Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008"

Transkript

1 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Josef Půr, K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení č. 777/08 rada města s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Pronájem pozemků 430/1 a 728/1 v k.ú. Hluboká společnosti Rybářství Hluboká a.s. b) Pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká společnosti Agriprod CZ a.s. (terasa u hotelu Podhrad). c) Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 247 obč. sdr. Klub maminek Andílek. 3) Rozpočtová opatření: a) Oprava usnesení k rozpočtu města na rok b) RO účetního charakteru. c) Přijetí daru ČEZ. d) FC MARINER Bavorovice žádost o příspěvek na činnost a mládež. e) Dokončení části kanalizace v Líšnici. f) Obnova kaple sv. Isidora v Hroznějovicích navýšení rozpočtu. 4) Schválení Řádu veřejného pohřebiště, schválení ceníku nájmu a služeb za hrobové místo, schválení smlouvy o nájmu hrobového místa hřbitovy Hluboká, Purkarec, Kostelec. 5) Záměr výstavby sluneční elektrárny. 6) Změna ÚP v lokalitách Hůrka, Zámostí, u rybníka Hvězdáře, Holý vrch. 7) Body ze stavební komise: a) Přidělení bytu v Žižkově ul. čp. 247 Marie Jarolímová. b) Uložení komunikačního kabelu k čp c) Žádost o pronájem a úpravu pozemku (parkovací stání) p. Chmelenský. d) Stavební úpravy bytů nad Spořitelnou informace. e) Stavba haly p.hrušky ve Vltavské ul. informace. f) Opravy v KC Panorama - zastřešení schodiště informace. g) Rozšíření Domova důchodců seznámení s návrhem. h) ČOV ve sportovním areálu informace. i) Chodník Karla Čapka - posunutí svahu souhlas s postupem. j) Kanalizace v Křesínské ul. - věcné břemeno na pozemky města. k) Žádosti o prodej pozemků v lokalitě pod hotelem Bakalář. 8) Různé a) Žádost o podporu vydání pohádkové knihy O.s. POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ p.goetz. b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení NN. c) Smlouva na dotace z ROP (DD a cyklistická stezka). d) Přesun žádosti o dotace na rok 2009 (pořízení návrhu ÚPD). e) Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci Domova důchodců. -1-

2 f) Žádost o příspěvek na činnost HBC Munice. g) Žádost OV Munice o změnu využití prostředků uvolněných pro OV. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 K bodu 2) a) Na město se obrátila společnost Rybářství Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem pozemků parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Shora uvedené pozemky tvoří vodní plochu rybníků Malý a Velký Hvězdář a jejich přilehlé území (mokřiny, louky). Žadatel ve své žádosti m.j. uvedl, že tyto rybníky dlouhodobě obhospodařuje a vkládá nemalé prostředky do jejich úprav a údržby, přičemž není vyřešen právní vztah mezi vlastníkem pozemků a žadatelem. Usnesení č. 778/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Rybářstvím Hluboká a.s., se sídlem Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, kterou budou pronajaty pozemky parc. č. 430/1 o výměře m 2 a 728/1 o výměře m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 b) Na město se obrátila společnost AGRIPROD CZ a.s., se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Náměstí ČSLA, před hotelem Podhrad) o výměře cca. 40 m 2. Žadatel zde hodlá vybudovat letní terasu pro restauraci hotelu Podhrad. Usnesení č. 779/08 s uzavřením nájemní smlouvy se společností AGRIPROD CZ a.s. se sídlem Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, na základě které bude pronajata část pozemku parc. č v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře cca. 40 m 2 pro výstavbu letní terasy restaurace hotelu Podhrad. Smlouva bude uzavřena za standardních podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. c) Na město se obrátilo Občanské sdružení Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o pronájem nebytového prostoru o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Žadatel v pronajatém prostoru hodlá provozovat dětské centrum podporující setkávání matek s dětmi. Předmětný nebytový prostor byl na základě rozhodnutí Rady města zrekonstruován. Usnesení č. 780/08 s uzavřením nájemní smlouvy s Občanským sdružením Klub maminek andílek Hluboká nad Vltavou, se sídlem Bavorovice 98, Hluboká nad Vltavou, na základě které budou pronajaty nebytové prostory o výměře 23,99 m 2 v domě č.p. 247 v Hluboké nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se 0-2-

3 K bodu 3) a) Zastupitelstvo města schválilo dne usnesením č. 197/08 rozpočet města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 jako schodkový, kde schodek ve výši 654,2 tis. Kč byl kryt financemi. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření za r bylo upozorněno, že rozpočet byl ve skutečnosti přebytkový ve výši 945,8 tis. Kč. Nedopatřením došlo k odečtení nesprávných řádků rozpočtu. Rozpočet r se nemění. Pouze je nutno opravit usnesení zastupitelstva tak, že v příjmové a výdajové části byl rozpočet schválen s přebytkem 945,8 tis. Kč. Po započtení financování ve výši 1600 tis. Kč ( 1000 tis. Kč na Opatření rady města, 600 tis. Kč na Splátky půjčky 8bj. Lesní ul.) je nutno použít z přebytku hospodaření roku 2007 částku 654,2 tis. Kč. V tomto smyslu rada doporučila zastupitelstvu města opravit usnesení ZM č. 197/08 ze dne Usnesení č. 781/08 zastupitelstvu města opravit usnesení zastupitelstva města č. 197/08 ze dne na toto znění: zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh rozpočtu města Hluboká nad Vltavou na rok 2008 v příjmové a výdajové části s přebytkem 945,8 tis. Kč. Schválené financování - výdaje na Opatření rady města a Splátku půjčky- 8bj. Lesní ul. ve výši 1600 tis. Kč jsou kryty z části přebytkem rozpočtu ve výši 945,8 tis. Kč a z části financováním ve výši 654,2 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 2007 a dále s c h v a l u j e rozpočet Fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu dle předloženého návrhu. b) K provedení změn rozpočtu účetního charakteru k doporučuje rada města zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovými opatřeními dle přílohy. Usnesení č. 782/08 zastupitelstvu města souhlasit s provedením rozpočtových opatření účetního charakteru k dle předloženého návrhu. c) Na základě žádosti grantového pracoviště MÚ byl městu poskytnut na r dar od ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na pokrytí investičních nákladů na projekty: 1) Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec ve výši ,- Kč 2) Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace ve výši ,- Kč. Na tento projekt ( PD na úseky Vb/1 Vb/3 ) schválilo ZM uvolnění prostředků ve výši 155 tis. Kč již dne usnesením č. 276/08. Vyúčtování poskytnutého daru - do 15. ledna Rada města doporučila zastupitelstvu města přijetí daru a provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením. Usnesení č. 783/08 zastupitelstvu města - přijetí daru ČEZ a.s. ve výši 200 tis. Kč na projekty Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec a Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice projektová dokumentace -3-

4 - provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 47 tis. Kč na projekt Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec Příjem paragraf položka tis. Kč Dar ČEZ a.s. 200 Výdej paragraf položka tis. Kč Výsadba zeleně v areálu sportovního hřiště Purkarec 47 d) FC MARINER Bavorovice, s.r.o. požádal pro fotbalový oddíl o zvýšení příspěvku města na činnost oddílu. Toto odůvodňuje tím, že oddíl od sezony 2007/2008 zřídil B mužstvo a hlavně, že od letošní sezony 2008/2009 oddíl vytvořil dvě mládežnická družstva mladší a starší přípravka, čímž splnil oddíl podmínku pro příspěvek na podporu mládeže. Vznik nových družstev představuje pro oddíl zvýšenou finanční zátěž. Současně vzhledem k neutěšenému stravu technického a sociálního zázemí areálu v Bavorovicích žádají o poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost ještě na letošní rok. Rada v diskusi konstatovala, že příspěvek na mládež bude oddílu poskytnut v souladu s pravidly, která jsou používána pro tyto účely již několik let. Rada každý rok schvaluje částku v řádech desítek tisíc Kč na podporu provozu bavorovického fotbalového oddílu formou úhrady spotřeby el. energie a v lońském roce byla v rozpočtu uvolněna částka na nutné opravy zázemí v areálu ve výši 300 tis. Kč. Rada proto k navýšení rozpočtu nepřistoupila. e) Rada odsouhlasila uvolnění finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč na dokončení části kanalizace v Líšnici ( propojení za domem p. Jedličky a potokem). Usnesení č. 784/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 94/08 ve výdajové části ve výši 25 tis. Kč na akci Dokončení části kanalizace v Líšnici. Výdej paragraf položka tis. Kč Dokončení části kanalizace v Líšnici 25 f) Rada schválila postup při opravě kapličky v Hroznějovicích a potřebné rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím dotace. Město obdrželo dotaci ve výši 45 tis. Kč (70%) k tomu musí město přidat minimálně 30 % z vlastních prostředků tj. 19,3 tis. Kč. Rada tedy schválila RO ve výši 64,3 tis. Kč ve výdajové části. Při zadání akce (rekonstrukce střechy) byla cena prací vyčíslena o ,- Kč více. Pan Raus jako garant této akce požádal radu o zvážení navýšení finančních prostředků na opravu kapličky o výše uvedenou částku. Rada žádosti vyhověla. Usnesení č. 785/08 zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením ve výdajové části navýšením prostředků na akci Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice o ,- Kč. -4-

5 Výdej paragraf položka tis. Kč Obnova kaple sv. Isidora na p.č. 43 v k.ú. Hroznějovice 25,893 K bodu 4) Město Hluboká nad Vltavou provozuje tři veřejná pohřebiště v obcích Hluboká nad Vltavou, Purkarec a Kostelec. Celkem se jedná o cca hrobových míst. Dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je povinností obce, která provozuje veřejné pohřebiště, vydat Řád veřejného pohřebiště, kterým bude upraven režim a technický provoz na tomto místě a dále uzavřít s každým nájemcem hrobového místa nájemní smlouvu, v níž bude stanovena m.j. cena nájemného za toto hrobové místo a cena služeb s nájmem hrobového místa souvisejících. Radě města byl předložen nový Řád veřejného pohřebiště, zohledňující veškeré změny v zákoně o pohřebnictví a souvisejících předpisech, schválený Krajským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí. Řád podléhá schválení rady, když jeho vydání je jiným opatřením obce v samostatné působnosti dle ust. 103 pdst. 3 zákona o obcích. Dále rada projednala nový ceník, ve kterém je zohledněna maximální cena nájemného a cena služeb tak, aby nebylo měněno původní usnesení rady města, ale skladba ceny zároveň vyhovovala zákonu. Radě byl ještě předložen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, který je v souladu s oběma shora uvedenými dokumenty, tedy s Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad. Tato smlouva pak bude postupně uzavírána se všemi stávajícími i novými nájemci hrobových míst. Usnesení č. 786/08 rada města s ch v a l u j e Řád veřejného pohřebiště města Hluboká nad Vltavou platný pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec ve znění předloženého návrhu a to s účinností od Usnesení č. 787/08 rada města s ch v a l u j e ceník úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu nájemné a služby s nájmem spojené, ve znění předloženého návrhu, pro veřejná pohřebiště Hluboká n. Vlt, Purkarec, Kostelec. Usnesení č. 788/08 s uzavřením nájemních smluv s jednotlivými stávajícími i novými nájemci hrobového místa na pohřebištích Hluboká nad Vltavou, Purkarec, Kostelec za podmínek určených Řádem veřejného pohřebiště a ceníkem úhrad za užívací právo k pohřbívacímu místu. K bodu 5) Rada projednala žádost o vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích v blízkosti Rozvodné stanice Dasný. Rada poukázala na svá předchozí negativní vyjádření k danému druhu podnikatelských aktivit v této lokalitě. -5-

6 K bodu 6) a) Na předchozích rozhodnutích zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou byla zpracována změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změna č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město a to v lokalitě pod Hůrkou. Jedná se o rozšíření stávající zastavitelné zóny a změna využití z občanské výstavby a podnikání na bytovou. Výše uvedená změna byla projednána s dotčenými orgány státní správy a veřejností, námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Usnesení č. 789/08 zastupitelstvu města rozhodnout o vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změny č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili V.Jiřík, L.Jiříková, J.Žbánek, L.Žbánková a V.Zeman se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od bývalého areálu CO. Žádají o zařazení pozemků parcelní číslo 941/21, 941/4, 943/6 a 943/10 katastrální území Hluboká nad Vltavou do zastavitelného území pro výstavbu rodinných domů. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě přímo navazující na areál CO. Bez zástavby by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. V současné době rovněž není znám způsob propojení této oblasti za CO na stávající zástavbu Zámostí. Usnesení č. 790/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou Zámostí město na návrh V.Jiříka, L.Jiříkové, J.Žbánka, L.Žbánkové a V.Zemana v lokalitě severně od bývalého areálu CO. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Milan Pulec se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář. Jedná se o pozemky, které navazují na lokalitu schválenou k výstavbě v rozpracovaném územním plánu. Rada nedoporučila zpracování změny do doby uskutečnění výstavby v lokalitě mezi pozemky M.Pulce a rybníkem. Bez zástavby ve schválené lokalitě by vznikla oddělená část bez přímé návaznosti na město se všemi negativními důsledky. Usnesení č. 791/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město na návrh M.Pulce v lokalitě severně od rybníka Velký Hvězdář d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost MANE Holding a.s. se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě Holý vrch. Jedná se o lokalitu, která přímo navazuje na stávající zástavbu lokality Holý vrch III. Se soukromými vlastníky pozemků společnost MANE záměr předjednala, významnou část pozemků vlastní město Hluboká nad Vltavou. -6-

7 Usnesení č. 792/08 zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou město v lokalitě Holý vrch. K bodu 7) a) Rada města dne usnesením č. 706/08 souhlasila s prodloužením nájmu bytu č. 2 v Žižkově ul. čp. 247 o velikosti 1+1 paní Janě Procházkové do s tím, že poté bude byt přidělen paní Marii Jarolímové, která uvolní byt č. 1 o velikosti 2+1 v Masarykově ul. čp. 42, aby mohl být tento byt zrekonstruován pro Jana Pajera, který tím uvolní byt v Domově důchodců. Paní Jana Procházková byt č. 2 v čp. 247 vyklidí do , a byt je možno přidělit paní Marii Jarolímové od Usnesení č. 793/08 s přidělením bytu č. 2, Žižkova ul. čp. 247 paní Marii Jarolímové, nyní bytem Masarykova 42, od na dobu neurčitou. b) Telestar s.r.o, projektuje pro investora Telefonica O2 Czech republic, a.s.,, stavbu Hluboká nad Vltavou (CB), 8 B.J., Lesní 1202,. přip.. Jedná se o nový komunikační kabel pro napojení bytového domu čp v Lesní ul. Napojení budovy je vedeno zemním komunikačním kabelem, napojeným před čp. 721 a vedeným ve volném terénu podél místní komunikace, křížení zpevněných ploch bude provedeno řízenými podvrty. Usnesení č. 794/08 se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 477/2, 477/12 a st v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k uložení podzemního komunikačního vedení Telefonica O2 Czech republic, a.s., pro bytový dům 8 b.j. Lesní čp ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, s tím, že musejí být dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správců sítí, a že po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, přičemž kontrolu za město provede ředitel Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Karel Chmelenský se žádostí o vyjádření souhlasu města se záměrem zřízení - obnovení vjezdu na pozemek parcelní číslo 1681/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Na tomto pozemku by zřídil kryté stání pro automobil a přestal využívat nevhodné parkování v křižovatce se Sportovní ulicí. Potřebný pozemek by si následně pan Chmelenský od města pronajal. Usnesení č. 795/08 se zřízením sjezdu z pozemku parcelní číslo 1681/6 katastrální území Hluboká nad Vltavou na komunikaci II/146 s tím, že zajištění potřebných povolení od Magistrátu -7-

8 města a stavební úpravy na chodníku si zajistí žadatel na vlastní náklady a po zjištění rozsahu nájmu bude věc vrácena na jednání rady. d) V souvislosti s předchozími jednáními rady města byl zpracován prvotní návrh na stavební úpravy stávajících bytů nad Spořitelnou č.p. 42 Hluboká nad Vltavou. V současné době jsou zde umístěny tři byty, kdy prostřední byt vznikl oddělením z původních dvou. Rada po diskusi rozhodla, že západní byt zůstane beze změny a byt 1+1 bude změněn na garsoniéru. Východní pokoj původního bytu 1+1 bude připojen k východnímu bytu. V západním bytě je nutno dokončit zateplení stávající koupelny a opravit prasklé potrubí v bývalé koupelně prostředního bytu. Východní byt (v současné době před uvolněním) je ve velmi špatném stavu a je nutno provést kompletní rekonstrukci. Tento byt je rezervován pro uvolnění bytu v domově důchodců. Po dokončení projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a po zjištění finančních nákladů opět předáno do rady města. Usnesení č. 796/08 rada města u k l á d á městskému úřadu zajistit zpracování projektové dokumentace úpravy bytů v č.p. 42 v Hluboké nad Vltavou a po zjištění nákladů stavby vrátit na jednání rady města. e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Bohuslav Hruška zastoupený Atelierem 111 architekti s.r.o. se žádostí o vyjádření k záměru výstavby haly. Jedná se o dvoupodlažní objekt krytý plochou střechou, zastavěná plocha 960 m 2, nákladní doprava bude vedena ze severní části, osobní z Vltavské ulice. Přípojka vody z Vltavské ulice, STL plynovod bude položen nově od Stavitelství Vácha, splašková kanalizace bude z kapacitních důvodů provedena po celé délce nově od PMH. Usnesení č. 797/08 rada města b e r e n a v ě d o m í záměr výstavby výrobní haly ve Vltavské ulici na pozemcích parcelní číslo 1127/32, 1127/2, 548 a 300 katastrální území Hluboká nad Vltavou s o u h l a s í se zřízením přípojek, elektrického vedení, kanalizačního a plynovodního řadu na pozemku města ve Vltavské ulici parcelní číslo 1762 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že kanalizační řad bude po dokončení v souladu se Zásadami darován městu, odvod dešťových vod nebude řešen napojením do městské kanalizace a pozemky po stavbě uvedeny do původního stavu. f) Na jednání minulé rady byla podána informace o stavebních závadách na budově KC Panorama a o předpokládaných nákladech na jejich odstranění. Bylo mimo jiné zvažováno provést v příštím roce opravu schodiště (cca 495 tis. Kč). Do jednání rady byla předložena k seznámení dokumentace na tuto akci. g) V souvislosti s nutností rozšířit služby obyvatelům Domova důchodců a ostatním starším občanům Hluboké nad Vltavou byla postupně zavržena výstavba nového městského domova důchodců v Zámostí u pily a doporučeno rozšířit stávající domov důchodců. Pro tyto účely byl městem zakoupen bývalý statek Souchů. Byla zpracována prvotní studie přístavby, která využívá získaný prostor a vychází z potřeb Domova důchodců. Do 1. podzemního podlaží -8-

9 umisťuje technické zázemí, sklady, šatny a kanceláře, v 1.N.P. je umístěn denní stacionář, druhá centrální koupelna, sesterna a rehabilitace, což jsou provozy, které budou využívány jak obyvateli domova tak externími klienty. Do 2.N.P., 3.N.P. a podkroví jsou umístěny jednolůžkové pokoje. Vlastní přístavba je obklopena stávající zástavbou a nebude tedy dominantou lokality. Viditelné bude pouze průčelí do Masarykovy ulice, kde výška objektu je uvažována mezi č.p. 80 a dům Mallátů. Přístavba bude navazovat na štít č.p. 80 a od RD Mallátů bude odsunuta min. na 7 metrů. Přístavba bude bezbarierově napojena na stávající objekt, vstup po dokončení bude jak ze Zborovské ulice, tak z ulice Masarykovy. Ve stávajícím objektu je uvažováno s využitím prostor bývalého obchodu potravin a to na jídelnu, která by rovněž sloužila jak obyvatelům DD, tak veřejnosti. Na jaře příštího roku se bude vyhlašovat další a zřejmě poslední kolo dotací z ROP a v případě záměru podat žádost o dotaci na přístavu DD je nutno zajistit územní rozhodnutí. Usnesení č. 798/08 se záměrem přístavby Domova důchodců a podáním žádosti o dotaci na tento záměr a u k l á d á MÚ zajistit územní rozhodnutí o umístění stavby Přístavba Domova důchodců na pozemcích parcelní číslo 42 a 57 Hluboká nad Vltavou h) Likvidace odpadních vod ve sportovním areálu (baseball, beach, dětské atrakce) je prováděna jímkou na vyvážení, což není z hlediska provozu optimální. V současné době se připravuje projekt čističky odpadních vod, z důvodu zajištění dotace na tento záměr je nejvýhodnější tuto stavbu realizovat pod hlavičkou města. Tento záměr byl odsouhlasen i VaK Jč a.s., který by ČOV dále provozoval. Usnesení č. 799/08 s realizací ČOV ve sportovním areálu s tím, že se bude jednat o městskou ČOV a u k l á d á starostovi města jednat o financování a způsobu budoucího provozu se TJ Sokol Hluboká nad Vltavou a VaK Jč a.s. i) V minulých letech byl v ulici Karla Čapka realizován chodník. V prostoru podél oplocení domu č.p. 418 byl umístěn na stávající svah. V průběhu let došlo k mírnému sesuvu tohoto svahu, což zapřičinilo porušení přilehlého plotu majitelky paní Šimečkové, která žádá o zjednání nápravy. Usnesení č. 800/08 rada města u k l á d á MÚ zajistit technické řešení opravy svahu v ulici K.Čapka u č.p. 418 včetně propočtu nákladů a následně vrátit na jednání rady j) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili vlastníci nemovitostí rodinných domů v Křesínské ulici v Zámostí (Křesínská č.p Jar. Šimon, manž. Kuchejdovi, 408 manž. Vebrovi, 387 M. Ferdanová) se žádostí o zřízení věcného břemene na uložení stávající kanalizace - přípojek a to na městský pozemek parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou. Rada zřízení věcného břemene neodsouhlasila z důvodu možné -9-

10 blokace budoucího využití dotčených pozemků. Bylo rovněž doporučeno vyčkat zpracování zastavovací studie dané lokality, která by měla navrhnout i způsob napojení existujících rodinných domů na městskou kanalizaci. Usnesení č. 801/08 rada města n e s o u h l a s í se zřízením věcného břemene pro kanalizační přípojky na pozemku parcelní číslo 1125/7 katastrální území Hluboká nad Vltavou s tím, že se k žádosti vrátí po dokončení zastavovací studie. k) Na město se obrátil pan Radek Kovář, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej pozemku parc.č. 42/3 o výměře 43 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který přímo sousedí s pozemkem parc.č. 42/4 v jeho vlastnictví. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že přes pozemek parc. č. 42/3 vede jediná přístupová cesta k jeho shora uvedené nemovitosti a tento pozemek není městem nijak využíván. V případě souhlasu s prodejem pozemku by žadatel tento udržoval. Poté co byla shora uvedená žádost předložena k projednání radě města, obrátili se na město manželé Markovi se žádostí o prodej stejného pozemku a věc byla vrácena k opětovnému projednání ve stavební a bytové komisi. MÚ pak provedl šetření na místě samém za účasti p. Kováře (p. Marek se bez omluvy nedostavil) a bylo zjištěno, že jak pozemek parc. č. 42/3, tak část pozemku parc. č. 51/2 byly p. Markem zaploceny bez povolení vlastníka, tedy města. Tento plot brání p. Kovářovi přístupu k jeho nemovitosti. Stavební a bytová komise se oběma žádostmi opakovaně zabývala a konstatovala, že je třeba uložit p. Markovi odstranění plotu z pozemku parc. č. 42/3 a části pozemku parc. č. 51/2 tak, aby nebylo bráněno p. Kovářovi v přístupu k jeho nemovitosti, nacházející se na pozemku parc. č. 42/4. Komise dále konstatovala, že mezi oběma žadateli je veden dlouhodobý spor o hranice jejich pozemků a staveb a není tedy na místě rozhodovat o prodeji pozemku parc. č. 42/3 do doby, než bude tento spor soudně vyřešen. Komise tedy navrhuje radě, aby buď obě žádosti zamítla a ponechala stávající stav do doby ukončení sporu mezi oběma žadateli nebo aby pozemek 42/3 a část pozemku 51/2 pronajala tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví. Usnesení č. 802/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, panu Radku Kovářovi, bytem Masarykova 859, Hluboká nad Vltavou a dále. Usnesení č. 803/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 42/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, manželům Janě a Pavlu Markovým, bytem Masarykova 83, Hluboká nad Vltavou a Kvilda 144. Rada města předběžně souhlasila s pronájmem pozemku 42/3 tak, že každému ze žadatelů pronajme tu část pozemku, která je prodloužením pozemku v jeho vlastnictví a současně souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 52/1 za shora uvedených podmínek. Rada města pověřuje MÚ sdělením tohoto řešení oběma žadatelům a v případě jejich souhlasu s takovým postupem další administrací věci. -10-

11 K bodu 8) a) Na město se obrátilo Občanské sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice zastoupené Mgr. Goetzem s žádostí o podporu vydání pohádkové knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Společnost v žádosti uvádí, že při minimální účasti 10 tis. Kč obdrží město 50 ks výše uvedených knih. Usnesení č. 804/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 95/08 ve výdajové části ve výši 2000,- Kč jako příspěvek Občanskému sdružení POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ se sídlem Nám. Přemysla Otakara II., č. 21, České Budějovice na vydání knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba. Výdej paragraf položka tis. Kč Kniha Pohádky z jižních Čech - příspěvek 2 b) Společnost GEFOS s.r.o. požádala jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni vedení kabelu NN, který by měl být uložen na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Hluboká nádraží, Zvolenovská ulice). Žadatel navrhl uzavření shora uvedené smlouvy s tím, že VB bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč. Smlouva je standardního znění a rozsah VB je dále vymezen GP. Usnesení č. 805/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve znění přeloženém spol. GEFOS s.r.o. c) Město získalo dotace z ROP na projekt Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta ve výši ,- Kč a na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice ve výši ,- Kč. Souhlas zastupitelstva s realizací a financováním obou projektů byl dán dne souborem usnesení č. 289/08 až č. 295/08. Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předložil městu ke schválení návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na jmenované projekty. Aby mohly být Smlouvy podepsány je nutno přijmout usnesení o souhlasu města s návrhem Smluv na uvedené projekty. Součástí smlouvy je i povinnost příjemce dotace pojistit majetek pořízený při realizaci projektů proti poškození, zničení a ztrátě na hodnotu jeho pořizovací ceny. U movitých věcí dnem ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby. Česká pojišťovna předložila návrh pojistných smluv o pojištění stavebně montážním po dobu stavby. Po skončení stavby bude aktualizována stávající smlouva o pojištění majetku města na celou dobu udržitelnosti projektů. Usnesení č. 806/08 - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce domova důchodců U -11-

12 Zlatého Kohouta, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.5.00/ , dle předloženého návrhu, - s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/ , dle předloženého návrhu. Usnesení č. 807/08 s uzavřením pojistných smluv o pojištění stavebně montážním s Českou pojišťovnou a.s. na projekty Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého Kohouta a Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou Poněšice po dobu stavby projektů. d) V rozpočtu r je položka v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč na akci Pořízení návrhu ÚP města, která je kryta grantem Jč kraje na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou v uvedené výši. Zastupitelstvo města souhlasilo dne usnesením č. 304/08 s pořízením změny rozpracovaného územního plánu města Hluboká nad Vltavou v katastrálním území Bavorovice, v lokalitě jižně od komunikace I/20, východně od obce Dasný pro účel obchody, služby, stravování, parkovací stání apod. Z tohoto důvodu nebude možno dodržet termín pro pořízení návrhu ÚP a jeho schválení v orgánech města do XI/2008. Proto je nutno požádat Jč kraj o přesun ukončení realizace projektu Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou a o přesun grantu na tento projekt ve výši 78,54 tis. Kč, o 1 rok do XI/2009. Na uvedený posun bude po schválení Jč krajem navazovat i přesun prostředků v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 78,54 tis. Kč do rozpočtu r Usnesení č. 808/08 s podáním žádosti na Jč kraj o přesun grantu na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou ve výši 78,54 tis. Kč a o přesun ukončení realizace tohoto projektu na termín XI/2009, Usnesení č. 809/08 zastupitelstvu města po schválení Jč krajem, zařadit do rozpočtu města na r přesun prostředků ve výši 78,54 tis. Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu z r na projekt Zpracování návrhu řešení územního plánu obce Hluboká nad Vltavou, e) Na základě získané dotace na rekonstrukci Domova důchodců bylo společností Stavební poradna s.r.o. provedeno výběrové řízení. Ze čtyř nabídek bylo výběrovou komisí doporučeno uzavřít smlouvu o dílo s firmou Precis CZ a.s. cena díla ,- Kč, záruka za dílo 48 měsíců. Dotace na tuto stavbu činí ,- Kč, předpokládaný podíl města byl ,- Kč (celkem ,- Kč). Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. Tato částka není předmětem rozpočtu letošního roku. -12-

13 Usnesení č. 810/08 s uzavřením smlouvy o dílo se společností Precis CZ a.s., U Habrovky 247/11, Praha, koresp. adresa Haklovy Dvory 2021, České Budějovice v celkové hodnotě ,- Kč na stavbu Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta. f) HBC Munice požádal radu města o finanční příspěvek na činnost dvou hokejbalových družstev na sezonu Rada příspěvek odsouhlasila. Usnesení č. 811/08 s poskytnutím finančního příspěvku Hokejbal klubu Munice na činnost hokejbalových družstev na sezonu 2008 ve výši 10 tis. Kč. Prostředky budou použity z prostředků rozpočtem určených na příspěvky na činnost. g) V rámci rozpočtu na rok 2008 byly jednotlivým OV svěřeny finanční prostředky, jejichž účel použití odsouhlasila rada. OV Munice po vývoji situace požádalo o změnu způsobu využití prostředků ve výši cca 350 tis. Kč. Tyto prostředky byly původně určeny na opravu kapličky (nebude realizováno letos z důvodu přípravy větší rekonstrukce) a na vybudování chodníku podél komunikace na Zliv (OV nechce realizovat vzhledem k požadavkům NPÚ). Místo původně uvažovaných záměrů by ještě letos chtěl OV za uvolněné prostředky realizovat alespoň část osvětlení cyklostezky z Munic na Hlubokou. OV navrhl projednáním v radě odsouhlasit uvedený záměr a zpracování návrhu ceny na osvětlení celé délky cyklostezky na Hlubokou. Dle výsledku by se dále projednala realizace úseku odpovídající uvolněným finančním prostředkům OV (cca 350 tis. Kč) s tím, že dokončení by bylo realizováno dle možností města v dalších etapách. Rada žádosti vyhověla s tím, že pověřila MÚ zadat zpracování PD na osvětlení stezky a předložit do jednání rady ke stanovení dalšího postupu. h) Rada odsouhlasila návrh ředitele PMH na nákup materiálu na opravu komunikace mezi Líšnicí a Radonicemi ze stávajících prostředků v rámci rozpočtu určených na podobné akce. ch) Rada odsouhlasila uvolnění 30 tis. Kč na zakoupení zeleně pro TJ do areálu nově vybudovaného fotbalového hřiště s umělým povrchem. Usnesení č. 812/08 se změnou rozpočtu roku 2008 rozpočtovým opatřením č. 96/08 ve výdajové části ve výši 30 tis. Kč na akci Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště. Výdej paragraf položka tis. Kč Vysázení zeleně v areálu nového fotbalového hřiště 30 člen rady města Aleš Raus starosta města Ing. Tomáš Jirsa -13-

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009.

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 25. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 19.1.2009

Zápis z 25. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 19.1.2009 Zápis z 25. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 19.1.2009 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Z á p i s z 21. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.9.2009.

Z á p i s z 21. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.9.2009. Z á p i s z 21. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.9.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.1.2012.

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.1.2012. Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.1.2012. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 20. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 18. 8. 2008

Zápis z 20. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 18. 8. 2008 Zápis z 20. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 18. 8. 2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 29.10.2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření č. 13/2015 3. Stav oken v bytovém domě čp. 2,

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Zápis z 22. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 13.10.2008

Zápis z 22. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 13.10.2008 Zápis z 22. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 13.10.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více