Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám Kontrola plnění usnesení RM 4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 5. Rozpočtové opatření č. 2/ Návrh rozpočtu Města Kojetín na rok Pronájem obecního bytu 8. Podnájem obecního bytu 9. Pronájem nebytových prostor 10. Přehled o výši nájemného za nebytové prostory 11. Nakládání s majetkem města 12. Žádost o přerušení splácení půjčky z PFRB manželů Tomečkových 13. Finanční prostředky pro poskytnutí půjček z "Povodňového fondu rozvoje bydlení" pro rok Návrh kupní smlouvy - budova kina 15. Zpráva o vyřizování stížností a peticí za rok Plán činnosti komisí RM a výborů ZM na rok Organizační řád MěÚ Kojetín - změna přílohy č Stanovení úhrady za použití pračky a vysavače 19. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 19/A. Koupě domu č.p. 467, ul. Padlých hrdinů, Kojetín 19/B Úhrada spojená s právním zastupováním 19/C Žádost pí Eliášové o rozložení splátek 19/D Stanovení platu jednateli spol. Technis Kojetín, s.r.o. 19/E Ustanovení Komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" a Hodnotitelské komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" Jmenování členů Komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" RM a Hodnotitelské komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" 3. Kontrola plnění usnesení RM 1050/01-02 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města.

2 4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/624) 1051/01-02 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne Rozpočtové opatření č. 2/2001 (tisk R/625) 1052/01-02 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2001 viz tisk R/625, předloží rozpočtové opatření č. 2/2001 k projednání ZM. 6. Návrh rozpočtu Města Kojetín na rok 2002 (tisk R/626) 1053/01-02 souhlasí s návrhem rozpočtu Města Kojetín na rok 2002, předloží návrh rozpočtu Města Kojetín na rok 2002 ZM 01/02 k projednání. 7. Pronájem obecního bytu (tisk R/627) 1054/01-02 schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, 1+1, I. kategorie, v DPS Jana Peštuky 1322 (po pí Marii Kociánové) - panu Františku Horákovi, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Podvalí Podnájem obecního bytu (tisk R/628) 1055/01-02

3 na základě žádosti nájemce pana Mariana Krištófa dává souhlas k podnájmu obecního bytu č. 7, 1+1, IV. Kategorie, Padlých hrdinů 974, manželům Yvetě a Ondřejovi Žigovým, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Rumunská 899, po dobu 6 měsíců. 9. Pronájem nebytových prostor (tisk R/629) 1056/01-02 I. schvaluje ukončení smluv o nájmu nebytových prostor na Poliklinice v Kojetíně 1. s nájemcem MUDr. Pavlem Matouškem - nebytové prostory v I. poschodí (stacionář) a ve II. poschodí - dohodou ke dni s nájemcem MUDr. Zdeňkem Michlem - nebytové prostory v I. poschodí (kožní ambulance) - dohodou ke dni s nájemkyní Věrou Komínkovou - nebytové prostory v přízemí (provozovna kosmetiky) - dohodou ke dni II. III. schvaluje 1. pronájem nebytových prostor - garáže č. 3 v ul. Padlých hrdinů (po Mgr. Pavlu Odehnalovi), o výměře 16,5 m2, ve správě Technis Kojetín spol. s r. o. - panu Jaroslavu Janáčkovi, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Jana Peštuky 1324, na dobu neurčitou, roční nájemné 4.950,- Kč 2. pronájem nebytových prostor - garáže v areálu Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, na pozemku p. č. 87/2 st. pl., o výměře 20 m2 - panu Pavlu Evanžinovi, bytem Kojetín, Kojetín I- Město, Svatopluka Čecha 674, na dobu neurčitou, roční nájemné 6.000,- Kč 3. pronájem nebytových prostor v I. poschodí na Poliklinice v Kojetíně (po MUDr. Matouškovi) pí Věře Komínkové, bytem Němčice nad Hanou, Šafaříkova 472, za účelem zřízení kosmetiky na dobu neurčitou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/ pronájem části nebytových prostor v I. poschodí na Poliklinice Kojetín (po MUDr. Matouškovi) MUDr. Zdeňku Michlovi, bytem Grygov, J. A. Komenského 182, za účelem provozování kožní ambulance na dobu neurčitou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/629 schvaluje zveřejnění pronájmu nebytových prostor na Poliklinice v Kojetíně ordinace v I. poschodí o výměře 21,50 m2 (t. č. kožní ambulance) ordinace v I. poschodí o výměře 30,50 m2 (t. č. neurologická ambulance - společný pronájem) místnost v přízemí o výměře 14,50 m2 (provozovna kosmetiky) čekárna v přízemí - společný pronájem čekárna v I. poschodí - společný pronájem souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Kojetína v budově Polikliniky Kojetín, v ul. 6. května č.p ve II. poschodí (po Oblastní charitě Přerov) o celkové výměře cca 20 m2 v domě č.p. 64 v Husově ul. V Kojetíně - v přízemí (po První novinové společnosti a.s. Ostrava) o celkové výměře cca 36,5 m2.

4 10. Přehled o výši nájemného za nebytové prostory (tisk R/630) 1057/01-02 bere na vědomí informaci o nájemném za nebytové prostory v objektech v majetku města. 11. Nakládání s majetkem města (tisk R/631) Starosta přednesl výše uvedený tisk. Členové rady souhlasili s návrhem odboru MIM. 1058/ souhlasí s prodejem části pozemku parc. č zahrada, v k.ú. Kovalovice u Kojetína o výměře cca 200 m2 manželům Josefu a Emílii Ošťádalovým, Kojetín, Kojetín III - Kovalovice č. 42 za 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání, 2. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 603/7 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín o výměře cca 18 m2, paní Janě Blowersové, Kojetín, Kojetín I - Město, Nádražní 882, za účelem zřízení zeleninových záhonů, za nájemné 0,80 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, 3. souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 603/7 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín o výměře cca 24 m2, za 70,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti panu Zdeňku Ševčíkovi, Kojetín, Kojetín I - Město, Nová 1259, předloží výše uvedení ZM k projednání, 4. souhlasí se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č ostatní plocha v k.ú. Kojetín, ul. Sladovní o výměře cca 60 m2, odbor MIM předloží nabídky RM 02/ Žádost o přerušení splácení půjčky z PFRB manželů Tomečkových (tisk R/632) 1059/01-02 nesouhlasí se změnou režimu splácení půjčky z povodňového fondu rozvoje bydlení a Dodatkem č. 3 - odložení splátek od do , manželům Vladimíru a Ivetě Tomečkovým, oba bytem Kojetín, Tyršova 960 a zbývající dluh ve výši ,60 Kč manželé Tomečkovi budou nadále platit ve splátkách 2.842,- Kč měsíčně, při dodržení maximální doby splatnosti úvěru do (tj. 8 let).

5 13. Finanční prostředky pro poskytnutí půjček z "Povodňového fondu rozvoje bydlení" pro rok 2002 (tisk R/633) 1060/01-02 bere na vědomí informaci o možnosti čerpání finančních prostředků z "Povodňového fondu rozvoje bydlení" pro rok 2002 městem Kojetín, ukládá odboru MIM zpracovat podklady pro žádost o čerpání půjčky z PFRB na opravu obytného domu v Kuzníkově ul. č.p v Kojetíně. 14. Návrh kupní smlouvy - budova kina (tisk R/634) 1061/01-02 bere na vědomí předloženou kupní smlouvu na prodej budovy kina čp. 109 s pozemkem parc. č. st. 420 v katastrálním území a obci Kojetín, ukládá odboru MIM zapracovat do kupní smlouvy předkupní právo pro Město Kojetín a podmínku zahájení stavebních prací do dvou let od podepsání smlouvy, jinak bude uplatněna pod podmínkou smluvní pokuta ve výši ,- Kč, předloží návrh kupní smlouvy ZM k projednání. 15. Zpráva o vyřizování stížností a peticí za rok 2001 (tisk R/635) 1062/01-02 bere na vědomí předloženou zprávu o vyřizování stížností a peticí za rok Plán činnosti komisí RM a výborů ZM na rok 2002 (tisk R/636) 1063/01-02 schvaluje plány práce komisí RM na rok 2002 dle předložených návrhů předsedů komisí, bere na vědomí plány práce výborů ZM na rok 2002,

6 jmenuje členku Komise školství a kultury RM paní Kláru Pompovou, bytem Měrovice nad Hanou č.p. 31 členku Stravovací komise RM paní Martu Mikundovou, bytem Kojetín, Nová 1222 člena Komise životního prostředí a zemědělství RM pana Aleše Medunu, bytem Kojetín, Masarykovo nám. 11 předsedu Komise pro bytové otázky RM pana Františka Řihoška, bytem Kojetín, ul. Padlých hrdinů 157, odvolává slečnu Milenu Ošťádalovou, bytem Kojetín, Chytilova 1061 z funkce členky Komise školství a kultury RM. 17. Organizační řád MěÚ Kojetín - změna přílohy č. 3 (tisk R/637) 1064/01-02 schvaluje s účinností od změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Kojetín - zásady užití sociální fondu - Příloha č. 4 pracovního řádu. 18. Stanovení úhrady za použití pračky a vysavače (tisk R/638) 1065/01-02 stanoví s účinností od úhradu za používání automatických praček v domech s pečovatelskou službou a za půjčování vysavače ve výši, jak je uvedeno v důvodové zprávě tisku R/ Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 19/A. Koupě domu č.p. 467, ul. Padlých hrdinů, Kojetín 1066/01-02 souhlasí s koupí obytného domu v ul. Padlých hrdinů č.p. 467 se stavební plochou č. 505/1 o výměře 306 m 2 za kupní cenu ,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předkládá ZM výše uvedený návrh k projednání s doporučením ke schválení, ukládá tajemnici finančního výboru svolat jednání finančního výboru tak, aby problematika koupě obytného domu č.p. 467 byla projednána před zahájením ZM dne

7 19/B Úhrada spojená s právním zastupováním 1067/01-02 schvaluje úhradu nákladů ve výši ,- Kč spojených s právním zastupováním Ing. Šírka, místostarosty města, ve věci obvinění z trestného činu ohrožení životního prostředí, z rozpočtu města Kojetín. 19/C Žádost pí Eliášové o rozložení splátek 1068/01-02 schvaluje rozložení splátek škody vzniklé ve ŠJ v roce 2001 dle žádosti pí Jitky Eliášové ze dne /D Stanovení platu jednateli spol. Technis Kojetín, s.r.o. 1068/01-02 stanoví s účinností od plat jednateli spol. Technis Kojetín, s.r.o. dle předloženého návrhu. 19/E Ustanovení Komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" a Hodnotitelské komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" Jmenování členů Komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" RM a Hodnotitelské komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" 1070/01-02 ustanovuje: a. Komisi pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín" b. Hodnotitelskou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín",

8 jmenuje: a. členy Komise pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín": Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetín Jiří Stav, vedoucí odboru VŽPD Ing. Jan Rubíček, pověřený spoluorganizátor veřejné soutěže Náhradníci: Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín Ladislav Polák člen rady města, předseda Komise pro podporu podnikání RM Roman Matějka, předseda Stavební a arch.komise RM b. členy Hodnotitelské komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnější nabídky pro zhodnocení díla "Vzdělávací a informační centrum Kojetín": Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetín Ladislav Polák, člen rady města, předseda Komise pro podporu podnikání RM Ing. Jan Rubíček, pověřený spoluorganizátor veřejné soutěže Náhradníci: Roman Matějka, předseda Stavební a arch.komise RM Jana Bosáková, pracovnice odboru VŽPD MěÚ Kojetín Miroslava Ernstová, ředitelka MěKS Kojetín. Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta Zápis provedla: Hana Rohová V Kojetíně dne

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více