregionû, jejichï ãleny jsou témûfi v echny obce. Takov plán pfiipravuje dal ích 14 obcí a 16 obcí ho nemá a zatím o nûm neuvaïuje. Na otázku, zda vyhlá ení obce VPR nebo VPZ bylo pfiínosem, odpovûdûlo 29 pfiedstavitelû obcí, Ïe ano nebo spí e ano, spí e ne 19 a 7 starostû nedovedlo tuto otázku posoudit. Mezi jednotliv mi regiony byly velké rozdíly a pfii podrobnûj ím zkoumání se ukazuje, Ïe postoje obãanû k této otázce znaãnû ovlivàuje starosta. Tam, kde o pfiínosu není pfiesvûdãen starosta, nejsou obvykle pfiesvûdãeni ani obyvatelé obce. Mezi hlavní v hody vyhlá ení vesnick ch památkov ch území fiadili zástupci obcí nejãastûji zachování architektonického a urbanistického vzhledu, jako druhá nejãastûj í v hoda byla uvádûna moïnost získávání dotací z krajû, ze státního rozpoãtu i z evropsk ch fondû. Dal- í v hodu vidí starostové v tom, Ïe jejich obec nav tíví vût í poãet lidí, ktefií se obdivují historick m domûm. Nejãastûji uvádûná nev hoda byla sloïitá rekonstrukce nejen památkovû chránûn ch objektû, ale i dal ích staveb na území VPR nebo VPZ. PoÏadavky památkov ch orgánû pak s sebou pfiiná ejí zv ené náklady na rekonstrukce. Obce trápí i dlouhé lhûty pfii vyjadfiování památkáfiû, coï stavebníky zdrïuje a dále prodraïuje stavby. Jedna obec je také souãástí chránûné krajinné oblasti a postoje CHKO a památkáfiû jsou ãasto protichûdné. Pfiesto se velká vût ina starostû vyjádfiila, Ïe jsou na svou obec hrdi a dobfie se jim zde bydlí. S negativním postojem jsme se nesetkali. Co se t ká jednání na úfiadech, byla kála odpovûdí velmi pestrá, od dobr ch zku eností pfies mírné rozpory s památkáfii aï po kritiku práce zamûstnancû Národního památkového ústavu. Ponûkud lep í postoj mûli starostové k jednání povûfien ch obecních úfiadû a témûfi v ichni hodnotili kladnû postoj krajsk ch úfiadû. INFORMACE 61

6 Tabulka 3. Rozdíly v názorech obyvatel VPR a VPZ. Typ památkové ochrany VPZ VPR Hola ovice Vím, Ïe obec byla prohlá ena VPR/Z a zajímám se o to Vím, jaké v hody prohlá ení VPR/Z obci pfiiná í Památková ochrana a jednání s úfiady Setkání s turisty velmi ãasto velmi ãasto nebo obãas Jsem na obec hrd Ponûkud z jiného úhlu to vidí pracovníci Národního památkového ústavu, ktefií nesouhlasí s názorem, Ïe památkáfii komplikují rekonstrukce. Reakce obyvatel dan ch obcí jsou rozmanité: od arogance pfies neuposlechnutí aï po pozitivní zku enosti. Nejlep í pfiístup k obnovû domû mají chalupáfii. Stálí obyvatelé mají vût inou z ekonomick ch dûvodû k poïadavkûm památkáfiû negativní postoj. Co se t ãe v hod památkové ochrany obcí, lze je vnímat ze dvou hledisek, a to ekonomického, kdy je zde díky památkové ochranû vy í ance získat dotace z fondû Evropské unie, a z hlediska morálního. Jedná se zejména o záchranu staveb typick ch pro venkov, kter si tím zachovává pûvodní ráz. Nev hodou je, Ïe ve keré nemovitosti, a to nejen památkovû chránûné, ale i ty, které se v památkové zónû nacházejí, musejí b t posouzeny z hlediska památkové péãe. To s sebou pfiiná í vy í náklady na opravy a údrïbu domû. Proto i postoje zaujímané obyvateli tûchto obcí k náv tûvám z památkového ústavu jsou individuální. Nûktefií projevují zájem o tuto problematiku sami, jiní jsou proti z dûvodu vysok ch finanãních nákladû. Postoje pfiedstavitelû obcí vûãi pracovníkûm Národního památkového ústavu jsou pfieváïnû pozitivní. Pfiípadné problémy jsou ochotni fie it. Prohlá ení obcí VPZ bylo z pohledu zamûstnance památkového ústavu jednoznaãn m pfiínosem. Aby obce zv ily zájem turistû a lidí, ktefií by sem chtûli pfiijet na v let, mûly by pro nû vybudovat informaãní centrum, kde by o dané obci získali podrobné informace a dobfie se v ní zorientovali. Obãané si myslí, Ïe pro pfiilákání turistû je nejdûleïitûj í pofiádek v obci a pfiedev ím úprava vefiejn ch prostranství. Postoje k dal ím otázkám, jako ãetnost turistû, v hody a nev hody památkové ochrany, jsou v souladu s názory obãanû i starostû. Souhrn a závûry V letech byl fie en projekt na téma Regionální rozvoj a plo ná ochrana souborû lidové architektury. Z 10 zadan ch diplomov ch prací bylo v termínu dokonãeno 7. Z celkového poãtu 61 VPR a 164 VPZ byl proveden v zkum v 9 VPR a 53 VPZ. V tûchto památkovû chránûn ch obcích bylo osloveno 792 respondentû. Lze tedy konstatovat, Ïe proveden a dokonãen v zkum souboru obcí a respondentû je dostateãnû reprezentativní, aby charakterizoval postoje obãanû památkovû chránûn ch vesnick ch území v âeské republice. Z provedeného v zkumu plynou tyto hlavní závûry: V památkovû chránûn ch vesnicích zdaleka nepfievládají rekreaãní objekty, ale 77 % obyvatel Ïije ve vlastních domech. Mezi obyvateli VPR a VPZ pfievládají ti, ktefií zde dlouhodobû bydlí, coï se projevuje také na vysokém podílu obyvatel dûchodového vûku. Zhruba tfii pûtiny obyvatel si uvûdomují v hody a nev hody bydlení v památkovû chránûn ch vesnick ch územích a asi ãtvrtina si myslí, Ïe prohlá ení obce VPR nebo VPZ nebylo pfiínosem. Témûfi dvû pûtiny obyvatel jsou hrdé na to, Ïe bydlí právû v tûchto obcích a pouze 5 % je s bydlením nespokojeno. PrÛmûrnû dvû tfietiny obyvatel se domnívají, Ïe k nim velmi ãasto nebo obãas jezdí turisté, aby si obec prohlédli. V tomto smûru jsou v ak velké rozdíly mezi sledovan mi regiony. Podíl odpovûdí nekoresponduje s podílem tûch, ktefií povaïují prohlá ení obce za VPR nebo VPZ za pfiínos. Pfiiliv turistû tedy pro nû není prioritou. Zv ení cestovního ruchu by bylo podle obyvatel VPR a VPZ dosaïeno pfiedev ím zlep ením kvality komunikací, vefiejn ch prostranství, pofiádku a vût í propagací tûchto obcí. U nûkter ch otázek se struktura odpovûdí v raznû li- ila mezi VPZ, VPR a památkou UNESCO (Hola ovice). Obyvatelé VPR a Hola ovic jsou lépe informováni o smyslu prohlá ení památkové ochrany a jeho v hodách ãi nev hodách a pravidelnûji se setkávají s touto problematikou pfii jednání na úfiadech. Jsou na svou obec ãastûji hrdí a jsou pfiesvûdãeni, Ïe k nim turisté jezdí velmi ãasto. Vût ina VPR a VPZ má zpracovanou územnû-plánovací dokumentaci alespoà na úrovni urbanistické studie. Pokud má obec zpracován strategick plán nebo alespoà plán rozvoje venkova, pak ãasto v rámci mikroregionu. Postoje starostû k dal ím otázkám, t kajícím se v hod a nev hod památkové ochrany, vztahu k úfiadûm a podobnû, se neli í od názorû obyvatel jejich obce. Pro jednotlivé obce velmi ãasto platí, Ïe pfievaïující názory obyvatel korelují s názorem starosty. Dalo by se fiíci, Ïe pfiedstavitel obce znaãnû ovlivàuje názory obyvatel, nebo se naopak pfiizpûsobuje náladám v obci. Pracovníci Národního památkového ústavu jsou jednoznaãnû pfiesvûdãeni o pfiínosu památkové ochrany souborû lidové architektury pro rozvoj tûchto obcí. Domnívají se, Ïe oni rozvoj obcí nekomplikují a pfii jednání s obãany se setkávají s celou kálou postojû od arogance aï po pozitivní pfiístup k poïadavkûm památkové ochrany. Pfiedev ím kladnû hodnotí pfiístup chalupáfiû ve srovnání se stál mi obyvateli. Jifií VANÍâEK Literatura: BURE, P., KABRADA, J., NAJDROVÁ, H.: Památková ochrana historick ch vesnic v âeské republice, Ministerstvo kultury âr, Praha 1996, 120 s. VANÍâEK, J.: âr marketingov nebo sociologick v zkum?, in: Marketing a komunikace 1, 2005, s VANÍâEK, J.: Problémy kvantitativního marketingového v zkumu v cestovním ruchu, C. O. T. Business, záfií COZLOVÁ, K., PE KOVÁ, L., HANZLÍâKOVÁ, M., DOUCHO- VÁ, I., HEJNÁ, V., METLIâKOVÁ, M., EBÁKOVÁ, A.: Regionální rozvoj a plo ná ochrana souborû lidové architektury v obcích vybraného okresu, diplomová práce, Jihoãeská univerzita, âeské Budûjovice INFORMACE

7 1 2 Nákupy do sbírek státních zámkû ve Vranovû nad Dyjí a Telãi Oddûlení hradû a zámkû ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu sleduje souãasné aukce starého umûní a vûnuje pozornost nabídkám ze sbírek soukrom ch sbûratelû. V loàském roce se pro státní zámek Vranov nad Dyjí podafiilo získat koupí z praïského soukromého majetku pozoruhodné dílo malífie Josefa Dorého ( ) Pohled na zámek Vranov nad Dyjí. Dokumentárnû a umûlecky cenná veduta datovaná rokem 1853 zachycuje kromû historického zámeckého areálu také vranovskou keramickou továrnu. Roku 1816 ji koupil majitel zdej ího panství a vranovského zámku hrabû Stanislav Mniszek. Autor obrazu malífi, kreslífi a rytec Josef Doré od zaãátku 30. let 19. století v této dílnû pracoval a roku 1867 se stal jejím fieditelem. Jak uvádí Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû: Ryl mnoho mûdûn ch desek podle návrhû i cizích pfiedloh na potisk nádob Od nûho oltáfiní obrazy v kostelích ve vranovském okresu. V museu znojemském ãetné jeho práce. 1 Literatura autora obrazu vzpomíná jako v estranného umûlce, zvládajícího fiadu malífisk ch ÏánrÛ. Produkci vranovské manufaktury a pûsobení Dorého je jiï po léta vûnována zaslouïená odborná pozornost. V areálu zámku byla uspofiádána pfiehledná v stava historické produkce továrny a u pfiíleïitosti 200. v roãí jejího zaloïení do lo roku 1999 k vydání publikace Vranovská kamenina. 2 Druh m cenn m ziskem v tomto pfiípadû do sbírky státního zámku v Telãi se v loàském roce stal obraz malífie Antonína Altmanna ( ), pracujícího pro majitele zdej ího zámku. Aukãní firma Meissner- -Neumann nabízela k prodeji umûlcûv Pohled do vnitfiní ãásti takzvaného Starého stavení zámku v Telãi pod myln m názvem Na dvofie italské vily. Jde pfiitom o dokumentárnû mimofiádnû cenn exponát, zachycující stav nejstar í ãásti nûkdej ího telãského hradního areálu vãetnû jiï neexistujících architektonick ch prvkû ãásti pravého kfiídla objektu. Dal í malífiem zobrazené partie stavby pfii vstupu do pfiízemních prostor a horního patra zûstaly do dne ních dnû témûfi nezmûnûny. V telãském depozitáfii jsou uloïeny jeho dvû popisné akvarelové kresby z roku Zachycují místo posledních chvil Ïivota manïelky Leopolda II. Podstatského z Lichten tejna Amálie, rozené Clary- -Aldringenové ( ). Jde o loïnici a pfiilehl salon hrabûnky na telãském zámku. 3 Lze pfiedpokládat, Ïe získané umûlcovo dílo vzniklo ve stejném období. 4 Antonín Altmann studoval na vídeàské Akademii u profesora Josefa Mössmera. Vûnoval se s úspûchem krajinomalbû a prosazoval se, podobnû jako jeho otec, daãick rodák Anton Altmann ( ), i jako rytec. Star í umûlcûv bratr krajináfi Josef Florián Altmann ( ) se stal restaurátorem umûleck ch dûl. Po doporuãení nákupní komisí ústfiedního pracovi - tû Národního památkového ústavu a posouzení komisí Ministerstva kultury do lo z prostfiedkû Ministerstva kultury k v kupu obou umûleckohistoricky i dokumentárnû cenn ch dûl do sbírek uveden ch státních zámkû. S obûma obrazy se náv tûvníci seznámí bûhem prohlídky jejich historick ch interiérû. Kvûta K ÍÎOVÁ Poznámky 1 Prokop TOMAN: Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû I., Praha 1947, s Jarmila NOVOTNÁ, Libor TURC, Miroslava JANÍâKOVÁ: Vranovská kamenina, Státní památkov ústav v Brnû, Brno Obû akvarelové kresby telãsk ch interiérû Antonína Altmanna jsme v roce 1997 vystavili na rakouském zámku Schallaburgu a publikovali v katalogu Zeugen der Intimität Privaträume der kaiserlichen Familie und des böhmischen Adels Aquarelle und Interieurs des 19. Jahrhunderts, Schallaburg 1997, ã. kat. 145, 146, s Obraz byl v aukci firmy Meissner-Neumann draïen jako dílo Alexandra Altmanna ( ). Obr. 1. Josef Doré ( ): Pohled na zámek Vranov nad Dyjí a keramickou továrnu, 1853, olej, plátno, 81 x 100 cm. (Reprofoto K. KfiíÏová) Obr. 2. Antonín Altmann ( ): Dvorek takzvaného Starého stavení na zámku v Telãi, patrnû kolem roku 1865, olej, plátno, 90 x 79 cm. (Foto K. KfiíÏová) Po kození Karlova mostu povodní v roce 1784 a jeho následné opravy PovodeÀ na Vltavû koncem února roku 1784 byla jednou z nejvût ích, které kdy Prahu postihly. Napáchala spoustu kod, v neposlední fiadû i na Karlovû mostû, jemuï tehdy je tû fiíkali Kamenn nebo PraÏsk. 1 V est a pûl století dlouhé historii mostu to bylo kromû povodní v letech 1432 a 1890 jeho nejváïnûj í po kození vûbec. O velké vodû v roce 1432, napáchan ch kodách a jejich odstraàování máme pouze minimum a navíc nejednoznaãn ch zpráv. 2 Naopak v pfiípadû povodnû v roce 1890 jich máme díky mûstskému inïen ru Josefu Soukupovi, kter obnovu mostu v letech fiídil, 3 celou fiadu. O po kození mostu povodní v roce 1784 a jeho opravách je spolehliv ch informacích zachováno uï ménû, navíc jsou rozpt lené v tehdej ích novinách, pozdûj í literatufie a archivu ãeského gubernia v Národním archivu v Praze. V poslední dobû guberniální archiválie studoval Pavel Zahradník v rámci stavebnû-historického prûzkumu Karlova mostu pro pfiípravu jeho nové generální opravy. 4 Zji tûné poznatky publikoval jednak v samostatném ãlánku o opravû mosteck ch soch po povodni roku Poznámky 1 Pojmenování KarlÛv most pouïil zfiejmû jako první Josef RUDL ve svém díle Die berühmte prager Karls-Brücke und ihre Statuen, Jakub VÍTOVSK : Historie v stavby ( ), in: Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, Praha 2007, s Josef SOUKUP: Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova, in: Zprávy Spolku architektû a inïen rû v království âeském 26, 1892, s ; T Ï: Administraãní zpráva obce královského hlavního mûsta Prahy za léta 1891 a 1892, s ; Archiv hlavního mûsta Prahy, fond MHMP, , sign. B 18/2, k. ã. B 1017 B 1019 a dal í. 4 Pavel ZAHRADNÍK: KarlÛv most. Stavebnû historick prûzkum. Dûjiny objektu, Národní památkov ústav, Praha INFORMACE 63

8 , 5 jednak v kapitole o opravách mostu v loni vydané monografii sedmnácti autorû o Karlovu mostu. 6 V druhém pfiípadû byl v ak limitován dan m rozsahem kapitoly, rekapitulující opravy mostu v irokém období od jeho zaloïení aï do konce 20. století, zfiejmû do ní tedy nemohl zafiadit v echny zji tûné nebo známé poznatky. To je ov em pro poznání celé historie Karlova mostu jako na í prvofiadé kulturní i technické památky rozhodnû koda. Zámûrem tohoto pfiíspûvku je proto podat souhrnn a co nejúplnûj í obraz osudû mostu v letech na základû jiï znám ch, ale i ménû znám ch nebo neznám ch informací. Pfiíãinou mimofiádnû velké povodnû na Vltavû koncem února 1784 byla náhlá obleva, která nastala po neobvykle tuhé zimû 27. února za vydatného de tû. 7 Ráno se zaãal na dva lokty siln led na Vltavû vzdouvat, pukat a pohybovat. Souãasnû s ním zaãala fieka pfiiná et utrïené vory a dal í dfievo z Podskalí, ale i strïené obytné, hospodáfiské a jiné objekty a jejich zafiízení, stromy, kefie a podobnû. Tím v ím, a hlavnû ledov mi krami se postupnû ucpávaly oblouky mostu a voda stále stoupala. Druh den v 6 hodin ráno pak ohromná ledová kra narazila do estého pilífie, jehoï podemleté návodní zhlaví se i s pfieváïnou ãástí vojenské stráïnice se ãtyfimi stráïn mi zfiítilo do Vltavy. 8 Pfied polednem 29. února se podobn m zpûsobem zfiítila i ãást návodního zhlaví osmého pilífie, pfiiãemï do vody spadl lev ze dvou andûlû po bocích sochy sv. Václava. Samotná socha i druh andûl sice na pilífii zûstaly, ale z obav o dal í po kození byly 8. bfiezna sejmuty. 9 Kromû uveden ch kod do lo k ãásteãnému po kození (odtrïení) návodního zhlaví pátého pilífie a v men í mífie i vût iny dal ích. Jak rychle povodeà zaãala, tak také rychle skonãila. Dne 1. bfiezna voda opadla natolik, Ïe bylo moïné obhlédnout a posoudit po kození tfií pilífiû i dal ích ãástí mostu. Uãinila tak sedmiãlenná odborná komise, která v sledky shrnula do zprávy guberniu z téhoï dne. 10 Zpráva podrobnû popisuje kody na estém (podle dne ního ãíslování pátém) pilífii se sochou sv. Franti ka Xaverského, 11 sedmém ( estém) pilífii s nûkdej í stráïnicí a devátém (osmém) pilífii se sochou sv. Václava a konstatuje po kození dal ích sedmi pilífiû i strïení vût iny ledolamû. Oblouky mostu a mostovka sice zûstaly celé, pfiesto musel b t provoz na mostû v raznû omezen a regulován. To ov em pro Prahu a moïnost spojení mezi Star m a Nov m Mûstem na pravém a Malou Stranou a Hradãanami na levém bfiehu Vltavy, které byly navíc novû (dvorsk m dekretem z 12. února 1784) spojeny v jedno mûsto, znamenalo mimofiádnou komplikaci. Proto se je tû v bfieznu pfiikroãilo k opravám mostu. JelikoÏ rok pfiedtím byl zru en mosteck úfiad a mûsto tím pfii lo o pfiíjmy z v bûru cla a m tného, muselo opravy z tohoto i jin ch dûvodû zaji Èovat ãeské gubernium. Opravy projektoval a fiídil inïen r Franti ek Leonard Herget, tehdy profesor na stavovské inïen rské kole, a navigaãní stavební fieditel Franti ek Traxal, provádûli je renomovaní praï tí stavitelé Ignác Palliardi a Matûj Hummel. Do znaãné míry se na nich podíleli i Ïenisté praïské posádky. OdstraÀování zfiícen ch ãástí pilífiû a pfiíprava jejich znovupostavení probíhaly rychle. Proto jiï 13. ãervence 1784 mohl b t do základu nové ãásti estého pilífie poloïen základní kámen a v nûm i cínová destiãka s nûmecky psan m pamûtním nápisem. 12 Po kození Karlova mostu a poãátek jeho oprav zobrazuje mûdiryt Karla Saltzera. 13 Je to témûfi fotograficky pfiesn pohled na v chodní ãást mostu mezi Staromûstskou mosteckou vûïí a osm m pilífiem od jihu. Patrná jsou pfiedev ím jiï prakticky odstranûná po kozená návodní zhlaví estého a osmého pilífie, zãásti odtrïené a popraskané totéï zhlaví pátého pilífie a ãásteãná po kození zhlaví zb vajících pilífiû. Z opravn ch prací je na rytinû patrná dokonãovaná spoleãná ochranná jímka kolem pilífiû ã. 5 a 6 s potrubími pro násyp mezi obû její païení, ãerpadly a Archimedov mi rouby pro odãerpávání vody; dále práce na jímce kolem pilífie ã. 8 a le ení na západní stranû pilífie ã. 2 a práce na nûm. Pod tímto pohledem je kromû legendy zobrazen i pûdorys v ech pilífiû vãetnû zákresu rozsahu po kození pilífiû ã. 5, 6 a 8, a také místo poloïení v e uvedeného základního kamene 13. ãervence 1784 v základu obnovovaného zhlaví estého pilífie. Navíc je zde zakreslena situace zbytkû Obr. 1. Praha, KarlÛv most, zimní povodeà s ledovodem, konec února 1784, mûdiryt J. Berka. (J. KOZÁK a kol.: Povodnû v ãesk ch zemích, Praha 2007) Obr. 2. Praha, KarlÛv most, pamûtní deska dvorního kamenického mistra Michaela Koma na osmém oblouku mostu, (Foto V. Rybafiík) Poznámky 5 Pavel ZAHRADNÍK: Oprava soch na Karlovû mostû po povodni z roku 1784, in: Zprávy památkové péãe 66, 2006, s Pavel ZAHRADNÍK: Opravy a poruchy, in: Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, Praha 2007, s Podrobnû o povodni Libor ELLEDER, Jan MUNZAR: Extrémní povodeà na Vltavû a Labi v únoru 1784 jako následek mimofiádn ch hydrometeorologick ch podmínek, in: Meteorologické zprávy 57, 2004, s Zfiítila se jen zadní (jiïní) ãást stráïnice a její prûãelí zûstalo stát (viz dobové rytiny J. Berky a F. Erbana). TotéÏ pí e a jména ãtyfi zahynul ch a jednoho zranûného stráïného uvádí Josef SVÁTEK: Ze staré Prahy, Praha 1899, od nûhoï jsou pfievzaty i nûkteré informace v tomto odstavci. 9 Socha i prav z andûlû (s replikou levého) jsou nyní v Lapidáriu Národního muzea. Torzo levého andûla bylo vyloveno z Vltavy pod osm m pilífiem aï koncem ledna 2004 a nyní je také v lapidáriu. 10 Národní archiv Praha, âeské gubernium publicum (dále jen NA, âg-publ), sign. B XXXIII/1, k. ã Po kozena byla jen návodní zhlaví druhého aï devátého pilífie, proto jsou ve spisech jejich pilífie obvykle oznaãovány podle soch (nebo stráïnice), které nad nimi tehdy stály. 12 Destiãka o rozmûrech 196 x 196 x 8 mm byla nalezena pfii odkr vání základu návodního zhlaví estého pilífie 9. listopadu 1891, viz Josef SOUKUP: Zpráva, cit. v pozn. 3, s. 83; nyní je umístûna v expozici PIS Na mostû o mostû vmalostranské mostecké vûïi. Fotografie její pfiední strany s nûmeck m nápisem je na s. 291 monografie Ondfiej EFCÒ a kol.: KarlÛv most, âesk pfieklad nápisu uvádûjí Jan FISCHER a Ondfiej FISCHER: PraÏské mosty, Praha 1981, s INFORMACE

9 3 Obr. 3. Praha, KarlÛv most, opravy mostu po kozeného povodní, 1784, mûdiryt K. Saltzer. (Fotoarchiv NPÚ) dvanácti pilífiû Juditina mostu v fieãi ti Vltavy, které bylo moïno kvûli sníïení hladiny v dûsledku protrïení Novoml nského a Dolnolodûckého jezu pozorovat a zamûfiit. Kamenické práce byly na základû protokolu ze 14. ãervna zadány dvornímu kamenickému mistrovi Michaelu Kommovi a vdovû Annû Krannerové. 15 Tyto práce byly zahájeny jiï 16. ãervna 1784, ale byly provázeny znaãn mi komplikacemi pro nedostatek kameníkû, skalníkû i povozû pro odvoz kamene. 16 Jako kámen byl pouïíván Ïehrovick pískovec, jak je uvedeno v blíïe nedatovaném návrhu smlouvy se staviteli Palliardim a Hummelem z roku Dne 21. ledna 1788 se konala draïba zb vajících neotesan ch kvádrû. 18 Úãast Michaela Komma (Koma) na opravách mostu dokládá dosud prakticky neznámá 19 pamûtní deska na v chodním úpatí 8. oblouku. Je z pískovce, uprostfied má v kruhu vytesan kamenick znak (zkfiíïená paliãka, kruïítko, úhelník, pice, dláto), kolem nûho nápis Michael Kom. Steinmetz Me. a v rozích ãíslice letopoãtu Roku 1784 byla provedena vût ina opravn ch prací celkem za zl. 189/20 kr., jak vypl vá z pfiehledu v dajû, sepsaného F. L. Hergetem a F. Traxalem 26. ledna Podle nûj to bylo za pfiedbûïná opatfiení hned po povodni, za zfiízení velké jímky u pilífiû ã. 5 a 6 a malé u pilífie ã. 8, za postavení nov ch zhlaví tûchto pilífiû, za opravu ostatních po kozen ch pilífiû, za zpevnûní oblouku mezi pilífii ã. 5 a 6 a postavení nov ch ledolamû. Zfiejmû je tû v roce 1784 byl most zamûfien a vznikl tak jeho vûbec první pfiesn plán, uloïen v archivu ãeského gubernia. 21 Ten, s nadpisem Plan und Auszug No. 7, kolorovan, nedatovan (podle nadpisu zfiejmû z roku 1785), podepsan F. L. Hergetem a F. Traxalem, zobrazuje v mûfiítku asi 1 : 437 pohled na most od jihu (zrcadlov ) a severu, mezi nimi pûdorys a dole pfiíãn fiez mostem. V obou pohledech (a téï v pûdorysu) jsou zakresleny ochranné vûnce kolem základû jiï opraven ch pilífiû ã. 5, 6 a 8 a pfieváïnû na západní stranû pilífie ã. 2. V pûdorysu je pak zakreslena spoleãná devítiboká jímka kolem pilífiû ã. 2 a 3 a samostatné sedmiboké jímky okolo pilífiû ã. 4, 7 a 9, které mûly b t provedeny a základy opraveny a zesíleny v roce ZpÛsob opravy, respektive znovupostavení návodních zhlaví pilífiû ã. 5, 6 a 8 v archivu ãeského gubernia doloïen není. To nejdûleïitûj í, jejich zaloïení na dnû fieky, lze ale pochopit ze zprávy Josefa Soukupa o rekonstrukci Karlova mostu po povodni v roce 1890, 22 která podrobnû popisuje a nákresem dokumentuje základ návodního zhlaví estého pilífie z roku 1784, odkryt 9. listopadu Na plo e asi 70 m 2 a v délce asi 11 m jej tvofiila soustava ml nsk ch kamenû o prûmûru asi 1 m a v ce 25 cm, uloïen ch vedle sebe nad uzly dubového ro tu. Mezery mezi nimi byly vyplnûny lomov m a ciheln m zdivem. Na jednom místû byl objeven základní kámen s v e uvedenou pamûtní deskou z 13. ãervence 1784, takïe základ musel b t dokonãen nejpozdûji k tomuto datu. Ro t byl uloïen na 80 základních a 112 puntovních pilotách s kovov mi botkami. Ve keré piloty byly hranûné a stejnû jako ro t z ãerveného dubu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe piloty byly zaráïeny jen do materiálu (písek, hlína, stavební rum), jímï byly zasypány v moly pod po kozen m zhlavím. Podobné pomûry popisuji a nákresem dokládám i u základu po kozeného zhlaví pátého pilífie. Zde byl také odkryt dubov ro t, ne v ak na celé plo e a vûãi ose zhlaví poloïen ikmo. Nebyl zaloïen na pilotách jako pfiedchozí, ale na v prûmûru cm velk ch balvanech diabasu (zelenokamu ãi Ïabáku ), vzájemnû k sobû dobfie pfiiléhajících. ZpÛsob opravy osmého pilífie v roce 1784 studoval Josef Soukup aï pfii pozdûj ím zaji Èování základû a v e doloïil nákresem z 13. fiíjna Zajímavé poznatky v tomto smûru pfiinesl i potápûãsk prûzkum základû osmého a devátého pilífie v letech a zejména jejich pfiímé ohledání pfii opravách v roce Pfii tûchto prûzkumech byly rovnûï zji tûny a zdokumentovány ochranné vûnce ãi jejich zbytky kolem základû obou pilífiû, jimiï byly po povodni v roce 1784 Poznámky 13 Karel Saltzer (Salzer) rytinu vytvofiil spolu se sv m mlad ím bratrem Ignácem nedlouho pfied svou smrtí 23. prosince 1784, viz Prokop TOMAN: Nov slovník ãeskoslovensk ch v tvarn ch umûlcû, II. díl, Praha Viz pozn O Michaelu Kommovi se nepodafiilo zjistit Ïádné dal í zprávy. Anna Krannerová (narozena asi v roce 1744) byla vdovou po kameníkovi Janu Krannerovi ( ) z Malé Strany ã. 320/III. Dne 21. listopadu 1786 se znovu provdala za kameníka Aloise Josefa Kollera (za svûdky jim byli Ignác Palliardi a Franti ek Traxal), kter se na úpravách mostu v jejich závûru také podílel, viz Pavel VLâEK a kol.: Encyklopedie architektû, stavitelû, zedníkû a kameníkû v âechách, Praha Václav RYBA ÍK: Kámen v dûjinách Karlova mostu, in: Kámen, 13, 2007, ã. 2, s Viz pozn Viz pozn ZmiÀuje se o ní jen Josef VESEL : KarlÛv kamenn most praïsk, Praha 1928, s. 68; její fotografie od Jifiího KAâERA, in: Zprávy památkové péãe 58, 1998, s Viz pozn NA, Presidium ãeského gubernia, sign. B-5, k. ã. 25. Je zaráïející, Ïe se o tomto cenném dokumentu v dosavadní literatufie zmiàuje jen Jifií STREIT: Divy staré Prahy, Praha 1958, fotokopie na s , a struãnû Pavel ZAHRADNÍK: Oprava soch na Karlovû mostû, in: Zprávy památkové péãe 66, 2006, s Josef SOUKUP: Zpráva, cit. v pozn. 3, s Ondfiej EFCÒ a kol., cit. v pozn. 2, s Jan MASOPUST: Projekãní fie ení ochrany základû pilífiû ã. 8 a 9 Karlova mostu, in: Zakládání staveb 17, 2005, ã. 2, s Jan ZEMÁNEK: Kamenn most aneb PrÛvodce zakládání Karlova mostu, in: Zakládání staveb 17, 2005, ã. 2, s (Zde je i fiada v kresû z oprav po povodni v roce 1890). INFORMACE 65

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Z pfiedchozího vypl vá, Ïe v pfiípadû mostovky by- hrazeny vrstvami betonu. Stratigrafii tûchto star-

Z pfiedchozího vypl vá, Ïe v pfiípadû mostovky by- hrazeny vrstvami betonu. Stratigrafii tûchto star- PrÛzkum Karlova mostu v parapetû a mostovky prûbûhu stávající opravy Jan BERÁNEK Úvod kamenn ch blokû tvofií z vût í ãásti zastoupen V souãasné dobû provádí oddûlení prûzkumu boïanovsk pískovec, následovan

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb

Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb (Padesát let od formulování základních poïadavkû v oblasti restaurování v ãesk ch zemích) Vratislav NEJEDL V roce 2005 byla v ãasopise Zprávy

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více