Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný v. z. Mgr. Mildorfová Šárka Růţičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Mimořádná přidělení bytů OSVZ 3. Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé OSVZ 4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 5. Řešení pohledávek (stav k ) OF 6. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 7. Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech OF 8. Pronájmy OMM a) Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí b) Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí c) Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 9. Prodeje OMM a) Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří c) Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova f) Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK g) Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 10. VZ Provozování MHD v Ostrově ODS 11. VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele OSMM 12. Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů OSMM 13. Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov OI na stůl 14. Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě OI na stůl 1

2 15. Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok 2010 OKSVS 16. Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol OKSVS 17. Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru OKSVS 18. Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov OKSVS 19. Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru OKSVS 20. Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 21. Informace starosty a) Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera OMM b) Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci OKSVS 22. Zprávy z komisí Účast: Vedoucí OSVZ k bodům 2 aţ 4 Vedoucí OF k bodům 5 aţ 7 Vedoucí OMM k bodům 8 a 9, 21a) Vedoucí ODS k bodu 10 Vedoucí OSMM k bodům 11 a 12 Vedoucí OI k bodům 13 a 14 Vedoucí OKSVS k bodům 15 aţ 20, 21b) Usn. RM č. 467/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 738/10, 805/10 a z roku 2011 pod č. 29/11, 95/11, 96/11, 106/11, 309/11, 316/11, 335/11, 344/11, 349/11, 358/11, 393/11, 421/11, 426/11 aţ 434/11, 436/11, 440/11, 441/11, 451/11, 454/11 aţ 456/11, 462/11 a 463/11. Usn. RM č. 468/11 Mimořádná přidělení bytů 2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pí. Aleně Prázové, p. Františku Balogovi, pí. Kristině Netáhlové, p. Juraji Gojdovi, pí. Slavomile Pickové, sl. Romaně Kováčové, p. Ladislavu Balogovi, sl. Pavlíně Fridrichové, sl. Ludmile Strakové, pí. Miladě Tokárové, sl. Barboře Baláţové, p. Janu Schvanovi, pí. Daně Jurčové, p. Josefu Pouznarovi, manţelům Olze a Milanu Giňovým. Usn. RM č. 469/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení č. 4 o velikosti na čp. 618 v ul. Hornická v Ostrově p. Josefu Keráčikovi za podmínky uvedené v zápise BK. Usn. RM č. 470/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Markétě Ţoltákové. Usn. RM č. 471/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 30 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Zdeňku Navrátilovi. Usn. RM č. 472/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 1 o velikosti v ul. Nad Nádraţím čp. 382 v Ostrově p. Lukáši Hájkovi. 2

3 Usn. RM č. 473/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 28 o velikosti původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově pí. Arance Godţové. Usn. RM č. 474/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 2 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Josefu Kováčikovi. Usn. RM č. 475/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov o výše uvedené ţadatele, v tomto pořadí: Ilona Karlíková, Danuše Aufová, Renata Rysová, Ladislav Hraba, Michaela Gazdová. Usn. RM č. 476/11 2. RM souhlasí s přeřazením ţádosti p. Štěrby z pořadníku dvojic do pořadníku jednotlivců, dle data podání původní ţádosti Pořadník na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp Usn. RM č. 477/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp o ţadatele v tomto pořadí: Kristina Kováčová, Danuše Flídrová, Eliška Harzerová, Jitka Jeţková, Mária Toušková, Blanka a Ladislav Urbánovi, Zlatuše Zubajová, Marianna Fučíková, Libuše Radová, Vlasta Ťaptíková pořadník jednotlivců; František a Ivana Skřivánkovi pořadník dvojic. Usn. RM č. 478/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 18 o velikosti 3 + kk, Nemosu Plus s.r.o. Ostrov pro pí. Andreu Zvolánkovou na dobu od do Usn. RM č. 479/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 16 o velikosti 3 + kk, Městu Ostrov pro p. Aloise Nápravníka, člena JSDH Ostrov na dobu od do Usn. RM č. 480/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 12 o velikosti 1 + kk, Základní škole Ostrov, Masarykova 717 pro p. Patrika Sošku, DiS. na dobu od do Usn. RM č. 481/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 4 + kk, Josefu a Lýdii Sauerovým na dobu od do Usn. RM č. 482/11 2. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 11 o velikosti 1+kk, MDDM Ostrov pro p. Miroslava Kocka na dobu od do Usn. RM č. 483/11 2. RM ruší své usn. RM č. 219/10 ze dne

4 Usn. RM č. 484/11 2. RM ruší své usn. RM č.266/10 ze dne Usn. RM č. 485/11 2. RM nesouhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy p. Marcelu Hladílkovi k bytu v ul. Jáchymovská 1377/15 B v Ostrově. Usn. RM č. 486/11 Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé 3. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 487/11 3. RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé o tyto ţadatele: Martina Süttöová, Robert Grondzár, David Pompa, Terezie Süttö, Petr Hrádela, Janka Leitnerová, Josef Sivoň. 4. bez usnesení. 5. bez usnesení. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů Řešení pohledávek (stav k ) Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 488/11 Rozpočtové opatření č. 47/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 6a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,29 Kč z účelové neinvestiční dotace na realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,29 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem Usn. RM č. 489/11 Rozpočtové opatření č. 48/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov 6b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,-- Kč pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč pro Dům kultury Ostrov jako neinvestiční příspěvek na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,00 Kč pod účelovým znakem Usn. RM č. 490/11 Rozpočtové opatření č. 49/2011 MP přesun finančních prostředků na kolky 6c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2011: 4

5 Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku zákonné pojištění vozidel a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku nákup kolků. Usn. RM č. 491/11 Rozpočtové opatření č. 50/2011 OI přesun finančních prostředků na financování projektu Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse 6d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 525 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky EU, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic ve výši 175 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky CZ a zařazení výdajů ve výši 350 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse podíl města. Usn. RM č. 492/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011 OSMM přesun finančních prostředků na zpracování auditu odběrných míst veřejného osvětlení 6e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení běţná a preventivní údrţba a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení projektová dokumentace na výměnu stoţárů a ostatní sluţby. Usn. RM č. 493/11 Rozpočtové opatření č. 51/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na financování projektu egon centrum Ostrov 6f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky EU, sníţení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky města, sníţení výdajů o 37 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky města, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky města, zvýšení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky EU a zvýšení výdajů o 37 tis. Kč Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky EU. Usn. RM č. 494/11 Rozpočtové opatření č. 52/2011 ORÚP přesun finančních prostředků na neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela 6g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování o 80 tis. Kč na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 80 tis. Kč na řádek neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela. Usn. RM č. 495/11 Rozpočtové opatření č. 53/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravu ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov 6h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na řádku opravy a údrţba nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru 5

6 správy majetku města ve výši 20 tis. Kč na řádek oprava ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov reg. č Usn. RM č. 496/11 Rozpočtové opatření č. 54/2010 OF - účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ÚZ i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 pod účelovým znakem Usn. RM č. 497/11 Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech 7. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí úvěru z finančních prostředků města Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech ve výši ,-- Kč. Tato finanční částka bude poskytnuta jednorázově v září 2011 za účelem financování dalšího rozvoje vodohospodářské sítě. Jistina úvěru bude splatná nejpozději v září 2015, přičemţ úroková sazba bude stanovena jako pohyblivá na bázi ročního PRIBORu a pevné odchylky 5 % p. a. ze zůstatku jistiny. Úrok ve výši 3 % bude pouţit městem na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Úroky budou splatné jedenkrát ročně vţdy v září, první splátka úroků v září 2012, poslední splátka úroků společně s jistinou v září Úvěr bude zajištěn zástavním právem k akciím Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. ve vlastnictví Vodohospodářského sdruţení obcí západních Čech. Pronájmy Usn. RM č. 498/11 Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8a) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí o rozloze 100 m 2, v rámci akce Ţijeme Londýnem Double Decker bus, konané dne od 8.00 hod. do hod., ţadateli společnosti Mater Activation s. r. o., IČ: , se sídlem U Průhonu 1589/13a, PSČ Praha 7, zastoupené jednatelkou společnosti Crossline s. r. o., IČ: , se sídlem Blanského 59a, PSČ , Praha 6 Řepy, Ing. Veronikou Kimmer. Usn. RM č. 499/11 Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8b) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na celém Mírovém náměstí, v rámci akce Oslav 140. let hasičů, konané dne od 8.00 hod., ţadateli Sboru dobrovolných hasičů, DIČ: CZ , PSČ Ostrov, zastoupeným Milanem Kunou. Usn. RM č. 500/11 Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 8c) RM schvaluje Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č na pronájem nebytových prostor na č. p , Ostrov, Brigádnická s paní Danou Šťastnou, bytem Ostrov, Borecká 882, PSČ , IČO , spočívající ve změně nájemce na společnost BENZI CZ spol. s r. o., IČO , z důvodu prodeje podniku dle 476 a násl. obch. zákoníku. Prodeje Usn. RM č. 501/11 Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří 9a) RM nedoporučuje ZM prodat st. p. č (zastavěná plocha a nádvoří) leţící pod garáţí ev. č o výměře 23 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 6

7 9b) bez usnesení 9c) bez usnesení Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří Usn. RM č. 502/11 Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 9d) RM navrhuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2671/1 o výměře 198 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří manţelům Jaroslavu a Věře Lehkým, bytem Karlovarská 235, Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 503/11 Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova 9e) RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 24/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části p. p. č. 403/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o úhrnné výměře cca 110 m 2 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova. Usn. RM č. 504/11 Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK 9f) RM navrhuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2631/35 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1048 m 2, p. č. 2897/49 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 368 m 2, p. č. 2897/51 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 174 m 2, p. č. 2897/52 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 937 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří a pozemky p. č. 412/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 42 m 2 a p. č. 413/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 11 m 2 v k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova z majetku Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje, IČ: do vlastnictví Města Ostrov. Usn. RM č. 505/11 Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 9g) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 305/3 (neplodná půda, ostatní plocha) o výměře 70 m 2 a pozemku p. č. 315/2 (lesní pozemek) o výměře 130 m 2, v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova za cenu ze znaleckého posudku plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 506/11 VZ Provozování MHD v Ostrově 10. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na provozování MHD v Ostrově právnickou osobu AD LIGNETA regionalbus s. r. o., Nám Jiřího z Poděbrad 106, Touţim a souhlasí s uzavřením smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové osobní dopravě pro období od do dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 507/11 VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele 11. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na Výměna oken a výloh v bytovém domě čp.10 Staré náměstí Ostrov společnost DUKAS KV s. r. o., K Panelárně 172, Otovice u Karlových Varů za nabídkovou cenu ,50 Kč vč. DPH. Usn. RM č. 508/ RM ukládá odboru SMM zajištění finančního krytí akce podáním rozpočtového opatření. Usn. RM č. 509/11 Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů 12. RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě na čištění a zimní údrţbu města, se společností Marius Pedersen, a. s. (smlouva číslo ) v předloţeném znění. Usn. RM č. 510/ RM ukládá OSMM zajistit financování provedením RO. 7

8 Usn. RM č. 511/11 Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov 13. RM schvaluje výběr dodavatele zařízení HW, SW a vybraných koncových zařízení ICT a slaboproudu pro Městskou knihovnu Ostrov realizovanou v rámci projektu Historický Ostrov II Paláce princů s tím, ţe ve Veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení uplatněné zadání splnila a vítěznou nabídku předloţila firma X. COMPUTER s. r. o. Moskevská 1008/40, Karlovy Vary, IČ: s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele. Usn. RM č. 512/11 Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II Palác princů, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě 14. RM souhlasí s přidělením Veřejné zakázky na projekt Historický Ostrov II Palác princů, reg.číslo CZ.1.09/1.2.00/ , na stavbě Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov, na dodatečné stavební práce, v rozsahu Zadávacích listů č.33,34,35,36,37 vyhlášené v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), na firmu TIMA spol. s r.o. obchodně výrobní sluţby, Vančurova 9, Karlovy Vary, za celkovou nabídkovou cenu ,00 Kč včetně DPH 20 %, a uzavřením dodatku č.7 k základní Smlouvě reg.č ze dne Usn. RM č. 513/11 Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěrečný účet Svazku obcí EKOODPADY za rok Usn. RM č. 514/11 Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol 16. RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici proti centrálnímu stravování mateřských škol. Usn. RM č. 515/11 Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru 17. RM dává Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím daru jednoho počítače HP Omni cs v hodnotě cca ,-- Kč od MUDr. Tomáše Juránka. Dar bude vyuţit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeţe ve smyslu 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 516/11 Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov 18. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské knihovny Lidická ulice, Ostrov, příspěvková organizace. Usn. RM č. 517/11 Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru 19. RM souhlasí s přijetím věcného daru minerálních vod od firmy Karlovarské minerální vody, a.s. v hodnotě cca ,-- Kč pro Dům kultury Ostrov k vyuţití pro mladé pracovníky redakcí dětských festivalových médií. Usn. RM č. 518/11 Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 20. RM souhlasí s pouţitím rezervního fondu Městského domu dětí a mládeţe Ostrov, Školní okres Karlovy Vary na dovybavení nově pořízených chatek v prostoru letního tábora v Manětíně ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 519/11 Informace starosty Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera 8

9 21a) RM schvaluje krátkodobý pronájem skladových nebytových prostorů v objektech areálu Kláštera na st.p.č. 2897, 2898, 2900, 2901, časti st.p.č. 2899, pozemků st.p.č. 2896, 2903, 2904 a části p.p.č o celkové výměře m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, společnosti ELEKTRO S Štěpánek s.r.o., se sídlem Ostrov, Lidická 1201, PSČ , na dobu určitou od do , za nájemné ve výši Kč, za účelem ostrahy objektů a technické přípravy záměru na budoucí vyuţití lokality. Usn. RM č. 520/11 Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci 21b) RM souhlasí s předloţením projektové ţádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu CZ.1.07/ bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta 9

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více