o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014"

Transkript

1 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP 37417/2014 KŘ Zpráva č. 240/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Provodov, Provodov Březůvky Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Dana Vaňková kontrolor: Ing. Vít Sušila Obec Provodov zastupovali: starosta: účetní: Ing. Marek Prachař Bc. Dana Javorová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2014 byl zveřejněn v souladu s ustanovením 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na úřední desce obce od do , ve stejném termínu i v elektronické podobě (ověřeno na výpis z el. úřední desky). Návrh byl zpracován v příjmech ve třídě 1 a 4 na položky, v ostatních příjmech a ve výdajích na paragrafy. Pravidla rozpočtového provizoria Protože rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce před , neřídilo se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle ustanovení 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtová opatření Rozpočet roku 2014 byl upraven sedmi rozpočtovými opatřeními, schválenými zastupitelstvem obce na zasedáních dne , , , , , a Namátkovou kontrolou rozpočtového opatření č. 2/2014 a příslušného deníku úprav rozpočtu z nebyly zjištěny rozdíly. Celkem byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny příjmy o Kč, výdaje o Kč a financování sníženo o Kč. Opatřeními byly do rozpočtu v souladu s ust. 16, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zahrnuty i změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (dotace - povinná opatření). Rozpočtový výhled Obec Provodov měla zpracovaný rozpočtový výhled na roky podle ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtový výhled obsahoval souhrnné údaje o příjmech (daňových, nedaňových, dotačních) a výdajích (běžných a kapitálových) a financování splátkách úvěru. Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem obce dne Schválený rozpočet Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový s příjmy tis. Kč, výdaji tis. Kč a financováním splátkami úvěrů a půjček tis. Kč. Při namátkové kontrole přenesení rozpočtu do výkazu Fin 2-12 M nebyly zjištěny rozdíly. Součástí schváleného rozpočtu bylo i stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín - neinvestiční příspěvek ,00 Kč. Rozpočtovým opatřeními č. 3 a 6 byl příspěvek zvýšen o Kč (výtěžek sběru.) Poukázán byl v této upravené výši. Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve stanoveném rozsahu. Schválen byl dne , a to s výhradou, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Současně byla přijata nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok

3 Bankovní výpis Obec při své činnosti používala tyto bankovní účty zůstatky uvedeny k : č. ú /0100-Kom.banka ( ) ,29 Kč č. ú /0100- Kom.banka ( ) ,83 Kč č.ú /0710-ČNB ( ).. 324,32 Kč Celkem ,44 Kč Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k souhlasil se zůstatkem účtu 231 v rozvaze. Dohoda o hmotné odpovědnosti Byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená podle 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dne s účetní pokladní obce. Evidence poplatků V obci jsou vybírány poplatky za odpady, psy a vodné a stočné, dále hřbitovní poplatky. Ke každému popisnému číslu byla vystavena písemnost s názvem Vyúčtování poplatků za směsný komunální odpad (SKO) a psa v obci Provodov, která byla předána jednotlivým poplatníkům. Účetní má zpracovánu přehlednou tabulku dle jednotlivých čísel popisných, do které je značeno datum a způsob úhrady a odkaz na doklad, kterým byl poplatek uhrazen. Poplatky jsou v převážné míře vybírány v měsících duben - červen, účetní při úhradě poplatků vystaví příjmový pokladní doklad, který je následně zapsán do pokladního deníku. Splatnost byla stanovena do , pokud nebyly v tomto termínu poplatky uhrazeny, byly poplatníkům rozesílány upomínky. Kontrolou pokladny za období duben, červen srpen nebyly v účtování poplatků ani v návaznosti úhrady na záznam v soupisu poplatků zjištěny nesrovnalosti. Obec provozuje vodovod a kanalizaci ve vlastní režii. S občany jsou uzavřeny smlouvy Smlouva o odvádění odpadních vod a Smlouva o dodávce vody. Cena pronájmu vodoměru je stanovena paušální částkou 250,- Kč/rok a poplatkem za odběr vody ve výši 20,- Kč/m3 odebrané vody. Stočné je účtováno ve výši 200,- Kč/osobu. Odečet vodoměrů je prováděn pracovníkem obce vždy k daného roku. Dle výkazu Fin2-12 bylo na poplatcích za provoz a shromažďování komunálního odpadu (1340) vybráno v roce 2014 celkem ,- Kč oproti plánovaným ,- Kč, na poplatcích ze psů (1341) bylo vybráno ,- Kč oproti plánovaným ,- Kč. Inventurní soupis majetku a závazků Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty. Inventury byly provedeny v období až Inventurní stav byl zjišťován k V inventarizační zprávě za rok 2014 je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Předložena byla hlavní kniha, plán inventur, inventarizační zpráva. Dle předložené směrnice č. 3/2011 týkající se evidence majetku je za dl.nehm.majetek (DNM) považován majetek v ocenění vyšším než 60 tis. Kč, drobný dl.hm.majetek (DDHM) v ocenění 3 40 tis. Kč, drobný dl.nehm.majetek (DDNM) v ocenění 4 60 tis. Kč a ostatní drobný hmotný majetek (ODHIM - evidenční) majetek v ocenění 0-3 tis.kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je veden na podrozvahovém účtu 902. Účet 021-Stavby ,11 Kč Položkový soupis účtu 021 byl doložen. V roce 2014 nebyly na účtu 021 zaúčtovány žádné pohyby. 3

4 Účet 022-Samost.mov.věci a soubory ,50 Kč V roce 2014 byla hodnota účtu navýšena o částku ,07 Kč. Byla předložena Kupní smlouva ze dne , na základě které obec získala do svého majetku od fi Elkoplast CZ, s.r.o. traktor Foton TB504C, r.v za cenu ,- Kč. Evidenční karta traktoru byla předložena, datum zařazení bylo k , s odpisováním bylo započato od Dále byla předložena Smlouva o zápočtu vzájemných pohledávek ze dne ve výši ,- Kč. Předložena byla Smlouva o nájmu se společností Elkoplast CZ, s.r.o. ze dne , předmětem pronájmu je pozemek p.č. 1734/2 o výměře m2, cena pronájmu činí ,- Kč vč. DPH a byl sjednán na dobu určitou od do Dále byla na účtu 022 přeúčtována z účtu 013 počítačová sestava v celkové výši ,07 Kč, a to vzhledem k tomu, že majetek vedený na účtu 013 byl součástí investiční dotace na sběrný dvůr. Na účet 022 byl zařazen hardware-nb ve výši ,02 Kč, software ve výši ,03 Kč a tiskárna ve výši 9 376,02 Kč. Převod byl zaúčtován dne Položkový soupis účtu byl doložen a měl návaznost na hodnotu účtu 022. Účet 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,51 Kč Zůstatek účtu byl doložen inventurním seznamem drobného majetku, údaj vykázaný v seznamu měl návaznost na údaj uvedený v rozvaze, celkem bylo v roce 2014 nakoupeno drobného majetku za ,46 Kč, vyřazen byl majetek v celkové výši ,- Kč. Doloženy byly prvotní doklady nově pořízeného majetku včetně zaúčtování a jejich evidenční karty. Předloženy byly také zápisy o vyřazení majetku. Účet 031-Pozemky ,04 Kč Hodnota účtu se v roce 2014 zvýšila celkem o ,- Kč. Předložen byl položkový soupis pozemků, ve kterém je mimo jiné uvedeno: inv. číslo, název parcely, datum pořízení, parcelní číslo, výměra, cena druh pozemku a LV (program Gordic). Tento soupis měl návaznost na údaj uvedený na účtu 031. Byla předložena darovací smlouva, na základě které obec získala do svého majetku jeden pozemek p.č. 1908/20 o výměře 284 m2. Dále byla porovnáním výpisu z KN a účetní evidence zjištěna do majetku dosud nezahrnutá parcela p.č. 390, která byla na účet 031 zavedena ve výši ,- Kč a p.č. 925/2, která byla zaúčtována ve výši 6 500,- Kč (bližší popis viz bod Smlouvy o převodu majetku). Další pohyby byly na účtu 031 proúčtovány v souvislosti se zrušením zástavního práva a přesunem pozemků zatížených věcným břemenem. Kontrolou bylo ověřeno, že pozemky byly v případě pořízení zaevidovány v pořizovací (tj. nákupní, popř. odhadní) ceně a v případě prodeje vyřazeny v ceně účetní. Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,30 Kč Účet se skládá z následujících položek: Veřejné osvětlení Díly ,- Kč Průtah obcí-inv.záměr ,- Kč Sběrný dvůr stavba ,30 Kč Veřejné osvětlení Žákov ,- Kč Kulturní dům rekonstrukce ,- Kč Kulturní dům zateplení ,- Kč MŠ zateplení ,- Kč Prvotní doklady i položkové soupisy jednotlivých akcí byly doloženy. Účty časového rozlišení Účet 384-Výnosy příštích období ,- Kč Jedná se o předpokládanou výši daně z příjmů za obec za rok Účet 389-Dohadné účty pasivní ,- Kč Jedná se o dohadnou položku vytvořenou v souvislosti se spotřebou el.energie za rok 2014 ve výši ,- Kč (účet ), plynu ve výši ,- Kč (účet ) a zálohu na vodu ve výši ,- Kč (účet ). 4

5 Podrozvahové účty Účet 901-Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 188,50 Kč Jedná se o drobný nehmotný majetek s cenou do 3 000,- Kč. Položkový soupis byl doložen stejně jako evidenční karty majetku. Účet 902-Operativní evidence ,30 Kč Jedná se o hmotný majetek v ceně ,- Kč. Byly předloženy doklady o zařazení majetku pořízeného v roce 2014 včetně prvotních dokladů i položkový soupis majetku vedeného na tomto účtu. Účet 903-Ostatní majetek DDHM základní a mateřské školy ,02 Kč Jedná se o majetek ZŠ a MŠ, a to hmotný majetek vedený na účtu ve výši ,19 Kč (028) a drobný nehmotný majetek na účtu ve výši ,20 Kč (018) a na účtu ve výši ,63 Kč (902). Účet 942-Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,- Kč Jedná se o přijaté rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci úspor energie v objektu Mateřské školy v obci Provodov. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní otvorů a zateplení střešní konstrukce. Účet Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ,50 Kč Jedná se o výpůjčku majetku od Luhačovského zálesí, o.p.s., a to Active Point a rozcestník ve výši ,- Kč, kompostování 1. a 2. etapa v celkové výši ,- Kč, naučná stezka 2x ve výši ,- Kč a turistické mapy ve výši ,- Kč. V roce 2014 přibylo na účet 5 kompostérů v rámci 3.etapy ve výši ,50 Kč a ozvučovací sestava, elektrocentrála a multifunkční zařízení v celkové výši ,- Kč. Položkový rozpis účtu byl doložen. Podrobnější členění majetku a závazků je uvedeno v Příloze č. 2 Kniha došlých faktur Vedena elektronicky v modulu Gordic. Faktury byly zapisovány průběžně, prodleva mezi došlou poštou a zápisem do knihy faktur nebyla zjištěna. Kniha obsahovala předepsané náležitosti (datum přijetí, pořadové číslo faktury, název dodavatele, číslo faktury, fakturovanou částku, datum splatnosti, datum zaplacení, poznámku o předmětu fakturace.) Za rok 2014 zaevidovala obec celkem 226 přijatých faktur pod č. 1 až 226. Do nebylo zaplaceno celkem 8 dodavatelských faktur v celkové výši ,48 Kč, které měly splatnost v lednu Odsouhlaseno na inventurní soupis účtu 321 a 349 (na účtu 349 evidována jedna faktura za členský příspěvek v o.p.s.) Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných faktur byla vedena rovněž v programu Gordic. Obsahovala předepsané náležitosti (číslo faktury, název odběratele, IČ odběratele, datum vystavení, datum splatnosti, fakturovanou částku, datum zaplacení, výši uhrazené částky, případnou výši nedoplatku faktury, poznámku.) Obec v roce 2014 vystavila celkem 13 faktur pod č Fakturováno bylo především za nájmy a odpady. K nebyla uhrazena jedna faktura ve výši ,- Kč odsouhlaseno na inventurní soupis účtu Kniha pohledávek a závazků Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,- Kč Byla předložena faktura vystavená společnosti EKO-KOM, a.s. za recyklaci odpadu ve výši ,- Kč ( ), společnosti VHS Javorník ve výši ,- Kč (doloženo fakturou č. 6/2010 ze dne ) splatné

6 (účet ), pohledávky za pronájem areálu mládí za období září 2014 ve výši 3 650,- Kč ( ). Dále zůstaly neuhrazeny pohledávky za vodné u tří poplatníků v celkové výši 8 430,- Kč (účet ) a pohledávky za stočné v celkové výši 1 800,- Kč (účet ). Účet 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy ,- Kč Jednalo se o uhrazené zálohy na elektrickou energii ve výši ,- Kč ( ) a zálohy na plyn ve výši ,- Kč ( ). Účet 315- Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 800,- Kč Jedná se o dva neuhrazené poplatky za komunální odpad z minulých let v celkové výši 2 700,- Kč (účet ) a dva neuhrazené poplatky za pronájem hrobového místa v celkové výši 2 100,- Kč ( ). Účet 316-Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,- Kč Jedná se o půjčku na projekt S radostí na akce, kterou obec poskytla Mikroregionu Luhačovské Zálesí na základě daňového dokladu č ze dne Účet 344-Jiné daně a poplatky ,- Kč Jedná se o uhrazenou zálohu poplatku za odebrané množství podzemní vody za rok 2014, které je zúčtováváno v následujícím roce na základě předloženého poplatkového přiznání obce. Závazky Účet 321-Dodavatelé ,48 Kč K zůstalo neuhrazeno 7 přijatých faktur, vesměs se splatností leden 2015 v celkové výši ,48 Kč. Kopie faktur byly doloženy. Závazek vůči VHS Javorník činí celkem ,- Kč (4 faktury). Účet 349-Závazky k vybraným místním vládním institucím 1 000,- Kč Jedná se o roční členský příspěvek za rok 2014 vyfakturovaný dne společností Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 1 000,- Kč. Účet 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 8 950,- Kč Jedná se o vratky z voleb, a to s ÚZ (Senát Parlamentu ČR a zastupitelstva obcí) ve výši 1 929,- Kč, ÚZ (doplňkové volby do Senátu Parlamentu ČR) ve výši 2 747,- Kč a s ÚZ (Evropský parlament) ve výši 4 274,- Kč. Účet 451-Dlouhodobé úvěry ,68 Kč Jedná se o úvěr od Komerční banky z roku 2013, nesplacený zůstatek úvěru je k dle potvrzení banky ze dne ve výši ,68 Kč. Dále zůstává nesplacena půjčka VHS Javorník ve výši ,- Kč. Účet 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,- Kč Výše nesplaceného zůstatku návratné finanční výpomoci byla potvrzena písemně Ministerstvem financí dne Jedná se o závazek vůči státnímu rozpočtu. Termín pro konečnou úhradu návratné finanční výpomoci je stanoven do Mzdová agenda Obec si zpracovává mzdy samostatně s použitím programu Kvasar. Obec měla v roce 2014 v pracovním poměru čtyři zaměstnance (účetní, uklízečka, manipulační dělník-obsluha ČOV a vodojemu a dělník). V roce 2014 nedošlo ke změnám v personálním obsazení zaměstnanců. S účinností od byly všem zaměstnancům vystaveny nové platové výměry, zvýšení celkových mezd bylo ve výši cca 5 % a promítlo se do zvýšení osobního hodnocení. Dle vnitřní směrnice o mzdách jsou pracovníci na pozici manipulační dělník zařazeni v souladu s ust. 6 odst. 1 z. č. 564/2006 Sb. do 2.platové třídy, 6

7 10.platového stupně. Pracovníci na pozici uklízeče jsou zařazeni do 2.platové třídy, 8.platového stupně. Kontrolou výplatních lístků za období leden - září nebyly zjištěny nesrovnalosti. V rámci závěrečného přezkumu hospodaření bylo zjištěno, že od nastoupil v rámci VPP nový zaměstnanec na pozici dělník. Předložena byla pracovní smlouva na dobu určitou do a dále platový výměr, zařazení bylo provedeno dle vnitřní platové směrnice. S účinností od byly všem zaměstnancům vystaveny v souvislosti s novelizací přílohy k z.č. 564/2006 Sb. nové platové výměry. Od postoupil jeden zaměstnanec v souvislosti s rozšířením jeho pracovní náplně (obsluha sběrného dvora) do vyšší platové třídy. Kontrolou mzdových listů zaměstnanců nebyly zjištěny nesrovnalosti. Odměňování členů zastupitelstva Obecní zastupitelstvo pracovalo do června roku 2014 ve stejném složení jako v předchozím období. Na jednání ZO dne se vzdala funkce místostarostka, tato funkce do voleb v říjnu 2014 zůstala neobsazena. Obec měla původně 11ti členné zastupitelstvo. Jako uvolněný člen pracoval pouze starosta. Odměna byla vyplácena pouze starostovi obce, ostatní členové zastupitelstva se nároku na měsíční odměnu vzdali, resp. schválili výplatu ve výši 0 Kč. Odměna starosty byla zvýšena od , po celý rok byla vyplácena v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (NV č. 459/2013 Sb.). Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo dne , nově pracuje v počtu 9 členů. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni starosta jako uvolněný a místostarosta jako neuvolněný, dále byly zřízeny výbory finanční, kontrolní, stavební a výbor kultury a životního prostředí. Současně byli zvoleni jejich předsedové a bylo odsouhlaseno, že všechny výbory budou pracovat jako tříčlenné. Na ustavujícím zasedání byla projednána otázka odměňování neuvolněných členů zastupitelstva. Odsouhlaseno bylo poskytování odměny místostarostovi ode dne přijetí usnesení, tj. od , ostatním neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena měsíční odměna ve výši 0. Kontrolou mzdových listů starosty a místostarosty nebyly zjištěny nesrovnalosti, ostatní členové zastupitelstva za své funkce odměny nepobírali. Zjištění: Byl předložen přehled čerpání dovolené říjen 2014, ze kterého vyplývají počty dnů čerpání dovolené v jednotlivých měsících roku 2014, nárok na dovolenou a převod dnů dovolené z předchozích období. Vzhledem k tomu, že zůstatky nevyčerpané dovolené jsou v průměru v počtu cca 20 dnů na zaměstnance i starostu, kontrola upozorňuje, že dovolená je určená na zotavenou a toto právo by mělo být využito v aktuálním období. Dobu čerpání dovolené je povinen určit zaměstnavatel podle písemného rozvrhu dovolené, a to tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Výjimka nastává pouze v okamžiku, pokud v tom zaměstnavateli brání překážky v práci nebo naléhavé provozní důvody. Dovolená může být čerpána do konce následujícího roku, poté nárok na její čerpání propadá. V rámci závěrečného přezkumu hospodaření bylo překontrolováno, že zůstatky nevyčerpané dovolené uvolněného starosty a zaměstnanců se pohybovaly v rozmezí 6 13,5 dne. 7

8 Pokladní doklad Pokladna byla vedena v počítačové podobě programem GORDIC, pokladní deníky byly tištěny samostatně za jednotlivé měsíce, uskutečněné příjmy a výdaje byly doloženy prvotními doklady. Pro příjmy i výdaje je používána jedna číselná řada. Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce duben, červen srpen a říjen - listopad 2014 a dále kontrola správnosti zaúčtování za výše uvedené období (kontrola provedena namátkově). Doklady byly opatřeny podpisy odpovědných osob a obsahovaly náležitosti stanovené v ust. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Z dokladů je zřejmé, že byla provedena finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Zůstatek pokladní hotovosti byl dle předložené pokladní knihy k vykázán ve výši ,- Kč a odpovídal údaji vykázanému v hlavní knize na účtu 261-Pokladna. Zůstatek byl přeúčtován z položky 6171/5182 na položku 8901 dokladem č Ve směrnici je stanoven limit pokladní hotovosti ve výši ,- Kč, tento v kontrolovaném období nebyl překročen. Ke každému dokladu je doložen vnitřní účetní doklad, ze kterého je zřejmé zaúčtování na příslušné účty účtové osnovy a položky dle rozpočtové skladby. Každý doklad je opatřen podpisy odpovědných pracovníků. Kontrolou pokladních dokladů nebyly zjištěny nesrovnalosti. Příloha rozvahy Jako součást účetní závěrky k byla sestavena Příloha, která zachycovala majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce a jiné finanční závazky obce a doplňující informace k ostatním účetním výkazům, včetně podrobných informací o postupech obce v oblasti účetnictví. Součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb a pozemků. Rozvaha Byla předložena rozvaha sestavená k ze dne , která zachycovala stav majetku, pohledávek a závazků obce k uvedenému datu. Rozvaha je součástí účetní závěrky dle zákona o účetnictví a byla zpracována podle platných právních předpisů. Aktiva ve výši ,51 Kč se rovnala pasivům, stálá aktiva byla vykázána ve výši ,46 Kč. Účetní doklad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v Českých účetních standardech za použití prostředků výpočetní techniky program firmy GORDIC. Byla provedena dokladová kontrola uskutečněných příjmů a výdajů za měsíce červen srpen a říjen - listopad 2014, uskutečněných prostřednictvím bankovního účtu /0100, vedeného Komerční bankou, a. s. U kontrolovaných účetních dokladů byly prověřovány zejména formální náležitosti a správnost účtování, byla prověřována návaznost úhrad ve vztahu na prvotní doklady. U dodavatelských faktur byla namátkově odsouhlasena shodnost bankovních účtů dodavatelů na fakturách a v bankovních výpisech rozdíly nezjištěny. Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly náležitosti stanovené v 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly řádně číslovány, opatřeny účtovým předpisem a podpisy osob, které ověřily věcnou správnost a byly za účetní případ odpovědné. Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které provedly finanční kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb. Účetnictví ostatní Proces schvalování účetní závěrky obce byl upraven směrnicí č. 19/2014 ke schvalování účetní závěrky obce. Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce dne s účinností od V souladu s ní zastupitelstvo 8

9 obce schválilo účetní závěrku obce dne Převod hospodářského výsledku roku 2013 ve výši ,83 Kč účetním zápisem 431/432 byl proveden dokladem č dne Účetní závěrka zřízené organizace Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín za rok 2013 byla schválena zastupitelstvem obce dne Současně zastupitelstvo schválilo její hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši ,48 Kč a jeho převod do rezervního fondu organizace. Převod byl zúčtován dokladem č. 65 v období 6/2014. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Byl předložen výkaz Fin 2-12 M k ze dne Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly zavedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové příjmy po konsolidaci byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 100,00 % ( ,51 Kč). Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 102,55 % ( ,90 Kč). Podrobnější členění je uvedeno v Příloze č. 1 Výkaz zisku a ztráty Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k ze dne činily celkové výnosy ,98 Kč a celkové náklady ,71 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši ,27 Kč a odpovídal údaji uvedenému v rozvaze v části C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období. Byla provedena kontrola odsouhlasení údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M: účet 681-DPFO - ve výši ,49 Kč odpovídal součtu položek , účet 682-DPPO - ve výši ,81 Kč odpovídal součtu položek , účet 684-DPH ve výši ,- Kč odpovídal položce 1211, účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši ,78 Kč odpovídal položce 1511 účet 688-Ostatní sdíl. daně a poplatky ve výši ,42 Kč odpovídal pol účet 605-Výnosy ze správ. poplatků ve výši 5 490,- Kč odpovídal položce Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Obec měla uzavřenu jednu dohodu o pracovní činnosti, a to na vedení knihovny (os.č. 38). Odměna je vyplácena měsíčně podle počtu odpracovaných hodin. Kontrolou podkladů ke mzdám a výplatních lístků za leden září nebyly zjištěny nedostatky. Nesrovnalosti nebyly zjištěny nesrovnalosti ani kontrolou mzdového listu. Obec uzavřela v roce 2014 dohody o provedení práce v souvislosti s volbami. Jednalo se o kompletaci a distribuci hlasovacích lístků. Dále byla uzavřena dohoda o provedení práce na vývoz kalů a domovních septiků a žump (os. č. 13 vyplaceno v dubnu). Dohody o provedení práce byly doloženy a byla ověřena jejich návaznost na výplatní lístky za období leden - září. Nesrovnalosti nebyly zjištěny. Obec poskytla příspěvky celkem devíti organizacím. Smlouvy na poskytnutí příspěvků uzavírány nebyly, podmínky poskytnutí finančních prostředků byly sděleny písemně starostou obce požadováno předložení dokladů o užití příspěvků. Při kontrole ověřeno u SDH Provodov, Leluja, ProLiDi. 9

10 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec měla v roce 2014 smluvně zajištěny, popř. přislíbeny tyto účelové prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Zlínského kraje: ÚZ určený účel čerpání Kč Dotace z Úřadu práce , Dotace na MK Drahy , Dotace na knihovnu , Dotace na volby parlament , Dotace na volby - zastupitelstvo , Dotace na volby EP , Dotace na sběrný dvůr - SFŽP , Dotace na revitalizaci hřbitova , Dotace na sběrný dvůr - FS ,36 ÚZ Dotace na revitalizaci hřbitova Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. D/0250/2014/STR byla obci přislíbena dotace na Revitalizaci hřbitovního areálu v Provodově na Malenisku včetně odstavné plochy a zázemí. Jedná se o dotaci ve výši 49,49 % způsobilých výdajů, tj. celkem ,- Kč. Předpokládané způsobilé neinvestiční výdaje projektu jsou předpokládány ve výši ,- Kč. Revitalizaci realizovala firma JASS-UNI, s.r.o., Jalubí, která byla vybrána na základě výběrového řízení a se kterou byla dne podepsána Smlouva o dílo na částku ,- Kč vč. DPH a termínem plnění Byla doložena faktura d.č. 91 ze dne ve výši ,- Kč, fa d.č. 114 ze dne ve výši ,- Kč a fa d. č. 165 ze dne ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet obce dne (BÚ 143) a byly zapojeny do rozpočtu obce ve výši ,- Kč. ÚZ Dotace na opravu komunikace Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne získala obec z prostředků MMR dotaci na opravu místní komunikace Drahy po přívalových deštích v srpnu Celková částka dotace dle rozhodnutí činí ,- Kč, vlastní zdroje obce jsou ,- Kč. Celkové výdaje jsou ve výši ,- Kč. K bylo na účet obce připsáno ,- Kč, zbývající částka ve výši ,- Kč byla obci ve výši poskytnuta dne a částka ,- Kč byla poskytnuta dne Čerpání dotace bylo doloženo fakturou d. č. 135 ze dne za provedené stavební práce od společnosti JASS-UNI, s.r.o, Jalubí ve výši ,- Kč, fa d.č. 109 od téhož dodavatele ze dne ve výši ,- Kč, fa d. č. 123 ze dne ve výši ,- Kč a fa d.č. 162 ze dne ve výši ,- Kč. Faktury jsou propláceny neprodleně po připsání dotačních prostředků na účet obce. Dle smlouvy o dílo uzavřené se společností JASS-UNI, s.r.o., Jalubí je celková cena opravy komunikace nasmlouvána ve výši ,- Kč, termín dokončení byl sjednán na V rámci závěrečného přezkumu hospodaření byla doložena faktura od JASS- UNI, s.r.o, Jalubí ve výši ,- Kč a ,- Kč. Doložen byl zápis o předání a převzetí stavebních prací ze dne Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. ÚZ 15839, Dotace na sběrný dvůr Obci byla poskytnuta investiční dotace ze SR - SFŽP ve výši ,- Kč a z FS ve výši ,36 Kč na akci Separace a svoz bioodpadů v obci Provodov podle Rozhodnutí a o poskytnutí dotace č. 115D a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP č Čerpání dotace bylo doloženo fakturami č ve výši ,- Kč za 10

11 dodávku zařízení (štěpkovač, kontejnery, sběrna nebezpečného odpadu, nakladač a další), fa č ve výši ,- Kč za organizaci zadávacího řízení, fa č ve výši ,50 Kč za zpracování dokumentace pro výběr dodavatele. Akce pokračovala z roku Předávací protokol byl podepsán a s tímto datem byl pořízený majetek zaveden na majetkový účet 022. Finanční prostředky byly na účet obce připsány dne a byly zapojeny do rozpočtu obce. ÚZ Dotace na volby (6114) Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR obdržela obec účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo doloženo doklady souvisejícími s výplatami odměn členů volebních komisí a distribucí hlasovacích lístků (12 420,- Kč), nákupem kancelářského a čistícího materiálu (3 704,- Kč), nákupem služeb (3 000,- Kč), poskytnutím stravného (1 608,- Kč) a vyúčtováním cestovného (1 121,- Kč). Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč, částka 2 747,- Kč byla vrácena v rámci ročního zúčtování. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. ÚZ Dotace na volby (6117) Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu obdržela obec účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo doloženo doklady souvisejícími s výplatami odměn členů volebních komisí a distribucí hlasovacích lístků (11 198,- Kč), nákupem kancelářského a čistícího materiálu (2 761,- Kč), nákupem služeb (3 000,- Kč), poskytnutím stravného (804,- Kč) a vyúčtováním cestovného (963,- Kč). Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč, částka 4 274,- Kč byla vrácena dne v rámci ročního zúčtování. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. ÚZ Dotace na volby (6115) Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do obecního zastupitelstva obdržela obec účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo doloženo doklady souvisejícími s výplatami odměn členů volebních komisí a distribucí hlasovacích lístků (12 494,- Kč), nákupem kancelářského, čistícího materiálu (3 769,- Kč), nákupem informační tabule (907,- Kč), nákupem služeb (3 000,- Kč), poskytnutím stravného (938,- Kč) a vyúčtováním cestovného (963,- Kč). Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč, částka 1 929,- Kč byla vrácena dne v rámci ročního zúčtování. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. ÚZ Dotace na knihovnu Obec získala z prostředků Ministerstva kultury v rámci projektu Obnova zastaralé výpočetní techniky dotaci ve výši ,- Kč na pořízení notebooku, tiskárny, dataprojektoru a reprosoustavy. Finanční prostředky byly připsány na účet obce dne Doložena byla faktura ze dne od fi Alza.cz, a.s. v celkové výši ,- Kč, majetek byl zaveden na účet 028. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. ÚZ Dotace z Úřadu práce Obec čerpala z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací dotaci na jedno pracovní místo z roku Dotace byla poskytnuta následně ve výši ,- Kč. Pracovník byl zařazen ve funkci dělník VPP dle Vnitřního platového předpisu. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Obec uzavřela darovací smlouvu (jako obdarovaný), na základě které získala do svého majetku pozemek p. č. 1908/20 o výměře 284 m2. Zastupitelstvem obce schváleno , smlouva byla podepsána dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni Zaúčtováno na účet bylo dokladem č v celkové výši ,00, použita byla cena obvyklá 65,00 Kč/m2. 11

12 Zjištění: Související poplatek katastrálnímu úřadu z ve výši 1 000,00 Kč (pokladní doklad č. 42) byl zaúčtován na účet 045 a nebyl zahrnut do ceny pozemku. Opraveno v průběhu kontroly dokladem č Smlouvy o přijetí úvěru 1.Obec uzavřela dne s Komerční bankou, a.s. Smlouvu o úvěru, na základě které byl obci poskytnut úvěr ve výši ,- Kč. Úvěr je dle smlouvy určen na spolufinancování úhrady závazku vyplývajícího z Dohody o narovnání uzavřené mezi Klientem a IMOS invest s.r.o. dne Obci byl zřízen účet č /0100. Jako zajištění bylo sjednáno krytí blankosměnkou. Splatnost úvěru byla sjednána nejpozději do Splátky byly sjednány měsíční od ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o anuitní způsob splácení úvěru, výše úroků i jistiny je v každém měsíci proměnlivá a je účtována na základě údajů z banky. V zápisu z minulé kontroly hospodaření bylo uvedeno: Dle předložených výpisů z úvěrového účtu bylo v roce 2013 na jistině zaplaceno celkem ,56 Kč, tj. nesplacený zůstatek úvěru byl k ve výši ,44 Kč (zaúčtováno bylo ale ,- Kč). Tato částka odpovídala výpisu z úvěrového účtu k tomuto datu i potvrzenému zůstatku z Komerční banky. Splátka úvěru byla ale zaúčtována ve výši ,- Kč, úhrada nebyla rozdělena na splátku jistiny a úroků. Chybným postupem byla zaúčtována splátka úvěru o ,44 Kč vyšší, tato částka měla být zaúčtována do nákladů na účet 562 jako splátka úroků. Oprava byla provedena dokladem dne zápisem MD 562/D 451 ve výši ,44 Kč. Do byly zaúčtovány splátky jistiny dle výpisů z banky v celkové výši ,26 Kč. Jednotlivé splátky jistiny jsou účtovány zápisem MD 451/D 231. Nesplacený zůstatek úvěru činil dle výpisu z úvěrového účtu č. 9 k celkem ,18 Kč. V souvislosti s vyrovnáním veškerých závazků obce vůči společnosti IMOS INVEST s.r.o. z roku 2013 v celkové výši tis. Kč, které proběhlo na základě mimosoudního vyrovnání, byla zrušena zástava na pozemky p.č. 1651/3 (21 816,- Kč), p.č. 1090/1 (30 904,- Kč) a p.č. 409/1 (79 452,- Kč). Zaúčtováno bylo na základě výpisu z katastru nemovitosti dokladem č v březnu 2014 zápisem MD /D , ověřeno bylo na hlavní knihu za období 3/2014. Při závěrečném přezkumu hospodaření bylo zjištěno, že v roce 2014 bylo uhrazeno celkem ,76 Kč, nesplacený zůstatek činí k celkem ,68 Kč, tento zůstatek byl odsouhlasen písemně s Komerční bankou a.s. dne Dále je na účtu 451-Dlouhodobé úvěry veden závazek vůči společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou ve výši ,- Kč. V roce 2014 nebylo z údajné půjčky ve výši ,- Kč uhrazeno nic. Obec v roce 2014 obdržela fakturu č ze dne , kterou jí byl vyúčtován úrok 9 % p.a. z jistiny ,- Kč za období ve výši ,- Kč. Obec fakturu vrátila zpět jako neopodstatněnou s tím, že ji rozporuje co obsahu, výše a účelu. Dle sdělení starosty je otázka poskytnuté půjčky předmětem dalšího jednání. Obec si nechala zpracovat právní posouzení vztahu mezi Obcí Provodov a společností Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., kterou dne vypracoval Mgr. Aleš Dufek. Stejného dne byla ze strany společnosti Vodohospodářské stavby Javorník CZ, s.r.o. zastoupené Mgr. Miroslavem Miklíkem vypracována výzva k úhradě dluhu předžalobní upomínka. Právní zástupci obou stran se sešli , mimosoudní jednání dosud nebylo ukončeno. 12

13 Celkový nesplacený zůstatek účtu 451 byl v rozvaze k vykázán ve výši ,- Kč,z toho činil závazek vůči Komerční bance ,- Kč (správně mělo být uvedeno ,44 Kč)a vůči VHS Javorník 500 tis. Kč. K je na účtu 451 celkový zůstatek ,18 Kč a skládá se z částky ,18 Kč (Komerční banka a.s.) a ,- Kč (Javorník). K je na účtu 451 celkový zůstatek ,68 Kč a skládá se z částky ,68 Kč (Komerční banka a.s.) a ,- Kč (Javorník). Smlouvy o půjčce Na účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé byl k vykázán zůstatek ve výši ,- Kč, k ve výši ,- Kč. Jedná se o půjčku poskytnutou Ministerstvem financí na vodovod. Půjčka byla s MF odsouhlasena a je splácena v souladu se splátkovým kalendářem (57 417,- Kč/měsíc, v prosinci ,- Kč), dle kterého má být v letech uhrazeno ročně ,- Kč. Smlouvy o věcných břemenech Smlouvy o výpůjčce V kontrolovaném období obec (jako povinná) uzavřela tři smlouvy o zřízení věcného břemene s energetickými distribučními společnostmi. Jejich předmětem bylo zatížení pozemků ve vlastnictví obce uložením přípojek. Všechny smlouvy byly uzavřeny za jednorázovou úplatu. Bylo ověřeno jejich schválení zastupitelstvem obce. Bylo ověřeno zaúčtování na analytický účet pro pozemky zatížené věcným břemenem doklady č a Dne byla podepsána smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu S radostí na akce mezi Obcí Provodov (vypůjčitel) a Mikroregionem Luhačovské Zálesí (půjčitel). Na základě této smlouvy získala obec do výpůjčky materiálně technické vybavení, a to ozvučovací sestavu, elektrocentrálu a multifunkční zařízení v celkové hodnotě ,- Kč, z čehož příspěvek obce činí dle Dodatku č. 2 ze dne celkem ,- Kč. Po uplynutí doby výpůjčky, nejpozději do , bude předmět výpůjčky bezplatně převeden do vlastnictví obce. Vybavení bylo obci předáno dne , zaúčtováno bylo dokladem č zápisem MD /D ve výši ,- Kč. 2.Obec v rámci projektu Pokračujeme v kompostování na Luhačovském Zálesí 3.etapa získala 50 ks 900l kompostérů v celkové částce ,- Kč. Předložena byla Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu ze dne , na základě které měla obec Provodov uhradit ze svých zdrojů ,- Kč. Dne byl podepsán Dodatek č. 1, kterým byl stanoven příspěvek obce ve výši ,- Kč. Kompostéry byly na základě smlouvy o výpůjčce předány do výpůjčky občanům trvale bydlícím v obci. Kompostéry zůstávají po dobu udržitelnosti projektu, tj. minimálně do ve vlastnictví mikroregionu. Dokladem č bylo 50 ks kompostérů zaúčtováno do podrozvahy zápisem MD /D v celkové výši ,- Kč. Vydáno občanům bylo 45 ks kompostérů v celkové částce ,50 Kč (2 410,50 Kč/ks), zbývajících 5 ks v částce ,- Kč zůstalo pro potřeby obce. Částka ,50 Kč byla odúčtována z podrozvahy. Předloženy byly Smlouvy o výpůjčce a darovací uzavřené mezi obcí Provodov a jednotlivými občany, včetně celkové rekapitulace odběratelů kompostérů. 3. Dále má obec ve výpůjčce od Luhačovského Zálesí, o.p.s. v souvislosti s realizací projektu Aktivní pohyb cesta ke spolupráci 1 ks ActivePointu ve výši ,- Kč a 1 ks rozcestníku ve výši ,- Kč. Na základě Smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat byly obci od Mikroregionu 13

14 Luhačovské Zálesí předány do výpůjčky naučné stezky Provodov Rýsov ve výši ,50 Kč, Provodov pod Maleniskem ve výši ,50 Kč a turistické mapy ve výši ,- Kč. Všechny výše uvedené předměty výpůjčky jsou vedeny na účtu Smlouvy ostatní Obci vykonává činnosti nařízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyplývající ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a vyhlášky ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí stavební úřad města Zlín. Smlouva uzavřena není. Dokumentace k veřejným zakázkám Obec v roce 2014 měla pouze veřejné zakázky malého rozsahu. Na jejich administraci má obec vnitřní směrnici č. 17/2011. Kontrola byla provedena u akcí: Oprava MK Drahy po přívalových deštích v srpnu 2013 v obci Provodov. Šlo o veřejnou zakázka malého rozsahu na stavební práce. Obec oslovila čtyři dodavatele. Ze čtyř podaných nabídek vyhodnotila komise na základě základního kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější nabídku JASS-UNI, s.r.o Jalubí s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána , na profil zadavatele byla vložena Zateplení mateřské školy Provodov Jednalo se o veřejnou zakázka malého rozsahu na stavební práce. Obec oslovila tři dodavatele. Ze tří podaných nabídek vyhodnotila komise na základě základního kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější nabídku RAPOS, spol. s r. o. s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána , na profil zadavatele byla vložena Zvolené druhy výběrových řízení odpovídaly zákonu. Vnitřní předpis a směrnice V roce 2014 nebyl vydán žádný nový vnitřní předpis obce, aktualizovány byly směrnice týkající se cestovních náhrad, pokladních operací (zvýšení limitu pokladny na ,- Kč) a mezd (úprava terminologie, zařazení pracovníků.) Ostatní směrnice zůstaly v platnosti. Doporučení: Urychleně upravit Směrnici č. 2/2011 Podpisové vzory a odpovědnost za hospodaření z důvodu změny osoby místostarosty. Výsledky kontrol zřízených organizací Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín. Veřejnosprávní kontrola jejího hospodaření za rok 2013 byla provedena místostarostkou a starostou obce dne Kontrole byly podrobeny došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, účetní výkazy a předávací protokol při změně účetní ze dne Součástí protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly jsou doporučení ke zlepšení systému účetnictví. Doporučení: Provést následnou kontrolu jejich splnění Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení V roce 2014 se uskutečnilo 11 zasedání zastupitelstva obce (včetně ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne ) Kontrola se zaměřila především na kontrolu usnesení týkajících se rozpočtu obce a hospodaření s majetkem obce. Všechny kontrolované rozpočtové záležitosti a smluvní dokumenty byly doloženy usneseními zastupitelstva obce. 14

15 Peněžní fondy obce Právo provádění dalších kontrol Obec není zřizovatelem žádného peněžního fondu. Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 420/2004 Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků 15

16 Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,12 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,49 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Provodov dne 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis Ing. Vít Sušila kontrolor podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného i dílčího přezkoumání. Ing. Marek Prachař, starosta obce Provodov, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 16. dubna 2015 Ing. Marek Prachař starosta.. podpis 1 x obdrží: Obec Provodov 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní 16

17 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu k Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Daňové příjmy ,50 Nedaňové příjmy ,65 Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,36 Kons. příjmů ,00 Příjmy po kons ,51 Běžné výdaje ,90 Kapitálové výdaje ,00 Kons. výdajů ,00 Výdaje po kons ,90 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,61 + počáteční stav účtů k ,59 -splátka půjčky IMOS ,76 -splátka půjčky MF ,00 + položka ,00 = konečný zůstatek na účtu k ,44 Příloha č. 2 Inventarizace majetku, zásob, závazků, pohledávek, pokladní hotovosti, cenin a účtů SÚ Majetková skupina Stav k Rozdíl Pozn. Účetní Evidence 018 Drobný dlouh.nehm.majetek , ,00 0,00 SW 019 Ost.dl. nehmotný majetek , ,00 0,00 Územní plán 021 Stavby , ,11 0, Samost.mov.věci a soubory , ,50 0, Drobný DHM , ,51 0, Pozemky , ,04 0, Nedok.dl.hmotný majetek , ,30 0, Zboží na skladě , ,28 0,00 CD,knihy,pohledy 231 Základní běžný účet , ,28 0, Pokladna , ,00 0, Ceniny 106,00 106,00 0, Odběratelé , ,00 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 0, Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 800, ,00 0, Poskyt.návr.fin.výpomoci krátkod , ,00 0,00 17

18 321 Dodavatelé , ,48 0, Zaměstnanci , ,00 0, Pohledávky za zaměstnanci 374,00 374,00 0,00 Zaměstnanciobědy 336 Sociální zabezpečení , ,00 0, Zdravotní pojištění , ,00 0, Jiné přímé daně , ,00 0, Jiné daně a poplatky , ,00 0, Závazky k vybr.místn.vlád.instit , ,00 0, Přijaté zálohy na transfery 8 950, ,00 0, Ostatní krátkod.závazky 830,00 830,00 0,00 Kooperativa 384 Výnosy příštích období , ,00 0, Dohadné účty pasivní , ,00 0, Dlouhodobé úvěry , ,68 0, Přijaté návr.fin.výpomoci dlouhod , ,00 0,00 18

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více