Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu"

Transkript

1 02/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM pečovatelská služba bioodpad škola a školka str. 5-9 finanční gramotnost čas proměn titul bio olympiáda dřevíčková dílna v MŠ exkurze do mlýna kouzelná noc v MŠ návštěva policie karneval v MŠ kultura str svátky Labe 2014 čtenář roku dětský karneval muzeum noc s Andersenem Traken policie informuje str. 15 spolky a organizace kynologický klub sport str sezóna začala TJ Sokol společenská rubrika str vítání občánků historie str. 19 inzerce str setkání Týnců str. 20 Vážení spoluobčané, po mírné zimě k nám letos zavítalo jaro opravdu brzy. Příroda nám nyní vyvrací starou pranostiku, která praví, že v březnu za kamna vlezem a v dubnu ještě tam budem. S jarem jsou spojeny Velikonoce, spadající bezesporu do tohoto krásného období. Jaro si vždy spojujeme s životem. Probouzející příroda nám dává najevo svou krásu svými pestrými barvami, smysluplnou vůní, slunečními paprsky, prohřátým vzduchem. I když peněz v této době není nazbyt, chceme, aby naše město bylo příjemným místem k životu. K tomu mohou pomoci i zdánlivé maličkosti, hlavně větší ohleduplnost k prostředí, v němž žijeme. Snažíme se pečovat o zeleň a pravidelně uklízet. Bohužel najdou se i nenechavci a vandalové, kteří květiny a keře odcizí či zničí. Práce našich zaměstnanců, kteří se autor foto Lucie Hrončeková snaží starat o naše prostředí, pak přichází vniveč. 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Udivilo mě, kolik stran a hnutí usiluje o účast v těchto volbách. V Česku se bude volit 21 poslanců, což je oproti minulým volbám o jednoho méně. Je to na základě Lisabonské smlouvy, díky níž je celkový počet poslanců snížen na 751. Věřme, že nově zvolení zástupci budou důstojnými reprezentanty naší země. Měli by mít v sobě dosti patriotismu a snažit se prosazovat naše zájmy proti lobingu velkých organizací. Je to nelehká úloha a zatím si myslím, že i dosti idealistická. Je třeba proto volit tak, aby se tato idea stala skutkem. Nyní se přesunu k naší akci největší. Tou je stavba kanalizace. 23. února tomu byl rok od začátku této stavby. V současné době jsme již za její polovinou a z celkových 26

2 z radnice kilometrů máme postaveno 15 kilometrů. Stavba se nyní pomalu přesouvá do centra města. Zbývá poslední velká uzavírka silnice III/3279 ulice Krále Jiřího. Město jedná s Krajskou správou a údržbou silnic o změně povrchu této vozovky po uložení kanalizačního potrubí. Navrhujeme až po hranici Městské památkové zóny asfaltový povrch. Vše je ovšem otázkou financí. V obci Vinařice je již kanalizace kompletně hotova, zbývají dokončit povrchy. Město se snaží, aby proběhlo předčasné užívání stavby v termínu a bez problémů. Poté pak nebude již nic bránit zprovoznění a vlastnímu napojení kanalizace. Všechny informace jsme se Vám snažili předat pomocí letáku. V obci Lžovice je již kanalizace také hotova. Zbývá pouze zhotovit přivaděč a vodovodní přípojku pro čistírnu odpadních vod. Poté již také nebude nic bránit tomu, aby se obyvatelé Lžovic mohli napojit. V sobotu proběhne každoroční akce Svátky Labe. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat na čistírně odpadních vod den otevřených dveří pro veřejnost, včetně malé výstavy,jak probíhala její výstavba. Další akcí, která se pomalu rozbíhá, je Revitalizace mrtvého ramene Labe. Výběrové řízení je u konce a nyní stojíme již před podpisem smlouvy se zhotovitelskou firmou. Celá realizace akce bude časově velmi náročná. Doufejme, že se vše podaří a v příštím vydání zpravodaje Vás budu informovat o prvních pracech. Město má i příslib získání dotace na kamerový systém. Administrace tohoto projektu je ovšem velmi náročná a bude pro nás zatěžující. Kamery by měly sloužit nejen k prevenci kriminality, ale i jako dohlížecí systém v případě nehod, pohřešovaných osob apod. Techničtí pracovníci města pracují nyní na obnově letního parketu Ostrov, kde se snažíme opravit kuchyň a vinárnu. Dále opravíme i zastaralou elektroinstalaci. Na tuto sezónu by měl být již kulturní areál připraven. Dále plánujeme zateplení nájemního domu ve Výmolu. Je toho hodně, co máme v plánu. Snad se nám vše podaří k Vaší spokojenosti. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.2/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. února 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Smlouva o poskytování právních služeb 7. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov - Zelená pauza 8. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov Týnecký mazec 9. Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 2014 informace 10. VODOS s.r.o. informace o novele zákona č. 274/2001Sb., informace o stavu hydroglobu 11. Návrh Smlouvy o připojení nového odběrného místa lokalita ulice Sadová 12. Schválení nových stanov Svazku obcí Týnecko 13. Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 731/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 14. Schválení podání žádosti o dotaci na městský kamerový systém pořízení 15. Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného movitého majetku 16. Studie proveditelnosti vodovodního a plynového řadu v části ulice Pobřežní 17. Vyhlášení veřejného finančního příspěvku pro organizace na rok Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 ZŠ Týnec nad Labem 21. Finanční vypořádání SR a inventarizace MŠ Týnec nad Labem za rok Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 MŠ Týnec nad Labem 24. Kontrolní řád Města Týnce nad Labem 25. Jmenování Kontrolní komise příspěvkových organizací 26. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 27. Informace k přidělení OLH Městským úřadem Kolín 28. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti na rok Obecně závazná vyhláška místní poplatky 30. Rozpočtové opatření 1/2014 2

3 z radnice 31. Diskuse zastupitelstva 32. Diskuse veřejnosti 33. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.3/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. března 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Návrh smlouvy provozně souvisejících celků s VAK Pardubice a.s. 6. Informace o stavbě kanalizace 7. Informace o Revitalizaci mrtvého ramene Labe 8. Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení 9. Základní škola Týnec nad Labem schválení převodu kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu 10. Schválení příspěvku na činnost organizacím a spolkům na rok Návrh smlouvy o dílo na zhotovení průkazu energetické náročnosti budov 12. Chodník a cyklostezka lokalita Bambousek nabídka na projekční, geodetické a administrativní práce 13. Podání žádosti z OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 14. Nákup komunálního vozidla Multicar a Avia Furgon 15. Plán kontrol Kontrolního výboru na rok Diskuse zastupitelstva 17. Diskuse veřejnosti Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Schůzka na pečovatelské službě Dne 27.března 2014 se v prostorách místní pečovatelské služby uskutečnila schůzka důchodců a sociálních pracovnic, paní Ruskové z MěÚ Kolín a paní Mgr. Dobiášové z Poděbrad. Účelem této schůzky byla diskuze o tom, co se nám líbí a co by bylo potřeba zlepšit.nejdříve každý řekl něco o sobě, vztahu k městu i službám. Všichni velice chválili pracovnice zdejší pečovatelské služby, jejich vlídnost a ochotu pomáhat seniorům a že by bylo dobré, kdyby zde celoročně byly pečovatelky tři. Byl také vznesen návrh, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochoten na zavolání odvézt v případě potřeby seniora, který nikoho nemá, do nemocnice, a to večer nebo o víkendu. Také bylo připomenuto, že na Městském úřadě v Týnci nad Labem je sociální pracovnice paní Marková, na kterou se může kdokoli obrátit a požádat o radu, protože to většina lidí neví.to jsou asi nejdůležitější věci, i když se diskutovalo mnohem více. Bylo to příjemné posezení a našim pečovatelkám děkujeme za jejich nelehkou práci a pomoc ve prospěch občanům, kteří to potřebují. Věra Moravcová /seniorka/ Týnec nad Labem 3

4 z radnice 4

5 z radnice, škola a školka KOMPLETNOST ZPĚTNĚ ODEBÍRANÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ (Elektrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 velké domácí spotřebiče, 2 malé domácí spotřebiče a 6 elektrické nářadí) Zpětně odebírané elektrozařízení elektrozařízení určené pro použití v domácnosti od občanů i podnikatelů. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem teprve předáním osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy. ROZHODOVACÍ PROCES JE PŘEBÍRANÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ KOMPLETNÍ? Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) Tepelné elektrozařízení Mechanické a tepelné elektrozařízení Elektrozařízení k chlazení a mrazení Jiné je elektrozařízení, které využívá indukci, mikrovlny PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahr. sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak.myčky a další. sporáky, vest. trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů a další. pračky, myčky, sušičky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky a další. všechny druhy chladicí a mrazicí techniky mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holicí strojky, svařovací přístroje a další. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce Motor Buben, Skříň, plášť odstředivky, spotřebiče převodovka mal. spotřebičů a el. nářadí Topná tělesa / topné články Trouba na pečení, varné plotny. fritovací nádoba Skříň, plášť spotřebiče Motor, topné články Buben pračky / sušičky, hlavní čerpadlo myčky Skříň, plášť spotřebiče Motor kompresor Chladicí okruh Skříň, plášť spotřebiče Indukční Varná deska Skříň, plášť cívky / tělesa, spotřebiče mikrovlnné zdroje, elektromagnety Obsahuje elektrozařízení, které odevzdává občan ve vašem sběrném dvoře, všechny uvedené komponenty? Jedná se o zpětně odebírané elektrozařízení, předejte kolektivnímu sytému Elektrowin ANO NE Jedná se o odpad, kolektivní systém Elektrowin tento elektroodpad nepřebírá Finanční gramotnost Na druhém stupni během jednoho dne proběhly přednášky o finanční gramotnosti. V jednotlivých ročnících se probírala různá témata. V 6. a 7. ročníku nám přednášející vysvětlila, jak správně vytvořit rodinný rozpočet, abychom se zbytečně svou finanční negramotností nedostali do dluhů. Dozvěděli jsme se, že je dobré mít finanční rezervu alespoň 2 platů, nebo abychom spořili 20% ze všeho, co dostaneme, ať už je to kapesné nebo výplata u rodičů. V 8. a 9. třídě přednášející hovořil o rodinných investicích. Porovnával různá spoření i půjčky a na příkladech se snažil vysvětlit, která spoření nebo půjčky jsou pro nás nejvýhodnější. Čas proměn 7. třída Jako každý rok za námi do školy přijela paní Alena Blažková z firmy Johnson and Johnson. Společně jsme si povídaly o tom, jak se postupně naše tělo mění a vyvíjí. Důležitou roli v naší proměně hraje strava a pohyb. Abychom si lépe představily, co se v našem těle od 11let děje, pustila nám přednášející video s touto problematikou.nakonec zbyl čas i na naše otázky.celá hodina nás bavila, byla zajímavá, neboť paní Blažková je velmi sympatická a milá žena, která v mnohých případech supluje naši,,mámu. dívky 6. tříd 5

6 škola a školka Naše škola získala titul Škola trvale udržitelného rozvoje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu vyhlásil I. ročník soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje na období Soutěž je vyhlašována pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Školy, které se chtěly zúčastnit této soutěže, musely vyplnit dotazník. Otázky byly zaměřené na aktivity v oblasti EVVO, které ve škole byly plněny. Dotazník musel být odeslán k posouzení porotě. Vyhodnocení této soutěže proběhlo na setkání koordinátorů EVVO v Praze dne O letošních aktivitách v oblasti EVVO se můžete dočíst na webových stránkách školy: zstynecnl.cz, v části: Ekologie ve škole. Koordinátorka EVVO L. Hrnčířová Naši žáci byli i letos úspěšní v okresním kole Bio olympiády Zaměření tohoto roku v Bio olympiádě bylo Světlo a barvy. Žáci, kteří se připravovali na tuto soutěž, se učili například o barevném spektru, fotosyntéze, fotonastii, fototropismu, změně barvy listů na podzim, výstražném zbarvení, barvoměně, složeném a komorovém oku, krevních barvivech, barvách nerostů a podobně. Okresní kolo Bio olympiády kategorie C proběhlo 26. března v Kolíně, kde oba naši žáci opravdu zazářili. S touto soutěží již mají zkušenosti z minulých let. Pavel Kučera z 9.třídy opět vyhrál tuto soutěž. Tentokrát se skutečně velkým náskokem. Alžběta Kudličková z 8.A obsadila 2. místo. Oba naši žáci se zúčastní krajského kola Bio olympiády v květnu. V mladší kategorii se zúčastnili 2 žáci ze 6. třídy, kteří s touto soutěží ještě neměli žádné zkušenosti. Přesto jejich umístění bylo pěkné. Marek Vondra byl na 6. místě a Jiří Kostelecký na 7. místě. Děkuji všem zúčastněným žákům za velmi dobrou reprezentaci školy. L. Hrnčířová 6

7 škola a školka Dřevíčková dílna v MŠ Dne 25.března přijela do naší MŠ Dřevíčková dílna. Před samotným opracováním dřevěných polotovarů nás pán z dílny seznámil s různými nástroji a náčiním, které se na dřevo používá. Zdůraznil nebezpečí při práci s některými nástroji. Po krátké přednášce jsme mohli začít samostatně dotvářet svoji dřevěnou hračku. Dekorativně dozdobenou hračku jsme vypustili na připravenou dřevěnou dráhu. Kdo pracoval přesně, výrobek mu dojel nejdále. Dílnu jsme si užili, jelikož to pro nás byla práce s netradičním materiálem. Exkurze do mlýna V našem mlýně nestraší!mohli jsme se o tom přesvědčit na vlastní oči 1.dubna,kdy jsme se šli podívat,jak se mele mouka.a nejen že jsme viděli,ale i slyšeli stroje,které mouku melou.také jsme pozorovali trubky,kterými namletá mouka cestuje do pytlů.sledovali jsme stroj,který bral pytle a plnil je moukou. Naplněný pytel jel dlouhou cestou po páse a jiný stroj ho přendal na paletu.měli jsme možnost podívat se na zbytky,které vzniknou při výrobě mouky a dozvědět se,co se s nimi dělá. Když jsme mlýn opouštěli,nebyli jsme obohaceni jen o zajímavý zážitek,ale také o mouku,kterou jsme si oprašovali z bot a oblečení. 7

8 škola a školka Kouzelná noc v MŠ Všechny Včeličky -nejstarší děti naší MŠ,čekala dne 28.března zkouška odvahy!přečkat ve školce bez rodičů celou noc!pokud jsme chtěli získat poklad,museli jsme se vydat po stopách zlého černokněžníka a plnit jeho záludné úkoly.poklad se nám nakonec podařilo najít,ale na neštěstí byl zamčený a klíč nikde.před dalším pátrání po klíči jsme se museli posilnit.využili jsem krásného počasí a vychutnávali jsme si na ohýnku opečené špekáčky s chlebem v posezení na zahradě.následovala cestička odvahy v MŠ.Klíč od pokladu přinesla poslední dvojice dětí.hurá,to jsme si oddechli.o poklad jsme se spravedlivě podělili a ráno si ho odnesli domů. Návštěva policie Celý týden jsme si povídali o dopravě, dopravních značkách a našich ochráncích - policii. Přestože se nám hry líbily, stále nám však něco chybělo. Neuměli jsem si představit, jak to vlastně na policejní služebně vypadá, a tak jsme si domluvili návštěvu. Ve čtvrtek 20.března jsme se v dopoledních hodinách vypravili na policejní služebnu. Byl to veliký zážitek pro všechny. Vyzkoušely jsme pobyt v cele předběžného zadržení, pouta na rukou, těžkou neprůstřelnou vestu, paní policistka provedla test hladiny alkoholu v krvi některým dětem a paním učitelkám. Poutavé vyprávění policistů přimělo i tak malé děti k diskuzi o poslání a práci policie. Největší nadšení vyvolala prohlídka služebního vozu, blikání a houkání sirény a dorozumívání přes služební vysílačku. 8

9 škola a školka, kultura Karneval v MŠ Všichni jsme se těšili na středu 26.února,někteří nemohli ani dospat.už od ranních hodin jsme byli překvapeni a netušili,kolik fantazie se v rodičích a dětech při výrobě masek skrývá.některé masky se musely dokonce při vstupu do tříd poodhalit,abychom nepřijali cizí děti.po úvodní pohádce Boudo budko,ve které předvedly své herecké umění všechny učitelky,následoval maškarní tanec všech zúčastněných.karneval jsme ukončili občerstvením formou švédských stolů!. Všem maskám moc chutnalo! Svátky Labe 2014 Svátky jsou mezinárodní, státní, pohyblivé, náboženské, pohanské, jmenné, vlastní svátek už dnes mají psi i kočky. Sváteční může být nálada, oběd, smoking, šaty, přání, koláčky i ubrus. A Svátky se blíží, ale na smoking nechte klidně prášit dál. Zveme vás na Svátky Labe Zvykli jsme si, že jim připadá první červnový víkend. Letos je ale všechno jinak, v zimě je jaro a na jaře je léto, takže první červnová sobota letos připadá už na 31. května. Některé tradice ale stojí za to dodržovat, a proto se můžete těšit na 5. ročník Závodů dračích lodí, na Dětský den i na Rybářské tření. Letošní zima vodáckému tréninku přála, takže očekáváme špičkové sportovní výkony. Na vlnách se utkají posádky 20 pádelníků o zápis na putovní pádlo, a především o významný titul. Svátky Labe ale zdaleka nejsou jen závody. Město Týnec nad Labem, Marina Týnec a místní rybáři připravují bohatý doprovodný program Dětský den se spoustou her a atrakcí na zemi i vysoko ve větvích, projížďky na koních, na pramicích, kajacích nebo motorových člunech, střílet se bude ze vzduchovek a z luků, nakoupit budete moct na trhu s regionálními produkty a večer bude patřit živé hudbě. O občerstvení se starají rybáři, kteří pro ten den ze svých miláčků nadělají výborné pochoutky. I ten nejbohatší program a nejvoňavější jídlo ale tvoří jenom polovinu příjemných oslav. Tu druhou dělají návštěvníci, diváci a účastníci. Bez vás bychom slavit nemohli. Proto se těšíme na všechny skalní příznivce, stejně jako na nové tváře. V Marině Týnec, v Týnci nad Labem, v sobotu 31. května a v plné síle. Máte-li zájem přihlásit posádku do závodu, je nejvyšší čas. Přihlášky nebo dotazy posílejte na mail outdoored.cz nebo volejte na telefonní číslo Za pořadatele Outdoored, Jana Ryantová 9

10 kultura Čtenář roku městské knihovny Karla Hampla Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pokračuje i v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen - měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře,aby je vyhlásily jako Čtenáře roku. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2014 budou knihovny vybírat své čtenářské rodiny-tj.rodiny, které často navštěvují knihovnu-její samostatní členové nebo společně celá rodina,rodina se ráda účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. Proto i já jsem se do tohoto projektu ráda zapojila a již podruhé slavnostně vyhlásila své nejlepší čtenáře. V loňském roce jsem vybrala tři nejlepší z Vás a tento rok se přidala k nápadu se orientovat na rodinu,která navštěvuje naší knihovnu nejčastěji.čtenářskou rodinou se stala rodina Šrankových - maminka Jitka, dcera Terezka /která navštěvuje 2.stupeň a syn David - z 1.stupně zdejší Základní školy/. Za účasti starosta města Týnce nad Labem bc. Dušana Žmolila jsme předali této rodině upomínkové předměty města, knihu Týnce nad Labem a v příjemném prostředí knihovny poseděli a popovídali si o nových knížkách, zajímavostech a aktivitách knihovny. Přeji si, aby knihovnu navštěvovalo více a více spokojených čtenářů, kteří se zde budou cítit příjemně a spokojeně nejen mezi knížkami. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto Lucie Flachbartová inzerce Jsme realitní kancelář na Vaší straně Působíme na trhu nemovitostí přeš 10 let Jsme z Týnce nad Labem a Kolína Prodáme i vaší nemovitost za nejlepší cenu Tel

11 kultura Dětský karneval Město Týnec nad Labem uspořádalo pro všechny kluky a holky bez rozdílu věku karneval,který se konal 29.března 2014 ve sportovní hale. Program byl velice pestrý.o zábavu se postarala agentura FunAktivity, zkušený tým s dlouholetou praxí. Mezi jejich priority patří rozdávání zábavy a radosti dětem a všem věkovým kategoriím.programem provázel klaun Cucíno.Na žádném karnevale nemůže chybět muzika a tanec s ní spojený, klubové tance, ale i mnoho tanečních disciplín a soutěží, které známe z rodinných dovolených. Nechyběly ani vtipné estrády, kouzelnické vystoupení a velký plyšový maskot zajíc. Zkušený animátor dokázal pobavit skutečně všechny. Děti měly dále k dispozici skákací hrad a mohly se nechat vyfotit od profesionálního fotografa a odnést si památku na karnevalový den.velkou a velice oblíbenou atrakcí bylo i malování na obličej od velice šikovné malířky,která dětem splnila každé přání a malovala jim na tvář skutečná umělecká díla Po celou dobu programu bylo zajištěno občerstvení pro všechny, děti dostávaly dárky v podobě dětských časopisů, bonbónů a na závěr jim klaun modeloval z balónků různá zvířátka, která si mohly od něj odnést jako milou pozornost. Tímto bych ráda poděkovala městu Týnec nad Labem, Fotu Vidrna, malířce Haničce Kvasilové, FunAktivity a těm, kteří se na akci podíleli. Myslím si, že se tato akce skutečně povedla a byla výjimečná nejen pro děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným,ale i pro dospělé, kteří si mohli připadat jako v pohádkové říši. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 11

12 kultura 12

13 kultura Muzeum hlásí Muzeum Města Týnce nad Labem řízené Místní akční skupinou Zálabí se připravuje na turistickou sezónu. Dary se rozšiřují naše sbírky. Vedle základní výstavy, která je věnována historii Týnce nad Labem a okolí,muzeum připravuje několik tématických výstav. V letošním roce se muzeum hodlá věnovat ve spolupráci s Marinou Týnec nad Labem Labi.Zřejmě muzeum k akci otvírání Labe připraví tématickou výstavu věnovanou historii dopravy po Labi od středověku, kdy k nám přišly rody Mensinger, Heisinger a Specinger a splavovaly dřevo v pramenech labských do Německa i do Nizozemí. Objeví se tu kompletní fotografická dokumentace výstavby akce splavnění Labe,doprava uhlí do elektrárny ve Chvaleticích,nakládání lodi na plošině Ro-Ro a lodi opravované v docích Chvaletice. Bude ukázán vodácký sport na Labi i se závody startujícími od týneckého mlýna a ukážeme i sport u Labe u tenisového dvorce a říční lázně Paloučka.Další tématická výstava by měla být věnována historii týneckého sportu se zaměřením i na tenis,který v letošním roce slaví své založení v Čechách. Ukázána bude však celá historie týnecké tělovýchovy a sportu od samého počátku v roce 1892.Toho roku vznikl v Týnci nad Labem Sokol,který se stal iniciací pro vznik sokolských jednot v okolních vsích. Se vzrůstajícím zájmem o sporty vznikala potřeba založit organizaci věnující se sportům a tak v roce 1919 vznikl SK a Sokol se rozdělil na Sokol,DTJ a Orel. Týnec žil tělovýchovou a sportem a tak není divu,že ve třicátých letech obdržel na celostátní výstavě v Pardubicích zvláštní diplom za rozvoj tělovýchovy.za Protektorátu Böhmen und Mähren tělovýchova a sport prožívaly v Týnci těžké chvíle,ale přežily.a hned v roce 1945 došlo k obnově.v roce 1948 došlo ke sloučení všech tělovýchovných a sportovních organizací u nás. Pak následovaly roky úspěšné i méně úspěšné a i významné úspěchy. Přišly školní úspěchy,výstavba sportovní haly a sportovního hřiště. Je co vystavovat.mimo pozornost muzea ani nezůstanou týnecká kultura,občanská sdružení,týnecký Slavín.Je to hodně témat a je z čeho vybírat.bude probíhat turistická sezóna a v rychlé a intenzivní práci změny tématických výstav než se nadějeme bude tu Advent, s ním Adventní výstava a zimní Týnec a bude konec roku. Navštivte nás v turistické sezóně i vy,vždyť v Týnci nad Labem a okolí je mnoho příznivců historie a muzea. Muzeum Pohádková noc s Andersenem v knihovně Karla Hampla V pátek 4.dubna 2014 proběhl v pořadí již čtrnáctý ročník k podpoře dětského čtenářství,kterou pořádá klub knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR- Noc s Andersenem.14.ročníku se zúčastnilo dětí a dospělých celkem v 1397 místech naší planety,v 16 zemích světa. Noc s Andersenem spojuje zdravé děti a děti s postižením, s vyznáním i bez, děti z knihoven, škol, dětských domovů, rodinných týmů, domácích škol, komunitních míst, skautských i pionýrských kluboven, rodinných center, azylových domů, dětí bez rozdílů pleti Krom tradičních účastníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska letos přibyly i děti z africké Keni, Austrálie, Řecka, USA, Španělska,Velké Británie, Bulharska, Francie, Slovinska, Chorvatska, Švýcarska, Německa, Dánska Můžeme se radovat z toho, že knížky dokážou propojit děti na celém světě, vždyť kdo by pomyslel, že stejná kniha se může číst v jednu chvíli u nás i v zámoří. A nám, účastníkům Noci s Andersenem, se to podařilo! Tento rok jsem chtěla odměnit děti,které navštěvují knihovnu Karla Hampla pravidelně, proto jsem uspořádala pohádkovou noc právě pro ně. V knihovně se nás sešlo 24. Děti se sešly ve věku předškolním až po žáky 7.třídy, navečer dorazily do knihovny, vybalily si spacáky a potřebné věci k nocování a hned se s radostí zapojily do připravené zábavy. Malovaly, hrály různé zajímavé hry. Poté následovalo čtení a povídání o Noci s Andersenem. Mezitím si mohly prohlédnout prostory knihovny a seznámit se s jejím chodem, programem, tříděním knih podle věkových kategorií a žánrů a nakouknout do své oblíbené knížky. Pohádkové kvízy a soutěže nám ukázaly jak děti dobře znají české pohádky a pohádkové hrdiny a byly nakonec odměněny drobnými cenami. Tato noc se nesla v duchu komisaře Vrťapky. /Komisař Vrťapka je populární postavička psího detektiva, který při svém pátrání nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní kamarády. Jeho čich na zločince je fenomenální, pátrací metody neotřelé a hravě se vypořádá s každým zapeklitým případem. Ale hlavně je s ním obrovská legrace. Jeho případy jsou napěchované parodickou nadsázkou a komentáře plné slovních hříček. Komisař Vrťapka baví celou rodinu! Příběhy a komiksy tohoto hrdiny úspěšně vycházejí v dětských časopisech a knížkách již od roku 2004./ Proto děti řešily i různé záludné úkoly,které jsem jim připravila.mohly si projít stezku odvahy a nadšeny byly i z návštěvy příslušníka policie ČR pprap.chadraby, který i přes vytíženost služby si našel chvilku, aby děti navštívil a podělil se s nimi o zajímavé povídání o tomto povolání a mohly se dozvědět, co se skrývá pod záhadným 13

14 kultura slůvkem daktyloskopie a jak se snímají otisky, mohly si vyzkoušet pouta na rukou a položit jakoukoliv otázku, která je zajímala. Na památku a za odvahu ode mne dostaly detektivní diplom komisaře Vrťapky a Vrťapkův detektivní průkaz. Poté všichni ulehli do svých spacáků a spokojeně usnuli. Ráno se malí čtenáři nasnídali, sbalili si věci a rozešli se do svých domovů. Doufám, že si děti z knihovny Karla Hampla odnesly nejenom nevšední zážitky, ale budou mít i krásné vzpomínky z pohádkové noci. Přála bych si, aby se sem vracely nejen za pohádkovými postavičkami, ale i pro knížky, které jsou tak důležité pro jejich rozvoj. Vždyť: Mezi řádky knih je možno najít kouzlo pohádkových postav.to díky knihám máme představivost a díky představivosti mohou knihy vznikat. Čím více čteme, tím více světů poznáváme, tím více slov si osvojujeme a stejně jako při skutečném cestování po různých zemích světa i u knih platí, že se nám jich otevře více díky znalostem cizích jazyků. Přeji Vám, abyste vždy rádi nacházeli čas na pohádky Hanse Christiana Andersena, na knížky a čtení. foto L.Flachbartová Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto L.Flachbartová Středověké divadlo TRAKEN Město Týnec nad Labem navštívili začátkem dubna rytíři.ti se městu představili při uvítacím ceremoniálu s představiteli města před městským úřadem a pozvali naše obyvatelé na divadelní představení,které se konalo na místním koupališti.pro nepřízeň počasí byla účast velmi nízká,ale návštěvníci si odnesli určitě nevšední kulturní zážitek. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 14

15 policie, spolky a organizace Policie informuje Policii bylo sděleno podezření z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. Sedmatřicetiletý cizinec v prostorách výrobní haly v průmyslové zóně Ovčáry veřejně fyzicky a slovně napadl poškozeného, kterému nejprve slovně sprostě nadával a následně jej udeřil pěstí do hlavy, spánku a tváře. Poškozenému byla vystavena pracovní neschopnost. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinů porušování domovní svobody a krádeže ve spolupachatelství pětatřicetileté cizince. Pachatelka se spolu s osmatřicetiletým mužem vloupala do domu ve Veltrubech, kde dvojice neoprávněně setrvala a odcizila a následně vypila 40 ks lahvových piv, 2 láhve vína a 1 limonádu. Poznámka!! Sice tyto případy nejsou přímo z Týnecka, ale mohly by posloužit jako prevence i pro Váš region Obviněna z přečinu podvodu je třiapadesátiletá žena. Z poškozeného muže vylákala finanční hotovost v celkové výši ,- korun. Na internetovém portálu vystupovala a komunikovala pod falešnou identitou a věkem osmadvacet let. Poškozený muž ji zaslal celkem v osmi platbách uvedenou částku, kdy žena uvedla lživou záminku exekuce a také muži přislíbila poskytnutí erotických služeb. Peníze použila pro svou potřebu a neměla v úmyslu se osobně setkat ani cokoli vrátit. Pachatelce hrozí až pětileté vězení. Dvaačtyřicetiletému muži bylo sděleno podezření z přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž se zmocnil platební karty poškozené ženy a z této několikrát vybíral po menších částkách. Kartu vždy vrátil zpět poškozené. Svým jednáním ženu okradl o ,- korun. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství. Devatenáctiletá a dvacetiletá žena vylákaly na náměstí v Týnci od nezletilého mobilní telefon, který následně prodaly v Kolíně. Novinky z kynologického klubu V sobotu proběhl za pěkného a teplého jarního počasí tradiční Jarní závod - Memoriál Jiřího Fliegera. Letos přijelo 22 účastníků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. Spolu s nimi k nám zavítalo také hodně diváků. Nejvíce byla obsazená základní kategorie ZZO s patnácti startujícími. Občerstvení v klubovně jako vždy zajistili naši současní i bývalí členové po celou dobu závodu. Závod řídil zkušený rozhodčí Luboš Jánský, při obranách figuroval Milan Římek. Výsledky jednotlivých kategorií: 1. kategorie ZZO 1. Vrkoslavová (Bart, ZKO Vrdy) 93 b. (max. 100 b.) 2. David (Buck, ZKO Braník) 90 b. 3. Císařová (Bela, ZKO Týnec nad Labem) 88 b. 2. kategorie ZM 1. Dostálová (Cassie, ZKO Krakovany) 141 b. (max. 150 b.) 2. Šmídová (Ambra, ZKO Kolín) 108 b. 3. Veberová (Besy, ZKO Týnec nad Labem) 104 b. 3. kategorie ZVV1 1. Knajfl (Gorbi, ZKO Přelouč) 258 b. (max. 300 b.) 2. Ulcová (Sirius, ZKO Kolín) 238 b. 3. Černá (Izi, ZKO Zásmuky) 222 b. foto Ondřej Jareš Putovní pohár pro tento rok získal p. Kneifl s německým ovčákem Gorbim ze ZKO Přelouč. Koncem března začal 3. ročník kursu základního výcviku psů pro veřejnost. Další kurs bude vypsán opět na jaře příští rok. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš 15

Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu 02/2013 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM škola a školka str. 5-7 soutěž s AJ BIO olympiáda povídka PEKAŘ kultura str. 7-8 Noc s Andersenem knihovna na téma str. 8-9 společnost E policie informuje

Více

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str. 9-10 knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu 03/2013 z obsahu z radnice str. 2-7 ze zasedání ZM recyklace škola a školka str. 8-9 naše Mateřinka olympiáda MŠ mladý zahrádkář školský pohár na téma str. 10-11 svátky Labe policie informuje str. 11 názory

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2014 51. ročník Minulost, přítomnosst, budoucnost... O ttom všem, by se dalo široce psát v případě budovy Muzea krajky ve V Vamberku. Původní vila Antonína Bednáře postavená roku

Více

Raspenavský zpravodaj

Raspenavský zpravodaj Raspenavský zpravodaj I n f o r m a č n í č t v r t l e t n í k m ě s t s k é h o ú ř a d u 2 květen 2010 ZDARMA Raspenava v obrazech Raspenavský zpravodaj 2/2010 1 Informace z městského úřadu Provoz městského

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Významná životní jubilea

Významná životní jubilea 2/2010 cena: 5kč INFO CENTRUM Významná životní jubilea Ve čtvrtek 1.dubna se v Týnci nad Labem uskutečnila výjimečná událost. S vtipným názvem Na apríla otvíráme, možná ano,možná ne.. organizátoři pozvali

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2008, ročník XVIII, číslo 3 Vážení spoluobčané, vítám Vás při čtení červnového vydání Týneckých listů

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více