V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:"

Transkript

1 V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku pro valnou hromadu... Strana 4 4. Abyste na posečkání nečekali marně... Strana 6 5. Vývoj M&A v roce Strana 7 6. Z dění v TPA Horwath... Strana 8 7. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 9 1. Novela zákona o DPH od roku 2015 Ministerstvo financí v minulých dnech dokončilo návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla vstoupit v platnost 1. ledna Připravované znění je nyní v připomínkovém řízení. Impulzů pro novelizaci zákona bylo několik. Níže uvádíme nejvýznamnější důvody: Odstranění nejasností z novely přijaté v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Boj proti daňovým únikům a podvodům Dodržení závazků z Koaliční smlouvy Rádi bychom vás seznámili s některými důležitými body této novely. 1) Novelizace ustanovení o dodání nemovitostí Novela zákona přijatá v souvislosti s novým občanským zákoníkem nastolila v oblasti nemovitostí řadu výkladových otázek. Tyto otázky byly částečně vyřešeny informací Generálního finančního ředitelství, o které jsme Vás informovali v našem Newsletteru v prosinci 2013, a Koordinačním výborem Komory daňových poradců a GFŘ. Připravovaná novela má za cíl zapracovat tyto výklady přímo do znění zákona. Novela nově definuje stavební pozemek tj. pozemek, jehož prodej je za každých okolností zdaněný DPH. Stavebním pozemkem se nově rozumí pozemek, na kterém byly za účelem výstavby provedeny stavební práce nebo také administrativní úkony (např. vypracování projektové dokumentace). Zároveň stále platí, že stavebním pozemkem je také pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení. Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Novela dále upravuje vymezení nezastavěného pozemku, jehož prodej je od daně osvobozen. Je jím i nadále pozemek, na kterém není stavba a bude se za něj nově považovat také pozemek, na kterém stojí stavby nesouvisející s jeho využitím např. stožáry vysokého napětí. Jak jsme uvedli výše, při prodeji nezastavěného pozemku se primárně neuplatní daň na výstupu. Nově se zavádí možnost zdanění převodu nezastavěného pozemku a plátce má možnost volby. 2) Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti Při boji s daňovými úniky se v posledních letech často používá režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kdy namísto prodávajícího odvádí daň kupující. V současné době tento režim používáme například při dodání stavebních a montážních prací nebo vybraných druhů odpadů. S platností od 1. ledna 2015 doplňuje novela do znění zákona nové ustanovení, které umožní vládě přikázat použití tohoto režimu při dodání zboží vyjmenovaného v nové příloze. Režim přenesení daňové povinnosti se na dodání vyjmenovaného zboží nepoužije automaticky, ale až po vydání vládního nařízení, které určí konkrétní druh zboží a datum, od kterého se tento režim při dodání specifikovaného zboží uplatní. Navrhovaná příloha obsahuje například mobilní telefony, zařízení s integrovanými obvody, herní konzole, tablety nebo obiloviny. Jedná se o zboží, u kterého existuje potenciální riziko daňových podvodů. Nově se režim přenesení daňové povinnosti použije také při dodání nemovitostí. Bude se však vztahovat pouze na ty převody, které jsou podle zákona osvobozeny, avšak s možností volby zdanění. Pokud se plátce rozhodne uplatnit daň při převodu nezastavěného pozemku nebo při dodání stavby, u které uplynulo pět let od kolaudace nebo prvního užívání, má povinnost odvést daň nabyvatel. 3) Zavedení kontrolního výkazu Od roku 2016 připravuje Ministerstvo financí zavedení elektronického kontrolního výkazu. Jedná se o další nástroj státní správy pro boj s daňovými úniky, který umožní finančním úřadům lepší způsob ověřování a kontroly daňových přiznání. Kontrolní výkaz budou plátci podávat současně s daňovým přiznáním a budou do něj uvádět informace o zdanitelných plněních, kdy je protistranou jiný plátce. Ve výkazu se tak budou vykazovat údaje o těch plněních, která jsou zdaněna českou DPH nebo která podléhají režimu tuzemského reverse charge. Mezi vykazované informace patří náležitosti daňových dokladů daňové identifikační číslo protistrany, evidenční číslo dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, sazba daně a výše daně. Do výkazu nebudou zahrnovány údaje o zjednodušených daňových dokladech. Zavedením kontrolního výkazu dojde ke zrušení povinnosti podávat elektronický výpis z evidence pro účely přenesení daňové povinnosti. Údaje vykazované v tomto výpisu se stanou součástí kontrolního výkazu, jeho podávání by proto bylo nadbytečné. Červen

3 4) Zavedení druhé snížené sazby Na základě Koaliční smlouvy se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %. Tato sazba se bude vztahovat na nenahraditelnou dětskou výživu, léky a knihy. Výše uvedené informace vycházejí ze znění, které bylo předloženo k připomínkovému řízení. Téměř jistě tedy dojde k určitým změnám, budeme Vás o nich informovat v dalších číslech. Pro bližší informace k této problematice kontaktujte Romanu Pelcovou, Romana Pelcová Daňový poradce, Partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle našeho Newsletteru, Ministerstvo financí připravilo rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, která by měla nabýt účinnosti od Novela obsahuje novelizaci celkem 16 zákonů; kromě zákona o daních z příjmů například novelizaci zákona o rezervách či daňového řádu. Návrh novely zákona o daních z příjmů mj. ruší projekt jednotného inkasního místa v podobě, která měla nabýt účinnosti od roku 2015 (např. odvod z úhrnu mezd). Pro rok 2015 nejsou navrhovány změny v sazbách daně, a to ani pro fyzické ani pro právnické osoby. Pro fyzické osoby by tedy i nadále měla zůstat sazba 15 % a pro právnické sazba 19 %. U fyzických osob by měla být i nadále uplatňována superhrubá mzda u zaměstnanců a solidární zvýšení daně u příjmů ze zaměstnání a z podnikání (7 %). U zaměstnanců je navrhováno zrušení či výrazné omezení osvobození některých zaměstnaneckých benefitů např. přechodného ubytování či plnění na kulturní a sportovní účely. Podíly na zisku společníků s.r.o. a dividendy budou při výplatě fyzickým osobám i nadále podléhat srážkové dani; u tuzemských rezidentů ve výši 15 % (při výplatě zahraničním rezidentům může být výše daně modifikována smlouvou o zamezení dvojího zdanění). Významnou novinkou ve zdanění fyzických osob je navrhované zavedení povinnosti oznamovat příjmy osvobozené od daně prostřednictvím speciálního přiznání. Návrh tuto povinnost stanovuje pro příjmy Červen

4 přesahující 5 mil. Kč (s výjimkami), přičemž za její nesplnění navrhuje významné sankce (až 15 % neoznámeného příjmu). Pro právnické osoby novela navrhuje změny ve zdanění bezúplatných příjmů (kam patří např. i bezúročné půjčky) a dále změny v oblasti převodních cen. Nově jsou také definovány podmínky pro finanční leasing, jejichž splnění je podmínkou daňové uznatelnosti leasingových nákladů. Minimální doba finančního leasingu nemovitostí se prodlužuje z 30 na 50 let. Návrh nově zpřísňuje i podmínky pro možnost daňové uznatelnosti nedaňových nákladů v případě zachycení s nimi souvisejících příjmů ( 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů). Návrh novely bude nyní předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu, lze tedy očekávat pozměňovací návrhy. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Pro další informace k této oblasti kontaktujte Lenku Polanskou, Lenka Polanská Senior manažer Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Představenstvo musí odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku pro valnou hromadu V průběhu června probíhají poslední valné hromady, které schvalují účetní závěrky za uplynulé účetní období a schvalují rozdělení zisku. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3059/2011, který dovozuje, že rozdělení či naopak nerozdělení zisku musí být odůvodněno v návrhu předloženém valné hromadě. V akciové společnosti došlo k těmto událostem: 1. Valná hromada společnosti konaná dne 18. června 2009 schválila návrh představenstva na rozdělení zisku tak, že zisk vytvořený v účetním období od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2008 bude po provedení odvodu do rezervního fondu převeden do nerozděleného zisku minulých let. 2. Rozhodnutí bylo přijato 83,35 % hlasů, proti hlasovali akcionáři s 16,58 % hlasů. 3. Obdobné rozhodnutí o rozdělení zisku přijala valná hromada společnosti i v letech 2005, 2006 a Červen

5 4. K dotazům, proč zisk není rozdělen mezi akcionáře, představenstvo na valné hromadě odpovědělo velmi neurčitě. 5. Podle článku 34 stanov společnosti rozdělení zisku společnosti schvaluje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk dosažený v obchodním roce se po odvodech daní a splnění dalších povinností obdobné povahy, na dotaci rezervnímu fondu a dalším účelovým fondům a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. Minoritní akcionáři tedy podali žalobu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady. Ta vyústila v dovolání k Nejvyššímu soudu. Akcionáři namítají, že dlouhodobé nevyplácení dividend lze považovat za příklad minoritu utlačujícího chování vedení společnosti a většinového akcionáře. Nejvyšší soud se vyjádřil ke dvěma zásadním bodům: 1) K povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku. Jakkoliv to zákon neurčuje výslovně, lze z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku dovodit, že představenstvo je povinno návrh na rozdělení zisku, předkládaný valné hromadě, odůvodnit. Má-li se totiž dozorčí rada k návrhu na rozdělení zisku kvalifikovaně vyjádřit, musí představenstvo uvést důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku opírá. Stejně tak, mají-li akcionáři o (ne)rozdělení zisku kvalifikovaně rozhodnout, musí jim být sděleny důvody předkládaného návrhu. Absence relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného (ne)rozdělení zisku, představují porušení zákona, jež může podle okolností případu vyústit ve vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. 2) K důvodům, pro které lze zisk nerozdělit a ponechat jej společnosti. Výkladem práva akcionáře na podíl na zisku se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, v němž uzavřel, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku nároku akcionáře na vyplacení podílu na zisku je nejen vytvoření zisku společností, ale taktéž rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Valná hromada sice může rozhodnout tak, že zisk nebude mezi akcionáře rozdělen a bude, po povinném přídělu do fondů ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak smí tak učinit pouze z důležitých důvodů. Pro úplnost pak Nejvyšší soud poznamenává, že právní úprava neumožňuje soudu nařídit, jakým způsobem (či v jakém rozsahu) má valná hromada akciové společnosti rozdělit zisk. Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Skálovou, Červen

6 Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Abyste na posečkání nečekali marně Pokud daňový subjekt nemůže uhradit splatnou daň, existuje možnost využít institutu posečkání daně. To spočívá v posunutí termínu splatnosti daně nebo povolení úhrady daně ve splátkách. Posečkání bylo relativně atraktivní možností, jak v rámci správního uvážení správce daně odvrátit závažné důsledky včasného neuhrazení daně. Již v prosinci 2013 vydalo Generální finanční ředitelství informaci ohledně posečkání úhrady daně, ve které je vedle jiného uvedeno, že správce daně v rámci rozhodování o povolení posečkání přihlíží též k tomu, jeli posečkávaná daň zajištěna prostředky zajišťujícími její úhradu. Takovým zajišťujícím prostředkem je vše, co by správce daně mohl v případě potíží s výběrem posečkané daně snadno zpeněžit, zejména oblíbené jsou nemovitosti. Podle posledních informací od našich klientů i několika správců daně však finanční správa považuje zajištění daně jako základní podmínku pro povolení posečkání. Takový postup je sice zcela v kompetenci správce daně v rámci jeho individuálního správního uvážení, nicméně dle našeho názoru nemůže docházet k jeho bezmyšlenkovité plošné aplikaci na kterýkoliv daňový subjekt. Je pak tedy pro daňové subjekty otázkou, zdali bez možnosti doložit zajištění daně má vůbec smysl podávat žádost o posečkání, případně, jak se zamítavým rozhodnutím správce daně naložit. Budete-li mít některou z těchto otázek, rádi Vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení. Pro další informace k této oblasti kontaktujte Lukáše Pěsnu, Lukáš Pěsna Manažer Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha 2 Červen

7 5. Vývoj M&A v roce 2014 Rádi bychom navázali na zveřejněné údaje v letošním únorovém Newsletteru. Dosavadní vývoj v oblasti fúzí a akvizic v České republice i na Slovensku za prvních pět měsíců potvrzuje naše očekávání dalšího růstu aktivity v oblasti fúzí a akvizic. Na Slovensku bylo v 1Q2014 uzavřeno téměř dvakrát více transakcí (5) než ve stejném období roku 2013 (3). Česká republika je na 22 transakcích, což je méně než v 1Q2013 (31), nicméně pozorujeme velmi silnou aktivitu. Ačkoliv celková čísla uzavřených transakcí v České republice a na Slovensku za 1Q2014 nepřekračují 1Q2013, roste počet zahájených transakcí. Očekáváme, že v roce 2014 součet uzavřených transakcí v obou zemích výrazně přesáhne 100. Tento předpokládaný nárůst je podložen silným zájmem vlastníků českých a slovenských společností o naše semináře pořádané na téma prodeje či akvizice společností, počtem projektů, na kterých sami pracujeme, a také zprávami z trhu. Růst počtu transakcí je podle našeho názoru tažen těmito faktory: Otázka nástupnictví v řadě soukromých společností. Ochota a potřeba bank půjčovat, a z toho vyplývající výrazně dostupnější akviziční financování za historicky nejvýhodnějších podmínek. V řadě oborů již evidentní ekonomické oživení a z toho vyplývající pozitivnější vidění budoucnosti nejen prodávajícími, ale i kupujícími, a s tím související ochota platit vyšší ceny (vyjádřeno výší použitých transakčních násobků) za akvírované společnosti. Rostoucí význam lokálních investorů, ať už strategických, tak i finančních. V loňském roce jsme v ¼ realizovaných transakcí pracovali pro lokální strategické investory, kteří kupovali společnosti nejen v zemi, ve které působí, ale i v zahraničí. A význam těchto investorů dále poroste zejména v segmentu malých (1-5 mil EUR) a středně velkých transakcí (tj mil EUR). V rámci CEE bylo pořadí zemí podle počtu uzavřených transakcí v 1Q2014 následující: 1/2014 2/2014 3/2014 1Q2014 Poland Austria Czech Republic Romania Hungary Bulgaria Slovakia Croatia Serbia Slovenia Albania Celkový součet Zdroj: MergerMarket Červen

8 V případě zájmu o více informací o fúzích a akvizicích můžete kontaktovat Igora Mesenského, Igor Mesenský Partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Z dění v TPA Horwath Dne 30. května 2014 vstoupili mezi daňové poradce další dva kolegové, Andrea Buriánová a Luboš Balek. Slavnostní přivítání do profese se uskutečnilo dopoledne 30. května 2014 v Rytířském sále brněnské Nové radnice. Prezident Komory daňových poradců Martin Tuček předal 42 osvědčení novým daňovým poradcům. Náročnými zkouškami z daňové a účetní problematiky prošlo jen 20 % uchazečů; noví daňoví poradci jsou vysoce kvalifikovanými odborníky. Jako členové profese tak budou nejen hájit zájmy poplatníků, ale také se účastnit spolutvorby daňových zákonů ČR. Fotografie ze slavnostního předávání osvědčení najdete na našem webu nebo na Facebooku. Červen

9 7. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář na červenec a srpen ČERVENEC daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý 1. podání přiznání k dani pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014 pondělí 21. daň z příjmů odvod z loterií a jiných podobných her pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen pátek 25. energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014 splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 31. spotřební daň daň z příjmů daňové přiznání za červen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014 Červen

10 SRPEN pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa 20. daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za červenec daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec pondělí 25. energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014 splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) spotřební daň daňové přiznání za červenec 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok) Červen

11 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že bude pro vás přínosem. S úctou Jana Skálová Partner TPA Horwath Kontakt: PRAHA OPAVA Mánesova 28 Veleslavínova Praha Opava Česká republika Česká republika Tel.: Fax: Najdete nás také na Facebooku! IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Červen

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více