Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný v. z. Mgr. Mildorfová Šárka Růţičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Mimořádná přidělení bytů OSVZ 3. Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé OSVZ 4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 5. Řešení pohledávek (stav k ) OF 6. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 7. Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech OF 8. Pronájmy OMM a) Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí b) Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí c) Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 9. Prodeje OMM a) Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří c) Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova f) Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK g) Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 10. VZ Provozování MHD v Ostrově ODS 11. VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele OSMM 12. Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů OSMM 13. Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov OI na stůl 14. Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě OI na stůl 1

2 15. Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok 2010 OKSVS 16. Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol OKSVS 17. Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru OKSVS 18. Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov OKSVS 19. Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru OKSVS 20. Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 21. Informace starosty a) Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera OMM b) Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci OKSVS 22. Zprávy z komisí Účast: Vedoucí OSVZ k bodům 2 aţ 4 Vedoucí OF k bodům 5 aţ 7 Vedoucí OMM k bodům 8 a 9, 21a) Vedoucí ODS k bodu 10 Vedoucí OSMM k bodům 11 a 12 Vedoucí OI k bodům 13 a 14 Vedoucí OKSVS k bodům 15 aţ 20, 21b) Usn. RM č. 467/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 738/10, 805/10 a z roku 2011 pod č. 29/11, 95/11, 96/11, 106/11, 309/11, 316/11, 335/11, 344/11, 349/11, 358/11, 393/11, 421/11, 426/11 aţ 434/11, 436/11, 440/11, 441/11, 451/11, 454/11 aţ 456/11, 462/11 a 463/11. Usn. RM č. 468/11 Mimořádná přidělení bytů 2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pí. Aleně Prázové, p. Františku Balogovi, pí. Kristině Netáhlové, p. Juraji Gojdovi, pí. Slavomile Pickové, sl. Romaně Kováčové, p. Ladislavu Balogovi, sl. Pavlíně Fridrichové, sl. Ludmile Strakové, pí. Miladě Tokárové, sl. Barboře Baláţové, p. Janu Schvanovi, pí. Daně Jurčové, p. Josefu Pouznarovi, manţelům Olze a Milanu Giňovým. Usn. RM č. 469/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení č. 4 o velikosti na čp. 618 v ul. Hornická v Ostrově p. Josefu Keráčikovi za podmínky uvedené v zápise BK. Usn. RM č. 470/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Markétě Ţoltákové. Usn. RM č. 471/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 30 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Zdeňku Navrátilovi. Usn. RM č. 472/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 1 o velikosti v ul. Nad Nádraţím čp. 382 v Ostrově p. Lukáši Hájkovi. 2

3 Usn. RM č. 473/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 28 o velikosti původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově pí. Arance Godţové. Usn. RM č. 474/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 2 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Josefu Kováčikovi. Usn. RM č. 475/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov o výše uvedené ţadatele, v tomto pořadí: Ilona Karlíková, Danuše Aufová, Renata Rysová, Ladislav Hraba, Michaela Gazdová. Usn. RM č. 476/11 2. RM souhlasí s přeřazením ţádosti p. Štěrby z pořadníku dvojic do pořadníku jednotlivců, dle data podání původní ţádosti Pořadník na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp Usn. RM č. 477/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou Ostrov, Hlavní tř. čp o ţadatele v tomto pořadí: Kristina Kováčová, Danuše Flídrová, Eliška Harzerová, Jitka Jeţková, Mária Toušková, Blanka a Ladislav Urbánovi, Zlatuše Zubajová, Marianna Fučíková, Libuše Radová, Vlasta Ťaptíková pořadník jednotlivců; František a Ivana Skřivánkovi pořadník dvojic. Usn. RM č. 478/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 18 o velikosti 3 + kk, Nemosu Plus s.r.o. Ostrov pro pí. Andreu Zvolánkovou na dobu od do Usn. RM č. 479/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 16 o velikosti 3 + kk, Městu Ostrov pro p. Aloise Nápravníka, člena JSDH Ostrov na dobu od do Usn. RM č. 480/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 12 o velikosti 1 + kk, Základní škole Ostrov, Masarykova 717 pro p. Patrika Sošku, DiS. na dobu od do Usn. RM č. 481/11 2. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 4 + kk, Josefu a Lýdii Sauerovým na dobu od do Usn. RM č. 482/11 2. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 11 o velikosti 1+kk, MDDM Ostrov pro p. Miroslava Kocka na dobu od do Usn. RM č. 483/11 2. RM ruší své usn. RM č. 219/10 ze dne

4 Usn. RM č. 484/11 2. RM ruší své usn. RM č.266/10 ze dne Usn. RM č. 485/11 2. RM nesouhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy p. Marcelu Hladílkovi k bytu v ul. Jáchymovská 1377/15 B v Ostrově. Usn. RM č. 486/11 Doplnění pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé 3. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 487/11 3. RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je v místě a čase obvyklé o tyto ţadatele: Martina Süttöová, Robert Grondzár, David Pompa, Terezie Süttö, Petr Hrádela, Janka Leitnerová, Josef Sivoň. 4. bez usnesení. 5. bez usnesení. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů Řešení pohledávek (stav k ) Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 488/11 Rozpočtové opatření č. 47/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 6a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,29 Kč z účelové neinvestiční dotace na realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,29 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem Usn. RM č. 489/11 Rozpočtové opatření č. 48/2011 OKSVS účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov 6b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,-- Kč pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč pro Dům kultury Ostrov jako neinvestiční příspěvek na realizaci projektu 43. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve výši ,00 Kč a na realizaci projektu Podpora mediální gramotnosti ve výši ,00 Kč pod účelovým znakem Usn. RM č. 490/11 Rozpočtové opatření č. 49/2011 MP přesun finančních prostředků na kolky 6c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2011: 4

5 Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku zákonné pojištění vozidel a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u městské policie o 3 tis. Kč na řádku nákup kolků. Usn. RM č. 491/11 Rozpočtové opatření č. 50/2011 OI přesun finančních prostředků na financování projektu Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse 6d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 525 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky EU, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic ve výši 175 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse prostředky CZ a zařazení výdajů ve výši 350 tis. Kč na řádku Cyklistická stezka Ostrovské rondo 1. etapa součást Silberstrasse podíl města. Usn. RM č. 492/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011 OSMM přesun finančních prostředků na zpracování auditu odběrných míst veřejného osvětlení 6e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení běţná a preventivní údrţba a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u správy majetku města o 57 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení projektová dokumentace na výměnu stoţárů a ostatní sluţby. Usn. RM č. 493/11 Rozpočtové opatření č. 51/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na financování projektu egon centrum Ostrov 6f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky EU, sníţení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky města, sníţení výdajů o 37 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky města, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 231 tis. Kč na řádku projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová sluţba nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku prostředky města, zvýšení výdajů o 194 tis. Kč na řádku projekt egon centrum nákup HW prostředky EU a zvýšení výdajů o 37 tis. Kč Kč na řádku projekt egon centrum nákup SW prostředky EU. Usn. RM č. 494/11 Rozpočtové opatření č. 52/2011 ORÚP přesun finančních prostředků na neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela 6g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování o 80 tis. Kč na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 80 tis. Kč na řádek neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov na obnovu kostela sv. Michaela. Usn. RM č. 495/11 Rozpočtové opatření č. 53/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravu ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov 6h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na řádku opravy a údrţba nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru 5

6 správy majetku města ve výši 20 tis. Kč na řádek oprava ţacího traktoru na trávu, který byl předán do výpůjčky Fotbalovému klubu Ostrov reg. č Usn. RM č. 496/11 Rozpočtové opatření č. 54/2010 OF - účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ÚZ i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 794 tis. Kč na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 pod účelovým znakem Usn. RM č. 497/11 Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech 7. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí úvěru z finančních prostředků města Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech ve výši ,-- Kč. Tato finanční částka bude poskytnuta jednorázově v září 2011 za účelem financování dalšího rozvoje vodohospodářské sítě. Jistina úvěru bude splatná nejpozději v září 2015, přičemţ úroková sazba bude stanovena jako pohyblivá na bázi ročního PRIBORu a pevné odchylky 5 % p. a. ze zůstatku jistiny. Úrok ve výši 3 % bude pouţit městem na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Úroky budou splatné jedenkrát ročně vţdy v září, první splátka úroků v září 2012, poslední splátka úroků společně s jistinou v září Úvěr bude zajištěn zástavním právem k akciím Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. ve vlastnictví Vodohospodářského sdruţení obcí západních Čech. Pronájmy Usn. RM č. 498/11 Ţijeme Londýnem autobus Double Decker zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8a) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí o rozloze 100 m 2, v rámci akce Ţijeme Londýnem Double Decker bus, konané dne od 8.00 hod. do hod., ţadateli společnosti Mater Activation s. r. o., IČ: , se sídlem U Průhonu 1589/13a, PSČ Praha 7, zastoupené jednatelkou společnosti Crossline s. r. o., IČ: , se sídlem Blanského 59a, PSČ , Praha 6 Řepy, Ing. Veronikou Kimmer. Usn. RM č. 499/11 Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 8b) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na celém Mírovém náměstí, v rámci akce Oslav 140. let hasičů, konané dne od 8.00 hod., ţadateli Sboru dobrovolných hasičů, DIČ: CZ , PSČ Ostrov, zastoupeným Milanem Kunou. Usn. RM č. 500/11 Změna nájemce na č. p v Ostrově v souvislosti s prodejem podniku paní Šťastnou 8c) RM schvaluje Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č na pronájem nebytových prostor na č. p , Ostrov, Brigádnická s paní Danou Šťastnou, bytem Ostrov, Borecká 882, PSČ , IČO , spočívající ve změně nájemce na společnost BENZI CZ spol. s r. o., IČO , z důvodu prodeje podniku dle 476 a násl. obch. zákoníku. Prodeje Usn. RM č. 501/11 Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří 9a) RM nedoporučuje ZM prodat st. p. č (zastavěná plocha a nádvoří) leţící pod garáţí ev. č o výměře 23 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 6

7 9b) bez usnesení 9c) bez usnesení Prodej části p. p. č. 2739/3 k. ú. Ostrov nad Ohří Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov nad Ohří Usn. RM č. 502/11 Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 9d) RM navrhuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2671/1 o výměře 198 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří manţelům Jaroslavu a Věře Lehkým, bytem Karlovarská 235, Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 503/11 Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova 9e) RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 24/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části p. p. č. 403/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o úhrnné výměře cca 110 m 2 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova. Usn. RM č. 504/11 Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSK 9f) RM navrhuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2631/35 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1048 m 2, p. č. 2897/49 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 368 m 2, p. č. 2897/51 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 174 m 2, p. č. 2897/52 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 937 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří a pozemky p. č. 412/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 42 m 2 a p. č. 413/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přírodní nebo upravené) o výměře 11 m 2 v k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova z majetku Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje, IČ: do vlastnictví Města Ostrov. Usn. RM č. 505/11 Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova 9g) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 305/3 (neplodná půda, ostatní plocha) o výměře 70 m 2 a pozemku p. č. 315/2 (lesní pozemek) o výměře 130 m 2, v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova za cenu ze znaleckého posudku plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 506/11 VZ Provozování MHD v Ostrově 10. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na provozování MHD v Ostrově právnickou osobu AD LIGNETA regionalbus s. r. o., Nám Jiřího z Poděbrad 106, Touţim a souhlasí s uzavřením smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové osobní dopravě pro období od do dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 507/11 VZ Výměna oken a výloh v čp. 10 Staré náměstí Ostrov výběr zhotovitele 11. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na Výměna oken a výloh v bytovém domě čp.10 Staré náměstí Ostrov společnost DUKAS KV s. r. o., K Panelárně 172, Otovice u Karlových Varů za nabídkovou cenu ,50 Kč vč. DPH. Usn. RM č. 508/ RM ukládá odboru SMM zajištění finančního krytí akce podáním rozpočtového opatření. Usn. RM č. 509/11 Dodatek č. 4 k SOD "Čištění a zimní údrţba města", reg. č Navýšení počtu odpadkových košů 12. RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě na čištění a zimní údrţbu města, se společností Marius Pedersen, a. s. (smlouva číslo ) v předloţeném znění. Usn. RM č. 510/ RM ukládá OSMM zajistit financování provedením RO. 7

8 Usn. RM č. 511/11 Vyhlášení Veřejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných koncových zařízení pro městskou knihovnu Ostrov 13. RM schvaluje výběr dodavatele zařízení HW, SW a vybraných koncových zařízení ICT a slaboproudu pro Městskou knihovnu Ostrov realizovanou v rámci projektu Historický Ostrov II Paláce princů s tím, ţe ve Veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení uplatněné zadání splnila a vítěznou nabídku předloţila firma X. COMPUTER s. r. o. Moskevská 1008/40, Karlovy Vary, IČ: s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele. Usn. RM č. 512/11 Vyhlášení Veřejné zakázky JŘBU na Dodatečné stavební práce realizované v rozsahu Zadávacích listů ZL č. 33 aţ 36, v rámci projektu Historický Ostrov II Palác princů, Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov uplatnit dodatkem k základní smlouvě 14. RM souhlasí s přidělením Veřejné zakázky na projekt Historický Ostrov II Palác princů, reg.číslo CZ.1.09/1.2.00/ , na stavbě Vyuţití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov, na dodatečné stavební práce, v rozsahu Zadávacích listů č.33,34,35,36,37 vyhlášené v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), na firmu TIMA spol. s r.o. obchodně výrobní sluţby, Vančurova 9, Karlovy Vary, za celkovou nabídkovou cenu ,00 Kč včetně DPH 20 %, a uzavřením dodatku č.7 k základní Smlouvě reg.č ze dne Usn. RM č. 513/11 Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěrečný účet Svazku obcí EKOODPADY za rok Usn. RM č. 514/11 Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol 16. RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici proti centrálnímu stravování mateřských škol. Usn. RM č. 515/11 Ţádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru 17. RM dává Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím daru jednoho počítače HP Omni cs v hodnotě cca ,-- Kč od MUDr. Tomáše Juránka. Dar bude vyuţit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeţe ve smyslu 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 516/11 Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov 18. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské knihovny Lidická ulice, Ostrov, příspěvková organizace. Usn. RM č. 517/11 Ţádost Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcného daru 19. RM souhlasí s přijetím věcného daru minerálních vod od firmy Karlovarské minerální vody, a.s. v hodnotě cca ,-- Kč pro Dům kultury Ostrov k vyuţití pro mladé pracovníky redakcí dětských festivalových médií. Usn. RM č. 518/11 Ţádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 20. RM souhlasí s pouţitím rezervního fondu Městského domu dětí a mládeţe Ostrov, Školní okres Karlovy Vary na dovybavení nově pořízených chatek v prostoru letního tábora v Manětíně ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 519/11 Informace starosty Krátkodobý pronájem nebytových skladových prostorů areálu kláštera 8

9 21a) RM schvaluje krátkodobý pronájem skladových nebytových prostorů v objektech areálu Kláštera na st.p.č. 2897, 2898, 2900, 2901, časti st.p.č. 2899, pozemků st.p.č. 2896, 2903, 2904 a části p.p.č o celkové výměře m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, společnosti ELEKTRO S Štěpánek s.r.o., se sídlem Ostrov, Lidická 1201, PSČ , na dobu určitou od do , za nájemné ve výši Kč, za účelem ostrahy objektů a technické přípravy záměru na budoucí vyuţití lokality. Usn. RM č. 520/11 Ţádost ZŠ Masarykova o souhlas k podání ţádosti o dotaci 21b) RM souhlasí s předloţením projektové ţádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu CZ.1.07/ bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta 9

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15 Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 31. srpna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 1. srpna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 472/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. srpna 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. května 2014 od 12:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek Město Ostrov Usnesení ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. března 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 35. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 8. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07,

Více

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11 Město Ostrov Usnesení ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. března 2011 od 12 hod. do 14 hodin v nemocnici Ostrov od 14 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád.

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád. Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v mimo řádném termínu dne 28. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 369/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22 Město Ostrov Usnesení z 27. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. prosince 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

18. Rozpočtová opatření 19. Informace starosty a) Mimořádné přidělení bytu na stůl 20. Zprávy z komisí

18. Rozpočtová opatření 19. Informace starosty a) Mimořádné přidělení bytu na stůl 20. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. srpna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více