Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008"

Transkript

1 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Josef Půr, K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení č. 777/08 rada města s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Pronájem pozemků 430/1 a 728/1 v k.ú. Hluboká společnosti Rybářství Hluboká a.s. b) Pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká společnosti Agriprod CZ a.s. (terasa u hotelu Podhrad). c) Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 247 obč. sdr. Klub maminek Andílek. 3) Rozpočtová opatření: a) Oprava usnesení k rozpočtu města na rok b) RO účetního charakteru. c) Přijetí daru ČEZ. d) FC MARINER Bavorovice žádost o příspěvek na činnost a mládež. e) Dokončení části kanalizace v Líšnici. f) Obnova kaple sv. Isidora v Hroznějovicích navýšení rozpočtu. 4) Schválení Řádu veřejného pohřebiště, schválení ceníku nájmu a služeb za hrobové místo, schválení smlouvy o nájmu hrobového místa hřbitovy Hluboká, Purkarec, Kostelec. 5) Záměr výstavby sluneční elektrárny. 6) Změna ÚP v lokalitách Hůrka, Zámostí, u rybníka Hvězdáře, Holý vrch. 7) Body ze stavební komise: a) Přidělení bytu v Žižkově ul. čp. 247 Marie Jarolímová. b) Uložení komunikačního kabelu k čp c) Žádost o pronájem a úpravu pozemku (parkovací stání) p. Chmelenský. d) Stavební úpravy bytů nad Spořitelnou informace. e) Stavba haly p.hrušky ve Vltavské ul. informace. f) Opravy v KC Panorama - zastřešení schodiště informace. g) Rozšíření Domova důchodců seznámení s návrhem. h) ČOV ve sportovním areálu informace. i) Chodník Karla Čapka - posunutí svahu souhlas s postupem. j) Kanalizace v Křesínské ul. - věcné břemeno na pozemky města. k) Žádosti o prodej pozemků v lokalitě pod hotelem Bakalář. 8) Různé a) Žádost o podporu vydání pohádkové knihy O.s. POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ p.goetz. b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení NN. c) Smlouva na dotace z ROP (DD a cyklistická stezka). d) Přesun žádosti o dotace na rok 2009 (pořízení návrhu ÚPD). e) Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci Domova důchodců. -1-

2 f) Žádost o příspěvek na činnost HBC Munice. g) Žádost OV Munice o změnu využití prostředků uvolněných pro OV. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 K bodu 2) a) Na město se obrátila společnost Rybářství Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem pozemků parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Shora uvedené pozemky tvoří vodní plochu rybníků Malý a Velký Hvězdář a jejich přilehlé území (mokřiny, louky). Žadatel ve své žádosti m.j. uvedl, že tyto rybníky dlouhodobě obhospodařuje a vkládá nemalé prostředky do jejich úprav a údržby, přičemž není vyřešen právní vztah mezi vlastníkem pozemků a žadatelem. Usnesení č. 778/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Rybářstvím Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, kterou budou pronajaty pozemky parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 b) Na město se obrátila společnost AGRIPROD CZ a.s., se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Náměstí ČSLA, před hotelem Podhrad) o výměře cca. 40 m 2. Žadatel zde hodlá vybudovat letní terasu pro restauraci hotelu Podhrad. Usnesení č. 779/08 s uzavřením nájemní smlouvy se společností AGRIPROD CZ a.s. se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, na základě které bude pronajata část pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře cca. 40 m 2 pro výstavbu letní terasy restaurace hotelu Podhrad. Smlouva bude uzavřena za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. c) Na město se obrátilo Občanské sdružení Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem nebytového prostoru o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Žadatel v pronajatém prostoru hodlá provozovat dětské centrum podporující setkávání matek s dětmi. Předmětný nebytový prostor byl na základě rozhodnutí Rady města zrekonstruován. Usnesení č. 780/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Občanským sdružením Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, na základě které budou pronajaty nebytové prostory o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se 0-2-

3 K bodu 3) a) Zastupitelstvo města schválilo dne usnesením č. 197/08 rozpočet města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 jako schodkový, kde schodek ve výši 654,2 tis. Kč byl kryt financemi. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření za r bylo upozorněno, že rozpočet byl ve skutečnosti přebytkový ve výši 945,8 tis. Kč. Nedopatřením došlo k odečtení nesprávných řádků rozpočtu. Rozpočet r se nemění. Pouze je nutno opravit usnesení zastupitelstva tak, že v příjmové a výdajové části byl rozpočet schválen s přebytkem 945,8 tis. Kč. Po započtení financování ve výši 1600 tis. Kč ( 1000 tis. Kč na Opatření rady města, 600 tis. Kč na Splátky půjčky 8bj. Lesní ul.) je nutno použít z přebytku hospodaření roku 2007 částku 654,2 tis. Kč. V tomto smyslu rada doporučila zastupitelstvu města opravit usnesení ZM č. 197/08 ze dne Usnesení č. 781/08 zastupitelstvu města opravit usnesení zastupitelstva města č. 197/08 ze dne na toto znění: zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh rozpočtu města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 v příjmové a výdajové části s přebytkem 945,8 tis. Kč. Schválené financování - výdaje na Opatření rady města a Splátku půjčky- 8bj. Lesní ul. ve výši 1600 tis. Kč jsou kryty z části přebytkem rozpočtu ve výši 945,8 tis. Kč a z části financováním ve výši 654,2 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 2007 a dále s c h v a l u j e rozpočet Fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu dle předloženého návrhu. b) K provedení změn rozpočtu účetního charakteru k doporučuje rada města zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovými opatřeními dle přílohy. Usnesení č. 782/08 zastupitelstvu města souhlasit s provedením rozpočtových opatření účetního charakteru k dle předloženého návrhu. c) Na základě žádosti grantového pracoviště MÚ byl městu poskytnut na r dar od ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na pokrytí investičních nákladů na projekty: 1) Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec ve výši ,- Kč 2) Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace ve výši ,- Kč. Na tento projekt ( PD na úseky Vb/1 Vb/3 ) schválilo ZM uvolnění prostředků ve výši 155 tis. Kč již dne usnesením č. 276/08. Vyúčtování poskytnutého daru - do 15. ledna Rada města doporučila zastupitelstvu města přijetí daru a provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením. Usnesení č. 783/08 zastupitelstvu města - přijetí daru ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na projekty Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec a Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace -3-

4 - provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 47 tis. Kč na projekt Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec Příjem paragraf položka tis. Kč Dar ČEZ a.s. 200 Výdej paragraf položka tis. Kč Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec 47 d) FC MARINER Bavorovice, s.r.o. požádal pro fotbalový oddíl o zvýšení příspěvku města na činnost oddílu. Toto odůvodňuje tím, že oddíl od sezony 2007/2008 zřídil B mužstvo a hlavně, že od letošní sezony 2008/2009 oddíl vytvořil dvě mládežnická družstva mladší a starší přípravka, čímž splnil oddíl podmínku pro příspěvek na podporu mládeže. Vznik nových družstev představuje pro oddíl zvýšenou finanční zátěž. Současně vzhledem k neutěšenému stravu technického a sociálního zázemí areálu v Bavorovicích žádají o poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost ještě na letošní rok. Rada v diskusi konstatovala, že příspěvek na mládež bude oddílu poskytnut v souladu s pravidly, která jsou používána pro tyto účely již několik let. Rada každý rok schvaluje částku v řádech desítek tisíc Kč na podporu provozu bavorovického fotbalového oddílu formou úhrady spotřeby el. energie a v lońském roce byla v rozpočtu uvolněna částka na nutné opravy zázemí v areálu ve výši 300 tis. Kč. Rada proto k navýšení rozpočtu nepřistoupila. e) Rada odsouhlasila uvolnění finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč na dokončení části kanalizace v Líšnici ( propojení za domem p. Jedličky a potokem). Usnesení č. 784/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 94/08 ve výdajové části ve výši 25 tis. Kč na akci Dokončení části kanalizace v Líšnici. Výdej paragraf položka tis. Kč Dokončení části kanalizace v Líšnici 25 f) Rada schválila postup při opravě kapličky v Hroznějovicích a potřebné rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím dotace. Město obdrželo dotaci ve výši 45 tis. Kč (70%) k tomu musí město přidat minimálně 30 % z vlastních prostředků tj. 19,3 tis. Kč. Rada tedy schválila RO ve výši 64,3 tis. Kč ve výdajové části. Při zadání akce (rekonstrukce střechy) byla cena prací vyčíslena o ,- Kč více. Pan Raus jako garant této akce požádal radu o zvážení navýšení finančních prostředků na opravu kapličky o výše uvedenou částku. Rada žádosti vyhověla. Usnesení č. 785/08 zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením ve výdajové části navýšením prostředků na akci Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice o ,- Kč. -4-

5 Výdej paragraf položka tis. Kč Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice 25,893 K bodu 4) Město Hluboká nad Vltavou provozuje tři veřejná pohřebiště v obcích Hluboká nad Vltavou, Purkarec a Kostelec. Celkem se jedná o cca hrobových míst. Dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je povinností obce, která provozuje veřejné pohřebiště, vydat Řád veřejného pohřebiště, kterým bude upraven režim a technický provoz na tomto místě a dále uzavřít s každým nájemcem hrobového místa nájemní smlouvu, v níž bude stanovena m.j. cena nájemného za toto hrobové místo a cena služeb s nájmem hrobového místa souvisejících. Radě města byl předložen nový Řád veřejného pohřebiště, zohledňující veškeré změny v zákoně o pohřebnictví a souvisejících předpisech, schválený Krajským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí. Řád podléhá schválení rady, když jeho vydání je jiným opatřením obce v samostatné působnosti dle ust. 103 pdst. 3 zákona o obcích. Dále rada projednala nový ceník, ve kterém je zohledněna maximální cena nájemného a cena služeb tak, aby nebylo měněno původní usnesení rady města, ale skladba ceny zároveň vyhovovala zákonu. Radě byl ještě předložen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, který je v souladu s oběma shora uvedenými dokumenty, tedy s Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad. Tato smlouva pak bude postupně uzavírána se všemi stávajícími i novými nájemci hrobových míst. Usnesení č. 786/08 rada města s ch v a l u j e Řád veřejného pohřebiště města Hluboká nad Vltavou platný pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec ve znění předloženého návrhu a to s účinností od Usnesení č. 787/08 rada města s ch v a l u j e ceník úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu nájemné a služby s nájmem spojené, ve znění předloženého návrhu, pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec. Usnesení č. 788/08 s uzavřením nájemních smluv s jednotlivými stávajícími i novými nájemci hrobového místa na pohřebištích Hluboká nad Vltavou, Purkarec, Kostelec za podmínek určených Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu. K bodu 5) Rada projednala žádost o vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích v blízkosti Rozvodné stanice Dasný. Rada poukázala na svá předchozí negativní vyjádření k danému druhu podnikatelských aktivit v této lokalitě. -5-

6 K bodu 6) a) Na předchozích rozhodnutích zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou byla zpracována změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změna č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město a to v lokalitě pod Hůrkou. Jedná se o rozšíření stávající zastavitelné zóny a změna využití z občanské výstavby a podnikání na bytovou. Výše uvedená změna byla projednána s dotčenými orgány státní správy a veřejností, námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Usnesení č. 789/08 zastupitelstvu města rozhodnout o vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změny č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili V.Jiřík, L.Jiříková, J.Žbánek, L.Žbánková a V.Zeman se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od bývalého areálu CO. Žádají o zařazení pozemků parcelní číslo 941/21, 941/4, 943/6 a 943/10 katastrální území Hluboká nad Vltavou do zastavitelného území pro výstavbu rodinných domů. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě přímo navazující na areál CO. Bez zástavby by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. V současné době rovněž není znám způsob propojení této oblasti za CO na stávající zástavbu Zámostí. Usnesení č. 790/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou Zámostí město na návrh V.Jiříka, L.Jiříkové, J.Žbánka, L.Žbánkové a V.Zemana v lokalitě severně od bývalého areálu CO. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Milan Pulec se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář. Jedná se o pozemky, které navazují na lokalitu schválenou k výstavbě v rozpracovaném územním plánu. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě mezi pozemky M.Pulce a rybníkem. Bez zástavby ve schválené lokalitě by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. Usnesení č. 791/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město na návrh M.Pulce v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost MANE Holding a.s. se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě Holý vrch. Jedná se o lokalitu, která přímo navazuje na stávající zástavbu lokality Holý vrch III. Se soukromými vlastníky pozemků společnost MANE záměr předjednala, významnou část pozemků vlastní město Hluboká nad Vltavou. -6-

7 Usnesení č. 792/08 zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město v lokalitě Holý vrch. K bodu 7) a) Rada města dne usnesením č. 706/08 souhlasila s prodloužením nájmu bytu č. 2 v Žižkově ul. čp. 247 o velikosti 1+1 paní Janě Procházkové do s tím, že poté bude byt přidělen paní Marii Jarolímové, která uvolní byt č. 1 o velikosti 2+1 v Masarykově ul. čp. 42, aby mohl být tento byt zrekonstruován pro Jana Pajera, který tím uvolní byt v Domově důchodců. Paní Jana Procházková byt č. 2 v čp. 247 vyklidí do , a byt je možno přidělit paní Marii Jarolímové od Usnesení č. 793/08 s přidělením bytu č. 2, Žižkova ul. čp. 247 paní Marii Jarolímové, nyní bytem Masarykova 42, od na dobu neurčitou. b) Telestar s.r.o, projektuje pro investora Telefonica O2 Czech republic, a.s.,, stavbu Hluboká nad Vltavou (CB), 8 B.J., Lesní 1202,. přip.. Jedná se o nový komunikační kabel pro napojení bytového domu čp v Lesní ul. Napojení budovy je vedeno zemním komunikačním kabelem, napojeným před čp. 721 a vedeným ve volném terénu podél místní komunikace, křížení zpevněných ploch bude provedeno řízenými podvrty. Usnesení č. 794/08 se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 477/2, 477/12 a st v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k uložení podzemního komunikačního vedení Telefonica O2 Czech republic, a.s., pro bytový dům 8 b.j. Lesní čp ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, s tím, že musejí být dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správců sítí, a že po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, přičemž kontrolu za město provede ředitel Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Karel Chmelenský se žádostí o vyjádření souhlasu města se záměrem zřízení - obnovení vjezdu na pozemek parcelní číslo 1681/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Na tomto pozemku by zřídil kryté stání pro automobil a přestal využívat nevhodné parkování v křižovatce se Sportovní ulicí. Potřebný pozemek by si následně pan Chmelenský od města pronajal. Usnesení č. 795/08 se zřízením sjezdu z pozemku parcelní číslo 1681/6 katastrální území Hluboká nad Vltavou na komunikaci II/146 s tím, že zajištění potřebných povolení od Magistrátu -7-

8 města a stavební úpravy na chodníku si zajistí žadatel na vlastní náklady a po zjištění rozsahu nájmu bude věc vrácena na jednání rady. d) V souvislosti s předchozími jednáními rady města byl zpracován prvotní návrh na stavební úpravy stávajících bytů nad Spořitelnou č.p. 42 Hluboká nad Vltavou. V současné době jsou zde umístěny tři byty, kdy prostřední byt vznikl oddělením z původních dvou. Rada po diskusi rozhodla, že západní byt zůstane beze změny a byt 1+1 bude změněn na garsoniéru. Východní pokoj původního bytu 1+1 bude připojen k východnímu bytu. V západním bytě je nutno dokončit zateplení stávající koupelny a opravit prasklé potrubí v bývalé koupelně prostředního bytu. Východní byt (v současné době před uvolněním) je ve velmi špatném stavu a je nutno provést kompletní rekonstrukci. Tento byt je rezervován pro uvolnění bytu v domově důchodců. Po dokončení projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a po zjištění finančních nákladů opět předáno do rady města. Usnesení č. 796/08 rada města u k l á d á městskému úřadu zajistit zpracování projektové dokumentace úpravy bytů v č.p. 42 v Hluboké nad Vltavou a po zjištění nákladů stavby vrátit na jednání rady města. e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Bohuslav Hruška zastoupený Atelierem 111 architekti s.r.o. se žádostí o vyjádření k záměru výstavby haly. Jedná se o dvoupodlažní objekt krytý plochou střechou, zastavěná plocha 960 m 2, nákladní doprava bude vedena ze severní části, osobní z Vltavské ulice. Přípojka vody z Vltavské ulice, STL plynovod bude položen nově od Stavitelství Vácha, splašková kanalizace bude z kapacitních důvodů provedena po celé délce nově od PMH. Usnesení č. 797/08 rada města b e r e n a v ě d o m í záměr výstavby výrobní haly ve Vltavské ulici na pozemcích parcelní číslo 1127/32, 1127/2, 548 a 300 katastrální území Hluboká nad Vltavou s o u h l a s í se zřízením přípojek, elektrického vedení, kanalizačního a plynovodního řadu na pozemku města ve Vltavské ulici parcelní číslo 1762 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že kanalizační řad bude po dokončení v souladu se Zásadami darován městu, odvod dešťových vod nebude řešen napojením do městské kanalizace a pozemky po stavbě uvedeny do původního stavu. f) Na jednání minulé rady byla podána informace o stavebních závadách na budově KC Panorama a o předpokládaných nákladech na jejich odstranění. Bylo mimo jiné zvažováno provést v příštím roce opravu schodiště (cca 495 tis. Kč). Do jednání rady byla předložena k seznámení dokumentace na tuto akci. g) V souvislosti s nutností rozšířit služby obyvatelům Domova důchodců a ostatním starším občanům Hluboké nad Vltavou byla postupně zavržena výstavba nového městského domova důchodců v Zámostí u pily a doporučeno rozšířit stávající domov důchodců. Pro tyto účely byl městem zakoupen bývalý statek Souchů. Byla zpracována prvotní studie přístavby, která využívá získaný prostor a vychází z potřeb Domova důchodců. Do 1. podzemního podlaží -8-

9 umisťuje technické zázemí, sklady, šatny a kanceláře, v 1.N.P. je umístěn denní stacionář, druhá centrální koupelna, sesterna a rehabilitace, což jsou provozy, které budou využívány jak obyvateli domova tak externími klienty. Do 2.N.P., 3.N.P. a podkroví jsou umístěny jednolůžkové pokoje. Vlastní přístavba je obklopena stávající zástavbou a nebude tedy dominantou lokality. Viditelné bude pouze průčelí do Masarykovy ulice, kde výška objektu je uvažována mezi č.p. 80 a dům Mallátů. Přístavba bude navazovat na štít č.p. 80 a od RD Mallátů bude odsunuta min. na 7 metrů. Přístavba bude bezbarierově napojena na stávající objekt, vstup po dokončení bude jak ze Zborovské ulice, tak z ulice Masarykovy. Ve stávajícím objektu je uvažováno s využitím prostor bývalého obchodu potravin a to na jídelnu, která by rovněž sloužila jak obyvatelům DD, tak veřejnosti. Na jaře příštího roku se bude vyhlašovat další a zřejmě poslední kolo dotací z ROP a v případě záměru podat žádost o dotaci na přístavu DD je nutno zajistit územní rozhodnutí. Usnesení č. 798/08 se záměrem přístavby Domova důchodců a podáním žádosti o dotaci na tento záměr a u k l á d á MÚ zajistit územní rozhodnutí o umístění stavby Přístavba Domova důchodců na pozemcích parcelní číslo 42 a 57 Hluboká nad Vltavou h) Likvidace odpadních vod ve sportovním areálu (baseball, beach, dětské atrakce) je prováděna jímkou na vyvážení, což není z hlediska provozu optimální. V současné době se připravuje projekt čističky odpadních vod, z důvodu zajištění dotace na tento záměr je nejvýhodnější tuto stavbu realizovat pod hlavičkou města. Tento záměr byl odsouhlasen i VaK Jč a.s., který by ČOV dále provozoval. Usnesení č. 799/08 s realizací ČOV ve sportovním areálu s tím, že se bude jednat o městskou ČOV a u k l á d á starostovi města jednat o financování a způsobu budoucího provozu se TJ Sokol Hluboká nad Vltavou a VaK Jč a.s. i) V minulých letech byl v ulici Karla Čapka realizován chodník. V prostoru podél oplocení domu č.p. 418 byl umístěn na stávající svah. V průběhu let došlo k mírnému sesuvu tohoto svahu, což zapřičinilo porušení přilehlého plotu majitelky paní Šimečkové, která žádá o zjednání nápravy. Usnesení č. 800/08 rada města u k l á d á MÚ zajistit technické řešení opravy svahu v ulici K.Čapka u č.p. 418 včetně propočtu nákladů a následně vrátit na jednání rady j) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili vlastníci nemovitostí rodinných domů v Křesínské ulici v Zámostí (Křesínská č.p Jar. Šimon, manž. Kuchejdovi, 408 manž. Vebrovi, 387 M. Ferdanová) se žádostí o zřízení věcného břemene na uložení stávající kanalizace - přípojek a to na městský pozemek parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Rada zřízení věcného břemene neodsouhlasila z důvodu možné -9-

10 blokace budoucího využití dotčených pozemků. Bylo rovněž doporučeno vyčkat zpracování zastavovací studie dané lokality, která by měla navrhnout i způsob napojení existujících rodinných domů na městskou kanalizaci. Usnesení č. 801/08 rada města n e s o u h l a s í se zřízením věcného břemene pro kanalizační přípojky na pozemku parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že se k žádosti vrátí po dokončení zastavovací studie. k) Na město se obrátil pan Radek Kovář, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej pozemku parc.č. 42/3 o výměře 43 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který přímo sousedí s pozemkem parc.č. 42/4 v jeho vlastnictví. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že přes pozemek parc. č. 42/3 vede jediná přístupová cesta k jeho shora uvedené nemovitosti a tento pozemek není městem nijak využíván. V případě souhlasu s prodejem pozemku by žadatel tento udržoval. Poté co byla shora uvedená žádost předložena k projednání radě města, obrátili se na město manželé Markovi se žádostí o prodej stejného pozemku a věc byla vrácena k opětovnému projednání ve stavební a bytové komisi. MÚ pak provedl šetření na místě samém za účasti p. Kováře (p. Marek se bez omluvy nedostavil) a bylo zjištěno, že jak pozemek parc. č. 42/3, tak část pozemku parc. č. 51/2 byly p. Markem zaploceny bez povolení vlastníka, tedy města. Tento plot brání p. Kovářovi přístupu k jeho nemovitosti. Stavební a bytová komise se oběma žádostmi opakovaně zabývala a konstatovala, že je třeba uložit p. Markovi odstranění plotu z pozemku parc. č. 42/3 a části pozemku parc. č. 51/2 tak, aby nebylo bráněno p. Kovářovi v přístupu k jeho nemovitosti, nacházející se na pozemku parc. č. 42/4. Komise dále konstatovala, že mezi oběma žadateli je veden dlouhodobý spor o hranice jejich pozemků a staveb a není tedy na místě rozhodovat o prodeji pozemku parc. č. 42/3 do doby, než bude tento spor soudně vyřešen. Komise tedy navrhuje radě, aby buď obě žádosti zamítla a ponechala stávající stav do doby ukončení sporu mezi oběma žadateli nebo aby pozemek 42/3 a část pozemku 51/2 pronajala tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví. Usnesení č. 802/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, panu Radku Kovářovi, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou a dále. Usnesení č. 803/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, manželům Janě a Pavlu Markovým, bytem Masarykova 83, Hluboká nad Vltavou a Kvilda 144. Rada města předběžně souhlasila s pronájmem pozemku 42/3 tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví a současně souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 52/1 za shora uvedených podmínek. Rada města pověřuje MÚ sdělením tohoto řešení oběma žadatelům a v případě jejich souhlasu s takovým postupem další administrací věci. -10-

11 K bodu 8) a) Na město se obrátilo Občanské sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice zastoupené Mgr. Goetzem s žádostí o podporu vydání pohádkové knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Společnost v žádosti uvádí, že při minimální účasti 10 tis. Kč obdrží město 50 ks výše uvedených knih. Usnesení č. 804/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 95/08 ve výdajové části ve výši 2000,- Kč jako příspěvek Občanskému sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice na vydání knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Výdej paragraf položka tis. Kč Kniha Pohádky z jižních Čech - příspěvek 2 b) Společnost GEFOS s.r.o. požádala jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni vedení kabelu NN, který by měl být uložen na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Hluboká nádraží, Zvolenovská ulice). Žadatel navrhl uzavření shora uvedené smlouvy s tím, že VB bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč. Smlouva je standardního znění a rozsah VB je dále vymezen GP. Usnesení č. 805/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve znění přeloženém spol. GEFOS s.r.o. c) Město získalo dotace z ROP na projekt Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta ve výši ,- Kč a na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice ve výši ,- Kč. Souhlas zastupitelstva s realizací a financováním obou projektů byl dán dne souborem usnesení č. 289/08 až č. 295/08. Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předložil městu ke schválení návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na jmenované projekty. Aby mohly být Smlouvy podepsány je nutno přijmout usnesení o souhlasu města s návrhem Smluv na uvedené projekty. Součástí smlouvy je i povinnost příjemce dotace pojistit majetek pořízený při realizaci projektů proti poškození, zničení a ztrátě na hodnotu jeho pořizovací ceny. U movitých věcí dnem ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby. Česká pojišťovna předložila návrh pojistných smluv o pojištění stavebně montážním po dobu stavby. Po skončení stavby bude aktualizována stávající smlouva o pojištění majetku města na celou dobu udržitelnosti projektů. Usnesení č. 806/08 - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce domova důchodců U -11-

12 Zlatého Kohouta, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.5.00/ , dle předloženého návrhu, - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/ , dle předloženého návrhu. Usnesení č. 807/08 s uzavřením pojistných smluv o pojištění stavebně montážním s Českou pojišťovnou a.s. na projekty Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta a Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice po dobu stavby projektů. d) V rozpočtu r je položka v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč na akci Pořízení návrhu ÚP města, která je kryta grantem Jč kraje na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou v uvedené výši. Zastupitelstvo města souhlasilo dne usnesením č. 304/08 s pořízením změny rozpracovaného územního plánu města Hluboká nad Vltavou v katastrálním území Bavorovice, v lokalitě jižně od komunikace I/20, východně od obce Dasný pro účel obchody, služby, stravování, parkovací stání apod. Z tohoto důvodu nebude možno dodržet termín pro pořízení návrhu ÚP a jeho schválení v orgánech města do XI/2008. Proto je nutno požádat Jč kraj o přesun ukončení realizace projektu Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou a o přesun grantu na tento projekt ve výši 78,54 tis. Kč, o 1 rok do XI/2009. Na uvedený posun bude po schválení Jč krajem navazovat i přesun prostředků v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč do rozpočtu r Usnesení č. 808/08 s podáním žádosti na Jč kraj o přesun grantu na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou ve výši 78,54 tis. Kč a o přesun ukončení realizace tohoto projektu na termín XI/2009, Usnesení č. 809/08 zastupitelstvu města po schválení Jč krajem, zařadit do rozpočtu města na r přesun prostředků ve výši 78,54 tis. Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu z r na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou, e) Na základě získané dotace na rekonstrukci Domova důchodců bylo společností Stavební poradna s.r.o. provedeno výběrové řízení. Ze čtyř nabídek bylo výběrovou komisí doporučeno uzavřít smlouvu o dílo s firmou Precis CZ a.s. cena díla ,- Kč, záruka za dílo 48 měsíců. Dotace na tuto stavbu činí ,- Kč, předpokládaný podíl města byl ,- Kč (celkem ,- Kč). Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. Tato částka není předmětem rozpočtu letošního roku. -12-

13 Usnesení č. 810/08 s uzavřením smlouvy o dílo se společností Precis CZ a.s., U Habrovky 247/11, Praha, koresp. adresa Haklovy Dvory 2021, České Budějovice v celkové hodnotě ,- Kč na stavbu Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta. f) HBC Munice požádal radu města o finanční příspěvek na činnost dvou hokejbalových družstev na sezonu Rada příspěvek odsouhlasila. Usnesení č. 811/08 s poskytnutím finančního příspěvku Hokejbal klubu Munice na činnost hokejbalových družstev na sezonu 2008 ve výši 10 tis. Kč. Prostředky budou použity z prostředků rozpočtem určených na příspěvky na činnost. g) V rámci rozpočtu na rok 2008 byly jednotlivým OV svěřeny finanční prostředky, jejichž účel použití odsouhlasila rada. OV Munice po vývoji situace požádalo o změnu způsobu využití prostředků ve výši cca 350 tis. Kč. Tyto prostředky byly původně určeny na opravu kapličky (nebude realizováno letos z důvodu přípravy větší rekonstrukce) a na vybudování chodníku podél komunikace na Zliv (OV nechce realizovat vzhledem k požadavkům NPÚ). Místo původně uvažovaných záměrů by ještě letos chtěl OV za uvolněné prostředky realizovat alespoň část osvětlení cyklostezky z Munic na Hlubokou. OV navrhl projednáním v radě odsouhlasit uvedený záměr a zpracování návrhu ceny na osvětlení celé délky cyklostezky na Hlubokou. Dle výsledku by se dále projednala realizace úseku odpovídající uvolněným finančním prostředkům OV (cca 350 tis. Kč) s tím, že dokončení by bylo realizováno dle možností města v dalších etapách. Rada žádosti vyhověla s tím, že pověřila MÚ zadat zpracování PD na osvětlení stezky a předložit do jednání rady ke stanovení dalšího postupu. h) Rada odsouhlasila návrh ředitele PMH na nákup materiálu na opravu komunikace mezi Líšnicí a Radonicemi ze stávajících prostředků v rámci rozpočtu určených na podobné akce. ch) Rada odsouhlasila uvolnění 30 tis. Kč na zakoupení zeleně pro TJ do areálu nově vybudovaného fotbalového hřiště s umělým povrchem. Usnesení č. 812/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 96/08 ve výdajové části ve výši 30 tis. Kč na akci Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště. Výdej paragraf položka tis. Kč Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště 30 člen rady města Aleš Raus starosta města Ing. Tomáš Jirsa -13-

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009.

Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009. Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka MÚ Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Rozpočtové VÝDAJE - rok 2011 9.3.2011 Město MHluboká nad Vltavou Upravený Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Skutečnost rozpočet 2010 2010 Rozpočet 2011 1032 0 Pěstební činnost

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více