Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný v. z. Mgr. Mildorfová Šárka Růţičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Mimořádná přidělení bytů OSVZ 3. Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé OSVZ 4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 5. Řešení pohledávek (stav k ) OF 6. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 7. Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech OF 8. Pronájmy OMM a) Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí b) Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí c) Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 9. Prodeje OMM a) Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří c) Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova f) Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK g) Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 10. VZ Provozování MHD v Ostrově ODS 11. VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele OSMM 12. Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů OSMM 13. Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov OI na stůl 14. Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě OI na stůl 1

2 15. Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok 2010 OKSVS 16. Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol OKSVS 17. Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru OKSVS 18. Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov OKSVS 19. Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru OKSVS 20. Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 21. Informace starosty a) Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera OMM b) Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci OKSVS 22. Zprávy z komisí Účast: Vedoucí OSVZ k bodům 2 aţ 4 Vedoucí OF k bodům 5 aţ 7 Vedoucí OMM k bodům 8 a 9, 21a) Vedoucí ODS k bodu 10 Vedoucí OSMM k bodům 11 a 12 Vedoucí OI k bodům 13 a 14 Vedoucí OKSVS k bodům 15 aţ 20, 21b) Usn. RM č. 467/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 738/10, 805/10 a z roku 2011 pod č. 29/11, 95/11, 96/11, 106/11, 309/11, 316/11, 335/11, 344/11, 349/11, 358/11, 393/11, 421/11, 426/11 aţ 434/11, 436/11, 440/11, 441/11, 451/11, 454/11 aţ 456/11, 462/11 a 463/11. Usn. RM č. 468/11 Mimořádná přidělení bytů 2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pí. Aleně Prázové, p. Františku Balogovi, pí. Kristině Netáhlové, p. Juraji Gojdovi, pí. Slavomile Pickové, sl. Romaně Kováčové, p. Ladislavu Balogovi, sl. Pavlíně Fridrichové, sl. Ludmile Strakové, pí. Miladě Tokárové, sl. Barboře Baláţové, p. Janu Schvanovi, pí. Daně Jurčové, p. Josefu Pouznarovi, manţelům Olze a Milanu Giňovým. Usn. RM č. 469/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení č. 4 o velikosti na čp. 618 v ul. Hornická v Ostrově p. Josefu Keráčikovi za podmínky uvedené v zápise BK. Usn. RM č. 470/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Markétě Ţoltákové. Usn. RM č. 471/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 30 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Zdeňku Navrátilovi. Usn. RM č. 472/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 1 o velikosti v ul. Nad Nádraţím čp. 382 v Ostrově p. Lukáši Hájkovi. 2

3 Usn. RM č. 473/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 28 o velikosti původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově pí. Arance Godţové. Usn. RM č. 474/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 2 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Josefu Kováčikovi. Usn. RM č. 475/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov o výše uvedené ţadatele, v tomto pořadí: Ilona Karlíková, Danuše Aufová, Renata Rysová, Ladislav Hraba, Michaela Gazdová. Usn. RM č. 476/11 2. RM souhlasí s přeřazením ţádosti p. Štěrby z pořadníku dvojic do pořadníku jednotlivců, dle data podání původní ţádosti Pořadník na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp Usn. RM č. 477/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp o ţadatele v tomto pořadí: Kristina Kováčová, Danuše Flídrová, Eliška Harzerová, Jitka Jeţková, Mária Toušková, Blanka a Ladislav Urbánovi, Zlatuše Zubajová, Marianna Fučíková, Libuše Radová, Vlasta Ťaptíková pořadník jednotlivců; František a Ivana Skřivánkovi pořadník dvojic. Usn. RM č. 478/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 18 o velikosti 3 + kk, Nemosu Plus s.r.o. Ostrov pro pí. Andreu Zvolánkovou na dobu od do Usn. RM č. 479/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 16 o velikosti 3 + kk, Městu Ostrov pro p. Aloise Nápravníka, člena JSDH Ostrov na dobu od do Usn. RM č. 480/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 12 o velikosti 1 + kk, Základní škole Ostrov, Masarykova 717 pro p. Patrika Sošku, DiS. na dobu od do Usn. RM č. 481/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 4 + kk, Josefu a Lýdii Sauerovým na dobu od do Usn. RM č. 482/11 2. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 11 o velikosti 1+kk, MDDM Ostrov pro p. Miroslava Kocka na dobu od do Usn. RM č. 483/11 2. RM ruší své usn. RM č. 219/10 ze dne

4 Usn. RM č. 484/11 2. RM ruší své usn. RM č.266/10 ze dne Usn. RM č. 485/11 2. RM nesouhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy p. Marcelu Hladílkovi k bytu v ul. Jáchymovská 1377/15 B v Ostrově. Usn. RM č. 486/11 Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé 3. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 487/11 3. RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé o tyto ţadatele: Martina Süttöová, Robert Grondzár, David Pompa, Terezie Süttö, Petr Hrádela, Janka Leitnerová, Josef Sivoň. 4. bez usnesení. 5. bez usnesení. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů Řešení pohledávek (stav k ) Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 488/11 Rozpočtové opatření č. 47/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 6a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,29 Kč z účelové neinvestiční dotace na realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,29 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem Usn. RM č. 489/11 Rozpočtové opatření č. 48/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov 6b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,-- Kč pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč pro Dům kultury Ostrov jako neinvestiční příspěvek na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,00 Kč pod účelovým znakem Usn. RM č. 490/11 Rozpočtové opatření č. 49/2011 MP přesun finančních prostředků na kolky 6c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2011: 4

5 Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku zákonné pojištění vozidel a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku nákup kolků. Usn. RM č. 491/11 Rozpočtové opatření č. 50/2011 OI přesun finančních prostředků na financování projektu Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse 6d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 525 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky EU, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic ve výši 175 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky CZ a zařazení výdajů ve výši 350 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse podíl města. Usn. RM č. 492/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011 OSMM přesun finančních prostředků na zpracování auditu odběrných míst veřejného osvětlení 6e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení běţná a preventivní údrţba a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení projektová dokumentace na výměnu stoţárů a ostatní sluţby. Usn. RM č. 493/11 Rozpočtové opatření č. 51/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na financování projektu egon centrum Ostrov 6f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky EU, sníţení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky města, sníţení výdajů o 37 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky města, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky města, zvýšení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky EU a zvýšení výdajů o 37 tis. Kč Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky EU. Usn. RM č. 494/11 Rozpočtové opatření č. 52/2011 ORÚP přesun finančních prostředků na neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela 6g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování o 80 tis. Kč na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 80 tis. Kč na řádek neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela. Usn. RM č. 495/11 Rozpočtové opatření č. 53/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravu ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov 6h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na řádku opravy a údrţba nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru 5

6 správy majetku města ve výši 20 tis. Kč na řádek oprava ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov reg. č Usn. RM č. 496/11 Rozpočtové opatření č. 54/2010 OF - účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ÚZ i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 pod účelovým znakem Usn. RM č. 497/11 Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech 7. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí úvěru z finančních prostředků města Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech ve výši ,-- Kč. Tato finanční částka bude poskytnuta jednorázově v září 2011 za účelem financování dalšího rozvoje vodohospodářské sítě. Jistina úvěru bude splatná nejpozději v září 2015, přičemţ úroková sazba bude stanovena jako pohyblivá na bázi ročního PRIBORu a pevné odchylky 5 % p. a. ze zůstatku jistiny. Úrok ve výši 3 % bude pouţit městem na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Úroky budou splatné jedenkrát ročně vţdy v září, první splátka úroků v září 2012, poslední splátka úroků společně s jistinou v září Úvěr bude zajištěn zástavním právem k akciím Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. ve vlastnictví Vodohospodářského sdruţení obcí západních Čech. Pronájmy Usn. RM č. 498/11 Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8a) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí o rozloze 100 m 2, v rámci akce Ţijeme Londýnem Double Decker bus, konané dne od 8.00 hod. do hod., ţadateli společnosti Mater Activation s. r. o., IČ: , se sídlem U Průhonu 1589/13a, PSČ Praha 7, zastoupené jednatelkou společnosti Crossline s. r. o., IČ: , se sídlem Blanského 59a, PSČ , Praha 6 Řepy, Ing. Veronikou Kimmer. Usn. RM č. 499/11 Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8b) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na celém Mírovém náměstí, v rámci akce Oslav 140. let hasičů, konané dne od 8.00 hod., ţadateli Sboru dobrovolných hasičů, DIČ: CZ , PSČ Ostrov, zastoupeným Milanem Kunou. Usn. RM č. 500/11 Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 8c) RM schvaluje Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č na pronájem nebytových prostor na č. p , Ostrov, Brigádnická s paní Danou Šťastnou, bytem Ostrov, Borecká 882, PSČ , IČO , spočívající ve změně nájemce na společnost BENZI CZ spol. s r. o., IČO , z důvodu prodeje podniku dle 476 a násl. obch. zákoníku. Prodeje Usn. RM č. 501/11 Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří 9a) RM nedoporučuje ZM prodat st. p. č (zastavěná plocha a nádvoří) leţící pod garáţí ev. č o výměře 23 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 6

7 9b) bez usnesení 9c) bez usnesení Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří Usn. RM č. 502/11 Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 9d) RM navrhuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2671/1 o výměře 198 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří manţelům Jaroslavu a Věře Lehkým, bytem Karlovarská 235, Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 503/11 Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova 9e) RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 24/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části p. p. č. 403/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o úhrnné výměře cca 110 m 2 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova. Usn. RM č. 504/11 Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK 9f) RM navrhuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2631/35 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1048 m 2, p. č. 2897/49 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 368 m 2, p. č. 2897/51 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 174 m 2, p. č. 2897/52 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 937 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří a pozemky p. č. 412/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 42 m 2 a p. č. 413/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 11 m 2 v k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova z majetku Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje, IČ: do vlastnictví Města Ostrov. Usn. RM č. 505/11 Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 9g) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 305/3 (neplodná půda, ostatní plocha) o výměře 70 m 2 a pozemku p. č. 315/2 (lesní pozemek) o výměře 130 m 2, v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova za cenu ze znaleckého posudku plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 506/11 VZ Provozování MHD v Ostrově 10. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na provozování MHD v Ostrově právnickou osobu AD LIGNETA regionalbus s. r. o., Nám Jiřího z Poděbrad 106, Touţim a souhlasí s uzavřením smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové osobní dopravě pro období od do dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 507/11 VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele 11. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na Výměna oken a výloh v bytovém domě čp.10 Staré náměstí Ostrov společnost DUKAS KV s. r. o., K Panelárně 172, Otovice u Karlových Varů za nabídkovou cenu ,50 Kč vč. DPH. Usn. RM č. 508/ RM ukládá odboru SMM zajištění finančního krytí akce podáním rozpočtového opatření. Usn. RM č. 509/11 Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů 12. RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě na čištění a zimní údrţbu města, se společností Marius Pedersen, a. s. (smlouva číslo ) v předloţeném znění. Usn. RM č. 510/ RM ukládá OSMM zajistit financování provedením RO. 7

8 Usn. RM č. 511/11 Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov 13. RM schvaluje výběr dodavatele zařízení HW, SW a vybraných koncových zařízení ICT a slaboproudu pro Městskou knihovnu Ostrov realizovanou v rámci projektu Historický Ostrov II Paláce princů s tím, ţe ve Veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení uplatněné zadání splnila a vítěznou nabídku předloţila firma X. COMPUTER s. r. o. Moskevská 1008/40, Karlovy Vary, IČ: s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele. Usn. RM č. 512/11 Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II Palác princů, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě 14. RM souhlasí s přidělením Veřejné zakázky na projekt Historický Ostrov II Palác princů, reg.číslo CZ.1.09/1.2.00/ , na stavbě Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov, na dodatečné stavební práce, v rozsahu Zadávacích listů č.33,34,35,36,37 vyhlášené v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), na firmu TIMA spol. s r.o. obchodně výrobní sluţby, Vančurova 9, Karlovy Vary, za celkovou nabídkovou cenu ,00 Kč včetně DPH 20 %, a uzavřením dodatku č.7 k základní Smlouvě reg.č ze dne Usn. RM č. 513/11 Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěrečný účet Svazku obcí EKOODPADY za rok Usn. RM č. 514/11 Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol 16. RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici proti centrálnímu stravování mateřských škol. Usn. RM č. 515/11 Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru 17. RM dává Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím daru jednoho počítače HP Omni cs v hodnotě cca ,-- Kč od MUDr. Tomáše Juránka. Dar bude vyuţit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeţe ve smyslu 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 516/11 Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov 18. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské knihovny Lidická ulice, Ostrov, příspěvková organizace. Usn. RM č. 517/11 Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru 19. RM souhlasí s přijetím věcného daru minerálních vod od firmy Karlovarské minerální vody, a.s. v hodnotě cca ,-- Kč pro Dům kultury Ostrov k vyuţití pro mladé pracovníky redakcí dětských festivalových médií. Usn. RM č. 518/11 Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 20. RM souhlasí s pouţitím rezervního fondu Městského domu dětí a mládeţe Ostrov, Školní okres Karlovy Vary na dovybavení nově pořízených chatek v prostoru letního tábora v Manětíně ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 519/11 Informace starosty Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera 8

9 21a) RM schvaluje krátkodobý pronájem skladových nebytových prostorů v objektech areálu Kláštera na st.p.č. 2897, 2898, 2900, 2901, časti st.p.č. 2899, pozemků st.p.č. 2896, 2903, 2904 a části p.p.č o celkové výměře m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, společnosti ELEKTRO S Štěpánek s.r.o., se sídlem Ostrov, Lidická 1201, PSČ , na dobu určitou od do , za nájemné ve výši Kč, za účelem ostrahy objektů a technické přípravy záměru na budoucí vyuţití lokality. Usn. RM č. 520/11 Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci 21b) RM souhlasí s předloţením projektové ţádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu CZ.1.07/ bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta 9

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více