Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008"

Transkript

1 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Josef Půr, K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení č. 777/08 rada města s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Pronájem pozemků 430/1 a 728/1 v k.ú. Hluboká společnosti Rybářství Hluboká a.s. b) Pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká společnosti Agriprod CZ a.s. (terasa u hotelu Podhrad). c) Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 247 obč. sdr. Klub maminek Andílek. 3) Rozpočtová opatření: a) Oprava usnesení k rozpočtu města na rok b) RO účetního charakteru. c) Přijetí daru ČEZ. d) FC MARINER Bavorovice žádost o příspěvek na činnost a mládež. e) Dokončení části kanalizace v Líšnici. f) Obnova kaple sv. Isidora v Hroznějovicích navýšení rozpočtu. 4) Schválení Řádu veřejného pohřebiště, schválení ceníku nájmu a služeb za hrobové místo, schválení smlouvy o nájmu hrobového místa hřbitovy Hluboká, Purkarec, Kostelec. 5) Záměr výstavby sluneční elektrárny. 6) Změna ÚP v lokalitách Hůrka, Zámostí, u rybníka Hvězdáře, Holý vrch. 7) Body ze stavební komise: a) Přidělení bytu v Žižkově ul. čp. 247 Marie Jarolímová. b) Uložení komunikačního kabelu k čp c) Žádost o pronájem a úpravu pozemku (parkovací stání) p. Chmelenský. d) Stavební úpravy bytů nad Spořitelnou informace. e) Stavba haly p.hrušky ve Vltavské ul. informace. f) Opravy v KC Panorama - zastřešení schodiště informace. g) Rozšíření Domova důchodců seznámení s návrhem. h) ČOV ve sportovním areálu informace. i) Chodník Karla Čapka - posunutí svahu souhlas s postupem. j) Kanalizace v Křesínské ul. - věcné břemeno na pozemky města. k) Žádosti o prodej pozemků v lokalitě pod hotelem Bakalář. 8) Různé a) Žádost o podporu vydání pohádkové knihy O.s. POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ p.goetz. b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení NN. c) Smlouva na dotace z ROP (DD a cyklistická stezka). d) Přesun žádosti o dotace na rok 2009 (pořízení návrhu ÚPD). e) Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci Domova důchodců. -1-

2 f) Žádost o příspěvek na činnost HBC Munice. g) Žádost OV Munice o změnu využití prostředků uvolněných pro OV. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 K bodu 2) a) Na město se obrátila společnost Rybářství Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem pozemků parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Shora uvedené pozemky tvoří vodní plochu rybníků Malý a Velký Hvězdář a jejich přilehlé území (mokřiny, louky). Žadatel ve své žádosti m.j. uvedl, že tyto rybníky dlouhodobě obhospodařuje a vkládá nemalé prostředky do jejich úprav a údržby, přičemž není vyřešen právní vztah mezi vlastníkem pozemků a žadatelem. Usnesení č. 778/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Rybářstvím Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, kterou budou pronajaty pozemky parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 b) Na město se obrátila společnost AGRIPROD CZ a.s., se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Náměstí ČSLA, před hotelem Podhrad) o výměře cca. 40 m 2. Žadatel zde hodlá vybudovat letní terasu pro restauraci hotelu Podhrad. Usnesení č. 779/08 s uzavřením nájemní smlouvy se společností AGRIPROD CZ a.s. se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, na základě které bude pronajata část pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře cca. 40 m 2 pro výstavbu letní terasy restaurace hotelu Podhrad. Smlouva bude uzavřena za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. c) Na město se obrátilo Občanské sdružení Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem nebytového prostoru o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Žadatel v pronajatém prostoru hodlá provozovat dětské centrum podporující setkávání matek s dětmi. Předmětný nebytový prostor byl na základě rozhodnutí Rady města zrekonstruován. Usnesení č. 780/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Občanským sdružením Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, na základě které budou pronajaty nebytové prostory o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se 0-2-

3 K bodu 3) a) Zastupitelstvo města schválilo dne usnesením č. 197/08 rozpočet města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 jako schodkový, kde schodek ve výši 654,2 tis. Kč byl kryt financemi. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření za r bylo upozorněno, že rozpočet byl ve skutečnosti přebytkový ve výši 945,8 tis. Kč. Nedopatřením došlo k odečtení nesprávných řádků rozpočtu. Rozpočet r se nemění. Pouze je nutno opravit usnesení zastupitelstva tak, že v příjmové a výdajové části byl rozpočet schválen s přebytkem 945,8 tis. Kč. Po započtení financování ve výši 1600 tis. Kč ( 1000 tis. Kč na Opatření rady města, 600 tis. Kč na Splátky půjčky 8bj. Lesní ul.) je nutno použít z přebytku hospodaření roku 2007 částku 654,2 tis. Kč. V tomto smyslu rada doporučila zastupitelstvu města opravit usnesení ZM č. 197/08 ze dne Usnesení č. 781/08 zastupitelstvu města opravit usnesení zastupitelstva města č. 197/08 ze dne na toto znění: zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh rozpočtu města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 v příjmové a výdajové části s přebytkem 945,8 tis. Kč. Schválené financování - výdaje na Opatření rady města a Splátku půjčky- 8bj. Lesní ul. ve výši 1600 tis. Kč jsou kryty z části přebytkem rozpočtu ve výši 945,8 tis. Kč a z části financováním ve výši 654,2 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 2007 a dále s c h v a l u j e rozpočet Fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu dle předloženého návrhu. b) K provedení změn rozpočtu účetního charakteru k doporučuje rada města zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovými opatřeními dle přílohy. Usnesení č. 782/08 zastupitelstvu města souhlasit s provedením rozpočtových opatření účetního charakteru k dle předloženého návrhu. c) Na základě žádosti grantového pracoviště MÚ byl městu poskytnut na r dar od ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na pokrytí investičních nákladů na projekty: 1) Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec ve výši ,- Kč 2) Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace ve výši ,- Kč. Na tento projekt ( PD na úseky Vb/1 Vb/3 ) schválilo ZM uvolnění prostředků ve výši 155 tis. Kč již dne usnesením č. 276/08. Vyúčtování poskytnutého daru - do 15. ledna Rada města doporučila zastupitelstvu města přijetí daru a provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením. Usnesení č. 783/08 zastupitelstvu města - přijetí daru ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na projekty Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec a Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace -3-

4 - provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 47 tis. Kč na projekt Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec Příjem paragraf položka tis. Kč Dar ČEZ a.s. 200 Výdej paragraf položka tis. Kč Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec 47 d) FC MARINER Bavorovice, s.r.o. požádal pro fotbalový oddíl o zvýšení příspěvku města na činnost oddílu. Toto odůvodňuje tím, že oddíl od sezony 2007/2008 zřídil B mužstvo a hlavně, že od letošní sezony 2008/2009 oddíl vytvořil dvě mládežnická družstva mladší a starší přípravka, čímž splnil oddíl podmínku pro příspěvek na podporu mládeže. Vznik nových družstev představuje pro oddíl zvýšenou finanční zátěž. Současně vzhledem k neutěšenému stravu technického a sociálního zázemí areálu v Bavorovicích žádají o poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost ještě na letošní rok. Rada v diskusi konstatovala, že příspěvek na mládež bude oddílu poskytnut v souladu s pravidly, která jsou používána pro tyto účely již několik let. Rada každý rok schvaluje částku v řádech desítek tisíc Kč na podporu provozu bavorovického fotbalového oddílu formou úhrady spotřeby el. energie a v lońském roce byla v rozpočtu uvolněna částka na nutné opravy zázemí v areálu ve výši 300 tis. Kč. Rada proto k navýšení rozpočtu nepřistoupila. e) Rada odsouhlasila uvolnění finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč na dokončení části kanalizace v Líšnici ( propojení za domem p. Jedličky a potokem). Usnesení č. 784/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 94/08 ve výdajové části ve výši 25 tis. Kč na akci Dokončení části kanalizace v Líšnici. Výdej paragraf položka tis. Kč Dokončení části kanalizace v Líšnici 25 f) Rada schválila postup při opravě kapličky v Hroznějovicích a potřebné rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím dotace. Město obdrželo dotaci ve výši 45 tis. Kč (70%) k tomu musí město přidat minimálně 30 % z vlastních prostředků tj. 19,3 tis. Kč. Rada tedy schválila RO ve výši 64,3 tis. Kč ve výdajové části. Při zadání akce (rekonstrukce střechy) byla cena prací vyčíslena o ,- Kč více. Pan Raus jako garant této akce požádal radu o zvážení navýšení finančních prostředků na opravu kapličky o výše uvedenou částku. Rada žádosti vyhověla. Usnesení č. 785/08 zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením ve výdajové části navýšením prostředků na akci Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice o ,- Kč. -4-

5 Výdej paragraf položka tis. Kč Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice 25,893 K bodu 4) Město Hluboká nad Vltavou provozuje tři veřejná pohřebiště v obcích Hluboká nad Vltavou, Purkarec a Kostelec. Celkem se jedná o cca hrobových míst. Dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je povinností obce, která provozuje veřejné pohřebiště, vydat Řád veřejného pohřebiště, kterým bude upraven režim a technický provoz na tomto místě a dále uzavřít s každým nájemcem hrobového místa nájemní smlouvu, v níž bude stanovena m.j. cena nájemného za toto hrobové místo a cena služeb s nájmem hrobového místa souvisejících. Radě města byl předložen nový Řád veřejného pohřebiště, zohledňující veškeré změny v zákoně o pohřebnictví a souvisejících předpisech, schválený Krajským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí. Řád podléhá schválení rady, když jeho vydání je jiným opatřením obce v samostatné působnosti dle ust. 103 pdst. 3 zákona o obcích. Dále rada projednala nový ceník, ve kterém je zohledněna maximální cena nájemného a cena služeb tak, aby nebylo měněno původní usnesení rady města, ale skladba ceny zároveň vyhovovala zákonu. Radě byl ještě předložen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, který je v souladu s oběma shora uvedenými dokumenty, tedy s Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad. Tato smlouva pak bude postupně uzavírána se všemi stávajícími i novými nájemci hrobových míst. Usnesení č. 786/08 rada města s ch v a l u j e Řád veřejného pohřebiště města Hluboká nad Vltavou platný pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec ve znění předloženého návrhu a to s účinností od Usnesení č. 787/08 rada města s ch v a l u j e ceník úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu nájemné a služby s nájmem spojené, ve znění předloženého návrhu, pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec. Usnesení č. 788/08 s uzavřením nájemních smluv s jednotlivými stávajícími i novými nájemci hrobového místa na pohřebištích Hluboká nad Vltavou, Purkarec, Kostelec za podmínek určených Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu. K bodu 5) Rada projednala žádost o vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích v blízkosti Rozvodné stanice Dasný. Rada poukázala na svá předchozí negativní vyjádření k danému druhu podnikatelských aktivit v této lokalitě. -5-

6 K bodu 6) a) Na předchozích rozhodnutích zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou byla zpracována změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změna č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město a to v lokalitě pod Hůrkou. Jedná se o rozšíření stávající zastavitelné zóny a změna využití z občanské výstavby a podnikání na bytovou. Výše uvedená změna byla projednána s dotčenými orgány státní správy a veřejností, námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Usnesení č. 789/08 zastupitelstvu města rozhodnout o vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změny č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili V.Jiřík, L.Jiříková, J.Žbánek, L.Žbánková a V.Zeman se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od bývalého areálu CO. Žádají o zařazení pozemků parcelní číslo 941/21, 941/4, 943/6 a 943/10 katastrální území Hluboká nad Vltavou do zastavitelného území pro výstavbu rodinných domů. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě přímo navazující na areál CO. Bez zástavby by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. V současné době rovněž není znám způsob propojení této oblasti za CO na stávající zástavbu Zámostí. Usnesení č. 790/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou Zámostí město na návrh V.Jiříka, L.Jiříkové, J.Žbánka, L.Žbánkové a V.Zemana v lokalitě severně od bývalého areálu CO. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Milan Pulec se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář. Jedná se o pozemky, které navazují na lokalitu schválenou k výstavbě v rozpracovaném územním plánu. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě mezi pozemky M.Pulce a rybníkem. Bez zástavby ve schválené lokalitě by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. Usnesení č. 791/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město na návrh M.Pulce v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost MANE Holding a.s. se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě Holý vrch. Jedná se o lokalitu, která přímo navazuje na stávající zástavbu lokality Holý vrch III. Se soukromými vlastníky pozemků společnost MANE záměr předjednala, významnou část pozemků vlastní město Hluboká nad Vltavou. -6-

7 Usnesení č. 792/08 zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město v lokalitě Holý vrch. K bodu 7) a) Rada města dne usnesením č. 706/08 souhlasila s prodloužením nájmu bytu č. 2 v Žižkově ul. čp. 247 o velikosti 1+1 paní Janě Procházkové do s tím, že poté bude byt přidělen paní Marii Jarolímové, která uvolní byt č. 1 o velikosti 2+1 v Masarykově ul. čp. 42, aby mohl být tento byt zrekonstruován pro Jana Pajera, který tím uvolní byt v Domově důchodců. Paní Jana Procházková byt č. 2 v čp. 247 vyklidí do , a byt je možno přidělit paní Marii Jarolímové od Usnesení č. 793/08 s přidělením bytu č. 2, Žižkova ul. čp. 247 paní Marii Jarolímové, nyní bytem Masarykova 42, od na dobu neurčitou. b) Telestar s.r.o, projektuje pro investora Telefonica O2 Czech republic, a.s.,, stavbu Hluboká nad Vltavou (CB), 8 B.J., Lesní 1202,. přip.. Jedná se o nový komunikační kabel pro napojení bytového domu čp v Lesní ul. Napojení budovy je vedeno zemním komunikačním kabelem, napojeným před čp. 721 a vedeným ve volném terénu podél místní komunikace, křížení zpevněných ploch bude provedeno řízenými podvrty. Usnesení č. 794/08 se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 477/2, 477/12 a st v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k uložení podzemního komunikačního vedení Telefonica O2 Czech republic, a.s., pro bytový dům 8 b.j. Lesní čp ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, s tím, že musejí být dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správců sítí, a že po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, přičemž kontrolu za město provede ředitel Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Karel Chmelenský se žádostí o vyjádření souhlasu města se záměrem zřízení - obnovení vjezdu na pozemek parcelní číslo 1681/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Na tomto pozemku by zřídil kryté stání pro automobil a přestal využívat nevhodné parkování v křižovatce se Sportovní ulicí. Potřebný pozemek by si následně pan Chmelenský od města pronajal. Usnesení č. 795/08 se zřízením sjezdu z pozemku parcelní číslo 1681/6 katastrální území Hluboká nad Vltavou na komunikaci II/146 s tím, že zajištění potřebných povolení od Magistrátu -7-

8 města a stavební úpravy na chodníku si zajistí žadatel na vlastní náklady a po zjištění rozsahu nájmu bude věc vrácena na jednání rady. d) V souvislosti s předchozími jednáními rady města byl zpracován prvotní návrh na stavební úpravy stávajících bytů nad Spořitelnou č.p. 42 Hluboká nad Vltavou. V současné době jsou zde umístěny tři byty, kdy prostřední byt vznikl oddělením z původních dvou. Rada po diskusi rozhodla, že západní byt zůstane beze změny a byt 1+1 bude změněn na garsoniéru. Východní pokoj původního bytu 1+1 bude připojen k východnímu bytu. V západním bytě je nutno dokončit zateplení stávající koupelny a opravit prasklé potrubí v bývalé koupelně prostředního bytu. Východní byt (v současné době před uvolněním) je ve velmi špatném stavu a je nutno provést kompletní rekonstrukci. Tento byt je rezervován pro uvolnění bytu v domově důchodců. Po dokončení projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a po zjištění finančních nákladů opět předáno do rady města. Usnesení č. 796/08 rada města u k l á d á městskému úřadu zajistit zpracování projektové dokumentace úpravy bytů v č.p. 42 v Hluboké nad Vltavou a po zjištění nákladů stavby vrátit na jednání rady města. e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Bohuslav Hruška zastoupený Atelierem 111 architekti s.r.o. se žádostí o vyjádření k záměru výstavby haly. Jedná se o dvoupodlažní objekt krytý plochou střechou, zastavěná plocha 960 m 2, nákladní doprava bude vedena ze severní části, osobní z Vltavské ulice. Přípojka vody z Vltavské ulice, STL plynovod bude položen nově od Stavitelství Vácha, splašková kanalizace bude z kapacitních důvodů provedena po celé délce nově od PMH. Usnesení č. 797/08 rada města b e r e n a v ě d o m í záměr výstavby výrobní haly ve Vltavské ulici na pozemcích parcelní číslo 1127/32, 1127/2, 548 a 300 katastrální území Hluboká nad Vltavou s o u h l a s í se zřízením přípojek, elektrického vedení, kanalizačního a plynovodního řadu na pozemku města ve Vltavské ulici parcelní číslo 1762 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že kanalizační řad bude po dokončení v souladu se Zásadami darován městu, odvod dešťových vod nebude řešen napojením do městské kanalizace a pozemky po stavbě uvedeny do původního stavu. f) Na jednání minulé rady byla podána informace o stavebních závadách na budově KC Panorama a o předpokládaných nákladech na jejich odstranění. Bylo mimo jiné zvažováno provést v příštím roce opravu schodiště (cca 495 tis. Kč). Do jednání rady byla předložena k seznámení dokumentace na tuto akci. g) V souvislosti s nutností rozšířit služby obyvatelům Domova důchodců a ostatním starším občanům Hluboké nad Vltavou byla postupně zavržena výstavba nového městského domova důchodců v Zámostí u pily a doporučeno rozšířit stávající domov důchodců. Pro tyto účely byl městem zakoupen bývalý statek Souchů. Byla zpracována prvotní studie přístavby, která využívá získaný prostor a vychází z potřeb Domova důchodců. Do 1. podzemního podlaží -8-

9 umisťuje technické zázemí, sklady, šatny a kanceláře, v 1.N.P. je umístěn denní stacionář, druhá centrální koupelna, sesterna a rehabilitace, což jsou provozy, které budou využívány jak obyvateli domova tak externími klienty. Do 2.N.P., 3.N.P. a podkroví jsou umístěny jednolůžkové pokoje. Vlastní přístavba je obklopena stávající zástavbou a nebude tedy dominantou lokality. Viditelné bude pouze průčelí do Masarykovy ulice, kde výška objektu je uvažována mezi č.p. 80 a dům Mallátů. Přístavba bude navazovat na štít č.p. 80 a od RD Mallátů bude odsunuta min. na 7 metrů. Přístavba bude bezbarierově napojena na stávající objekt, vstup po dokončení bude jak ze Zborovské ulice, tak z ulice Masarykovy. Ve stávajícím objektu je uvažováno s využitím prostor bývalého obchodu potravin a to na jídelnu, která by rovněž sloužila jak obyvatelům DD, tak veřejnosti. Na jaře příštího roku se bude vyhlašovat další a zřejmě poslední kolo dotací z ROP a v případě záměru podat žádost o dotaci na přístavu DD je nutno zajistit územní rozhodnutí. Usnesení č. 798/08 se záměrem přístavby Domova důchodců a podáním žádosti o dotaci na tento záměr a u k l á d á MÚ zajistit územní rozhodnutí o umístění stavby Přístavba Domova důchodců na pozemcích parcelní číslo 42 a 57 Hluboká nad Vltavou h) Likvidace odpadních vod ve sportovním areálu (baseball, beach, dětské atrakce) je prováděna jímkou na vyvážení, což není z hlediska provozu optimální. V současné době se připravuje projekt čističky odpadních vod, z důvodu zajištění dotace na tento záměr je nejvýhodnější tuto stavbu realizovat pod hlavičkou města. Tento záměr byl odsouhlasen i VaK Jč a.s., který by ČOV dále provozoval. Usnesení č. 799/08 s realizací ČOV ve sportovním areálu s tím, že se bude jednat o městskou ČOV a u k l á d á starostovi města jednat o financování a způsobu budoucího provozu se TJ Sokol Hluboká nad Vltavou a VaK Jč a.s. i) V minulých letech byl v ulici Karla Čapka realizován chodník. V prostoru podél oplocení domu č.p. 418 byl umístěn na stávající svah. V průběhu let došlo k mírnému sesuvu tohoto svahu, což zapřičinilo porušení přilehlého plotu majitelky paní Šimečkové, která žádá o zjednání nápravy. Usnesení č. 800/08 rada města u k l á d á MÚ zajistit technické řešení opravy svahu v ulici K.Čapka u č.p. 418 včetně propočtu nákladů a následně vrátit na jednání rady j) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili vlastníci nemovitostí rodinných domů v Křesínské ulici v Zámostí (Křesínská č.p Jar. Šimon, manž. Kuchejdovi, 408 manž. Vebrovi, 387 M. Ferdanová) se žádostí o zřízení věcného břemene na uložení stávající kanalizace - přípojek a to na městský pozemek parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Rada zřízení věcného břemene neodsouhlasila z důvodu možné -9-

10 blokace budoucího využití dotčených pozemků. Bylo rovněž doporučeno vyčkat zpracování zastavovací studie dané lokality, která by měla navrhnout i způsob napojení existujících rodinných domů na městskou kanalizaci. Usnesení č. 801/08 rada města n e s o u h l a s í se zřízením věcného břemene pro kanalizační přípojky na pozemku parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že se k žádosti vrátí po dokončení zastavovací studie. k) Na město se obrátil pan Radek Kovář, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej pozemku parc.č. 42/3 o výměře 43 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který přímo sousedí s pozemkem parc.č. 42/4 v jeho vlastnictví. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že přes pozemek parc. č. 42/3 vede jediná přístupová cesta k jeho shora uvedené nemovitosti a tento pozemek není městem nijak využíván. V případě souhlasu s prodejem pozemku by žadatel tento udržoval. Poté co byla shora uvedená žádost předložena k projednání radě města, obrátili se na město manželé Markovi se žádostí o prodej stejného pozemku a věc byla vrácena k opětovnému projednání ve stavební a bytové komisi. MÚ pak provedl šetření na místě samém za účasti p. Kováře (p. Marek se bez omluvy nedostavil) a bylo zjištěno, že jak pozemek parc. č. 42/3, tak část pozemku parc. č. 51/2 byly p. Markem zaploceny bez povolení vlastníka, tedy města. Tento plot brání p. Kovářovi přístupu k jeho nemovitosti. Stavební a bytová komise se oběma žádostmi opakovaně zabývala a konstatovala, že je třeba uložit p. Markovi odstranění plotu z pozemku parc. č. 42/3 a části pozemku parc. č. 51/2 tak, aby nebylo bráněno p. Kovářovi v přístupu k jeho nemovitosti, nacházející se na pozemku parc. č. 42/4. Komise dále konstatovala, že mezi oběma žadateli je veden dlouhodobý spor o hranice jejich pozemků a staveb a není tedy na místě rozhodovat o prodeji pozemku parc. č. 42/3 do doby, než bude tento spor soudně vyřešen. Komise tedy navrhuje radě, aby buď obě žádosti zamítla a ponechala stávající stav do doby ukončení sporu mezi oběma žadateli nebo aby pozemek 42/3 a část pozemku 51/2 pronajala tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví. Usnesení č. 802/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, panu Radku Kovářovi, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou a dále. Usnesení č. 803/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, manželům Janě a Pavlu Markovým, bytem Masarykova 83, Hluboká nad Vltavou a Kvilda 144. Rada města předběžně souhlasila s pronájmem pozemku 42/3 tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví a současně souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 52/1 za shora uvedených podmínek. Rada města pověřuje MÚ sdělením tohoto řešení oběma žadatelům a v případě jejich souhlasu s takovým postupem další administrací věci. -10-

11 K bodu 8) a) Na město se obrátilo Občanské sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice zastoupené Mgr. Goetzem s žádostí o podporu vydání pohádkové knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Společnost v žádosti uvádí, že při minimální účasti 10 tis. Kč obdrží město 50 ks výše uvedených knih. Usnesení č. 804/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 95/08 ve výdajové části ve výši 2000,- Kč jako příspěvek Občanskému sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice na vydání knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Výdej paragraf položka tis. Kč Kniha Pohádky z jižních Čech - příspěvek 2 b) Společnost GEFOS s.r.o. požádala jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni vedení kabelu NN, který by měl být uložen na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Hluboká nádraží, Zvolenovská ulice). Žadatel navrhl uzavření shora uvedené smlouvy s tím, že VB bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč. Smlouva je standardního znění a rozsah VB je dále vymezen GP. Usnesení č. 805/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve znění přeloženém spol. GEFOS s.r.o. c) Město získalo dotace z ROP na projekt Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta ve výši ,- Kč a na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice ve výši ,- Kč. Souhlas zastupitelstva s realizací a financováním obou projektů byl dán dne souborem usnesení č. 289/08 až č. 295/08. Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předložil městu ke schválení návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na jmenované projekty. Aby mohly být Smlouvy podepsány je nutno přijmout usnesení o souhlasu města s návrhem Smluv na uvedené projekty. Součástí smlouvy je i povinnost příjemce dotace pojistit majetek pořízený při realizaci projektů proti poškození, zničení a ztrátě na hodnotu jeho pořizovací ceny. U movitých věcí dnem ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby. Česká pojišťovna předložila návrh pojistných smluv o pojištění stavebně montážním po dobu stavby. Po skončení stavby bude aktualizována stávající smlouva o pojištění majetku města na celou dobu udržitelnosti projektů. Usnesení č. 806/08 - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce domova důchodců U -11-

12 Zlatého Kohouta, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.5.00/ , dle předloženého návrhu, - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/ , dle předloženého návrhu. Usnesení č. 807/08 s uzavřením pojistných smluv o pojištění stavebně montážním s Českou pojišťovnou a.s. na projekty Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta a Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice po dobu stavby projektů. d) V rozpočtu r je položka v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč na akci Pořízení návrhu ÚP města, která je kryta grantem Jč kraje na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou v uvedené výši. Zastupitelstvo města souhlasilo dne usnesením č. 304/08 s pořízením změny rozpracovaného územního plánu města Hluboká nad Vltavou v katastrálním území Bavorovice, v lokalitě jižně od komunikace I/20, východně od obce Dasný pro účel obchody, služby, stravování, parkovací stání apod. Z tohoto důvodu nebude možno dodržet termín pro pořízení návrhu ÚP a jeho schválení v orgánech města do XI/2008. Proto je nutno požádat Jč kraj o přesun ukončení realizace projektu Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou a o přesun grantu na tento projekt ve výši 78,54 tis. Kč, o 1 rok do XI/2009. Na uvedený posun bude po schválení Jč krajem navazovat i přesun prostředků v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč do rozpočtu r Usnesení č. 808/08 s podáním žádosti na Jč kraj o přesun grantu na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou ve výši 78,54 tis. Kč a o přesun ukončení realizace tohoto projektu na termín XI/2009, Usnesení č. 809/08 zastupitelstvu města po schválení Jč krajem, zařadit do rozpočtu města na r přesun prostředků ve výši 78,54 tis. Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu z r na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou, e) Na základě získané dotace na rekonstrukci Domova důchodců bylo společností Stavební poradna s.r.o. provedeno výběrové řízení. Ze čtyř nabídek bylo výběrovou komisí doporučeno uzavřít smlouvu o dílo s firmou Precis CZ a.s. cena díla ,- Kč, záruka za dílo 48 měsíců. Dotace na tuto stavbu činí ,- Kč, předpokládaný podíl města byl ,- Kč (celkem ,- Kč). Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. Tato částka není předmětem rozpočtu letošního roku. -12-

13 Usnesení č. 810/08 s uzavřením smlouvy o dílo se společností Precis CZ a.s., U Habrovky 247/11, Praha, koresp. adresa Haklovy Dvory 2021, České Budějovice v celkové hodnotě ,- Kč na stavbu Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta. f) HBC Munice požádal radu města o finanční příspěvek na činnost dvou hokejbalových družstev na sezonu Rada příspěvek odsouhlasila. Usnesení č. 811/08 s poskytnutím finančního příspěvku Hokejbal klubu Munice na činnost hokejbalových družstev na sezonu 2008 ve výši 10 tis. Kč. Prostředky budou použity z prostředků rozpočtem určených na příspěvky na činnost. g) V rámci rozpočtu na rok 2008 byly jednotlivým OV svěřeny finanční prostředky, jejichž účel použití odsouhlasila rada. OV Munice po vývoji situace požádalo o změnu způsobu využití prostředků ve výši cca 350 tis. Kč. Tyto prostředky byly původně určeny na opravu kapličky (nebude realizováno letos z důvodu přípravy větší rekonstrukce) a na vybudování chodníku podél komunikace na Zliv (OV nechce realizovat vzhledem k požadavkům NPÚ). Místo původně uvažovaných záměrů by ještě letos chtěl OV za uvolněné prostředky realizovat alespoň část osvětlení cyklostezky z Munic na Hlubokou. OV navrhl projednáním v radě odsouhlasit uvedený záměr a zpracování návrhu ceny na osvětlení celé délky cyklostezky na Hlubokou. Dle výsledku by se dále projednala realizace úseku odpovídající uvolněným finančním prostředkům OV (cca 350 tis. Kč) s tím, že dokončení by bylo realizováno dle možností města v dalších etapách. Rada žádosti vyhověla s tím, že pověřila MÚ zadat zpracování PD na osvětlení stezky a předložit do jednání rady ke stanovení dalšího postupu. h) Rada odsouhlasila návrh ředitele PMH na nákup materiálu na opravu komunikace mezi Líšnicí a Radonicemi ze stávajících prostředků v rámci rozpočtu určených na podobné akce. ch) Rada odsouhlasila uvolnění 30 tis. Kč na zakoupení zeleně pro TJ do areálu nově vybudovaného fotbalového hřiště s umělým povrchem. Usnesení č. 812/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 96/08 ve výdajové části ve výši 30 tis. Kč na akci Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště. Výdej paragraf položka tis. Kč Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště 30 člen rady města Aleš Raus starosta města Ing. Tomáš Jirsa -13-

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více